Начало Търгове и конкурси

Търгове, конкурси и съобщения

24 март 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж на 11 бр. гараж със ЗП 20.56 кв.м. за един брой в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.53 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 7235 кв.м., съответстващ на УПИ І "Жилищно строителство, КОО и гаражи" в кв.576 по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 2907 от 05.11.2008 г.

Право на участие в търга имат физически и юридически лица, притежаващи автомобили, собственици на застроен недвижим имот в гр.Шумен на ул.”Бели лом”№ 6.

2. Търгът ще се проведе на 02.04.2015 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена за един гараж – 1900 лв. /хиляда и осемстотин лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 01.04.2015 г.;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 30 лв. /тридесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 01.04.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 01.04.2015 г.

2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимият местен данък и местна такса след влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.

4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 23.04.2015 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


24 март 2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,

Кметът на Община Шумен ОБЯВЯВА:

Инициатива на “Вики 1995” ООД - гр. Шумен, за ползване на воден обект – язовир “Костена река”
1.Цел на заявеното използване: Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности
2. Воден обект и код на водното тялоЯзовир “Костена река”, находящ се в землището на с. Костена река, Община Шумен, Област Шумен ВG2РR345R007
3.Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:Максимална залята площ - 25 дка,
Общ обем - 23 хил. куб.м.
Височина на стената - 13 м.
Дължина на стената - 128 м.
4.Място на използване на водите, населено място и ЕКАТТЕ:Язовир “Костена река”, имот № 000095 в землището на с. Костена река, местност “Кабак Тепе” ЕКАТТЕ 38892
5.Проектни параметри на използването:Ползвана залята площ в размер на 10 дка
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за ползване на водния обект:Ползването на водния обект единствено за разрешената цел;
Спазване на разрешителния режим на ползване;
Упражняване на правата, в определения с разрешителното срок;
Упражняване на правата в определените с разрешителното параметри на използване;
7. Място за предоставяне на писмени възражения от заинтересованите лица:Община Шумен, гр. Шумен, бул. “Славянски” №17
Срок – 14 дни от датата на обявяването


24 март 2015 г.

Публично оповестяване на прекратяването на категорията на туристически обекти от категоризиращия орган на Община Шумен, на основание чл.137, ал.5 от Закона за туризма


19 март 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, гр. Шумен, че ще се проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:

- фирма „Алфа комерс” ООД

На 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 март, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 и 13 април 2015 г. от 8 до 19 часа с наземна техника на пшеница, срещу див овес с препарата Имаспро 7,5 ЕВ при доза 100 мл/дка с карантинен срок 60 дни, срещу широколистни плевели с препарата Гранстар Супер 50 СГ при доза 4 гр/дка без карантинен срок, срещу септориоза, мрежести петна и ръжди с препарата Кредо 600 СК при доза 200 мл/дка с карантинен срок 56 дни и срещу житен бегач с препарата Агрия 1050 плюс при доза 70 мл/дка с карантинен срок 28 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите както следва:

„Теке дере” - 8,300 дка, „Ак чурек” – 498,500 дка и „Иджик Дю Зю”– 46,210 дка.

- фирма „Агропарт България” ООД

На 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 март, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 и 13 април 2015 г. от 8 до 19 часа с наземна техника на пшеница, срещу див овес с препарата Имаспро 7,5 ЕВ при доза 100 мл/дка с карантинен срок 60 дни, срещу широколистни плевели с препарата Гранстар Супер 50 СГ при доза 4 гр/дка без карантинен срок, срещу септориоза, мрежести петна и ръжди с препарата Кредо 600 СК при доза 200 мл/дка с карантинен срок 56 дни и срещу житен бегач с препарата Агрия 1050 плюс при доза 70 мл/дка с карантинен срок 28 дни. Подлежащ на третиране е терен в местността „Иджик Дю Зю”– 17,200 дка.

Съгласно чл.12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

За повече информация:

тел.: 054/830 750 – „Алфа комерс” ООД

тел.: 054/830 750 – „Агропарт България” ООД

и тел.: 054/857 710 – Община Шумен


10 март 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЯВА

Собствениците на земеделска и горска техника от град Шумен, че на основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника са предвидени прегледи в град Шумен, в офиса на Контролно-техническата инспекция, РС Шумен, за следните дати:

13.03.2015 г. - 08.30-17.00 часа;

20.03.2015 г. - 08.30-17.00 часа;

21.03.2015 г. - 08.30-17.00 часа;

27.03.2015 г. - 08.30-17.00 часа;

31.03.2015 г. - 08.30-17.00 часа.

За повече информация: GSM: 0886742443 – инж. Васил Василев и GSM: 0884362049 – инж.Красимир Иванов


09 март 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

Възлагане управлението на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца” на територията на община Шумен:

1. Условия за участие:

1.1. В конкурса могат да участват:

1.1.1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица.

1.1.2. Физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

1.2. Кандидатите трябва да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане като доставчик на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция” и да притежават лиценз от Държавната агенция за закрила на детето за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Опит в сферата на социалните услуги (минимум 2 години), включително опит в работата с деца от рискови групи и търговска репутация.

2.2. Наличие на работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите.

2.3. Финансова стабилност на кандидата (коректно изразходване на финансови средства при изпълнение на проекти, при управление на социални услуги и др.).

2.4. Представена Програма за развитие на социалните услуги.

2.5. В конкурса не може да участва кандидат, който:

- е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

- се намира в ликвидация;

- е лишен от право да упражнява търговска дейност;

- има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

- е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;

- е в положение на конфликт на интереси.

Когато участниците са юридически лица, на изискванията, посочени в настоящата точка, следва да отговарят членовете на техните управителни и контролни органи.

2.6. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено на Община Шумен промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца”.

3.1. Изпълнителят – доставчик на социалната услуга следва да организира цялостната дейност на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в сградата на ул.“Генерал Скобелев” № 95, гр. Шумен за срок от 3 години от сключване на договор.

3.2. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца, Доставчикът предоставя социални услуги за постигане на адекватна социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи, в съответствие с Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция”, утвърдено от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Целеви групи:

• Деца от рискови групи;

• Семействата на деца от рискови групи.

3.3. Целта на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция е: подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца от различни рискови групи, както и подкрепа на деца от рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

Услугата функционира при спазване на следните принципи:

• Гарантиране правата на децата за живот в семейна среда;

• Зачитане на човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта;

• Зачитане правото на децата на изразяване на мнение и изслушване;

• Доброволност при ползване на услугите в ЦСРИ;

• Прилагане на индивидуален подход при предоставяне на дейностите за подкрепа;

• Уважение към различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото разнообразие;

• Подпомагане на рисковите групи за включването им в социалната среда;

• Поверителност;

• Работа в екип и междуинституционално сътрудничество.

При предоставяне на услугата се спазват следните ценности:

• Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.;

• Гарантиране на равен достъп до разнообразни дейности за подкрепа, съобразно индивидуалните потребности;

• Индивидуална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на децата;

• Информираност и право на избор при определяне на подкрепата.

3.4. Доставчикът организира услугата с персонал, определен в съответствие с Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед №РД01-864/30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика.

3.5. Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Шумен е държавно делегирана дейност, открита със Заповед №РД01-809/30.06.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане с капацитет – 25 места.

3.6. Предоставяните услуги в Центъра за социална рехабилитация и интеграция трябва да отговарят на нормативните изисквания на Закона за закрила на детето, Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, Закона за социалното подпомагане, Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.

4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

4.1. Финансовото участие от страна на Община Шумен се изразява в предоставяне на парични средства, съобразно субсидията от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности в Център за социална рехабилитация и интеграция. Общината ще предоставя средствата ежемесечно, в размер, съобразно субсидията от Републиканския бюджет.

4.2. Единният разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности на едно лице през 2015 г. в Център за социална рехабилитация и интеграция, съгласно Решение на МС №801/03.12.2014 г. е 2 599 лв. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на сключения с доставчика договор.

4.3. Финансирането за всяка следваща година от действието на Договора ще се урежда с Анекс, съгласно утвърден стандарт с Решение на Министерския съвет.

4.4. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за издръжка на Центъра за социална рехабилитация и интеграция като делегирана от държавата дейност освобождава Общината от отговорност и прекратява договора с доставчика.

4.5. Финансовото предложение към Програмата за развитие на социалната услуга ЦСРИ, предоставена от кандидатите с конкурсната документация ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора с Община Шумен.

Едностранни промени от доставчика могат да бъдат правени единствено между подпараграфите на параграф Издръжка от Финансовото предложение след писмено уведомление до Дирекция “Социална политика и здравеопазване” при Община Шумен.

Други промени се извършват посредством анекс към сключения договор при изменение на нормативната уредба, сумата на единните разходни стандарти, вида или капацитета на социалната услуга, по предписания на контролни органи, непреодолима сила или непредвидени обстоятелства.

4.6. Доставчикът дължи представяне на месечни отчети, включващи подробно описание на видовете разходи и копия на разходооправдателни документи в съответствие с Финансовото предложение. Неусвоените средства в края на бюджетната година се разпределят, съобразно нормативната уредба.

