19 септември 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.659.354 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 333 кв.м., съответстващ на УПИ II-4996 в кв. 258 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.659.354.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 144 кв.м., с АОС № 4883/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 65000.00 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 13000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.10.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 септември 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.680.621 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 510 кв.м., съответстващ на УПИ XVІІ-621 в кв. 117 по действащия ПУП на гр. Шумен, кв. Дивдядово, с АОС № 4439/2015 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 13000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.10.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 септември 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.675.565 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1441 кв.м., съответстващ на УПИ VІІI – “Техническа инфраструктура и озеленяване” в кв. 209 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4949/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 144100.00 лв. /сто четиридесет и четири хиляди и сто лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 30000.00 лв. /тридесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.10.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 септември 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.10.352 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност “КУВАНЛЪК” в землището на гр. Шумен с площ 1564 кв.м., категория на земята VI, с АОС № 4927/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 31280.00 лв. /тридесет и една хиляди двеста и осемдесет лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 7000.00 лв. /седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.10.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 септември 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.10.346 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност “КУВАНЛЪК” в землището на гр. Шумен с площ 401 кв.м., категория на земята VI, с АОС № 4926/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 8020.00 лв. /осем хиляди и двадесет лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.10.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 септември 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46053.501.133 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 2110 кв.м., съответстващ на УПИ V-667 в кв. 20 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 4565/2016 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 16900.00 лв. /шестнадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.10.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 септември 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46053.501.132 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 1292 кв.м., съответстващ на УПИ IV-666 в кв. 20 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 4564/2016 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 10400.00 лв. /десет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.10.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 септември 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46053.501.131 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 2133 кв.м., съответстващ на УПИ IІІ-665 в кв. 20 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 4563/2016 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 17100.00 лв. /седемнадесет хиляди и сто лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.10.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 септември 2017 г.

ОБЯВА

Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост :
1. Терени за поставяне на павилиони по реда на чл. 56 от ЗУТ:
1.1.Терен с площ от 10.5 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Средна гора”, под № 20 от одобрената схема, за поставяне на павилион за заведение за обществено хранене, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 780.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.
1.2.Терен с площ от 6 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Осми март”, под № 66 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец- 300.00 лв., размер на депозита – 100.00 лв.
1.3.Терен с площ от 48 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Северна”, под № 73 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 3420.00 лв., размер на депозита – 800.00 лв.
1.4.Терен с площ от 20 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Петра”, под № 74 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 840.00 лв., размер на депозита- 200.00 лв.
1.5.Терен с площ от 102 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Владайско въстание”, под № 96 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 8520.00 лв., размер на депозита- 2000.00 лв.
1.6.Терен с площ от 30.6 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Родопи”, под № 156 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2220.00 лв., размер на депозита- 550.00 лв.
1.7.Терен с площ от 64 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Тетово”, под № 63 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец -5340.00 лв., размер на депозита – 1300.00 лв.
1.8.Терен с площ от 9.41 кв.м. в гр. Шумен, бул.”Мадара”, под № 119 а от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец- 378.00 лв., размер на депозита – 100.00 лв.
1.9.Терен с площ от 10 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Христо Ботев”, под № 181 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1043.00 лв., размер на депозита – 260.00 лв.
1.10.Терен с площ от 9 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Лозенград”, под № 141 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 638.00 лв., размер на депозита- 150.00 лв.
1.11.Терен с площ от 42 кв.м. в с.Мадара, Община – Шумен, под № 1 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2974.00 лв., размер на депозита- 750.00 лв.
1.12.Терен с площ от 18 кв.м. в гр. Шумен, бул.”Велики Преслав”, под № 82 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1800.00 лв., размер на депозита- 450.00 лв.

1.13.Терен с площ от 6,72 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Васил Априлов”, под № 184 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец -270.00 лв., размер на депозита – 70.00 лв.
2.1. Помещения с площ от 36 кв.м., намиращи се на автобусната спирка в с.П.Волов, Община – Шумен, АОС № 1006 от 04.06.2002г. по приложена схема – за кафе аперитив, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1275.00лв., размер на депозита- 350.00 лв.
2.2. Помещения с площ от 51.80 кв.м. / 33.60 кв.м. търг.пл. и 18.20 кв.м. склад /, намиращи се в бившата автобусна спирка в с.Струйно, Община – Шумен, съгласно приложена схема, за извършване на търговска дейност, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 900.00лв., размер на депозита- 230.00 лв.
3.Договорите за наем със спечелилите търговете ще се сключват за срок от 5 години.
4.Търгът ще се проведе на 26.09.2017 г. от 11.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
5.Цената натръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в каси № 1 и 2 на Информационния център на Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00ч. на 25.09.2017г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането и.
6.Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 25.09.2017 г.в касата на Община Шумен стая № 320.
7.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината – стая № 204 до 16:00 ч. на 25.09.2017 г.
8.Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията му по договора.
9.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публичнитъргове и публично оповестениконкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имуществощебъдепроведен повторен търг на 03.10.2017 г. от 11.00 часа в стая № 248 на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
а)Тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00 ч. на 02.10.2017 год., след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б)Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 02.10.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.
в)Заявленията за участие в търгазаедно с всичкиизискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 02.10.2017 г.
10.Цените са без включен ДДС.
11.Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
12.Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя:
а) Спечелилите търговете за отдаване под наем на общински терени за поставяне на павилиони, съгласно одобрените схеми са длъжни след подписване на договорите за наем да подадат в Община Шумен заявления за издаване на разрешения за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временниоткритиобекти и поставяне на преместваемисъоръжения.
б) Павилионите да са изработени от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
Оглед на обектите може да се извършва до провеждането на търга, при свободен достъп.

