Търгове - Община Шумен

15 август 2018 г.

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.
Търгът ще се проведе на 12.09.2018 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всички категории земя в съответното землище, за всеки имот поотделно се внася до 14:00 ч. на 11 септември 2018г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът се изчислява в стая № 370 на Общината.
Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, съгласно Решение № 655 от 25.01.2018 г. на Общински съвет – Шумен / приложение № 2/.
Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в каса № 6 на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на 11.09.2018 г.
До участие в търга се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 11.09.2018 г.
Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.
Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в каса № 6 на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 19 септември 2018 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, като депозит за участие се внася в срок до 14:00 часа на 18.09.2018г., тръжна документация се получава в срок до 14:00 часа на 18.09.2018г., а заявления за участие се представят до 16:00 часа на 18.09.2018г.

За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен


09 юли 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 83510.666.631 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1364.00 кв.м., за който е отреден УПИ II – „Обществено и жилищно строителство“ в кв. 184а по действащия ПУП на гр. Шумен, АОС № 4517 от 02.12.2015 г., за изграждане на сгради № 1, 2, 3 и 4 със смесено предназначение – обществено – обслужващи дейности и жилища, както следва:
Сграда № 1, /с изключение на апартаменти № 1, 2 и 3/ обект за ООД с РЗП 104.19 кв.м;
Сграда № 2 с РЗП 842.65 кв.м.;
Сграда № 3 с РЗП 769.11 кв.м.;
Сграда № 4 с РЗП 246.34 кв.м.
2. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена – 317 381.00 лв. /триста и седемнадесет хиляди триста осемдесет и един лева/;
2.2. Освен заплащането на достигнатата на търга цена, купувачът се задължава да изгради изцяло за своя сметка и в напълно завършен вид 3-те броя жилища в сграда № 1, съгласно приетия от ОбЕСУТ архитектурен проект на сградата, който не подлежи на промяна.
2.3. Максимален срок за въвеждане на 3-те броя апартаменти в сграда № 1 в експлоатация – 24 месеца от издаването на разрешението за строеж.
2.4. Завършването и окомплектоването на проектната документация до издаване на разрешение за строеж и оценка за съответствие на проектите са за сметка на спечелилия търга.
2.5. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 64 000.00 лв. /шестдесет и четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.;
2.6. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
внася на касите на първия етаж на общината;
2.7. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.07.2018 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
2.8. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.
2.9. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 юли 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на СГРАДА с идентификатор 83510.664.398.20 по кадастралната карта на гр. Шумен, със ЗП 25 кв.м., на един етаж, с предназначение – складова база, склад, построена 1976 г. в поземлен имот с идентификатор 83510.664.398, за който е отреден УПИ IX – „За жилищен комплекс“ в кв. 139 по плана на гр. Шумен, с АОС № 5062/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 14 000.00 лв. /четиринадесет хиляди лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.07.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 31.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 юли 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.671.317 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 821 кв.м., за който е отреден УПИ VIII – 3479 в кв. 298 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 2467/2007 г.
2. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 229 880.00 лв. /двеста двадесет и девет хиляди осемстотин и осемдесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 46 000.00 лв. /четиридесет и шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.07.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 юли 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.495 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 175 кв.м., за който е отреден УПИ XCV – „ООД“ в кв. 340 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5064/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 19 250.00 лв. /деветнадесет хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.07.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 юли 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.87 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1283 кв.м., за който е отреден УПИ IX – „Производствени и складови дейности“ в кв. 340 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5063/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 128 300.00 лв. /сто двадесет и осем хиляди и триста лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 26 000.00 лв. /двадесет и шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.07.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 юли 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46053.501.186 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 964 кв.м., за който е отреден УПИ V – 186 в кв. 27 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 5075/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 9 640.00 лв. /девет хиляди шестстотин и четиридесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.07.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 юли 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46053.501.185 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 780 кв.м., за който е отреден УПИ IV – 185 в кв. 27 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 5074/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 7 800.00 лв. /седем хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.07.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


21 юни 2018 г.

ОБЯВЯВА

ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на следните общински имоти:
1. Язовир “Овчарово”, находящ се в землището на с.Овчарово, местност “Тикне чокур” целият с площ 271.995 дка, състоящ се от поземлен имот с идентификатор 53240.21.13 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 245565 кв.м и поземлен имот с идентификатор 53240.12.51 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 26409 кв.м, с начална годишна тръжна наемна цена 4080 лева без включен ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 1000 лева.
2. Язовир “Велино”, находящ се в землището на с. Велино, община Шумен, представляващ поземлен имот с идентификатор № 10464.76.65 по кадастралната карта на с. Велино с площ 107503 кв.м., с начална годишна тръжна наемна цена 3 225 лева без включен ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 1000 лева.
Търговете ще се проведат на 03.07.2018г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 10.07.2018 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
Тръжните документации се получават от стаи № 372 и 376 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжните документации е в размер на 50 лв. с вкл. ДДС и се заплащат на касите на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.
Депозитът за участие в търговете се внася по посочена банкова сметка на Общината до 13.30 часа на деня, предхождащ търга.
Заявленията за участие в търговете заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч. на деня, предхождащ търга

Телефони за справки: 054/ 857 717, 054/ 857 729 в Община Шумен, 05344/ 2230 – кметство с. Велино и 05319/ 2112 – кметство с. Овчарово


19 юни 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.577 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 23321 кв.м., съответстващ на УПИ VI – „Гаражи и складове“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащите в него СГРАДА с идентификатор 83510.662.577.2 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП 1637 кв.м., СГРАДА с идентификатор 83510.662.577.3 със ЗП 1503 кв.м., СГРАДА с идентификатор 83510.662.577.4 със ЗП 2633 кв.м. и СГРАДА с идентификатор 83510.662.577.5 със ЗП 359 кв.м., с АОС № 4976/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 3 150 000.00 лв. /три милиона сто и петдесет хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 315 000.00 лв. /триста и петнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.07.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.07.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.07.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 юни 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.576 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 4674 кв.м., съответстващ на УПИ IX – „ООД“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4975/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 701 100.00 лв. /седемстотин и една хиляди и сто лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 70 000.00 лв. /седемдесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.07.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2% такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.07.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.07.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


14 юни 2018 г.

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.
Търгът ще се проведе на 04.07.2018 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всички категории земя в съответното землище, за всеки имот поотделно се внася до 14:00 ч. на 03 юли 2018г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът се изчислява в стая № 370 на Общината.
Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, са съгласно Решение № 655 от 25.01.2018 г. на Общински съвет – Шумен / приложение № 2/.
Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на 03.07.2018 г.
До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 03.07.2018 г.
Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.
Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 11 юли 2018 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, като депозит за участие се внася в срок до 14:00 часа на 10.07.2018г., тръжна документация се получава в срок до 14:00 часа на 10.07.2018г., а заявления за участие се представят до 16:00 часа на 10.07.2018г.

За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен


11 юни 2018 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1.1. Помещение с площ от 11.89 кв.м., за офис, гр. Шумен, ул.„Цар Иван Александър” № 81, ет. 4, АОС № 0039/1997 г. по приложена схема за офис:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 670.00 лв.
– размер на депозита – 200.00 лв.
1.2. Помещение с площ от 15.5 кв.м., гр. Шумен, ул.„Л. Кошут” № 2, ет. 1, стая № 105, АОС № 4256/28.05.2014 г. за офис:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 873.00 лв. – размер на депозита – 260.00 лв.
1.3. Помещение с площ от 11.42 кв.м., част от метален павилион, гр. Шумен, ул.„Калоян” № 9, за фризьорски салон:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 417.00 лв.
– размер на депозита – 130.00 лв.
1.4. Търговски обект с площ от 11.80 кв.м., разположен в част от автобусната спирка на ул. „Генерал Скобелев” до бившето сестринско училище, АОС № 1027/09.08.2002 г., Решение № 719/29.03.2018 г. на Общински съвет Шумен:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 686.00 лв.
– размер на депозита – 200.00 лв.
1.5. Търговски обект с площ от 26.20 кв.м., разположен в част от автобусната спирка на ул.„Генерал Скобелев” до бившето сестринско училище, АОС № 1027/09.08.2002 г., Решение № 719/29.03.2018 г. на Общински съвет Шумен:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 522.00 лв.
– размер на депозита – 460.00 лв.
1.6. Масивна едноетажна сграда за фурна с площ от 119 кв.м. в с. Васил Друмево, Община Шумен, АОС № 2978/29.04.2009 г.:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 128.00 лв.
– размер на депозита – 640.00 лв.
1.7. Терен с площ от 6 кв.м. в гр. Шумен, бул.„Симеон Велики”, под № 42а от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 586.00 лв.
– размер на депозита – 180.00 лв.
1.8. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, кв.580 в района на болницата, от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 024.00 лв. – размер на депозита – 300.00 лв.
1.9. Терен с площ от 1 кв.м. за поставяне на кафе автомат на ІV етаж в сградата на бившата Школа по изкуства „Анастас Стоянов”, бул.„Славянски”, гр. Шумен:

– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 108.00 лв. – размер на депозита – 30.00 лв.
1.10. Търговски обект с площ от 53 кв.м., разположен в част от автобусната спирка на с. Радко Димитриево, Община Шумен, АОС № 3211/2011 г., Решение № 795/31.05.2018 г. на Общински съвет Шумен:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2443.00 лв.
– размер на депозита – 800.00 лв.
2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години, а за обект с № 1.10 за срок от 10 години.
3.Търгът ще се проведе на 27.06.2018 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4.Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на общината до 14:00 ч. на 26.06.2018 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
5.Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
6.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 26.06.2018 г.
7.Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
8.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 04.07.2018 г. от 11:00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
а)Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 03.07.2018 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б)Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в)Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 03.07.2018 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
9. Цените са без включен ДДС.
10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинските терени:
а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий –максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
За справки тел. 054/857-659 и 054/857-619


25 май 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на сграда с обществено-обслужващо предназначение със ЗП 131.25 кв.м., на един етаж, в поземлен имот с идентификатор 83510.668.162 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 27728 кв.м., за който е отреден УПИ I – „ОЖС и КОО“ в кв. 361 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5069/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 14.06.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена – 26 250.00 лв. /двадесет и шест хиляди двеста и петдесет лева/;
2.2.Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 6 000.00 лв. /шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.06.2018 г.;
2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
внася на касите на първия етаж на общината;
2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.06.2018 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 13.06.2018 г.
2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 21.06.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


25 май 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на пристройка към съществуваща обществена сграда със ЗП 48 кв.м., на един етаж, с предназначение за комплексно обществено обслужване, в поземлен имот с идентификатор 83510.666.24 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 2675 кв.м., за който е отреден УПИ I – „Търговски обект“ в кв. 192 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5070/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 14.06.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена – 14 400.00 лв. /четиринадесет хиляди и четиристотин лева/;
2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.06.2018 г.;
2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
внася на касите на първия етаж на общината;
2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.06.2018 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 13.06.2018 г.
2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 21.06.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


25 май 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 18 бр. гаражи, от които 15 бр. със ЗП – 21 кв.м., 1 бр. със ЗП – 17.55 кв.м., 1 бр. със ЗП – 32.76 кв.м. и 1 бр. със ЗП – 25.44 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.450 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 5995 кв.м., за който е отреден УПИ I – „КЖС“ в кв. 131 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5020/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 14.06.2018 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за правото на строеж, както следва:
– 3500.00 лв. /три хиляди и петстотин лева/ за гараж със ЗП – 21 кв.м.;
– 2950.00 лв. /две хиляди деветстотин и петдесет лева/ за гараж със ЗП – 17.55 кв.м.;
– 5450.00 лв. /пет хиляди четиристотин и петдесет лева/ за гараж със ЗП – 32.76 кв.м.;
– 4250.00 лв. /четири хиляди двеста и петдесет лева/ за гараж със ЗП – 25.44 кв.м.