5. Документи за участие.

5.1. Удостоверение за вписване в регистъра към АСП и лиценз от ДАЗД.

5.2. Препис от решение за съдебна регистрация.

5.3. Удостоверение за актуално състояние.

5.4. Удостоверение, че доставчика не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност.

5.5. Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ.

5.6. Удостоверение за данъчна регистрация .

5.7. Автореференция за досегашната работа на доставчика на социалната услуга.

5.8. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за предходната година.

5.9. Удостоверения от съответните компетентни органи за:

а/ наличие/липса на задължения пред НАП

б/ наличие/липса на изпълнителни дела.

5.10. Програма за развитие на социалните услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция за целия 3-годишен период на предоставяне на услугата, съдържаща:

5.10.1. Техническо предложение, което включва:

- цели на предлаганата услуга;

- характеристика на целевите групи и оценка на очаквания брой преки и косвени бенефициенти;

- описание на видовете дейности;

- график на дейностите;

- организационна структура, оперативно и финансово управление;

- структура, квалификация и отговорности на персонала за осъществяване на социалната услуга;

- участие на партньори и подизпълнители за изпълнение на програмата, ако е приложимо;

- личен принос на кандидата;

- други характеристики, предложения или препоръки.

5.10.2. Финансово предложение за разпределение на бюджетните средства, съответстващи на стандарта за издръжка на едно лице, съгласно Решение на Министерски съвет №801/03.12.2014 г. и в съответствие с перата по ЕБК за 2015 г., включващо детайлизирано описание на:

- разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;

- разходи за издръжка.

5.11. Попълнен проекто-договор по образец.

6. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите представят документите до 17,00 ч. на 22.04.2015г., в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в стая № 204, деловодство на Община Шумен. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и при възможност номер на факс.

7. Време и начин за провеждане на конкурса.

7.1. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината, включваща представители на общинска администрация и представител на Агенцията за социално подпомагане. Комисията ще започне работа в първия работен ден, след изтичане на крайния срок за подаване на документи, в сградата на Община Шумен.

7.2. Конкурсът се осъществява на два етапа:

Първи етап – Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на изискванията, се отстранява от участие в конкурса.

Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите Програми за развитие на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца.

Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване.

За всеки етап от конкурса Комисията съставя Протокол.

8. Начин на оценяване

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

• Съответствие на кандидата с предварително обявените изисквания в т.2 – 15 точки

• Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги – 15 точки;

• Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 15 точки;

• Финансова стабилност на кандидата – 5 точки;

• Представена от кандидата Програма за развитие на социалните услуги, изготвена в съответствие с изискванията – 30 точки;

• Разпределение на бюджетните средства по целесъобразност и в съответствие с дейностите на Центъра – 15 точки;

• Личен принос на кандидата – 5 точки.

Кандидатите ще се класират по брой на точките, като максималният общ брой точки е 100. На първо място комисията определя кандидата с най-много точки, който ще бъде поканен за подписване на Договор с Кмета на Общината.

9. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.

9.1. Въз основа на протокола от втория етап, Кметът на Общината в 3-дневен срок след провеждане на конкурса издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

9.2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него кандидати в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

9.3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

9.4. Въз основа на заповедта за определяне на класирането на кандидатите, Кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място.

9.5. Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне.


04 март 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 4 броя поземлени имоти-частна общинска собственост в местностите „ПОД МАНАСТИРА”, и „САКАРКА” по плана на новообразуваните имоти, землище Шумен, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.327 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 362 кв.м., АОС № 4310/2014 г.;начална тръжна цена 1 100.00лв./хиляда и сто лева/.

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.187 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 464 кв.м., АОС № 4316/2015 г.;начална тръжна цена 1 400.00лв. /хиляда и четиристотин лева/.

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.340 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 926 кв.м., АОС № 4321/2015 г.;начална тръжна цена 2 900.00лв. /две хиляди и деветстотин лева/.

4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.110 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 318 кв.м., АОС № 4210/2014г.; начална тръжна цена 990.00 лв./деветстотин и деветдесет лева/.

ІІ. Търгът да се проведе на 10.03.2015 г. от 11.00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите

1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 100.00 лв. /сто лева/ до 16:00 ч. на 09.03.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 09.03.2015

4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 09.03.2015 г.

5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658.

ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 17.03.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


27 февруари 2015 г.

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН КЪМ 31.12.2014 г.

На основание чл. 25, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 34, ал. 3 от приетата от Общинския съвет „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет”

КАНИМ

Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на община Шумен към 31.12.2014 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 10.03.2015 г./вторник/ в сградата на община Шумен, зала 363 от 10,00 часа.

проф. дин Георги Колев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН


26 февруари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

1. Публично оповестен търг с ТАЙНО наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Площ от 24.00 кв.м., от която 16.00 кв.м., намираща се върху покрива на сградата на кметството в с.Новосел, Община - Шумен – за разполагане на електронно съобщителни съоръжения и 8.00 кв.м., намираща се на кота терен до сградата – за монтиране на телекомуникационно оборудване.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 3000.00 лв.

- размер на депозита - 300.00 лв.

1.2. Помещение с площ от 40.00 кв.м., намиращо се в гр.Шумен, бул.”С.Велики” / до ДАП /- за ателие за производство и услуги.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 696.00 лв.

- размер на депозита - 70.00 лв.

1.3.Площ от 1.00 кв.м., намираща се на партерния етаж на сградата на кметството в кв.”Дивдядово”, бул.”В.Преслав” в гр.Шумен – за поставяне на кафе – автомат за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 242.00 лв.

- размер на депозита - 25.00 лв.

1.4. Помещение от първа автобусна спирка с площ от 5.25 кв.м., намиращо се в кв.”Дивдядово”, бул.”В.Преслав” на гр.Шумен – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 372.00 лв.

- размер на депозита - 38.00 лв.

1.5. Помещения с обща площ от 37.86 кв.м., / 27.21 кв.м. търг. пл. и 10.65 кв.м. склад /, намиращи се в гр.Шумен, ул.”Добруджа” / до Млад техник / – за търговска дейност с промишлени стоки.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 3009.00 лв.

1.6. Помещение с площ от 20.00 кв.м., намиращо се в кв.50, УПИ ХІХ, по действащия ПУП на с. Мадара, Община-Шумен – за гараж.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 190.00 лв.

- размер на депозита - 19.00 лв.

1.7. Писта за селскостопанско летище с площ от 9329.00 кв.м., намираща се върху поземлен имот с идентификационен № 32706.27.40 по кадастралната карта на с.Ил.Блъсково, Община - Шумен.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 940.00 лв.

- размер на депозита - 94.00 лв.

1.8. Терен, с размери / 4 м. х 4 м. / и площ от 16.00 кв.м., по приложена схема, намиращ се на ул.”Странджа”, в кв.”Тракия” на гр.Шумен, за поставяне на павилион, по реда на чл.56 от ЗУТ – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1131.00 лв.

- размер на депозита - 114.00 лв.

1.9. Терен, с размери / 15 м. х 20 м. / и площ от 300.00 кв.м., намиращ се в кв.”Б.Българанов” на гр.Шумен / пред дома за стари хора / – за открит склад.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1260.00 лв.

- размер на депозита - 126.00 лв.

1.10. Терен, с размери / 4 м. х 4 м. / и площ от 16.00 кв.м., по приложена схема, намиращ се на ул.”Тракия”, в кв.”Тракия” на гр.Шумен / зад СБА /, за поставяне на павилион, по реда на чл.56 от ЗУТ – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1131.00 лв.

- размер на депозита - 114.00 лв.

1.11. Терен с площ от 12.00 кв.м., с размери / 4 м. х 3 м. /, по приложена схема, намиращ се в гр.Шумен, ул.”Генерал Скобелев”/срещу новия „Кауфланд”/, за изграждане на временен обект – павилион, по реда на чл.56 от ЗУТ – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 849.00 лв.

- размер на депозита - 85.00 лв.

2.Търгът да се проведе на 19.03.2015 г., от 11:00 ч. в зала № 363 на Общината.

3. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00ч. на 18.03.2015 год., след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 18.03.2015 год., в касата на Община Шумен-стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 18.03.2014 г.

6. Внесеният депозит от спечелилия търга участник, се прихваща от наемната цена.

7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 26.03.2015 год. от 10.00 часа в стая № 248, а срокът за получаване на тръжни документи е до 14.00 часа на 25.03.2015 год., като депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 25.03.2015 год., а заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 25.03.2015 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години, като само за обект с пореден № 1.7., същият се сключва за срок от 10 години.

9. Класираните на първо и второ място за обекта, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

10. Цените са без включен ДДС. Данъкът се начислява върху наемната цена, с изключение на обекти с пореден № 1.7., 1.8., 1.9., 1.10. и 1.11., за които такъв не се дължи.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и отговорност на наемателя.

12. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 7 дни да извърши нотариална заверка на подпис.

