ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ВЕСЕЛИН ЗЛАТЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

Относно:Учредяване на смесено търговско дружество за осъществяване на инфраструктурен проект – ул. “Индустриална ІІ”

 

В Община Шумен е постъпило предложение от Йово Йовчев – съдружник във “Виенска фурна” ООД – гр. Шумен за създаване на съвместно публично-частно дружество между него и Община Шумен за кандидатстване и финансиране от предприсъединителните фондове на ЕС за осъществяване на инфраструктурен проект – ул. “Индустриална ІІ”, включващ строителството и рехабилитацията на транспортната структура и изграждането на водопровод, канализация, корекция на река, ремонтни работи на мост на река “Поройна”, улично осветление – реконструкция на кабели, изместване на ел. проводи високо напрежение, като след реализацията му обектът ще стане публична общинска собственост. На базата на изготвен идеен и инженерингов проект, финансирани от частния партньор, стойността на обекта е изчислена на стойност над 5 200 000 евро. В случай на успешно реализиране на проекта частният партньор ще инвестира в предприятие за производство на деликатесни хлебни изделия на закупен в района собствен терен – Виенска фурна на стойност над 1 000 000 евро и ще разкрие над 30 работни места. Предложението е да се създаде търговско дружество с ограничена отговорност с паричен капитал – предвидения законов минимум – 5000 лв., внесен от частния партньор, с предмет на дейност “Осигуряване на финансиране и организация на реализацията на инфраструктурен проект – ул. “Индустриална ІІ”. Частният партньор е готов да представи документ за налични собствени средства и да внесе сумата по посочена от общината банкова сметка. Дружеството да бъде със съдружници – Община – Шумен и Йово Йовев, при дялове 49 % за Община – Шумен и 51 % за физическото лице, което ще поеме изцяло издръжката на дружеството след учредяването му. Дружеството ще се създаде със срок до реализацията на проекта и няма да реализира печалби от финансираните от предприсъединителните фондове проекти и няма да доведе до никакви финансови ангажименти за общината. Отношенията между страните ще бъдат уредени с учредителния договор.

Като се има предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Шумен да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я :

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 113 и сл. от Търговския закон дава съгласие да се учреди дружество с ограничена отговорност със съдружници – Община – Шумен и Йово Ивелинов Йовчев, с паричен капитал 5000 лв., разпределен в 500 дяла от по 10 лв всеки, при съотношение 245 дяла, собственост на Община – Шумен и 255 на Йово Ивелинов Йовчев, с предмет на дейност: Осигуряване на финансиране и организация на реализацията на инфраструктурен проект – ул. “Индустриална ІІ”.

2. Задължава кмета на общината на следващата сесия да внесе предложение за учредителен договор на дружеството .

 

СЪГЛАСУВАНО,
ЗАМ. КМЕТ ПО СВИР:
/ИНЖ. М. КУНЕВ/
ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН:
/В. ЗЛАТЕВ/