23 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 38 от 22.03.2018год.
РС №38/22.03.2018г за обект: „Преустройство и промяна предназначението на част от ресторант в сграда за съхранение на плодове и зеленчуци с хладилни камери“ в УПИ ІХ, кв.14 по плана на с.Салманово Община Шумен, ПИ с идентификатор 65187.501.135 по КК на селото.


22 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №35 от 19.03.2018г и №37 от 20.03.2018г
РС № 35/19.03.2018г за обект: „Въздушно електрозахранване“ на ПИ 0780451, местност „Горен кладенец“ в землището на с.Дибич, Община Шумен.
РС № 37/20.03.2018г за обект: „Уличен водопровод по ул. „Македония“ до УПИ І-56, кв.1 по плана на с.Мадара, Община Шумен.


20 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следнoто издадено разрешение за строеж:
№ 33 / 16.03.2018год. за обект „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ в УПИ V-185, кв.234-6 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.664.185 по КК на гр.Шумен, ул.“Проф. Владимир Шкодров“ №13 с възложител Йордан Русев Йорданов.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


14 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-28-028 от 14.03.2018 г.

Община Шумен, дирекция “УТ”, На основание чл.149 /1/ от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Шумен № 32 от 14.03.2018г. за строеж: “Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж” в УПИ V-546, кв.23 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.662.232 по КК на гр.Шумен.с възложител „ГРАНД БИЛДСТРОЙ“ ЕООД.
Запознаването с проектите по издаденото разрешение за строеж можете да направите в стая 328а на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.30 – 17.00 и петък от 8.30 до 12.00 часа.
На основание чл.149 /3/ от ЗУТ същото може да бъде обжалвано по законосъобразност пред началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/, чрез главния архитект на Общината в 14-дневен срок от съобщението.


08 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следнoто издадено разрешение за строеж:
№ 31 / 07.03.2018год. за обект „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ в УПИ VIII-335, кв.118 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.664.432.3 по КК на гр.Шумен, ул.“Отец Паисий“ №13 с възложител Неждет Исмаилов Хасанов.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


07 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 30 от 07.03.2018 год.
РС № 30/07.03.2018г за обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ Х-313, кв.106 по плана на кв.Дивдядово гр.Шумен и идентификатор 83510.681.313 по КК на града.


26 февруари 2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 28 от 26.02.2018г
За обект: допълващо застрояване „Лятна кухня“ с размери 2,50/ 6,0м, с височина до 2,20м на Галин Асенов Веселинов
Местонахождение: поземлен имот № 1465-а, за който е отреден УПИ ХХV-1465-а, 1466 в кв.562-б, по регулационния план на гр.Шумен имот с идентификатор 83510.658.268 по Кадастралната карта на града.


22 февруари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №26 и №27 от 21.02.2018год.
РС № 26/21.02.2018г за обект: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж“ в УПИ ХV-291, кв.58 по плана на с.Мадара Община Шумен и идентификатор 46053.501.526 по КК на селото.
РС № 27/21.02.2018г за обект: „Навес за селскостопански инвентар“ в имот с идентификатор 78104.100.126 по КК на с.Царев брод, Община Шумен.


05 февруари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 22 от 05.02.2018 год.
РС № 22/05.02.2018г за обект: „Двуетажна жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж“ в УПИ ХХІІ-1011, кв.92 по плана на кв.Дивдядово гр.Шумен и идентификатор83510.680.327 по КК на града.


02 февруари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№18 от 01.02.2018год. за обект: „Ограда с височина до Н-2,20м. и дължина 19,96м с плътна и ажурна част по вътрешна североизточна регулационна граница с имот-идентификационен №83510.677.412, разположена изцяло в имота на възложителя – местност „Порек“ извън регулационния план на гр.Шумен, с идентификатор 83510.677.411 по КК на града.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


01 февруари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-28-014 от 01.02.2018 г.

Община Шумен, дирекция “УТ”, На основание чл.149 /1/ от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Шумен № 14 от 24.01.2018г. за строеж: “ЕДнофамилна жилищна сграда, гараж, полуподземно стопанско помещение и подпорна стена към ПИ 83510.677.443” в ПИ 83510.677.183, м-ст „Сакарка“ по КК на гр.Шумен.
Запознаването с проектите по издаденото разрешение за строеж можете да направите в стая 346 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.30 – 17.00 и петък от 8.30 до 12.00 часа.
На основание чл.149 /3/ от ЗУТ същото може да бъде обжалвано по законосъобразност пред началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/, чрез главния архитект на Общината в 14-дневен срок от съобщението.


