4 септември 2017 г.

СПИСЪК
НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

1. Октан Кямил Мехмед
2. Радмила Христова Атанасова
3. Борислав Валентинов Борисов

Няма недопуснати кандидати.
Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 29.09.2017 г. от 9:00 часа в сградата на Община Шумен, в кабинет № 315 за полагане на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.
Интервюто с кандидатите издържали теста ще се проведе на 29.09.2017 г. от 13:30 часа в сградата на Община Шумен, в кабинет № 315.
Информационни източници за подготовка:
– Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
– Закон за местните данъци и такси;
– Закон за административните нарушения и наказания;
– Закон за частните съдебни изпълнители;
– Закон за държавния служител;
– Граждански процесуален кодекс;
– Административнопроцесуален кодекс;
– Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Шумен;
– Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
Диян Кирилов Димитров


31 август 2017 г.

СПИСЪК
на недопуснатите кандидати до втори етап на подбор за длъжността
„Социален работник“ от Областен екип по приемна грижа, с изнесено работно място Община Каолиново:

1. Малина Жечкова Делева
Няма допуснати кандидати.


28 август 2017 г.

СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

 •  Ивелин Христов Йорданов
 •  Кремена Иванова Георгиева-Калева

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 12.09.2017 г. от 10,00 часа в сградата на община Шумен, зала № 304 за полагане на тест.
Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе на същата дата и място от 13,00  часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
ИНЖ. БОЯН КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ


28 август 2017 г.

СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

 •  Сатеник Артюн Ервант
 •  Айше Кязим Исмаилова

 Кандидатите не отговарят на минималните изисквания, предвидени в нормативните актове, посочени в обявата за конкурса и по т. 10 от длъжностната характеристика.
Сатеник Артюн Ервант  – представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит в областта комуникационна и компютърна техника/информатика и/или в държавната администрация или придобит ранг III младши, необходим за заемането на длъжността началник на отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване“ в дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване“
Айше Кязим Исмаилова – представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 4 години професионален опит в областта комуникационна и компютърна техника/информатика и/или в държавната администрация или придобит ранг III младши, необходим за заемането на длъжността началник на отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване“ в дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване“
Предвид направените констатации комисията приема, че кандидатите не отговарят на задължителните конкурсни условия и не се допускат до участие в конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:   /п/
ИНЖ. БОЯН КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ


22 август 2017 г.

СПИСЪК
НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ШУМЕН:

ДИЯН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатия кандидат трябва да се яви на 04.10.2017 г. от 14,00 часа в сградата на община Шумен, зала № 304 за защита на концепция на тема „Ефективна общинска администрация – организация и контрол“. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници, формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. „Славянски“ № 17 ет. 2 стая № 237, до 4 /четири/ дни преди обявената дата на конкурса.
Интервюто с допуснатия до него кандидат, ще се проведе на същата дата и място от 16,00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
/РОСИЦА ИВАНОВА АНТОНОВА /


15 август 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЮРИСКОНСУЛТ 

Дирекция „Бюджет и финанси, и човешки ресурси“

Отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци”

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Магистър;

1.2. Професионална област –  Право;

1.3. Ранг V младши;

1.4. Минимален професионален опит – не се изисква.

 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

 1. Документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и удостоверение за юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж (ако има такъв).

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 28.08.2017 год.

 1. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
 2. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
 3. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Цел на длъжността: Правно обслужване на Общината за постигане на компетентно, професионално, административно обслужване на гражданите и юридическите лица; защита на интересите на Общината; процесуално представителство на Общината по спорове в които същата е страна.

7.2. Области на дейност: Обслужване на данъкоплатците, съгласно утвърдени процедури; събирания на вземания; контрол – ревизии, проверки; установяване на административни нарушения.

 1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:

Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

http://www.shumen.bg/

Телефон за контакт: 054/ 857 642

За контакти: Мутафчиева, Даскалова


09 август 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

“Правно осигуряване и информационно обслужване“

 Дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване”

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област– Комуникационна и компютърна техника, Информатика;

1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения;

 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

 1. Документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

3.1.3.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

    Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.

   Срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 21.08.2017 год.

 1. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.
 2. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
 3. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Цел на длъжността: Да подпомага кмета, зам. кметовете и секретаря при реализиране общите цели на общинската администрация. Организиране на служителите в отдела за повишаване ефективността в областта на правното обслужване на дейностите в общината, отбранително-мобилизационната подготовка на населението от общината, представителните протоколни дейности и информирането на обществеността чрез средствата за масово осведомяване за работата на общинската администрация. Да проектира, поддържа и оптимизира информационната система на общинската администрация, с цел осигуряване на непрекъснат работен процес на ИТ инфраструктурата. Организира, контролира и координира цялостната дейност на отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване“.

7.2. Области на дейност: Разпределение, управление, координиране и контрол на работата на служителите от отдел „Правно осигуряване и информационно  обслужване“. Информиране на обществеността чрез медиите. Планиране и провеждане на мероприятия по отбранително-мобилизационна подготовка на населението в общината и дейностите по прилагане на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагането му. Прилага информационните технологии за подобряване на работата и ефективността на административните услуги за гражданите и свързаното с това необходимо техническо състояние на компютърната техника.

 1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:

Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237

http://www.shumen.bg/

Телефон за контакт: 054/ 857 642

За контакти: Мутафчиева, Даскалова


08 август 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява подбор за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа на осемчасов работен ден, с изнесено работно място в Община Каолиново, с обхват на работа общините Каолиново и Венец.

Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:
• Образователна степен: „средно образование“;
• Професионална квалификация: хуманитарна;
• Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.
• Опит при изпълнение на проекти – предимство.
• Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 23.08.2017 г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00часа и от 13:00 часа до 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Шумен, бул. „Славянски“ №17, етаж втори, стая 234. Заявления за участие, подадени след крайния срок, не се приемат.

I. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:
1. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална Дирекция за социално подпомагане.
2. Подборът протича в два етапа:
– Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
– Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.

Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа“.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:
Писмено заявление (образец);
Автобиография (образец);
Декларация(образец)
Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (образец)
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
• Свидетелство за съдимост
• Медицинско свидетелство

III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник“, Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова


02 август 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Степен на завършено образование – магистър;
1.2. Професионална област – право, правоспособен юрист;
1.3. Ранг II младши или 5 години професионален опит.
2. Начин на провеждане на конкурса:
2.1. Защита на концепция на тема „Ефективна общинска администрация – организация и контрол“. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237, до 4 /четири/ дни преди обявената дата на конкурса.
2.2. Интервю.
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:
3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността.
3.1.3.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
4. Място и срок за подаване на документите за участие:
Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 15.08.2017 год.
5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.
6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
7.1. Цел на длъжността: Да работи за осъществяване на общи цели за развитие на Общината и повишаване на ефективността на Общинската администрация.
7.2. Области на дейност: Управлява ресурсите на общината с цел гарантиране ефективно, качествено и компетентно административно-правно обслужване. Наблюдава и оценява качеството на административните услуги, предоставени от Общината.
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:
Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.
http://www.shumen.bg/
Телефон за контакт: 054/ 857 642
За контакти: Мутафчиева, Даскалова


25 юли 2017 г.

СПИСЪК
на недопуснатите кандидати до втори етап  на подбор за длъжността

„Социален работник“ от Областен екип по приемна грижа, с изнесено работно място Община Каолиново:

 1. Ивелина Иванова Георгиева

Няма допуснати кандидати.


13 юли 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява подбор за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа на четиричасов работен ден, с изнесено работно място в Община Каолиново.

Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:
• Образователна степен: „средно образование“;
• Професионална квалификация: хуманитарна;
• Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.
• Опит при изпълнение на проекти – предимство.
• Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 20.07.2017 г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00часа и от 13:00 часа до 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Шумен, бул. „Славянски“ №17, етаж втори, стая 234. Заявления за участие, подадени след крайния срок, не се приемат.

I. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:
1. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална Дирекция за социално подпомагане.
2. Подборът протича в два етапа:
– Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
– Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.

Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа“.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:
Писмено заявление (образец);
Автобиография (образец);
Декларация (образец);
Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (образец);
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
• Свидетелство за съдимост;
• Медицинско свидетелство.

III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник“, Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова


18 май 2017 г.

СПИСЪК

на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността

„Директор“ на Общинско предприятие „Чистота“ – гр. Шумен

1. Евгений Цанков Цанков

Конкурсът ще се проведе на 02.06.2017г. от 9.00ч. в стая № 215 на Община Шумен.

Няма недопуснати кандидати.

Диляна Христова

Председател на комисията за допускане до конкурса за длъжността


11 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Чистота” – гр. Шумен при следните условия:

Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години.

Минимални изисквания към кандидатите:

 1. Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен „Магистър“;
 2. Общ трудов стаж /по трудово и / или служебно правоотношение и / или приравнен към него/ – над 5 години;
 3. Управленски опит – над 3 години.

Необходими документи:

 1. Молба.
 2. Професионална автобиография.
 3. Диплома за завършено образование
 4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж.
 5. Свидетелство за съдимост.
 6. Карта за медицински преглед.

Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

Срок за подаване на документите – един месец от публикуването на обявата.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.

За справки: тел. 857-642


09 март 2017 г.

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА

ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ ПРИ

ОБЩИНА ШУМЕН:

Диляна Евгениева Христова

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатият кандидат трябва да се яви на 30.03.2017 г. от 13,00 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304 за полагане на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Интервюто ще се проведе на 30.03.2017 г. от 14,30 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: / п /

Йоана Веселинова Станчева


20 февруари 2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

Дирекция „Бюджет и финанси, и човешки ресурси” при Община Шумен

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2. Професионална област – Икономика;

1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения;

 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

 1. Документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, които се изискват за длъжността, допълнителна квалификация, ако е налична.

3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие:

Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 02.03.2017 год.

 1. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
 2. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.
 3. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Цел на длъжността: Методически да организира и координира разработването на бюджета, при спазване на принципите за законосъобразност, целесъобразност, ефективност и ефикасност. Следи за прецизното прилагане на нормативната база по заплащането на труда.

7.2. Области на дейност: Изготвя необходимата информация по разработването и актуализирането на бюджета за текущата година и по проекто-бюджетите на общината за бъдещи периоди.Дава консултации при тълкуването на законодателството по заплащането на труда, атестирането на служителите в администрацията и управлението на персонала.

 1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:

Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

http://www.shumen.bg/

Телефон за контакт: 054/ 857 642

За контакти: Мутафчиева, Даскалова


06 февруари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

в качеството си на водеща организация по проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички” в партньорство със сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”

Обявява подбор за заемане на длъжността:

Здравен медиатор – код по НКПД 32533001 – 1 бр. на пълен работен ден за село Ивански за срок от 24 месеца

Кратко описание на длъжността – Здравен медиатор

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
 • Посредничество между уязвими групи, здравни и социални служби;
 • Работа с ОПЛ, други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;
 • Подпомагане на дейността на РЗИ по извънредни имунизационни кампании, профилактични прегледи с мобилни единици и други.

Изисквания към кандидатите:

 • Образователна степен – минимум завършено средно образование;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Познаване на здравните и социални проблеми на ромската общност;
 • Владеене на езика на общността – ромски или турски;
 • Комуникативни умения;
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet);

Необходими документи:

 • Заявление по образец
 • Автобиография европейски формат
 • Мотивационно писмо
 • Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 • Свидетелство за съдимост

Образец на заявлението може да се получи и в отдел „Образование, наука и развитие”, стая 356 на Община Шумен, бул. „Славянски” № 17, от г-жа Христина Баева.

Провеждане на подбора:

 1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.
 2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

Срок и място за подаване на документи:

 • Срок за подаване на документи от 06.02.2017 год. до 02.03.2017 год.
 • Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Шумен, Община Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 356, при г-жа Христина Баева – ръководител на проекта всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Допълнителна информация: телефон 054/857 756, лице за контакт: Христина Баева