27 юни 2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за предстоящо отчуждаване на поземлен имот /земеделска земя/ – частна собственост, отреден съгласно влязъл в сила ПУП за разширение на гробищен парк, м. Струмба, гр. Шумен.
На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

У В Е Д О М Я В А М

собствениците на поземлен имот, засегнат от ПУП –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за “разширение на гробищен парк”- гр. Шумен, местност “Струмба”, за предстояща процедура по отчуждаване, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен с Решение 592 /26.10.2017г, на Общински съвет – Шумен, предвиждащ изграждането на обект – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, намиращ се на територията на Община Шумен, местност Струмба:

№ по ред № по ка-дастралната карта на гр. Шумен местност Собственици Площ, подлежаща на отчуждаване

(в кв.м.)

Размер на дължимото обезщетение (в лв.)
1. 83510.48.29 Струмба Дилян Пенчев ,
Даная Пенчева,
Божанка Матева,  и наследниците на Стоян Станчев, а именно: Стоян Стоянов, Жечко Стоянов.
13520,00 24336,00

В срока на обявлението, собствениците на посоченият имот следва да предоставят оригинални легитимни документи за собственост в отдел “Управление на общинска собственост” при Община Шумен, бул. “Славянски”17, стая 255, в противен случай, сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Община Шумен, съгласно чл. 29, ал.2 от ЗОС.
Обявлението е валидно до един месец след публикуването.


05 юни 2018 г.

Заповед РД-25-1081 /04.06.2018г. относно началото на етап „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури и правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


22 май 2018 г.

О Б Я В А

Община Шумен обявява списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдадени под наем, както следва:
1. Кафене, находящо се на приземния етаж, представляващо обособена част от спортен обект – Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“, изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20 по КК на гр. Шумен, съответстващ на УПИ V „Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, площ 57.24 кв.м., при месечен наем в размер на 350 лв. без ДДС;
2. Магазин, находящ се на приземния етаж, представляващ обособена част от спортен обект – Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“, изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20 по КК на гр. Шумен, съответстващ на УПИ V „Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с площ 87.35 кв.м. и складово помещение 14.00 кв.м., при месечен наем в размер на 460 лв. без ДДС;
3. Фитнес зала, находяща се на приземния етаж, представляваща обособена част от спортен обект – Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“, изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20 по КК на гр. Шумен, съответстващ на УПИ V „Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с площ 112.73 кв.м. и обслужващи помещения 80.96 кв.м., при месечен наем в размер на 400 лв. без ДДС.
Ще се проведе процедура за отдаване на обектите по т. 1 под наем чрез конкурс, в съответствие с изискванията на Гл. X от ЗФВС и Гл. ІХ, Раздел ІІ от ППЗФВС при следните условия:
1. Обектите да се предоставят на юридически и физически лица за срок от 5 години;
2. Оферти за наемане на обектите, посочени в списъка, се подават в срок до 16.00ч. на 25.06.2018г.;
3. Критерии за оценка на офертите и тежестта им в комплексната оценка:
– Предлагана годишна наемна цена – 70 %;
– Срок за въвеждане на обекта в експлоатация – 30 %.
4. Обектите се предоставят без съответното оборудване, което следва да бъде осигурено от и за сметка на наемателя (с изключение на сауната и парната баня).
5. Наемателят на кафенето ще може да ползва открита площ пред заведението за разполагане на маси и столове, за което ще заплаща такса по чл. 23, т. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Конкурсната документация се получава в стая № 255а на Община Шумен с адрес гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17, в срок до 12.00ч. на 22.06.2018г., срещу представен документ за платена цена от 100.00 лв. без ДДС, внесена на каси № 1 и № 2 на Информационния център на Община Шумен.
Кандидатите за участие в конкурса внасят депозит в размер на 1000 лв. за всеки от обектите по т. 1. в срок до 16.00ч. на 25.06.2018г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при „Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми съгласно конкурсната документация документи се подават в стая № 204 на община Шумен в посочения срок.
Офертите се подават в запечатани непрозрачни пликове, върху които се отбелязват наименованието на обекта на конкурса, името и адресът на кандидата. Плик, който отговаря на изискванията, не се отваря.
Допълнения и изменения във вече подадени оферти не се допускат.
Подадените оферти да бъдат разгледани в 14.00ч. на първия работен ден след изтичането на срока за подаването им.
Не се разглеждат предложения, които са подадени извън определения срок – 16.00ч. на 25.06.2018г. и / или не отговарят на изискванията.
Оглед на обектите може да се извършва от 13.00ч. до 15.00ч. всеки работен ден до изтичането на срока за подаване на офертите.


