Начало Търгове и конкурси

Търгове, конкурси и съобщения

29 юли 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публично оповестен търг с ТАЙНО наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Помещения с обща площ от 39.60 кв.м., намиращи се в читалището на с.Дибич, Община-Шумен, съгласно одобрена схема – за разполагане на оборудване за телекомуникационна дейност и далекосъобщителни услуги.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 3230.00 лв.

- размер на депозита - 323.00 лв.

1.2. Помещение – гараж № 4, с площ от 18.00 кв.м., съгласно одобрена схема, намиращ се в двора на бившата работническа болница в гр.Шумен - за гараж.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 173.00 лв.

- размер на депозита - 18.00 лв.

1.3. Терен, с площ от 16.00 кв.м., с размери / 4 м. х 4 м. /, съгласно одобрена схема, намиращ се на бул.”Мадара”в гр.Шумен / района на Автогарата /, за изграждане на временен търговски обект – павилион, по реда на чл.56 от ЗУТ - за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1325.00 лв.

- размер на депозита - 133.00 лв.

1.4. Терен, с площ от 10.80 кв.м., с размери / 4.50 х 2.40 м. /, съгласно одобрена схема, намиращ се преди КАТ–гр.Шумен - за поставяне на преместваем обект – павилион за услуги, по реда на чл.56 от ЗУТ.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 383.00 лв.

- размер на депозита - 39.00 лв.

2.Търгът да се проведе на 10.08.2016 г., от 11: 00 ч. в зала № 363 на Общината.

3. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00ч. на 09.08.2016 год., след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 09.08.2016 год., в касата на Община Шумен-стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 09.08.2016 г.

6. Внесеният депозит от спечелилия търга участник, се прихваща от наемната цена.

7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 17.08.2016 год. от 10.00 часа в стая № 248, а срокът за получаване на тръжни документи е до 14.00 часа на 16.08.2016 год., като депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 16.08.2016 год., а заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 16.08.2016 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.

9. Класираните на първо и второ място за обекта, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

10. Цените са без включен ДДС. Данъкът се начислява върху наемната цена, с изключение на обектите с номера 1.3. и 1.4., за които такъв не се дължи.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и отговорност на наемателя.

12. Всички обекти се предоставят празни – без оборудване.

За справки тел. 054 / 857-658


27 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Строителство и благоустройство” – гр. Шумен при следните условия:

Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години.

Минимални изисквания към кандидатите:

1. Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен „Магистър“;

2. Стаж – над 10 години.

3. Управленски опит – над 3 години.

Професионален опит в областта на строителството ще се счита за предимство.

Необходими документи:

1. Молба.

2. Професионална автобиография.

3. Диплома за завършено образование

4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж.

5. Свидетелство за съдимост.

6. Карта за медицински преглед.

Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

Срок за подаване на документите – един месец от публикуването на обявата.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.

За справки: тел. 857-642


22 юли 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ № 92-00-604 от 22.07.2016 г.


21 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено следното разрешение за строеж

№ 143 от 18.07.2016год. за обект: Допълващо застрояване: обслужващо- гараж и работилница; второстепенни постройки-лятна кухня с барбекю, склад за съхранение на дърва и изба в УПИ ХI-220 в кв. 483 от регулационния план на гр. Шумен, ул. Шуменска комуна № 10, с идентификационен номер 83510.672.220 от кадастралната карта на гр. Шумен

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


21 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 141;142 от 21.07.2016год.

РС № 141/21.07.2016г за обект: „Навес -барбекю“ в УПИ ІІ -293 в кв.33, по регулационния план на с. Мараш, Община Шумен.

РС № 142/21.07.2016г за обект: „Цех за пелети и помещение за белене на трупи“ в ПИ 000172 по КВС на с. Салманово, Община Шумен


19 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени следните разрешения за строеж

№ 140 от 18.07.2016 год. за обект: ”Пункт за изваряване на ракия – преустройство на съществуваща промишлено-складова сграда” в УПИ І-ПСД кв.367-в ПИ № 83510.669.10 по плана на гр. Шумен.

Заповед за допълване по реда на чл.154 от ЗУТ № УТ-19-003/12.07.2016 год. към РС № 116/15.05.2012 год. за обект: „Работно хале“ в м.”Дремжа”, ПИ ид. № 83510.337.8 по кадастралния план на гр. Шумен.

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338 през приемните дни на Общината


19 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи за стопанската 2016/2017 г. от Общинския поземлен фонд за срок до 5 стопански години по опис в приложение № 1 и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок до 1 стопанска година по опис в приложение № 2 по землища, дати на провеждане и часове, както следва:
Населено мястоПърва дата на провеждане на търгаЧасВтора дата на провеждане на търгаЧас
1.кв.Мътница, гр.Шумен27.07.2016 г.10.0003.08.2016 г.10.00
2.кв.Макак, гр.Шумен27.07.2016 г.10.0003.08.2016 г.10.00
3.с.Градище27.07.2016 г.10.0003.08.2016 г.10.00
4.с.Царев брод 27.07.2016 г.10.0003.08.2016 г.10.00

Търговете ще се проведат в зала 363 на Община Шумен.

Депозит за участие в размер на 10 % от началната годишна тръжна цена за съответната категория земя се внася в каса № 320 на Общината след предварително изчисляване в 370 стая на общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга- 26.07.2016 г.

Начални годишни тръжни цени по видове и категории земи:
Вид на обработваемата земяКатегория на земятаНачални годишни тръжни цени в лв./дка
НивиІІІ и ІV33.00
V и VІ28.00
VІІ и над VІІ22.00
Трайни насажденияІІІ и ІV34.00
V и VІ22.70
VІІ и над VІІ17.00
ДругиІІІ и ІV22.70
многогодишни културиV и VІ14.30
VІІ и над VІІ11.40
Друга селскостопанска териториявсички категории8.00

Тръжната документация с цена 15.00 лв. с вкл. ДДС се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на 26.07.2016 г.

Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 15:00 ч. на 26.07.2016 г.

Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете на с.Царев брод и с.Градище и гл.специалист в кв.Макак и кв.Мътница на гр.Шумен, по местонахождение на имотите.

За информация: тел. 054/857 710 и 054/857 717 в Община Шумен


19 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени следните разрешения за строеж:

№ 134 от 18.07.2016год. за обект: ”Външно електрозахранване на жилищна сграда с магазин и подземни гаражи в УПИ ХХІ-7423 кв.484 в ПИ № 83510.672.39 , ул.“ Вл. Въстание“, гр. Шумен

№ 135 от 18.07.2016год. за обект: Еднофамилна жилищна сграда с гараж“ в УПИ Х-349 кв.39 от регулационния план на кв. Дивдядово, гр. Шумен, ул. “Т.Петков”№23

№ 136 от 18.07.2016год. за обект: Благоустрояване, изграждане и рехабилитиране на пешеходни алеи и тротоари в района на кв. Тракия

№ 137 от 18.07.2016год. за обект: Благоустрояване, изграждане и рехабилитиране на пешеходни алеи и тротоари по улица Съединение от Пенсионерски клуб № 7 до Съдебна палта

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел „ТСУ“, Дирекция „УТ“ – ет. 3, стая 332 в приемните дни на Общината.


19 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадени следните разрешения за строеж:

№ РС – № 138 от 18.07.2016год.

Обект: Благоустрояване на района на кръстовището на ул.“Станционна“ и бул.“Симеон Велики“

Местоположение:УПИ II-“ЖК с магазини и поджемни гаражи“, кв.138 по плана на гр.Шумен; ПИ №83510.664.338, ПИ №83510.664.387, ПИ №83510.664.386, ПИ №83510.664.391, №83510.664.392 по КК на гр.Шумен, южно от Парк „Студентски“

№ РС – № 139 от 18.07.2016год.

Обект: Благоустрояване на зелена площ до „ДКЦ-1-Шумен“ЕООД

Местоположение:УПИ III-„Поликлиника“, УПИ V-„Общ.застрояване“, УПИ VI-„Детска площадка“, кв.170 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.666.50, ПИ №83510.666.51, ПИ №83510.666.52, ПИ №83510.666.54 по КК на гр.Шумен,

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел “ТСУ”, Дирекция “УТ” – ет. 3, стая 338 в приемните дни на Общината.


18 юли 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 4 бр. урегулирани поземлени имота по плана на с.Коньовец, общ.Шумен:

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.69 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 639 кв.м., съответстващ на УПИ ІІІ в кв.3 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4653/2016 г., при начална тръжна цена - 2600.00 лв. /две хиляди и шестстотин лева/ без ДДС.