13. Всички обекти се предоставят празни – без оборудване.

УСЛОВИЕ ЗА ОБЕКТ С ПОРЕДЕН № 1.3.;

а / Освен наемната цена, наемателя се задължава да заплаща ежемесечно и по 18.00 лв. с ДДС, за консумирана електрическа енергия.

УСЛОВИЕ ЗА ОБЕКТ С ПОРЕДЕН № 1.1.;

а/ Кандидатите да притежават валиден лиценз за извършване на телекомуникационни и далекосъобщителни услуги и дейности.

За справки тел. 054 / 857-658


26 февруари 2015 г.

Заповед на одобрено от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 год. за землището на с.Градище, Община Шумен.


25 февруари 2015 г.

Публично оповестяване на прекратяването на категорията на туристически обекти от категоризиращия орган на Община Шумен, на основание чл.137, ал.5 от Закона за туризма


24 февруари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Удължаване на срока по „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания”


24 февруари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Удължаване на срока по „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”


19 февруари 2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 16 от 10.04.2015год. от главния архитект на Община Шумен за обект: “Летен информационен център в местността Илчов баир – имот с идентификатор № 83510.96.15 от Кадастралната карта на гр. Шумен на името на Министерството на земеделието и храните – Изпълнителна агенция по горите / за нуждите на Дирекция “Природен парк Шуменско плато/, съгласно разрешение изх. № РД 49-246 от 26.04.2014год. на Министъра на земеделието и храните в РБОбщина Шумен.

С проектната документация може да се запознаете до 19 февруари 2015год. през приемните дни на Община Шумен: понеделник от 13,00ч.-16,30ч; сряда – от 8,30ч. до 11,30ч и от 13,00-16,30ч. и петък от 8,30ч. до 11,30ч. – ет.ІІІ, стая 332.


17 февруари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имот пл. № 000095, язовир “Костена река”, находящ се в землището на с. Костена река, местност “Кабак тепе” с площ 25.472 дка, с начална годишна тръжна наемна цена 762 лева без включен ДДС.

Търгът ще се проведе на 05.03.2015 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 12.03.2015г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. с вкл.ДДС и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.

Депозитът за участие в търга е в размер на 500 лева и се внася в касата на общината, стая № 320 / ІІІ етаж / до 14.00 часа на 04.03.2015г.

Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05319/ 21 12 – кметство с. Костена река


13 февруари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Заповед № РД-25-211 / 13.02.2015 г.
относно определяне на горските територии, в които се забранява паша на селскостопански животни, за 2015 година.


11 февруари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Заповед № РД-25-178 / 05.02.2015 г.


09 февруари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Указания и образци


09 февруари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания”

Покана за изразяване на интерес

Указания и образци


30 януари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н,

дирекция "Устройство на териториите, контрол на строителството и екология", на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340, е изложен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване с обхват част от кв. 455 и кв. 456 по плана на гр. Шумен. Запознаването с проекта може да се направи в стая 340 на общината в рамките на приемното време всеки понеделник от 13,30 до 16,30 ч., сряда от 8,30 до 11,30 ч. и от 13 до 16, 30 ч. и петък от 8,30 до 11,30 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ възраженията по проекта могат да се правят в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в "Държавен вестник".


29 януари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

УВЕДОМЯВА

Собствениците на земеделска и горска техника от град Шумен, че на основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника са предвидени прегледи в град Шумен, в офиса на Контролно-техническата инспекция, РС Шумен, за следните дати: 02.02.2015 г.-08.30-17.00 часа, 06.02.2015 г.-08.30-17.00 часа, 13.02.2015 г.- 08.30-17.00 часа; 20.02.2015 г.- 08.30-17.00 часа; 27.02.2015 г.- 08.30-17.00 часа.

За повече информация: GSM: 0886742443 – инж. Васил Василев и GSM: 0884362049 – инж.Красимир Иванов


19 януари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В А

Във връзка с процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Увеличаване денонощния капацитет на инсталацията, приемане на площадката и третиране на нови по вид отпадъци, модернизиране на оросителната система, промяна в потоците на формираните отпадъчни води, коригиране на географските координати на газовите кладенци и пунктовете за мониторинг на Регионално депо за неопасни битови отпадъци" е осигурен обществен достъп до подробно разработена информация по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС. Информацията е на разположение в сградата на Община Шумен.

Мнения и възражения се приемат в Община Шумен или РИОСВ-Шумен.


12 януари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Медиатор в услугата „Здравна консултация за деца” - 2 позиции

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)


12 януари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Социален работник – координатор на услугите

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Акушерка в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)


12 януари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Лекар - гинеколог в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Юрист в услугата „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Медицинска сестра в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Медиатор в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Лекар - педиатър в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Психолог в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Социален работник в услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Социален работник в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)


12 януари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Медиатор в услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Социален работник/социален педагог в услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)


12 януари 2015 г.

Заповеди на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен, за определяне на класираните купувачи в търг за продажба на дървесина от годишен план за ползване на дървесината за 2015 година от общински горски територии


22 декември 2014 г.

Заповед № 534/ 22.12.2014 на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен, във връзка с явен търг за продажба на дървесина от годишен план за ползване на дървесината за 2015 година от общински горски територии


15 декември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед №РД-25-1983 от 4.12.2014 г. на Кмета на Община Шумен е разрешено изработването на ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ С ОБХВАТ УПИ ІХ-2463, УПИ VІІ-2462 И УПИ VІ-2457, 2461 ОТ КВ.103 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

от заповедта и разяснения по нея може да получите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.


15 декември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Класирани кандидати за персонал на център за настаняване от семеен тип по проект „Слънчево детство”


05 декември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Списък на допуснатите до интервю кандидати за персонал на център за настаняване от семеен тип по проект „Слънчево детство”

Списък на недопуснатите до интервю кандидати за персонал на център за настаняване от семеен тип по проект „Слънчево детство”


3 декември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на СГРАДА за обществено обслужващи дейности с идентификатор 83510.676.35.1 по кадастралната карта на гр.Шумен със ЗП-54 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.676.35, съответстващ на УПИ І в кв.245 по плана на гр. Шумен, АОС № 1035/2002 г.

2. Търгът ще се проведе на 10.12.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 31 000.00 лв. /тридесет и една хиляди лева/.

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 09.12.2014 г.;

• Цената на тръжната документация е в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 09.12.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 09.12.2014 г.

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

3. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество повторен търг ще бъде проведен на 19.12.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


20 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Обявява подбор на персонал и експерти за подкрепящи дейности на център за настаняване от семеен тип

Обява

Декларация

Декларация

Заявление

Автобиография


19 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

СЪОБЩЕНИЕ

От Дирекция УТКСЕ – Община Шумен

На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж №267 от 13.11.2014год. от главния архитект на Община Шумен за обект: “Рехабилитация и разширение на канализационната и водопроводна мрежи на град Шумен във и извън регулация със съпътвстащите ги съоръжения; два броя канализационни помпени станции, захранващите ги мрежи и съоръжения; – етап 2 в рамките на проект № DIR 51011116-23-65 Интегриран воден цикъл за град Шумен – етап ІІ – оперативна програма „Околна среда 2007-2013г. ,” – строеж ІІ”б” категория, съгласно чл. 137 ал.1 т.2б и по одобрени на 05.11.2014 год. към което е приложено решение на МОСВ по писмо изх.№ 08-00-2766(2)от 2012г.

С проектната документация може да се запознаете до 27.11.2014г. в приемните дни на Община Шумен: понеделник от 13,00ч.-16,30ч; сряда – от 8,30ч. до 11,30ч и от 13,00-16,30ч. и петък от 8,30ч. до 11,30ч. – ет.ІІІ, стая 332.


14 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публично оповестен конкурс за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.153.11 по кадастралната карта на гр.Шумен, местност "ПРИ ВОДЕНИЦАТА" с площ 75.684 дка. и АОС № 4309/2014 г., при следните конкурсни условия:

1.1. Минимална цена за продажба на имота - 60550.00 лв. /шестдесет хиляди петстотин и петдесет лева/;

1.2. Минимален брой работни места – 10 /десет/ души, средносписъчен състав за срок не по-малко от 5 години от въвеждането на обекта в експлоатация

1.3. Минимален размер на инвестиции в имота, за изграждане на промишлена сграда в 5-годишен срок след сключване на договора – 250000.00 лв. /двеста и петдесет хиляди лева/.

2. Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 14:00 ч. на 28.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

3. Цената на конкурсната документация е в размер на 200.00 лв./двеста лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на Община Шумен.

4. Конкурсната документация се получава от стая 244 на Община Шумен, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 16:00 ч. на 21.11.2014 г.

5. Предложенията за участие в конкурса се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 14:00 ч на 28.11.2014 г.

6. Плащането на достигнатата конкурсна цена, както и дължимите данък придобиване на имот и такса да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелил конкурса участник.

7. Оглед на имота, обект на конкурса, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


14 ноември 2014 г.

Заповед на Българска агенция по безопасност на храните във връзка с възобновяване на събирането,тарнспортирането и обезвреждането на умрелите животни.


