31 юли 2018 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Шумен и
неговите комисии за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

           УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

           Предлагам на вашето внимание отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г., съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Отчетът се разглежда на заседание на Общинския съвет и се разгласява на населението по реда, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен.

През горепосоченият период Общинският съвет е провел 6 редовни и едно тържествено заседание – на 11.05.2018 г. Всички  заседания на Общинския съвет се предават пряко по „Телевизия Шумен”, както и онлайн, което осигурява прозрачност в нашата работа.

Актовете на Общинския съвет се разгласяват в 7-дневен срок от приемането им, като се качват на интернет-страница на общината и се поставят на информационното табло в общината. В същият срок се изпращат на кмета на общината, на областния управител и в Районна прокуратура. В Районна прокуратура се изпраща и протоколът от проведеното заседание на Общинския съвет. Приетите наредби и техните изменения се публикуват във в. „Шуменска заря“.

 

          ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН:

Постоянните комисии обсъждат постъпилите докладни записки задълбочено и на експертно ниво, като заседанията на комисиите са открити. На тях присъстват представители на общинска администрация от съответния ресор, управители на търговски дружества с общинско участие, директори на общински предприятия, граждани и журналисти.

През отчетният период постоянните комисии са провели заседания както следва:

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ БРОЙ

ЗАСЕДАНИЯ

1. Бюджет и финанси 7
2. Икономическа политика, общинска собственост и

контрол по сделките с общинско имущество

7
3. Териториално развитие и селищно устройство 6
4. Екология и селско стопанство 6
5. Правна и опазване на обществения ред 8
6. Просвета, образование и наука 8
7. Култура, културно-историческо наследство,

туризъм, интеграционна политика и вероизповедания

8
8. Здравеопазване и социална политика 9
9. Младежки дейности и спорт 7
10. Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО 6

От посочените в таблицата заседания има три съвместни: две на комисиите по ЗСП и ПООР и едно на комисиите по БФ и ИПОСКСОИ. Няма непроведени заседания поради липса на кворум.

Постоянните комисии вземат решения по предоставените им проекти за решения, касаещи сесиите на Общинския съвет, както и по постъпилите докладни записки, жалби и искания от граждани.

Общинските съветници участват също и в смесени комисии, заедно с представители на общинска администрация, създадени по силата на наредби, правилници и други, които проведоха по няколко заседания през първото полугодие на 2018 г. По-конкретно, бяха проведени две заседания на комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен, приета с Решение № 744 от 26.04.2018 г. и едно заседание на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приета с Решение № 678 от 22.02.2018 г.

През отчетният период общинските съветници са задали 26 питания към кмета в писмен вид, като част от дневния ред на съответната сесия. На всички кметът е отговорил в срока, определен в правилника на Общинския съвет. Бяха зададени и устни питания по време на заседанията на ОбС.

За първото шестмесечие на 2018 г. Общинският съвет е взел 195 решения, които могат да се класифицират по следния начин:

 

ПРИЕТИ НАРЕДБИ И ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБИ:

 • Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен – 2 решения;
 • Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
 • Приемане на Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен;
 • Приемане на Наредба за условията и реда записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Шумен;
 • Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество;
 • Отмяна на Наредбата за противопожарна безопасност в Община Шумен;
 • Приемане на Наредба за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища;
 • Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Шумен и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета.

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:

 • Предложение за предоставяне на безвъзмездно неизключително право за ползване на инвестиционния проект във фаза „работен проект“ на обект „Градска пречиствателна станция за питейни води на гр. Шумен“;
 • Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Реконструиране и модернизация на материалната база на Обществена трапезария, гр. Шумен чрез извършване на ремонтни дейности” и осигуряване на съфинансиране по проекта;
 • Кандидатстване с проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО:

 • Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г.;
 • Отчет за 2017 г. за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл. 66а от ЗОС;
 • Продажба на общински имоти – 20 решения;
 • Продажба на общински жилища – 4 решения;
 • Прекратяване на съсобственост върху имоти – 1 решение;
 • Отдаване под наем на общински имоти – 6 решения;
 • Отдаване под наем на спортни обекти – 2 решения;
 • Учредяване право на строеж – 6 решения;
 • Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр. Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд;
 • Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2018/2019 г.;
 • Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ – 2 решения;
 • Предоставяне на апартамент № 1, вх. А, ет. 1 на бул. „Славянски“ № 26, гр. Шумен, за управление на ОП „ОЖИ“;
 • Промяна на статута на апартамент, предоставен за управление на ОП „ОЖИ“;
 • Определяне на таксиметрови стоянки;
 • Обявяване на имот-бивше кметство на с. Ивански за частна общинска собственост на основание чл. 6 от ЗОС;
 • Намаляване на цената на продажба чрез търг на поземлени имоти – 5 решения;
 • Изменение на договор за аренда;
 • Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на засегнатите имоти и части от имоти – общинска собственост от обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260, находящи се в землищата на с. Черенча и с. Градище;
 • Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост в сградата на II ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Шумен;
 • Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлени имоти, засегнати от предстоящото разширение на Гробищния парк на гр. Шумен;
 • Изменение на решение № 480 по протокол № 19 от 27.04.2017 г. на Общински съвет Шумен;
 • Прекратяване на договор за съвместна дейност и договор за безвъзмездно ползване на недвижим имот с фондация „Дана“; Сключване на договор за съвместна дейност със сдружение „Надежда за животните“; Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот с идентификатор № 83510.665.53 – частна общинска собственост, за осъществяване на дейностите по изпълнение на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на Община Шумен;
 • Продажба по единични цени на дървесни отпадъци, материали за горене, материали за компостиране, отпадъци от селскостопански култури;
 • Осигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2018 /2019 г.;
 • Продажба на движими вещи – земеделска техника, прикачен инвентар, автомобили, макети и резервни части за земеделска техника, предоставени на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии;
 • Ремонт и възстановяване на съществуващи сгради и изграждане на спортен комплекс, включващ закрит полуолимпийски плувен басейн за целогодишна експлоатация; спортна зала за волейбол/тенис/баскетбол; футболно игрище, зала за бойни изкуства и летен център за изкуства на територията на бившия ТЕЖЪК ПОЛК.

 

ЕДНОЛИЧНИ ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

 • Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД;
 • Провеждане на общо събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен“ ООД, гр. Шумен;
 • Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен“ АД;
 • Предложение за увеличаване на дела на Община Шумен в капитала на „МБАЛ-Шумен“ АД гр. Шумен;
 • Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен;
 • Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен;
 • Корекция в структурата и числения състав на Общинско предприятие „Строителство и благоустройство“;
 • Предложение за избор на управител на „Диагностично-консултативен център I – Шумен“ ЕООД за срок до провеждане на конкурс;
 • Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества;
 • Програма за насърчаване и подкрепа на малкия бизнес в община Шумен за периода 2018 – 2020 г.

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

 • Приемане бюджета на община Шумен за 2018 г.;
 • План-сметка за необходимите разходи съгласно чл. 66 от Закона за местни данъци и такси;
 • Определяне цени на паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“;
 • Определяне на минимални и максимални цени за тексиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Шумен;
 • Приемане на бюджетна прогноза на Община Шумен за периода 2019 г.-2021 г. в частта за местните дейности;
 • Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2017 г.;
 • Предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на участъци от общинската пътна мрежа, на основание на чл. 87 от ЗДБРБ;
 • Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2018 г., към 01.04.2018 г.;
 • Разпределение на средствата на комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ.

 

КУЛТУРА:

 • Предложение с вх. № УТ-40-265 от 05.12.2017 г. за наименуване на улици в Индустриален парк – Шумен, общ. Шумен;
 • Предложение с вх. № 26-00-1710 от 29.05.2018 г. за наименуване на улица в кв. Боян Българанов, гр. Шумен;
 • Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 20178 година;
 • Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2017 г. и приемане доклад на контролния съвет към Общински фонд „Култура“;
 • Предложение за удостояване на проф. Христо Трендафилов със званието Почетен гражданин на град Шумен;
 • Предложение за удостояване на г-н Ваньо Георгиев с почетно звание – Носител на златната значка на град Шумен;
 • Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ за изкуство и култура;
 • Приемане на годишен план за развитие на туризма за 2018 г.;
 • Приемане на статут на национална награда за лирика „Иван Пейчев“;
 • Утвърждаване на Контролен съвет на Общински фонд „Култура“;
 • Сформиране на Управителен съвет на Общински фонд „Култура“.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Отчет за дейността на Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение през 2017 г.;
 • Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД;
 • Избор на регистриран одитор за извършване на одит на годишния финансов отчет на „КОЦ-Шумен“ ЕООД за 2017 г.;
 • Приемане на Решение на Общински съвет-Шумен за промяна наименованията на социални услуги предоставяни на територията на община Шумен на основание чл. 36,ал. 2, т. 2, букви „а“, „б“ и „е“; т.4а букви „аа“ и „бб“, т. 4е букви „аа“ и ал. 3, т. 2а и чл. 36в от Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане, §11 от Преходните и Заключителни разпоредби към Постановление № 246 от 2 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА;
 • Приемане на доклад за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г.;
 • Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.;
 • Определяне на нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищни спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ);
 • Решения за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж – 2 решения;
 • Даване мнение за опрощаване на задължение от Администрацията на Президента на Република България – 2 решения;
 • Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества-Шумен;
 • Избор на работна група за изготвяне на правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Шумен и приложенията към него;
 • Обединение на ръководството на Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 1 и 2 в кв. Тракия и обединение на ръководството на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания на ул. „Иван Рилски“ № 2 със структурата на Комплекс за социални услуги „Детелина“.