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.70 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 639 кв.м., съответстващ на УПИ ІV в кв.3 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4654/2016 г., при начална тръжна цена - 2600.00 лв. /две хиляди и шестстотин лева/ без ДДС.

1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.5 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 741 кв.м., съответстващ на УПИ І в кв.10 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4657/2016 г., при начална тръжна цена - 3000.00 лв. /три хиляди лева/ без ДДС.

1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.4 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 676 кв.м., съответстващ на УПИ ІІ в кв.10 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4658/2016 г., при начална тръжна цена - 2700.00 лв. /две хиляди и седемстотин лева/ без ДДС.

2. Търгът ще се проведе на 27.07.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия, отнасящи се за всеки един от имотите:

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията, след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 15.08.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


18 юли 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификотор 83510.664.369 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 336 кв.м., за който е отреден УПИ ХІV “ООД” в квартал 345 по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС 4730/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 27.07.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията, след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 15.08.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


18 юли 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.511 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 155 кв.м., за който е отреден УПИ V-756 в кв.132 по плана на гр.Шумен, заедно с попадащата в него жилищна сграда с идентификатор 83510.662.511.1 със ЗП 54 кв.м., с АОС 4767/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 27.07.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията, след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 15.08.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадено разрешение за строеж изпратено с писмо изх.№ УТ-29-007 от 08.07.2016г. до РО НСК – Шумен, при РД НСК Североизточен район :

№ РС – № 131 от 15.07.2016год.

Обект:”ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР – ЗП 180кв.м

Местоположение:УПИ V-„КГЖС“,кв.121 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.662.311 по КК на гр.Шумен, кръстовището между ул.“Васил Друмев“ и ул.“Кирил и Методий“

№ РС – № 132 от 15.07.2016год.

Обект:”Стопанска постройка и навес“– общо ЗП 41,50кв.м

Местоположение:ПИ №83510.663.196 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“

№ РС – № 133 от 15.07.2016год.

Обект:”Постройка-допълващо застрояване за паркиране на автомобил“ – ЗП 17,10кв.м

Местоположение:УПИ ХIV-6133, кв.223 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.662.132 по КК на гр.Шумен, ул.“Ален мак“ №10


15 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 127;128 от 15.07.2016год.

РС № 127/15.07.2016г за обект: „Жилищна сграда със стоматологичен кабинет и козметичен център“ в УПИ VІ -244 в кв.255а, по регулационния план на гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.667.244 от КК на града.

РС № 128/15.07.2016г за обект: „Плътна ограда“ на УПИ ХІ-159 в кв.24, по регулационния план на с.Мадара, имот с идентификатор 46053.501.1127 от КК на селото.

РС № 130/15.07.2016г за обект: „,Рехабилитация на ул. „Тича“ северно от „Томбул Джамия“ имот с идентификатор 83510.659.324 от КК на гр.Шумен


15 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 119;120 от 12.07.2016год.

РС № 119/12.07.2016г за обект: „Реконструкция/ основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на СОУ „Трайко Симеонов“ гр.Шумен“ и подобект „Основен ремонт и преоборудване на съществуваща кухня и столова“ в УПИ І „За училище“ в кв.569, по регулационния план на гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.658.82 от КК на града.

РС № 120/12.07.2016г за обект: „Реконструкция/ основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на СОУ „Панайот Волов“ гр.Шумен“ в УПИ ІV „За училище“ в кв.242, по регулационния план на гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.667.201 от КК на града.


15 юли 2016 г.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че „ЗЕМЯ-96“ ООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Смяна предназначението на съществуващ телчарник в обслужваща сграда и разширение“ в УПИ V, кв. 23а по плана на с. Царев брод, общ. Шумен.

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен: http://shumen.bg/doc/GreenBook/precenki.htm

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок.


13 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж № 112 от 04.07.2016год. и 113 от04.07.2016г. за обекти: “Базова станция №2759 на Теленор България” ПИ 83510.672.271.7, ул. “Иван Рилски“ № 5, гр. Шумен и „Базова станция №4097 на Теленор България“ ПИ 83510.668.117.1, ул.„Сакар“ №8, гр.Шумен

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината


13 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено следните разрешения за строеж

№ 124 от 14.07.2016год. за обект: Пристройка към навес – склад за строителни материали в ПИ № 83510.245.3, местност “Под село” кв. Дивдядово, гр. Шумен

№ 125 от 14.07.2016год. за обект: Жилищна сграда - еднофамилна на два етажа, първи етап от обект „Жилищна сграда в УПИ ХХVІ-293 в кв. 434 от регулационния план на гр. Шумен : ул.”Поп Андрей” №23А.

№ 126 от 14.07.2016год. за обект: Жилищна сграда - еднофамилна на два етажа, първи етап от обект „Жилищна сграда“ – двуфамилна на три етажа в УПИ ІV-452 в кв. 458а от регулационния план на гр. Шумен, с идентификационен номер 83510.676.452

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


12 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 115;116 от 11.07.2016год.

РС № 115/07.07.2016г за обект: „Реконструкция и преустройство на обществена сграда в семеен хотел“ в УПИ ІV-450 в кв.77, по регулационния план на гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.660.450 от КК на града

РС № 116/11.07.2016г за обект: „Навес за плодове и селскостопански инвентар“ в имот с идентификатор 83510.38.28 в местността „Стражата“, в землището на гр.Шумен


12 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено следните разрешения за строеж

№ 117 от 11.07.2016год. за обект: Реконструкция / основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на СОУ В.Левски в : УПИ УПИ І-“Училище” в кв.360 по рег. план на гр. Шумен, ул.„Дедеагач” № 24 гр. Шумен

№ 118 от 11.07.2016год. за обект: Начално училище „Илия Р. Блъсков - реконструкция / основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в : УПИ УПИ І-“Училище” в кв.149 по рег. план на гр. Шумен, ул.„Хр. Смирненски” № 9 гр. Шумен

№ 122 от 12.07.2016год. за обект: Електрозахранване с кабел НН на жил. сграда в УПИ ІХ-543 кв.458”а” по южния тротоар на ул. „Вл. въстание“ до имота

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


8 юли 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадено разрешение за строеж изпратено с писмо изх.№ УТ-29-007 от 08.07.2016г. до РО НСК – Шумен, при РД НСК Североизточен район :

№ РС – № 114 от 07.07.2016год.

Обект:”Стопанска постройка като допълващо застрояване – ЗП 20кв.м“.

Местоположение: УПИ VI-357а, кв.231 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.666.636 по КК на гр.Шумен, ул.“Ален мак“ №80А


7 юли 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ № 94-00-590 от 07.07.2016 г.


4 юли 2016 г.

С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ „СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ”

ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН:

Десислава Наскова Анастасова-Гарабедян

Веселка Спасова Начева

Гергана Недялкова Кунева

Венелин Радославов Тонев

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 13.07.2016 г. от 9.30 часа в сградата на община Шумен, в зала № 203 за полагане на практически изпит.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 13.07.2016 г. от 13.00 часа в сградата на община Шумен, в зала № 203.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНА КОМИСИЯ: / п /

/Д.Димитров/


1 юли 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи за стопанската 2016/2017 г. от Общинския поземлен фонд за срок до 5 стопански години по опис в приложение № 1 и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок до 1 стопанска година по опис в приложение № 2 по землища, дати на провеждане и часове, както следва:
Населено мястоПърва дата на провеждане на търгаЧасВтора дата на провеждане на търгаЧас
1.Белокопитово13.07.2016 г.9.0020.07.2016 г.9.00
2.В. Друмев13.07.2016 г.9.0020.07.2016 г.9.00
3.Ветрище13.07.2016 г.9.0020.07.2016 г.9.00
4.Вехтово13.07.2016 г.9.0020.07.2016 г.9.00
5.Дибич13.07.2016 г.9.0020.07.2016 г.9.00
6.Друмево13.07.2016 г.9.0020.07.2016 г.9.00
7.П. Волов13.07.2016 г.10.0020.07.2016 г.10.00
8.Костена река13.07.2016 г.10.0020.07.2016 г.10.00
9.Струйно13.07.2016 г.10.0020.07.2016 г.10.00
10.Овчарово13.07.2016 г.10.0020.07.2016 г.10.00
11.Мадара13.07.2016 г.10.0020.07.2016 г.10.00
12.Кладенец13.07.2016 г.10.0020.07.2016 г.10.00
13.Мараш13.07.2016 г.11.0020.07.2016 г.11.00
14.Средня13.07.2016 г.11.0020.07.2016 г.11.00
15.Шумен13.07.2016 г.11.0020.07.2016 г.11.00
16.Дивдядово13.07.2016 г.11.0020.07.2016 г.11.00
17.Черенча13.07.2016 г.13.0020.07.2016 г.13.00
18.Ивански13.07.2016 г.13.0020.07.2016 г.13.00
19.Лозево13.07.2016 г.13.0020.07.2016 г.13.00
20.Р. Димитриев13.07.2016 г.13.0020.07.2016 г.13.00
21.Велино13.07.2016 г.13.0020.07.2016 г.13.00
22.Ил.Блъсков13.07.2016 г.14.0020.07.2016 г.14.00
23.Салманово13.07.2016 г.14.0020.07.2016 г.14.00
24.Новосел13.07.2016 г.14.0020.07.2016 г.14.00

Търговете ще се проведат в зала 363 на Община Шумен.