13 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публично оповестен ТАЕН търг за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1.Терен от 16 /4х4/кв.м., находящ се на в кв. „Тракия”, УПИ ІV, кв. 352 от регулационния план на гр. Шумен, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1131.00 лв.

- размер на депозита - 114.00 лв.

1.2.Терен от 12 кв.м., находящ се на ул„Тича”, гр. Шумен, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 994.00 лв.

- размер на депозита - 100.00 лв.

1.3.Помещение от 12 кв.м. на третия етаж в сградата на кметството с. Ивански, Община Шумен, за разполагане на телекомуникационно оборудване и 3 кв.м. от покривното пространство, за монтиране на мачта с антени.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 2400.00 лв.

- размер на депозита - 240.00 лв.

1.4.Помещение от 54 кв.м. /54 кв.м. - търговска площ/, намиращо се на ул. “Добруджа” /до Млад техник/, гр. Шумен за търговска дейност /по приложена схема/.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 5035.00 лв.

- размер на депозита - 504.00 лв.

1.5.Помещение от 16 кв.м. в Младежки дом, гр. Шумен – за магазин за обикновени промишлени стоки /книжарница/.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1492.00 лв.

- размер на депозита - 150.00 лв.

1.6.Павилион от 5 кв.м., находящ се в НИАР "Мадара", с. Мадара за продажба на рекламни материали и сувенири.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 534.00 лв.

- размер на депозита - 54.00 лв.

1.7.Помещение от 15 кв.м. и 10 кв.м. от покривното пространство за разполагане на антени, в "Културен клуб на пенсионера", с. Мадара, Община Шумен – за офис.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 748.00 лв.

- размер на депозита - 75.00 лв.

1.8. Помещение от 15 кв.м., в "Културен клуб на пенсионера", с. Мадара, Община Шумен – за интернет зала.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 308.00 лв.

- размер на депозита - 31.00 лв.

2.Търгът ще се проведе на 26.11.2014 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

3.Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в каса № 1 и 2 на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 25.11.2014 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 25.11.2014 год. в касата на Община Шумен стая № 320.

5.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 25.11.2014 г.

6.Внесеният депозит от спечелилия търга участник се прехваща от наемната цена.

7.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 04.12.2014 год. от 10.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/:

а/ Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 03.12.2014 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

б/ Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 03.12.2014 год. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.

в/ Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 03.12.2014 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8.Договорът за наем със спечелилия търга се сключва за срок от 5 години.

9.Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

10.Цените са без включен ДДС.

11.Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С № 1.1 и 1.2:

А/ На спечелилия търга /ако е нов наемател/ за терена, се издава разрешително от Община Шумен, за поставяне на павилиона, след съгласуване дизайна на павилиона с техническите служби на Общината, която на поема ангажименти за осигуряване на инфраструктурни връзки – „Ел.” и „В и К” захранване.

Б/ На наемателя /ако е нов наемател/ се предоставя до два месеца гратисен период, през който не се заплаща наем, за поставяне на павилиона, след подадена молба от наемателя. През гратисния период, теренът не може да се използва за поставянето на други съоръжения, за извършване на търговска дейност.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ № 1.3:

Кандидатите за участие в търга следва да притежават лиценз от Комисията за регулиране на съобщенията, за извършване на дейността и на изискванията за обществен оператор, съгласно Закона за далекосъобщенията.

За справки тел. 857-659


10 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 7 броя поземлени имоти-частна общинска собственост в местностите „ПОД МАНАСТИРА”, и „САКАРКА” по плана на новообразуваните имоти, землище Шумен, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.267 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 687 кв.м., АОС № 4290/2014 г.;начална тръжна цена 2 080.00лв./две хиляди и осемдесет лева/.

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.652.355 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 734 кв.м., АОС № 4291/2014 г.;начална тръжна цена 2 230.00лв. /две хиляди двеста и тридесет лева/.

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.278 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 374 кв.м., АОС № 4292/2014 г.;начална тръжна цена 1 170.00лв. /хиляда сто и седемдесет лева/.

4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.370 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 1077 кв.м., АОС № 4268/2014 г.; начална тръжна цена 3 350.00 лв./три хиляди триста и петдесет лева/.

5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.371 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 533 кв.м., АОС № 4269/2014 г.; начална тръжна цена 1 660.00 лв./хиляда шестстотин и шестдесет лева/.

6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.372 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 387 кв.м., АОС № 4271/2014 г.; начална тръжна цена 1 210.00 лв./хиляда двеста и десет/.

7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.373 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 569кв.м., АОС № 4270/2014 г.; начална тръжна цена 1 770.00 лв./хиляда седемстотин и седемдесет лева/.

ІІ. Търгът да се проведе на 14.11.2014 г. от 11.00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите

1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 100.00 лв. /сто лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 13.11.2014

4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 13.11.2014 г.

5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658.

ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


6 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж за изграждане на нежилищна сграда /офис/ с РЗП 111 кв.м, в общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.117 по кадастралната карта на гр.Шумен, за който са отредени УПИ І "КОО,ОЖС и гаражи" и УПИ ІІ "ОЖС" в кв.353 и УПИ І "ОЖС,КОО и гаражи" в кв.351-а по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 3147/2010 г.

2. Търгът ще се проведе на 14.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 19450.00 лв. /деветнадесет хиляди четиристотин и петдесет лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 13.11.2014 г.;

2.6. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


6 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж на паркинг със ЗП 398 кв.м, в общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.664.642 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 398 кв.м., съответстващ на УПИ ХІІ "За паркинг" в кв.138 по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 4308 /2014 г.

2. Търгът ще се проведе на 14.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 47800.00 лв. /четиридесет и седем хиляди и осемстотин лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 13.11.2014 г.;

2.6. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


6 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ИМОТ № 003002 по КВС в землището на с. Кладенец, местност "ЯСАЦИ ЯЗОВИРА" с площ 1.032 дка. и АОС № 3936/2013 г., при начална тръжна цена 650.00 лв. /шестстотин и петдесет лева/.

2. Търгът ще се проведе на 14.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.3. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 13.11.2014 г.

2.4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 13.11.2014 г.

2.5. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


6 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.672.13 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 294 кв.м., за който е отреден УПИ ХІV "ЖС и КОО" в кв.476 по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 2026/2005 г.

2. Търгът ще се проведе на 14.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 58800.00 лв. /петдесет и осем хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 13.11.2014 г.;

2.6. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


6 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.449 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 569 кв.м., за който е отреден УПИ І в кв.562а по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 4307/2014 г.

2. Търгът ще се проведе на 14.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 68300.00 лв. /шестдесет и осем хиляди и триста лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 13.11.2014 г.;

2.6. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


6 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж за изграждане на 2 бр. обекти с обществено-обслужващо предназначение със ЗП 100 кв.м. в общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.28 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 15833 кв.м., за който е отреден УПИ ІІ "ЖС, КОО и озеленяване" в кв.573 по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 695/2000 г., както следва:

1.1. Обект 1 на един етаж със ЗП 100 кв.м. при начална тръжна цена 19900.00 лв. /деветнадесет хиляди и деветстотин лева/;

1.2. Обект 2 на един етаж със ЗП 100 кв.м. при начална тръжна цена 19900.00 лв. /деветнадесет хиляди и деветстотин лева/.

2. Търгът ще се проведе на 14.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от обектите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.2. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се внася в каса № 1 или в каса №2 на Информационния център на Община Шумен;

2.3. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2014 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;

2.4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 13.11.2014 г.

2.5. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса след влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


6 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 4 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на гр.Шумен:

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.460.1 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността "ПОД СЕЛО" с площ 1.806 дка., начин на трайно ползване – нива и АОС № 4279/2014 г., при начална тръжна цена 2000.00 лв. /две хиляди лева/.

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.186.11 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността "ЕНДЖЕ ТАРАФ" с площ 80.786 дка., начин на трайно ползване – нива и АОС № 4101/2013 г., при начална тръжна цена 97000.00 лв. /деветдесет и седем хиляди лева/.

1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.186.18 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността "ЕНДЖЕ ТАРАФ" с площ 0.804 дка., начин на трайно ползване – деградирала орна земя и АОС № 4286/2014 г., при начална тръжна цена 1050.00 лв. /хиляда и петдесет лева/.

1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.185.4 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността "ЕНДЖЕ ТАРАФ" с площ 21.364 дка., начин на трайно ползване – нива и АОС № 4287/2014 г., при начална тръжна цена 25700.00 лв. /двадесет и пет хиляди и седемстотин лева/.

2. Търгът ще се проведе на 14.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.3. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 13.11.2014 г.

2.4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 13.11.2014 г.

2.5. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


6 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж на двуетажна сграда с РЗП 333 кв. м., с предназначение за обществено-обслужващи дейности в общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.69 по кадстралната карта на гр.Шумен с площ 20164 кв.м, представляващ част от УПИ І "Комплексно застрояване" в кв.357 по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 3090/2010 г.