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 лв. /осемстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 13.06.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.06.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 13.06.2018 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на гаража.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 21.06.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


25 май 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.676.570 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 338 кв.м., за който е отреден УПИ IV – „Жилищно строителство“ в кв. 237 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5035/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 14.06.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 67 600.00 лв. /шестдесет и седем хиляди и шестстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 14 000.00 лв. /четиринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.06.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.06.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 13.06.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 21.06.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


25 май 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.671.317 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 821 кв.м., за който е отреден УПИ VIII – 3479 в кв. 298 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 2467/2007 г.
2. Търгът ще се проведе на 14.06.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 229 880.00 лв. /двеста двадесет и девет хиляди осемстотин и осемдесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 46 000.00 лв. /четиридесет и шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.06.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.06.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 13.06.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 21.06.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


25 май 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор идентификатор 83510.659.373 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 291 кв.м., съответстващ на част от УПИ IV – „За озеленяване“ в кв. 630 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3028/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 14.06.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 58 200.00 лв. /петдесет и осем хиляди и двеста лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 12 000.00 лв. /дванадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.06.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.06.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 13.06.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 21.06.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


17 май 2018 г.

О Б Я В Я В А

публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи за стопанската 2018/2019 г. от Общинския поземлен фонд за срок до 5 стопански години по опис в приложение № 1 и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок до 1 стопанска година по опис в приложение № 2 по землища.


11 май 2018 г.

ОБЯВЯВА

ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на следните общински имоти:
1. Язовир “Овчарово”, находящ се в землището на с.Овчарово, местност “Тикне чокур” целият с площ 271.995 дка, състоящ се от поземлен имот с идентификатор 53240.21.13 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 245565 кв.м и поземлен имот с идентификатор 53240.12.51 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 26409 кв.м, с начална годишна тръжна наемна цена 4080 лева без включен ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 1000 лева.
2. Язовир “Велино”, находящ се в землището на с. Велино, община Шумен, представляващ поземлен имот с идентификатор № 10464.76.65 по кадастралната карта на с. Велино с площ 107503 кв.м., с начална годишна тръжна наемна цена 3 225 лева без включен ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 1000 лева.
Търговете ще се проведат на 29.05.2018г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 05.06.2018 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
Тръжните документации се получават от стаи № 372 и 376 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжните документации е в размер на 50 лв. с вкл. ДДС и се заплащат на касите на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.
Депозитът за участие в търговете се внася по посочена банкова сметка на Общината до 13.30 часа на деня, предхождащ търга.
Заявленията за участие в търговете заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч. на деня, предхождащ търга

Телефони за справки: 054/ 857 717, 054/ 857 729 в Община Шумен, 05344/ 2230 – кметство с. Велино и 05319/ 2112 – кметство с. Овчарово


17 април 2018 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.667.178.4.3 по кадастралната карта на гр. Шумен, представляващ трети етаж от триетажна сграда, построена през 1923 г. с предназначение – жилище със ЗП 102.70 кв.м. и изба с площ 72.81 кв.м., заедно с 0.2982 идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ се в сграда с идентификатор 83510.667.178.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.667.178, за който е отреден УПИ V – „За административни нужди“ в кв. 255д по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5030/2017 г.
 2.     Търгът ще се проведе на 03.05.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 51 000.00 лв. /петдесет и една хиляди лева/;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 11 000.00 лв. /единадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2018 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2018 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  5. В договора за продажба да се включат следните клаузи:
  5.1. Община Шумен предоставя на купувача и проект „Реставрация, адаптация и конструктивно укрепване на сграда – културна ценност за административни нужди“.
  5.2. Освен продажната цена, купувачът е длъжен да заплати и припадащата се част от стойността на проекта в размер на 9 550.71 лв., която Община Шумен дължи на „Митра транслейшънс“ ООД.
  5.3. Купувачът е длъжен да извърши предвидените в проект „Реставрация, адаптация и конструктивно укрепване на сграда – културна ценност за административни нужди“ строително монтажни и реставрационни дейности, съгласно разрешение за строеж № 133/28.07.2017 г. и съгласно принудителна административна мярка от 17.03.2017 г.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


17 април 2018 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.676.565 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1441 кв.м., съответстващ на УПИ VІІI – “Техническа инфраструктура и озеленяване” в кв. 209 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4949/2017 г.
 2. Търгът ще се проведе на 03.05.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 86 460.00 лв. /осемдесет и шест хиляди четиристотин и шестдесет лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 18 000.00 лв. /осемнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2018 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2018 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


17 април 2018 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.10.352 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност “КУВАНЛЪК” в землището на гр. Шумен с площ 1564 кв.м., категория на земята VI, с АОС № 4927/2017 г.
 2. Търгът ще се проведе на 03.05.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 31280.00 лв. /тридесет и една хиляди двеста и осемдесет лева/;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 7000.00 лв. /седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2018 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2018 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


17 април 2018 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.10.346 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност “КУВАНЛЪК” в землището на гр. Шумен с площ 401 кв.м., категория на земята VI, с АОС № 4926/2017 г.
 2. Търгът ще се проведе на 03.05.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 8020.00 лв. /осем хиляди и двадесет лева/;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2018 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2018 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


17 април 2018 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61443.501.211 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево с площ 827 кв.м., съответстващ на УПИ X – „За фурна“ в кв. 27 по регулационния план на с. Радко Димитриево, заедно с построените в него СГРАДА с идентификатор 61443.501.211.1, със ЗП – 115 кв.м. и СГРАДА с идентификатор 61443.501.211.2, със ЗП – 32 кв.м., с АОС № 2977/2009 г.
 2. Търгът ще се проведе на 03.05.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 20 300.00 лв. /двадесет хиляди и триста лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2018 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2018 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


17 април 2018 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба наСГРАДА с идентификатор 46053.501.820.1 по кадастралната карта на с. Мадара със ЗП 160 кв.м., на два етажа, с изба, построена 1941 г. в поземлен имот с идентификатор 46053.501.820, съответстващ на УПИ VI – „ООД“ в кв. 37 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 4977/2017 г.
 2. Търгът ще се проведе на 03.05.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 40 000.00 лв. /четиридесет хиляди лева/;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 8 000.00 лв. /осем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2018 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2018 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


17 април 2018 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.501.466 по кадастралната карта на с. Дибич с площ 655 кв.м., съответстващ на УПИ IX в кв. 2 по действащия регулационен план на с. Дибич, с АОС № 4783/2016 г.
 2. Търгът ще се проведе на 03.05.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 5 250.00 лв. /пет хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2018 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2018 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


04 април 2018 г.

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 11 /единадесет/ броя поземлени имоти, частна общинска собственост в местностите „САКАРКА” и „ТЕКЕ ДЕРЕ”, „ПОД МАНАСТИРА“ и „СМЕСЕ“, землище гр.Шумен по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.415 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “САКАРКА” с площ 1313 кв.м., с АОС № 5057/2018 г., с начална тръжна цена 4 100.00 /четири хиляди и сто/ лева.; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 200.00 лв. /хиляда и двеста/ лева, до 16:00 ч. на 17.03.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.55 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “САКАРКА” с площ 874 кв.м., с АОС № 5056/2018 г. с начална тръжна цена 2 730.00 /две хиляди седемстотин и тридесет/ лв.; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 лв. /осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 17.04.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.269 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “САКАРКА” с площ 878 кв.м., с АОС № 5050/2018 г., с начална тръжна цена 3 020.00 /три хиляди и двадесет/ лева.; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 900.00 /деветстотин/ лева, до 16:00 ч. на 17.04.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.129 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 570 кв.м, с АОС № 5058/2018г., с начална тръжна цена 1 800.00 /хиляда и осемстотин/ лева.; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 550.00 лв. /петстотин и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 17.03.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.125 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 519 кв.м., с АОС № 5059/2018 г., с начална тръжна цена 1 600.00 /хиляда и шестстотин/ лева.; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин / лева, до 16:00 ч. на 17.04.2018г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.124 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ”, с площ 532 кв.м., с АОС № 5060/2018г., с начална тръжна цена 1 700.00 / хиляда и седемстотин/ лева. -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин/ лева до 16:00 ч. на 17.04.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.113 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ”, с площ 516 кв.м., с АОС № 5054/2018г., с начална тръжна цена 1 600.00 / хиляда и шестстотин/ лева. -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 17.04.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.112 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ”, с площ 522 кв.м., с АОС № 5054/2018г., с начална тръжна цена 1 610.00 / хиляда и шестстотин и десет/ лева. -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин/ лева до 16:00 ч. на 17.04.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.652.55 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “ПОД МАНАСТИРА”, с площ 765 кв.м., с АОС № 5048/2018г., с начална тръжна цена 2 370.00 /две хиляди триста и седемдесет / лева. -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700.00 лв. /седемстотин/ лева до 16:00 ч. на 17.04.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.284 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “ПОД МАНАСТИРА”, с площ 787 кв.м., с АОС № 5037/2018г., с начална тръжна цена 2 430.00 /две хиляди четиристотин и тридесет/ лева. -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700.00 лв. /седемстотин/ лева до 16:00 ч. на 17.04.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.663.32 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “СМЕСЕ”, с площ 761 кв.м., с АОС № 5051/2018г., с начална тръжна цена 9 900.00 /девет хиляди и деветстотин/ лева. -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди/ лева, до 16:00 ч. на 17.04.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
ІІ. Търгът да се проведе на 18.04.2018г. от 9.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 17.04.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 17.04.2018 г.
4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 17.04.2018 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658, Ж. Грозданова.
ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 25.04.2018 г. от 9.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