14 май 2018 г.

Заповед за предоставяне на полски пътища за стопанската 2017/2018 г. за землището на с.Ивански община Шумен
Приложение №1


10 май 2018 г.

ОБЯВЯВА

Протокол по чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ за разпределение на общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019г.


27 април 2018 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметове на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „Фуражи” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен.


16 април 2018 г.

ОБЯВЯВА

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019г.


10 април 2018 г.

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, гр. Шумен, че ще се проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:
– фирма „Алфа комерс” ООД
От 13.04.2018г. до 15.04.2018г. от 08.00 до 15 часа с наземна техника на:
1.Пшеница – срещу вредител плевели и болести брашнеста мана и кафява ръжда с препаратите Гранстар Супер 50 СГ при доза 4гр./дка без карантинен срок, Циклоп при доза 50 мл/дка без карантинен срок и Капало при доза 100 мл/дка с карантинен срок 35 дни. Подлежащи на третиране са терени в местността „Пунарджик” на площ 195 дка на 13.04.2018г.
От 16.04.2018г. до 18.04.2018г. от 08.00 до 15 часа с наземна техника на:
2.Слънчоглед – срещу вредител широколистни плевели с препарата Смерч 24 ЕК при доза 100 мл/дка с карантинен срок 45 дни. Подлежащи на третиране са терени в местността „Ак чурек” на площи както следва: 305,7 дка и 172,9 дка на 17.04.2018г.
– фирма „Агропарт България” ООД
От 16.04.2018г. до 18.04.2018г. от 08.00 до 15 часа с наземна техника на:
Слънчоглед – срещу вредител широколистни плевели с препарата Смерч 24 ЕК при доза 100 мл/дка с карантинен срок 45 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите както следва: „Пунарджик 2” на площ 45 дка на 17.04.2018г., „Иджик Дю Зю”– 63,100 дка на 17.04.2018г. и „Теке дере” – 9,000 дка на 17.04.2018г.
Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии /назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството/ по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
За повече информация: тел.: 054/830 750 – „Алфа комерс” ООД
тел.: 054/830 750 – „Агропарт България” ООД
и тел.: 054/857 710 – Община Шумен


05 април 2018 г.

ОБЯВЯВА

Публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 10 години на следния обект: Павилион № 3 за заведение за хранене и развлечения, представляващ част от композиция, разположен в Културно-информационен и посетителски център към Националния историко-археологически резерват „Мадара”, със застроена площ 37.41 кв.м. и полезна площ 35.36 кв.м., съгласно приложена схема, като вместо заплащане на наем наемателят се задължава да извърши необходимите строително-монтажни работи за изграждането на обекта в съответствие с утвърдения проект и съгласно изготвената ориентировъчна количествено-стойностна сметка, след издаване на разрешение за поставянето му от Община Шумен.
Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при „Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
Конкурсната документация се получава в стая № 255а на Община Шумен (гр. Шумен, бул.“Славянски“ № 17) в срок до 12.00 ч. на 25.04.2018 г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касите на информационния център на Община Шумен.
Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в стая № 204 (деловодство) на Община Шумен в срок до 12:00 часа на 04.05.2018 г. в запечатани непрозрачни пликове.
Оглед на обекта може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията при свободен достъп.
Конкурсни условия:
1. Минимален размер на инвестициите 28 775,27 лв. (двадесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС, за строително-монтажни работи. Инвестициите и разходите по изграждането на обекта и въвеждането му в експлоатация, в това число и в случаите на превишаване на минималния размер на инвестицията, са за сметка на наемателя;
2. Максимален срок за извършване на инвестициите – 6 (шест) месеца от сключване на договора за наем;
3. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана и др.);
4. Въвеждането на обекта в експлоатация е за сметка и на отговорност на наемателя;
5. Договорът със спечелилия конкурса участник ще се сключи при условията, посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 10 работни дни да впише договора в Служба по вписванията.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/ 857 659 и 054/857 619