2. Търгът ще се проведе на 14.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 81550.00. лв. /осемдесет и една хиляди петстотин и петдесет лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 13.11.2014 г.;

2.6. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


5 ноември 2014 г.

Заповеди на одобрените от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумения за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 год. за землища от община Шумен

Шумен

Понайот Волов

Вехтово

Струйно

Дибич

Салманово

Ивански

Радко Димитриево

Черенча


4 ноември 2014 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ” НА ЦНСТ

Комисия сформирана със Заповед № РД-25-1771/31.10.2014 г. на кмета на Община Шумен проведе първи етап на конкурса за подбор на ръководител на ЦНСТ. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс, допуснати до събеседване са следните лица:

1. Биляна Христова Вълчева

2. Марина Андонова Петрова

Събеседването ще се проведе на 07.11.2014 г. от 13.00 часа в стая 240 на Община Шумен.

Кандидатите да се явят на посоченото място в 12.50 часа с документ за самоличност.


4 ноември 2014 г.

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ” НА ЦНСТ

Комисия сформирана със Заповед № РД-25-1771/31.10.2014 г. на кмета на Община Шумен проведе първи етап на конкурса за подбор на ръководител на ЦНСТ. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс, недопуснати до събеседване са следните лица:

1. Магдалена Василева Иванова

Основание за недопускане - Не отговаря на изискването за професионален опит минимум 5 години - недоказани


31 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Медиатор в услугата „Здравна консултация за деца” - 2 позиции

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)


31 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Социален работник – координатор на услугите

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Акушерка в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)


31 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Лекар - гинеколог в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Юрист в услугата „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Медицинска сестра в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Медиатор в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Лекар - педиатър в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Психолог в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Социален работник в услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Социален работник в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)


31 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Медиатор в услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Социален работник/социален педагог в услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)


30 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от КТ и чл. 37 ал. 6 от Закона за народната просвета и Заповед № РД – 25-1719/27.10. 2014 г.

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на ЦДГ „Васил Левски” - с. Черенча

І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани.

2. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „Бакалавър” или „Магистър” – специалност „Предучилищна педагогика”, „Предучилищна и начална педагогика” и професионална квалификация детски учител, детски и начален учител, педагог по музика в детска градина.

3. Да бъдат с учителски стаж, не по малък от пет години.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени от право да упражняват професията си, да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.

5. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, ал. 1 т. 5 от КТ, освен ако наказанието е заличено.

6. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т. 5 от КТ до една година от обявяване на конкурса.

ІІ. Необходими документи:

1. Заявление до кмета на Община Шумен за допускане до конкурс, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността.

2. Професионална автобиография.

3. Документ за самоличност.

4. Документи за завършено висше образование, специалност, квалификация, учителска правоспособност, квалификационна степен.

5. Документи удостоверяващи стажа по специалността /копие на трудова книжка, удостоверения и др./.

6. Карта за медицински преглед.

7. Свидетелство за съдимост в срок на валидност.

8. Документ за компютърна грамотност.

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

ІІІ. Конкурсът за заемане на длъжността „Директор” на детска градина се провежда по утвърден график на два етапа:

1. Писмено разработване на Програма за развитието на детската градина за три годишен период, в рамките на три астрономически часа.

2. Събеседване с кандидатите, свързано със законовата и подзаконова нормативна уредба, която се прилага в системата на образованието и здравеопазването за яслени групи. По време на събеседването кандидатите могат да носят и ползват необходими нормативни документи.

Документите за участие в конкурса се подават в стая 237 на Община Шумен до 17 ч. на 1 декември 2014 година включително.

С длъжностната характеристика и нормативните документи за събеседване кандидатите могат да се запознаят в стая 237.

За справки тел. - 857 642


21 октомври 2014 г.

РЕШЕНИЕ

от проведена процедура за подбор за длъжност „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център – град Шумен.


21 октомври 2014 г.

РЕШЕНИЕ

от проведена процедура за подбор за длъжност „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център – град Шумен.


21 октомври 2014 г.

Заповеди на одобрените от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумения за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 год. за землища от община Шумен

Новосел

Илия Блъсков

Овчарово

Средня

Васил Друмев

Дивдядово

Макак


20 октомври 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Обява (Приложение 1)

Заявление (Приложение 2)

Автобиография (Приложение 3)

Декларация за лични дани (Приложение 4)

Декларация за декларирани обстоятелства (Приложение 5)


09 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ИМОТ номер 028013 по КВС в землището на с.Ветрище, общ.Шумен в местността "ЯСАЦИТЕ" с площ 3.602 дка. и АОС № 3998/2013 г.

2. Търгът ще се проведе на 23.10.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 3650.00 лв. /три хиляди шестстотин и петдесет лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 22.10.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.10.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 22.10.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 5 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Вехтово, общ.Шумен:

1.1. ИМОТ номер 075005 по КВС в землището на с.Вехтово, общ.Шумен в местността "ЛОЗЯТА" с площ 0.951 дка. и АОС № 4280/2014 г., при начална тръжна цена 700.00 лв. /седемстотин лева/.

1.2. ИМОТ номер 075006 по КВС в землището на с.Вехтово, общ.Шумен в местността "ЛОЗЯТА" с площ 0.889 дка. и АОС № 4281/2014 г., при начална тръжна цена 650.00 лв. /шестстотин и петдесет лева/.

1.3. ИМОТ номер 075007 по КВС в землището на с.Вехтово, общ.Шумен в местността "ЛОЗЯТА" с площ 1.044 дка. и АОС № 4282/2014 г., при начална тръжна цена 850.00 лв. /осемстотин и петдесет лева/.

1.4. ИМОТ номер 075038 по КВС в землището на с.Вехтово, общ.Шумен в местността "ЛОЗЯТА" с площ 1.011 дка. и АОС № 4283/2014 г., при начална тръжна цена 650.00 лв. /шестстотин и петдесет лева/.

1.5. ИМОТ номер 075039 по КВС в землището на с.Вехтово, общ.Шумен в местността "ЛОЗЯТА" с площ 0.896 дка. и АОС № 4284/2014 г., при начална тръжна цена 550.00 лв. /петстотин и петдесет лева/.

2. Търгът ще се проведе на 23.10.2014 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 22.10.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 22.10.2014 г.

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 22.10.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ-120 в кв.3 с площ 736 кв.м. по действащия регулационен план на с.Царев брод, общ.Шумен, АОС № 3637 от 08.10.2012 г.

2. Търгът ще се проведе на 23.10.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 7 400.00 лв. /седем хиляди и четиристотин лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 22.10.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.10.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 22.10.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52132.44.3 по кадастралната карта на с.Новосел, общ.Шумен в местността "ЛАМАРА" с площ 0.960 дка. и АОС № 4285/2014 г.

2. Търгът ще се проведе на 23.10.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 700.00 лв. /седемстотин лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 22.10.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.10.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 22.10.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 3 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Черенча, общ.Шумен:

1.1. ИМОТ номер 001001 по КВС в землището на с.Черенча, общ.Шумен в местността "САП ДЕРЕ" с площ 102.419 дка. и АОС № 1469/2003 г., при начална тръжна цена 41000.00 лв. /четиридесет и една хиляди лева/.

1.2. ИМОТ номер 000115 по КВС в землището на с.Черенча, общ.Шумен в местността "АЙКЪНА" с площ 45.264 дка. и АОС № 4277/2014 г., при начална тръжна цена 22650.00 лв. /двадесет и две хиляди шестстотин и петдесет лева/.

1.3. ИМОТ номер 039002 по КВС в землището на с.Черенча, общ.Шумен в местността "БОЖИЦА" с площ 49.113 дка. и АОС № 4278/2014 г., при начална тръжна цена 24600.00 лв. /двадесет и четири хиляди и шестстотин лева/.

2. Търгът ще се проведе на 23.10.2014 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 22.10.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 22.10.2014 г.

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 22.10.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 октомври 2014 г.

Заповеди на одобрените от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумения за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 год. за землища от община Шумен

Белокопитово

Царев брод

Друмево

Кладенец

Костена река

Лозево

Мадара

Мараш

Мътница

Велино

Ветрище


08 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публично оповестен търг с ТАЙНО наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Помещение с площ от 11.40 кв.м., намиращо се в гр.Шумен, ул.”Калоян” № 9 – за ателие за услуги.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 404.00 лв.

- размер на депозита - 41.00 лв.

1.2. Помещение от 48.00 кв.м., намиращо се в гр.Шумен, кв.642 „Г”, ул.”Асен Златарoв” - за производствено - складова дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 836.00 лв.

- размер на депозита - 84.00 лв.

1.3.Помещение с площ от 25.00 кв.м., намиращо се във фоайето на сградата на Младежкия дом , ул.”Съединение”№ 103 в гр.Шумен – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1770.00 лв.

- размер на депозита - 177.00 лв.

1.4. Помещение от автобусна спирка с площ от 28.00 кв.м., намиращо се в кв.”Макак” на гр.Шумен – за магазин за хранителни стоки.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 587.00 лв.

- размер на депозита - 59.00 лв.

