Декларации - ЗПУКИ - Община Шумен

КМЕТ, ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ И СЕКРЕТАР

ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

Отдел „Единно бюджетно счетоводство“

Отдел „Бюджет и човешки ресурси“

Отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци“

ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Отдел „Гражданска регистрация и състояние“

Отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване“

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Отдел „Териториално-селищно устройство“

Отдел „Инвестиции и екология“

ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ“

Отдел „Икономика и стопански дейности“

Отдел „Управление на общинската собственост“

Отдел „Европейски фондове и програми“

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА“

Отдел „Образование, наука и развитие“

Отдел „Култура, младежки дейности и спорт“

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СПЕЦИАЛИСТИ