15 март 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 8 бр. гаражи със ЗП 20.13 кв.м. за един гараж, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.70 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1183 кв.м., съответстващ на част от УПИ I – „Жилищно строителство, озеленяване и КОО“ в кв. 569б по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4978/2017 г.
Право на участие в търга имат физически и юридически лица, притежаващи автомобили, собственици на самостоятелни обекти в жилищни блокове, построени в поземлен имот с идентификатор 83510.658.95 по кадастралната карта на гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров“ № 48, вх. 1, 2, 3, 4, 5, поземлен имот с идентификатор 83510.658.76, ул. „Ген. Драгомиров“ № 46, вх. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и поземлен имот с идентификатор 83510.658.90, ул. „Ген. Драгомиров“ № 50, вх. 1, 2, 3, 4, 5.
2. Търгът ще се проведе на 28.03.2018 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за един гараж – 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.03.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 март 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 2 бр. гаражи със ЗП 20.13 кв.м. за един гараж, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.656.14 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 12628 кв.м., съответстващ на УПИ I – „Жилищно строителство и КОО“ в кв. 641б по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4936/2017 г.
Право на участие в търга имат физически и юридически лица, притежаващи автомобили, собственици на самостоятелни обекти в жилищни блокове, построени в поземлен имот с идентификатор 83510.656.14 по кадастралната карта на гр. Шумен, ул. „Висока поляна“ № 3, вх. 1, 2, 3, ул. „Висока поляна“ № 5, вх. 1, 2, 3, 4 и ул. „Северна“ № 12, вх. 1, 2, 3, 4.
2. Търгът ще се проведе на 28.03.2018 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за един гараж – 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.03.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 март 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 1 бр. гараж със ЗП 50 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.199 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 2005 кв.м., съответстващ на УПИ I – „Комплексно жилищно строителство, магазини и гаражи“ в кв. 136 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5002/2017 г.
Право на участие в търга имат физически и юридически лица, притежаващи автомобили, собственици на самостоятелни обекти в жилищни блокове, построени в поземлен имот с идентификатор 83510.662.199 по кадастралната карта на гр. Шумен, ул. „Панайот Волов“ № 60.
2. Търгът ще се проведе на 28.03.2018 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 10 000.00 лв. /десет хиляди лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.03.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 март 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.423 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1819 кв.м., съответстващ на УПИ XXVII – „Техническа инфраструктура“ в кв. 340д по плана на гр. Шумен, с АОС № 2898/2008 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.03.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 72 760.00 лв. /седемдесет и две хиляди седемстотин и шестдесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 15 000.00 лв. /петнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.03.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 март 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.508 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 250 кв.м., съответстващ на УПИ I – „ООД“ в кв. 566г по плана на гр. Шумен, с АОС № 5044/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.03.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 30 000.00 лв. /тридесет хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 6 000.00 лв. /шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.03.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 март 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.561.6 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност “ПОД СЕЛО”, с площ 135 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, с АОС № 4811/2016 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.03.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 1 823.00 лв. /хиляда осемстотин двадесет и три лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 400.00 лв. /четиристотин лева/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.03.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 март 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.560.18 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност “ПОД СЕЛО”, с площ 301 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, с АОС № 5016/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.03.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 4 064.00 лв. /четири хиляди и шестдесет и четири лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.03.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 март 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.560.17 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност “ПОД СЕЛО”, с площ 2338 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, с АОС № 5015/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.03.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 31 563.00 лв. /тридесет и една хиляди петстотин шестдесет и три лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 7000.00 лв. /седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.03.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 март 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.560.16 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност “ПОД СЕЛО”, с площ 377 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, с АОС № 5021/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.03.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 5 090.00 лв. /пет хиляди и деветдесет лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.03.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 март 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.416 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1564 кв.м., съответстващ на УПИ IX в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3104/2010 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.03.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 13 294.00 лв. /тринадесет хиляди двеста деветдесет и четири лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.03.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 март 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.412 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1569 кв.м., съответстващ на УПИ II в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3100/2010 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.03.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 13 337.00 лв. /тринадесет хиляди триста тридесет и седем лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.03.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 март 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.411 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1926 кв.м., съответстващ на УПИ I в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3099/2010 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.03.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 16 371.00 лв. /шестнадесет хиляди триста седемдесет и един лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.03.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


22 февруари 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Срокът за подаване на предложенията на участниците в публично оповестения конкурс за предоставяне под наем за срок от 10 години на следния обект: Павилион № 3 за заведение за хранене и развлечения, представляващ част от композиция, разположен в Културно-информационен и посетителски център към Националния историко-археологически резерват „Мадара”, със застроена площ 37.41 кв.м. и полезна площ 35.36 кв.м., съгласно приложена схема за заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи, се удължава до 12.00 ч. на 06.03.2018 г.


13 февруари 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед № РД-25-264/12.02.2018 г. на кмета на Община Шумен се отменя публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект: Помещение с площ от 21.80 кв. м., част от сграда на ул. „Шуменска комуна” № 4а, с. Новосел, Община Шумен за извършване на услуги.


09 февруари 2018 г.

ОБЯВЯВА

Публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 10 години на следния обект: Павилион № 3 за заведение за хранене и развлечения, представляващ част от композиция, разположен в Културно-информационен и посетителски център към Националния историко-археологически резерват „Мадара”, със застроена площ 37.41 кв.м. и полезна площ 35.36 кв.м., съгласно приложена схема, като вместо заплащане на наем наемателят се задължава да извърши необходимите строително-монтажни работи за изграждането на обекта в съответствие с утвърдения проект и съгласно изготвената ориентировъчна количествено-стойностна сметка, след издаване на разрешение за поставянето му от Община Шумен.
Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при „Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
Конкурсната документация се получава в стая № 255а на Община Шумен (гр.Шумен, ул.“Славянски“ № 17) в срок до 12.00 ч. на 23.02.2018 г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на каса № 1 и № 2 на Община Шумен.
Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в стая № 204 (деловодство) на Община Шумен в срок до 12:00 часа на 26.02.2018 г. в запечатани непрозрачни пликове.
Оглед на обекта може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията при свободен достъп.
Конкурсни условия:
1. Минимален размер на инвестициите 28 775,27 лв. (двадесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС, за строително-монтажни работи. Инвестициите и разходите по изграждането на обекта и въвеждането му в експлоатация, в това число и в случаите на превишаване на минималния размер на инвестицията, са за сметка на наемателя;
2. Максимален срок за извършване на инвестициите – 6 (шест) месеца от сключване на договора за наем;
3. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана и др.).
4. Въвеждането на обекта в експлоатация е за сметка и на отговорност на наемателя.
5. Договорът със спечелилия конкурса участник ще се сключи при условията, посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 10 работни дни да впише договора в Служба по вписванията.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/ 857 659 и 054/857 619


09 февруари 2018 г.

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 6 /шест/ броя поземлени имоти, частна общинска собственост в местностите „САКАРКА” и „ТЕКЕ ДЕРЕ”,землище гр.Шумен по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.401 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “САКАРКА” с площ 515 кв.м., с АОС № 5027/2017 г., с начална тръжна цена 2 100.00 /две хиляди и сто/ лева.; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ до 16:00 ч. на 20.02.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.390 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “САКАРКА” с площ 789 кв.м., с АОС № 4710/2016 г. с начална тръжна цена 2 710.00 /две хиляди и седемстотин и десет/ лв.; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 лв. /осемстотин лева/ до 16:00 ч. на 20.02.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.684.1439 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “САКАРКА” с площ 1367 кв.м., с АОС № 5028/2017 г., с начална тръжна цена 4700.00 /четири хиляди и седемстотин/ лв.; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1400.00 лв. / хиляда и четиристотин лева/ до 16:00 ч. на 20.02.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.134 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 538 кв.м, с АОС № 5026/2017г., с начална тръжна цена 1700.00 /хиляда и седемстотин/ лева.; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 09.10.2017 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.138 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 473 кв.м., с АОС № 5025/2017 г., с начална тръжна цена 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лева.; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 400.00 лв. /четиристотин лева/ до 16:00 ч. на 20.02.2018г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.139 по кадастралната карта на гр.Шумен, община Шумен, в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ”, с площ 885 кв.м., с АОС № 5024/2017г., с начална тръжна цена 2740.00 /две хиляди седемстотин и четиридесет / лева. -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 лв. /осемстотин лева/ до 16:00 ч. на 09.10.2017 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
ІІ. Търгът да се проведе на 21.02.2018г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 20.02.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 20.02.2017 г.
4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 20.02.2018 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658, Ж.Грозданова.
ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 27.02.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


02 февруари 2018 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1.1. Помещение с обща площ от 228.50 кв.м., за офиси и сервизни помещения с площ от 11.50 кв.м., гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 81, ет. 2, АОС № 0039/1997 г. по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 13 385.00 лв. – размер на депозита – 2 700.00 лв.
1.2. Помещение с площ от 11.89 кв.м., за офис, гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 81, ет. 2, АОС № 0039/1997 г. по приложена схема за офис:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 670.00 лв.
– размер на депозита – 170.00 лв.
1.3. Помещение с площ от 15.5 кв.м., гр. Шумен, ул.“Л. Кошут“ № 2, ет. 1, стая № 105, АОС № 4256/28.05.2014 г. за офис:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 873.00 лв. – размер на депозита – 200.00 лв.
1.4. Помещение с площ от 35 кв.м., ул.“Цар Иван Александър“ № 81, гр. Шумен (гараж) за магазин за обикновенни промишлени стоки:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 3 360.00 лв. – размер на депозита – 840.00 лв.
1.5. Помещение с площ от 14.3 кв.м., гр. Шумен, ул.“Кирил и Методий“ /до ПМГ/, за търговска дейност:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 831.00 лв.
– размер на депозита – 200.00 лв.
1.6. Помещение с площ от 21.80 кв.м., част от сграда на ул. „Шуменска комуна” № 4а, с. Новосел, Община Шумен за извършване на услуги:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 377.00 лв.
– размер на депозита – 100.00 лв.
1.7. Терен с площ от 20 кв.м. в гр. Шумен, ул.“Петра“, под № 74 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 952.00 лв.
– размер на депозита – 500.00 лв.
1.8. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, пл.”Оборище”, под № 46 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 171.00 лв. – размер на депозита – 300.00 лв.
2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години.
3.Търгът ще се проведе на 16.02.2018 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4.Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на общината до 14:00 ч. на 15.02.2018 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
5.Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
6.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 15.02.2018 г.
7.Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
8.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 23.02.2018 г. от 11:00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
а)Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 22.02.2018 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б)Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в)Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 22.02.2018 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
9. Цените са без включен ДДС.
10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинските терени:
а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
За справки тел. 054/857-659 и 054/857-619


01 февруари 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.659.354 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 333 кв.м., съответстващ на УПИ II-4996 в кв. 258 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.659.354.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 144 кв. м., с АОС № 4883/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 09.02.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 65 000.00 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 13 000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 08.02.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 08.02.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 08.02.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 16.02.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 февруари 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.676.565 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1441 кв.м., съответстващ на УПИ VІІI – “Техническа инфраструктура и озеленяване” в кв. 209 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4949/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 09.02.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 144 100.00 лв. /сто четиридесет и четири хиляди и сто лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 30 000.00 лв. /тридесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 08.02.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 08.02.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 08.02.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 16.02.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


18 януари 2018 г.

ОБЯВЯВА

ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на следните общински имоти:
1. Язовир “Овчарово”, находящ се в землището на с.Овчарово, местност “Тикне чокур” целият с площ 271.995 дка, състоящ се от поземлен имот с идентификатор 53240.21.13 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 245565 кв.м и поземлен имот с идентификатор 53240.12.51 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 26409 кв.м, с начална годишна тръжна наемна цена 4080 лева без включен ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 1000 лева.
2. Язовир “Белокопитово”, находящ се в землищата на с. Белокопитово и с. Панайот Волов целия с площ 162161 кв.м., състоящ се от поземлен имот с идентификатор № 3633.2.4 по кадастралната карта на с. Белокопитово с площ 77729 кв.м и поземлен имот с идентификатор № 55316.56.100 по кадастралната карта на с. Панайот Волов с площ 84432 кв.м., с начална годишна тръжна наемна цена 4865 лева без включен ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 1000 лева.
Търговете ще се проведат на 26.01.2018г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 02.02.2018 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
Тръжните документации се получават от стаи № 372 и 376 на Общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжните документации е в размер на 50 лв. с вкл. ДДС и се заплащат на касите на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.
Депозитът за участие в търговете се внася по посочена банкова сметка на Общината до 13.30 часа на деня, предхождащ търга.
Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията му по договора.
Заявленията за участие в търговете заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч. на деня, предхождащ търга

Телефони за справки: 054/ 857 717, 054/ 857 729 в Община Шумен, 05314/ 2215 – кметство с. Белокопитово и 05319/ 2112 – кметство с. Овчарово


