Решения на ОС - 2002г.

Архив: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

№ 32 / 10.01.2002 г. РЕШЕНИЕ № 499 ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на имот по реда на чл.54 от ЗДС
№ 32 / 10.01.2002 г. РЕШЕНИЕ № 500 ОТНОСНО: Определяне размера на местни такси и цени на услуги, предоставени от Община Шумен на физически и юридически лица
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 501 ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия по реда на чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 502 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на параграф 17/1/ от ПР на Закона за устройство на териториите
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 503 ОТНОСНО: Промяна предназначението на парцел/урегулиран поземлен имот/VІІ " за озеленяване" в кв. 632 и 200 Б по плана на град Шумен с цел поземлените имоти попадащи в него да се обособят в индивидуални урегулирани поземлени имоти, с малка височина и плътност на застрояване, с предназначение определено за всеки имот по отделно с новия план, при условията и по реда определени в чл.9, ал.1 и ал.3 от Закона за устройство на териториите
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 504 ОТНОСНО: Обявяване на недвижими имоти за публична общинска собственост на основание § 5 от ПЗР на ЗОС
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 505 ОТНОСНО: Даване съгласие за ползване на банков кредит в размер на 20 000 лв. от "Паркинги и гаражи - Шумен" ЕООД - гр.Шумен
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 506 ОТНОСНО: Определяне на такси за паркиране
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 507 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на Община Шумен
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 508 ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Магазин на ул."Македония"
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 509 ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот на пл."Ал.Стамболийски"
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 510 ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация на незавършен обект на строителството - подблоково пространство на бул. "Плиска"
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 511 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот - Магазин на бул."Плиска" № 34 в гр. Шумен
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 512 ОТНОСНО: Спиране действието на разпоредбите на чл.5 от Наредбата за базисни наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет Шумен за срок от една година
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 513 ОТНОСНО: Приемане на Програма за приватизация За 2002 г.
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 514 ОТНОСНО: Актуализация на стратегията и програмата за развитие на Община Шумен
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 515 ОТНОСНО: Определяне размера на такса "Битови отпадъци" в Община Шумен за 2002 година
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 516 ОТНОСНО: Предложение за приемане отчета по бюджета на Община Шумен за 2001 г.
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 517 ОТНОСНО: Приемане бюджет на Община Шумен за 2002 г.
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 518 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за гробищните паркове на гр.Шумен
№ 33 / 13.02.2002 г. РЕШЕНИЕ № 519 ОТНОСНО: Прекратяване на откритото на основание чл.27, ал.2 от ЗОС производство за принудително отчуждаване на имот
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 520 ОТНОСНО: Промяна на Общинската транспортна схема за обслужване на населението на град Шумен и кметствата на общината
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 521 ОТНОСНО: Информация на наличните земи от общинския поземлен фонд
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 522 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за обекти на КОО по действащ ЗРП на кв.”Б.Българанов” гр. Шумен
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 523 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за КОО в кв.162 по плана на гр.Шумен
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 524 ОТНОСНО:І. Одобряване на парцел/УПИ/ VІІІ, кв.102 по Плана на кв. Дидвядово, гр.Шумен и намиращата се в него сграда на бивша детска градина № 18, за общинска частно собственост. ІІ. Изменение на действащия подробен устройствеплан на кв.Дивдядово, гр.Шумен за парцел УПИ/ VІІІ – Детско заведение, кв.102. ІІІ. Отмяна на предишно решение на Общински съвет № 228, по Протокол № 38/26.01.1995 г.
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 525 ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на основание чл.47, ал.1, т.2 от ЗОС на настанени в тях по административен ред наематели
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 526 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на общински парцели на основание чл.35, ал.1 от ЗОС
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 527 ОТНОСНО: Отчет за приватизацията на общински предприятия и обекти за периода - 01.01.2000 г. – 31.01.2002 г.
