Отчет за дейността на Общински съвет Шумен за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на вниманието ви отчета за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода, обхващащ второто шестмесечие на 2017 г.

През отчетният период Общинският съвет е провел 5 заседания, като поканите за всяко заседание по традиция съдържат деня, часа и мястото на провеждането му, както и проект за дневен ред. Материалите за сесиите се подготвят на хартиен или електронен носител и се изпращат на общинските съветници и медиите на следващия ден след Консултативния съвет. Докладните записки за всяка сесия се оповестяват и на сайта на община Шумен. Самите заседанията на Общинския съвет се предават пряко по телевизия Шумен, което дава възможност гражданите на общината да бъдат информирани за работата на своите избраници.

Актовете на Общинския съвет се разгласяват в 7-дневен срок от приемането им чрез интернет -страница на община Шумен – www.shumen.bg, чрез ОП „Общински медиен център” и се поставят на информационното табло на общината. В същия срок решенията се изпращат на кмета на общината, областния управител и в Районна прокуратура, където се изпращат и протоколите от сесиите. Приетите наредби или изменения и допълнения на наредби, се публикуват в местен ежедневник.

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

На заседанията на постоянните комисии присъстват представители на общинска администрация от съответния ресор, журналисти, както и директори на общински предприятия, граждани и др. Заседанията на комисиите, както и сесиите на Обинския съвет, са открити.

През второто шестмесечие на 2017 г. са проведени заседания по комисии както следва:
ПК по БФ – 6 заседания;
ПК по ИПОСКСОИ – 8 заседания;
ПК по ТРСУ – 6 заседания;
ПК по ЕСС – 7 заседания;
ПК ПООР – 5 заседания;
ПК по ККИНТИПВ – 4 заседания;
ПК по ЗСП – 4 заседания;
ПК по ПОН – 6 заседания;
ПК по МДС – 4 заседания;
ПК по ЕПМСВНПО – 4 заседания.
От тях има две съвместни заседания на постоянните комисии по ЕСС и ИПОСКСОИ и едно съвместно заседание на комисиите по МДС и ИПОСКСОИ.
До момента няма непроведени заседания поради липса на кворум. Работата на постоянните комисии е задълбочена, постъпилите докладни записки се обсъждат на експертно ниво. Редовно се разглеждат и постъпилите заявления, предложения, жалби и препоръки от гражданите на общината, като по тях се вземат решения или се пренасочват към общинска администрация или различни институции.

През отчетния период общинските съветници са задали към кмета 9 питания в писмен вид като част от дневния ред на съответната сесия. На всички кметът отговори в срока, определен в правилника на Общинския съвет. Бяха зададени и устни питания по време на заседанията на ОбС. Беше направено и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен. С решение № 630 от 21.12.2017 г. беше определен представител на община Шумен за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.

През посоченият период Общинският съвет е приел следните 121 решения:

НАРЕДБИ И ИЗМЕНЕНИЯ НА НАРЕДБИ:
• Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет – едно решение;
• Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен – три решения;
Едното решение, с № 520 по протокол № 23 от 20.07.2017 г., е взето след внасяне за разглеждане от Общински съвет на протест от прокурор от Окръжна прокуратура гр. Шумен, по отношение текстовете на чл. 42, т. 7 и т. 8 от наредбата;
• Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество – две решения;
Решението с № 594 по протокол № 26 от 30.11.2017 г. е взето след внасяне за разглеждане от общинските съветници на протест от прокурор от Окръжна прокуратура гр. Шумен, по отношение разпоредбите на чл. 42, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 1, 2 и 3 от наредбата;
• Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел – едно решение.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:
• Даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, както и от други източници за покриване на разходи по проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Шумен“, при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за набиране на проектни предложения по BG16M10P002-2.006 – „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци;
• Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед по:
– Договор за БФП № BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.2017г. по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на гр. Шумен“, финансиран по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Шумен“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“;
– Договор за БФП № BG16RFOP001-1.014-0001-C01 от 04.01.2017г. по проект „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен”, финансиран по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Шумен“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
• Предложение за допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Шумен за 2017 г., във връзка с обявяването на обекти от първостепенно значение по предложение на Консорциум ДЗЗД „РПИП В и К Бургас, Сливен, Шумен“, изпълнител на проект „Подготовка и изпълнение на Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП), идейни проекти и формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за регионален инвестиционен проект за водоснабдяване и канализация за обособена територия на „В и К – Шумен“ ООД, гр.Шумен“.;
• Кандидатстване на РСУО по процедура за директно предоставяне на БФП по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 и взети решения: № 343, Протокол № 14/24.11.2016 г.; № 399, Протокол № 16/26.01.2017 г.; № 405, Протокол № 17/23.02.2017 г.

