15 декември 2017 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че : „СТАРС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, гр. ШУМЕН е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за машини и съоръжения и консумативи за опаковане и изграждане на офиси“, разположени в имот с идентификатор 83510.620.6 по КК на гр. Шумен, бул. „Ришки проход“, град Шумен
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


13 декември 2017 г.

Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


13 декември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-16-145 от 12.12.2017 г.

Община Шумен, дирекция “УТ”, На основание чл.140 /3/ от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадена скица- виза за проектиране № 671 / 11.12.2017г. от гл.архитект за обект: „Преустройство и смяна предназначението на част от ресторант в помещение за съхранение на плодове и зеленчуци с хладилни камери“ в УПИ IX, кв.14 по плана на с. Салманово, Община Шумен, на името на РПК „Прогрес“..
Запознаването със скицата- виза за проектиране можете да направите в стая 339 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13:00 – 17:00 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.
При несъгласие за същото могат да бъдат подадени възражения в 14 – дневен срок по административен ред.


08 декември 2017 г.

Уведомление за рязане на кабели


06 декември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
вх.№ 26-00-2892 от 06.12.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:
Изработване на проект за ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 64 ОТ НАРЕДБА №РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за имот с идентификатор 83510.674.465 на ул.“ Черешово топче“ в гр. Шумен.
С проекта се изравнява уличната регулационна линия към ул.“ Черешово топче“ и се образува нов имот с идентификатор 83510.674.465 по кадастралната карта на гр. Шумен с вид на собствеността – Общинска частна.
Запознаването с проекта можете да направите в стая 330 на общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 17.00 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14 – дневен срок от съобщаването.


21 ноември 2017 г.

Заповед  №РД-25-2338/14.11.2017г.


 

14 ноември 2017 г.

О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда / Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003, ИЗМ. И ДОП./
ОБЩИНА ШУМЕН съобщава на засегнатото население, че има следното Инвестиционно предложение: Разширяване на Гробищен парк-Шумен, имот с идентификационен № 83510.689.191, по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен

За контакти
Име: ОБЩИНА ШУМЕН
Адрес: гр.Шумен, бул.” Славянски“ №17
Тел: 054/800 630, 054/800 400, b.todorov@shumen.bg

Информация по приложение 2 от Наредбата за ОВОС е поместена на официалния сайт на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на информацията по Приложение 2 в деловодството на Община Шумен и в РИОСВ – Шумен.


07 ноември 2017 г.

Констативен акт № 4


16 октомври 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, ОБЩИНА ШУМЕН уведомява населението на град Шумен, в т.ч. и на квартал Дивдядово, че е открита процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО – Шумен“ в имот № 83510.570.4 в местност „Чернювец“ по кадастралната карта на кв. Дивдядово, гр. Шумен, общ. Шумен.
Осигурен е обществен достъп до подробно разработената информация по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС в сградата на Община Шумен, стая 332А и на сайта на община Шумен.

Мнения и възражения се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на публикуване на съобщението.


13 октомври 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че има следното инвестиционно предложение: „Разширяване на Гробищен парк-Шумен“, имот с идентификационен № 83510.689.191, по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, за участъка извън урбанизираната територия с обхват на 18 броя съседни земеделски имоти с идентификатори: 83510.48.28, 83510.48.29, 83510.48.30, 83510.48.31, 83510.48.32, 83510.48.90, 83510.48.92, 83510.48.94, 83510.48.96, 83510.48.98, 83510.48.100, 83510.48.102, 83510.48.104, 83510.48.106, 83510.48.108, 83510.48.110, 83510.48.112 и част от имот 83510.48.114 (селскостопански път).

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 7 –дневен срок от публикуване на съобщението.


18 септември 2017 г.

Община Шумен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“). На територията на община Шумен парцеларният план засяга поземлени имоти, намиращи се в землищата на с. Черенча и с. Градище. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложените проекти в сградата на Община Шумен и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


5 септември 2017 г.

Заповед относно събиране на орехови плодове общинските насаждения за сезон 2017 г.