04 април 2018 г.

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак и кв. Мътница, че фирма ППК “Зора” от 04.04.2018г. до 08.04.2018г. в часовете от 10.00 до 15.00 часа ще проведе третиране на пшеница срещу широколистни плевели с хербицид “Акурат 60 ВГ” и “Ротер ВГ” в доза 1гр/дка, карантинен срок няма.
Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.
За повече информация на тел: 0897896979


04 април 2018 г.

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметове на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „Фуражи” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен  и кв. Макак в гр. Шумен.


03 април 2018 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително в землищата на с. Лозево – БЗС – 1,4,5,7,11,13; на кв. Мътница – БЗС – 24,31,37,38,55,56; на кв. Макак – БЗС – 27,33,63,94,96 и на с. Мадара – БЗС 67, че от 04.04.2018г. до 08.04.2018г. в часовете от 9.00 до 17.00 часа ще се проведе въздушно пръскане с хербицид “Акурат 60 ВГ” и “Ротер ВГ” в доза 1гр/дка, карантинен срок няма.
Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.
За повече информация на тел: 054/ 860 557 – ОДБХ – Шумен


21 март 2018 г.

Заповед за одобренo споразумениe за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2017-2018 г. в землището на с.Ивански в Община Шумен.


12 март 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл. 50а от ЗФВС, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл. 71 и сл. от ППЗФВС, в изпълнение на Решение № 683 от 22.02.2018 г. на Общински съвет – Шумен, Община Шумен обявява списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдадени под наем, както следва:
1. Сграда с идентификатор 83510.665.18.4, със застроена площ 324 кв.м., на два етажа, с предназначение: административна и битова сграда, с масивна конструкция, строена през 1983 г., обособена част от Спортен комплекс «Плиска», с годишен наем в размер на 3 535 лв. без ДДС;
2. Сграда с идентификатор 83510.665.18.10, със застроена площ 146 кв.м., на един етаж, с предназначение: складова база, склад, с масивна конструкция, строена през 1981 г., обособена част от Спортен комплекс «Плиска», с годишен наем в размер на 3 189 лв. без ДДС.
Ще се проведе процедура за отдаване на обектите по т. 1 под наем пряко, в съответствие с изискванията на Гл. X от ЗФВС и Гл. ІХ, Раздел ІІ от ППЗФВС при следните условия:
Обектите да се предоставят на лицензирани спортни организации по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗФВС – юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, за срок от 10 години.
В едномесечен срок от обявяването на списъка – до 11.04.2018 г. заинтересуваните лица и организации могат да подават мотивирани искания за наемане на обектите, посочени в списъка в стая № 204 деловодството на Община Шумен.
Всяко искане трябва да се отнася до конкретно определен спортен обект от списъка и да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 и 5 от ППЗФВС, съгласно които Не може да бъде наемател физическо или юридическо лице, за което е налице едно от следните обстоятелства:
1. обявено е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. намира се в ликвидация;
3. ако е с отнета или прекратена спортна лицензия;
4. ако е с прекратено членство в лицензирана спортна организация;
5. лишено е от правото да упражнява търговска дейност;
6. има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;
7. осъдено е с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако е било реабилитирано;
8. има просрочени задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и съоръжения – собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
9. Ограничението по точки от 1 до 8 се отнасят и за управителите или членовете на управителните органи на юридическите лица, кандидатстващи за отдаване под наем.
При подадени две или повече искания предимство има кандидатът, който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е предназначен имотът. При равни условия предимство има кандидатът, предложил финансово обезпечена инвестиционна програма с по-висока стойност за поддържане и подобрение на имота и изпълнявал точно задълженията си по предходни договори за ползването му. При класирането се оценява обществения принос на кандидата в спорта.


