Начало Търгове и конкурси

Търгове, конкурси и съобщения

10 септември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публично оповестен ТАЕН търг за отдаване под наем на следните имоти общинска собственост:

1.1. Терен от 16 /4х4/кв.м., находящ се на пл. „Гривица”, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1325.00 лв.

- размер на депозита - 133.00 лв.

1.2. Терен от 12.25 /3.5х 3.5/кв.м., находящ се на кръстовището на ул. „Васил Априлов” и ул. „Петър Парчевич”, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1015.00 лв.

- размер на депозита - 102.00 лв.

1.3. Площадка от 488 кв.м., находяща се в кв. „Боян Българанов” – кв. 572 – гр. Шумен за склад на дърва за огрев, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 2050.00 лв.

- размер на депозита - 205.00 лв.

1.4. Площадка от 220 кв.м., находяща се в кв. 294а УПИ ІV-ЖС- гр. Шумен за склад на дърва за огрев, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1294.00 лв.

- размер на депозита - 130.00 лв.

1.5. Магазин за хранителни стоки с площ от 56 кв.м. /търговска в размер на - 23 кв.м. и складове и сервизни помещения в размер на - 33 кв.м./, ул. „Асен Златаров” № 13, гр. Шумен.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1665.00 лв.

- размер на депозита - 167.00 лв.

1.6. Самостоятелен обособен обект /бивша баня/ на І-ви етаж от сграда със ЗП – 72 кв.м., находящ се в УПИ ХІХ, кв. 50 по плана на с. Мадара, АОС № 1637/2004 год. за магазин за хранителни стоки.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1508.00 лв.

- размер на депозита - 151.00 лв.

1.7. Помещение от 19 кв.м., за разполагане на телекомуникационно оборудване и 2 кв.м. от покривното пространство, за монтиране на мачта с антени в сградата на Информационен център при комплекс „Създатели на българската държава”, намиращ се на платото на гр. Шумен.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 4440.00 лв.

- размер на депозита - 444.00 лв.

1.8. Помещение от 8 кв.м. в Търговски комплекс, с. Струйно, Община Шумен за разполагане на базова станция.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 2280.00 лв.

- размер на депозита - 228.00 лв.

2. Търгът ще се проведе на 24.09.2014 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

3. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в каса № 1 и 2 на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 23.09.2014 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 23.09.2014 год. в касата на Община Шумен стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 23.09.2014 г.

6. Обявлението за търга да се публикува във вестник “Шуменска заря”, както и на сайта на Община Шумен.

7. Внесеният депозит от спечелилия търга участник се прехваща от наемната цена.

8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 30.09.2014 год. от 10.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/:

а/ Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 29.09.2014 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

б/ Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 29.09.2014 год. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.

в/ Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 29.09.2014 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

9. Договорът за наем със спечелилият търга за обекти с №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 е за срок от 5 години, а за обект с № 5 за срок от 10 години.

10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

11. Цените са без включен ДДС.

12. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

13. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 7 дни да извърши нотариална заверка на подпис.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С № 1 И 2:

А/ На спечелилия търга за терена, се издава разрешително от Община Шумен, за поставяне на временен обект, след съгласуване дизайна на павилиона с техническите служби на Общината, която на поема ангажименти за осигуряване на инфраструктурни връзки – „Ел.” и „В и К” захранване.

Б/ На наемателя се предоставя до два месеца гратисен период, през който не се плаща наем, за поставяне на павилиона, след подадена молба от наемателя. През гратисния период, теренът не може да се използва за поставянето на други съоръжения, за извършване на търговска дейност.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С № 3 И 4:

Наемателят се задължава да ползва площадката за склад на дърва за огрев, без да се извършват други дейности, при нарушения от страна на наемателя, договорът за наем се прекратява от наемодателя.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С № 6:

Наемателят поема всички разходи за пускане на обекта в експлоатация. Наемната цена за обекта е определена съгласно чл. 7 от НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО. УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С № 7 И 8:

Кандидатите за участие в търга следва да притежават лиценз от Комисията за регулиране на съобщенията, за извършване на дейността и на изискванията за обществен оператор, съгласно Закона за далекосъобщенията.