31 януари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№17 от 31.01.2018год. за обект: „Жилищна сграда с гаражи”, находяща се в УПИ ХVI-5181, кв.295, по плана на гр.Шумен с идентификатор 83510.671.234 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


24 януари 2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадени:
1.Разрешение за строеж № 11 от 22.01.2018г
За обект: „Жилищна сграда с гараж“
Местонахождение: УПИ ХХIII-4732, кв.242-а, гр.Шумен.

2.Разрешение за строеж № 12 от 22.01.2018г
За обект: „Едноетажно допълващо застрояване-заведение за хранене към семеен хотел“ Местонахождение: УПИ IV-450, кв.77, гр.Шумен.

3.Разрешение за строеж № 13 от 23.01.2018г
За обект: „Промяна на предназначение на магазин за промишлени стоки в студио за красота“
Местонахождене: УПИ II-4471, кв.270, гр.Шумен.


05 януари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 5 от 18.01.2018год. за обект „Външен водопровод по ул.“Проф.Тотю Тотев“ от ОК 40 до ОК 43а, местност „Смесе“, гр.Шумен с възложител Община Шумен.
№ 6 от 18.01.2017год. за обект „Едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ 83510.256.4 по КК на гр.Шумен, местност „Чернювец“, землището на кв.Дивдядово, гр.Шумен с възложител Васил Георгиев Василев – гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


05 януари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № 1от 05.01.2017г на Добринка Георгиева Йорданова
За обект: „Вътрешно преустройство на първи етаж от жилищна сграда и ремонт на попокрив- изцяло нов,а дървена конструкция, без промяна на сградата в хоризонтално и вертикално отношение“
Местонахождение: УПИ III-2053-а, кв.253, гр.Шумен.


19 декември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадени Разрешения за строеж:
№ 255 от 18.12.2017г за обект: „Обръщач с временен престой на автобуси“ , подобект: Изместване част КЕЛ-2 броя кабели НН- между ТП „Гривица 2“ и РК за блок „Самара“ № 5, в нова ТКМ“ на „Шумен-Пътнически автотранспорт“ООД в УПИ V „Обръщач с временен престой на автобуси“, кв. 565-в.
№ 256 от 18.12.2017г за строеж: „Пункт на ГТП /годишен технически преглед/ в УПИ IХ-4850, кв.219, гр.Шумен на Ахмед Бюнямин Сабри, Фатме Хюсеин Сабри, Ердуан Ахмед Бюнямини Орхан Ахмед Бюнямин


14 декември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадени Разрешения за строеж:
№ 248 от 11.12.2017г за обект: „Обръщач с временен престой на автобуси“ на „Шумен- Пътнически автотранспорт“ООД в УПИ V „Обръщач с временен престой на автобуси“, кв. 565-в.
№ 249 от 12.12.2017г за строеж: „Подпорна стена с Н=2,00м“ в УПИ VI-282, кв.212-а, гр.Шумен на Фатме Узунова и Шермин Узунова.


06 декември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № 234 от 30.11.2017г и изпратено в РО НСК, гр.Шумен- Североизточен район за обект: „Частична рехабилитация и ремонт на Младежки дом- Шумен за осигуряване ЕЕ , достъпна и безопасна среда“.
Местонахождение: УПИ ХVIII „За Младежки дом“, кв.271, гр.Шумен.


24 ноември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 224 от 24.11.2017год. за обект „Преустройство на жилище ( апартамент) в офис“ в УПИ ХIV-„КЖС и КОО“, кв.126 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.664.432.3 по КК на гр.Шумен, ул.“Любен Каравелов“ №1 с възложител „ТВМ“ООД – гр.Шумен.
№ 225 от 24.11.2017год. за обект „Преустройство на съществуващ магазин в жилище“ в УПИ ХIV-„ЖК“ в кв.141 по плана на гр.Шумен, идент. №83510.664.432.3 по КК на гр.Шумен, ул.“Хан Сабин“ №8 с възложител ЕТ“Румен Стоянов“- гр.Шумен.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


