Архив: 2017, 2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010, 2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000

№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 671
ОТНОСНО:  Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2018 год. и осигуряването на дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2018 – 2019 г.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 670
ОТНОСНО:  Предоставяне на апартамент № 1, вх. А, ет.1 на бул. „Славянски“  № 26, гр. Шумен, за управление на ОП „ОЖИ“.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 669

  • ОТНОСНО: Приемане на „Общински план за действия при терористична дейност“.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 668
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 65187.176.11 в местността „Шекерджиев чаир“ по кадастралната карта на с. Салманово, общ. Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 65187.176.11 в местността „Шекерджиев чаир“ по кадастралната карта на с. Салманово, общ. Шумен.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 667
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, във връзка с чл. 59, ал. 1 и  чл 60 от ЗУТ, за разрешаване изработване на проект за ЧИ на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.204.30, м. Чалъка, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 666
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1,     т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.10.374, м. Куванлък, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 665
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1,     т. 5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.677.15 И 83510.677.16, м. Порек, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 664
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.38.9 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.38.9 по кадастралната карта на Шумен и за транспортната техническа инфраструктура до имота.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 663
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл.16 от ЗУТ в обхват имоти с идентификатори 83510.664.582 и 83510.664.583 по кадастралната карта на             гр. Шумен, попадащи в квартал 2346 по плана на гр. Шумен.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 662
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.664.115 по кадастралната карта на гр.Шумен, попадащ в части от квартали 234 и 2341 по плана на гр.Шумен.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 661
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 във връзка с чл.208 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 645 и 646 по плана на гр. Шумен.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 660
ОТНОСНО:  Предложение с вх. № УТ–40-265 от 05.12.2017 г., от Николай Тончев Тончев, изпълнен директор на „Индустриален парк Шумен“ АД, за наименуване на улици в Индустриален парк – Шумен, общ. Шумен.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 659
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.658.482 и имот с идентификатор 83510.658.163 по кадастралната карта на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 658
ОТНОСНО:  Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.675.326 и имот с идентификатор 83510.675.371 по кадастралната карта на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 657
ОТНОСНО:  Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 656

  • ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 655

№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 654
ОТНОСНО:  Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр. Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 653
ОТНОСНО: Продажба чрез търг на 6 броя ПИ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих”  на основание чл. 35 от ЗОС.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 652
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 10882.501.97 по кадастралната карта на с. Ветрище, община Шумен, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 651
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 10882.501.93 по кадастралната карта на с. Ветрище, община Шумен, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал.3 от ЗОС.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 650
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 10882.501.90 по кадастралната карта на с. Ветрище, община Шумен, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал.3 от ЗОС.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 649

  • ОТНОСНО: Определяне цени на паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 648
ОТНОСНО:  Предложение за предоставяне на безвъзмездно неизключително право за ползване на инвестиционния проект във фаза „работен проект“ на обект „Градска пречиствателна станция за питейни води на гр. Шумен“.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 647

№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 646

№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 645

№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 644

№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 643

  • ОТНОСНО: Отчет за 2017 г. за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл. 66а от ЗОС.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 642

  • ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2017 г.
№ 28 / 25.01.2018 РЕШЕНИЕ № 641
ОТНОСНО: Превантивни мерки във връзка с ПТП на пешеходни пътеки в тъмната част на денонощието.