За справки тел. 857-659


08 септември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 11 броя поземлени имоти-частна общинска собственост в местностите „ПОД МАНАСТИРА”, „ТЕКЕ ДЕРЕ” и „САКАРКА” по плана на новообразуваните имоти, землище Шумен, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.135 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 557 кв.м., АОС № 4274/2014 г.;начална тръжна цена 1 700.00лв./хиляда и седемстотин лева/.

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.136 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 490 кв.м., АОС № 4275/2014 г.;начална тръжна цена 1 490.00лв. /хиляда четиристотин и деветдесет лева/.

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.137 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 498кв.м., АОС № 4273/2014 г.;начална тръжна цена 1 520.00лв. /хиляда петстотин и двадесет лева/.

4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.77 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 471кв.м., АОС № 4267/2014 г.; начална тръжна цена 1 370.00 лв./ хиляда триста и седемдесет лева/.

5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.78 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 506 кв.м., АОС № 4266/2014 г.; начална тръжна цена 1 470.00 лв./ хиляда четиристотин и седемдесет лева/.

6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.80 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 320 кв.м., АОС № 4265/2014 г.; начална тръжна цена 930.00 лв./деветстотин и тридесет лева/.

7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.83 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 478 кв.м., АОС № 4264/2014 г.; начална тръжна цена 1 390.00 лв./хиляда триста и деветдесет лева/.

8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.370 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САРАКРА” с площ 1077 кв.м., АОС № 4268/2014 г.; начална тръжна цена 3 350.00 лв./три хиляди триста и петдесет лева/.

9.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.371 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 533 кв.м., АОС № 4269/2014 г.; начална тръжна цена 1 660.00 лв./хиляда шестстотин и шестдесет лева/.

10.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.372 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 387 кв.м., АОС № 4271/2014 г.; начална тръжна цена 1 210.00 лв./хиляда двеста и десет/.

11.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.373 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 569кв.м., АОС № 4270/2014 г.; начална тръжна цена 1 770.00 лв./хиляда седемстотин и седемдесет лева/.

ІІ. Търгът да се проведе на 16.09.2014 г. от 11.00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите

1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 100.00 лв. /сто лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 15.09.2014

4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 15.09.2014 г.

5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658.

ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 24.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


28 август 2014 г.

Съобщение
на основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите


19 август 2014 г.

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци от метали /ОЧЦМ/


15 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.297 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 641 кв.м., за който е отреден УПИ V - "КОО" в кв.360-а по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 4276/2014 г.

2. Търгът ще се проведе на 26.08.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 57690.00 лв. /петдесет и седем хиляди шестстотин и деветдесет лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 25.08.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 25.08.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 25.08.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55316.78.532 по кадастралната карта на с.Панайот Волово с площ 1423 кв.м., съответстващ на УПИ V в кв.3 по действащия ПУП на с.Панайот Волово, общ.Шумен, АОС №2902/2008 г.

2. Търгът ще се проведе на 26.08.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 8550.00 лв. /осем хиляди петстотин и петдесет лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 25.08.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 25.08.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 25.08.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 4 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Овчарово, общ.Шумен:

1.1. ИМОТ с номер 011045 по КВС в землището на с.Овчарово, общ.Шумен, в местността "КИЗЕРЛИК" с площ 5.598 дка. и АОС № 1559/2004 г., при начална тръжна цена 4650.00 лв. /четири хиляди шестстотин и петдесет лева/;

1.2. ИМОТ с номер 045036 по КВС в землището на с.Овчарово, общ.Шумен, в местността "СИВРИ ТЕПЕ" с площ 4.500 дка. и АОС № 1560/2004 г., при начална тръжна цена 4500.00 лв. /четири хиляди и петстотин лева/;

