18 октомври 2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 220 от 15.10.2018г
За обект: „“Магазин със склад“ на „ДЕТЕЛИНА 2007“ ЕООД, гр. Шумен
Местонахождение: УПИ ХIV-1528, кв.561-в по регулационния план на гр.Шумен, ПИ 83510.658.319 по КК.


18 октомври 2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 226 от 18.10.2018г на Петко К. Петков
За обект: „Еднофамилна жилищна сграда“
Местонахождение: УПИ IХ, кв.5 в по регулационния план на с. В. Друмев, Община Шумен, ПИ 10176.501.416 по КК.


17 октомври 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следнoто издадено разрешение за строеж:
№ 124 / 17.10.2018год. за обект „Многофамилна жилищна сграда с три броя магазини“ в УПИ ХI-405, кв.136 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.662.195 по КК на гр.Шумен, ул.“Кирил и Методий“ №16 с възложител „Агро-найл“ООД- Шумен .
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


17 октомври 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 121 от 15.10.2018год. за обект „Жилищна сграда с подземен паркинг“ в УПИ VII-435, кв.227 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.662.155 по КК на гр. Шумен , ул.”Невен” №6 с възложители Теодора Велкова, Георги Колев и „БИЛСТРОЙ – КО“ ООД – гр. Нови пазар.
№ 122 от 15.10.2018год. за обект „Жилищна сграда с офисна част и подземен паркинг” в УПИ V-2842, кв.161 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.666.399 по КК на гр.Шумен, ул.“Д-р Петър Кърджиев“№9-възложител „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД- гр.София
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


16 октомври 2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 123 от 15.10.2018г
За обект: „Жилищна сграда“ в УПИ II-72, кв.2, с. Коньовец, Община Шумен.


16 октомври 2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 119 от 12.10.2018г
За обект: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Средна гора“ № 7, бл. 5, вх.1, 2, 3 и 4“
Местонахождение: УПИ I „ЖС, КОО, гаражи и озеленяване“, кв. 564-б, по регулационния план на гр.Шумен.


11 октомври 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-181 от 10.10.2018 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Площадка за разделно съхранение на черни и цветни метали, пластмаса, хартия, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване “ в ПИ 83510.608.17 по КК на гр. Шумен – м.“Якова“, е издадено Разрешение за строеж № 217/09.10.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 217/09.10.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 217/09.10.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


09 октомври 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-187 от 08.10.2018 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Склад за негорими строителни материали“ в УПИ ХІV-„За ПСД“, кв.340-д по регулационния план на гр. Шумен, е издадено Разрешение за строеж № 215/08.10.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 215/08.10.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всека сряда от 8.30 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 215/08.10.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


09 октомври 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-137 от 08.10.2018 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Улично осветление и съобщителна тръбна мрежа“ на „Индустриален парк“ – Подзона „С“ м.“Ак Чорек“ е издадено Разрешение за строеж № 209/03.10.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 209/03.10.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 209/03.10.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


09 октомври 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-167 от 08.10.2018 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„БКТП№1 И БКТП№2 за електрозахранване на „Индустриален парк“ – Подзона „С“ м.“Ак Чорек“ е издадено Разрешение за строеж № 213/05.10.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 213/05.10.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 213/05.10.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


09 октомври 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№214 от 05.10.2018г. за обект: „Уличен водопровод за захранване на УПИ IX-382, кв.458“ с дължина 55м. и сградно водопроводно и канализационно отклонение – строеж III категория, Местоположение на обекта: ул.“Владайско въстание“ ПИ83510.675.246, през УПИ I-„за озеленяване и техническа инфраструктура“, до ПИ с идентификатор 83510.675.431 по КК на гр.Шумен.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


09 октомври 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№212 от 05.10.2018г. за обект: „Еднофамилна жилищна сграда” със ЗП-80,30м2, РЗП–274м2, строеж V категория, Местоположение на обекта: ПИ с идентификатор 83510.675.431 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