24 ноември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 221 от 22.11.2017год. за обект „Жилищна сграда с 2 броя гаражи“ в УПИ Х-661, кв.230 по плана на гр.Шумен, ул.“Петко Българанов“ №19 с възложител Гергана Александрова Чанкова- Блажева.
№ 222 от 22.11.2017год. за обект „Пристройка и покриване предблоково пространство към бул.“Симеон Велики“ в УПИ I-„ЖК с подземни магзини и гаражи“ в кв.147 по плана на гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“ №14 с възложители Радка Иванова Гичева и Христо Гичев Гичев.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


22 ноември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следнoтo издаденo разрешениe за строеж:
№ 218 от 20.11.2017год. за обект „Mногофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ ХХIV-416, кв.109 по плана на гр.Шумен, ул.“Сава Доброплодни“ №5 с възложител „ГРАНД БИЛДСТРОЙ“ООД-гр.Шумен
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


14 ноември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 205 от 03.11.2017год. за обект „Подпорна стена с височина 1,5м и ограда по северната граница на Трето основно училище „Димитър Благоев“ в УПИ I-„За средно училище“, кв.115 по плана на гр.Шумен, ул.“Васил Априлов“ №3 с възложител Община Шумен.
№206 от 03.11.2017г. за обект „Вътрешна газова инсталация на самостоятелни обекти 83510.662.367.3.1 и 83510.662.367.3.3 по КК на гр.Шумен, разположени в „Офис сграда с магазини“ в УПИ V-2551, кв.126 по плана на гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“ №48 с възложител Милен Лалев Мънков.
№207 от 07.11.2017год. за обект „Външно електро захранване на обект „Жилищна сграда с медицински център-ОЧНА КЛИНИКА“ в УПИ Х-2295, кв.184 по плана на гр.Шумен, ул.“Цар Калоян“ №5 с възложител „Енерго-Про Мрежи“АД-Варна.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


14 ноември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№211 от 10.11.2017г. за обект: “Преустройство на таванско помещение в ателие за обитаване” със ЗП-92,5м2, строеж V категория, находящ се в УПИ ХXI-7468, кв.487 по регулационния план на гр.Шумен с идентификатор 83510.672.148 по КК на града.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


30 октомври 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№200 от 30.10.2017год. за обект: „Основен ремонт на част от източния тротоар на ул.“Преслав“ и осигуряване на паркоместа от о.т.810 до о.т.830““ , находящ се в уличната регулация между о.т. 810 до о.т. 830, източния тротоар на ул.“Преслав“, гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


30 октомври 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149 от ЗУТ, Ви уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№194 от 20.10.2017год. за обект: “Два броя гаражи в УПИ IV-Комплексна административна сграда“, находящ се в УПИ IV, кв.306, ул.“Съединение“ №83 по плана на гр.Шумен с идентификатор № 83510.674.417 от КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината.


30 октомври 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149 от ЗУТ, Ви уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№195 от 20.10.2017год. за обект: “Промяна в начина на ползване на част от съществуваща жилищна сграда-магазин, в 4бр. ателиета за индивидуална творческа дейност за собствени нужди“, находящ се в УПИ ХV-7386,кв.482, по плана на гр.Шумен с идентификатор № 83510.672.173 от КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината.


16 октомври 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следнoтo издадено разрешение за строеж:
№191 от 12.10.2017год. за обект „Преустройство на пансион – хостел и ресторант в заложна къща и 6 броя жилища“ в УПИ IV-2976, 2979, кв.153 по плана на гр.Шумен, идент. №83510.666.584.5 по КК на гр.Шумен, ул.“Рафаил попов“ №12 с възложител Цветомира Борисова Георгиева и Георги Илиев Георгиев, гр.Шумен.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


9 октомври 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№187 от 04.10.2017год. за обект: „Mетален навес за отоплителни материали-постройка на допълващо застрояване“ в УПИ II-422, кв.229 по плана на гр.Шумен, идент. №83510.664.312 по КК на гр.Шумен, ул.“Еделвайс“№4а с възложител Стойчо Добрев Стойчев.
№188 от 04.10.2017год. за обект „БИЗНЕС ЦЕНТЪР“ в УПИ ХII-646, кв.145 по плана на гр.Шумен, идент. №83510.666.646 по КК на гр.Шумен, ул.“Христо Смирненски“ №2 с възложител „РФ АМПЛИФИЕР-БГ“-гр.Шумен.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


