ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

 

         УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

         Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на вашето внимание отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. Отчетът се разглежда на заседание на Общинския съвет и се разгласява на населението по реда, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен.

През посоченият период Общинският съвет е провел 6 редовни и едно тържествено заседание.

         Заседанията на Общинския съвет се предават пряко по „Телевизия Шумен”, както и онлайн, което осигурява прозрачност в работата ни.

         Актовете на Общинския съвет се разгласяват в 7-дневен срок от приемането им, като се качват на интернет-страница на Общината www.shumen.bg, чрез Общинско предприятие „Общински медиен център” и се поставят на информационното табло на общината. В същият срок се изпращат на кмета на общината, на областния управител и в Районна прокуратура. В Районна прокуратура се изпраща и протоколът от провелото се заседание. Приетите наредби и техните изменения се публикуват в местен ежедневник.

         ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН:

В постоянните комисии задълбочено и на експертно ниво се обсъждат докладните записки. Заседанията на комисиите са открити. На тях присъстват представители на общинска администрация от съответния ресор, управители на търговски дружества с общинско участие и директори на общински предприятия, граждани и журналисти.

През отчетния период постоянните комисии са провели заседания както следва:

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ БРОЙ
ЗАСЕДАНИЯ
1. Бюджет и финанси 8
2. Икономическа политика, общинска собственост и
контрол по сделките с общинско имущество
9
3. Териториално развитие и селищно устройство 6
4. Екология и селско стопанство 5
5. Правна и опазване на обществения ред 8
6. Просвета, образование и наука 9
7. Култура, културно-историческо наследство,
туризъм, интеграционна политика и вероизповедания
5
8. Здравеопазване и социална политика 6
9. Младежки дейности и спорт 5
10. Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО 6

Няма непроведени заседания поради липса на кворум. Постоянните комисии вземат решения по предоставените им проекти за решения, касаещи сесиите на Общинския съвет, както и по постъпилите докладни записки, жалби и искания от граждани.

Общинските съветници участват също и в смесени комисии, заедно с представители на общинска администрация, създадени по силата на наредби, правилници и други, които проведоха по няколко заседания през първото полугодие на 2017 г.

За отчетния период Общинският съвет е взел 140 решения, които могат да се класифицират по следния начин:

ПРИЕТИ НАРЕДБИ И ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБИ:

 • Изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Шумен – вследствие на протести от Окръжна прокуратура Шумен – 2 решения;
 • Промени в Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Шумен;
 • Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен;
 • Изменение на Наредбата за управление на общинските пътища в община Шумен – вследствие на протест от Окръжна прокуратура Шумен;
 • Изменение на Наредбата за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на община Шумен – вследствие на протест от Окръжна прокуратура Шумен.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:

 • Приемане на условията на Споразумение за партньорство във връзка с кандидатстване на Община Шумен по процедура за директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. Беше прието и изменение в споразумението;
 • Упълномощаване на кмета на община Шумен за издаване на запис на заповед по проекти – 3 решения.

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО:

 • Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;
 • Отчет за 2016г. за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл.66а от ЗОС;
 • Продажба на общински имоти – 12 решения;
 • Продажба на общински жилища – 5 решения;
 • Прекратяване на съсобственост върху имоти – 6 решения;
 • Предоставяне на имот на общинско дружество – 1 решение;
 • Отдаване под наем на общински имоти – 8 решения;
 • Безвъзмездно предоставяне на имот в изпълнение на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета;
 • Предоставяне под наем на общински имоти без заплащане на наем – 2 решения;
 • Обявяване на имот – Основно училище „Иван Вазов“ (бивше V ОУ) в гр. Шумен за частна общинска собственост на основание чл. 6 от ЗОС;
 • Безвъзмездно придобиване на имот – държавна собственост – 1 решение;
 • Учредяване право на строеж – 3 решения;
 • Учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортни съоръжения, общежитие, административни и складови сгради;
 • Дарение на община Шумен на имот в с. Ивански.