05 октомври 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№207, 208 от 03.10.2018г и №№210, 211 от 04.10.2018г.
РС № 207/03.10.2018г за обект: „Стопанска постройка“ в УПИ ІІ, кв.29 по плана на с.Панайот Волов Община Шумен, ПИ 55316.78.157 по КК на селото.
РС №208/03.10.2018г за обект: „Оптична кабелна свързаност“ на А1 България“ ЕАД в местност „Боаза“ и местност „Мешето“ в землището на с.Белокопитово.
РС № 210/04.10.2018г за обект: „Жилищна сграда на един етаж“ в УПИ ІІІ-129, кв.19 по плана на с.Струйно Община Шумен, ПИ 69924.501.129 по КК на селото.
РС № 211/04.10.2018г за обект: „Ателие 2 за стъкларски услуги“ в УПИ І, кв.574Б по плана на гр.Шумен.


02 октомври 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 202 от 28.09.2018год. за обект „ГАРАЖ №1 със ЗП 32,76 кв.м., ГАРАЖ №2 със ЗП 21,00 кв.м и ГАРАЖ №3 със ЗП 21,00 кв.м“ в УПИ УПИ II- „КЖС“, кв.131 по плана на гр. Шумен, идент.№83510.662.450 по КК на гр. Шумен, ул. “Кирил и Методий“” №21 с възложители Пламен Инджев и Даниел Василев.
№ 205 от 28.09.2018год. за обект „Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи“ в УПИ VIII-348, кв.229 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.664.475 по КК на гр.Шумен, ул.“Петко Българов“ №12 с възложител Антон Джабаров и Димитричка Джабарова.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


14 септември 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 192 от 13.09.2018год. за обект „Преустройство на три броя гаражи в магазин за промишлени стоки“ в УПИ II –„ЖК, магазини и стол“, кв.146 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.661.351.2 по КК на гр. Шумен , ул.”Цар Освободител” №33 с възложител Мануела Иванова.
№ 193 от 13.09.2018год. за обект „Плътна ограда” в УПИ ХХ-10, кв.220а по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.664.10 по КК на гр. Шумен , ул.“Петко Българанов“ №5 с възложители Али и Бисрен Касимови.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


5 септември 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следнoто издадено разрешение за строеж:
№ 184/ 04.09.2018год. за обект „Преустройство на съществуваща базова станция SHU0014.A“Инваназя“ в УПИ I-„ЖК с магазини и КОО“, кв.162 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.666.56.6 по КК на гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“ №64, вх.4 с възложител „А1 България“ЕАД- София .
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


31 август 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№178 от 31.08.2018г. за обект:“Пристройка към съществуващ гараж” с обща ЗП-76,60м2 в УПИ VIII-7005, кв.434A, по плана на гр.Шумен с идентификатор 83510.675.261 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


31 август 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№180 от 31.08.2018г. за обект: “Еднофамилна жилищна сграда” с ЗП-179,36м2 и РЗП-684,20м2, Местоположение на обекта: ПИ 83510.677.521 от КК на гр.Шумен, местност „Порек“
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


31 август 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№179 от 31.08.2018г. за обект: „Улична канализация по ул.“Народни будители“ от осова точка 6354 до осова точка 6351а, в имот с идентификатор 83510.673.314 по КК на гр.Шумен с дължина 39м. м.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


31 август 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№181 от 31.08.2018г. за обект: „Жилищна сграда с гаражи” с Подобект: „Жилищна сграда“ със ЗП-281,59м2, РЗП–1995,85м2 и Подобект: „Гаражи“ – 8 броя със ЗП-237,04м2, РЗП – 418,52м2 строеж III категория в УПИ IV ЖС, кв.353, по плана на гр.Шумен с идентификатор 83510.668.264 по КК на гр.Шумен.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


29 август 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, уведомява за издадени:
1. Заповед №РД-25-1708 от 24.08.2018г. за ПУП-РУП с обхват УПИ III-5123, УПИ IV-5132, УПИ V-5132 и УПИ IX-общ., кв.309.
2. Разрешение за строеж №175 от 24.08.2018г. по реда на чл.150 от ЗУТ, за обект „Гаражи“ с местоположение: УПИ IV-5131, кв.309 по плана на гр.Шумен с идентификатор 83510.672.47 по КК на гр.Шумен.
В 14 дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149, ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен, Дирекция „УТ“, ет.3, стая338.