09 февруари 2018 г.

ОБЯВЯВА

1.Списък на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, определени от Общински съвет – Шумен за индивидуално ползване за стопанската 2018-2019 г., по землища и категории.
2.Цени за предоставяне под наем.


09 февруари 2018 г.

Заповед за предоставяне на полски пътища за стопанската 2017/2018 г. за землища в Община Шумен
Приложение №1


 09 януари 2018 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанска 2017-2018 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва:
гр.Шумен с кв.Макак и с.Салманово


 05 януари 2018 г.

Заповед за предоставяне на полски пътища за стопанската 2017/2018 г. за землища в Община Шумен
Приложение №1


29 декември 2017 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанска 2017-2018 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва:

с.Р.Димитриево,с. Мараш,с.Дибич


21 декември 2017 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанска 2017-2018 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва:
с.Ветрище, с.Новосел, с.Средня, с.Черенча


12 декември 2017 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанска 2017-2018 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва:
с.Вехтово, с.П.Волов и с.Костена река


01 декември 2017 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанска 2017-2018 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва:
с.Струйно, с.Градище, с.Царев брод, кв.Мътница / гр.Шумен / и кв. Дивдядово / гр. Шумен/


22 ноември 2017 г.

На основание чл. 37 „о” от ЗСПЗЗ общинският съвет ежегодно приема решение за предоставяне и актуализиране на ползването на общинските мери, пасища и ливади.
Уведомяваме земеделските стопани във всички землища на територията на Община Шумен, включително и в землището на гр.Шумен,  отглеждащи пасищни селскостопански животни и лицата, които са готови да поемат задължение да поддържат общинските мери, пасища и ливади в добро земеделско и екологично състояние, че предстои Общински съвет – Шумен да вземе решение за определянето им за общо и за индивидуално ползване през стопанската 2018-2019г.
За повече информация : тел.054 / 857-710  в  Община Шумен


08 ноември 2017 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанска 2017-2018 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва:
Землище с.Белокопитово, землище с.Друмево, землище с.Илия Блъсково, землище с.Лозево.


27 октомври 2017 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанска 2017-2018 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва:
Землище с.Мадара, землище с.Васил Друмев, землище с.Овчарово, землище с.Кладенец, землище с.Велино


16 август 2017 г.

Обявление по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ


09 август 2017 г.

Заповед РД 27-121/28.07.2011г. съгласно чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ


27 юли 2017 г.

Обява за продажба без търг на недвижима вещ


21 юни 2017 г.

C Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Шумен уведомява гражданите и представителите на фирмите, че рекламно-информационните елементи, поставени на осветителните стълбове по улиците на гр. Шумен, трябва да отговарят на следните общи правила за вида и начина на разполагане:
I. Разрешават се три типа рекламни елементи по големина:
– малки – 40/60 см;
– средни – 60/80 см;
– големи – 120/90 см.
II. Начин на закрепване:
– чрез кърпежни скоби към стълбовете, без да се нарушава конструкцията на осветителното тяло;
– рекламните пана да са разположени над тротоарните площи, а не над пътното платно.
III. Височината на разполагане на рекламно-информационните елементи да отговаря на следните изисквания:
– за големи и средни – 3 м от нивото на тротоара;
– за малки – 215 м от нивото на тротоара.
IV. Не се разрешава разполагане на повече от 1 бр. рекламно-информационни материали на един стълб.
V. Не се разрешава разполагане на рекламно-информационни материали върху стълбове на осветителни тела, които се намират в разделителните ивици на улични и пътни платна.