29 септември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж № 170 от 28.09.2017год.
РС № 170/28.09.2017г за обект: „Еднофамилна жилищна сграда на един етаж“ в УПИ ІІ- 797, кв.69 по плана на гр.Шумен, кв. Дивдядово, Община Шумен имот с идентификатор 83510.682.487 по КК на града


18 септември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№174 от 14.09.2017год. за обект: „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда“ в УПИ II-„За жилищен комплекс с магазини и подземни гаражи“, идент. №83510.664.392.1 по КК на гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“ №3 с възложител СС“Саниран дом“ – Община Шумен .
№175 от 15.09.2017год. за обект „Пристройка и надстройка към жилищна сграда“ в УПИ IХ-5997, кв.204 по плана на гр.Шумен, идент. №83510.661.56 по КК на гр.Шумен, ул.“Софийско шосе“ №17 с възложител Муса Мехмед Сабит.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


14 септември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№173 от 14.09.2017год. за обект: “Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД-VN4611А „SLAVYANSKI“ , находящ се в УПИ І-“ЖК”, кв.284, бул.“Славянски“ №13, вх.Б, по плана на гр.Шумен с идентификатор № 83510.674.18.1 от КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


12 септември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№168 от 11.09.2017год. за обект: „Пристройка към Сити център”, находяща се в гр.Шумен, УПИ I, кв. 303 по плана на гр.Шумен, с идентификатор 83510.671.192.13

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


12 септември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:
Разрешение за строеж № 169 от 11.09.2017год. за обект: Изместване на кабелна линия извод „Панайот Волов“ от ТП „Лом“ до ТП „Васил Друмев“, кръстовището между ул.“Васил Друмев“ и ул.“Кирил и Методий“ – строеж III-та категория в УПИ V-“КГЖС“, кв.121 по плана на гр.Шумен.
Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината.


01 септември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:
Разрешение за строеж № 165 от 31.08.2017год. за строеж: ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОНИКА – I-ви етап /цялата конструкция на сградата със завършени фасади и цялата инфраструктура – паркиране, благоустрояване и озеленяване. II – ри етап /изпълняват се леки преградни стени, ОВК, Ел, ВиК, технологично оборудване, монтаж на асансьор и довършителни работи на втори етаж/ – строеж I-ва категория в УПИ XVI-“Производствени и складови дейности“, кв.340 по плана на гр.Шумен.
Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338 през приемните дни на Общината.


01 септември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№164 от 31.08.2017год. за обект:“Жилищна сграда” със ЗП-108кв.м, РЗП–292кв.м, строеж от V категория, находяща се в УПИ XII-9181, кв.450, с идентификатор 83510.673.233 по КК на гр.Шумен, с административен адрес ул.“Възрожденец“ №25
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


24 август 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№155 от 24.08.2017год. за обект: “Пристройка към съществуваща офис-сграда на два етажа”, находяща се в УПИ I-търговия и общ.хранене, кв.483 по плана на гр.Шумен с идентификатор 83510.672.254 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


18 август 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община  Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж както следва:  №131 от 27.07.2017г.  за обект: „Изграждане на Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен-Етап 19“.
Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината


17 август 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-27-004 от 17.08.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и на осн. чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-1738 от 17.08.2017 г. на Кмета на Общината е одобрен:
ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЗ и Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за ПИ ид. № 83510.10.502 по КК гр. Шумен с отреждане „За бензиностанция и газстанция“ на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД, одобрени са и са съгласувани инвестиционни проекти и е издадено Разрешение за строеж № 151/17.08.2017 год.
Запознаването с проекта и Разрешението за строеж и ПУП, ПЗ и ПП можете да направите в стая 338  и стая №345 на Общината, в рамките на приемното време всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.213 и чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед и Разрешение за строеж могат да бъдат обжалвани в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването им, чрез Община Шумен, съответно пред Шуменски административен съд и пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


17 август 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено  разрешение  за строеж:
№ 147 от 16.08.2017год. за обект: „ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ за Водоснабдителна система Шумен“ в УПИ I- „Пречиствателна станция за питейни води“ в кв.125 по плана на гр.Шумен – кв.Дивдядово, идентификатор 83510.682.69 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332,  през приемните дни на Общината.