22 август 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено  разрешение  за строеж:
№171 от 22.08.2018г. за обект: „Промяна на предназначението на съществуваща административна сграда с идентификатор 83510.674.19.9 по КК на гр.Шумен, в хотел от градски тип“, „КЖС, КОО, администрация и гаражи“,кв.284А по плана на гр.Шумен, с идентификатор 83510.674.19.9 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  в приемните дни на Общината


 

21 август 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 163 от 16.08.2018г
РС №163/16.08.2018г за обект: „Дестилерия за етерични масла“ в УПИ І, кв.1А, по плана на с. Мараш, Община Шумен и идентификатор 47161.501.443 по КК на селото


20 август 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община  Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж както следва:  №151 от 02.08.2018г.  за обект: „Изграждане на Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен-Етап 22“.
Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината


17 август 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-136 от 16.08.2018 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Газоразпределителна мрежа на „Индустриален парк“ – Подзона „С“ м.“Ак Чорек“ е издадено Разрешение за строеж № 156/13.08.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 156/13.08.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 156/13.08.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


17 август 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-136 от 16.08.2018 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Водопроводна и канализационна мрежа на „Индустриален парк“ – Подзона „С“ м.“Ак Чорек“ е издадено Разрешение за строеж № 159/14.08.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 159/14.08.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 159/14.08.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


17 август 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№ 153 от 09.08.2018год. за обект „Mногофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХХV-259, кв..232 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.664.259 по КК на гр.Шумен, ул.“Петко Българанов“ №36 с възложител „ВАЛБОР И СИНОВЕ“ООД-Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


27 юли 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 139 от 27.07.2018год. за обект „Вътрешно преустройство на апартамент, част от двуетажна жилищна сграда с магазин – самостоятелен обект 83510.666.187.1.4 по КК на гр.Шумен“ в УПИ ХV-2730, кв.177 по плана на гр.Шумен, ул.“Цар Асен I-ви“ №10 с възложител Михаил Обретенов.
№ 140 от 27.07.2018год. за обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ 83510.663.412 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“, гр.Шумен с възложител Ивелин Цветанов.
№ 141 от 27.07.2018год. за обект „Преустройство на еднофамилна жилищна сграда с изграждане на надзид до 1,50м“ в УПИ VI-3094,3093, кв.163 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.666.251 по КК на гр.Шумен, ул.“Климент Охридски“ №19 с възложител Савин Капан и Бурхан Капан.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


16 юли 2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени Разрешения за строеж № 129, 130 и 131 от 12.07.2018г
За обекти:
№ 129 „Монтаж на въздушна оптична кабелна мрежа на „Булсатком“ ЕАД за телекомуникационниуслуги по съществуваща стълбова мрежа в с. Дибич, Община Шумен, собственост на „ЕРП-Север“АД.
№ 130 „Жилищна сграда на два етажа“ в УПИ Х-1603, кв.53, гр.Шумен
№ 131 „Промяна на предназначение и преустройство на I-„кафе-ттихи игри“ и II-„Ресторантбългарска гозба и коктейл сладолед“ в офиси“ в УПИ I „ЖС, услуги, клуб, пощенски клон, РЕП, магазин, подземни гаражи и озеленяване“ , кв.245, гр.Шумен.


02 юли 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 121 от 29.06.2018год. за обект „Преустройство и смяна предназначение на част от жилищна сграда в жилище“ в УПИ II –„ЖК, магазини и стол“, кв.177 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.666.192.1 по КК на гр. Шумен , ул.”Янко Сакъзов” №5А с възложител Екатерина  Алексиева
№ 122 от 29.06.2018год. за обект „Многофамилна жилищна сграда с фризьорски и козметичен салон, магазини и гараж” в УПИ ХI-341, кв.231 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.664.341 по КК на гр. Шумен, ул.“Университетска“ с възложители: Арменско църковно настоятелство на „Арменска апостолическа православна църква „Света Богородица“- гр.Шумен и „ГЛОБ СТРОЙ“ЕООД-Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет.3, стая 328А,  през приемните дни на Общината.