16 юни 2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,
Кметът на Община Шумен ОБЯВЯВА:
инициатива на “НПП – Недялков” ЕООД
за ползване на воден обект – язовир “Царев брод – 1”

1.Цел на заявеното използване Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности
2. Воден обект и код на водното тяло Язовир “Царев брод 1”, находящ се в землището на с. Царев брод, Община Шумен, Област Шумен BG2PR900R016
3.Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: Максимална залята площ – 29.636 дка,
Общ обем – 50 хил. куб.м.
Височина на стената – 6 м.
Дължина на стената – 104 м.
4.Място на използване на водите, населено място и ЕКАТТЕ: Язовир “Царев брод 1”, ПИ с идентификатор 78104.40.20 в землището на с. Царев брод
ЕКАТТЕ 78104
5.Проектни параметри на използването: Ползвана залята площ в размер на 23 дка
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за ползване на водния обект: Ползването на водния обект единствено за разрешената цел;
Спазване на разрешителния режим на ползване;
Упражняване на правата, в определения с разрешителното срок;
Упражняване на правата в определените с разрешителното параметри на използване
7. Място за предоставяне на писмени възражения от заинтересованите лица: Община Шумен, гр. Шумен,
бул. “Славянски” №17
Срок – 14 дни от датата на обявяването

13 юни 2017 г.

 ЗАПОВЕД РД-25-1231/12.06.2017г.


31 май 2017 г.

ОБЯВЯВА

 Протокол по чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2017/2018г.


25 май 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен уведомява, Таня Николова Митева  от с.Мараш Община  гр.Шумен, че е изготвено  Решение от 24.04.2017 г. на комисия назначена със заповед № РД-25-196/ 02.02.2017 г., на Кмета на Община Шумен, по реда на ЗОСИ.

Решението може да бъде  получено в стая № 255 в Община Шумен или в кметството в с.Мараш  в срок до    8.06.2017 г. включително.


16 май 2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Шумен уведомява, Васил Димов от гр.Шумен, че е изготвено Решение от 24.04.2017г. на комисия назначена със заповед № РД-25-196/ 02.02.2017 г., на Кмета на Община Шумен, по реда на ЗОСИ.

Решението може да бъде получено в стая № 255 в Община Шумен в срок до 30.V.2017г. включително.


05 май 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кв. Мътница, с. Панайот Волов и с. Белокопитово, както и тези разположени в граничещите землища.


02 май 2017 г.

Община Шумен

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кв. Мътница, с. Панайот Волов и с. Белокопитово, както и тези разположени в граничещите землища.


28 април 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 5, ал. 1 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, със Заповед № РД-25-813/28.04.2017 г. на Кмета на Община Шумен се спира производството по Заповед № РД-25-712/13.04.2017 г. на Кмета на Община Шумен за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.667.178.4.3 по кадастралната карта на гр. Шумен, представляващ трети етаж от масивна триетажна сграда със ЗП 102.70 кв.м. и изба с площ 72.81 кв.м., заедно с 0.3802 идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ се в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.667.178, за който е отреден УПИ V – „За административни нужди“ в кв. 255д по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4895/2017 г.
Заповед № РД-25-813/28.04.2017 г. подлежи на обжалване по реда на чл. 81 от АПК пред Областния управител на Област Шумен или по реда на чл. 145 от АПК пред Административен съд Шумен чрез кмета на Община Шумен в 14-дневен срок от съобщаването й.


25 април 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН
ОБЯВЯВА

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2017/2018г.