Депозит за участие в размер на 10 % от началната годишна тръжна цена за съответната категория земя се внася в каса № 320 на Общината след предварително изчисляване в 370 стая на общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга- 12.07.2016 г.

Начални годишни тръжни цени по видове и категории земи:
Вид на обработваемата земяКатегория на земятаНачални годишни тръжни цени в лв./дка
НивиІІІ и ІV33.00
V и VІ28.00
VІІ и над VІІ22.00
Трайни насажденияІІІ и ІV34.00
V и VІ22.70
VІІ и над VІІ17.00
ДругиІІІ и ІV22.70
многогодишни културиV и VІ14.30
VІІ и над VІІ11.40
Друга селскостопанска териториявсички категории8.00

Тръжната документация с цена 15.00 лв. с вкл. ДДС се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на 12.07.2016 г.

Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 15:00 ч. на 12.07.2016 г.

Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти в кварталите на гр.Шумен по местонахождение на имотите.

За информация: тел. 054/857 710 и 054/857 717 в Община Шумен


30 юни 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж № 111 от 30.06.2016год.

РС № 111/30.06.2016г за обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ІІ-420, кв.35 по плана на с.Царев брод, Община Шумен


30 юни 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, отдел ТСУ, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж № 110 от 28.06.2016год. за обект: “ Жилищна сграда с гараж” в УПИ ІV-675.328 в кв. 455 от регулационния план на гр. Шумен.

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината .


30 юни 2016 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че има следното инвестиционно намерение: Реконструкция/основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на обекти:

1. Рехабилитация на ул. „Тича“, гр. Шумен

2. Благоустрояване, рехабилитация тротоарни настилки и пешеходни алеи в района на кв. „Тракия“, гр. Шумен – включва тротоари на ул.„Гоце Делчев“, ул.„Странджа“, ул.„Люле Бургас“, ул.“Сакар“, ул.“Родопи“, ул.“Тракия“, ул.“Одрин“, бул.“Симеон Велики“/частично/.

3. Благоустрояване на зелени площи до „ДКЦ-1“ Шумен ЕООД –района на Нова поликлиника

4. Благоустрояване на района на кръстовището на ул.“Станционна“ и бул.“Симеон Велики“ – междублоково пространство

5. Благоустрояване, рехабилитация и изграждане на тротоари и алеи по ул.“Съединение“ – от Пенсионерски клуб №7 до Съдебна палата.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


28 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ № 94-00-497 гр. Шумен 28.06.2016 г.


27 юни 2016 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Терен с площ от 14.58 /5.4х2.7/кв. м. на ул.”Съединение”, УПИ І, кв. 330, гр. Шумен, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за извършване на услуги, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 584.37 лв.

- размер на депозита - 58.44 лв.

1.2. Терен от 10.80 /2.40х4.50/ кв.м., гр. Шумен, р-он на КАТ, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за извършване на услуги, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 382.32 лв.

- размер на депозита - 38.82 лв.

1.3. Терен от 12.12 кв.м., находящ се в кв.336Б, Автогара, гр. Шумен, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1148.00 лв.

- размер на депозита - 114.80 лв.

1.4. Терен с площ от 26 кв.м. на ул.”Дедеагач”, гр. Шумен – УПИ – І ОЖС и КОО кв. 369 А, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1837.68 лв.

- размер на депозита - 183.80 лв.

1.5. Помещения с площ от 53.26 кв.м. в т.ч. 16.74 кв.м. – склад, находящи се на ул. ”Добруджа” № 1, гр. Шумен, за ателие за производство и услуги.

- годишна начална тръжна цена - 2034.00 лв.

- размер на депозита - 203.40 лв.

1.6. Помещение от 100 кв.м. /камерна зала/, намиращо се в ОШИ «Анастас Стоянов», бул. ”Славянски” № 72, гр. Шумен – за провеждане на групова арт терапия /два часа седмично във вторник от 17.30 до 19.30 часа/.

- годишна начална тръжна цена - 165.00 лв.

- размер на депозита - 16.50 лв.

2.Търгът ще се проведе на 06.07.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 304 на Община Шумен.

3.Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в каса № 1 и 2 на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 05.07.2016 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 05.07.2016 год. в касата на Община Шумен стая № 320.

5.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 05.07.2016 г.

6.Внесеният депозит от спечелилия търга участник се прихваща от наемната цена.

7.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 13.07.2016 год. от 10.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/:

а/Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 12.07.2016 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

б/Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 12.07.2016 год. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.

в/Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 12.07.2016 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8.Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.

9.Цените са без включен ДДС, при издаване на данъчна фактура се начислява ДДС.

10.Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИ С №№ 1.1, 1.2, 1.3. и 1.4:

А/ На спечелилия търга за терена се издава разрешение от Община Шумен за поставяне на временен обект/павилион, след съгласуване на дизайна на павилиона с техническите служби на Общината, която на поема ангажименти за осигуряване на инфраструктурни връзки – „Ел.” и „В и К” захранване.

Б/ На наемателя се предоставя гратисен период до два месеца, през който не се заплаща наем, за поставяне на павилиона, след подадена молба от наемателя. През гратисния период теренът не може да се използва за поставянето на други съоръжения, за извършване на търговска дейност или услуги.

За справки тел. 054/857-659


22 юни 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Шумен, Дирекция „УТ“, Отдел „ТСУ“, на основание чл.159, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадено разрешение за строеж, изпратено с писмо изх.№ УТ-28-018 от 21.06.2016г. до РО „НСК“ – Шумен, при РДНСК Североизточен район:

РС - № 108 от 21.06.20116г. за обект: „Еднофамилна жилищна сграда“, местоположение: ПИ 83510.655.505 по КК на гр.Шумен.


21 юни 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадено разрешение за строеж, изпратено с писмо изх.№ УТ-28-019 от 21.06.2016г. до РО НСК – Шумен, при РД НСК Североизточен район :

№ РС – № 107 от 20.06.2016год. Обект: ”Диализен център – преустройство на съществуваща сграда(магазин)“ Местоположение: кв.202-а: ПИ №83510.661.101.3 по КК на гр.Шумен, ул.“Царевец“ №18, гр.Шумен.


20 юни 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадени Разрешения за строеж № 105 от 16.05.2016г за обект: „Пристройка към първи етаж, реконструкция на покрив, фасадна реставрация и цветно решение на фасади на същ.сграда“ в УПИ I „ЖК, КОО и паметници на културата“, кв.246 по плана на гр.Шумен и № 106 от 17.06.2016г за обект „Външно електрозахранване на обект „Молитвен дом“ в УПИ IV-„ООД“, кв.577.


20 юни 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж № 102 от 15.06.2016год.

РС № 102/15.06.2016г за обект: „Изграждане на улична отсечка от ОК 75а до ОК 73а в кв.17 и кв.18 на с Васил Друмево“


15 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.672.317 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 407 кв.м., съответстващ на УПИ XVІІ-317 в кв.449а по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 4724/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 24.06.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 28500.00 лв. /двадесет и осем хиляди и петстотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 23.06.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 23.06.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 23.06.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.2 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 774 кв.м., съответстващ на УПИ XIІІ в кв.10 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4715/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 24.06.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 3100.00 лв. /три хиляди и сто лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 23.06.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 23.06.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 23.06.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.449 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 569 кв.м., за който е отреден УПИ І в кв.562а по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 4307/2014 г.

2. Търгът ще се проведе на 24.06.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 57000.00 лв. /петдесет и седем хиляди лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 8000.00 лв. /осем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 23.06.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 23.06.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 23.06.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.666.577.1.1 по кадастралната карта на гр.Шумен със ЗП-104.00 кв.м., представляващ втори жилищен етаж от двуетажна сграда, ИЗБА с площ 27.00 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, разположен в поземлен имот с идентификатор 83510.666.577, за който са отредени УПИ ІІ-138 и УПИ XVІ-138 в кв.181 по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 3261/2011 г.

Сградата е паметник на културата и е включена в Протокол № 10/15.05.2008г. на Експертния съвет на НИПК, в Приложение № 5 - Актуализиран списък на паметниците на културата в гр.Шумен, под № 105.