 

ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ:

 • Приемане на Общински план за младежта;
 • Отчет за дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта през 2017 г.;
 • Преобразуване на Основно училище „Хр. Ботев“, с. Друмево в обединено училище и Основно училище „Хр. Ботев“, с. Ивански в обединено училище, считано от 15.09.2018 г.;
 • Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2017 г.;
 • Отчет на общински план за младежта за 2017 г.;
 • Отчет за финансираните младежки проекти през 2017 г.;
 • Приемане Стратегия за развитие на образованието в община Шумен за периода 2018 – 2023 г.;
 • Предложение за възстановяване статута на Висше военно училище по артилерия и ПВО, гр. Шумен;
 • Приемане на отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2017 година и приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2018година;
 • Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за 2017 г.

 

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ЕКОЛОГИЯ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО:

 • Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми на ФПЧ10 за 2017 г.;
 • Изработване на /ПУП-ПЗ/ и /ПУП-ПП/ за разширяване на съществуващ гробищен парк в имот с идентификатор 69924.51.21 в местност „Юртлука“ по кадастралната карта на с. Струйно, общ. Шумен в съответствие със заявление с вх. № 93-00-2220 от 14.12.2017 г. на кмета на с. Струйно;
 • Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – 2 решения;
 • Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 205, т. 1 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – 4 решения;
 • Разрешения за изработване на подробни устройствени планове съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ – 32 решения;
 • Одобряване на подробни устройствени планове съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ – 7 решения;
 • Одобряване на ОУПО-Шумен – предварителен проект;
 • Допълнение на Решение № 723 от 29.03.2018 г. на Общински съвет – Шумен;
 • Одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ в обхват квартали 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 по плана на селищно образувание Индустриален парк Шумен.

 

ДРУГИ РЕШЕНИЯ:

 • Превантивни мерки във връзка с ПТП на пешеходни пътеки в тъмната част на денонощието;
 • Приемане на „Общински план за действия при терористична дейност“;
 • Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2018 год. и осигуряването на дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2018 г. – 2019 г.;
 • Приемане на годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Шумен за 2017 година;
 • Промяна наименованието на КПУКИ към Общински съвет-Шумен;
 • Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България;
 • Декларация в защита на АМ „Хемус“;
 • Вземане решение относно подписаните декларации от общинските съветници на 22.02.2018 г.;
 • Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Шумен 2014 г. – 2020 г. за 2017 г.;
 • Избиране на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен;
 • Откриване на процедура и утвърждаване на правила за избор на съдебни заседатели за Шуменския окръжен съд;
 • Приемане на общинска програма за енергийна ефективност на Община Шумен за периода 2018 г.-2023 година;
 • Определяне представители на Общински съвет Шумен, които да вземат участие в подготовката и мотивировката на новия начин за определяне на размера на такса „Битови отпадъци“.

За информация бяха разгледани отчетите за: изпълнението на решенията на Общинския съвет през второто полугодие на 2017 година, отчета за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г., годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление за 2017 г.

На 04.07.2018 г. членовете на постоянната комисия по „Екология и селско стопанство“ взеха участие в обществено обсъждане, организирано от г-н Л. Христов – кмет на община Шумен, касаещо поддържането на дървета в града, което съвпада с решение на комисията от нейно заседание, проведено на 25.06.2018 г. На обсъждането бяха поканени граждани, общински съветници, представители на различни институции, общински предприятия, които взеха участие в дебатите.

За отчетният период няма върнати за ново обсъждане решения. Постъпиха два протеста от Окръжна прокуратура Шумен срещу разпоредби от общински наредби и един протест по отношение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, гр. Шумен. Те бяха разгледани и обсъдени на сесиите през месеците март и май.

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия отчет за сведение на общинските съветници, на кмета на общината и общинска администрация, на областния управител, както и на гражданите на Шумен.

Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ  БЕДЖЕВ
Председател на Общински съвет Шумен