Архив: 20172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

30 януари 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Шумен
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 05.03.2018 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


29 януари 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 02.03.2018 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


22 януари 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.02.2018 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail: y.vasileva@shumen.bg.


19 януари 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 19.02.2018 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail: p.vasileva@shumen.bg.


17 януари 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е: Проект на Наредба за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Шумен.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 19.02.2018 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


17 януари 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен e : Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и в подготвителните групи на общинските училища на територията на Община Шумен.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 19.02.2018 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: d.savcheva@shumen.bg.