За справки и информация – тел : 054 / 857 – 658


29 август 2017 г.

ОБЯВА

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот: язовир “Овчарово”, находящ се в землището на с.Овчарово, местност “Тикне чокур” целият с площ 271.974 дка, състоящ се от поземлен имот с идентификатор 53240.21.13 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 245565 кв.м и поземлен имот с идентификатор 53240.12.51 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 26409 кв.м, с начална годишна тръжна наемна цена 8160 лева без включен ДДС.
Търгът ще се проведе на 29.09.2017 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. с вкл.ДДС и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.
Депозитът за участие в търга е в размер на 3 000 лева и се внася в касата на общината, стая № 320 / ІІІ етаж / до 13.30 часа на 28.09.2017г.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13:30 ч на 28.09.2017 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 06.10.2017 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен; депозитната вноска се внася до 13.30 часа на 05.10.2017г.; заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч на 05.10.2017 г.

*Съгласно чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите развъждането и отглеждането на риба и други водни организми се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА

Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05319/ 2112 – кметство с. Овчарово


28 август 2017 г.

ОБЯВА

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2017/2018 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.

Търгът ще се проведе на 21.09.2017 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всеки имот поотделно се внася в каса № 320 на Общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга /20.09.2017г./.
Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, са съгласно Решение № 412/23.02.2017 г. на Общински съвет – Шумен / приложение № 2/.

Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга /20.09.2017г ./.
До участие в търга се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 20.09.2017г .
Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.
Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 27.09.2017г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен


07 юли 2017 г.

ОБЯВА

 Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост – терени за поставяне на павилиони по реда на чл. 56 от ЗУТ:
1.Терен с площ от 20 кв.м. в гр. Шумен, ул. Средна гора, под № 17а от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 416.00 лв.
-размер на депозита – 300.00 лв.
2.Терен с площ от 18 кв.м. в гр. Шумен, (автогарата), под № 110а от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 706.00 лв.
-размер на депозита – 350.00 лв.
3.Терен с площ от 8 кв.м. в гр. Шумен, (автогарата), под № 110б от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 758.40 лв.
-размер на депозита – 200.00 лв.
4.Терен с площ от 5 кв.м. в гр. Шумен, бул. Мадара, под № 120а от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 200.40 лв.
-размер на депозита – 100.00 лв.
5.Терен с площ от 55 кв.м. в гр. Шумен, бул. Мадара, под № 125а от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 3 894.00 лв.
-размер на депозита – 800.00 лв.
6.Терен с площ от 20 кв.м. в гр. Шумен, бул. Мадара, под № 125б от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 416.00 лв.
-размер на депозита – 300.00 лв.
7.Терен с площ от 18 кв.м. в гр. Шумен, ул. Дедеагач, под № 169 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 274.00 лв.
-размер на депозита – 300.00 лв.
8.Терен с площ от 10 кв.м. в гр. Шумен, ул. Христо Ботев, под № 181 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 042.80 лв.
-размер на депозита – 200.00 лв.
9.Терен с площ от 6 кв.м. в гр. Шумен, (Икономически техникум) под № 42а от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 568.80 лв.
-размер на депозита – 150.00 лв.
10.Терен с площ от 15 кв.м. в гр. Шумен, ул. Симеон Велики, под № 162а от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 062.00 лв.
-размер на депозита – 200.00 лв.
11.Терен с площ от 9 кв.м. в гр. Шумен, ул. Лозенград, под № 141 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 637.20 лв.
-размер на депозита – 150.00 лв.
12.Терен с площ от 64 кв.м. в гр. Шумен, ул.“Тетово“, под № 63 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 5 340.00 лв.
-размер на депозита – 1 000.00 лв.
13.Терен с площ от 42 кв.м. в с. Мадара, Община Шумен, под № 1 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 973.60 лв.
-размер на депозита – 600.00 лв.
14.Терен с площ от 24 кв.м. в с. Мадара, Община Шумен, под № 2 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 699.20 лв.
-размер на депозита – 350.00 лв.
Договорите за наем със спечелилите търговете ще се сключват за срок от 5 години.
Търгът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 13.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
Цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в каси № 1 и 2 на Информационния център на Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 17.07.2017 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането и.
Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 17.07.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320.
Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината – стая № 204 до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.
Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията му по договора.
В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 25.07.2017 г. от 10.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
а)Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 24.07.2017 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б)Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 24.07.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.
в)Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 24.07.2017 г.
Цените са без включен ДДС.
Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
-Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя:
а)Спечелилите търговете за отдаване под наем на общински терени за поставяне на павилиони съгласно одобрените схеми са длъжни след подписване на договорите за наем да подадат в Община Шумен заявления за издаване на разрешения за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
б)Павилионите да са изработени от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
Оглед на обектите може да се извършва до провеждането на търга, при свободен достъп.
За справки тел. 054/857-659


