Архив: 2017, 2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010, 2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000

№ и
дата на заседание

Решение на Общиснки съвет

Дата на публикуване
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 732
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за участък извън урбанизирана територия за оптична кабелна свързаност по две независими трасета от мрежа на „Мобилтел“ ЕАД до базова станция SHU002 в имот с идентификатор 03699.11.91 по кадастралната карта на с.Белокопитово, общ.Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 731
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 645 и 646 по плана на гр.Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 730
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за: „Разширение на полски път – имот с идентификатор 83510.38.15 по кадастралната карта на гр.Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 729
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 455 и 458 по плана на гр.Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 728
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.620.12, м. Горен Сусурлук, по Кадастралната карта на гр. Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 727
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.650.38, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 726
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.43.107 и 83510.43.108, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 725
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват квартали 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 по плана на селищно образувание Индустриален парк Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 724
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.660.183 и имот с идентификатор 83510.660.126 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 723
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.1 и ал.5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.205, т.1 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.659.313 и имот с идентификатор 83510.659.324 по кадастралната карта на гр.Шумен и сключване на договор при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 722
ОТНОСНО:  Одобряване на ОУПО-Шумен – предварителен проект
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 721
ОТНОСНО:  Изменение на договор за аренда
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 720

04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 719
ОТНОСНО:  Отдаване под наем чрез търг на части от недвижим имот– публична общинска собственост за търговска дейност, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 718
ОТНОСНО: Намаляване на цената за продажба чрез търг на  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.667.178.4.3 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 717
ОТНОСНО:  Намаляване на цената за продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.676.565 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 716
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на 11 броя поземлени имоти в землището на гр. Шумен, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”, на основание чл. 35 от ЗОС
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 715

 • ОТНОСНО:   Продажба на 1 брой общинско  жилище на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 714
ОТНОСНО:  Избор на регистриран одитор за извършване на одит на годишния финансов отчет на „КОЦ-Шумен“ ЕООД за 2017г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 713
ОТНОСНО:  Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Фонд “Социална закрила“ с проектно предложение „Реконструиране и модернизация на материалната база на Обществена трапезария, гр. Шумен, чрез извършване на ремонтни дейности” и осигуряване на съфинансиране по проекта
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 712
ОТНОСНО:  Вземане решение относно подписаните декларации от общинските съветници на 22.02.2018г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 711
ОТНОСНО:  Определяне на нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищни спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ)
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 710
ОТНОСНО:  Корекция в структурата и числения състав на Общинско предприятие “Строителство и благоустройство”
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 709

 • ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2017 г.; Приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2017 г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 708

 • ОТНОСНО:  Приемане на отчет за финансиране на младежки проекти съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на младите хора в Община Шумен за 2017 г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 707

 • ОТНОСНО:  Изпълнение на Решение №382 по протокол №16 от 26.01.2017 г. за приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2017 г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 706

 • ОТНОСНО:   Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2017 г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 705

 • ОТНОСНО:   Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2018 година
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 704

04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 703

 • ОТНОСНО:   Приемане на Доклад за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г.
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 702
ОТНОСНО:   Приемане на Решение на Общински съвет-Шумен за промяна наименованията на социални услуги, предоставяни на територията на община Шумен, на основание чл.36, ал.2, т.2, букви „а“, „б“ и „е“; т.4а букви „аа“ и „бб“, т.4е букви „аа“ и ал.3, т.2а и чл.36в от Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане, § 11 от преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 246 от 2 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с чл.17, ал 1, т.7, чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 701

04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 700
ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 16, т. 7 и чл. 18, т. 4, изр. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, гр. Шумен
04.04.2018
№ 30 / 29.03.2018 РЕШЕНИЕ № 699
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен
04.04.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 698

 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 697
ОТНОСНО:  Изработване на /ПУП-ПЗ/ и /ПУП-ПП/ за разширяване на съществуващ гробищен парк в имот с идентификатор 69924.51.21 в местност „Юртлука“ по кадастралната карта на с. Струйно, общ. Шумен в съответствие със заявление с вх. № 93-00-2220 от 14.12.2017 г. на кмета на с. Струйно.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 696
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за газоразпределителна мрежа (ГРМ), за захранване на имот с идентификатор 83510.60.205, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 695
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.6630.89 по кадастралната карта на гр. Шумен, м. Смесе.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 694
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,  във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.654.223, м. Под манастира, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 693
ОТНОСНО:  Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 692
ОТНОСНО:  Намаляване на цената за продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.423 по кадастралната карта на гр. Шумен  на основание чл. 35 от ЗОС.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 691
ОТНОСНО:  Обявяване на имот – бивше кметство в с. Ивански за частна общинска собственост на основание чл. 6 от ЗОС.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 690
ОТНОСНО:  Учредяване право на пристрояване на сграда, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 83510.661.86 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 689