29 юни 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следнoто издадено разрешение за строеж:
№ 120/ 29.06.2018год. за обект „Многофамилна жилищна сграда с магазини“ в УПИ ХIII-2560, кв.126 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.664.667 по КК на гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“ с възложител „Атрактив хаус“ООД-Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


26 юни 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 117 / 25.06.2018год. за обект „Преустройство и смяна предназначение на помещение от магазин за промишлени стоки и склад(част от сутерен) в жилищни помещение – стаи“ в УПИ ХVIII –3372, кв.139 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.664.450.1 по КК на гр. Шумен , ул.”Хан Аспарух” №7 с възложител ЕТ“Димо Димов-Комерс“-Шумен .
№ 118 / 25.06.2018год. за обект „Плътна ограда с максимална височина до 2,20м към границите със съседни урегулирани имоти 83510.663.166, 83510.663.142, 83510.663.139 и 83510.663.418 по КК на гр.Шумен, разположена изцяло в имота на възложителя” в УПИ I-ви, кв.233-3 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.664.650 по КК на гр. Шумен , м/ст „Смесе“, ул.”Еделвайс” № 3 с възложител Недко Недев.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


25 юни 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 114/21.06.2018год. за обект „Подпорни стени и ограда“ в УПИ V –9575, кв.226 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.548 по КК на гр. Шумен , ул.”Еделвайс” №3 с възложител Георги Георгиев .
№ 115/21.06.2018год. за обект „Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване – гараж” в УПИХIII –411, кв.136 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.197 по КК на гр. Шумен , ул.”Панайот Волов” № 54 с възложител Тошо Тодоров.
№ 116/21.06.2018год. за обект „Надстройка на част от съществуваща жилищна сграда“ в УПИ VI –2907, кв.165а по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.666.239 по КК на гр. Шумен , ул.”Пенчо Славейков” № 5 с възложител Илиян и Елица Димитрови.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


20 юни 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 107/19.06.2018год. за обект „Жилищна сграда на два етажа“ в УПИ ХIII –667, кв.234-4 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.664.667 по КК на гр. Шумен , ул.”Университетска” с възложител „ЛИДЕР ОЙЛ“ООД- Шумен.
№ 108/19.06.2018год. за обект „Жилищна сграда с магазин за авточасти и автомивка” в УПИ I –549, кв.220а по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.549 по КК на гр. Шумен, ул.”Перуника” № 26 (продължение) с възложител Кязим Мехмедемин.
№ 109/19.06.2018год. за обект „Пристройка с площ 35кв.м към първи етаж от двуетажна жилищна сграда“ в УПИ IV –331, кв.232 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.664.280.1.1 по КК на гр. Шумен , ул.”Петко Българанов” № 18а с възложител Вълчо Вълчев и Антонка Вълчева.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


14 юни 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 99/12.06.2018год. за обект Два броя постройки на един етаж с обществено-обслужващо предназначение: Обект 2 и Обект 3” в УПИ I –„Жил.к-с, магазини и гаражи“, кв.655 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.9 по КК на гр. Шумен , ул.”Софийско шосе” № 4 с възложител „МОБИЛГРУП 2014“ЕООД- Шумен.
№ 100/12.06.2018год. за обект „Външно електро захранване на обект „Два броя постройки на един етаж с обществено-обслужващо предназначение: Обект 2 и Обект 3” “ в УПИ I –„Жил.к-с, магазини и гаражи“, кв.655 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.9 по КК на гр. Шумен , ул.”Софийско шосе” № 4 с възложител „МОБИЛГРУП 2014“ЕООД- Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


11 юни 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №89 от 08.06.2018г. и №90 от 08.06.2018г.
РС №89 от 08.06.2018г г за обект: „Стопанска постройка“ в УПИ ХІІ-141, кв.69 по плана на с.Дибич, Община Шумен, ПИ 20938.501.141 по КК на селото.
РС №90 от 08.06.2018г.за обект: „Еднофамилна едноетажна жилищна сграда“ в УПИ ХІІ-47, кв.10, по плана на с.Струйно, Община Шумен, ПИ 69924.501.47 по КК на селото.