1 септември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№160 от 30.08.2017год. за обект: „Жилищна сграда с техническа работилница“ в ПИ №83510.663.157 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“ с възложител Ивелина Димитрова Стоянова .
№162 от 30.08.2017год. за обект „Преустройство на нощен клуб „Черна котка“ в „Търговски център“-магазин за промишлени стоки“ в УПИ III-“Kино“, кв.149 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.666.548.1.21 по КК на гр.Шумен, ул.“Хан Кормисош“ №2, ет.1 с възложители Георги Георгиев Попов и Галин Василев Терзийски.
№163 от 31.08.2017год. за обект „Трафопост тип БКТП 10/0,4KV 2Х800кVA и кабели средно напрежение за захранване на многофункционална зала“ в УПУ V-„Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“, кв.655 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.20 по КК на гр.Шумен.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


31 август 2017 г.

Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


31 август 2017 г.

Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


31 август 2017 г.

Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


21 август 2017 г.

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“ АД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци /СО/“, в поземлен имот № 83510.689.1, „Асфалтова база – гр. Шумен“, местност „Теке Дере 1“, гр. Шумен, ЕКАТТЕ 83510, община Шумен, област Шумен,
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в  деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


21 август 2017 г.

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „КОРЕКТ СТРОЙ“ ООД, гр. Шумен e в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение Изграждане на обект за обществено обслужващи дейности – търговски дейности – търговия на едро и дребно разположен в имот с идентификатор 83510.421.16 по КК на гр.Шумен, местност Горен Сусурлук., в землище на гр. Шумен, община Шумен.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в  деловодството на Община Шумен в срок до 28.08.2017 г.


16 август 2017 г.

Заповед № РД – 25 – 1689 / 09.08.2017 г.


16 август 2017 г.

Заповед № РД – 25 – 1690 / 09.08.2017 г.


16 август 2017 г.

Заповед № РД-25-1696 / 10.08.2017 г.


2 август 2017 г.

Заповед № РД-25-1654/ 01.08.2017 – относно: недопускане на незаконен добив на речни наноси от чакъл и пясък


26 юли 2017 г.

Заповед № РД-25-1605/ 25.07.2017 – относно: провеждане на жребии за отдаване на орехови насаждения


24 юли 2017 г.

Уведомление за принудително премахване на оптична кабелна мрежа


18 юли 2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
До заинтересованите лица по чл.131  от ЗУТ

        Община Шумен, Дирекция „УТ“, отдел „ТСУ“, на основание чл.140 ал.3, от ЗУТ, Ви съобщаваме, че по заявление вх. №УТ-23-075 от 26.06.2017г. е издадена схема с указан начин на поставяне на билборд с размери 3,2/4,2м. по реда на чл.56, чл.57 от ЗУТ в УПИ І-жилищен комплекс, кв.513, с идентификатор №83510.662.473 по КК на гр.Шумен, кръстовище на ул.“Марица“ и ул.„Климент Охридски“.

Схемата може да бъде обжалвана по законосъобразност в 14 дневен срок  от съобщението по административен ред  с приложени документи за собственост. За допълнителни справки – стая 338 през приемното време на Общината.


11 юли 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


06 юли 2017 г.

Конкурс касаещ избора на фирма изпълнител, осигуряваща дърва за огрев на общински структури


06 юли 2017 г.

Заповед на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-029/29.06.2017г. от, с ЕГН с адрес гр. Смядово, ул.“Захари Ж. Величков“ №5а, с GSM: 0896625241


06 юли 2017 г.

Заповед на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г.  за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-028/23.06.2017г. от „СИЛА“ ООД, ЕИК 127614739 с адрес гр.Шумен, ул.“Петър Парчевич“ №18.


05 юли 2017 г.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „АРЕСГАЗ“ АД, гр. Варна е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен, Разпределителен газопровод извън урбанизирананата територия, Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП)-парцеларен план (ПП), Инвестиционен проект и изграждане на: Разпределителен газопровод, захранващ ПИ 83510.60.205, газопроводни отклонения и връзка към газопровод на „Топлофикация Шумен“, в землище на гр. Шумен, община Шумен.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в  деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


28 юни 2017 г.