2. Търгът ще се проведе на 24.06.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 23000.00 лв. /двадесет и три хиляди лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 23.06.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 23.06.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 23.06.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 96;98 от 10.06.2016год.

РС № 96/09.06.2016г за обект: „Пристройка към съществуваща жилищна сграда и гараж“ в УПИ ХІ-75 в кв.91б, по регулационния план на гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.660.75 от КК на града

РС № 98/10.06.2016г за обект: „Плътна ограда“ в УПИ VІ-466, кв.116 по регулационния план на гр.Шумен, кв.Дивдядово

РС № 99/14.06.2016г за обект: „Преустройство на ателие от жилищна сграда с КОО и ателиета в жилище“ в УПИ VІІ-ЖС и КОО, кв.298 по регулационния план на гр.Шумен


15 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадени следните разрешения за строеж:

1. № РС – № 100 от 14.06.2016год.

Обект: ”Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда”

Местоположение: УПИ I-641, кв.224-5 по регулационния план на гр.Шумен, идентификационен № 83510.664.641 по КК на гр.Шумен, ул.”м-ст „Смесе”

2.№ РС – № 101 от 14.06.2016год.

Обект: „Преустройство на магазин №2 от триетажна сграда в кафе-аперитив”

Местоположение:УПИ ХIV-„KЖС и КОО“, кв.126 по регулационния план на гр.Шумен, идентификационен № 83510.662.455.3.2 по КК на гр.Шумен, бул.”Симеон Велики”№ 46


15 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 10 години на сграда с идентификатор 83510.664.373.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, на един етаж със ЗП-212 кв.м. с масивна конструкция, състояща се от два самостоятелни обекта: Обект „Бистро", на един етаж, със ЗП 82 кв. м. и Обект „Обслужваща сграда с каса, санитарни възли, съблекални, гараж и технически помещения", на един етаж, със ЗП 130 кв. м. /АОС № 3094 от 09.03.2010 г./, многофункционална спортна площадка и определени терени от Парк „Студентски" за разполагане на спортно-развлекателни и атракционни съоръжения с обща площ 320 кв. м. по приложена схема, като вместо заплащане на наем наемателят се задължава да довърши строително-монтажните работи в сградата и да разположи нестационарните съоръжения на територията на парк

Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 10 000 лв. /десет хиляди лева/ до деня и часа на подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

Цената на конкурсната документация е в размер на 200.00 лв./двеста лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на Информационния център на първия етаж в сградата на Община Шумен.

Конкурсната документация се получава от стаи 255а или 376 на Община Шумен, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 12:00 ч. на 27.06.2016г.

Предложенията за участие в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 14.00 ч на 28.06.2016г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 659 или 054/ 857 729.

Конкурсни условия:

1. Минимален размер на инвестициите – 250 000 лева (с ДДС) за довършителни строително-монтажни работи по части: АС, Ел, ВиК и ОВ в сградата предназначена за бистро, каса, тоалетни, съблекални, гараж, подмяна на хидроизолацията на бистрото, частична подмяна на оградните стъклени пана, монтаж на седалки и подмяна на мрежата около спортната площадка. Инвестициите и разходите, свързани с разполагането на спортно-развлекателни и атракционни съоръжения на територията на Парк „Студентски" са за сметка на наемателя.

2. Максимален срок – 6 /шест/ месеца от сключване на договора за извършване на довършителните строително-монтажни работи по части: АС, Ел, ВиК и ОВ в сградата и разполагане на спортно-развлекателни и атракционни съоръжения на територията на Парк „Студентски".

3. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемател

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/ 857 659 или 054/857 729


14 юни 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 96;98 от 10.06.2016год.

РС № 96/09.06.2016г за обект: „Пристройка към съществуваща жилищна сграда и гараж“ в УПИ ХІ-75 в кв.91б, по регулационния план на гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.660.75 от КК на града

РС № 98/10.06.2016г за обект: „Плътна ограда“ в УПИ VІ-466, кв.116 по регулационния план на гр.Шумен, кв.Дивдядово

РС № 99/14.06.2016г за обект: „Преустройство на ателие от жилищна сграда с КОО и ателиета в жилище“ в УПИ VІІ-ЖС и КОО, кв.298 по регулационния план на гр.Шумен


14 юни 2016 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че има следното инвестиционно предложение: Реконструкция/основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в НУ „ИЛИЯ Р. БЛЪСКОВ“, ПИ83510.666.514, гр. Шумен, ул.“Хр. Смирненски“ № 9, кв. 149.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното предложение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


14 юни 2016 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че има следното инвестиционно предложение: Реконструкция/основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ПИ83510.668. 144, гр. Шумен, ул.“Дедеагач“ № 24, кв. 360.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


14 юни 2016 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че има следното инвестиционно предложение: Реконструкция/основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“,ПИ 83510.667.201, гр. Шумен, ул.“Съединение“ №100, кв. 242а.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното предложениеще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


14 юни 2016 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че има следното инвестиционно предложение: Реконструкция/основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ „ТРАЙКО СИМЕОНОВ“, ПИ 83510.658.82, гр. Шумен, ул.“Ген. Драгомиров“ №44б, общ. Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното предложение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


13 юни 2016 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

ЮРИСКОНСУЛТ ”СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ”

Дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване”

Отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване” при Община Шумен

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Магистър;

1.2. Професионална област – Право;

1.3. Ранг V младши;

1.4. Минимален професионален опит – не се изисква.

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез полагане на практически изпит и интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността;

3.1.3. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Община Шумен, бул. ”Славянски” №17, ет. 2, стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 27.06.2016 год.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.

6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Основна цел на длъжността: Правно обслужване на Общината за постигане на компетентно, професионално и основано на закона административно обслужване на гражданите и юридическите лица; защита на интересите на общината; процесуално представителство на Общината по спорове, в които същата е страна. Отговаря за организацията на процеса по получаването на сигналите и предложенията в община Шумен, а така също и за достъпа до обществена информация.

7.2. Области на дейност: Правни консултации за: служители на общината; граждани; структури на общината. Процесуално представителство и водене на съдебни дела. Работа по Изборния кодекс, Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове. Работа в комисии по наредбите, приети от Общински съвет и подготовка на предложения за промени в тях. Участие в организационната подготовка на изборите за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент, общински съветници, кметове на общини и кметства, и референдуми.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:

Адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.

http://www.shumen.bg/

Телефон за контакт: 054/857 642

За контакти: Мутафчиева, Христова


10 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 26-00-1786 от 10.06.2016 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложена:

ЗАПОВЕД №1202 от 09.06.2016 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ XIII-2560, кв.126, по плана на гр. Шумен.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед на основание чл.213 и 215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от разлепването на настоящото съобщение – до 24.06.2016 г., включително чрез Община Шумен пред Шуменски административен съд.

Арх. К.Костадинов

Н-к отдел ТСУ


10 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 26-00-1466 от 10.06.2016 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложена:

ЗАПОВЕД №1203 от 09.06.2016 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ XVI-5181, кв.295, по плана на гр. Шумен.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед на основание чл.213 и 215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от разлепването на настоящото съобщение – до 24.06.2016 г., включително чрез Община Шумен пред Шуменски административен съд.

Арх. К.Костадинов

Н-к отдел ТСУ


10 юни 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-007 от 10.06.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Филтърна система за валцовъчни масла“ на „АКОМЕТ“АД в ПИ 10176.502.26 по кадастралния план на гр. Шумен, землище с. В.Друмево е издадено Разрешение за строеж № 97/10.06.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 97/10.06.2016 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 97/10.06.2016 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


10 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ № 92-00-523 гр. Шумен 09.06.2016 г.


09 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВA

Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ – гр. Шумен при следните условия:

Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години.

Минимални изисквания към кандидатите:

• Степен на образование –– висше с образователна квалификационна степен „Бакалавър“;

• Стаж – над 7 години.

• Управленски опит – над 3 години.

• Професионален опит в областта на туризма ще се счита за предимство.

Необходими документи:

1. Молба.

2. Професионална автобиография.

3. Диплома за завършено образование

4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж.

5. Свидетелство за съдимост.

6. Карта за медицински преглед.

Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

Срок за подаване на документите – един месец от публикуването на обявата.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.

За справки: тел. 054/657-642


08 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВA

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1 , което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.

Търгът ще се проведе на 20.06.2016 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.

Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всеки имот поотделно се внася в каса № 320 на Общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга.

Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, са съгласно Решение № 100/25.02.2016 г. на Общински съвет – Шумен / приложение № 1/ .

Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 17.06.2016 г.

Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.

Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 27.06.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен


08 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж № 94 от 08.06.2016 год.