1.5. Помещение от автобусна спирка с площ от 4.00 кв.м., намиращо се в кв.”Дивдядово” на гр.Шумен – за търговска дейност с промишлени стоки.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 180.00 лв.

- размер на депозита - 18.00 лв.

1.6. Помещения с обща площ от 37.86 кв.м., / 27.21 кв.м. търг. пл. и 10.65 кв.м. склад /, намиращи се в гр.Шумен, ул.”Добруджа” / до Млад техник / – за търговска дейност с промишлени стоки.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 3009.00 лв.

- размер на депозита - 301.00 лв.

1.7. Помещение с площ от 12.00 кв.м., намиращо се в бившата баня на с. Новосел, Община-Шумен – за пункт за изкупуване на млеко.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 105.00 лв.

- размер на депозита - 11.00 лв.

1.8. Помещение с обща площ от 117.69 кв.м., / 90.24 кв.м. търг.пл. и 27.45 кв.м. склад /, намиращо се в гр.Шумен, бул.”Мадара” № 15 – за магазин за хранителни стоки.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 5497.00 лв.

- размер на депозита - 550.00 лв.

1.9. Терен № 1, с размери / 3 м. х 2 м. / и площ от 6.00 кв.м., намиращ се в тунела на ул.”Цар Освободител” / срещу старата поликлиника / в гр.Шумен, по реда на чл.56 от ЗУТ – за поставяне на павилион за услуги.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 283.00 лв.

- размер на депозита - 29.00 лв.

1.10. Терен № 2, с размери / 3 м. х 2 м. / и площ от 6.00 кв.м., намиращ се в тунела на ул.”Цар Освободител”/ срещу старата поликлиника / в гр.Шумен, по реда на чл.56 от ЗУТ – за поставяне на павилион за услуги.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 283.00 лв.

- размер на депозита - 29.00 лв.

1.11. Терен с площ от 12.00 кв.м., с размери / 4 м. х 3 м. /, намиращ се в гр.Шумен, бул.”С.Велики” / до банка ДСК /, за изграждане на временен обект – павилион, по реда на чл.56 от ЗУТ – за търговия с цветя.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1137.00 лв.

- размер на депозита - 114.00 лв.

1.12. Терен с площ от 16.00 кв.м., с размери / 4 м. х 4 м. /, намиращ се в гр.Шумен, ул.”П.Волов” / в градинката до новата поликлиника /, за изграждане на временен обект – павилион, по реда на чл.56 от ЗУТ – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1515.00 лв.

- размер на депозита - 152.00 лв.

1.13. Терен с площ от 16.00 кв.м., с размери / 4 м. х 4 м. /, намиращ се в гр.Шумен, ул.”Съединение” / зад магазина на СБА /, за изграждане на временен обект – павилион, по реда на чл.56 от ЗУТ – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1325.00 лв.

- размер на депозита - 133.00 лв.

2. Търгът да се проведе на 21.10.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

3. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00ч. на 20.10.2014 год., след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 20.10.2014 год., в касата на Община Шумен-стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 20.10.2014 г.

6. Внесеният депозит от спечелилия търга участник, се прихваща от наемната цена.

7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 28.10.2014 год. от 10.00 часа в стая № 248, а срокът за получаване на тръжни документи е до 14.00 часа на 27.10.2014 год., като депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 27.10.2014 год., а заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 27.10.2014 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.

9. Класираните на първо и второ място за обекта, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

10. Цените са без включен ДДС. Данъкът се начислява върху наемната цена, с изключение на обекти с пореден № 1.9., 1.10., 1.11., 1.12. и 1.13., за които такъв не се дължи.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и отговорност на наемателя.

12. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 7 дни да извърши нотариална заверка на подпис.

13. Всички обекти се предоставят празни – без оборудване.

За справки тел. 054/857-658


07 октомври 2014 г.

П О К А Н А

за офис и рекламни материали за 2015 г.


02 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Заповед относно добив на дървесина от общински гори


01 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за позицията ”Комуникация, информация и логистика” в областен информационен център – гр Шумен


01 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за позицията ”Комуникация, информация и логистика” в областен информационен център – гр Шумен


01 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за позицията „Информационно обслужване и услуги” в областен информационен център – гр Шумен


01 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за позицията ”Информационно обслужване и услуги” в областен информационен център – гр Шумен


25 септември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Добив на дървесина от общински гори


25 септември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

Възлагане управлението на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца” на територията на община Шумен:

1. Условия за участие:

1.1. В конкурса могат да участват:

1.1.1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица.

1.1.2. Физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

1.2. Кандидатите трябва да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане като доставчик на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция” и да притежават лиценз от Държавната агенция за закрила на детето за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Опит в сферата на социалните услуги (минимум 2 години), включително опит в работата с деца от рискови групи и търговска репутация.

2.2. Наличие на работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите.

2.3. Финансова стабилност на кандидата (коректно изразходване на финансови средства при изпълнение на проекти, при управление на социални услуги и др.).

2.4. Представена Програма за развитие на социалните услуги.

2.5. В конкурса не може да участва кандидат, който:

- е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

- се намира в ликвидация;

- е лишен от право да упражнява търговска дейност;

- има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

- е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;

- е в положение на конфликт на интереси.

Когато участниците са юридически лица, на изискванията, посочени в настоящата точка, следва да отговарят членовете на техните управителни и контролни органи.

2.6. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено на Община Шумен промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца”.

3.1. Изпълнителят – доставчик на социалната услуга следва да организира цялостната дейност на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в сградата на ул.“Генерал Скобелев” № 95, гр. Шумен за срок от 3 години от сключване на договор.

3.2. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца, Доставчикът предоставя социални услуги за постигане на адекватна социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи, в съответствие с Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция”, утвърдено от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Целеви групи:

• Деца от рискови групи;

• Семействата на деца от рискови групи.

3.3. Целта на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция е: подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца от различни рискови групи, както и подкрепа на деца от рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

Услугата функционира при спазване на следните принципи:

• Гарантиране правата на децата за живот в семейна среда;

• Зачитане на човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта;

• Зачитане правото на децата на изразяване на мнение и изслушване;

• Доброволност при ползване на услугите в ЦСРИ;

• Прилагане на индивидуален подход при предоставяне на дейностите за подкрепа;

• Уважение към различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото разнообразие;

• Подпомагане на рисковите групи за включването им в социалната среда;

• Поверителност;

• Работа в екип и междуинституционално сътрудничество.

При предоставяне на услугата се спазват следните ценности:

• Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.;

• Гарантиране на равен достъп до разнообразни дейности за подкрепа, съобразно индивидуалните потребности;

• Индивидуална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на децата;

• Информираност и право на избор при определяне на подкрепата.

3.4. Доставчикът организира услугата с персонал, определен в съответствие с Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед №РД01-864/30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика.

3.5. Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Шумен е държавно делегирана дейност, открита със Заповед №РД01 809/30.06.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане с капацитет – 25 места.

3.6. Предоставяните услуги в Центъра за социална рехабилитация и интеграция трябва да отговарят на нормативните изисквания на Закона за закрила на детето, Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, Закона за социалното подпомагане, Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.

4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

4.1. Финансовото участие от страна на Община Шумен се изразява в предоставяне на парични средства, съобразно субсидията от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности в Център за социална рехабилитация и интеграция. Общината ще предоставя средствата ежемесечно, в размер, съобразно субсидията от Републиканския бюджет.

4.2. Единният разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности на едно лице през 2014 г. в Център за социална рехабилитация и интеграция, съгласно Решение на МС №658/31.10.2013 г. е 2 599 лв. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на сключения с доставчика договор.

4.3. Финансирането за всяка следваща година от действието на Договора ще се урежда с Анекс, съгласно утвърден стандарт с Решение на Министерския съвет.

4.4. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за издръжка на Центъра за социална рехабилитация и интеграция като делегирана от държавата дейност освобождава Общината от отговорност и прекратява договора с доставчика.

4.5. Финансовото предложение към Програмата за развитие на социалната услуга ЦСРИ, предоставена от кандидатите с конкурсната документация ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора с Община Шумен.

Едностранни промени от доставчика могат да бъдат правени единствено между подпараграфите на параграф Издръжка от Финансовото предложение след писмено уведомление до Дирекция “Социална политика и здравеопазване” при Община Шумен.

Други промени се извършват посредством анекс към сключения договор при изменение на нормативната уредба, сумата на единните разходни стандарти, вида или капацитета на социалната услуга, по предписания на контролни органи, непреодолима сила или непредвидени обстоятелства.

4.6. Доставчикът дължи представяне на месечни отчети, включващи подробно описание на видовете разходи и копия на разходооправдателни документи в съответствие с Финансовото предложение. Неусвоените средства в края на бюджетната година се разпределят, съобразно нормативната уредба.

5. Документи за участие.

5.1. Удостоверение за вписване в регистъра към АСП и лиценз от ДАЗД.

5.2. Препис от решение за съдебна регистрация.

5.3. Удостоверение за актуално състояние.