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО:
• Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г.;
• За продажба на общински жилища са взети 3 решения;
• За отдаване под наем без търг или конкурс – 3 решения;
• За продажба чрез търг на поземлени имоти – 12 решения;
• За учредяване право на строеж чрез търг – 5 решения;
• За прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – 2 решения;
• За прехвърляне на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 7 от ЗУТ – 2 решения;
• Предоставяне на стадиона в кв. Дивдядово (спортен имот публична общинска собственост) за управление на ОП „ОЖИ“;
• Предоставяне на апартамент № 3, ет. 1, вх. 1, ул. „Добруджа“ № 21, гр. Шумен, за управление на ОП „ОЖИ“;
• Дарение на църковното настоятелство при храм „Свети Великомъченик Георги“, с. Ветрище, община Шумен на поземлен имот с идентификатор 10882.501.59 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 699 кв. м. на основание чл. 35, ал. 5 от ЗОС;
• Изграждане на павилион в с. Мадара и предоставянето му под наем за срок от 10 години;
• Даване на предварително съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на обект-частна общинска собственост – свободна част от II етаж на сградата на бившия диспансер по спортна медицина, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 83510.617.298.1.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, УПИ VI, кв. 298 по плана на гр. Шумен на „Спортен клуб по борба Мадарски конник“ за тренировъчна и състезателна дейност;
• Предоставяне под наем за срок от 10 години на поземлен имот с идентификатор 83510.671.295 по КК на гр. Шумен, представляващ спортно игрище в Градската градина, гр. Шумен;
• Предоставяне за управление на имоти-публична общинска собственост за управление на основание чл. 10, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен;
• Беше взето решение за предоставяне на имотите-полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ;
• Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.10.521 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС;
• Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ VІ-„Стопанско-административна сграда на Брадърс комерс ООД – Шумен“ и УПИ І – „Физкултурен комбинат“ от кв. 345 по плана на гр. Шумен при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ;
• Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на поземлен имот с идентификатор 83510.48.31 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащ в предстоящото разширение на гробищния парк на гр. Шумен;
• Учредяване на безвъзмездно право на пристрояване към съществуваща сграда на „КОЦ-Шумен“ ЕООД в УПИ ХХХ – „ОРБК“, кв. 580 по действащия ПУП на гр. Шумен на основание чл. 37, ал. 5 от ЗОС;
• Обявяване за публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 83510.682.69 по кадастралната карта на гр. Шумен, ул. „Млада гвардия“ № 32, кв. Дивдядово;
• Служебна промяна на начина на трайно ползване на имоти от общинския поземлен фонд, представляващи ПИ с идентификатори № 20983.79.7 и № 20983.79.6 по кадастралната карта на с. Дибич.

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
• Приключване ликвидацията на „Общински пазари-Шумен“ ЕООД в ликвидация;
• Прекратяване на „Общински жилища и имоти“ ЕООД в ликвидация;
• Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К-Шумен“ ООД.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
• Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2017 г.;
• Разсрочване на просрочени задължения в размер на 65 123,49 лв., установени с Акт за установяване на задължения № АУЗД000411/25.01.2016 г., представляващи Такса битови отпадъци за периода 2011 г.-2012 г.;
• Приемане на актуализирана бюджетна прогноза на Община Шумен за периода 2018г. -2020г. в частта за местните дейности;
• Корекция на бюджета на ЦПЛР-ОДК – Шумен, във връзка с решение № 528 по протокол № 23 от 20.07.2017 г. на заседание на Общинския съвет;
• Определяне на имотите – общинска собственост,които подлежат на задължително застраховане;
• Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен за първото шестмесечие на 2017 г.
• Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2017 г. на Община Шумен.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:
• Промяна на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Шумен /2016-2020 г./ и преструктуриране на „Семейно-консултативен център“ Шумен в „Център за обществена подкрепа“ като държавно делегирана дейност с капацитет 50.;
• Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен”.;
• Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-230/10.07.2017 г. от Администрацията на Президента на Република България.

КУЛТУРА:
• Наименование на Общинския приют за бездомни животни, гр. Шумен на името на Тонка Петрова по предложение с вх. № 61-01-267 от 25.09.2017 г., от екипа на вестник „Шуменска заря“;
• Даване съгласие ТВ Шумен да излъчва 24-часова програма;
• Предложение за номиниране на Румен Михайлов за почетно звание на община Шумен „Почетен гражданин на град Шумен“;
• Удостояване с почетното звание „Почетен гражданин на град Шумен“ на Христо Димитров;
• Удостояване с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“ на Къна Бойчева;
• Удостояване на Сави Панайотов с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“;
• Именуване на улици в Община Шумен.

ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ:
• Разкриване на ново направление „Кариерно ориентиране и консултиране“ към дейността та ЦПЛР-ОДК-Шумен, считано от 01.01.2018 г.;
• Въвеждане на система на делегирани бюджети в общинските детски градини на територията на община Шумен, считано от 01.01.2018 г.;
• Разрешаване на самостоятелни маломерни и слети паралелки в училищата на община Шумен за учебната 2017/2018 година;
• Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен /2017-2019 г./;
• Приемане Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен за 2017 г.;
• Оптимизиране мрежата от детски градини в община Шумен;
• Промени в структурата и дейността на институциите, осигуряващи подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Шумен;
• Актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на община Шумен.

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ:
• Продължаване срока на действие на Общинска програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за ФПЧ10 за в атмосферния въздух на община Шумен, с период на действие 2011-2014 г.;
• Констатиране на явни фактически грешки при прилагане на чл. 103а от ЗУТ, на основание чл. 134/1/ от ЗУТ в ОУП на гр. Шумен;
• Бяха взети 23 решения за ПУП по чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, 4 решения за ПУП по чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, както и 2 решения във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ.

Бяха направени изменения в пет решения, приети от Общинския съвет на предходни сесии и бяха отменени две предходни решения.
За информация бяха разгледани отчетите за: изпълнението на решенията на Общинския съвет през първото полугодие на 2017 година и отчета за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

През второто шестмесечие на 2017 г. от областния управител беше върнато Решение № 525 по протокол № 23 от 20.07.2017 г. Решението се гледа за втори път на сесията през м. септември. Общинските съветници потвърдиха върнатото решение и приеха Решение № 545 по протокол № 24 от 28.09.2017 г.

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия отчет за сведение на общинските съветници, на кмета на общината и общинска администрация, на областния управител, както и на гражданите на община Шумен.

Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ  БЕДЖЕВ
Председател на Общински съвет Шумен