17 септември 2018 г.

Заповеди за одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанска 2018-2019 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва:
с.Велино, с.Овчарово, с.Мадара, с.Ил.Р.Блъсков, с.Царев брод, с.Васил Друмев, кв.Мътница в гр.Шумен; с.Кладенец, с.Ветрище, с.Друмево, с.Белокопитово и с.Лозево;


13 септември 2018 г.

Процедура за прекратяване на договор за наем на фирма „Джорджи кар“ ЕООД


30 август 2018 г.

Обявление на ОСЗ Шумен на основание чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ във връзка с изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землища от община Шумен – график на заседанията


29 август 2018 г.

Дължимо невръчено обезщетение по прекратен договор на фирма „КОКИ”ООД, представлявано от Милен Станчев


09 август 2018 г.

Решение №527 на Министерски съвет, относно отчуждаване на имоти


08 август 2018 г.

Заповед №РД-25-1569/01.01.2018, относно отчуждаване на земя 


31 юли 2018 г.

Заповед № РД-25-1077, относно прекратяване на договор за отдаване на наем.


23 юли 2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,
Кметът на Община Шумен ОБЯВЯВА:
Инициатива на “При Андерлай 33” ЕООД ,
за ползване на воден обект – язовир “Белокопитово”

1.Цел на заявеното                

използване:

 

Отглеждане на аквакултури и свързаните

с тях дейности      

2. Воден обект и код на

водното тяло

 

Язовир “Белокопитово”, находящ се

в землищата на с.Белокопитово и с. П.Волово, Община Шумен, Област Шумен

ВG2PR900R015

3.Системи или

съоръжения, чрез които ще

се реализира използването:

 

Максимална залята площ – 137 дка,

Общ обем – 438 хил. куб.м.

Височина на стената – 10 м.

Дължина на стената – 220 м.

4.Място на използване на

водите, населено място и

ЕКАТТЕ:

 

язовир “Белокопитово”, състоящ се от поземлен имот с идентификатор № 3633.2.4 по кадастралната карта на с. Белокопитово  и поземлен имот с идентификатор № 55316.56.100 по кадастралната карта на с. Панайот Волово
5.Проектни параметри на

използването:

 

Ползвана залята площ в размер на 91 дка

 

6. Условия, при които би

могло да се предостави

правото за ползване на

водния обект:

 

Ползването на водния обект единствено за

разрешената цел;

Спазване на разрешителния режим на ползване;

Упражняване на правата, в определения с разрешителното срок;

Упражняване на правата в определените с разрешителното параметри на използване;

7. Място за предоставяне на писмени възражения от заинтересованите лица: Община Шумен, гр. Шумен,

бул. “Славянски” №17

Срок – 14 дни от датата на обявяването

 


23 юли 2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,
Кметът на Община Шумен ОБЯВЯВА:
Инициатива на “Ирина Рекс” ЕООД
за ползване на воден обект – язовир “Велино”

1.Цел на заявеното                

използване:

 

Отглеждане на аквакултури и свързаните

с тях дейности      

2. Воден обект и код на

водното тяло

 

Язовир “Велино”, находящ се

в землището на с. Велино, Община Шумен, Област Шумен

ВG2PR900R015

3.Системи или

съоръжения, чрез които ще

се реализира използването:

 

Максимална залята площ – 108 дка,

Общ обем – 157 хил. куб.м.

Височина на стената – 11 м.

Дължина на стената – 190 м.

4.Място на използване на

водите, населено място и

ЕКАТТЕ:

 

Язовир “Велино”, представляващ поземлен имот с идентификатор № 10464.76.65 по кадастралната карта на с. Велино

ЕКАТТЕ 10464

5.Проектни параметри на

използването:

 

Ползвана залята площ в размер на 69 дка

 

6. Условия, при които би

могло да се предостави

правото за ползване на

водния обект:

 

Ползването на водния обект единствено за

разрешената цел;

Спазване на разрешителния режим на ползване;

Упражняване на правата, в определения с разрешителното срок;

Упражняване на правата в определените с разрешителното параметри на използване;

7. Място за предоставяне на писмени възражения от заинтересованите лица: Община Шумен, гр. Шумен,

бул. “Славянски” №17

Срок – 14 дни от датата на обявяването

 