05 юли 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 661.496 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 802 кв.м., съответстващ на УПИ VIII – „Озеленяване“ в кв. 100 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.661.496.2 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 87 кв.м., с АОС № 4928/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
-Начална тръжна цена – 188400.00 лв. /сто осемдесет и осем хиляди и четиристотин лева/ без ДДС;
-Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 38000.00 лв. /тридесет и осем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2017
-Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
-Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
-Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
-Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


05 юли 2017 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.564 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 226 кв.м., за който е отреден УПИ X „ООД“ в кв. 135 по плана на гр. Шумен с АОС № 4843/2016 г.
2.Търгът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
-Начална тръжна цена – 45200.00 лв. /четиридесет и пет хиляди и двеста лева/ без ДДС;
-Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 9000.00 лв. /девет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.;
-Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
-Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
-Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;
-Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4.В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


05 юли 2017 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.579 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 5854 кв.м., съответстващ на УПИ VIII – „Спортни площадки и басейн“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4943/2017 г.
2.Търгът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
-Начална тръжна цена – 585400.00 лв. /петстотин осемдесет и пет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС;
-Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 120 000.00 лв. /сто и двадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.;
-Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
-Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
-Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
-Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.
3.Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4.В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


05 юли 2017 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.669.501 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1117 кв.м., съответстващ на УПИ V – „ООД“ в кв. 344 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4931/2017 г.
2.Търгът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
-Начална тръжна цена – 234 570.00 лв. /двеста тридесет и четири хиляди петстотин и седемдесет лева/ без ДДС;
-Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 48 000.00 лв. /четиридесет и осем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.;
-Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
-Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
-Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
-Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.
3.Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4.В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


05 юли 2017 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.423 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1819 кв.м., съответстващ на УПИ XXVII – „Техническа инфраструктура“ в кв. 340д по плана на гр. Шумен, с АОС № 2898/2008 г.
2.Търгът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
-Начална тръжна цена – 145 520.00 лв. /сто четиридесет и пет хиляди петстотин и двадесет лева/ без ДДС;
-Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 30 000.00 лв. /тридесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.;
-Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
-Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
-Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
-Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.
3.Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4.В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


05 юли 2017 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23813.501.613 по кадастралната карта на с. Друмево с площ 1333 кв.м., съответстващ на УПИ II в кв. 46 по регулационния план на с. Друмево, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 23813.501.613.1 по кадастралната карта на с. Друмево със ЗП – 122 кв.м., с АОС № 4925/2017 г.
2.Търгът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
-Начална тръжна цена – 20900.00 лв. /двадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;
-Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.;
-Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
-Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
-Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
-Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.
3.Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4.В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


05 юли 2017 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 бр. обекти с обществено-обслужващо предназначение на един етаж със ЗП 56.00 кв.м. в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.9 по кадастралната карта на гр.Шумен, съответстващ на част от УПИ І – “Жилищен комплекс, магазини и гаражи” в кв.655 съгласно действащия ПУП на гр. Шумен, АОС № 2305/2006 г., както следва:
-Обект № 2 – на един етаж със ЗП 56.00 кв.м., при начална тръжна цена – 14000.00 лв. /четиринадесет хиляди лева/;
-Обект № 3 – на един етаж със ЗП 56.00 кв.м., при начална тръжна цена – 14000.00 лв. /четиринадесет хиляди лева/;
2.Търгът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от обектите:
-Депозитът за участие в търга е в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ за обект и следва да се внесе до 16:00 ч. на 17.07.2017 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” офис Община Шумен.;
-Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се внася в каса № 1 или в каса №2 на Информационния център на Община Шумен;
-Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2017 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
-Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.07.2017 г
-Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3.Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4.В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


28 юни 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.644 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 362 кв.м., съответстващ на УПИ X – „ООД“ в кв. 192 по плана на гр. Шумен, с АОС № 4897/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 05.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 90 500.00 лв. /деветдесет хиляди и петстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 18 000.00 лв. /осемнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 04.07.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 04.07.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 04.07.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 12.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


26 юни 2017 г.