11 януари 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 2 бр. гаражи със ЗП 23.59 кв.м. за един гараж, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.171 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 12871 кв.м., за който е отреден УПИ I – „Жилищно строителство, полуподземни гаражи и магазини“ в кв. 610 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5010/2017 г.
Право на участие в търга имат физически и юридически лица, притежаващи автомобили, собственици на самостоятелни обекти в жилищен блок, построен в поземлен имот с идентификатор 83510.668.171 по кадастралната карта на гр. Шумен, ул. „Кольо Фичето“ № 6, вх. 1, 2, 3.
2. Търгът ще се проведе на 29.01.2018 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за един гараж – 2800.00 лв. /две хиляди и осемстотин лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 26.01.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.01.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.01.2018 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 05.02.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 януари 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 21 бр. гаражи със ЗП 20.13 кв.м. за един гараж, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.70 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1183 кв.м., съответстващ на част от УПИ I – „Жилищно строителство, озеленяване и КОО“ в кв. 569б по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4978/2017 г.
Право на участие в търга имат физически и юридически лица, притежаващи автомобили, собственици на самостоятелни обекти в жилищен блок, построен в поземлен имот с идентификатор 83510.658.95 по кадастралната карта на гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров“ № 48, бл. 14, вх. 1, 2, 3, 4, 5.
2. Търгът ще се проведе на 29.01.2018 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за един гараж – 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 26.01.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.01.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.01.2018 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 05.02.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 януари 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 2 бр. гаражи със ЗП 20.13 кв.м. за един гараж, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.656.14 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 12628 кв.м., съответстващ на УПИ I – „Жилищно строителство и КОО“ в кв. 641б по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4936/2017 г.
Право на участие в търга имат физически и юридически лица, притежаващи автомобили, собственици на самостоятелни обекти в жилищен блок, построен в поземлен имот с идентификатор 83510.656.14 по кадастралната карта на гр. Шумен, ул. „Висока поляна“ № 3, вх. 1, 2, 3.
2. Търгът ще се проведе на 29.01.2018 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за един гараж – 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 26.01.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.01.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.01.2018 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 05.02.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 януари 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.667.178.4.3 по кадастралната карта на гр. Шумен, представляващ трети етаж от триетажна сграда, построена през 1923 г. с предназначение – жилище със ЗП 102.70 кв.м. и изба с площ 72.81 кв.м., заедно с 0.2982 идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ се в сграда с идентификатор 83510.667.178.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.667.178, за който е отреден УПИ V – „За административни нужди“ в кв. 255д по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5030/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 29.01.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 59 100.00 лв. /петдесет и девет хиляди и сто лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 12 000.00 лв. /дванадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.01.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.01.2018 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.01.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 05.02.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 януари 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.672.365 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 808 кв.м., съответстващ на УПИ XXIII – „Паркинг“ в кв. 449а по плана на гр. Шумен, с АОС № 4938/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 29.01.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 145 440.00 лв. /сто четиридесет и пет хиляди четиристотин и четиридесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 30 000.00 лв. /тридесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.01.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.01.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.01.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 05.02.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 януари 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.423 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1819 кв.м., съответстващ на УПИ XXVII – „Техническа инфраструктура“ в кв. 340д по плана на гр. Шумен, с АОС № 2898/2008 г.
2. Търгът ще се проведе на 29.01.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 145 520.00 лв. /сто четиридесет и пет хиляди петстотин и двадесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 30 000.00 лв. /тридесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.01.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.01.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.01.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 05.02.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


07 декември 2017 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 102 кв.м. в гр. Шумен, ул.“Владайско въстание“, под № 96 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за извършване на търговска дейност, по приложена схема, при условията на чл. 6 от Наредбата за базисни наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 5 964.00 лв.
– размер на депозита – 1 500.00 лв.
2. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.
3.Цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в каси № 1 и 2 на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на общината до 14:00 ч. на 13.12.2017 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
4.Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
5.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 13.12.2017 г.
6.Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилият търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
7.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 21.12.2017 г. от 11:00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
а)Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 20.12.2017 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б)Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в)Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 20.12.2017 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ:
8. Цените са без включен ДДС.
9. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
10. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя:
а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий –максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
За справки тел. 054/857-659


29 ноември 2017 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н
ОП ”ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ИМОТИ”
ЗАПОВЕД
№ 330 / 29. 11. 2017г.

Във връзка с публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на следния недвижим имот:
Поземлен имот с идентификатор 83510.671.295 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ от 3790 кв.м., с начин на трайно ползване : СПОРТНО ИГРИЩЕ, съответстващ на УПИ III „Спортни и младежки дейности” в кв. 136-б по действащия ПУП на гр.ШУМЕН, включващ сграда с идентификатор 83510.671.295.1 със ЗП 62 кв.м.,на един етаж, сграда с идентификатор 83510.671.295.2 със ЗП 5 кв. м.,на един етаж, сграда с идентификатор 83510.671.295.3 със ЗП 99 кв. м.,на два етажа, трибуни със 400 кв.м. и определен терен от градската градина за разполагане на детски увеселителни съоръжения с обща площ от 400 кв. м.,по одобрена схема

Определям:

Комисия за разглеждане на постъпилите предложения, оценяване и класиране на участниците в следния състав:

Председател: Василина Кънчева – адвокат ШАК

Членове: 1. Пламен Инджев – заместник директор ОП „ОЖИ”

2. Вилма Дерменджиева – финансов контрольор ОП „ОЖИ”

3. Снежана Иванова – ръководител спортни бази ОП „ОЖИ”

4. Пенка Василева – Началник отдел „УОС” в Община Шумен

Комисията да разгледа постъпилите предложения, да извърши оценяване и класиране на участниците и изготви Протокол за резултатите.
Комисията да започне своята работа на 01.12./декември/ 2017г. в 9.00ч. в административната сграда на Общински пазари.
В срок до 08.12./декември/ 2017г. да ми се представи Протокол за резултатите на комисията.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Директор ОП”ОЖИ”
инж. Ю. Вълчев


28 ноември 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.666.33.1.7 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП-24.85 кв.м., АОС № 3132/21.04.2010 г. – за гараж:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 475.00 лв. – размер на депозита – 120.00 лв.
1.2. Помещение с площ от 63 кв.м., за магазин за обикновени промишлени стоки, до обект „Млад – техник“, ул. „Добруджа“ № 1, гр. Шумен, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 5 882.00 лв.
– размер на депозита – 1 000.00 лв.
1.3. Помещение с площ от 16.80 кв.м., за магазин за обикновени промишлени стоки, обект „Млад – техник“, ул. „Добруджа“ № 1, гр. Шумен, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 569.00 лв.
– размер на депозита – 400.00 лв.
1.4. Помещение с площ от 15.5 кв.м., гр. Шумен, ул.“Л. Кошут“ № 2, ет. 2, стая № 204, АОС № 4256/28.05.2014 г. – за офис,
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 845.00 лв. – размер на депозита – 200.00 лв.
1.5. Помещение от автобусна спирка с площ от 8 кв.м., гр. Шумен, ул.“Алеко Константинов“ /пресечката на ул.“Сабин“/ за продажба на промишлени стоки.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 745.00 лв.
– размер на депозита – 200.00 лв.
1.6. Терен с площ от 20 кв.м. в гр. Шумен, ул.“Петра“, под № 74 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за извършване на услуги, по приложена схема.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 802.00 лв.
– размер на депозита – 200.00 лв.
1.7. Площ от 7 кв.м. от административна сграда /кметството/ в с. Ветрище, Община Шумен, съгласно схема, за монтиране на електронни, съобщителни съоръжения и оборудване.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2400.00 лв.
– размер на депозита – 1 000.00 лв. 2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години.
3.Търгът ще се проведе на 14.12.2017 г. от 11.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4.Цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в каси № 1 и 2 на нформационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на общината до 14:00 ч. на 13.12.2017 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
5.Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
6.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 13.12.2017 г.
7.Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
8.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 21.12.2017 г. от 11:00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
а)Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 20.12.2017 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б)Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в)Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 20.12.2017 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
9. Цените са без включен ДДС.
10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинският терен:
а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий –максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
За справки тел. 054/857-659


27 ноември 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот: язовир “Овчарово”, находящ се в землището на с.Овчарово, местност “Тикне чокур” целият с площ 271.974 дка, състоящ се от поземлен имот с идентификатор 53240.21.13 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 245565 кв.м и поземлен имот с идентификатор 53240.12.51 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 26409 кв.м, с начална годишна тръжна наемна цена 4080 лева без включен ДДС.

Търгът ще се проведе на 15.12.2017 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. с вкл. ДДС и се заплаща на касите на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.

Депозитът за участие в търга е в размер на 1 000 лева и се внася на каса № 1 на Информационния център на първия етаж в сградата на общината до 13.30 часа на 14.12.2017г.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13:30 ч на 14.12.2017 г.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 22.12.2017 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен; депозитната вноска се внася до 13.30 часа на 21.12.2017г.; заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят  в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч на 21.12.2017 г.

Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05319/ 2112 – кметство с. Овчарово


23 октомври 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.665.219 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 59 кв.м., съответстващ на УПИ V – „КОО“ в кв. 345а по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.665.219.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 59 кв.м., с АОС № 4958/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 09.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 64 500.00 лв. /шестдесет и четири хиляди и петстотин лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 13 000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 08.11.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 16.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


23 октомври 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект 2 с обществено-обслужващо предназначение на един етаж със ЗП 100 кв.м. в общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.28 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 14439 кв.м., за който е отреден УПИ ІI – “ЖС, КОО и озеленяване” в кв. 573 съгласно действащия ПУП на гр. Шумен, АОС № 4349/2015 г.
2. Търгът ще се проведе на 09.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена – 19 900.00 лв. /деветнадесет хиляди и деветстотин лева/;
2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.;
2.2. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се внася в каса № 1 или в каса №2 на Информационния център на Община Шумен;
2.3. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 08.11.2017 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
2.4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.
2.5. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 16.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


23 октомври 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.659.354 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 333 кв.м., съответстващ на УПИ II-4996 в кв. 258 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.659.354.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 144 кв. м., с АОС № 4883/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 09.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 65 000.00 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 13 000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 08.11.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 16.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


23 октомври 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор идентификатор 83510.669.440 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 392 кв.м., съответстващ на УПИ XLIV-„Производствени и складови дейности и техническа инфраструктура“ в кв. 367 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4959/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 09.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 31 360.00 лв. /тридесет и една хиляди триста и шестдесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 7 000.00 лв. /седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 08.11.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 16.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


23 октомври 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.577 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 23321 кв.м., съответстващ на УПИ VI – „Гаражи и складове“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащите в него СГРАДА с идентификатор 83510.662.577.2 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП 1637 кв.м., СГРАДА с идентификатор 83510.662.577.3 със ЗП 1503 кв.м., СГРАДА с идентификатор 83510.662.577.4 със ЗП 2633 кв.м. и СГРАДА с идентификатор 83510.662.577.5 със ЗП 359 кв.м., с АОС № 4976/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 09.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 4 898 150.00 лв. /четири милиона осемстотин деветдесет и осем хиляди сто и петдесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 900 000.00 лв. /деветстотин хиляди лева/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 08.11.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 16.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


23 октомври 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.576 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 4674 кв.м., съответстващ на УПИ IX – „ООД“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4975/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 09.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 934 800.00 лв. /деветстотин тридесет и четири хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200 000.00 лв. /двеста хиляди лева/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 08.11.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 16.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


23 октомври 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.564 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 226 кв.м., за който е отреден УПИ X – „ООД“ в кв. 135 по плана на гр. Шумен с АОС № 4843/2016 г.
2. Търгът ще се проведе на 09.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 36 160.00 лв. /тридесет и шест хиляди и сто и шестдесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 8 000.00 лв. /осем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 08.11.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 16.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


23 октомври 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61443.501.211 по кадастралната карта на с. Радко Димитриево с площ 827 кв.м., съответстващ на УПИ X – „За фурна“ в кв. 27 по регулационния план на с. Радко Димитриево, заедно с построените в него СГРАДА с идентификатор 61443.501.211.1, със ЗП – 115 кв.м. и СГРАДА с идентификатор 61443.501.211.2, със ЗП – 32 кв.м., с АОС № 2977/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 09.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 20 300.00 лв. /двадесет хиляди и триста лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 08.11.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 16.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


23 октомври 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на СГРАДА с идентификатор 46053.501.820.1 по кадастралната карта на с. Мадара със ЗП 160 кв.м., на два етажа, с изба, построена 1941 г. в поземлен имот с идентификатор 46053.501.820, съответстващ на УПИ VI – „ООД“ в кв. 37 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 4977/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 09.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 40 000.00 лв. /четиридесет хиляди лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 8 000.00 лв. /осем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 08.11.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 08.11.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 16.11.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 октомври 2017 г.