27 юни 2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за предстоящо отчуждаване на поземлен имот /земеделска земя/ – частна собственост, отреден съгласно влязъл в сила ПУП за разширение на гробищен парк, м. Струмба, гр. Шумен.
На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

У В Е Д О М Я В А М

собствениците на поземлен имот, засегнат от ПУП –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за “разширение на гробищен парк”- гр. Шумен, местност “Струмба”, за предстояща процедура по отчуждаване, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен с Решение 592 /26.10.2017г, на Общински съвет – Шумен, предвиждащ изграждането на обект – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, намиращ се на територията на Община Шумен, местност Струмба:

№ по ред № по ка-дастралната карта на гр. Шумен местност Собственици Площ, подлежаща на отчуждаване

(в кв.м.)

Размер на дължимото обезщетение (в лв.)
1. 83510.48.29 Струмба Дилян Пенчев ,
Даная Пенчева,
Божанка Матева,  и наследниците на Стоян Станчев, а именно: Стоян Стоянов, Жечко Стоянов.
13520,00 24336,00

В срока на обявлението, собствениците на посоченият имот следва да предоставят оригинални легитимни документи за собственост в отдел “Управление на общинска собственост” при Община Шумен, бул. “Славянски”17, стая 255, в противен случай, сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Община Шумен, съгласно чл. 29, ал.2 от ЗОС.
Обявлението е валидно до един месец след публикуването.


05 юни 2018 г.

Заповед РД-25-1081 /04.06.2018г. относно началото на етап „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури и правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


22 май 2018 г.

О Б Я В А

Община Шумен обявява списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдадени под наем, както следва:
1. Кафене, находящо се на приземния етаж, представляващо обособена част от спортен обект – Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“, изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20 по КК на гр. Шумен, съответстващ на УПИ V „Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, площ 57.24 кв.м., при месечен наем в размер на 350 лв. без ДДС;
2. Магазин, находящ се на приземния етаж, представляващ обособена част от спортен обект – Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“, изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20 по КК на гр. Шумен, съответстващ на УПИ V „Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с площ 87.35 кв.м. и складово помещение 14.00 кв.м., при месечен наем в размер на 460 лв. без ДДС;
3. Фитнес зала, находяща се на приземния етаж, представляваща обособена част от спортен обект – Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“, изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20 по КК на гр. Шумен, съответстващ на УПИ V „Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с площ 112.73 кв.м. и обслужващи помещения 80.96 кв.м., при месечен наем в размер на 400 лв. без ДДС.
Ще се проведе процедура за отдаване на обектите по т. 1 под наем чрез конкурс, в съответствие с изискванията на Гл. X от ЗФВС и Гл. ІХ, Раздел ІІ от ППЗФВС при следните условия:
1. Обектите да се предоставят на юридически и физически лица за срок от 5 години;
2. Оферти за наемане на обектите, посочени в списъка, се подават в срок до 16.00ч. на 25.06.2018г.;
3. Критерии за оценка на офертите и тежестта им в комплексната оценка:
– Предлагана годишна наемна цена – 70 %;
– Срок за въвеждане на обекта в експлоатация – 30 %.
4. Обектите се предоставят без съответното оборудване, което следва да бъде осигурено от и за сметка на наемателя (с изключение на сауната и парната баня).
5. Наемателят на кафенето ще може да ползва открита площ пред заведението за разполагане на маси и столове, за което ще заплаща такса по чл. 23, т. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Конкурсната документация се получава в стая № 255а на Община Шумен с адрес гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17, в срок до 12.00ч. на 22.06.2018г., срещу представен документ за платена цена от 100.00 лв. без ДДС, внесена на каси № 1 и № 2 на Информационния център на Община Шумен.
Кандидатите за участие в конкурса внасят депозит в размер на 1000 лв. за всеки от обектите по т. 1. в срок до 16.00ч. на 25.06.2018г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при „Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми съгласно конкурсната документация документи се подават в стая № 204 на община Шумен в посочения срок.
Офертите се подават в запечатани непрозрачни пликове, върху които се отбелязват наименованието на обекта на конкурса, името и адресът на кандидата. Плик, който отговаря на изискванията, не се отваря.
Допълнения и изменения във вече подадени оферти не се допускат.
Подадените оферти да бъдат разгледани в 14.00ч. на първия работен ден след изтичането на срока за подаването им.
Не се разглеждат предложения, които са подадени извън определения срок – 16.00ч. на 25.06.2018г. и / или не отговарят на изискванията.
Оглед на обектите може да се извършва от 13.00ч. до 15.00ч. всеки работен ден до изтичането на срока за подаване на офертите.