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 528 ОТНОСНО: Приватизация на пакет акции, представляващи 20 % от капитала на “Метал” АД – гр.Шумен
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 529 ОТНОСНО: Приватизация на пакет акции, представляващи 20 % от капитала на “Нармаг-Шумен” АД – гр.Шумен
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 530 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между общината и частни лица на основание чл.35, ал.5 и чл.36 от ЗОС
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 531 ОТНОСНО: Приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Шумен за 2001 г.
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 532 ОТНОСНО: Обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост и прехвърляне безвъзмездно право на собственост на ШУ”Еп.К.Преславски”
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 533 ОТНОСНО: Приемане Правила за организация на работата на УС на ОбФ “Култура” / Годишен отчет за дейността на Общински / Фонд “Култура” за периода 11.05.-31.12.2001 г. / Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата от ОбФ “Култура” за 2001 г. / Приходна-разходна план сметка на ОбФ “Култура” / Изменение на Правилника на ОбФ “Култура”
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 534 ОТНОСНО: Преструктуриране на общинска телевизия “ Шумен” в Търговско дружество.
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 535 ОТНОСНО: Участие на Община Шумен в учредяване на сдружение “Обществен фонд за развитие на Шумен” и определяне на представители на община Шумен във фонда
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 536 ОТНОСНО: Утвърждаване на максимално допустимия брой паралелки в І и V клас в училищата на гр.Шумен за учебната 2002/2003 г.
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 537 ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет - Шумен в Областен съвет за регионално развитие в Шуменска област
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 538 ОТНОСНО: Информация за работата на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ. Отчет за разпределението на средствата на комисията за 2001 г. Утвърждаване размера на встъпителни и режийни вноски за 2002 г. Избор на нов член на комисията по ЗУЖВГМЖСВ
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 539 ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за кариес - профилактика за деца, чрез фруорирано мляко в Община Шумен 2002-2005 г. Определяне представители на Община Шумен в Сдружението, регистрирано по ЗЮЛНЦ
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 540 ОТНОСНО: Преструктуриране на пообектовия разчет за капиталови разходи на Община Шумен за 2002 г., приет с Решение № 517 по протокол № 33 /13.02.2002 г. на заседание на ОбС Шумен, по източници за финансиране
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 541 ОТНОСНО: Предложение за утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати в отраслите и дейностите, финансирани от общинския бюджет във връзка с ПМС № 22 от 05.02.2002 г. за работните заплати в бюджетните организации и дейности, изменено и допълнено с ПМС № 48 от 05.03.2002 г. и определя размера на основните месечни работни заплати, кметовете на кметства и кметските наместници
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 542 ОТНОСНО: Предложение за ползване на целеви дългосрочен инвестиционен заем /от 3 до 5 год./ за подмяна на уличното осветление на гр. Шумен
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 543 ОТНОСНО: Предложение за приемане на допълнителни мерки за изпълнението на бюджет 2002 г. и за спазване на бюджетната и финансовата дисциплина
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 544 ОТНОСНО: Приемане на Система за финансово управление и контрол на Община Шумен
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 545 ОТНОСНО: Предложение на погасителен план за издължаване на банков кредит № Л026/04.02.2002 година с кредитодател “Общинска банка” АД съгласно т.6 от Решение № 496 по протокол № 31 от 20.12.2001 г. на Общински съвет – Шумен
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 546 ОТНОСНО: Обезпечаване на банков кредит от ТБ”Юнион Банк” АД клон Варна във връзка с Решение № 505 по Протокол № 33 от 13.02.2002 г. на ОбС за даване съгласие за ползване на банков кредит в размер на 20 000 /двадесет хиляди / лв. от “Паркинги и гаражи – Шумен” ЕООД – гр. Шумен.
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 547 ОТНОСНО: Определяне на концесионер за дейностите по извършване на търговска дейност, осъществявана върху имот “Градски басейн” в гр. Шумен.