ЕДНОЛИЧНИ ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

 • Удължаване на срока на трудовите договори на персонала на Пречиствателната станция за отпадни води до прехвърлянето на съоръжението за стопанисване, управление и експлоатация на ВиК оператора, съгласно сключен договор между Асоциацията по водоснабдяване и канализация и „ВиК Шумен“;
 • Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД;
 • Избор на регистриран одитор за извършване на одит на годишния финансов отчет на „КОЦ – Шумен“ ЕООД за 2016 г.;
 • Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества;
 • Приемане на Годишния финансов отчет на „Общински пазари – Шумен“ ЕООД в ликвидация и удължаване на срока за ликвидацията на дружеството;
 • Прекратяване на „Паркинги и гаражи – Шумен“ ЕООД в ликвидация;
 • Определяне на представител на Община Шумен в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен;
 • Редовно годишно общото събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен“ АД на 15.05.2017 г.;
 • Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен;
 • Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС), съгласно чл. 19 от Закона за водите, придобити през 2017 г.;
 • Информация за изпълнение на договора за продажба на акции от „Топлофикация – Шумен“ ЕАД – гр. Шумен.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

 • Приемане бюджета на община Шумен за 2017 г.;
 • План-сметка за необходимите разходи съгласно чл. 66 от Закона за местни данъци и такси;
 • Приемане на бюджетна прогноза на Община Шумен за периода 2018 г.-2020 г. в частта за местните дейности;
 • Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2016 г.;
 • Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2017 г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на участък от общинската пътна мрежа, на основание на чл. 89 от ЗДБРБ;
 • Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България;
 • Разпределение на средствата на комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ.

КУЛТУРА:

 • Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2017 година;
 • Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2016 г. и приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2016 г.;
 • Присъждане на званието „Почетен гражданин на град Шумен“ на Антонин Горчев и на Добрин Панайотов;
 • Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ за изкуство и култура.

 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Решения за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж – 3 решения;
 • Даване мнение за опрощаване на задължение от Администрацията на Президента на Република България – 1 решение;
 • Приемане на доклад за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г.;
 • Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.;
 • Отпускане на финансови средства от бюджет 2017 г. за подпомагане лечението на Николай Траянов Иванов;
 • Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2016 г.

ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ:

 • Приемане на Общински план за младежта за 2017 г.;
 • Приемане на Статут на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта;
 • Приемане на отчет за финансиране на младежки проекти съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на младите хора в Община Шумен за 2016 г.;
 • Приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2016 г.;
 • Утвърждаване състав на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта;
 • Промяна на наименованието на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Шумен, на Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ от учебната 2017/2018 г.;
 • Приемане на правилници за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спорна школа „Хан Крум“ – Шумен и Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Шумен;
 • Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2016 г.;
 • Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Шумен;
 • Приемане на отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2016 година и приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2017 година;
 • Закриване на ОУ „Н. Вапцаров“, с. Дибич, считано от 01.08.2017 г.;
 • Приемане на Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа в Община Шумен през 2017 година;
 • Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за 2016 г.

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ЕКОЛОГИЯ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО:

 • Продължаване срока на действие на Общинска програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата на фини прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух на Община Шумен, с период на действие 2011-2014 г.;
 • Определяне на цени за паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“;
 • Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – 2 решения;
 • Разрешения за изработване на подробни устройствени планове съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ – 18 решения;
 • Одобряване на подробни устройствени планове съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ – 7 решения;
 • Решение за озвучаването на светофарните уредби на територията на гр. Шумен;
 • Именуване на улици в Община Шумен.

ДРУГИ РЕШЕНИЯ:

 • Прекратяване на договор за съвместна дейност и договор за заем за послужване със сдружение „Надежда за животните“ и сключване на договор за съвместна дейност с Фондация „Дана“;
 • Приемане на годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Шумен за 2016 година;
 • Промяна на организационната структура на общинска администрация, касаеща звено „Вътрешен одит“ при Община Шумен;
 • Попълване състава на постоянните комисии към Общинския съвет, на Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение и на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен;
 • Договор за сътрудничество между община Шумен и гр. Браила, Румъния;
 • Oсигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2017 г. /2018 г.

За отчетния период няма върнати за ново обсъждане решения. Има постъпили пет протеста от Окръжна прокуратура Шумен срещу разпоредби от общински наредби.

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия отчет за сведение на общинските съветници, на кмета на общината и общинска администрация, на областния управител, както и на гражданите на Шумен.

 

Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ  БЕДЖЕВ

Председател на Общински съвет Шумен