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2017/2018 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.
Търгът ще се проведе на 12.07.2017 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всеки имот поотделно се внася в каса  № 320 на Общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга.
Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, са съгласно Решение № 412/23.02.2017 г. на Общински съвет – Шумен / приложение № 2/.
Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на 11.07.2017 г.
До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 11.07.2017 г.
Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.
Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 19.07.2017 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.
За информация: тел. 054/ 857 710     и   054/ 857 717  в  Община Шумен


12 юни 2017 г.

          О Б   Я  В  Я  В  А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1.Обособен обект в сграда с идентификатор 83510.666.90.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, с предназначение: Заведение за обществено хранене с площ от 32 кв.м., част от недвижим имот – публична общинска собственост, АОС № 0632/2000 г., и лятна градина към обекта от 25 кв.м. за периода първи април до тридесети октомври, Решение № 409 по протокол № 17 от 23.02.2017 г. на Обшински съвет – гр. Шумен:
– годишна начална тръжна цена за целия обект е в размер на 6 827.62 лв. (шест хиляди осемстотин двадесет и седем лева и шестдесет и две стотинки).
Тя е формирана както следва:
-за месеците от 1-ви ноември до 31-ви март – 2 268.80 лв. (две хиляди двеста шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки);
-за месеците от 1-ви април до 30-ти октомври – 4 558.82 лв. (четири хиляди петстотин петдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки).
– размер на депозита – 1 500.00 лв.

1.2. Помещение с площ от 32 кв.м., за ателие за производство и услуги в двора на бившата работническа болница, бул. Мадара гр. Шумен, АОС № 0459/ 1999 г., по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части –    556.80 лв.
– размер на депозита  –   100.00 лв.

1.3. Помещение с    площ от 47 кв.м., за магазин за обикновени промишлени стоки до обект „Млад – техник“, ул. „Добруджа“ № 1, гр. Шумен, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части   – 4 387.92 лв.
– размер на депозита   – 1 100.00 лв.

1.4. Помещение с площ от 11.48 кв.м., за офис, северното крило от ет. 4, ул.“Цар Иван Александър“ № 81, гр. Шумен, АОС № 0039/1997 г. по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части  –  628.19 лв.
– размер на депозита  –   200.00 лв.

1.5. Помещение с площ от 48 кв.м., за ателие за производство и услуги, гр. Шумен, ул.“Асен Златаров“, кв.642″Г“/Еверест/, АОС № 0429/ 1999 г., по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части   –   835.20 лв.
– размер на депозита   –    200.00 лв.

2.Търгът ще се проведе на 21.06.2017 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
3.Цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в каси № 1 и 2 на Информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 20.06.2017 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
4.Депозитната вноска се внася до 14:00 часа на 20.06.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320.
5.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.
6.Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
7.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 28.06.2017 г. от 10:00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
а)Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 27.06.2017 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б)Депозитната вноска се внася до 14:00 часа на 27.06.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.
в)Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 27.06.2017 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8.Договорът за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години.
9.Цените са без включен ДДС.
10.Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11.Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

За справки тел. 054/857-659


31 май 2017 г.

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за предоставяне на места в Централната търговска зона на гр. Шумен за разполагане на нестационарни съоръжения за търговия и услуги, съгласно утвърдената схема условията, на които следва да отговарят нестационарните обекти, и тръжната документация, както следва:

 1. Стойка за цветя – 1 бр., № 1
  – площ 2 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 208.56 лв.
  – размер на депозита – 100.00 лв.
 1. Машини за пуканки – 3 бр., № 1, № 2 и № 6
  – площ 1 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 104.28 лв.
  – размер на депозита – 50.00 лв.
 1. Машини за сладолед – 4 бр., № 1, № 4, № 6 и № 7
  – площ 1.5 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 156.42 лв.
  – размер на депозита – 70.00 лв.
 1. Витрини за сладолед – 2 бр., № 2 и № 3
  – площ 2 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 208.56лв.
  – размер на депозита – 100.00 лв.
 1. Щанд за балони – 1 бр., № 1
  – площ 1 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 104.28 лв.
  – размер на депозита – 50.00 лв.
 1. Детски колички – 1 бр., № 1
  – площ 2 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 208.56 лв.
  – размер на депозита – 100.00 лв.
 1. Места за изкуства – 1 бр., № 1
  – площ 1 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 104.28 лв.
  – размер на депозита – 50.00 лв.
 • Общи условия:
  На спечелилите търга се издават разрешения за поставяне на обектите и се сключват договори за наем за срок от три години.
  Достигнатата на търга годишна наемна цена се заплаща предварително за всяка година. Цените са без ДДС. ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена.
  За разполагането на нестационарните обекти се дължи такса съгласно чл. 23, т.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен и се заплаща съгласно чл. 27, ал. 2 от Наредбата.
  Преди издаването на разрешенията и сключването на договорите наемателите съгласуват дизайна на нестационарните обекти с главния архитект на общината.
  Община Шумен не поема ангажименти за осигуряване на външни инфраструктурни връзки – “В и К”, “Ел.”.
  Класираните на първо място за съответния обект, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за същия обект.
  Всички действия по издаване на разрешения, съгласувания и др. във връзка с пускането на обектите в експлоатация са задължение и за сметка на наемателите.
  Търгът ще се проведе на 15.06.2017 г. от 9.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
  Цената за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Сумата се внася в каси № 1 и 2 на Информационния център на Община Шумен, а тръжната документация се получава от стая № 374 на общината в срок до 12.00ч. на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
  Депозит за участие се внася в касата на Община Шумен – стая № 320, до 14.00 ч. на деня, предхождащ датата на провеждането на търга.
  Оглед на местата може да се извършва всеки ден до деня, предхождащ провеждането на търга, при свободен достъп.
  При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 22.06.2017 г. от 9.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен; а тръжната документация се получава до 12.00ч. на 21.06.2017 г., депозитната вноска се внася до 14.00 ч. на 21.06.2017 г.; заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16.00 ч. на 21.06.2017 г.
  За справки: тел.: 054/ 857 720, стая № 374

30 май 2017 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж на 13 бр. гаражи със ЗП 18.00 кв.м. за един гараж в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.175 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1509 кв.м., съответстващ на УПИ VI – „Жилищно строителство“ в кв. 182 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 2867/2008 г.
 • Право на участие в търга имат физически и юридически лица, притежаващи автомобили, собственици на самостоятелни обекти в жилищен блок, построен в поземлен имот с идентификатор 83510.666.175 по кадастралната карта на гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 116, вх. 1, 2, 3.
 1. Търгът ще се проведе на 21.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена за един гараж – 3000 лв. /три хиляди лева/;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000 лв. /хиляда лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 20.06.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.
 1. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
 2. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване  на тел. 054/ 857 618.
 3. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


30 май 2017 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.659.354 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 333 кв.м., съответстващ на УПИ II-4996 в кв. 258 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.659.354.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 144 кв.м., с АОС № 4883/2017г.
 2. Търгът ще се проведе на 21.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 65 000 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 13 000 лв. /тринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 20.06.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.
 1. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
 2. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


30 май 2017 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на сграда идентификатор 83510.666.124.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, на два етажа, с маза и таван, заедно с правото на строеж върху застроената площ от 81 кв.м., РЗП 324 кв.м., разположена в поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 83510.666.124, съответстващ на УПИ XI-2294 в кв. 184 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4288/2014 г.
 2. Търгът ще се проведе на 21.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 100 000.00 лв. /сто хиляди лева/;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 20 000.00 лв. /двадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 20.06.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.
 1. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване  на тел. 054/ 857 618.
 2. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


30 май 2017 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.423 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1819 кв.м., съответстващ на УПИ XXVII – „Техническа инфраструктура“ в кв. 340д по плана на гр. Шумен, с АОС № 2898/2008 г.
 2. Търгът ще се проведе на 21.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 145 520.00 лв. /сто четиридесет и пет хиляди петстотин и двадесет лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 30 000.00 лв. /тридесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 20.06.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.
 1. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
 2. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


30 май 2017 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.644 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 362 кв.м., съответстващ на УПИ X – „ООД“ в кв. 192 по плана на гр. Шумен, с АОС № 4897/2017 г.
 2. Търгът ще се проведе на 21.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 90 500.00 лв. /деветдесет хиляди и петстотин лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 18 000.00 лв. /осемнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 20.06.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.
 1. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
 2. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 май 2017 г.

ОБЯВЯВА

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи за стопанската 2017/2018 г. от Общинския поземлен фонд за срок до 5 стопански години по опис в Приложение № 1 и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок до 1 стопанска година по опис в Приложение № 2 по землища.


19 май 2017 г.

ОБЯВА

Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост – терени за поставяне на павилиони по реда на чл. 56 от ЗУТ:

1.1. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 1 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 900.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.2. Терен с площ от 6 кв.м. в гр. Шумен, под № 8 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 480.00 лв., размер на депозита – 100.00 лв.

1.3. Терен с площ от 38 кв.м. в гр. Шумен, под № 16 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 760.00 лв., размер на депозита – 600.00 лв.

1.4. Терен с площ от 10,5 кв.м. в гр. Шумен, под № 20 от одобрената схема, за поставяне на павилион за заведение за обществено хранене, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 780.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.5. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 23 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 020.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.6. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 24 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 020.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.7. Терен с площ от 103,5 кв.м. в гр. Шумен, под № 40 от одобрената схема, за поставяне на павилион за заведение за обществено хранене, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 8 640.00 лв., размер на депозита – 1 750.00 лв.