№ 34 / 21.03.2002 г. РЕШЕНИЕ № 548 ОТНОСНО: Становище на Кмета на Община Шумен и Предложение от Поземлена Комисия гр. Шумен относно одобряване на протокол за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 549 ОТНОСНО: Изменение на чл.53 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 550 ОТНОСНО: Предложение за приемане на нова схема за оценка на проекти от Управителния съвет на Общински фонд "Култура"
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 551 ОТНОСНО: Предоставяне средства на "ОМЦ" ЕООД - Шумен
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 552 ОТНОСНО: Ползване по предназначение приходите от компютърния кабинет на ПМГ
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 553 ОТНОСНО: Разрешение за настаняване под наем в имот - частна общинска собственост на сдружение с идеална цел "Регионален съюз на зайцевъдите и природолюбителите в Шуменски регион без провеждане на търг или конкурс
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 554 ОТНОСНО: Изменение на т.2.4 от Решение № 103 по протокол № 9 от 07.04.2000 г. на Общински съвет - Шумен
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 555 ОТНОСНО: Допълнение и приемане на Решение № 538 по Протокол № 34 от 21.03.2002 г. на заседание на Общински съвет
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 556 ОТНОСНО: Присъждане на званието "Почетен гражданин на Шумен" на д-р Иван Сакелариев
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 557 ОТНОСНО: Присъждане на званието "Почетен гражданин на Шумен" на Асен Мутафчиев
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 558 ОТНОСНО: Присъждане на званието "Почетен гражданин на Шумен" на о.з. подп. Жечко Маринов Вълчев /Каинов/
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 559 ОТНОСНО: Предложение за актуализация на Статута за почетните звания на Община Шумен - /устно предложение от Иван Капралов/
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 560 ОТНОСНО: Определяне носителите на "Награда на Шумен" за 2002 година
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 561 ОТНОСНО: Оземляване на безимотни и малоимотни граждани със земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с.Ил.Р.Блъсково, Община Шумен
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 562 ОТНОСНО: Предложение от поземлена комисия - Шумен за замяна на частен имот в с.Овчарово със земя от Общинския поземлен фонд на гр. Шумен
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 563 ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване по реда на чл.12, ал.2 от ЗОС и чл.9 от НРПСУРОИ
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 564 ОТНОСНО: Обезпечаване на банков кредит в размер на 20 000 лв. от "Паркинги и гаражи" ЕООД
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 565 ОТНОСНО: Приватизация на пакет акции, представляващи 20 % от капитала на "Балкан" АД - гр. Шумен
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 566 ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на Общински нежилищен имот в кв. Макак
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 567 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот - Магазин на ул."Македония"
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 568 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот - на пл. "Ал.Стамболийски"
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 569 ОТНОСНО: Приватизация на общински незавършен Обект - Магазин на бул."Плиска"
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 570 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен Имот на ул."Дойран"
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 571 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот - Ресторант "Българска юрта"
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 572 ОТНОСНО: Откриване производство по отчуждаване на части от поземлени имоти за улица с о.т. 6306-6307-6197, кв.449А - гр.Шумен
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 573 ОТНОСНО: Разрешаване промяна предназначението на територия, попадъща под отреждане за озеленяване и улица - кв.54, предвидено в действащия регулационен план на с.Васил Друмево, чрез изменение на плана, с цел образуване на урегулирани имоти за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности. Извършване на продажба чрез търг на новообразуваните УПИ на основание чл.35 ал.1 от ЗОС Община Шумен
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 574 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между общината и частно лице на основание чл.35, ал.4 и чл.36 от ЗОС по отношение на парцел /УПИ/ХІ - за жилищно строителство, кв. 67А, по плана на гр. Шумен
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 575 ОТНОСНО: Замяна на недвижим имот общинска собственост с имот собственост на частно лице на основание чл.35, ал.2 от ЗОС
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 576 ОТНОСНО: Изкупуване на подобрения извършени от добросъвестен владетел върху имот общинска собственост
№ 35 / 29.04.2002 г. РЕШЕНИЕ № 577 ОТНОСНО: Избор на членове на Временната комисия за след приватизационен контрол в изпълнение на Решение № 527 по Протокол № 34/21.03.2002 г.