5.4. Удостоверение, че доставчика не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност.

5.5. Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ.

5.6. Удостоверение за данъчна регистрация .

5.7. Автореференция за досегашната работа на доставчика на социалната услуга.

5.8. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за предходната година.

5.9. Удостоверения от съответните компетентни органи за:

а/ наличие/липса на задължения пред НАП

б/ наличие/липса на изпълнителни дела.

5.10. Програма за развитие на социалните услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция за целия 3-годишен период на предоставяне на услугата, съдържаща:

5.10.1. Техническо предложение, което включва:

• цели на предлаганата услуга;

• характеристика на целевите групи и оценка на очаквания брой преки и косвени бенефициенти;

• описание на видовете дейности;

• график на дейностите;

• организационна структура, оперативно и финансово управление;

• структура, квалификация и отговорности на персонала за осъществяване на социалната услуга;

• участие на партньори и подизпълнители за изпълнение на програмата, ако е приложимо;

• личен принос на кандидата;

• други характеристики, предложения или препоръки.

5.10.2. Финансово предложение за разпределение на бюджетните средства, съответстващи на стандарта за издръжка на едно лице, съгласно Решение на Министерски съвет №658/31.10.2013 г. и в съответствие с перата по ЕБК за 2014 г., включващо детайлизирано описание на:

• разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;

• разходи за издръжка.

5.11. Попълнен проекто-договор по образец.

6. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите представят документите до 17,00 ч. на 10.11.2014 г., в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в стая № 204, деловодство на Община Шумен. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и при възможност номер на факс.

7. Време и начин за провеждане на конкурса.

7.1. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината, включваща представители на общинска администрация и представител на Агенцията за социално подпомагане. Комисията ще започне работа в първия работен ден, след изтичане на крайния срок за подаване на документи, в сградата на Община Шумен.

7.2. Конкурсът се осъществява на два етапа:

Първи етап – Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на изискванията, се отстранява от участие в конкурса.

Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите Програми за развитие на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца.

Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване.

За всеки етап от конкурса Комисията съставя Протокол.

8. Начин на оценяване

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

• Съответствие на кандидата с предварително обявените изисквания в т.2 – 15 точки

• Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги – 15 точки;

• Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 15 точки;

• Финансова стабилност на кандидата – 5 точки;

• Представена от кандидата Програма за развитие на социалните услуги, изготвена в съответствие с изискванията – 30 точки;

• Разпределение на бюджетните средства по целесъобразност и в съответствие с дейностите на Центъра – 15 точки;

• Личен принос на кандидата – 5 точки.

Кандидатите ще се класират по брой на точките, като максималният общ брой точки е 100. На първо място комисията определя кандидата с най-много точки, който ще бъде поканен за подписване на Договор с Кмета на Общината.

9. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.

9.1. Въз основа на протокола от втория етап, Кметът на Общината в 3-дневен срок след провеждане на конкурса издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

9.2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него кандидати в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

9.3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

9.4. Въз основа на заповедта за определяне на класирането на кандидатите, Кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място.

9.5. Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне.


10 септември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публично оповестен ТАЕН търг за отдаване под наем на следните имоти общинска собственост:

1.1. Терен от 16 /4х4/кв.м., находящ се на пл. „Гривица”, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1325.00 лв.

- размер на депозита - 133.00 лв.

1.2. Терен от 12.25 /3.5х 3.5/кв.м., находящ се на кръстовището на ул. „Васил Априлов” и ул. „Петър Парчевич”, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1015.00 лв.

- размер на депозита - 102.00 лв.

1.3. Площадка от 488 кв.м., находяща се в кв. „Боян Българанов” – кв. 572 – гр. Шумен за склад на дърва за огрев, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 2050.00 лв.

- размер на депозита - 205.00 лв.

1.4. Площадка от 220 кв.м., находяща се в кв. 294а УПИ ІV-ЖС- гр. Шумен за склад на дърва за огрев, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1294.00 лв.

- размер на депозита - 130.00 лв.

1.5. Магазин за хранителни стоки с площ от 56 кв.м. /търговска в размер на - 23 кв.м. и складове и сервизни помещения в размер на - 33 кв.м./, ул. „Асен Златаров” № 13, гр. Шумен.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1665.00 лв.

- размер на депозита - 167.00 лв.

1.6. Самостоятелен обособен обект /бивша баня/ на І-ви етаж от сграда със ЗП – 72 кв.м., находящ се в УПИ ХІХ, кв. 50 по плана на с. Мадара, АОС № 1637/2004 год. за магазин за хранителни стоки.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1508.00 лв.

- размер на депозита - 151.00 лв.

1.7. Помещение от 19 кв.м., за разполагане на телекомуникационно оборудване и 2 кв.м. от покривното пространство, за монтиране на мачта с антени в сградата на Информационен център при комплекс „Създатели на българската държава”, намиращ се на платото на гр. Шумен.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 4440.00 лв.

- размер на депозита - 444.00 лв.

1.8. Помещение от 8 кв.м. в Търговски комплекс, с. Струйно, Община Шумен за разполагане на базова станция.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 2280.00 лв.

- размер на депозита - 228.00 лв.

2. Търгът ще се проведе на 24.09.2014 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

3. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в каса № 1 и 2 на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 23.09.2014 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 23.09.2014 год. в касата на Община Шумен стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 23.09.2014 г.

6. Обявлението за търга да се публикува във вестник “Шуменска заря”, както и на сайта на Община Шумен.

7. Внесеният депозит от спечелилия търга участник се прехваща от наемната цена.

8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 30.09.2014 год. от 10.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/:

а/ Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 29.09.2014 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

б/ Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 29.09.2014 год. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.

в/ Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 29.09.2014 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

9. Договорът за наем със спечелилият търга за обекти с №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 е за срок от 5 години, а за обект с № 5 за срок от 10 години.

10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

11. Цените са без включен ДДС.

12. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

13. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 7 дни да извърши нотариална заверка на подпис.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С № 1 И 2:

А/ На спечелилия търга за терена, се издава разрешително от Община Шумен, за поставяне на временен обект, след съгласуване дизайна на павилиона с техническите служби на Общината, която на поема ангажименти за осигуряване на инфраструктурни връзки – „Ел.” и „В и К” захранване.

Б/ На наемателя се предоставя до два месеца гратисен период, през който не се плаща наем, за поставяне на павилиона, след подадена молба от наемателя. През гратисния период, теренът не може да се използва за поставянето на други съоръжения, за извършване на търговска дейност.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С № 3 И 4:

Наемателят се задължава да ползва площадката за склад на дърва за огрев, без да се извършват други дейности, при нарушения от страна на наемателя, договорът за наем се прекратява от наемодателя.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С № 6:

Наемателят поема всички разходи за пускане на обекта в експлоатация. Наемната цена за обекта е определена съгласно чл. 7 от НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО. УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С № 7 И 8:

Кандидатите за участие в търга следва да притежават лиценз от Комисията за регулиране на съобщенията, за извършване на дейността и на изискванията за обществен оператор, съгласно Закона за далекосъобщенията.

За справки тел. 857-659


08 септември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 11 броя поземлени имоти-частна общинска собственост в местностите „ПОД МАНАСТИРА”, „ТЕКЕ ДЕРЕ” и „САКАРКА” по плана на новообразуваните имоти, землище Шумен, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.135 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 557 кв.м., АОС № 4274/2014 г.;начална тръжна цена 1 700.00лв./хиляда и седемстотин лева/.

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.136 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 490 кв.м., АОС № 4275/2014 г.;начална тръжна цена 1 490.00лв. /хиляда четиристотин и деветдесет лева/.

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.137 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 498кв.м., АОС № 4273/2014 г.;начална тръжна цена 1 520.00лв. /хиляда петстотин и двадесет лева/.

4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.77 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 471кв.м., АОС № 4267/2014 г.; начална тръжна цена 1 370.00 лв./ хиляда триста и седемдесет лева/.

5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.78 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 506 кв.м., АОС № 4266/2014 г.; начална тръжна цена 1 470.00 лв./ хиляда четиристотин и седемдесет лева/.

6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.80 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 320 кв.м., АОС № 4265/2014 г.; начална тръжна цена 930.00 лв./деветстотин и тридесет лева/.

7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.83 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 478 кв.м., АОС № 4264/2014 г.; начална тръжна цена 1 390.00 лв./хиляда триста и деветдесет лева/.

8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.370 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САРАКРА” с площ 1077 кв.м., АОС № 4268/2014 г.; начална тръжна цена 3 350.00 лв./три хиляди триста и петдесет лева/.

9.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.371 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 533 кв.м., АОС № 4269/2014 г.; начална тръжна цена 1 660.00 лв./хиляда шестстотин и шестдесет лева/.

10.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.372 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 387 кв.м., АОС № 4271/2014 г.; начална тръжна цена 1 210.00 лв./хиляда двеста и десет/.

11.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.373 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 569кв.м., АОС № 4270/2014 г.; начална тръжна цена 1 770.00 лв./хиляда седемстотин и седемдесет лева/.