1.3. ИМОТ с номер 045063 по КВС в землището на с.Овчарово, общ.Шумен, в местността "СИВРИ ТЕПЕ" с площ 5.000 дка. и АОС № 1561/2004 г., при начална тръжна цена 5000.00 лв. /пет хиляди лева/;

1.4. ИМОТ с номер 043009 по КВС в землището на с.Овчарово, общ.Шумен, в местността "ГЕРДАНКА" с площ 4.000 дка. и АОС № 2433/2007 г., при начална тръжна цена 3200.00 лв. /три хиляди и двеста лева/.

2. Търгът ще се проведе на 26.08.2014 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 25.08.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 25.08.2014 г.

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 25.08.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 2 бр. урегулирани поземлени имота – частна общинска собственост по регулационния план на с.Мараш, общ.Шумен:

1.1. УПИ ХVІІ-общ. в кв.10 по регулационния план на с.Мараш, общ.Шумен с площ 1262 кв.м. и АОС № 1954/2005 г., при начална цена 12650.00 лв. /дванадесет хиляди шестстотин и петдесет лева/ без ДДС;

1.2. УПИ ХVІ-общ. в кв.10 по регулационния план на с.Мараш, общ.Шумен с площ от 850 кв.м. и АОС № 1953/2005 г., при начална цена 8500.00 лв. /осем хиляди и петстотин лева/ без ДДС.

2.Търгът ще се проведе на 26.08.2014 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 25.08.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2.Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 25.08.2014 г.

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 25.08.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията, след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 32158.143.865 по кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен в местността "ПРИ СЕЛО" с площ 1.452 дка. и АОС № 3722/2013 г.

2. Търгът ще се проведе на 26.08.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 25.08.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 25.08.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 25.08.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и с оглед Заповед № РД 27-94/16.07.2014г. г.на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Шумен, уведомявам всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета “А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Шумен ще се проведат в сградата на общинска администрация на община Шумен, стая 113, както следва:
ДАТАЧАСЗЕМЛИЩЕ
08.08.201411.00Костена река
13.00Лозево
15.00Белокопитово
11.08.20149.30Кладенец
11.00Велино
13.00Друмево
15.00Ветрище
12.08.20149.30Салманово
11.000Мараш
13.00Радко Димитриево
15.00Овчарово
13.08.20149.30Новосел
11.000Средня, Черенча
13.00Градище
15.00Вехтово
14.08.20149.30П.Волов
11.000Струйно
13.00Царев брод
15.00Мадара
15.08.20149.30В.Друмев
11.000Ил. Блъсково
13.00Дибич
15.00Ивански
18.08.20149.30Шумен
11.000кв. Макак
13.00кв. Мътница
15.00кв. Дивдядово

Председател на комисията по Заповед № РД 27-94/16.07.2014г.. .…п……

/Началник на ОСЗ гр. Шумен инж. С. Аврамова/


07 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 94-E-139 от 1.08.2014 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ ІХ-2463, УПИ VІІ-2462 И УПИ VІ-2457, 2461 ОТ КВ.103 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от поставянето на настоящото съобщение /до 15 август 2014 г., включително/.


07 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 94-А-301 от 7.08.2014 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ ІІ-„Административна сграда” ОТ КВ.169 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

С проекта се отстранява явна фактическа грешка, като се поставят регулационните граници на УПИ ІІ по съществуващите на място имотни граници.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от поставянето на настоящото съобщение /до 21 август 2014 г., включително/.


31 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания”

Покана за изразяване на интерес

Заявление и образци


31 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

№ 94-О-7 от 31.07.2014 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.128 ал.10 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УПИ ХІV-„КГЖС” ОТ КВАРТАЛ 8 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

С ПРОЕКТА СЕ ПРЕДВИЖДА НОВА ЗАДЪНЕНА УЛИЧНА ОТСЕЧКА КАТО ПРЕСЕЧКА НА УЛ.”П.ПАРЧЕВИЧ”, НА ЗАПАД ПО УЛ.”АЛ.БОГОРИДИ”.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от разлепването на настоящото обявление /до 14 август 2014 г. включително/.