1 юни 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №80 и №81 от 28.05.2018г.
РС № 80/28.05.2018г за обект: „Лятна кухня, склад за инвентар и навес“ в УПИ ХХІ-97Б, кв.25Б по плана на с.Панайот Волов Община Шумен, ПИ 55316.78.128 по КК на селото.
РС №81/28.05.2018г за обект: „Приемо- предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД“ в УПИ VІ, кв.20, по плана на с.Ветрище, Община Шумен, ПИ 10882.501.91 по КК на селото.


01 юни 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж както следва: № 70 от 17.05.2018г. за обект: „Изграждане на Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен-Етап 21“.
Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината


28 май 2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 79 от 28.05.2018г
За обект: „Жилищна сграда“
Местонахождение: УПИ IV-2068, кв. 80, по регулационния план на гр.Шумен имот с идентификатор 83510.660.461 по Кадастралната карта на града.


25 май 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 63 от 08.05.2018год.
РС №78/22.05.2018г за обект: „Еднофамилна жилищна сграда и гараж“ в УПИ VІІ-256, кв.7 по плана на кв.Дивдядово, гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.682.124 по КК на града.


21 май 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№73 от 18.05.2018год. за обект:„Жилищна сграда със 7бр. апартамента, 4бр. ателиета, 1бр. студио, 1бр. магазин и подземен гараж”, находящ се в УПИ ХХ-7422, кв.484, по плана на гр.Шумен с идентификатор 83510.672.38 по КК на гр.Шумен. В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


15 май 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№ 67 от 14.05.2018год. за обект „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ “ в ПИ 83510.663.417 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“ с възложител Йордан Касабов и Пенка Павлова.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


08 май 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 63 от 08.05.2018год.
РС №63/08.05.2018г за обект: „Еднофамилна едноетажна жилищна сграда“ в УПИ ХІІІ-337, кв.54 по плана на с.Царев брод, Община Шумен, ПИ с идентификатор 78104.501.548 по КК на селото.


04 май 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №60 от 03.05.2018г. и №62 от 04.05.2018г.
РС № 60/03.04.2018г за обект: „Заведение за хранене-бистро“ в УПИ ІV-1302, кв.112 по плана на кв.Дивдядово, гр.Шумен, ПИ 83510.680.426 по КК на града.
РС №62/04.05.2018г за обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ІІ, кв.4, по плана на с.Коньовец, Община Шумен, ПИ 41188.503.64 по КК на селото.


03 май 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-27-001 от 03.05.2018 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и на осн. чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-800 от 02.05.2018 г. на Кмета на Общината е одобрен:
ПРОЕКТ ЗА Подробен Устройствен План – ПЗ за ПИ ид. № 83510.670.151 по КК гр. Шумен с отреждане „За производствени и складови дейности“ на „ТЕСИ“ООД, одобрени са и са съгласувани инвестиционни проекти и е издадено Разрешение за строеж № 59/02.05.2018 год.
Запознаването с проекта и Разрешението за строеж и ПУП, ПЗ и ПП можете да направите в стая 338 и стая №345 на Общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.213 и чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед и Разрешение за строеж могат да бъдат обжалвани в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването им, чрез Община Шумен, съответно пред Шуменски административен съд и пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


02 май 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-042 от 30.04.2018 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Преустройство на съществуваща административна сграда в Хотел“ на „ПИ ЕН ПИ-ТУ БРАДЪРС“АД в УПИ V-„За хотел и ресторант“, кв.345 по регулационния план на гр. Шумен, е издадено Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всека сряда от 8.30 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


02 май 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №56, 57 от 30.04.2018г.
РС № 56/30.04.2018г за обект: „Складова сграда“ в УПИ І-149, кв.71 по плана на с.Дибич, Община Шумен, ПИ 20938.501.149 по КК на селото.
РС № 57/30.04.2018г за обект: „Складова база за селскостопанска продукция“ПИ 32706.34.38 по КК на с.Илия блъсков, Община Шумен.