14 май 2018 г.

Заповед за предоставяне на полски пътища за стопанската 2017/2018 г. за землището на с.Ивански община Шумен
Приложение №1


10 май 2018 г.

ОБЯВЯВА

Протокол по чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ за разпределение на общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019г.


27 април 2018 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметове на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „Фуражи” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен.


16 април 2018 г.

ОБЯВЯВА

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019г.


10 април 2018 г.

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, гр. Шумен, че ще се проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:
– фирма „Алфа комерс” ООД
От 13.04.2018г. до 15.04.2018г. от 08.00 до 15 часа с наземна техника на:
1.Пшеница – срещу вредител плевели и болести брашнеста мана и кафява ръжда с препаратите Гранстар Супер 50 СГ при доза 4гр./дка без карантинен срок, Циклоп при доза 50 мл/дка без карантинен срок и Капало при доза 100 мл/дка с карантинен срок 35 дни. Подлежащи на третиране са терени в местността „Пунарджик” на площ 195 дка на 13.04.2018г.
От 16.04.2018г. до 18.04.2018г. от 08.00 до 15 часа с наземна техника на:
2.Слънчоглед – срещу вредител широколистни плевели с препарата Смерч 24 ЕК при доза 100 мл/дка с карантинен срок 45 дни. Подлежащи на третиране са терени в местността „Ак чурек” на площи както следва: 305,7 дка и 172,9 дка на 17.04.2018г.
– фирма „Агропарт България” ООД
От 16.04.2018г. до 18.04.2018г. от 08.00 до 15 часа с наземна техника на:
Слънчоглед – срещу вредител широколистни плевели с препарата Смерч 24 ЕК при доза 100 мл/дка с карантинен срок 45 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите както следва: „Пунарджик 2” на площ 45 дка на 17.04.2018г., „Иджик Дю Зю”– 63,100 дка на 17.04.2018г. и „Теке дере” – 9,000 дка на 17.04.2018г.
Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии /назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството/ по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
За повече информация: тел.: 054/830 750 – „Алфа комерс” ООД
тел.: 054/830 750 – „Агропарт България” ООД
и тел.: 054/857 710 – Община Шумен


05 април 2018 г.

ОБЯВЯВА

Публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 10 години на следния обект: Павилион № 3 за заведение за хранене и развлечения, представляващ част от композиция, разположен в Културно-информационен и посетителски център към Националния историко-археологически резерват „Мадара”, със застроена площ 37.41 кв.м. и полезна площ 35.36 кв.м., съгласно приложена схема, като вместо заплащане на наем наемателят се задължава да извърши необходимите строително-монтажни работи за изграждането на обекта в съответствие с утвърдения проект и съгласно изготвената ориентировъчна количествено-стойностна сметка, след издаване на разрешение за поставянето му от Община Шумен.
Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при „Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
Конкурсната документация се получава в стая № 255а на Община Шумен (гр. Шумен, бул.“Славянски“ № 17) в срок до 12.00 ч. на 25.04.2018 г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касите на информационния център на Община Шумен.
Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в стая № 204 (деловодство) на Община Шумен в срок до 12:00 часа на 04.05.2018 г. в запечатани непрозрачни пликове.
Оглед на обекта може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията при свободен достъп.
Конкурсни условия:
1. Минимален размер на инвестициите 28 775,27 лв. (двадесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС, за строително-монтажни работи. Инвестициите и разходите по изграждането на обекта и въвеждането му в експлоатация, в това число и в случаите на превишаване на минималния размер на инвестицията, са за сметка на наемателя;
2. Максимален срок за извършване на инвестициите – 6 (шест) месеца от сключване на договора за наем;
3. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана и др.);
4. Въвеждането на обекта в експлоатация е за сметка и на отговорност на наемателя;
5. Договорът със спечелилия конкурса участник ще се сключи при условията, посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 10 работни дни да впише договора в Служба по вписванията.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/ 857 659 и 054/857 619


04 април 2018 г.