10 август 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.5 от ЗУТ уведомява за издадена Заповед №УТ-28-116/10.08-2017г. към разрешение за строеж №223/10.11.2016г. по реда на чл.154 от ЗУТ, за обект: „Преустройство на допълващо застрояване като пристройка и надстройка към съществуваща сграда“, УПИ XIX-512, кв.132, ул.“Кирил и Методий“ №17 по плана на гр.Шумен с идентификатор №83510.662.512 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.3 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


31 юли 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№135 от 31.07.2017год. за обект: „Плътна ограда с височина 2,20м. и дължина 4,00м. от бетонни оградни блокчета и ажурна ограда с височина 2,20м. и дължина 6,50м. с плътна долна част с височина 60см. от бетонни блокчета, колонки и метални ажурни пана, по южна регулационна граница на имота с обща дължина 10,50м. разположени изцяло в имота на възложителя – строеж шеста категория на основание чл.137 т.6 от ЗУТ“, за УПИ XXIV-47, кв.484 по плана на гр.Шумен, с идентификатор 83510.672.47 по КК на гр.Шумен, ул. „Владайско въстание“№35
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


28 юли 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№ 132 от 27.07.2017год. за обект: „ Жилищна сграда с гаражи“ в УПИ ХIV-2582,2583 кв.125a по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.662.561 по КК на гр.Шумен, ул.“Жечко Попов“ №5 .
№ 128 от 25.07.2017год. за обект: „ Външно електро захранване на обект Комплексна обществено-обслужваща сграда“ в УПИ IХ-516 кв.64 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.681.112 по КК на гр.Шумен, кв.Дивдядово.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


27 юли 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж №129 от 25.07.2017год.
РС №129/25.07.2017г за обект: „Преустройство на краварник в сграда за отглеждане на пилета“ в имот с идентификатор 20938.501.785, УПИ Х-408, кв.66 Стопански двор с.Дибич , Община Шумен.


21 юли 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на осн. чл.149 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на ЗУТ, че е издадена Заповед № 30-028 от 19.07.2017г. на Главен архитект на Община Шумен по реда на чл. 154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 113/03.05.2001г.
Заповедта касае обект „Офис на благотворително дружество д-р Мартин Лутер“ находящ се в УПИ ІІІ-2527,2528 кв.120 по регулационния план на гр. Шумен, ул.“Харалан Ангелов“ №4 и предвижда изграждане на канцелария за сметка на предвидените тоалетна и обслужващо помещение.


05 юли 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено  разрешение  за строеж:
№112 от 04.07.2017год. за обект: „Смяна на предназначението но търговски обект „Магазин“ №2 с идентификатор 83510.662.2 в пицария с детски кът“, находящ се в гр.Шумен, УПИVII-2550, кв.126 по плана на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  през приемните дни на Общината.


05 юли 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:
Разрешение за строеж № 113 от 05.07.2017год. за обект: „ПОДЯЛБА НА ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ ОТ СГРАДА „ТЪРГОВСКА ШКОЛА“ НА ЦКС“ – строеж V категория в УПИ V-2965, кв.155 по плана на гр.Шумен.
Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 346 през приемните дни на Общината.


03 юли 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”,  на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№111 от 03.07.2017г. за обект: “Многофамилна жилищна сграда с гаражи”, находяща се в гр.Шумен,, УПИ VI-548, кв.23 по плана на гр.Шумен с идентификатор 83510.662.236 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  през приемните дни на Общината.


22 юни 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№ 105 от 22.06.2017год. за обект: „ Жилищна сграда, гараж, плътни огради и открит басейн“ в УПИ V-715, кв.41 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.682.313 по КК на гр.Шумен, кв.Дивдядово, ул.“Тодор Петков“ №28 с възложител Вангелия Янева Милева.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


22 юни 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№104 от 22.06.2017год. за обект: “Двуфамилна жилищна сграда”, находяща се в гр.Шумен, местност „СМЕСЕ”, УПИ IV-106, кв.234, с идентификатор 83510.664.605 по КК на местност „Смесе” в землището на гр.Шумен, община Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


21 юни 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж № 103 от 21.06.2017год.

       РС № 103/21.06.2017г  за обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ІІІ- 214, кв.30  по плана на с.Мадара, Община Шумен имот с идентификатор 46053.501.290 по КК на селото.