№ 36 / 11.05.2002 г. РЕШЕНИЕ № 578 ОТНОСНО: Уреждане на финансови взаимоотношения между Община Шумен и "Автомагистрали - Черно море" АД гр.Шумен
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 579 ОТНОСНО: Прекратяване на процедура за продажба на общински жилища предоставени на ведомства, по реда на чл.47, ал.1, т.2 от ЗОС
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 580 ОТНОСНО: Продължаване действието на Решение № 367 от 11.05.2001 г.
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 581 ОТНОСНО: Разпореждане с движимото имущество на закритата Военна поликлиника със стационар гр. Шумен
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 582 ОТНОСНО: Утвърждаване на нов Управителен съвет на Общински фонд “Култура”
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 583 ОТНОСНО: Включване на Община Шумен в Сдружение с нестопанска цел “Култура и туризъм на българския североизток”
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 584 ОТНОСНО: Оптимизиране мрежата на ОВЗ в Община Шумен за учебната 2002/2003 г
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 585 ОТНОСНО: Изпълнение на решение № 552 от 29.04.2002 г. за ползване по предназначение приходите от компютърния кабинет на ПМГ “Н.Попович”
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 586 ОТНОСНО: Оземляване на безимотни и малоимотни граждани със земеделски земи от Общинския поземлен фонд на основание чл.16, ал.2 от Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни , приета с ПМС № 218/18.10.2000 г. на МС
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 587 ОТНОСНО: Предложение на Поземлена комисия Шумен за замяна на частен имот в с.Друмево със земя от Общинския поземлен фонд в землището на с.Ветрище
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 588 ОТНОСНО: Актуализация на бюджет 2002 г.
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 589 ОТНОСНО: Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Шумен за 2002 г., приет с решение № 540 по протокол № 34 от 21.03.2002 г. на заседание на Общински съвет
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 590 ОТНОСНО: Изменение на структурата и щата на БД”Охранителна дейност”
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 591 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 270 от 21.12.2000 г. на Общински Шумен
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 592 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за търговската дейност
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 593 ОТНОСНО: Приемане на годишните счетоводни отчети на едноличните общински търговски дружества
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 594 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот в кв.Макак
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 595 ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот – Магазин на ул.”Марица”
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 596 ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот – Магазин на бул.”Мадара”
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 597 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на параграф 17/1/ от Закона за устройство на териториите
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 598 ОТНОСНО: Провеждане на процедура по част изменение на ПУП на кв. 453 в гр.Шумен
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 599 ОТНОСНО: Продажба на общински урегулиран поземлен имот – кв.513 по плана на гр. Шумен
№ 37 / 18.06.2002 г РЕШЕНИЕ № 600 ОТНОСНО: Утвърждаване параметри за инвестиционен кредит от “Общинска банка” АД София
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 601 ОТНОСНО: Даване мнение по постъпила молба вх. № 02002/17.06.2002 г. от Златка Спасова Лалева за опрощаване на задължения от надвзета пенсия
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 602 ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на територията на Община Шумен през стопанската 2002/2003 г.
