12 декември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
вх.№УТ-14-083 от 12.12.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.128 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложено:
РЕШЕНИЕ №592 по протокол №25 от 26.10.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ШУМЕН ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ с обхват имот с идентификатор 83510.689.191, м. „Струмба“,  по КК на гр.Шумен. С ПУП- ПЗ се предвижда разширяване на Гробищен парк- Шумен с 18 бр. земеделски имоти с идентификатори: 83510.48.28, 83510.48.29, 83510.48.30, 83510.48.31, 83510.48.32, 83510.48.90, 83510.48.92, 83510.48.94, 83510.48.96, 83510.48.98, 83510.48.100, 83510.48.102, 83510.48.104, 83510.48.106, 83510.48.108 , 83510.48.110, 83510.48.112  и част от имот 83510.48.114 (селскостопански път). Образува се нов имот с предназначение „Гробищен парк“ с проектен идентификатор 83510.689.193 по Кадастралната карта на гр. Шумен.
Запознаването с Решението можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всека сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа и на сайта на Община Шумен.
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, възраженията по Решението могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


17 ноември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-27-007 от 17.11.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е изложен:
ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ XІІІ-25.60, КВ.126, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки сряда от 13.00 – 17.30ч., и петък от 8.30 до 12.00 часа.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


17 ноември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
вх.№УТ-14-092 от 17.11.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложена:
ЗАПОВЕД №2246 от 06.11.2017 г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ с обхват УПИ V-546,      кв.23, по плана на гр.Шумен.
Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки сряда от 13.00 – 17.30ч., и петък от 8.30 до 12.00 часа.
На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


17 ноември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
вх.№УТ-14-082 от 17.11.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложена:
ЗАПОВЕД №2245 от 06.11.2017 г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ с обхват УПИ X-4469,      кв.270, по плана на гр.Шумен.
Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки сряда от 13.00 – 17.30ч., и петък от 8.30 до 12.00 часа.
На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


24 октомври 2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-25-1905 от 17.10.2017 г. на Кмета на Общината е одобрен:
ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯИ ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ ХХІV-888 ОТ КВ.109 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
Запознаването с одобрения проект можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 до 17.00 ч. и всеки петък от 8.30 до 12.00 ч.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд  Шумен.


16 октомври 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-14-092 от 16.10.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е внесен:
ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЕНИЕТО ЗА УПИ V-546, КВ.23 ПО ПЛАНА ГР.ШУМЕН.
С проекта се променя предназначението от „Жилищно ниско-етажно строителство“ в „Жилищно средно-етажно строителство“.
Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.30 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявлението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.


16 октомври 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-14-082 от 16.10.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е внесен:
ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЕНИЕТО ЗА УПИ X-4469, КВ.270 ПО ПЛАНА ГР.ШУМЕН.
С проекта се променя предназначението от „Жилищно ниско-етажно строителство“ в „Жилищно средно-етажно строителство“.
Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.30 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявлението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.


13 октомври 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
вх.№УТ-14-072 от 16.10.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложена:
ЗАПОВЕД №2031 от 09.10.2017 г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ с обхват УПИ IX-4850, кв.219, по плана на гр.Шумен.
Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването към Административен съд Шумен.


25 септември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
вх.№УТ-14-083 от 25.09.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложен:
ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 83510.689.191, по КК на гр.Шумен, за разширение на гробищен парк- Шумен с 18 земеделски имота..
Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


28 юни 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-14-057 от 28.06.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е изложен:
ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 83510.653.621, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ШУМЕН.
Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


28 юни 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-14-063 от 28.06.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е изложен:
ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ XVI-5181, КВ. 295, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


28 юни 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-13-083 от 28.06.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е изложен:
ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 83510.10.502, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ШУМЕН.
Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


20 юни 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
вх.№УТ-13-058 от 20.06.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложена:
ЗАПОВЕД №1160 от 07.06.2017 г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ с обхват УПИXVI-5181, кв.295, по плана на гр.Шумен.
Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.


06 юни 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ УТ-14-050 от 06.06.2017 г.

Община Шумен, дирекция  “Устройство на териториите“, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е изложен:
ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ XXІV-416, КВ.109, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
Запознаването с проекта можете да направите  в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят  в 14 дневен срок от съобщаването.


05 юни 2017 г

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-14-011 от 05.06.2017г.