16 юни 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
за издадени разрешения за строеж

Община  Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:
Разрешение за строеж № 98 от 16.06.2017г.  за обект: „Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради находяща се в гр. Шумен, ул. „Симеон Велики“ №69, гр. Шумен – строеж от III категория в УПИ I -„ За ЖК, магазини и подземни гаражи “, кв.176,    по регулационния план на гр. Шумен, с идентификатор. №83510.666.35 по КК на гр.Шумен, ул.  „Симеон Велики“  на името на Община Шумен и Сдружение на собствениците:  „Симеон Велики“ 69 – Шумен.
Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, в срок до 14 дни,  могат да    получат необходимата информация в административната сграда на  Община Шумен в отдел  ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината.


16 юни 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”,  на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното  издадено  разрешение  за строеж:
№ 93 от 13.06.2017 год. за обект: „Еднофамилна жилищна сграда на един етаж и гараж“ в УПИ III-900, кв.87 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.681.243 по КК на гр.Шумен, ул.“Стоян Чакъров“ №6 с възложител Димитрина Тошкова Узунова-Господинова.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332,  през приемните дни на Общината.


16 юни 2017 г.

 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж № 95 от 14.06.2017 и № РС № 95/14.06.2017г  за обект: „Дестилерия за преработка на етерично – маслени суровини“ в УПИ І- 671, кв.1 по плана на с.Градище, Община Шумен имот с идентификатор 17573.501.671 по КК на селото.
РС № 97/16.06.2017г  за обект: „Външен уличен водопровод“ по ул. „Цар Калоян“ до  УПИ ХІІ- 102, кв.29 по плана на с.Васил Друмев, Община Шумен.


15 юни 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено  разрешение  за строеж:
№91 от 08.06.2017год. за обект: „Преустройство на част от гараж за 7 бр. Автомобила в жилище в „Жилищна сграда с магазини, бистро и гаражи””, находяща се в гр.Шумен, УПИ XIII-6085, кв.21 по плана на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  през приемните дни на Общината.


15 юни 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№92 от 12.06.2017год. за обект: „СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ – БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И БИРА“, ПИ 83510.335.3  с възложител „АГРО-НАЙЛ“ ООД.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


14 юни 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№94 от 14.06.2017г. за обект: “Надстройка за жилище над съществуващ магазин”, находяща се в гр.Шумен, местност „Под Манастриа”, с идентификатор 83510.650.239 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  през приемните дни на Общината.


29 май 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”,  на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното  издадено  разрешение  за строеж:

№78 от 26.05.2017год. за Вътрешна газова инсталация на обект „Реконструкция и преустройство на приемна с идент.№83510.661.433.1.2 в сграда с идент.№83510.661.433.1  в УПИ II-“Детско заведение“, кв.112 по плана на гр.Шумен, ул.“Кирил и Методий“ №57.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  през приемните дни на Общината


22 май 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община  Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

 

Разрешение за строеж № 75 от 19.05.2017г.  за обект:Пристройка към съществуващи магазини  в подблоково пространство за обект№1с идентификатор № 83510.666.528.3.18  и обект№2 с идентификатор № 83510.666.528.3.17    – строеж ІV  категория  в УПИ VI-ЖК кв.145 по регулационния план на гр. Шумен,, ул. „Цар Иван Александър“№37 на името на         Райна Христова Иванова и    Радослав Петров Байчев

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, в срок до 14 дни,  могат да    получат необходимата информация в административната сграда на  Община Шумен в отдел  ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


19 май 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж № 74 от 19.05.2017г. за обект: „Пристройка към съществуващ магазин за хранителни стоки в подблоково пространство с идентификатор – строеж ІV категория в УПИ VI-ЖК кв.145 по регулационния план на гр. Шумен,, ул. „Цар Иван Александър“ на името на младен Богославов Младенов

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, в срок до 14 дни, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


12 май 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:

№71 от 12.05.2017год. за обект: “Жилищна сграда”, находяща се в гр.Шумен, местност „СМЕСЕ”, УПИ I, кв.233-3 по плана на гр.Шумен с идентификатор 83510.664.650 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


05 май 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж: № 65 от 05.05.2017год. за обект: „Еднофамилна жилищна сграда с височина до 10,00м при кота корниз“ в УПИ II-797, кв.69 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.682.487 по КК на гр.Шумен, ул.“Вела Благоева“ №10 с възложители Роза Чавдарова Чанова-Милославова и Милослав Светлозаров Милославов. В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


03 май 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№ 61 от 02.05.2017год. за обект: „Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по четири обособени позиции“: в частта по обособена позиция №2: “Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Шумен, ул. „Софийско шосе” №12 “ УПИ I „Жил. комплекс, магазини и гаражи”, кв.655 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.662.11 по КК на гр.Шумен, ул.“Софийско шосе“ №12.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