ІІ. Търгът да се проведе на 16.09.2014 г. от 11.00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите

1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 100.00 лв. /сто лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 15.09.2014

4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 15.09.2014 г.

5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658.

ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 24.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


28 август 2014 г.

Съобщение
на основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите


19 август 2014 г.

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци от метали /ОЧЦМ/


15 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.297 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 641 кв.м., за който е отреден УПИ V - "КОО" в кв.360-а по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 4276/2014 г.

2. Търгът ще се проведе на 26.08.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 57690.00 лв. /петдесет и седем хиляди шестстотин и деветдесет лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 25.08.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 25.08.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 25.08.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55316.78.532 по кадастралната карта на с.Панайот Волово с площ 1423 кв.м., съответстващ на УПИ V в кв.3 по действащия ПУП на с.Панайот Волово, общ.Шумен, АОС №2902/2008 г.

2. Търгът ще се проведе на 26.08.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 8550.00 лв. /осем хиляди петстотин и петдесет лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 25.08.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 25.08.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 25.08.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 4 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Овчарово, общ.Шумен:

1.1. ИМОТ с номер 011045 по КВС в землището на с.Овчарово, общ.Шумен, в местността "КИЗЕРЛИК" с площ 5.598 дка. и АОС № 1559/2004 г., при начална тръжна цена 4650.00 лв. /четири хиляди шестстотин и петдесет лева/;

1.2. ИМОТ с номер 045036 по КВС в землището на с.Овчарово, общ.Шумен, в местността "СИВРИ ТЕПЕ" с площ 4.500 дка. и АОС № 1560/2004 г., при начална тръжна цена 4500.00 лв. /четири хиляди и петстотин лева/;

1.3. ИМОТ с номер 045063 по КВС в землището на с.Овчарово, общ.Шумен, в местността "СИВРИ ТЕПЕ" с площ 5.000 дка. и АОС № 1561/2004 г., при начална тръжна цена 5000.00 лв. /пет хиляди лева/;

1.4. ИМОТ с номер 043009 по КВС в землището на с.Овчарово, общ.Шумен, в местността "ГЕРДАНКА" с площ 4.000 дка. и АОС № 2433/2007 г., при начална тръжна цена 3200.00 лв. /три хиляди и двеста лева/.

2. Търгът ще се проведе на 26.08.2014 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 25.08.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 25.08.2014 г.

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 25.08.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 2 бр. урегулирани поземлени имота – частна общинска собственост по регулационния план на с.Мараш, общ.Шумен:

1.1. УПИ ХVІІ-общ. в кв.10 по регулационния план на с.Мараш, общ.Шумен с площ 1262 кв.м. и АОС № 1954/2005 г., при начална цена 12650.00 лв. /дванадесет хиляди шестстотин и петдесет лева/ без ДДС;

1.2. УПИ ХVІ-общ. в кв.10 по регулационния план на с.Мараш, общ.Шумен с площ от 850 кв.м. и АОС № 1953/2005 г., при начална цена 8500.00 лв. /осем хиляди и петстотин лева/ без ДДС.

2.Търгът ще се проведе на 26.08.2014 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 25.08.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2.Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 25.08.2014 г.

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 25.08.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията, след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 32158.143.865 по кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен в местността "ПРИ СЕЛО" с площ 1.452 дка. и АОС № 3722/2013 г.

2. Търгът ще се проведе на 26.08.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 25.08.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 25.08.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 25.08.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и с оглед Заповед № РД 27-94/16.07.2014г. г.на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Шумен, уведомявам всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета “А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Шумен ще се проведат в сградата на общинска администрация на община Шумен, стая 113, както следва:
ДАТАЧАСЗЕМЛИЩЕ
08.08.201411.00Костена река
13.00Лозево
15.00Белокопитово
11.08.20149.30Кладенец
11.00Велино
13.00Друмево
15.00Ветрище
12.08.20149.30Салманово
11.000Мараш
13.00Радко Димитриево
15.00Овчарово
13.08.20149.30Новосел
11.000Средня, Черенча
13.00Градище
15.00Вехтово
14.08.20149.30П.Волов
11.000Струйно
13.00Царев брод
15.00Мадара
15.08.20149.30В.Друмев
11.000Ил. Блъсково
13.00Дибич
15.00Ивански
18.08.20149.30Шумен
11.000кв. Макак
13.00кв. Мътница
15.00кв. Дивдядово

Председател на комисията по Заповед № РД 27-94/16.07.2014г.. .…п……

/Началник на ОСЗ гр. Шумен инж. С. Аврамова/


07 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 94-E-139 от 1.08.2014 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ ІХ-2463, УПИ VІІ-2462 И УПИ VІ-2457, 2461 ОТ КВ.103 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от поставянето на настоящото съобщение /до 15 август 2014 г., включително/.


07 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 94-А-301 от 7.08.2014 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ ІІ-„Административна сграда” ОТ КВ.169 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

С проекта се отстранява явна фактическа грешка, като се поставят регулационните граници на УПИ ІІ по съществуващите на място имотни граници.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от поставянето на настоящото съобщение /до 21 август 2014 г., включително/.


31 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания”

Покана за изразяване на интерес

Заявление и образци


31 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

№ 94-О-7 от 31.07.2014 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.128 ал.10 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УПИ ХІV-„КГЖС” ОТ КВАРТАЛ 8 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

С ПРОЕКТА СЕ ПРЕДВИЖДА НОВА ЗАДЪНЕНА УЛИЧНА ОТСЕЧКА КАТО ПРЕСЕЧКА НА УЛ.”П.ПАРЧЕВИЧ”, НА ЗАПАД ПО УЛ.”АЛ.БОГОРИДИ”.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от разлепването на настоящото обявление /до 14 август 2014 г. включително/.


31 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

№ 94-Х-98 от 31.07.2014 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.128 ал.10 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УПИ ІV-„ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” ОТ КВАРТАЛ 582 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

С ПРОЕКТА СЕ ПРЕДВИЖДА ПОСТАВЯНЕ НА УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛ.”ИСКЪР” И УЛ.”БЕЛИ ЛОМ” В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗПЪЛНЕНАТА НА МЯСТО УЛИЦА. ОБРАЗУВАТ СЕ ИНДИВИДУАЛНИ УПИ ЗА НИСКО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО ЗА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 83510.656.305 И 83510.656.306.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от разлепването на настоящото обявление /до 14 август 2014 г. включително/.


04 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52132.82.1 по кадастралната карта на с. Новосел, общ.Шумен, местност "МЕЗАР КОРУ" с площ 101.960 дка., категория на земята ІV, АОС № 1361/2003 г., при начална тръжна цена 81600.00 лв. /осемдесет и една хиляди и шестстотин лева/.

2. Търгът ще се проведе на 18.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.2. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.3. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.07.2014 г.

3. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


03 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 30 / тридесет / години, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 17573.26.266 по кадастралната карта на с. Градище, местност „Мини поток", с площ 80 851 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение, категория на земята – пета, АОС № 4235, с начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 1 836 лв.;

1.2. Поземлен имот с идентификатор 17573.26.267 по кадастралната карта на с. Градище, местност „Мини поток", с площ 112 646 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение, категория на земята – пета, АОС № 4234, с начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 2 558 лв.;

1.3. Поземлен имот с идентификатор 17573.26.268 по кадастралната карта на с. Градище, местност „Мини поток", с площ 112 212 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение, категория на земята –пета, АОС № 4233, с начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 2 548 лв.

Търгът ще се проведе на 16.07.2014 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

Начални тръжни цени за годишно арендно плащане :

- за имот с идентификатор 17573.26.266 – 1836 лв.

- за имот с идентификатор 17573.26.267 - 2558 лв

- за имот с идентификатор 17573.26.268 – 2548 лв.

Върху достигнатата арендна цена не се начислява ДДС.

Условия:

Наемателят се задължава за срока на арендата да не променя начина на трайно ползване на имотите;

В срок до 4 / четири / години от подписването на арендния договор да бъдат възстановени трайните насаждения / овощна градина /.

Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозити в размер на 918 лв. за имот № 17573.26.266, 1279 лв. за имот № 17573.26.267 и 1274 лв. за имот № 17573.26.268 до 14:00 ч. на 15 юли 2014 г. в каса № 320 / ІІІ етаж / на Общината в приемните дни и часове на Общината или по банкова сметка № IBAN: BG56IABG74773300586600 при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен, BIC: IABGBGSF.

Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв./ петдесет лева / с вкл. ДДС за всеки от имотите и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж на общината или по банкова сметка № IBAN: BG85IABG74778400586700, код за вид плащане № 447000 при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен, BIC: IABGBGSF.

Тръжната документация се получава от стая № 370 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14 часа на 15.07.2014 г.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 15:00 ч. на 15.07.2014 г.

Оглед на имотите, обект на търга може да се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня предхождащ търга съвместно с кмета на с. Градище, Община Шумен след предизвестие.

При неявяване на кандидати, повторен търг за имотите ще се проведе на 23 юли 2014 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: - IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

За справки и информация – тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717.