Заповед относно събиране на орехови плодове общинските насаждения за сезон 2017 г.


23 юни 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


21 юни 2017 г.

C Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Шумен уведомява гражданите и представителите на фирмите, че рекламно-информационните елементи, поставени на осветителните стълбове по улиците на гр. Шумен, трябва да отговарят на следните общи правила за вида и начина на разполагане:
I. Разрешават се три типа рекламни елементи по големина:
– малки – 40/60 см;
– средни – 60/80 см;
– големи – 120/90 см.
II. Начин на закрепване:
– чрез кърпежни скоби към стълбовете, без да се нарушава конструкцията на осветителното тяло;
– рекламните пана да са разположени над тротоарните площи, а не над пътното платно.
III. Височината на разполагане на рекламно-информационните елементи да отговаря на следните изисквания:
– за големи и средни – 3 м от нивото на тротоара;
– за малки – 215 м от нивото на тротоара.
IV. Не се разрешава разполагане на повече от 1 бр. рекламно-информационни материали на един стълб.
V. Не се разрешава разполагане на рекламно-информационни материали върху стълбове на осветителни тела, които се намират в разделителните ивици на улични и пътни платна.


05 юни 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


01 юни 2017 г.

Съобщение

Община Шумен уведомява, Златка Стефанова Петрова от гр. Шумен и Петър Стефанов Петров от гр. София, че са изготвени „Указания за аварийно временно укрепване на сграда с административен адрес ул.“Цар Освободител“ № 125 гр. Шумен на комисията назначена със Заповед № РД-25-457 от 15.03.2017 г., на Кмета на Община Шумен.
Указанията може да бъдат получени в стая № 342 в Община Шумен в срок до 07.06.2017 г. включително.


29 май 2017 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че ЕТ„МАРТИНА ОРГАНИК – МАРТИНА ХРИСТОВА“, гр. Варна е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на етерично маслени култури“, в имот с идентификатор 47161.501.477, по кадастралната карта на с. Мараш, общ. Шумен, собственост на Мартина Христова, с начин на трайно ползване „За стопански двор“.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен и кметство с. Мараш.
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в  деловодството на Община Шумен и кметството с. Мараш в 14 дневен срок от датата на съобщението.


25 май 2017 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че „ВАКОМ МП“ ООД, гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Модернизация на технологичното оборудване и подобряване на условията на производство на „ВАКОМ МП“ ООД“, в имот с идентификатор 83510.669.50, по кадастралната карта на град Шумен, собственост на „ВАКОМ МП“ ООД, гр. София с начин на трайно ползване „За хранително-вкусова промишленост“.

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в  деловодството на Община Шумен и РИОСВ-Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


16 май 2017 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че : „ЕКОМАКС“ ООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци“, разположена в УПИ LXXVI, кв. 340, поземлен имот с идентификатор 83510.670.66 по кадастралната карта на гр. Шумен.

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


03 май 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


12 април 2017 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, в т. ч. на кв. Дивдядово, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води на водоснабдителна система Шумен (ПСПВ-Шумен) със заустващ колектор от ПСПВ – Шумен до яз. „Шумен“ с дължина 945,84 м“ с обхват на имоти:

  1. За Пречиствателната станция за питейни води за Водоснабдителна система – Шумен -поземлен имот с идентификатор 83510.682.69 по кадастралната карта на кв. Дивдядово
  2. За заустващия колектор – имоти: 83510.558.26; 83510.557.27; 83510.558.56; 83510.590.29; 83510.558.31 и 83510.558.15. по кадастралната карта на гр. Шумен.

Информацията е на разположение в сградата на Община Шумен, както и на сайта на община Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


11 април 2017 г.

Уведомление

Относно изпълнение на Заповед № РД-25-179


20 март 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че : ЗП Христо Стоянов Христов, с. Дибич, общ. Шумен, обл. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник с площ 3,200 дка в имоти с кадастрални номера 52132.44.2 и 52132.44.3 в землището на с. Новосел, общ. Шумен, обл. Шумен“

Информацията е на разположение в сградата на Община Шумен и кметство с. Новосел, както и на сайта на община Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на публикуване на съобщението.