28 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№57 от 25.04.2017год. за обект: „ПЛЪТНА ОГРАДА по вътрешна регулационна граница на УПИ IХ-„За обществени и жилищни дейности“ и УПИ I-„Читалище, селкооп, поща, ресторант и други обществени сгради“ в кв.64 с височина 2.20м., разположена изцяло в имота на възложителя – “EM ДИ БАЕВ ТРЕЙД“ЕООД в УПИ IХ-„ За обществени и жилищни дейности“, кв.64 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.681.112 по КК на гр.Шумен, кв.Дивдядово.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


20 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№ 53 от 19.04.2017год. за обект: „Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по четири обособени позиции“: в частта на обособен позиция №1:“Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Шумен, ул.“Одрин“ №14 в УПИ II-„ОЖС и гаражи“, кв.351 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.668.126 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


05 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж № 46 от 04.04.2017год.
РС № 46/04.04.2017г за обект: „Лятна кухня и стоп. постройка“ в УПИ ІV- 643, кв.16 по плана на с.Мараш, Община Шумен имот с идентификатор 47161.501.643 по КК на селото.


05 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-038 от 05.04.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Преместване на участък от промишлен подземен газопровод“ на „Теси“ ООД в южно от ПИ 83510.670.368 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 340-д, УПИ ХХІV-Производствен терен-битова химия по регулационния план на гр. Шумен, в общински имот публична собственост ид. № 83510.670.212 по КК на града, е издадено Разрешение за строеж № 43/30.03.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 43/30.03.2017 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 43/30.03.2017 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


05 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-039 от 05.03.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Автосервиз“ на Живко Петев Петров в ПИ 83510.412.25 по кадастралния план на гр. Шумен, м.“Долен Сусурлук“, землище на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 44/31.03.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 44/31.03.2017 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 44/31.03.2017 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


28 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-040 от 27.03.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„МАГАЗИН ПРАКТИКЕР“ на „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД в ПИ 83510.669.491 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 344, УПИ ІІ-ООД по регулационния план на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 42/27.03.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 42/27.03.2017 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 42/27.03.2017 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


24 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-004 от 24.01.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Складова база 149“ на „Попов Строй“ ЕООД в ПИ 83510.670.149 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 3369-а, УПИ ХХ-ПСД по регулационния план на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 8/23.01.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 8/23.01.2017 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 8/23.01.2017 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


23 март 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:

№ 35 от 16.03.2017год. за обект: „Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по две обособени позиции“: в частта на обособен позиция №1:“Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Шумен, ул.Перуника №12 и №16“ в УПИ I-„Жилищно строителство“, кв.222 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.662.115 по КК на гр.Шумен, ул.“Перуника“ №12 и №16.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


23 март 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 39,40 от 22.03.2017год.

РС № 39/22.03.2017г за обект: „Лятна кухня“ в УПИ ХV- 418, кв.12 по плана на с.Радко Димитриево, Община Шумен имот с идентификатор 61443.501.418 по КК на селото

РС № 40/22.03.2017г за обект: „Три сгради за съхранение на селскостопански инвентар“ в УПИ ІІІ- ПСД, кв.8 по плана на с.Лозево, Община Шумен и идентификатор 44032.502. 4 по КК на селото


17 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж № 36 от 17.03.2017г. за обект: „ Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ №1, гр. Шумен“ – строеж III категория в УПИ II -„ За ЖК, магазини и подземни гаражи “, кв.138, по регулационния план на гр. Шумен, с идентификатор. № 83510.664.392.2 по КК на гр.Шумен.

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, в срок до 14 дни, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


16 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж №34 от 15.03.2017год.

РС № 34/15.03.2017г за обект: „Лятна кухня и стопанска постройка“ в УПИ ХІІ-397, кв.9 по плана на с.Мараш, Община Шумен


15 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж № 30 от 13.03.2017г. за обект: „ Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Шумен по двеи обособени позиции“ в частта по обособена позиция: „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се на бул. „Велики Преслав № 12, гр. Шумен“ – строеж III категория в УПИ I-„КЖС и магазини“, кв.287, по регулационния план на гр. Шумен, с идентификатор. № 83510.671.32.3 по КК на гр.Шумен, бул. “ „Велики Преслав“ № 12

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, в срок до 14 дни, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината

Дейности