РС № 94/08.06.2016г за обект: „Комплексна обществено – обслужваща сграда“ етапно строителство първи етап „Първи етаж и благоустрояване на ниво терен около сградата“ в УПИ ІХ -„За обществени и жилищни дейности“ в кв.64, по регулационния план на гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.681.112 от КК.


08 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №95 от 08.06.2016 год.

РС № 95/08.06.2016г за обект: „Преустройство на пицарияв магазин за промишлени стоки и жилище“ в УПИ ІV -„Магазини и услуги“ в кв.364, по регулационния план на гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.668.276 от КК.


08 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Шумен уведомява, Васил Николаев Димов за Решение от 04.02.2016 г. на комисия назначена със заповед № РД-25-2317/ 07.11.2013 г., на Кмета на Община Шумен, за определена цена за учредяване право на преминаване с товарна и селскостопанска техника от съществуващ обществен път до имот с идентификатор 83510.651.100 по КК на гр. Шумен през частен имот с идентификатор 83510.651.101 по КК на гр. Шумен, по реда на чл. 36 ал.2 от ЗОСИ, а именно:
идентификатор на имота по КК на гр. Шумензасегната площ в кв. м.определена цена за право на преминаване в лв.забележка
1.83510.651.10144.38221.90за двамата наследника общо


07 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 8 броя поземлени имоти-частна общинска собственост в местностите „ПОД МАНАСТИРА”,и „САКАРКА” по плана на новообразуваните имоти, землище Шумен с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.15 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 530 кв.м., частна общинска собственост, АОС № 4685/2016 г да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена 1 655.00лв /хиляда шестотин петдесет и пет лева/.

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.16 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 331 кв.м., частна общинска собственост, АОС № 4686/2016 г да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена 1 035.00лв /хиляда тридесет и пет лева/.

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.26 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 280 кв.м., частна общинска собственост, АОС № 4687/2016 г да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена 875.00лв /осемстонин седемдесет и пет лева/.

4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.86 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 302 кв.м., частна общинска собственост, АОС № 4688/2016 г да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена 945.00лв /деветстотин четиридесет и пет лева/.

5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.390 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 789 кв.м., частна общинска собственост, АОС № 4710/2016 г да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена 2 460.00лв /две хиляди четиристотин и шестдесет лева/.

6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.322 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 860 кв.м., частна общинска собственост, АОС № 4711/2016 г да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена 2 690.00лв /две хиляди шестотин и деветдесет лева/.

7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.400 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 1590 кв.м., частна общинска собственост, АОС № 4712/2016 г да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена 4970.00лв /четири хиляди деветстотин и седемдесет лева/.

8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.52 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 517 кв.м., частна общинска собственост, АОС № 4690/2016 г да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена 1580.00лв /хиляда петстотин и осемдесет лева/.

ІІ. Търгът да се проведе на 21.06.2016г. от 11:00 ч. в зала 304 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите

1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 100.00 лв. /сто лева/ до 16:00 ч. на 20.06.2016 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 20.06.2016 г.

4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 20.06.2016 г.

5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658, Ж.Грозданова.

ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 29.06.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


06 юни 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 91;92;93 от 02.06.2016год.

РС № 91/02.06.2016г за обект: „Сграда за производство, пакетаж и съхранение на земеделска продукция“ в УПИ ІІ-ПСД, кв.1а по регулационния план на с.Панайот Волов, Община Шумен

РС № 92/02.06.2016г за обект: „Козметичен и фризьорски салон“ в УПИ ІІ-„Жилищно строителство“ в кв.63а, по регулационния план на гр.Шумен

РС № 93/03.06.2016г за обект: „Постройка за съхранение на селскостопанска продукция“ в УПИ І-77, кв.11 по плана на с. Радко Димитриево, Община Шумен.


03 юни 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадено разрешение за строеж изпратено с писмо изх.№ УТ-28-004 от 03.06.2016г. до РО НСК – Шумен, при РД НСК Североизточен район :

№ РС – № 90 от 02.06.2016год.

Обект:”ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА и плътна ограда с дължина 9,04м и височина до 2,20м по източната регулационна граница с УПИ ХVI-59, кв.230, изпълнена изцяло в имота на възложителя“.

Местоположение: УПИ ХVII-64, кв.230 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.664.64 по КК на гр.Шумен, ул.“Алеко Константинов“


27 май 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ЗАПОВЕД № РД-25-1068 гр. Шумен 26.05.2016 г.


20 май 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Протокол по чл.37 и, ал.7 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади


19 май 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

КОНСТАТИВЕН АКТ


17 май 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 26-00-2210 от 16.05.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

НОВ ПАРЕН КОТЕЛ И НОВА ГАЗОПРОВОДНА ЛИНИЯ в кв.340-Е, УПИ Х-163 по регулационния план на града е издадено Разрешение за строеж № 81/13.05.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен .

Запознаването с проекта и Разрешението за строеж можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж може да бъдат обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


17 май 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 94-З-49 от 16.05.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

ПЛЪТНА ОГРАДА и ПРОЗИРНА с височина на плътната част 0,60 м в кв. 31, УПИ ХІ-436 по регулационния план на града – кв. Мътница е издадено Разрешение за строеж № 82/13.05.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен .

Запознаването с проекта и Разрешението за строеж можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


17 май 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 26-00-2108 от 16.05.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

ЦЕХ ЗА СТУДЕНО СМЕСВАНЕ И РАЗФАСОВАНЕ НА БИОЦИДИ в ПИ 83510.670.470 по кадастралния план на гр. Шумен, кв.340, УПИ LХХІІІ-470 по регулационния план на града е издадено Разрешение за строеж № 80/13.05.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен .

Запознаването с проекта и Разрешението за строеж можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж може да бъдат обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


17 май 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № 84 от 16.05.2016г и изпратено в РО НСК, гр.Шумен- Североизточен район с писмо изх.№ 26-00-2148 от 17.05.2016г.

За обект: „Преустройство на съществуваща базова станция №4191 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр.София

Местонахождение: местност „Чадър тепе“, в землището на гр.Шумен.


17 май 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени следните разрешения за строеж

№ 77 от 13.04.2016год. за обект: “Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ VІ-970Б кв.90, ул. “Ел.Златарева”№6 гр. Шумен6, от регулационния план и с идентификационен номер № 83510.680.291 от кадастралната карта местността на гр. Шумен

№ 78 от 13.04.2016год. за обект: “ Постройки на допълващо застрояване - навес и лятна кухня ” в УПИ VІ-970Б кв.90, ул. “Ел.Златарева”№6 гр. Шумен6, от регулационния план и с идентификационен номер № 83510.680.291 от кадастралната карта местността на гр. Шумен


13 май 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-1786 от 03.05.2016 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и чл.136, ал.1 от ЗУТ, във връзка с §6, ал.1 от ПР на ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ ХII-2560, КВ.126 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН

Запознаването с проекта може да направите в стая 345 на Общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30–16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00- 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128,ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение.


11 май 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Контролно-диагностичен пункт“ в ПИ 83510.592.5 по кадастралния план на гр. Шумен, разрешен с Разрешение за строеж № 138/13.06.2014 год. от Главен архитект при Община Шумен, по реда на чл. 154 от ЗУТ е издадена Заповед № 94-Й-77/28.04.2016 год. за промени по време на строителството, възникнали при наличие на нови инвестиционни намерения.

Запознаването с проекта и Заповед № 94-Й-77/28.04.2016 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящата Заповед № 94-Й-77/28.04.2016 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


10 май 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОП ЗА “ТУРИЗЪМ, ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ И АТРАКЦИИ”

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот: Спортно-развлекателен комплекс, сграда в поземлен имот с идентификатор 83510.674.406 по кадастралната карта на гр. Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. “Съединение”, с площ от 1130 кв.м. и с предназначение за спортни и развлекателни дейности

Условия за участие в конкурса:

Начална наемна месечна цена за целия обект в размер на не по-малко от 2500 лв. (две хиляди и петстотин лева).

Кандидатите за участие в конкурса да внесат депозит в размер на 2500 лв. (две хиляди и петстотин лева) до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

Конкурсната документаця се получава в Туристическия информационен център на Община Шумен (до входа на общината) в срок до 12.00 ч. на 19.05.2016 год., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена в каса № 1 на Информационния център при Община Шумен.

Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в стая № 204 на Община Шумен в срок до 12.00 часа на 20.05.2016г.

Оглед на обектите може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/857 773.

Други условия:

Условия за запазване на предназначението на обекта – кандидатите за участие в конкурса са длъжни да запазят предназначението на отдавания под наем обект.