1.8. Терен с площ от 6 кв.м. в гр. Шумен, под № 66 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 300.00 лв., размер на депозита – 100.00 лв.

1.9. Терен с площ от 48 кв.м. в гр. Шумен, под № 73 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 3 420.00 лв., размер на депозита – 700.00 лв.

1.10. Терен с площ от 20 кв.м. в гр. Шумен, под № 74 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 840.00 лв., размер на депозита – 170.00 лв.

1.11. Терен с площ от 102 кв.м. в гр. Шумен, под № 96 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 8 520.00 лв., размер на депозита – 1 700.00 лв.

1.12. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 116 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 900.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.13. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 142 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 900.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.14. Терен с площ от 16 кв.м. в гр. Шумен, под № 145 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 140.00 лв., размер на депозита – 250.00 лв.

1.15. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 147 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 900.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.16. Терен с площ от 20 кв.м. в гр. Шумен, под № 149 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 440.00 лв., размер на депозита – 300.00 лв.

1.17. Терен с площ от 8 кв.м. в гр. Шумен, под № 152 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 600.00 лв., размер на депозита – 150.00 лв.

1.18. Терен с площ от 30,6 кв.м. в гр. Шумен, под № 156 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 220.00 лв., размер на депозита – 450.00 лв.

1.19. Терен с площ от 20 кв.м. в гр. Шумен, под № 158 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 440.00 лв., размер на депозита – 300.00 лв.

1.20. Терен с площ от 6.25 кв.м. в гр. Шумен, под № 163 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 600.00 лв., размер на депозита – 150.00 лв.

1.21. Терен с площ от 140 кв.м. в гр. Шумен, кв. Дивдядово, под № 168 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 10 200.00 лв., размер на депозита – 2 000.00 лв.

1.22. Терен с площ от 18 кв.м. в гр. Шумен, под № 171 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 320.00 лв., размер на депозита – 300.00 лв.

Договорите за наем със спечелилите търговете ще се сключват за срок от 5 години.

Търгът ще се проведе на 02.06.2017 г. от 9.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

Цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в каси № 1 и 2 на Информационния център на Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00 ч. на 01.06.2017 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането и.

Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 01.06.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320.

Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината – стая № 204 до 16:00 ч. на 01.06.2017 г.

Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията му по договора.

В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 07.06.2017 г. от 14.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):

а) Тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00 ч. на 06.06.2017 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

б) Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 06.06.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.

в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 06.06.2017 г.

Цените са без включен ДДС.

Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя:

а) Спечелилите търговете за отдаване под наем на общински терени за поставяне на павилиони съгласно одобрените схеми са длъжни след подписване на договорите за наем да подадат в Община Шумен заявления за издаване на разрешения за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.

б) Павилионите да са изработени от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.

В търга за обект № 1.20, представляващ терен с площ от 6.25 кв.м. в гр. Шумен, под № 163 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност имат право да участват само хора с увреждания, като към заявлението за участие трябва да бъдат приложени следните документи: копие от документ за медицинска експертиза и копие от документ за социална оценка.

Уточнение: Повторен търг за обектите, за които не са се явили кандидати на търга на 31.05.2017г., ще бъде проведен на 07.06.2017г. от 10.00ч. в стая № 255-А на Община Шумен

Оглед на обектите може да се извършва до провеждането на търга, при свободен достъп.


17 май 2017 г.

ОБЯВА

Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост – терени за поставяне на павилиони по реда на чл. 56 от ЗУТ:

1.1. Терен с площ от 15 кв.м. в гр. Шумен, под № 27 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 260.00 лв., размер на депозита – 250.00 лв.

1.2. Терен с площ от 47,5 кв.м. в гр. Шумен, под № 33 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 3 960.00 лв., размер на депозита – 800.00 лв.

1.3. Терен с площ от 59,2 кв.м. в гр. Шумен, под № 34 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 4 920.00 лв., размер на депозита – 1000.00 лв.

1.4. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 41 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 200.00 лв., размер на депозита – 250.00 лв.

1.5. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 44 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 080.00 лв., размер на депозита – 220.00 лв.

1.6. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 46 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец 1 260.00 лв., размер на депозита – 250.00 лв.

1.7. Терен с площ от 12,5 кв.м. в гр. Шумен, под № 58 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 260.00 лв., размер на депозита – 250.00 лв.

1.8. Терен с площ от 64 кв.м. в гр. Шумен, под № 63 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 5 340.00 лв., размер на депозита – 1 000.00 лв.

1.9. Терен с площ от 9 кв.м. в гр. Шумен, под № 70 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 324.00 лв., размер на депозита – 100.00 лв.