26 април 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-042 от 26.04.2018 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Реконструкция и преустройство на стопанско-административна сграда в Хотел“ в ПИ 83510.665.237 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 345, УПИ V-„Територия за обществено-обслужващи дейности – ООД, За хотел и ресторант“ е издадено Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 16.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


24 април 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 50/ 23.04.2018год. за обект „Преустройство и смяна предназначението на Интернет зала в Букмейкърски пункт, Игрална зала за хазартни игри, Кафетерия и офис“ в УПИ I-„ЖК с подземни магазини и гаражи“, кв.147 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.666.59.7.54 по КК на гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“ №51А с възложители Радка Иванова Гичева и Христо Гичев Гичев
№ 51/ 23.04.2018год. за обект „БИЗНЕС И СПА ХОТЕЛ“ в УПИ Х-573,579, кв.655 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.662.573 по КК на гр.Шумен, ул.“Перуника“ с възложител „ВИАС“ЕООД-гр.Шумен

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


18 април 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-30-013 от 17.04.2018 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„ВАЛЦОВ ЦЕХ 2“ на „АЛКОМЕТ“АД в ПИ 83510.502.68 по кадастралния план на с.В.Друмев, землище на с.В.Друмев е издадена Заповед по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 114/06.07.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта по Заповед по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 114/06.07.2017 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всека  сряда от 8.30 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящата Заповед по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 114/06.07.2017 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


23 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 38 от 22.03.2018год.
РС №38/22.03.2018г за обект: „Преустройство и промяна предназначението на част от ресторант в сграда за съхранение на плодове и зеленчуци с хладилни камери“ в УПИ ІХ, кв.14 по плана на с.Салманово Община Шумен, ПИ с идентификатор 65187.501.135 по КК на селото.


22 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №35 от 19.03.2018г и №37 от 20.03.2018г
РС № 35/19.03.2018г за обект: „Въздушно електрозахранване“ на ПИ 0780451, местност „Горен кладенец“ в землището на с.Дибич, Община Шумен.
РС № 37/20.03.2018г за обект: „Уличен водопровод по ул. „Македония“ до УПИ І-56, кв.1 по плана на с.Мадара, Община Шумен.


20 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следнoто издадено разрешение за строеж:
№ 33 / 16.03.2018год. за обект „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ в УПИ V-185, кв.234-6 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.664.185 по КК на гр.Шумен, ул.“Проф. Владимир Шкодров“ №13 с възложител Йордан Русев Йорданов.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


14 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-28-028 от 14.03.2018 г.

Община Шумен, дирекция “УТ”, На основание чл.149 /1/ от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Шумен № 32 от 14.03.2018г. за строеж: “Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж” в УПИ V-546, кв.23 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.662.232 по КК на гр.Шумен.с възложител „ГРАНД БИЛДСТРОЙ“ ЕООД.
Запознаването с проектите по издаденото разрешение за строеж можете да направите в стая 328а на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.30 – 17.00 и петък от 8.30 до 12.00 часа.
На основание чл.149 /3/ от ЗУТ същото може да бъде обжалвано по законосъобразност пред началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/, чрез главния архитект на Общината в 14-дневен срок от съобщението.


08 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следнoто издадено разрешение за строеж:
№ 31 / 07.03.2018год. за обект „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ в УПИ VIII-335, кв.118 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.664.432.3 по КК на гр.Шумен, ул.“Отец Паисий“ №13 с възложител Неждет Исмаилов Хасанов.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


07 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 30 от 07.03.2018 год.
РС № 30/07.03.2018г за обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ Х-313, кв.106 по плана на кв.Дивдядово гр.Шумен и идентификатор 83510.681.313 по КК на града.