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 603 ОТНОСНО: Оземляване на безимотни и малоимотни граждани със земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с.Ил.Р.Блъсков, Община Шумен
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 604 ОТНОСНО: Предложение от Поземлена комисия Шумен за замяна на частен имот в с.Кладенец със земя от Общинския поземлен фонд в землището на с.Ветрище
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 605 ОТНОСНО: Промени в организационната структура на общинска администрация
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 606 ОТНОСНО: Приемане на годишните счетоводни отчети на едноличните общински търговски дружества
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 607 ОТНОСНО: Определяне на концесионер за предоставяне на концесия с предмет: извършване на дейности по управление на Гробищен парк в гр. Шумен
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 608 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на превози по общинската транспортно схема
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 609 ОТНОСНО: Продажба на търг на имоти – частно общинска собственост на основание чл.35, ал.1 от ЗОС – парцели в кв. Мътница
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 610 ОТНОСНО: Продажба на търг на имоти – частна общинска собственост на основание чл.35, ал.1 от ЗОС поземлен имот № 567 в кв.233 в гр. Шумен
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 611 ОТНОСНО: Продажба на търг на имоти – частно общинска собственост на основание чл.35, ал.1 от ЗОС – урегулиран поземлен имот ХV, кв.102 в кв. Дивдядово
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 612 ОТНОСНО: Изменение на чл.9, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 613 ОТНОСНО: Допълнение на чл.11 от Раздел ІІ на Наредбата за базисни наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество, приета с Решение № 187/28.07.2000 г. на Община Шумен
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 614 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за обекти на КОО по действащ ЗРП на кв.”Б.Българанов” кв.569а – гр. Шумен
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 615 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на параграф 17/1/ от Закона за устройство на териториите
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 616 ОТНОСНО: Продажба на /УПИ/ ІІ 9729, кв. 366, кв. “Тракия” – гр. Шумен – частна общинска собственост
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 617 ОТНОСНО: Разрешаване промяна предназначението на територия, попадъща под отреждане за озеленяване, предвидено в действащия регулационен план на гр. Шумен – част от парцел /УПИ/ І “ За озеленяване , кв.119, чрез изменение на плана, с цел образуване на урегулирани имоти за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 618 ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение на границата между съседни парцели /УПИ/ІV – 5889 и VІІ – общински, кв.576, по плана на гр. Шумен, изискващо се по чл.15, ал.3 от ЗУТ
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 619 ОТНОСНО: Изменение на структурата и щата на БД “Охранителна дейност”
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 620 ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на имоти общинска собственост
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 621 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот, представляващ част от първия етаж от сграда на ул.”Съединение” № 71
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 622 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот – Магазин на ул.”Македония”
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 623 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот – Магазин на бул.”Мадара”
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 624 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 338 от 18.04.2001 г. на ОбС Шумен за откриване на процедура за предоставяне на концесия за язовири – публична общинска собственост
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 625 ОТНОСНО: Приключване ликвидацията на “Вариант – проект” ЕООД
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 626 ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия по реда на чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 627 ОТНОСНО: Членство на Община Шумен в Сдружение с нестопанска цел “Шумен-21 век”
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 628 ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 412 по Протокол № 27 от 17.07.2001 г. на Общински съвет – Шумен – по устно предложение на ПК по селско стопанство
№ 38 / 30.07.2002 г РЕШЕНИЕ № 629 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 586 по Протокол № 37 от 18.06.2002 г. на Общински съвет – Шумен – по устно предложение на ПК по селско стопанство
№ 39 / 02.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 630 ОТНОСНО: Предложение за утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати в отраслите и дейностите, финансирани от общинския бюджет във връзка с ПМС № 22 от 05.02.2002 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности, изменено и допълнено с ПМС № 48 от 05.03.2002 г. и с ПМС № 138 от 05.07.2002 г. Определяне размера на основните месечни работни заплати и допълнителни трудови възнаграждения на кмета на общината, кметовете на населени места и кметските наместници.
№ 39 / 02.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 631 ОТНОСНО: Предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на шуменския регион.
№ 39 / 02.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 632 ОТНОСНО: Предложение за разпределение на допълнително предоставени финансови средства от МФ във връзка с ПМС №182 от 2002 год.
№ 39 / 02.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 633 ОТНОСНО: Разваляне на договор за учредяване право на строеж в кв. 162 по плана на града.