31 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

№ 94-Х-98 от 31.07.2014 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.128 ал.10 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УПИ ІV-„ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” ОТ КВАРТАЛ 582 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

С ПРОЕКТА СЕ ПРЕДВИЖДА ПОСТАВЯНЕ НА УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛ.”ИСКЪР” И УЛ.”БЕЛИ ЛОМ” В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗПЪЛНЕНАТА НА МЯСТО УЛИЦА. ОБРАЗУВАТ СЕ ИНДИВИДУАЛНИ УПИ ЗА НИСКО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО ЗА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 83510.656.305 И 83510.656.306.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от разлепването на настоящото обявление /до 14 август 2014 г. включително/.


30 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

чл.137, ал.2 от ЗТ прекратена категоризация


30 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

чл.137, ал.2 от ЗТ прекратена категоризация


30 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

чл.137, ал.2 от ЗТ прекратена категоризация


08 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

чл.137, ал.2 от ЗТ прекратена категоризация


04 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52132.82.1 по кадастралната карта на с. Новосел, общ.Шумен, местност "МЕЗАР КОРУ" с площ 101.960 дка., категория на земята ІV, АОС № 1361/2003 г., при начална тръжна цена 81600.00 лв. /осемдесет и една хиляди и шестстотин лева/.

2. Търгът ще се проведе на 18.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.2. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.3. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.07.2014 г.

3. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


03 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 30 / тридесет / години, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 17573.26.266 по кадастралната карта на с. Градище, местност „Мини поток", с площ 80 851 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение, категория на земята – пета, АОС № 4235, с начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 1 836 лв.;

1.2. Поземлен имот с идентификатор 17573.26.267 по кадастралната карта на с. Градище, местност „Мини поток", с площ 112 646 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение, категория на земята – пета, АОС № 4234, с начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 2 558 лв.;

1.3. Поземлен имот с идентификатор 17573.26.268 по кадастралната карта на с. Градище, местност „Мини поток", с площ 112 212 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение, категория на земята –пета, АОС № 4233, с начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 2 548 лв.

Търгът ще се проведе на 16.07.2014 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

Начални тръжни цени за годишно арендно плащане :

- за имот с идентификатор 17573.26.266 – 1836 лв.

- за имот с идентификатор 17573.26.267 - 2558 лв

- за имот с идентификатор 17573.26.268 – 2548 лв.

Върху достигнатата арендна цена не се начислява ДДС.

Условия:

Наемателят се задължава за срока на арендата да не променя начина на трайно ползване на имотите;

В срок до 4 / четири / години от подписването на арендния договор да бъдат възстановени трайните насаждения / овощна градина /.

Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозити в размер на 918 лв. за имот № 17573.26.266, 1279 лв. за имот № 17573.26.267 и 1274 лв. за имот № 17573.26.268 до 14:00 ч. на 15 юли 2014 г. в каса № 320 / ІІІ етаж / на Общината в приемните дни и часове на Общината или по банкова сметка № IBAN: BG56IABG74773300586600 при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен, BIC: IABGBGSF.

Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв./ петдесет лева / с вкл. ДДС за всеки от имотите и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж на общината или по банкова сметка № IBAN: BG85IABG74778400586700, код за вид плащане № 447000 при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен, BIC: IABGBGSF.

Тръжната документация се получава от стая № 370 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14 часа на 15.07.2014 г.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 15:00 ч. на 15.07.2014 г.

Оглед на имотите, обект на търга може да се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня предхождащ търга съвместно с кмета на с. Градище, Община Шумен след предизвестие.

При неявяване на кандидати, повторен търг за имотите ще се проведе на 23 юли 2014 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: - IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

За справки и информация – тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717.