ОБЯВЯВА

ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на следните общински имоти:
1. Язовир “Ивански – ІІ”, находящ се в землището на с. Ивански целия с площ 20421 кв.м., състоящ се от поземлен имот с идентификатор № 32158.254.399 по кадастралната карта на с.Ивански с площ 19389 кв.м. и поземлен имот с идентификатор № 32158.254.398 по кадастралната карта на с. Ивански с площ 1032 кв.м. , с начална годишна тръжна наемна цена 613 лева без включен ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 500 лева.
2. Язовир “Овчарово”, находящ се в землището на с.Овчарово, местност “Тикне чокур” целият с площ 271.995 дка, състоящ се от поземлен имот с идентификатор 53240.21.13 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 245565 кв.м и поземлен имот с идентификатор 53240.12.51 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 26409 кв.м, с начална годишна тръжна наемна цена 5712 лева без включен ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 2000 лева.
Търговете ще се проведат на 25.10.2017г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 01.11.2017 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
Тръжните документации се получават от стаи № 372 и 376 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжните документации е в размер на 50 лв. с вкл. ДДС и се заплаща в каси № 1 и 2 на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.
Депозитът за участие в търговете се внася в каси № 1 и 2 на Информационния център на първия етаж в сградата на общината до 13.30 часа на деня, предхождащ търга.
Заявленията за участие в търговете заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч. на деня, предхождащ търга

Телефони за справки: 054/ 857 717, 054/ 857 729 в Община Шумен, 05317/ 2021 – кметство с. Ивански и 05319/ 2112 – кметство с. Овчарово


12 октомври 2017 г.

ОБЯВА

1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 460 кв.м. в сграда с идентификатор 83510.670.314.13 по кадастралната карта на гр. Шумен, находящ се в поземлен имот с идентификатор 83510.670.314 /бивша дивизия/, ул. «Владайско въстание», за складове и сервизни помещения.
– начална тръжна цена, платима на 6 равни части до 11-то число на текущия месец – 4886.00 лв.
– размер на депозита – 1000.00 лв.
2. Договорът за наем със спечелилият търга се сключват за срок от 6 месеца.
3. Търгът ще се проведе на 18.10.2017 г. от 11.00 ч. в стая № 255-а на Община Шумен.
4. Цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в каси № 1 и 2 на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 17.10.2017 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
5. Депозитната вноска се внася до 14:00 часа на 17.10.2017 г. в каси № 1 и 2 на Информационния център, Община Шумен.
6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 17.10.2017 г.
7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 25.10.2017 г. от 11:00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в каси № 1 и 2 на информационния център:
а) Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 24.10.2017 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б) Депозитната вноска се внася до 14:00 часа на 24.10.2017 г. в каси № 1 и 2 на информационния център.
в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 24.10.2017 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТА:
9. Цените са без включен ДДС.
10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя.
Оглед на обекта може да се извършва до провеждането на търга, след съгласуване.
За справки и информация – тел : 054 / 857 – 659


9 октомври 2017 г.

ОБЯВА

Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1. Помещение с площ от 11.70 кв.м., гр. Шумен, пл. Гривица № 6, за ателие за производство и услуги, по приложена схема.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 249.00 лв.
– размер на депозита – 100.00 лв.
2. Терени за поставяне на павилиони по реда на чл. 56 от ЗУТ:
2.1.Терен от 16 кв.м., гр. Шумен, пл. Гривица, с № 185 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1133.00 лв.
– размер на депозита – 350.00 лв.
2.2. Терен от 34.5 кв.м., гр. Шумен, ул. Средна гора, с № 20 от одобрената схема, за поставяне на павилион за заведение за обществено хранене, по приложена схема.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2836.00 лв.
– размер на депозита – 850.00 лв.
3. Договорите за наем със спечелилите търговете ще се сключват за срок от 5 години.
4. Търгът ще се проведе на 18.10.2017 г. от 11.00 ч. в стая № 255-а на Община Шумен.
5. Цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в каси № 1 и 2 на Информационния център на Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255-а на Общината до 14.00ч. на 17.10.2017г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането и.
6. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 17.10.2017 г. в каси № 1 и 2 на Информационния център на Община Шумен.
7. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината – стая № 204 до 16:00 ч. на 17.10.2017 г.
8. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията му по договора.
9. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публичнитъргове и публично оповестениконкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имуществощебъдепроведен повторен търг на 25.10.2017 г. от 11.00 часа в стая № 255-а на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
а)Тръжната документация се получава в стая № 225-а на Общината до 14.00 ч. на 24.10.2017 год., след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б)Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 24.10.2017 г. в каси № 1 и 2 на Информационния център на Община Шумен.
в)Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 02.10.2017 г.
10.Цените са без включен ДДС.
11.Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
12.Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя:
а) Спечелилите търговете за отдаване под наем на общински терени за поставяне на павилиони, съгласно одобрените схеми са длъжни след подписване на договорите за наем да подадат в Община Шумен заявления за издаване на разрешения за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временниоткритиобекти и поставяне на преместваемисъоръжения.
б) Павилионите да са изработени от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
Оглед на обектите може да се извършва до провеждането на търга, при свободен достъп.
За справки и информация – тел : 054 / 857 – 659


27 септември 2017 г.

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 8 броя поземлени имоти-частна общинска собственост в местностите „ПОД МАНАСТИРА”, „САКАРКА” и „ТЕКЕ ДЕРЕ”, землище гр. Шумен и местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ” землище с.Лозево по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.574 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 368 кв.м., с АОС № 4932/2017 г., с начална тръжна цена 1 140.00лв /хиляда сто и четиридесет лева/; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 400.00 лв. /четиристотин лева/ до 16:00 ч. на 09.10.2017 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.506 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 297 кв.м., с АОС № 4823/2017 г., с начална тръжна цена 920.00лв /деветстотин и двадесет лева/; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 300.00 лв. /триста лева/ до 16:00 ч. на 09.10.2017 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.16 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 331 кв.м., с АОС № 4686/2017 г., с начална тръжна цена 1 400.00лв /хиляда и четиристотин лева/. ; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 09.10.2017 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.235 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 649 кв.м., с АОС № 4918/2016 г., с начална тръжна цена 2 700.00лв. /две хиляди и седемстотин лева/; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 лв. /осемстотин лева/ до 16:00 ч. на 09.10.2017 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.52 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 735 кв.м., с АОС № 4905/2017 г., с начална тръжна цена 2 300.00лв. /две хиляди и триста лева/; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700.00 лв. /седемстотин лева/ до 16:00 ч. на 09.10.2017 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.53 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 598 кв.м., с АОС № 4906/2017 г., с начална тръжна цена 1 900.00лв. /хиляда и деветстотин лева/; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ до 16:00 ч. на 09.10.2017 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.137 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 530 кв.м., с АОС № 4919/2017 г., с начална тръжна цена 1 700.00лв. /хиляда и седемстотин лева/; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 09.10.2017 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.32.215 по кадастралната карта на с. Лозево, общ.Шумен, в местността “СТАРИТЕ ЛОЗЯ” с площ 695 кв.м., с АОС № 4707/2017 г., с начална тръжна цена 1 300.00лв /хиляда и триста лева/.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 400.00 лв. /четиристотин лева/ до 16:00 ч. на 09.10.2017г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

ІІ. Търгът да се проведе на 10.10.2017г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 09.10.2017 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 09.10.2016 г.
4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 09.10.2017 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658, Ж.Грозданова.
ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 17.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


19 септември 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.659.354 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 333 кв.м., съответстващ на УПИ II-4996 в кв. 258 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.659.354.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 144 кв.м., с АОС № 4883/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 65000.00 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 13000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.10.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 септември 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.680.621 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 510 кв.м., съответстващ на УПИ XVІІ-621 в кв. 117 по действащия ПУП на гр. Шумен, кв. Дивдядово, с АОС № 4439/2015 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 13000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.10.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 септември 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.675.565 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1441 кв.м., съответстващ на УПИ VІІI – “Техническа инфраструктура и озеленяване” в кв. 209 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4949/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 144100.00 лв. /сто четиридесет и четири хиляди и сто лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 30000.00 лв. /тридесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.10.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 септември 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.10.352 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност “КУВАНЛЪК” в землището на гр. Шумен с площ 1564 кв.м., категория на земята VI, с АОС № 4927/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 31280.00 лв. /тридесет и една хиляди двеста и осемдесет лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 7000.00 лв. /седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.10.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 септември 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.10.346 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност “КУВАНЛЪК” в землището на гр. Шумен с площ 401 кв.м., категория на земята VI, с АОС № 4926/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 8020.00 лв. /осем хиляди и двадесет лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.10.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 септември 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46053.501.133 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 2110 кв.м., съответстващ на УПИ V-667 в кв. 20 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 4565/2016 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 16900.00 лв. /шестнадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.10.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 септември 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46053.501.132 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 1292 кв.м., съответстващ на УПИ IV-666 в кв. 20 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 4564/2016 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 10400.00 лв. /десет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.10.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 септември 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46053.501.131 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 2133 кв.м., съответстващ на УПИ IІІ-665 в кв. 20 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 4563/2016 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 17100.00 лв. /седемнадесет хиляди и сто лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.10.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.10.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.10.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 септември 2017 г.

ОБЯВА

Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост :
1. Терени за поставяне на павилиони по реда на чл. 56 от ЗУТ:
1.1.Терен с площ от 10.5 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Средна гора”, под № 20 от одобрената схема, за поставяне на павилион за заведение за обществено хранене, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 780.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.
1.2.Терен с площ от 6 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Осми март”, под № 66 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец- 300.00 лв., размер на депозита – 100.00 лв.
1.3.Терен с площ от 48 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Северна”, под № 73 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 3420.00 лв., размер на депозита – 800.00 лв.
1.4.Терен с площ от 20 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Петра”, под № 74 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 840.00 лв., размер на депозита- 200.00 лв.
1.5.Терен с площ от 102 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Владайско въстание”, под № 96 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 8520.00 лв., размер на депозита- 2000.00 лв.
1.6.Терен с площ от 30.6 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Родопи”, под № 156 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2220.00 лв., размер на депозита- 550.00 лв.
1.7.Терен с площ от 64 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Тетово”, под № 63 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец -5340.00 лв., размер на депозита – 1300.00 лв.
1.8.Терен с площ от 9.41 кв.м. в гр. Шумен, бул.”Мадара”, под № 119 а от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец- 378.00 лв., размер на депозита – 100.00 лв.
1.9.Терен с площ от 10 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Христо Ботев”, под № 181 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1043.00 лв., размер на депозита – 260.00 лв.
1.10.Терен с площ от 9 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Лозенград”, под № 141 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 638.00 лв., размер на депозита- 150.00 лв.
1.11.Терен с площ от 42 кв.м. в с.Мадара, Община – Шумен, под № 1 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2974.00 лв., размер на депозита- 750.00 лв.
1.12.Терен с площ от 18 кв.м. в гр. Шумен, бул.”Велики Преслав”, под № 82 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1800.00 лв., размер на депозита- 450.00 лв.