Минимален размер на инвестиции в имота, включително неотложни СМР, извършени в срок до 6 месеца от сключването на договора – 200 000 лв. (двеста хиляди лева).

При необходимост от основен ремонт на части от обекта, СМР се извършва от наемателя след предварително съгласуване с Община Шумен. Въз основа на приемателен протокол от комисия, назначена със Заповед на кмета на Община Шумен, разходите за извършване на СМР могат да се прихващат от дължимия наем.

Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана, такса смет и др.)

Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

Община Шумен и Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции" могат да ползват безвъзмездно обекта или части от него при провеждане на мероприятия с общинско значение.

Телефон за справка: 054/857 773


05 май 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на осн. чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на ЗУТ, че е издадена заповед № 26-00-1827 от 27.04.2016 г. на Главен архитект на Община Шумен по реда на чл. 154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 225/21.10.2015 год.

Заповедта касае обект „СКЛАД №1“ находящ се в УПИ ХІ-108 - “За складови дейности” в кв. 340-а по регулационния план на гр. Шумен и предвижда разширение на обект „Склад №1“, както и смяна на титуляра на Разрешение за строеж № 225/21.10.2015 год. поради смяна в собствеността на имота.

Запознаването със заповедта по реда на чл. 154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 225/21.10.2015 год.можете да направите в стая № 338 на Общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.213 и чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването им, чрез Община Шумен, съответно пред Шуменски административен съд и пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


04 май 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 74;75;76 от 04.05.2016год.

РС № 74/28.04.2016г за обект: „Работилница за лични нужди“ в УПИ VІІІ-157, кв.48 по регулационния план на с.Радко Димитриево, Община Шумен

РС № 75/04.05.2016г за обект: „Навес барбекю“ в УПИ ХVІ-157 в кв.27, с.Лозево, Община Шумен

РС № 76/04.05.2016г за обект: „Външно електрозахранване на стопанска постройка и навес“ в ПИ 32158.294.1039 стопански двор с.Ивански, Община Шумен.


28 април 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № 73 от 27.04.2016г и изпратено в РО НСК, гр.Шумен- Североизточен район с писмо изх.№ 94-С-323 от 28.04.2016г.

За обект: „Пекарна за тестени закуски”

Местонахождение:УПИ ІV-„ООД”, кв.574-б, имот с идентификатор 83510.660.611 от КК.


28 април 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Протокол по чл.37 и, ал.6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади


28 април 2016 г.

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТНИЦИ

по програма "Подкрепа за независим живот в Община Шумен"

BG05М9OР001-2.002-0100-С001

ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

Личен асистент, Домашен помощник, Медицинска сестра, Рехабилитатор и Психолог

за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по програма „Подкрепа за независим живот в Община Шумен“


28 април 2016 г.

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

за получаване на почасови услуги

ПО ПРОГРАМА

„Подкрепа за независим живот в Oбщина Шумен”

BG05М9OР001-2.002-0100-С001


27 април 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадено разрешение за строеж, изпратено с писмо изх.№ 94-И-212 от 13.04.2016г. до РО НСК – Шумен, при РД НСК Североизточен район :

№ РС – № 72 от 26.04.2016год.

Обект:”Уличен водопровод Ф 110 РЕ – 21м до ПИ 83510.663.240, местност„Смесе“, ул.“Еделвайс“

Местоположение: ПИ №83510.663.240 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“


27 април 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Уведомление за собствениците на пчелни семейства.


27 април 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 26-00-1466 от 27.04.2016 г

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е внесен проект за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ XVI-5181, КВ.295 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

С проекта сe предвижда свободно средно-етажно застрояване в имота.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед на основание чл.213 и 215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от разлепването на настоящото съобщение – до 11.05.2016 г., включително чрез Община Шумен пред Шуменски административен съд.


26 април 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед №157/22.04.2016г.,относно откриване на явен търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост в насаждения, от годишен план за ползване на дървесина за 2016 година от общинските горски територии.

Приложения


22 април 2016 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, гр. Шумен, че ще се проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:

- фирма „Алфа комерс” ООД

На 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 май 2016 г. в интервала от 18,30 вечерта до 11 часа сутринта на следващия ден /за инсектициди/ с наземна техника на:

Слънчоглед - срещу житни и широколистни плевели с препарата Листего 40 при доза 120 мл/дка с карантинен срок 90 дни, срещу житни плевели с препарата Ажил 100ЕК при доза 100 мл/дка с карантинен срок 90 дни, срещу сиво гниене, склеротиния и фомопсис с препарата Пиктор СК при доза 50 мл/дка с карантинен срок 30 дни и срещу шириколистни плевели с препарата Експрес 50СГ при доза 4 гр/дка+0,1% Тренд 90 с карантинен срок 30 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площ както следва: „Теке дере” - 9,193 дка, „Ак чурек” – 181,100 дка и „Иджик Дю Зю”– 50,507 дка.

- фирма „Агропарт България” ООД

На 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 май 2016 г. в интервала от 18,30 вечерта до 11 часа сутринта на следващия ден /за инсектициди/ с наземна техника на:

Слънчоглед - срещу житни и широколистни плевели с препарата Листего 40 при доза 120 мл/дка с карантинен срок 90 дни, срещу житни плевели с препарата Ажил 100ЕК при доза 100 мл/дка с карантинен срок 90 дни, срещу сиво гниене, склеротиния и фомопсис с препарата Пиктор СК при доза 50 мл/дка с карантинен срок 30 дни и срещу шириколистни плевели с препарата Експрес 50СГ при доза 4 гр/дка+0,1% Тренд 90 с карантинен срок 30 дни. Подлежащи на третиране са терени в местността „Иджик Дю Зю” на площ 12,637 дка.

Съгласно чл.12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

За повече информация: тел: 054/ 830 750 – „Алфа комерс” ООД

054/830 750 – „Агропарт България” ООД

054/ 857 710 – Община Шумен


21 април 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж № 67 от 19.04.2016год.

РС № 67/19.04.2016г за обект: „Смяна предназначението на таван №1 – част от съществуваща жилищна сграда – в жилище“ в УПИ ХІ-4606, кв.241 по регулационния план на гр. Шумен и идентификатор 83510.676.341 по Кадастралната карта на града.


21 април 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж № 69 от 21.04.2016год.

РС № 69/21.04.2016г за обект: „Монтаж на малка фотоволтаична централа“ в УПИ ІІІ-8, кв.18 по регулационния план на с.Панайот Волов Община Шумен.


20 април 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публично оповестен търг с ТАЙНО наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Помещения с обща площ от 20.79 кв.м., / 16.48 кв.м. + 4.31 кв.м. / намиращи се в къщата на ул.”Ришки проход”№ 38 в гр.Шумен – съответно за офис и сервизно помещение.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 659.00 лв.

- размер на депозита - 66.00 лв.

1.2. Помещение с площ от 9.50 кв.м., намиращо се до Базовото училище на ул.”Съединение”в гр.Шумен - за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 502.00 лв.

- размер на депозита - 51.00 лв.

1.3. Терен, с площ от 12.00 кв.м., с размери / 6 м. х 2 м. /, съгласно одобрена схема, намиращ се в кв.580 на гр.Шумен, за изграждане на временен търговски обект – павилион, по реда на чл.56 от ЗУТ - за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 994.00 лв.

- размер на депозита - 100.00 лв.

1.4. Терен, с площ от 2.16 кв.м., с размери / 3.60м. х 0.60 м. /, съгласно одобрена схема, намиращ се на тротоара до пресечката на бул.”В.Преслав”с ул.”Черноризец Храбър”в гр.Шумен - за поставяне на преместваем обект – автоматична пощенска станция за услуги, по реда на чл.56, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 87.00 лв.

- размер на депозита - 9.00 лв.

1.5. Терен, с площ от 77.50 кв.м., с размери / 10.20 м. х 7.60 м. /, съгласно одобрена схема, намиращ се в гр.Шумен, кв.579, УПИ І, на ул.”Света гора”№ 10 за търговска дейност / места за сервиране / към обект „Магазин и кафе – аператив.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 6417.00 лв.

- размер на депозита - 642.00 лв.

2.Търгът да се проведе на 10.05.2016 г., от 11: 00 ч. в зала № 363 на Общината.

3. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00ч. на 09.05.2016 год., след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 09.05.2016 год., в касата на Община Шумен-стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 09.05.2016 г.

6. Внесеният депозит от спечелилия търга участник, се прихваща от наемната цена.

7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 17.05.2016 год. от 10.00 часа в стая № 248, а срокът за получаване на тръжни документи е до 14.00 часа на 16.05.2016 год., като депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 16.05.2016 год., а заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 16.05.2016 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.