№ 39 / 02.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 634 ОТНОСНО: Разглеждане на молба от ХРИСТО ИВАНОВ КИРОВ, гр. Шумен, ул.”Северна”№12, вх.2, ет.6, ап.27 за опрощаване на задължение по акт № 131 от 02.03.2000 г. в размер на 500 лв.
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 635 ОТНОСНО: Устно предложение от г-н Асен Георгиев – председател на ОбС за дарение на средства в полза на църквата в с.Белокопитово, Община Шумен.
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 636 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот – Магазин на ул. “Марица”
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 637 ОТНОСНО: Утвърждаване Правилник за дейността на Общинската школа по изкуствата “Анастас Стоянов “ и определяне на такси за обучение през учебната 2002/2003 година
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 638 ОТНОСНО: Замяна недвижим имот общинска собственост с имот собственост на частно лице на основание чл.35, ал.2 от ЗОС
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 639 ОТНОСНО: Допълнение към Докладна записка № 61-01-108 от 22.04.2002 г. за освобождаване на депозита на ЕТ”Вики - Виктория Гарабедян”
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 640 ОТНОСНО: Анализ на състоянието на компютърните кабинети в училищата на Община Шумен за учебната 2001 – 2002 г. и предложение за размера на таксите за ползването им в изпълнение на Решение № 552 / 29.04.2002 г. на Общинския съвет.
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 641 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на параграф 17/1/ от ЗУТ
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 642 ОТНОСНО: Замяна недвижим имот общинска собственост с имот собственост на частно лице на основание чл.35, ал.2 от ЗОС
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 643 ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно по реда на чл.12, ал.2 от ЗОС за ползване от НЧ “Отец Паисий”, кв. Мътница, гр. Шумен читалището в кв.Мътница с акт за публична общинска собственост № 1008/10.06.2002 г.
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 644 ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за базисните наемни цени за отдаване под наем на общинско имущество
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 645 ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот в местността “Крумови порти”
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 646 ОТНОСНО: Допълнение на решение № 421 по Протокол № 28 от 25.09.2001 г. на заседание на Общинския съвет за определяне цени на услуги, предоставени на физически и юридически лица от Община Шумен, извън тези визирани в чл.1, т.2 от Закона за местните данъци и такси.
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 647 ОТНОСНО: Замяна право на строеж върху имот общинска собственост по реда на чл.35, ал.2 от ЗОС
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 648 ОТНОСНО: Промяна предназначението на 1 /един/ бр. общинско жилище - от жилище за отдаване под наем в имот частна общинска собственост за задоволяване на здравни нужди на населението.
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 649 ОТНОСНО: Промяна предназначението на 2 бр.общински жилища - от оборотни в жилища за отдаване под наем.
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 650 ОТНОСНО: Стратегия и програма за развитие на Община Шумен / 2002-2006 г.
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 651 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на общински парцели на основание чл.35, ал.1 от ЗОС.
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 652 ОТНОСНО: Безвъзмездно ползване на движимо имущество.
№ 40 / 24.09.2002 г РЕШЕНИЕ № 653 ОТНОСНО: Съгласие за участие на Медико-диагностична лаборатория “ДЕНТ-Шумен” ЕООД гр. Шумен в Сдружение за стоматологично здраве, регистрирано по ЗЮЛНЦ.