1.13.Терен с площ от 6,72 кв.м. в гр. Шумен, ул.”Васил Априлов”, под № 184 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец -270.00 лв., размер на депозита – 70.00 лв.
2.1. Помещения с площ от 36 кв.м., намиращи се на автобусната спирка в с.П.Волов, Община – Шумен, АОС № 1006 от 04.06.2002г. по приложена схема – за кафе аперитив, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1275.00лв., размер на депозита- 350.00 лв.
2.2. Помещения с площ от 51.80 кв.м. / 33.60 кв.м. търг.пл. и 18.20 кв.м. склад /, намиращи се в бившата автобусна спирка в с.Струйно, Община – Шумен, съгласно приложена схема, за извършване на търговска дейност, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 900.00лв., размер на депозита- 230.00 лв.
3.Договорите за наем със спечелилите търговете ще се сключват за срок от 5 години.
4.Търгът ще се проведе на 26.09.2017 г. от 11.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
5.Цената натръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в каси № 1 и 2 на Информационния център на Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00ч. на 25.09.2017г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането и.
6.Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 25.09.2017 г.в касата на Община Шумен стая № 320.
7.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината – стая № 204 до 16:00 ч. на 25.09.2017 г.
8.Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията му по договора.
9.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публичнитъргове и публично оповестениконкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имуществощебъдепроведен повторен търг на 03.10.2017 г. от 11.00 часа в стая № 248 на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
а)Тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00 ч. на 02.10.2017 год., след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б)Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 02.10.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.
в)Заявленията за участие в търгазаедно с всичкиизискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 02.10.2017 г.
10.Цените са без включен ДДС.
11.Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
12.Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя:
а) Спечелилите търговете за отдаване под наем на общински терени за поставяне на павилиони, съгласно одобрените схеми са длъжни след подписване на договорите за наем да подадат в Община Шумен заявления за издаване на разрешения за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временниоткритиобекти и поставяне на преместваемисъоръжения.
б) Павилионите да са изработени от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
Оглед на обектите може да се извършва до провеждането на търга, при свободен достъп.

За справки и информация – тел : 054 / 857 – 658


29 август 2017 г.

ОБЯВА

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот: язовир “Овчарово”, находящ се в землището на с.Овчарово, местност “Тикне чокур” целият с площ 271.974 дка, състоящ се от поземлен имот с идентификатор 53240.21.13 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 245565 кв.м и поземлен имот с идентификатор 53240.12.51 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 26409 кв.м, с начална годишна тръжна наемна цена 8160 лева без включен ДДС.
Търгът ще се проведе на 29.09.2017 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. с вкл.ДДС и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.
Депозитът за участие в търга е в размер на 3 000 лева и се внася в касата на общината, стая № 320 / ІІІ етаж / до 13.30 часа на 28.09.2017г.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13:30 ч на 28.09.2017 г.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 06.10.2017 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен; депозитната вноска се внася до 13.30 часа на 05.10.2017г.; заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч на 05.10.2017 г.

*Съгласно чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите развъждането и отглеждането на риба и други водни организми се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА

Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05319/ 2112 – кметство с. Овчарово


28 август 2017 г.

ОБЯВА

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2017/2018 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.

Търгът ще се проведе на 21.09.2017 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всеки имот поотделно се внася в каса № 320 на Общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга /20.09.2017г./.
Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, са съгласно Решение № 412/23.02.2017 г. на Общински съвет – Шумен / приложение № 2/.

Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга /20.09.2017г ./.
До участие в търга се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 20.09.2017г .
Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.
Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 27.09.2017г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен


07 юли 2017 г.

ОБЯВА

 Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост – терени за поставяне на павилиони по реда на чл. 56 от ЗУТ:
1.Терен с площ от 20 кв.м. в гр. Шумен, ул. Средна гора, под № 17а от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 416.00 лв.
-размер на депозита – 300.00 лв.
2.Терен с площ от 18 кв.м. в гр. Шумен, (автогарата), под № 110а от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 706.00 лв.
-размер на депозита – 350.00 лв.
3.Терен с площ от 8 кв.м. в гр. Шумен, (автогарата), под № 110б от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 758.40 лв.
-размер на депозита – 200.00 лв.
4.Терен с площ от 5 кв.м. в гр. Шумен, бул. Мадара, под № 120а от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 200.40 лв.
-размер на депозита – 100.00 лв.
5.Терен с площ от 55 кв.м. в гр. Шумен, бул. Мадара, под № 125а от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 3 894.00 лв.
-размер на депозита – 800.00 лв.
6.Терен с площ от 20 кв.м. в гр. Шумен, бул. Мадара, под № 125б от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 416.00 лв.
-размер на депозита – 300.00 лв.
7.Терен с площ от 18 кв.м. в гр. Шумен, ул. Дедеагач, под № 169 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 274.00 лв.
-размер на депозита – 300.00 лв.
8.Терен с площ от 10 кв.м. в гр. Шумен, ул. Христо Ботев, под № 181 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 042.80 лв.
-размер на депозита – 200.00 лв.
9.Терен с площ от 6 кв.м. в гр. Шумен, (Икономически техникум) под № 42а от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 568.80 лв.
-размер на депозита – 150.00 лв.
10.Терен с площ от 15 кв.м. в гр. Шумен, ул. Симеон Велики, под № 162а от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 062.00 лв.
-размер на депозита – 200.00 лв.
11.Терен с площ от 9 кв.м. в гр. Шумен, ул. Лозенград, под № 141 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 637.20 лв.
-размер на депозита – 150.00 лв.
12.Терен с площ от 64 кв.м. в гр. Шумен, ул.“Тетово“, под № 63 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 5 340.00 лв.
-размер на депозита – 1 000.00 лв.
13.Терен с площ от 42 кв.м. в с. Мадара, Община Шумен, под № 1 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 973.60 лв.
-размер на депозита – 600.00 лв.
14.Терен с площ от 24 кв.м. в с. Мадара, Община Шумен, под № 2 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
-годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 699.20 лв.
-размер на депозита – 350.00 лв.
Договорите за наем със спечелилите търговете ще се сключват за срок от 5 години.
Търгът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 13.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
Цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в каси № 1 и 2 на Информационния център на Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 17.07.2017 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането и.
Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 17.07.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320.
Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината – стая № 204 до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.
Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията му по договора.
В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 25.07.2017 г. от 10.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
а)Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 24.07.2017 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б)Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 24.07.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.
в)Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 24.07.2017 г.
Цените са без включен ДДС.
Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
-Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя:
а)Спечелилите търговете за отдаване под наем на общински терени за поставяне на павилиони съгласно одобрените схеми са длъжни след подписване на договорите за наем да подадат в Община Шумен заявления за издаване на разрешения за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
б)Павилионите да са изработени от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
Оглед на обектите може да се извършва до провеждането на търга, при свободен достъп.
За справки тел. 054/857-659


05 юли 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 661.496 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 802 кв.м., съответстващ на УПИ VIII – „Озеленяване“ в кв. 100 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.661.496.2 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 87 кв.м., с АОС № 4928/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
-Начална тръжна цена – 188400.00 лв. /сто осемдесет и осем хиляди и четиристотин лева/ без ДДС;
-Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 38000.00 лв. /тридесет и осем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2017
-Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
-Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
-Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
-Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


05 юли 2017 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.564 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 226 кв.м., за който е отреден УПИ X „ООД“ в кв. 135 по плана на гр. Шумен с АОС № 4843/2016 г.
2.Търгът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
-Начална тръжна цена – 45200.00 лв. /четиридесет и пет хиляди и двеста лева/ без ДДС;
-Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 9000.00 лв. /девет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.;
-Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
-Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
-Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;
-Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4.В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


05 юли 2017 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.579 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 5854 кв.м., съответстващ на УПИ VIII – „Спортни площадки и басейн“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4943/2017 г.
2.Търгът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
-Начална тръжна цена – 585400.00 лв. /петстотин осемдесет и пет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС;
-Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 120 000.00 лв. /сто и двадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.;
-Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
-Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
-Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
-Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.
3.Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4.В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


05 юли 2017 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.669.501 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1117 кв.м., съответстващ на УПИ V – „ООД“ в кв. 344 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4931/2017 г.
2.Търгът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
-Начална тръжна цена – 234 570.00 лв. /двеста тридесет и четири хиляди петстотин и седемдесет лева/ без ДДС;
-Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 48 000.00 лв. /четиридесет и осем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.;
-Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
-Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
-Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
-Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.
3.Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4.В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


05 юли 2017 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.423 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1819 кв.м., съответстващ на УПИ XXVII – „Техническа инфраструктура“ в кв. 340д по плана на гр. Шумен, с АОС № 2898/2008 г.
2.Търгът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
-Начална тръжна цена – 145 520.00 лв. /сто четиридесет и пет хиляди петстотин и двадесет лева/ без ДДС;
-Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 30 000.00 лв. /тридесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.;
-Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
-Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
-Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
-Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.
3.Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4.В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


05 юли 2017 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23813.501.613 по кадастралната карта на с. Друмево с площ 1333 кв.м., съответстващ на УПИ II в кв. 46 по регулационния план на с. Друмево, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 23813.501.613.1 по кадастралната карта на с. Друмево със ЗП – 122 кв.м., с АОС № 4925/2017 г.
2.Търгът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
-Начална тръжна цена – 20900.00 лв. /двадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;
-Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.;
-Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
-Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
-Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
-Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2017 г.
3.Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4.В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


05 юли 2017 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 бр. обекти с обществено-обслужващо предназначение на един етаж със ЗП 56.00 кв.м. в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.9 по кадастралната карта на гр.Шумен, съответстващ на част от УПИ І – “Жилищен комплекс, магазини и гаражи” в кв.655 съгласно действащия ПУП на гр. Шумен, АОС № 2305/2006 г., както следва:
-Обект № 2 – на един етаж със ЗП 56.00 кв.м., при начална тръжна цена – 14000.00 лв. /четиринадесет хиляди лева/;
-Обект № 3 – на един етаж със ЗП 56.00 кв.м., при начална тръжна цена – 14000.00 лв. /четиринадесет хиляди лева/;
2.Търгът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от обектите:
-Депозитът за участие в търга е в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ за обект и следва да се внесе до 16:00 ч. на 17.07.2017 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” офис Община Шумен.;
-Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се внася в каса № 1 или в каса №2 на Информационния център на Община Шумен;
-Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2017 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
-Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.07.2017 г
-Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3.Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4.В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


28 юни 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.644 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 362 кв.м., съответстващ на УПИ X – „ООД“ в кв. 192 по плана на гр. Шумен, с АОС № 4897/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 05.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 90 500.00 лв. /деветдесет хиляди и петстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 18 000.00 лв. /осемнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 04.07.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 04.07.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 04.07.2017 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 12.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


26 юни 2017 г.

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2017/2018 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.
Търгът ще се проведе на 12.07.2017 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всеки имот поотделно се внася в каса  № 320 на Общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга.
Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, са съгласно Решение № 412/23.02.2017 г. на Общински съвет – Шумен / приложение № 2/.
Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на 11.07.2017 г.
До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 11.07.2017 г.
Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.
Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 19.07.2017 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.
За информация: тел. 054/ 857 710     и   054/ 857 717  в  Община Шумен


12 юни 2017 г.