Община Шумен, дирекция  “Устройство на територията”, на основание чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ се съобщава на заинтересованите лица, че със заповед №РД-25-1042 от 23.05.2017г. на Кмета на Община Шумен е одобрен:
ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ за имот с идентификатор 83510.663.421 намиращ се в местност „Смесе” по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен.
Запознаването с проекта можете да направите в административната сграда на Община Шумен на 3 етаж, стая 336, бул. „Славянски” №17, гр. Шумен, в рамките на приемното време всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок пред Административен съд Шумен.


01 юни 2017 г

ОБЯВЛЕНИЕ

№ УТ-14-030 от 01.06.2017г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № РД-25-1080 от 29.05.2017г. на Кмета на Община Шумен е одобрен:
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН  ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ едновременно с РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН с обхват УПИ VІІІ-3425, УПИ Х-3413, УПИ ІV-3424, УПИ ХІІ-3420, УПИ ХІ-3414 и УПИ V-3415 в кв.145 по плана на гр. Шумен, общ.Шумен.
Запознаването с проекта можете да направите в административната сграда на Община Шумен, бул. „Славянски” №17, гр. Шумен на 3 етаж, стая 336, в рамките на приемното време всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок пред Административен съд Шумен.

Гл.експерт ”Регулация”
инж.  В.Петков


31 май 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-27-003 от 31.05.2017 г.

Община Шумен, Дирекция  “Устройство на териториите”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и на осн. чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-1091 от 30.05.2017 г. на Кмета на Общината е одобрен:
ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЗ за УПИ ІХ и УПИ ХІV в кв.1 по плана на гр. Шумен и е издадено Разрешение за строеж № 82/30.05.2017 год.
Запознаването с проекта и Разрешението за строеж можете да направите  в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.213 и чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед и Разрешение за строеж могат да бъдат обжалвани в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването им, чрез Община Шумен, съответно пред Шуменски административен съд и пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


05 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

вх. №УТ-14-074 от 05.04.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложена:
ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-223/08.02.2017 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 83510.10.1005 по КК на гр. Шумен.
Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването до Административен съд Шумен.


24 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ УТ-14-016 от 24.03.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл.62, ал.2 от АПК, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че:
със Заповед №РД-25-515 от 23.03.2017 г. на Кмета на Общината е одобрен:
Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ в обхват УПИ ХХХV, ХХХVІ, XXXVIII, XXXIX и XL от кв.2 по плана на гр.Шумен при следните условия:

  1. С проекта за ПУП-План за регулация се обединяват УПИ ХХХV, ХХХVІ, XXXVIII и XXXIX в нов УПИ ХХХVІ с отреждане „Хипермаркет за строителни материали“. Променя отреждането на УПИ XL-„Производствени и складови дейности“ на „За обществено-обслужващи и складови дейности“.
  2. С проекта за ПУП-План за застрояване се определи застрояване в новообразуваните УПИ със следните показатели:

– Устройствена зона – За УПИ ХХХVІ – устройствена зона „Пп“, а за УПИ XL – устройствена зона „Соп“.,
– Начин на застрояване – определя се свързано между УПИ XL, УПИ ХХХVІ и УПИ ХХVІ и свързано между УПИ ХХХVІІ, УПИ ХХХVІ и УПИ ХХVІІ,
– Характер на застрояване – определя се ниско с Н?10 м за УПИ XL и УПИ ХХХVІ.
Запознаването със заповедта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Шумен /до 7.04.2017 г., включително/


22 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

вх.№УТ-14-014 от 22.03.2017 г.

Община Шумен, Дирекция  “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2  от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:
ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-430/10.03.2017 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА УПИ VI-3254, УПИ XVII-664, кв.146, по плана на гр. Шумен, общ. Шумен.
Запознаването със заповедта можете да направите  в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят  в 14 дневен срок от съобщаването.

Началник Отдел „ТСУ“
Арх. Калин Костадинов


22 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

вх.№УТ-14-010 от 22.03.2017 г.

Община Шумен, Дирекция  “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2  от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:
ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-431/10.03.2017 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ VII-548, кв.23, по плана на гр. Шумен, общ. Шумен.
Запознаването със заповедта можете да направите  в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят  в 14 дневен срок от съобщаването.

Началник Отдел „ТСУ“
Арх. Калин Костадинов


22 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

вх.№УТ-14-007 от 22.03.2017 г.

Община Шумен, Дирекция  “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2  от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:
ЗАПОВЕД ЗА ОТКАЗ ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-494/21.03.2017 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ V-543, кв.9, по плана на гр. Шумен, общ. Шумен.
Запознаването със заповедта можете да направите  в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят  в 14 дневен срок от съобщаването.

Началник Отдел „ТСУ“
Арх. Калин Костадинов

Дейности