18 април 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед № РД-25-670


13 април 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.511 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 155 кв.м., за който е отреден УПИ V-756 в кв.132 по плана на гр.Шумен, заедно с попадащата в него жилищна сграда с идентификатор 83510.662.511.1 със ЗП 54 кв.м., с АОС 4767/2016 г.
2. Търгът ще се проведе на 03.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 43000.00 лв. /четиридесет и три хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 9000.00 лв. /девет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите – ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 април 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.667.178.4.3 по кадастралната карта на гр. Шумен, представляващ трети етаж от масивна триетажна сграда със ЗП 102.70 кв.м. и изба с площ 72.81 кв.м., заедно с 0.3802 идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ се в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.667.178, за който е отреден УПИ V – „За административни нужди“ в кв. 255д по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4895/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 03.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 66000.00 лв. /шестдесет и шест хиляди лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 14000.00 лв. /четиринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 април 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда – гараж № 5 с идентификатор 83510.671.160.1.17 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 24.96 кв.м., от които 6.12 кв.м. – складово помещение, заедно с 0.01271 идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, попадащ в секция „А“ на шестетажна жилищна сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.671.160, съответстващ на УПИ I – „Жилищно строителство“ в кв. 297 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3549/2012 г.
2. Търгът ще се проведе на 03.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 16000.00 лв. /шестнадесет хиляди лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 април 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.666.577.1.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП-104.00 кв.м., представляващ втори жилищен етаж от двуетажна сграда, ИЗБА с площ 27.00 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, разположен в поземлен имот с идентификатор 83510.666.577, за който са отредени УПИ II-138 и УПИ XVI-138 в кв. 181 по действащия ПУП на гр. Шумен с АОС № 3261/2011 г.
2. Търгът ще се проведе на 03.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 23000.00 лв. /двадесет и три хиляди лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 април 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.573 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 3346 кв.м., съответстващ на УПИ VII – „Хотел и ООД“ в кв. 655 по плана на гр. Шумен с АОС 4684/2016 г.
2. Търгът ще се проведе на 03.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 669 200.00 лв. /шестстотин шестдесет и девет хиляди и двеста лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 140 000.00 лв. /сто и четиридесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 април 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.449 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 569 кв.м., за който е отреден УПИ І в кв.562а по действащия ПУП на гр. Шумен с АОС № 4307/2014 г.
2. Търгът ще се проведе на 03.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 57000.00 лв. /петдесет и седем хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 12000.00 лв. /дванадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 април 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.416.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „ГОРЕН СУСУРЛУК“, с площ 680 кв.м., категория на земята VI, АОС № 4893/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 03.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 750.00 лв. /седемстотин и петдесет лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 април 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.3 по кадастралната карта на с. Коньовец с площ 725 кв.м., съответстващ на УПИ ІІІ в кв. 10 по регулационния план на с. Коньовец с АОС № 4659/2016 г.
2. Търгът ще се проведе на 03.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 2900.00 лв. /две хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


22 март 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен.


22 март 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, гр.Шумен, че фирма „Алфа комерс” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва:
На 30, 31 март 2017 г. и на 1 април 2017 г. от 7 до 21 часа с наземна техника на пшеница срещу вредител плевели, брашнеста мана и септория с препарати: Гранстар Супер 50 СГ при доза 4 гр/дка без карантинен срок, Скорпио Супер 7,5 ЕВ при доза 100 мл/дка с карантинен срок 60 дни и Капало при доза 100 мл/дка с карантинен срок 35 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площ както следва: „Ак чурек” – 492 дка и „Иджик Дю Зю”– 60 дка / дата на третиране 31.03.2017 г./.
Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
За повече информация: тел: 054/ 830 750 – „Алфа комерс” ООД
054/ 857 710 – Община Шумен


27 февруари 2017 г.

Заповед № РД-25-360 от 24.02.2017г., относно забрана за паша на селскостопански животни в районите на горските територии 


27 февруари 2017 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н
На основание чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ
ОБЯВЯВА

1.Списък на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, определени от Общински съвет – Шумен за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018г., по землища и категории. 
2.Цени за предоставяне под наем.

Дейности