 • ОТНОСНО:  Продажба на 7 броя общински  жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 688
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.411 по кадастралната карта на с. Васил Друмев с площ 1 926 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 687
ОТНОСНО:   Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.412 по кадастралната карта на с. Васил Друмев с площ 1 569 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 686
ОТНОСНО:   Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 10176.501.416 по кадастралната карта на с. Васил Друмев с площ 1 564 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 685
ОТНОСНО:   Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.658.508 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 684
ОТНОСНО:  Преобразуване на Основно училище „Хр. Ботев“,   с. Друмево в обединено училище и Основно училище „Хр. Ботев“, с. Ивански  в обединено училище, считано от 15.09.2018 г.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 683
ОТНОСНО:  Отдаване под наем на спортни обекти.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 682
ОТНОСНО:  Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Шумен.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 681
ОТНОСНО:  Определяне на таксиметровите стоянки.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 680
ОТНОСНО:  Предложение за увеличаване на дела на Община Шумен в капитала на „МБАЛ – Шумен” АД гр. Шумен.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 679
ОТНОСНО:  Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 678

 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 677

 • ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта през 2017 г.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 676

 • ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Шумен за 2017 година.
 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 675

 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 674

 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 673

 27.02.2018
№ 29 / 22.02.2018 РЕШЕНИЕ № 672

 27.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 671
ОТНОСНО:  Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2018 год. и осигуряването на дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2018 – 2019 г.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 670
ОТНОСНО:  Предоставяне на апартамент № 1, вх. А, ет.1 на бул. „Славянски“  № 26, гр. Шумен, за управление на ОП „ОЖИ“.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 669

 • ОТНОСНО: Приемане на „Общински план за действия при терористична дейност“.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 668
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 65187.176.11 в местността „Шекерджиев чаир“ по кадастралната карта на с. Салманово, общ. Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 65187.176.11 в местността „Шекерджиев чаир“ по кадастралната карта на с. Салманово, общ. Шумен.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 667
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, във връзка с чл. 59, ал. 1 и  чл 60 от ЗУТ, за разрешаване изработване на проект за ЧИ на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.204.30, м. Чалъка, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 666
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1,     т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.10.374, м. Куванлък, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 665
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1,     т. 5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.677.15 И 83510.677.16, м. Порек, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 664
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.38.9 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.38.9 по кадастралната карта на Шумен и за транспортната техническа инфраструктура до имота.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 663
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл.16 от ЗУТ в обхват имоти с идентификатори 83510.664.582 и 83510.664.583 по кадастралната карта на             гр. Шумен, попадащи в квартал 2346 по плана на гр. Шумен.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 662
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.664.115 по кадастралната карта на гр.Шумен, попадащ в части от квартали 234 и 2341 по плана на гр.Шумен.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 661
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 във връзка с чл.208 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 645 и 646 по плана на гр. Шумен.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 660
ОТНОСНО:  Предложение с вх. № УТ–40-265 от 05.12.2017 г., от Николай Тончев Тончев, изпълнен директор на „Индустриален парк Шумен“ АД, за наименуване на улици в Индустриален парк – Шумен, общ. Шумен.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 659
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.658.482 и имот с идентификатор 83510.658.163 по кадастралната карта на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 658
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.675.326 и имот с идентификатор 83510.675.371 по кадастралната карта на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 657
ОТНОСНО:  Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 656

 • ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 655

 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 654
ОТНОСНО:  Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр. Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 653
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 6 броя ПИ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”  на основание чл. 35 от ЗОС.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 652
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 10882.501.97 по кадастралната карта на с. Ветрище, община Шумен, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 651
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 10882.501.93 по кадастралната карта на с. Ветрище, община Шумен, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал.3 от ЗОС.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 650
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 10882.501.90 по кадастралната карта на с. Ветрище, община Шумен, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал.3 от ЗОС.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 649

 • ОТНОСНО: Определяне цени на паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 648
ОТНОСНО:  Предложение за предоставяне на безвъзмездно неизключително право за ползване на инвестиционния проект във фаза „работен проект“ на обект „Градска пречиствателна станция за питейни води на гр. Шумен“.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 647

 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 646

 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 645

 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 644

 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 643

 • ОТНОСНО: Отчет за 2017 г. за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл. 66а от ЗОС.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 642

 • ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2017 г.
 01.02.2018
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 641
ОТНОСНО: Превантивни мерки във връзка с ПТП на пешеходни пътеки в тъмната част на денонощието.
 01.02.2018