          О Б   Я  В  Я  В  А

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1.Обособен обект в сграда с идентификатор 83510.666.90.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, с предназначение: Заведение за обществено хранене с площ от 32 кв.м., част от недвижим имот – публична общинска собственост, АОС № 0632/2000 г., и лятна градина към обекта от 25 кв.м. за периода първи април до тридесети октомври, Решение № 409 по протокол № 17 от 23.02.2017 г. на Обшински съвет – гр. Шумен:
– годишна начална тръжна цена за целия обект е в размер на 6 827.62 лв. (шест хиляди осемстотин двадесет и седем лева и шестдесет и две стотинки).
Тя е формирана както следва:
-за месеците от 1-ви ноември до 31-ви март – 2 268.80 лв. (две хиляди двеста шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки);
-за месеците от 1-ви април до 30-ти октомври – 4 558.82 лв. (четири хиляди петстотин петдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки).
– размер на депозита – 1 500.00 лв.

1.2. Помещение с площ от 32 кв.м., за ателие за производство и услуги в двора на бившата работническа болница, бул. Мадара гр. Шумен, АОС № 0459/ 1999 г., по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части –    556.80 лв.
– размер на депозита  –   100.00 лв.

1.3. Помещение с    площ от 47 кв.м., за магазин за обикновени промишлени стоки до обект „Млад – техник“, ул. „Добруджа“ № 1, гр. Шумен, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части   – 4 387.92 лв.
– размер на депозита   – 1 100.00 лв.

1.4. Помещение с площ от 11.48 кв.м., за офис, северното крило от ет. 4, ул.“Цар Иван Александър“ № 81, гр. Шумен, АОС № 0039/1997 г. по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части  –  628.19 лв.
– размер на депозита  –   200.00 лв.

1.5. Помещение с площ от 48 кв.м., за ателие за производство и услуги, гр. Шумен, ул.“Асен Златаров“, кв.642″Г“/Еверест/, АОС № 0429/ 1999 г., по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части   –   835.20 лв.
– размер на депозита   –    200.00 лв.

2.Търгът ще се проведе на 21.06.2017 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
3.Цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в каси № 1 и 2 на Информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 20.06.2017 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
4.Депозитната вноска се внася до 14:00 часа на 20.06.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320.
5.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.
6.Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
7.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 28.06.2017 г. от 10:00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
а)Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 27.06.2017 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б)Депозитната вноска се внася до 14:00 часа на 27.06.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.
в)Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 27.06.2017 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8.Договорът за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години.
9.Цените са без включен ДДС.
10.Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11.Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

За справки тел. 054/857-659


31 май 2017 г.

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за предоставяне на места в Централната търговска зона на гр. Шумен за разполагане на нестационарни съоръжения за търговия и услуги, съгласно утвърдената схема условията, на които следва да отговарят нестационарните обекти, и тръжната документация, както следва:

 1. Стойка за цветя – 1 бр., № 1
  – площ 2 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 208.56 лв.
  – размер на депозита – 100.00 лв.
 1. Машини за пуканки – 3 бр., № 1, № 2 и № 6
  – площ 1 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 104.28 лв.
  – размер на депозита – 50.00 лв.
 1. Машини за сладолед – 4 бр., № 1, № 4, № 6 и № 7
  – площ 1.5 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 156.42 лв.
  – размер на депозита – 70.00 лв.
 1. Витрини за сладолед – 2 бр., № 2 и № 3
  – площ 2 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 208.56лв.
  – размер на депозита – 100.00 лв.
 1. Щанд за балони – 1 бр., № 1
  – площ 1 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 104.28 лв.
  – размер на депозита – 50.00 лв.
 1. Детски колички – 1 бр., № 1
  – площ 2 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 208.56 лв.
  – размер на депозита – 100.00 лв.
 1. Места за изкуства – 1 бр., № 1
  – площ 1 кв.м.
  – начална тръжна цена за годишен наем – 104.28 лв.
  – размер на депозита – 50.00 лв.
 • Общи условия:
  На спечелилите търга се издават разрешения за поставяне на обектите и се сключват договори за наем за срок от три години.
  Достигнатата на търга годишна наемна цена се заплаща предварително за всяка година. Цените са без ДДС. ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена.
  За разполагането на нестационарните обекти се дължи такса съгласно чл. 23, т.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен и се заплаща съгласно чл. 27, ал. 2 от Наредбата.
  Преди издаването на разрешенията и сключването на договорите наемателите съгласуват дизайна на нестационарните обекти с главния архитект на общината.
  Община Шумен не поема ангажименти за осигуряване на външни инфраструктурни връзки – “В и К”, “Ел.”.
  Класираните на първо място за съответния обект, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за същия обект.
  Всички действия по издаване на разрешения, съгласувания и др. във връзка с пускането на обектите в експлоатация са задължение и за сметка на наемателите.
  Търгът ще се проведе на 15.06.2017 г. от 9.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
  Цената за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Сумата се внася в каси № 1 и 2 на Информационния център на Община Шумен, а тръжната документация се получава от стая № 374 на общината в срок до 12.00ч. на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
  Депозит за участие се внася в касата на Община Шумен – стая № 320, до 14.00 ч. на деня, предхождащ датата на провеждането на търга.
  Оглед на местата може да се извършва всеки ден до деня, предхождащ провеждането на търга, при свободен достъп.
  При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 22.06.2017 г. от 9.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен; а тръжната документация се получава до 12.00ч. на 21.06.2017 г., депозитната вноска се внася до 14.00 ч. на 21.06.2017 г.; заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16.00 ч. на 21.06.2017 г.
  За справки: тел.: 054/ 857 720, стая № 374

30 май 2017 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж на 13 бр. гаражи със ЗП 18.00 кв.м. за един гараж в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.175 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1509 кв.м., съответстващ на УПИ VI – „Жилищно строителство“ в кв. 182 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 2867/2008 г.
 • Право на участие в търга имат физически и юридически лица, притежаващи автомобили, собственици на самостоятелни обекти в жилищен блок, построен в поземлен имот с идентификатор 83510.666.175 по кадастралната карта на гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 116, вх. 1, 2, 3.
 1. Търгът ще се проведе на 21.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена за един гараж – 3000 лв. /три хиляди лева/;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000 лв. /хиляда лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 20.06.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.
 1. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
 2. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване  на тел. 054/ 857 618.
 3. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


30 май 2017 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.659.354 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 333 кв.м., съответстващ на УПИ II-4996 в кв. 258 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.659.354.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 144 кв.м., с АОС № 4883/2017г.
 2. Търгът ще се проведе на 21.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 65 000 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 13 000 лв. /тринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 20.06.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.
 1. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
 2. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


30 май 2017 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на сграда идентификатор 83510.666.124.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, на два етажа, с маза и таван, заедно с правото на строеж върху застроената площ от 81 кв.м., РЗП 324 кв.м., разположена в поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 83510.666.124, съответстващ на УПИ XI-2294 в кв. 184 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4288/2014 г.
 2. Търгът ще се проведе на 21.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 100 000.00 лв. /сто хиляди лева/;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 20 000.00 лв. /двадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 20.06.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.
 1. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване  на тел. 054/ 857 618.
 2. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


30 май 2017 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.423 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1819 кв.м., съответстващ на УПИ XXVII – „Техническа инфраструктура“ в кв. 340д по плана на гр. Шумен, с АОС № 2898/2008 г.
 2. Търгът ще се проведе на 21.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 145 520.00 лв. /сто четиридесет и пет хиляди петстотин и двадесет лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 30 000.00 лв. /тридесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 20.06.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.
 1. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
 2. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


30 май 2017 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.644 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 362 кв.м., съответстващ на УПИ X – „ООД“ в кв. 192 по плана на гр. Шумен, с АОС № 4897/2017 г.
 2. Търгът ще се проведе на 21.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 90 500.00 лв. /деветдесет хиляди и петстотин лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 18 000.00 лв. /осемнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 20.06.2017 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 20.06.2017 г.
 1. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
 2. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.06.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 май 2017 г.

ОБЯВЯВА

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи за стопанската 2017/2018 г. от Общинския поземлен фонд за срок до 5 стопански години по опис в Приложение № 1 и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок до 1 стопанска година по опис в Приложение № 2 по землища.


19 май 2017 г.

ОБЯВА

Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост – терени за поставяне на павилиони по реда на чл. 56 от ЗУТ:

1.1. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 1 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 900.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.2. Терен с площ от 6 кв.м. в гр. Шумен, под № 8 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 480.00 лв., размер на депозита – 100.00 лв.

1.3. Терен с площ от 38 кв.м. в гр. Шумен, под № 16 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 760.00 лв., размер на депозита – 600.00 лв.

1.4. Терен с площ от 10,5 кв.м. в гр. Шумен, под № 20 от одобрената схема, за поставяне на павилион за заведение за обществено хранене, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 780.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.5. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 23 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 020.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.6. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 24 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 020.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.7. Терен с площ от 103,5 кв.м. в гр. Шумен, под № 40 от одобрената схема, за поставяне на павилион за заведение за обществено хранене, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 8 640.00 лв., размер на депозита – 1 750.00 лв.

1.8. Терен с площ от 6 кв.м. в гр. Шумен, под № 66 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 300.00 лв., размер на депозита – 100.00 лв.

1.9. Терен с площ от 48 кв.м. в гр. Шумен, под № 73 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 3 420.00 лв., размер на депозита – 700.00 лв.

1.10. Терен с площ от 20 кв.м. в гр. Шумен, под № 74 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 840.00 лв., размер на депозита – 170.00 лв.

1.11. Терен с площ от 102 кв.м. в гр. Шумен, под № 96 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 8 520.00 лв., размер на депозита – 1 700.00 лв.

1.12. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 116 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 900.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.13. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 142 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 900.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.14. Терен с площ от 16 кв.м. в гр. Шумен, под № 145 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 140.00 лв., размер на депозита – 250.00 лв.

1.15. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 147 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 900.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.16. Терен с площ от 20 кв.м. в гр. Шумен, под № 149 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 440.00 лв., размер на депозита – 300.00 лв.

1.17. Терен с площ от 8 кв.м. в гр. Шумен, под № 152 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 600.00 лв., размер на депозита – 150.00 лв.

1.18. Терен с площ от 30,6 кв.м. в гр. Шумен, под № 156 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 220.00 лв., размер на депозита – 450.00 лв.

1.19. Терен с площ от 20 кв.м. в гр. Шумен, под № 158 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 440.00 лв., размер на депозита – 300.00 лв.

1.20. Терен с площ от 6.25 кв.м. в гр. Шумен, под № 163 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 600.00 лв., размер на депозита – 150.00 лв.

1.21. Терен с площ от 140 кв.м. в гр. Шумен, кв. Дивдядово, под № 168 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 10 200.00 лв., размер на депозита – 2 000.00 лв.

1.22. Терен с площ от 18 кв.м. в гр. Шумен, под № 171 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 320.00 лв., размер на депозита – 300.00 лв.

Договорите за наем със спечелилите търговете ще се сключват за срок от 5 години.

Търгът ще се проведе на 02.06.2017 г. от 9.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

Цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в каси № 1 и 2 на Информационния център на Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00 ч. на 01.06.2017 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането и.

Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 01.06.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320.

Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината – стая № 204 до 16:00 ч. на 01.06.2017 г.

Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията му по договора.

В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 07.06.2017 г. от 14.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):

а) Тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00 ч. на 06.06.2017 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

б) Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 06.06.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.

в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 06.06.2017 г.

Цените са без включен ДДС.

Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя:

а) Спечелилите търговете за отдаване под наем на общински терени за поставяне на павилиони съгласно одобрените схеми са длъжни след подписване на договорите за наем да подадат в Община Шумен заявления за издаване на разрешения за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.