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак и кв. Мътница, че фирма ППК “Зора” от 04.04.2018г. до 08.04.2018г. в часовете от 10.00 до 15.00 часа ще проведе третиране на пшеница срещу широколистни плевели с хербицид “Акурат 60 ВГ” и “Ротер ВГ” в доза 1гр/дка, карантинен срок няма.
Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.
За повече информация на тел: 0897896979


04 април 2018 г.

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметове на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „Фуражи” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен  и кв. Макак в гр. Шумен.


03 април 2018 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително в землищата на с. Лозево – БЗС – 1,4,5,7,11,13; на кв. Мътница – БЗС – 24,31,37,38,55,56; на кв. Макак – БЗС – 27,33,63,94,96 и на с. Мадара – БЗС 67, че от 04.04.2018г. до 08.04.2018г. в часовете от 9.00 до 17.00 часа ще се проведе въздушно пръскане с хербицид “Акурат 60 ВГ” и “Ротер ВГ” в доза 1гр/дка, карантинен срок няма.
Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.
За повече информация на тел: 054/ 860 557 – ОДБХ – Шумен


21 март 2018 г.

Заповед за одобренo споразумениe за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2017-2018 г. в землището на с.Ивански в Община Шумен.


12 март 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл. 50а от ЗФВС, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл. 71 и сл. от ППЗФВС, в изпълнение на Решение № 683 от 22.02.2018 г. на Общински съвет – Шумен, Община Шумен обявява списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдадени под наем, както следва:
1. Сграда с идентификатор 83510.665.18.4, със застроена площ 324 кв.м., на два етажа, с предназначение: административна и битова сграда, с масивна конструкция, строена през 1983 г., обособена част от Спортен комплекс «Плиска», с годишен наем в размер на 3 535 лв. без ДДС;
2. Сграда с идентификатор 83510.665.18.10, със застроена площ 146 кв.м., на един етаж, с предназначение: складова база, склад, с масивна конструкция, строена през 1981 г., обособена част от Спортен комплекс «Плиска», с годишен наем в размер на 3 189 лв. без ДДС.
Ще се проведе процедура за отдаване на обектите по т. 1 под наем пряко, в съответствие с изискванията на Гл. X от ЗФВС и Гл. ІХ, Раздел ІІ от ППЗФВС при следните условия:
Обектите да се предоставят на лицензирани спортни организации по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗФВС – юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, за срок от 10 години.
В едномесечен срок от обявяването на списъка – до 11.04.2018 г. заинтересуваните лица и организации могат да подават мотивирани искания за наемане на обектите, посочени в списъка в стая № 204 деловодството на Община Шумен.
Всяко искане трябва да се отнася до конкретно определен спортен обект от списъка и да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 и 5 от ППЗФВС, съгласно които Не може да бъде наемател физическо или юридическо лице, за което е налице едно от следните обстоятелства:
1. обявено е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. намира се в ликвидация;
3. ако е с отнета или прекратена спортна лицензия;
4. ако е с прекратено членство в лицензирана спортна организация;
5. лишено е от правото да упражнява търговска дейност;
6. има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;
7. осъдено е с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако е било реабилитирано;
8. има просрочени задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и съоръжения – собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
9. Ограничението по точки от 1 до 8 се отнасят и за управителите или членовете на управителните органи на юридическите лица, кандидатстващи за отдаване под наем.
При подадени две или повече искания предимство има кандидатът, който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е предназначен имотът. При равни условия предимство има кандидатът, предложил финансово обезпечена инвестиционна програма с по-висока стойност за поддържане и подобрение на имота и изпълнявал точно задълженията си по предходни договори за ползването му. При класирането се оценява обществения принос на кандидата в спорта.


09 февруари 2018 г.

ОБЯВЯВА

1.Списък на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, определени от Общински съвет – Шумен за индивидуално ползване за стопанската 2018-2019 г., по землища и категории.
2.Цени за предоставяне под наем.


09 февруари 2018 г.

Заповед за предоставяне на полски пътища за стопанската 2017/2018 г. за землища в Община Шумен
Приложение №1


 09 януари 2018 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанска 2017-2018 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва:
гр.Шумен с кв.Макак и с.Салманово


 05 януари 2018 г.

Заповед за предоставяне на полски пътища за стопанската 2017/2018 г. за землища в Община Шумен
Приложение №1

Дейности