№ 41 / 16.10.2002 г РЕШЕНИЕ № 654 ОТНОСНО: Ликвидация на съсобственост върху недвижим имот/ “Къща на Рачко Рачев”/
№ 41 / 16.10.2002 г РЕШЕНИЕ № 655 ОТНОСНО: Опрощаване на задължения от наем към община Шумен на СД “Антос-Андонов и сие”
№ 41 / 16.10.2002 г РЕШЕНИЕ № 656 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти на основание чл.35, ал.5 и чл.36 от ЗОС
№ 41 / 16.10.2002 г РЕШЕНИЕ № 657 ОТНОСНО: Приватизация на 100 дяла, представляващи 20 % от капитала на “БКС” ООД – гр. Шумен
№ 41 / 16.10.2002 г РЕШЕНИЕ № 658 ОТНОСНО: Приватизация на пакет акции, представляващи 20 % от капитала на “Хранителни стоки - Шумен” АД – гр. Шумен
№ 41 / 16.10.2002 г РЕШЕНИЕ № 659 ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на Общински нежилищен имот в местността “Топхане”
№ 41 / 16.10.2002 г РЕШЕНИЕ № 660 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот – Магазин на бул.”Мадара”
№ 41 / 16.10.2002 г РЕШЕНИЕ № 661 ОТНОСНО: Приватизация на незавършен обект на строителството – Магазин на бул. “Плиска”
№ 41 / 16.10.2002 г РЕШЕНИЕ № 662 ОТНОСНО: Приватизация на общинки нежилищен имот в кв.Макак
№ 41 / 16.10.2002 г РЕШЕНИЕ № 663 ОТНОСНО: Оттегляне на Община Шумен от споразумение за изграждане на Психо-социален център
№ 41 / 16.10.2002 г РЕШЕНИЕ № 664 ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот на ул. “Цар Освободител” № 59
№ 41 / 16.10.2002 г РЕШЕНИЕ № 665 ОТНОСНО: Промяна в приходната и разходна част на бюджета и приемане на актуализиран пообектов разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2002 год.
№ 41 / 16.10.2002 г РЕШЕНИЕ № 666 ОТНОСНО: Промяна в организационната структура и Устройствения правилник на общинска администрация
№ 41 / 16.10.2002 г РЕШЕНИЕ № 667 ОТНОСНО: 1. Утвърждаване на маломерни паралелки в ОВЗ на територията на Община Шумен за учебната 2002/2003 г. 2. Изплащане на транспортни разходи напътуващи учители до селата на Община Шумен и непедагогически персонал в град Шумен
№ 41 / 16.10.2002 г РЕШЕНИЕ № 668 ОТНОСНО: Даване мнение по постъпила жалба вх. № 02-00-10/19.07.02 г. от Валентина Кирилова Славова за опрощаване на задължение за неправомерно получена пенсия
№ 41 / 16.10.2002 г РЕШЕНИЕ № 669 ОТНОСНО: Финансиране на допълнителни щатни бройки педагогически персонал за функция “образование” в Община Шумен и промяна броя на полуинтернатните групи в общинските училища
№ 41 / 16.10.2002 г РЕШЕНИЕ № 670 ОТНОСНО: Определяне на концесионер за предоставяне на концесия с предмет : извършване на дейностите по управление на Гробищния парк в град Шумен.
№ 42 / 07.11.2002 г РЕШЕНИЕ № 671 ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот /“Къща на Рачко Рачев”/
№ 42 / 07.11.2002 г РЕШЕНИЕ № 672 ОТНОСНО: Предоставяне под наем Спортна зала “Юнак”
№ 42 / 07.11.2002 г РЕШЕНИЕ № 673 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл.129 от ЗУТ за одобряване изменение на действащи планове на гр. Шумен, с цел образуване на урегулирани поземлени имоти за инфраструктурни обекти
№ 42 / 07.11.2002 г РЕШЕНИЕ № 674 ОТНОСНО: Приложение на параграф 67, ал.6 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност
№ 42 / 07.11.2002 г РЕШЕНИЕ № 675 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на общински урегулирани поземлени имоти на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС
№ 42 / 07.11.2002 г РЕШЕНИЕ № 676 ОТНОСНО: Замяна на учредено право на строеж върху имот общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 2 от ЗОС
№ 42 / 07.11.2002 г РЕШЕНИЕ № 677 ОТНОСНО: Приложение на чл.199 от Закона за устройство на територията
№ 42 / 07.11.2002 г РЕШЕНИЕ № 678 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на имот – частна общинска собственост на основание чл.35, ал.1 от ЗОС
№ 42 / 07.11.2002 г РЕШЕНИЕ № 679 ОТНОСНО: Приемане на концепция за газификация на град Шумен
№ 42 / 07.11.2002 г РЕШЕНИЕ № 680 ОТНОСНО: Учредяване на смесено търговско дружество съвместно с частна фирма
№ 42 / 07.11.2002 г РЕШЕНИЕ № 681 ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на параграф 17/1/ от ЗУТ
№ 42 / 07.11.2002 г РЕШЕНИЕ № 682 ОТНОСНО: Оземляване на безимотни и малоимотни граждани със земеделски земи от държавния поземлен фонд в землището на с.Мадара, Община Шумен
№ 42 / 07.11.2002 г РЕШЕНИЕ № 683 ОТНОСНО: Предложение от Поземлена комисия гр. Шумен за замяна на имот в с.Овчарово
