Препис!


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел.: 054/57094, факс: 054/56902,
E-mail:
оbsavet@shoumen.bgРЕШЕНИЕ №762
по протокол №46 от 25.04.2003г.
на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Удостояване на Мустафа Чаушев със званието “Почетен гражданин на гр.Шумен” и Почетен знак на Община Шумен – златен

Удостоява с почетния знак на Общината – златен и присъжда званието “Почетен гражданин на гр.Шумен” на Мустафа Арифов Чаушев за изключителни заслуги към естрадната музика, разпространение на българската песен в страната и чужбина и във връзка с неговата шестдесет годишнина.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:/п/ Ас.Георгиев
_______________________________________________________________________

Дата:
гр.Шумен
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, ПРОТОКОЛИСТ:
/ Е.Атанасова /