1.10. Терен с площ от 32 кв.м. в гр. Шумен, под № 71 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 280.00 лв., размер на депозита – 450.00 лв.

1.11. Терен с площ от 32,5 кв.м. в гр. Шумен, под № 76 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 304.00 лв., размер на депозита – 450.00 лв.

1.12. Терен с площ от 15 кв.м. в гр. Шумен, под № 78 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 260.00 лв., размер на депозита – 250.00 лв.

1.13. Терен с площ от 10,5 кв.м. в гр. Шумен, под № 79 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 900.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.14. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 82 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 200.00 лв., размер на депозита – 250.00 лв.

1.15. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 106 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 200.00 лв., размер на депозита – 250.00 лв.

1.16. Терен с площ от 16 кв.м. в гр. Шумен, под № 107 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 560.00 лв., размер на депозита – 300.00 лв.

1.17. Терен с площ от 24 кв.м. в гр. Шумен, под № 112 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 020.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.18. Терен с площ от 6 кв.м. в гр. Шумен, под № 120 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 300.00 лв., размер на депозита – 100.00 лв.

1.19. Терен с площ от 106 кв.м. в гр. Шумен, под № 122 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 7 560.00 лв, размер на депозита – 1 500.00 лв.

1.20. Терен с площ от 54 кв.м. в гр. Шумен, под № 124 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 3 840.00 лв., размер на депозита – 750.00 лв.

1.21. Терен с площ от 9 кв.м. в гр. Шумен, под № 127 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 420.00 лв., размер на депозита – 100.00 лв.

1.22. Терен с площ от 10,5 кв.м. в гр. Шумен, под № 136 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 780.00 лв., размер на депозита – 150.00 лв.

1.23. Терен с площ от 26 кв.м. на бул. «Славянски» в гр. Шумен, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 760.00 лв., размер на депозита – 550.00 лв.

1.24. Терен с площ от 16 кв.м. на пл. «Оборище» в гр. Шумен, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 920.00 лв., размер на депозита – 400.00 лв.

Договорите за наем със спечелилите търговете ще се сключват за срок от 5 години.

Търгът ще се проведе на 31.05.2017 г. от 9.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

Цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в каси № 1 и 2 на Информационния център на Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 30.05.2017 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането и.

Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 30.05.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320.

Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината – стая № 204 до 16:00 ч. на 30.05.2017 г.

Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията му по договора.

В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 07.06.2017 г. от 10.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):

а) Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 06.06.2017 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

б) Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 06.06.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.

в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 06.06.2017 г.

Цените са без включен ДДС.

Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

 1. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя:

а) Спечелилите търговете за отдаване под наем на общински терени за поставяне на павилиони съгласно одобрените схеми са длъжни след подписване на договорите за наем да подадат в Община Шумен заявления за издаване на разрешения за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.

б) Павилионите да са изработени от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.

Оглед на обектите може да се извършва до провеждането на търга, при свободен достъп.


03 май 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот: Язовир “Царев брод – 1”, представляващ поземлен имот с идентификатор 78104.40.20 по кадастралната карта на с. Царев брод с площ 29636 кв.м, Акт за публична общинска собственост 4913/21.04.2017г., с начална годишна тръжна наемна цена 890 лева без включен ДДС.

Търгът ще се проведе на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 02.06.2017 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. с вкл.ДДС и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.

Депозитът за участие в търга е в размер на 500 лева и се внася в касата на общината, стая № 320 / ІІІ етаж / до 14.00 часа на 25.05.2017г.

*Съгласно чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите развъждането и отглеждането на риба се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА

Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05315/ 2113 – кметство с. Царев Брод


21 февруари 2017 г.

ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
за

Отдаване под наем на недвижим имот: Търговски обект и кухня в сградата на „Информационен център към комплекс „Създатели на българската държава”, гр. Шумен с площ от 50 кв.м. с предназначение на помещението кафе аперитив. Към търговския обект се ползва допълнително за периода 1 май до 30 септември, търговска площ – тераса от 105 кв.м. и кафе-сладкарница „Чупката“ с площ от 60 кв.м. и прилежаща тераса от 100 кв.м., за периода 01 май – 30 септември, намираща се в подхода към комплекс „Създатели на българската държава“, гр. Шумен.

Конкурсът да се проведе при следните условия:

1. Началната годишна наемна цена за целия обект е в размер на 16 063,25 лв. (шестнадесет хиляди шестдесет и три лева и 25 ст.). Тя е формирана както следва:
– 10 788,75 лв. (десет хиляди седемстотин осемдесет и осем лв. и 75 ст.) за месеците от май до септември;
– 5 274,50 лв. (пет хиляди двеста седемдесет и четири лева и 50 ст.), за месеците от октомври до април.