9. Класираните на първо и второ място за обекта, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

10. Цените са без включен ДДС. Данъкът се начислява върху наемната цена, с изключение на обектите с номера 1.3., 1.4., и 1.5, за които такъв не се дължи.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и отговорност на наемателя.

12. Всички обекти се предоставят празни – без оборудване.

За справки тел. 054 / 857-658


15 април 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 65,66 от 15.04.2016год.

РС № 65/15.04.2016г за обект: „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа и гараж“ в УПИ VІ-126, кв.24 по плана на с.Лозево, Община Шумен

РС № 66/15.04.2016г за обект: „Плътна ограда с височина до 2.20м“ в УПИ VІІ-89 в кв.7, с.Дибич, Община Шумен и идентификатор 20938.501.89 по КК на селото

В 14-дневен срок от публикуването на съобщението, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 339 през приемните дни на Общината.


13 април 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадено разрешение за строеж, изпратено с писмо изх. № 94-Й-70 от 13.04.2016г. до РО НСК – Шумен, при РД НСК Североизточен район :

№ РС – № 63 от 13.04.2016год.

Обект:”Офис–преустройство на съществуваща сграда за обществено хранене ”

Местоположение: УПИ Х-2281, кв.181 по регулационния план на гр.Шумен, идентификационен № 83510.666.638.3 по КК на гр.Шумен, ул.”Лайош Кошут” № 1

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл.149, ал.2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен, Дирекция „УТ”, Отдел „ТСУ”, етаж 3, стая 338


13 април 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж № 62 от 13.04.2016год.

за обект: “Еднофамилна Жилищна сграда и подпорни стени” в местността “Сакарка” ПИ 83510.677.203 ул. “Н.будители № 89 гр. Шумен

В 14-дневен срок от публикуването на съобщението, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината.


13 април 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот: язовир “Овчарово”, находящ се в землището на с.Овчарово, местност “Тикне чокур” целият с площ 271.974 дка, състоящ се от поземлен имот с идентификатор 53240.21.13 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 245565 кв.м и поземлен имот с идентификатор 53240.12.51 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 26409 кв.м, с начална годишна тръжна наемна цена 4080 лева без включен ДДС.

Търгът ще се проведе на 27.04.2016 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. с вкл.ДДС и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.

Депозитът за участие в търга е в размер на 2 000 лева и се внася в касата на общината, стая № 320 / ІІІ етаж / до 13.30 часа на 26.04.2016г.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13:30 ч на 26.04.2016 г.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 04.05.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен; депозитната вноска се внася до 13.30 часа на 03.05.2016г.; заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч на 03.05.2016 г.

*Съгласно чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите развъждането и отглеждането на риба и други водни организми се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА

Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05319/ 2112 – кметство с. Овчарово


12 април 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

Заповед №РД-25-712/12.04.2016г.,относно предоставяне под наем на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд на правоимащи безимотни и малоимотни граждани(домакинства)


12 април 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

Община Шумен, Дирекция УТ, отдел ТСУ, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж № 58 от 11.04.2016год. за обект: “Жилищна сграда с магазин и подземни гаражи” в УПИ ХХІ-7423 кв.484 ул. “Вл.въстание” № 47 гр. Шумен

В 14-дневен срок от публикуването на съобщението, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината.


12 април 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 13 бр. урегулирани поземлени имота по плана на с.Коньовец, общ.Шумен:

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.72 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 544 кв.м., съответстващ на УПИ ІІ в кв.2 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4651/2016 г., при начална тръжна цена - 2200.00 лв. /две хиляди и двеста лева/ без ДДС.

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.68 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 724 кв.м., съответстващ на УПИ ІІ в кв.3 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4652/2016 г., при начална тръжна цена - 2900.00 лв. /две хиляди и деветстотин лева/ без ДДС.

1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.69 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 639 кв.м., съответстващ на УПИ ІІІ в кв.3 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4653/2016 г., при начална тръжна цена - 2600.00 лв. /две хиляди и шестстотин лева/ без ДДС.

1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.70 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 639 кв.м., съответстващ на УПИ ІV в кв.3 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4654/2016 г., при начална тръжна цена - 2600.00 лв. /две хиляди и шестстотин лева/ без ДДС.

1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.64 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 624 кв.м., съответстващ на УПИ ІІ в кв.4 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4655/2016 г., при начална тръжна цена - 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/ без ДДС.

1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.65 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 592 кв.м., съответстващ на УПИ ІІІ в кв.4 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4656/2016 г., при начална тръжна цена - 2400.00 лв. /две хиляди и четиристотин лева/ без ДДС.

1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.5 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 741 кв.м., съответстващ на УПИ І в кв.10 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4657/2016 г., при начална тръжна цена - 3000.00 лв. /три хиляди лева/ без ДДС.

1.8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.4 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 676 кв.м., съответстващ на УПИ ІІ в кв.10 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4658/2016 г., при начална тръжна цена - 2700.00 лв. /две хиляди и седемстотин лева/ без ДДС.

1.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.3 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 725 кв.м., съответстващ на УПИ ІІІ в кв.10 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4659/2016 г., при начална тръжна цена - 2900.00 лв. /две хиляди и деветстотин лева/ без ДДС.

1.10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.6 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 904 кв.м., съответстващ на УПИ ІV в кв.10 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4660/2016 г., при начална тръжна цена - 3600.00 лв. /три хиляди и шестстотин лева/ без ДДС.

1.11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.9 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 929 кв.м., съответстващ на УПИ V в кв.10 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4661/2016 г., при начална тръжна цена - 3700.00 лв. /три хиляди и седемстотин лева/ без ДДС.

1.12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.501.30 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 863 кв.м., съответстващ на УПИ ІV в кв.11 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4662/2016 г., при начална тръжна цена - 3500.00 лв. /три хиляди и петстотин лева/ без ДДС.

1.13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.501.50 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 582 кв.м., съответстващ на УПИ ІX в кв.12 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4664/2016 г., при начална тръжна цена - 2300.00 лв. /две хиляди и триста лева/ без ДДС.

2. Търгът ще се проведе на 21.04.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия, отнасящи се за всеки един от имотите:

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 20.04.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите: ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на Община Шумен;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 20.04.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 20.04.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията, след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 11.05.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


12 април 2016 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТНИЦИ
(лични асистенти, домашен помощник, медицинска сестра, рехабилитатор и психолог)
ПО ПРОЕКТ „Подкрепа за независим живот в община Шумен” BG05М9OР001-2.002-0100-С001.


12 април 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН

На основание чл. 5, чл. 6 и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, Община Шумен и Общински съвет Шумен обявяват конкурс за избор обществен посредник. Кандидатите следва да заявят участието си в конкурса от 8.30 ч. на 14.04.2016 г. до 17.30 ч. на 28.04.2016 г. с подаване на документи в деловодството на Община Шумен (стая 204). Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Молба до временната комисия за избор на обществен посредник – свободен текст;

2. Автобиография европейски формат /допуска се прилагане на удостоверения за правоспособност, квалификация и трудов стаж/;

3. Диплома за висше образование /допуска се представяне на копие, заверено от кандидата/;

4. Медицинско свидетелство за кандидатстване за работа;

5. Удостоверение за психично здраве;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Мотивационно писмо в обем до 2 страници формат А4. Мотивационното писмо подлежи на оценяване.

Документите следва да се представят в запечатан плик с надпис „За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен“, името на кандидата, адрес и телефон за връзка.

За допълнителна информация: тел. 054/ 857 721, 054/ 857 764.


11 април 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадени:

I.Разрешения за строеж – 3 броя, изпратени с писма изх. №94-С-260/11.04.2016г., изх. №26-00-1555/11.04.2016г., изх. №94-И-180/11.04.2016г.

1. № РС – № 55 от 08.04.2016год. Обект: ”Жилищна сграда с гараж и плътна ограда по регулационната граница с УПИ VIII-6298, изцяло в имота на възложителя”

Местоположение: УПИ IХ-6297, кв.224 по регулационния план на гр.Шумен, идентификационен № 83510.662.88 по КК на гр.Шумен, ул.”Гиньо Писков” №21

2.№ РС – № 56 от 08.04.2016год.

Обект: „Пристройка и покриване предблоково пространство към бул.”Симеон Велики”- гр.Шумен

Местоположение:УПИ I-„ЖК,подземни магазини и гаражи”, кв.147 по регулационния план на гр.Шумен, идентификационен № 83510.666.60 по КК на гр.Шумен, бул.”Симеон Велики”- Шумен

3. № РС – № 57 от 08.04.2016год.