б) Павилионите да са изработени от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.

В търга за обект № 1.20, представляващ терен с площ от 6.25 кв.м. в гр. Шумен, под № 163 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност имат право да участват само хора с увреждания, като към заявлението за участие трябва да бъдат приложени следните документи: копие от документ за медицинска експертиза и копие от документ за социална оценка.

Уточнение: Повторен търг за обектите, за които не са се явили кандидати на търга на 31.05.2017г., ще бъде проведен на 07.06.2017г. от 10.00ч. в стая № 255-А на Община Шумен

Оглед на обектите може да се извършва до провеждането на търга, при свободен достъп.


17 май 2017 г.

ОБЯВА

Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост – терени за поставяне на павилиони по реда на чл. 56 от ЗУТ:

1.1. Терен с площ от 15 кв.м. в гр. Шумен, под № 27 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 260.00 лв., размер на депозита – 250.00 лв.

1.2. Терен с площ от 47,5 кв.м. в гр. Шумен, под № 33 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 3 960.00 лв., размер на депозита – 800.00 лв.

1.3. Терен с площ от 59,2 кв.м. в гр. Шумен, под № 34 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 4 920.00 лв., размер на депозита – 1000.00 лв.

1.4. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 41 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 200.00 лв., размер на депозита – 250.00 лв.

1.5. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 44 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 080.00 лв., размер на депозита – 220.00 лв.

1.6. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 46 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец 1 260.00 лв., размер на депозита – 250.00 лв.

1.7. Терен с площ от 12,5 кв.м. в гр. Шумен, под № 58 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 260.00 лв., размер на депозита – 250.00 лв.

1.8. Терен с площ от 64 кв.м. в гр. Шумен, под № 63 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 5 340.00 лв., размер на депозита – 1 000.00 лв.

1.9. Терен с площ от 9 кв.м. в гр. Шумен, под № 70 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 324.00 лв., размер на депозита – 100.00 лв.

1.10. Терен с площ от 32 кв.м. в гр. Шумен, под № 71 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 280.00 лв., размер на депозита – 450.00 лв.

1.11. Терен с площ от 32,5 кв.м. в гр. Шумен, под № 76 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 304.00 лв., размер на депозита – 450.00 лв.

1.12. Терен с площ от 15 кв.м. в гр. Шумен, под № 78 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 260.00 лв., размер на депозита – 250.00 лв.

1.13. Терен с площ от 10,5 кв.м. в гр. Шумен, под № 79 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 900.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.14. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 82 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 200.00 лв., размер на депозита – 250.00 лв.

1.15. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, под № 106 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 200.00 лв., размер на депозита – 250.00 лв.

1.16. Терен с площ от 16 кв.м. в гр. Шумен, под № 107 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 560.00 лв., размер на депозита – 300.00 лв.

1.17. Терен с площ от 24 кв.м. в гр. Шумен, под № 112 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 020.00 лв., размер на депозита – 200.00 лв.

1.18. Терен с площ от 6 кв.м. в гр. Шумен, под № 120 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 300.00 лв., размер на депозита – 100.00 лв.

1.19. Терен с площ от 106 кв.м. в гр. Шумен, под № 122 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 7 560.00 лв, размер на депозита – 1 500.00 лв.

1.20. Терен с площ от 54 кв.м. в гр. Шумен, под № 124 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 3 840.00 лв., размер на депозита – 750.00 лв.

1.21. Терен с площ от 9 кв.м. в гр. Шумен, под № 127 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на услуги, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 420.00 лв., размер на депозита – 100.00 лв.

1.22. Терен с площ от 10,5 кв.м. в гр. Шумен, под № 136 от одобрената схема, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 780.00 лв., размер на депозита – 150.00 лв.

1.23. Терен с площ от 26 кв.м. на бул. «Славянски» в гр. Шумен, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 760.00 лв., размер на депозита – 550.00 лв.

1.24. Терен с площ от 16 кв.м. на пл. «Оборище» в гр. Шумен, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, по приложена схема, годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 920.00 лв., размер на депозита – 400.00 лв.

Договорите за наем със спечелилите търговете ще се сключват за срок от 5 години.

Търгът ще се проведе на 31.05.2017 г. от 9.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

Цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в каси № 1 и 2 на Информационния център на Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 30.05.2017 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането и.

Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 30.05.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320.

Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината – стая № 204 до 16:00 ч. на 30.05.2017 г.

Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията му по договора.

В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 07.06.2017 г. от 10.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):

а) Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 06.06.2017 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

б) Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 06.06.2017 г. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.

в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 06.06.2017 г.

Цените са без включен ДДС.

Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

 1. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя:

а) Спечелилите търговете за отдаване под наем на общински терени за поставяне на павилиони съгласно одобрените схеми са длъжни след подписване на договорите за наем да подадат в Община Шумен заявления за издаване на разрешения за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.

б) Павилионите да са изработени от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.

Оглед на обектите може да се извършва до провеждането на търга, при свободен достъп.


03 май 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот: Язовир “Царев брод – 1”, представляващ поземлен имот с идентификатор 78104.40.20 по кадастралната карта на с. Царев брод с площ 29636 кв.м, Акт за публична общинска собственост 4913/21.04.2017г., с начална годишна тръжна наемна цена 890 лева без включен ДДС.

Търгът ще се проведе на 26.05.2017 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 02.06.2017 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. с вкл.ДДС и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.

Депозитът за участие в търга е в размер на 500 лева и се внася в касата на общината, стая № 320 / ІІІ етаж / до 14.00 часа на 25.05.2017г.

*Съгласно чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите развъждането и отглеждането на риба се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА

Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05315/ 2113 – кметство с. Царев Брод


21 февруари 2017 г.

ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
за

Отдаване под наем на недвижим имот: Търговски обект и кухня в сградата на „Информационен център към комплекс „Създатели на българската държава”, гр. Шумен с площ от 50 кв.м. с предназначение на помещението кафе аперитив. Към търговския обект се ползва допълнително за периода 1 май до 30 септември, търговска площ – тераса от 105 кв.м. и кафе-сладкарница „Чупката“ с площ от 60 кв.м. и прилежаща тераса от 100 кв.м., за периода 01 май – 30 септември, намираща се в подхода към комплекс „Създатели на българската държава“, гр. Шумен.

Конкурсът да се проведе при следните условия:

1. Началната годишна наемна цена за целия обект е в размер на 16 063,25 лв. (шестнадесет хиляди шестдесет и три лева и 25 ст.). Тя е формирана както следва:
– 10 788,75 лв. (десет хиляди седемстотин осемдесет и осем лв. и 75 ст.) за месеците от май до септември;
– 5 274,50 лв. (пет хиляди двеста седемдесет и четири лева и 50 ст.), за месеците от октомври до април.

2. Наетият обект да може да се ползва за нуждите на Община Шумен и ОП „Туризъм, публични прояви и атракции” безвъзмездно, при провеждане на чествания срещи и други мероприятия с общинско значение;

3. Условия за извършване на съвместна дейност с ОП „Туризъм, публични прояви и атракции”.

4. Срок на наемното правоотношение – 10 години, считано от датата на сключване на договора.

Кандидатите за участие в конкурса да внесат депозит в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при „Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

Конкурсна документация се получава в Туристически информационен център, бул. „Славянски“ № 17, в срок до 12:00 ч. на 06.03.2017 г., срещу представен документ за платена цена от 100,00 лв. без ДДС, внесена в касата на ОП „Туризъм, публични прояви и атракции”.

Предложенията на участниците в конкурса се подават в стая № 204 на Община Шумен в срок до 12,00 часа на 06.03.2017 г.

Оглед на обектите може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/857 773.

Други условия

1. Участниците следва да предложат размер на инвестиции в имота под формата на неотложни ремонтни дейности. Предложението за неотложни ремонти да е придружено с КСС, анализни цени и обща стойност. За периодът за извършване на неотложни ремонтни дейности, който не може да е по продължителен от 6 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за обекта, НАЕМАТЕЛЯ не дължи наемна месечна цена.

2. При необходимост от основен ремонт на части от обекта, СМР се извършва от наемателя след предварително съгласуване с Община Шумен. Въз основа на приемателен протокол от комисия, назначена със Заповед на кмета на Община Шумен, разходите за извършване на СМР могат да се прихващат от дължимия наем.

3. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана, такса смет и др.).

4. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

5. Договорът със спечелилия участник ще се сключи при условията посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 10 дни да впише договора в Служба по вписванията.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


14 февруари 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.659.354 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 333 кв.м., съответстващ на УПИ II-4996 в кв. 258 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.659.354.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 144 кв.м., с АОС № 4883/2017 г.

2. Търгът ще се проведе на 01.03.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 65000.00 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 13000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 28.02.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 28.02.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 28.02.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 09.03.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


14 февруари 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.656.394 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 112 кв.м., за който е отреден УПИ III „ООД“ в кв. 641б по плана на гр. Шумен с АОС № 4877/2017 г.

2. Търгът ще се проведе на 01.03.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 11200.00 лв. /единадесет хиляди и двеста лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 28.02.2017 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 28.02.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 28.02.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 09.03.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


08 февруари 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публично оповестен търг с ТАЙНО наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Помещение с площ от 170.00 кв.м., /87.36 кв.м. търг.пл. и 82.64 кв.м. складове и сервизни помещения /, намиращо се на ул.”Преслав”№ 2 в гр.Шумен, АОС № 2449 – за заведение за бързо хранене.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части – 8850.00 лв.
– размер на депозита – 2700.00 лв.

1.2.Помещение № 8, /съгласно одобрена схема /, с площ от 50.29 кв.м., намиращо се в двора на бившата „Стара поликлиника”, на пл.”Възраждане”№ 1 в гр.Шумен , АОС № 3133 – за складово и сервизно помещение.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части – 2227.00 лв.
– размер на депозита – 1000.00 лв.

1.3. Помещение № 9, / съгласно одобрена схема /, с площ от 55.34 кв.м., намиращо се в двора на бившата ”Стара поликлиника”, на пл.”Възраждане” № 1 в гр.Шумен, АОС № 3134 – за складово и сервизно помещение.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части – 2451.00 лв.
– размер на депозита – 1000.00 лв.

1.4. Помещение с обща площ от 53.26 кв.м. / 36.52 кв.м. търг. пл. и 16.74 кв.м. склад /, намиращо се в гр.Шумен, ул.”Добруджа” № 1, АОС № 392 – за търговия с хранителни стоки.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части – 3958.00 лв.
– размер на депозита – 1200.00 лв.

2. Търгът да се проведе на 21.02.2017г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

3. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00ч. на 20.02.2017год., след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 20.02.2017год., в касата на Община Шумен-стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 20.02.2017г.

6. Внесеният депозит от спечелилия търга участник, се прихваща от наемната цена.

7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 28.02.2017год. от 10.00 часа в стая № 248, а срокът за получаване на тръжни документи е до 14.00 часа на 27.02.2017год., като депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 27.02.2017год., а заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 27.02.2017г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.

9. Класираните на първо и второ място за обекта, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

10. Цените са без включен ДДС. Данъка се начислява върху наемната цена.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и отговорност на наемателя.

12. Всички обекти се предоставят празни – без оборудване.

УСЛОВИЕ ЗА ОБЕКТ № 1.4.;
На наемателя се предоставя двумесечен гратисен период, през който той не заплаща наем, но се задължава за своя сметка да извърши необходимите и неотложни ремонтни дейности, свързани с пускането на обекта в експлоатация.
За справки тел. 857-658