10 март 2017 г.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Във връзка с чл.130 от ЗУТ, §4 от ДР на ЗУТ, долуподписаните удостоверяваме, че на 10.03.2017 г на входната врата на имот с идентификатор 47161.502.1, 47161.502.12, 47161.502.10, 47161.502.64, 47161.502.15, 47161.502.14, 47161.502.61, 47161.502.19, 47161.502.18, 47161.502.17, 47161.502.16, 47161.502.3, 47161.502.521, 47161.502.22, 47161.502.23, 47161.502.21, 47161.133.4, 47161.133.3 и 47161.133.2 по кадастралната карта на с.Мараш, общ.Шумен, на сайта на Община Шумен и на таблото за съобщения в сградата на Община Шумен са разлепени съобщения със следния текст:

ОБЯВЛЕНИЕ

№ УТ-14-026 от 10.03.2017г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-328 от 21.02.2017г. на Кмета на Община Шумен е одобрен:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 47161.502.6, по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен.

Запознаването с одобрения проект можете да направите в стая 336 на община Шумен, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок пред Административен съд Шумен.


10 март 2017 г.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Във връзка с чл.130 от ЗУТ, §4 от ДР на ЗУТ, долуподписаните удостоверяваме, че на 10.03.2017 г на входната врата на имот с идентификатор 83510. 680.573, 83510.680.368 и 83510.680.367 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен, на сайта на Община Шумен и на таблото за съобщения в сградата на Община Шумен са разлепени съобщения със следния текст:

ОБЯВЛЕНИЕ

№ УТ-14-026 от 10.03.2017г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-391 от 02.03.2017г. на Кмета на Община Шумен е одобрен:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ IV-572, УПИ V-573, УПИ VIII-368 и УПИ I-367 част от кв.104, по плана на гр.Шумен, представляващи съответно имоти с идентификатори 83510.680.572, 83510.680.573, 83510.680.368 и 83510.680.367 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен.

Запознаването с одобрения проект можете да направите в стая 336 на Община Шумен, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок пред Административен съд Шумен.


10 март 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, в т.ч. на село Лозево, че е открита процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на гробищен парк с. Лозево, с обхват на имоти с идентификатори 44032.18.90 – съществуващ гробищен парк и № 44032.17.19 – за разширение на гробищен парк, по кадастралната карта на с. ЛОЗЕВО, община Шумен.

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен, кметството на с. Лозево и РИОСВ-Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


10 март 2017 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че : „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД, гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на магазин от веригата „Практикер“ за търговия с материали и инструменти за строителството, бита и градината“, разположен в имот с идентификатор 83510.669.491 по КК на гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“, град Шумен

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен www.shumen.bg.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


01 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция „Устройство на територията“, на основание чл.128, ал.2, във връзка с чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, разгласява следното обявление, обнародвано в неофициалния раздел на Държавен вестник – бр. 17 от 21.02.2017 г.:

Община Шумен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че в стая 340 на общината е изложен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ за части от кв. 209 и 210 по плана на гр. Шумен. С проекта за ПУП се изменя уличната регулация на ул. Цар Самуил между о. т. 6453 и 6456 и ул. Гостивар между о. т. 6453 и 550 в съответствие с приложената улична регулация и изпълнените на място улици. В кв. 209 се променя отреждането на УПИ III – „Озеленяване и паметник на културата“, на „Озеленяване“. Променя се отреждането на УПИ IV – „За ресторант и кафе-сладкарница“, на „Общественообслужващи дейности и паметник на културата“. В кв. 210 във връзка с разпоредбата на § 8, ал. 2, т. 3 ЗУТ вътрешните регулационни линии на образуваните УПИ се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници. Запознаването с проекта може да се направи в стая 340 на общината всеки понеделник от 13,30 до 16,30 ч., сряда от 8,30 до 11,30 ч. и от 13 до 16,30 и петък от 8,30 до 11,30 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

Дейности