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ № 684 ОТНОСНО: Именуване и възстановяване имена на улици и обекти в гр.Шумен
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №685 ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти – магазини на ул.”Цар Освободител”
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №686 ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот – магазини на пл. Освобождение”
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №687 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот в местността “Топхане”
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №688 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот на ул.”Цар Освободител № 59
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №689 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот – сладкарница на ул.”Оборище”, бл.5
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №690 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот в местността “Крумови порти”
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №691 ОТНОСНО: Продажба чрез търг на общински поземлени имоти на основание чл.35, ал.1 от ЗОС
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №692 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот на основание чл.35, ал.5 и чл.36 от ЗОС
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №693 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за търговската дейност
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №694 ОТНОСНО: Допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Шумен
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №695 ОТНОСНО: Изменение на чл.19 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет Шумен.
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №696 ОТНОСНО: Промяна предназначението на 16 бр. общински жилища
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №697 ОТНОСНО: Даване съгласие за сключване на договор за краткосрочен кредит на “Медицински център І – Шумен” ЕООД
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №698 ОТНОСНО: Предложение за разпределение на средствата на комисията по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №699 ОТНОСНО: Даване мнение по постъпила молба от Руска Гинева Вълчева за опрощаване на задължение от неправомерно получени социални помощи
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №700 ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия по реда на чл.7, ал.4 от Наредбата за пенсиите
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №701 ОТНОСНО: Ползване на заем /кредитна линия/ за Бюджет 2003 г.
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №702 ОТНОСНО: Предложение за разпределение на допълнително предоставени финансови средства от МФ във връзка с ПМС № 269 от 2002 г.
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №703 ОТНОСНО: Определяне размера на такса “Битови отпадъци” в Община Шумен за 2003 г.
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №704 ОТНОСНО: Даване предложение до министъра на Регионалното развитие и благоустройство, изискващо се по чл.36, ал.4 от ЗУТ, за допускане на отклонения от правилата и нормативите за застрояване на част от кв.160 по плана на гр.Шумен, по-големи от установените в чл.36, ал.1, 2 и 3 от ЗУТ
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №705 ОТНОСНО: Предложение от Общинска служба “Земеделие и гори” гр.Шумен за замяна на частен имот в с.Ил.Р.Блъсков със земя от Общинския поземлен фонд в землището на гр.Шумен
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №706 ОТНОСНО: Предложение от Поземлена комисия – Шумен за замяна на частен имот в с.В.Друмев със земя от Общинския поземлен фонд в землището на с.Мадара
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №707 ОТНОСНО: Предложение от Поземлена комисия гр. Шумен за замяна на частен имот в с.Салманово със земя от Общинския поземлен фонд в землището на с.Салманово
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №708 ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя на Клуб по конен спорт “Кабиюк” – гр.Шумен
№ 43 / 19.12.2002 г РЕШЕНИЕ №709 ОТНОСНО: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за извършване на търговска дейност, осъществявана върху имот “Общинска тенис-база” в гр. Шумен – публична общинска собственост