26 февруари 2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 28 от 26.02.2018г
За обект: допълващо застрояване „Лятна кухня“ с размери 2,50/ 6,0м, с височина до 2,20м на Галин Асенов Веселинов
Местонахождение: поземлен имот № 1465-а, за който е отреден УПИ ХХV-1465-а, 1466 в кв.562-б, по регулационния план на гр.Шумен имот с идентификатор 83510.658.268 по Кадастралната карта на града.


22 февруари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №26 и №27 от 21.02.2018год.
РС № 26/21.02.2018г за обект: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж“ в УПИ ХV-291, кв.58 по плана на с.Мадара Община Шумен и идентификатор 46053.501.526 по КК на селото.
РС № 27/21.02.2018г за обект: „Навес за селскостопански инвентар“ в имот с идентификатор 78104.100.126 по КК на с.Царев брод, Община Шумен.


05 февруари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 22 от 05.02.2018 год.
РС № 22/05.02.2018г за обект: „Двуетажна жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж“ в УПИ ХХІІ-1011, кв.92 по плана на кв.Дивдядово гр.Шумен и идентификатор83510.680.327 по КК на града.


02 февруари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№18 от 01.02.2018год. за обект: „Ограда с височина до Н-2,20м. и дължина 19,96м с плътна и ажурна част по вътрешна североизточна регулационна граница с имот-идентификационен №83510.677.412, разположена изцяло в имота на възложителя – местност „Порек“ извън регулационния план на гр.Шумен, с идентификатор 83510.677.411 по КК на града.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


01 февруари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-28-014 от 01.02.2018 г.

Община Шумен, дирекция “УТ”, На основание чл.149 /1/ от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Шумен № 14 от 24.01.2018г. за строеж: “ЕДнофамилна жилищна сграда, гараж, полуподземно стопанско помещение и подпорна стена към ПИ 83510.677.443” в ПИ 83510.677.183, м-ст „Сакарка“ по КК на гр.Шумен.
Запознаването с проектите по издаденото разрешение за строеж можете да направите в стая 346 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.30 – 17.00 и петък от 8.30 до 12.00 часа.
На основание чл.149 /3/ от ЗУТ същото може да бъде обжалвано по законосъобразност пред началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/, чрез главния архитект на Общината в 14-дневен срок от съобщението.


31 януари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№17 от 31.01.2018год. за обект: „Жилищна сграда с гаражи”, находяща се в УПИ ХVI-5181, кв.295, по плана на гр.Шумен с идентификатор 83510.671.234 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


24 януари 2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадени:
1.Разрешение за строеж № 11 от 22.01.2018г
За обект: „Жилищна сграда с гараж“
Местонахождение: УПИ ХХIII-4732, кв.242-а, гр.Шумен.

2.Разрешение за строеж № 12 от 22.01.2018г
За обект: „Едноетажно допълващо застрояване-заведение за хранене към семеен хотел“ Местонахождение: УПИ IV-450, кв.77, гр.Шумен.

3.Разрешение за строеж № 13 от 23.01.2018г
За обект: „Промяна на предназначение на магазин за промишлени стоки в студио за красота“
Местонахождене: УПИ II-4471, кв.270, гр.Шумен.


05 януари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 5 от 18.01.2018год. за обект „Външен водопровод по ул.“Проф.Тотю Тотев“ от ОК 40 до ОК 43а, местност „Смесе“, гр.Шумен с възложител Община Шумен.
№ 6 от 18.01.2017год. за обект „Едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ 83510.256.4 по КК на гр.Шумен, местност „Чернювец“, землището на кв.Дивдядово, гр.Шумен с възложител Васил Георгиев Василев – гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


05 януари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № 1от 05.01.2017г на Добринка Георгиева Йорданова
За обект: „Вътрешно преустройство на първи етаж от жилищна сграда и ремонт на попокрив- изцяло нов,а дървена конструкция, без промяна на сградата в хоризонтално и вертикално отношение“
Местонахождение: УПИ III-2053-а, кв.253, гр.Шумен.

Дейности