2. Наетият обект да може да се ползва за нуждите на Община Шумен и ОП „Туризъм, публични прояви и атракции” безвъзмездно, при провеждане на чествания срещи и други мероприятия с общинско значение;

3. Условия за извършване на съвместна дейност с ОП „Туризъм, публични прояви и атракции”.

4. Срок на наемното правоотношение – 10 години, считано от датата на сключване на договора.

Кандидатите за участие в конкурса да внесат депозит в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при „Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

Конкурсна документация се получава в Туристически информационен център, бул. „Славянски“ № 17, в срок до 12:00 ч. на 06.03.2017 г., срещу представен документ за платена цена от 100,00 лв. без ДДС, внесена в касата на ОП „Туризъм, публични прояви и атракции”.

Предложенията на участниците в конкурса се подават в стая № 204 на Община Шумен в срок до 12,00 часа на 06.03.2017 г.

Оглед на обектите може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/857 773.

Други условия

1. Участниците следва да предложат размер на инвестиции в имота под формата на неотложни ремонтни дейности. Предложението за неотложни ремонти да е придружено с КСС, анализни цени и обща стойност. За периодът за извършване на неотложни ремонтни дейности, който не може да е по продължителен от 6 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за обекта, НАЕМАТЕЛЯ не дължи наемна месечна цена.

2. При необходимост от основен ремонт на части от обекта, СМР се извършва от наемателя след предварително съгласуване с Община Шумен. Въз основа на приемателен протокол от комисия, назначена със Заповед на кмета на Община Шумен, разходите за извършване на СМР могат да се прихващат от дължимия наем.

3. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана, такса смет и др.).

4. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

5. Договорът със спечелилия участник ще се сключи при условията посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 10 дни да впише договора в Служба по вписванията.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


14 февруари 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.659.354 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 333 кв.м., съответстващ на УПИ II-4996 в кв. 258 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.659.354.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 144 кв.м., с АОС № 4883/2017 г.

2. Търгът ще се проведе на 01.03.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 65000.00 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 13000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 28.02.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 28.02.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 28.02.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 09.03.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


14 февруари 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.656.394 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 112 кв.м., за който е отреден УПИ III „ООД“ в кв. 641б по плана на гр. Шумен с АОС № 4877/2017 г.

2. Търгът ще се проведе на 01.03.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 11200.00 лв. /единадесет хиляди и двеста лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 28.02.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 28.02.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 28.02.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 09.03.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


08 февруари 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публично оповестен търг с ТАЙНО наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Помещение с площ от 170.00 кв.м., /87.36 кв.м. търг.пл. и 82.64 кв.м. складове и сервизни помещения /, намиращо се на ул.”Преслав”№ 2 в гр.Шумен, АОС № 2449 – за заведение за бързо хранене.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части – 8850.00 лв.
– размер на депозита – 2700.00 лв.

1.2.Помещение № 8, /съгласно одобрена схема /, с площ от 50.29 кв.м., намиращо се в двора на бившата „Стара поликлиника”, на пл.”Възраждане”№ 1 в гр.Шумен , АОС № 3133 – за складово и сервизно помещение.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части – 2227.00 лв.
– размер на депозита – 1000.00 лв.

1.3. Помещение № 9, / съгласно одобрена схема /, с площ от 55.34 кв.м., намиращо се в двора на бившата ”Стара поликлиника”, на пл.”Възраждане” № 1 в гр.Шумен, АОС № 3134 – за складово и сервизно помещение.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части – 2451.00 лв.
– размер на депозита – 1000.00 лв.

1.4. Помещение с обща площ от 53.26 кв.м. / 36.52 кв.м. търг. пл. и 16.74 кв.м. склад /, намиращо се в гр.Шумен, ул.”Добруджа” № 1, АОС № 392 – за търговия с хранителни стоки.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части – 3958.00 лв.
– размер на депозита – 1200.00 лв.

2. Търгът да се проведе на 21.02.2017г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

3. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00ч. на 20.02.2017год., след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 20.02.2017год., в касата на Община Шумен-стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 20.02.2017г.

6. Внесеният депозит от спечелилия търга участник, се прихваща от наемната цена.

7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 28.02.2017год. от 10.00 часа в стая № 248, а срокът за получаване на тръжни документи е до 14.00 часа на 27.02.2017год., като депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 27.02.2017год., а заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 27.02.2017г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.

9. Класираните на първо и второ място за обекта, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

10. Цените са без включен ДДС. Данъка се начислява върху наемната цена.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и отговорност на наемателя.

12. Всички обекти се предоставят празни – без оборудване.

УСЛОВИЕ ЗА ОБЕКТ № 1.4.;
На наемателя се предоставя двумесечен гратисен период, през който той не заплаща наем, но се задължава за своя сметка да извърши необходимите и неотложни ремонтни дейности, свързани с пускането на обекта в експлоатация.
За справки тел. 857-658