Обект: „Еднофамилна жилищна сграда”

Местоположение:ПИ с идентификационен №83510.663.240 по КК на местност„Смесе” в землището на гр.Шумен , община Шумен

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл.149, ал.2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен, Дирекция „УТ”, Отдел „ТСУ”, етаж 3, стая 338


8 април 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 26-00-4450 от 8.04.2016 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-25-487 от 14.03.2016 г. на Кмета на Общината е одобрен:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ В ОБХВАТ ЧАСТ ОТ УПИ ХV-„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ В КВ.480 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Шумен /до 22.04.2016 г., включително/.


07 април 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за издадени: Разрешение за строеж – 1брой, изпратено с писмо изх.№ 94-М-222 от 06.04.2016г до РО НСК – Шумен:

1. № 53 от 06.04.2016г.

обект: „ Лятна кухня “

местонахождение: УПИ ХI- 327 кв. 35 от плана на с.Дибич, Община Шумен

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл.149, ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в сградата на Община Шумен, Дирекция УТ, отдел ТСУ, ет.3 стая 339 в приемните дни на общината.

гл.специалист АТО: /В.Ботева/


06 април 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, отдел ТСУ, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено към Разрешение за строеж №52 от 04.04.2016год. за обект: “Обслужваща постройка – допълващо застрояване” в УПИ ХІІ-5179а от кв. 295, с идентификатор № 83510.671.231 от кадастралната карта на гр. Шумен, ул. “Хр. Генчев” № 20 по одобрен РУП-ПРЗ на граница с УПИ ІV-5180и УПИ ХІІ-230 в кв. 295 .

В 14-дневен срок от публикуването на съобщението, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината.


06 април 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадено разрешение: № РС – № 50 от 30.03.2016год.

Обект:”АПТЕКА- преустройство на жилище и избено помещение”

Местоположение: УПИ VI-“ЖС”, кв.182 по рег.план на гр.Шумен, идентификационен № 83510.666.168.1.7 по КК на гр.Шумен, ул.”Цар Освободител” №109

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл.149, ал.2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен, Дирекция „УТ”, Отдел „ТСУ”, етаж 3, стая 338


06 април 2016 г.

С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА” ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН:

Десислава Радославова Златева-Димитрова

Светлана Живкова Петкова

Красимир Дамянов Савов

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 21.04.2016 г. от 10.00 часа в сградата на община Шумен, в кабинет № 215 на зам.-кмета по Образование и култура за решаване на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 21.04.2016 г. от 13.00 часа в сградата на община Шумен, в кабинет № 215 на зам.-кмета по Образование и култура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНА КОМИСИЯ: / п / /Н.Косев/


06 април 2016 г.

С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА” ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН:

Десислава Любенова Драгомирова

Кандидата не отговаря на минималните изисквания, предвидени в нормативните актове, посочени в обявата за конкурса и по т.10 от Длъжностната характеристика.

Десислава Любенова Драгомирова не отговаря на изискванията за минимален професионален опит – 4 години.

Десислава Любенова Драгомирова е завършила специалност „PR на публичната администрация” с образователно-квалификационна степен „магистър”. Комисията приема, че специалността по дипломата за висше образование е извън конкурсното условие, кандидатът задължително да отговаря по завършено образование и професионален опит от професионалната област: педагогика, хуманитарна, изкуства.

Предвид направените констатации комисията приема, че кандидата Десислава Любенова Драгомирова не отговаря на задължителните конкурсни условия и не се допуска до участие в конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНА КОМИСИЯ: / п / /Н.Косев/


06 април 2016 г.

С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И РАЗВИТИЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА” ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН:

Галина Колева Димитрова

Даниела Пламенова Савчева

Мария Вичева Йорданова

Светлана Живкова Петкова

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 25.04.2016 г. от 10.00 часа в сградата на община Шумен, в кабинет № 215 на зам.-кмета по Образование и култура за решаване на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 25.04.2016 г. от 13.00 часа в сградата на община Шумен, в кабинет № 215 на зам.-кмета по Образование и култура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНА КОМИСИЯ: / п / /Н.Косев/


06 април 2016 г.

С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И РАЗВИТИЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА” ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН:

Ана Иванова Калимарова

Кандидата не отговарят на минималните изисквания, предвидени в нормативните актове, посочени в обявата за конкурса и по т.10 от Длъжностната характеристика.

Ана Иванова Калимарова не отговаря на изискванията за минимален професионален опит – 4 години.

Общият трудов стаж на кандидатката надхвърля 4-годишния срок, но не е придобит в упражняване на професия от професионалната област: хуманитарна, природо-математическа, педагогика.

Предвид направените констатации комисията приема, че кандидата Ана Иванова Калимарова не отговаря на задължителните конкурсни условия и не се допуска до участие в конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНА КОМИСИЯ: / п / /Н.Косев/


04 април 2016 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметовете на с. Панайот Волов, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, гр. Шумен, че ще се проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:

- фирма „Алфа комерс” ООД

На 5, 6, 7, 8 и 9 април 2016 г. от 19.30 до 10 часа / с инсектициди / с наземна техника на:

Слънчоглед - срещу житни и широколистни плевели с препарата Смерч 24 ЕК при доза 100 мл/дка с карантинен срок 45 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площ както следва: „Теке дере” - 9,193 дка, „Ак чурек” – 181,100 дка и „Иджик Дю Зю”– 50,507 дка.

- фирма „Агропарт България” ООД

На 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 април 2016 г. от 19.30 до 10 часа / с инсектициди / с наземна техника на:

Слънчоглед - срещу житни и широколистни плевели с препарата Смерч 24 ЕК при доза 100 мл/дка с карантинен срок 45 дни. Подлежащи на третиране са терени в местността „Иджик Дю Зю” на площ 12,637 дка.

Съгласно чл.12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии /назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството/ по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

За повече информация:

тел.: 054/830 750 – „Алфа комерс” ООД

тел.: 054/830 750 – „Агропарт България” ООД

тел.: 054/857 710 – Община Шумен


04 април 2016 г.

СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН:

Пламен Павлов Пенев

Цвета Николова Стилиянова

Весела Стоянова Велиславова

Иван Янакиев Кавръков

Олга Руменова Сакеларова-Христова

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса кандидатите трябва да се явят на 18.04.2016 г. от 10.00 часа в сградата на община Шумен, в зала № 203 за участие в конкурса чрез писмена разработка с тематика „Правомощията на главния юрисконсулт в правното обслужване и процесуално представителство на Община Шумен”.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 18.04.2016 г. от 15.00 часа в сградата на община Шумен, в зала № 203.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНА КОМИСИЯ: / п / /П.Петков/


04 април 2016 г.

СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ ЗОП” ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН:

Надежда Маринчева Върбева

Галина Колева Димитрова

Пламен Павлов Пенев

Цвета Николова Стилиянова

Весела Стоянова Велиславова

Татяна Стефанова Николова

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 13.04.2016 г. от 09.30 часа в сградата на община Шумен, в зала № 203 за полагане на практически изпит.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 13.04.2016 г. от 15.00 часа в сградата на община Шумен, в зала № 203.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНА КОМИСИЯ: / п / /Д.Димитров/


31 март 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадено разрешение:

№ РС – № 50 от 30.03.2016год.

Обект: ”АПТЕКА- преустройство на жилище и избено помещение”

Местоположение: УПИ VI-“ЖС”, кв.182 по рег.план на гр.Шумен, идентификационен № 83510.666.168.1.7 по КК на гр.Шумен, ул.”Цар Освободител” №109

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл.149, ал.2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен, Дирекция „УТ”, Отдел „ТСУ”, етаж 3, стая 338


31 март 2016 г.

УВЕДОМЯВА

Собствениците на земеделска и горска техника от град Шумен, че на основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника са предвидени прегледи в град Шумен, в офиса на Контролно-техническата инспекция, РС Шумен, за следните дати: 04.04.2016 г.-09.00-17.30 часа.

За повече информация: GSM: 0886742443 – инж. Васил Василев и GSM: 0884362049 – инж.Красимир Иванов


29 март 2016 г.

Публично оповестяване на прекратяването на категорията на туристически обекти от категоризиращия орган на Община Шумен, на основание чл.137, ал.5 от Закона за туризма


29 март 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за издадени:

Разрешение за строеж – 1брой, изпратено с писмо изх.№ 94-В-143 от 28.03.2016г до РО НСК – Шумен:

1. № 49 от 25.03.2016г.

За обект: „Два броя жилищни сгради“

Mестонахождение: УПИ VІІІ-108, кв. 6 по плана на с. Мараш, Община Шумен

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно чл.149, ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в сградата на Община Шумен, Дирекция УТ, отдел ТСУ, ет.3 стая 339 в приемните дни на общината.


24 март 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № 48 от 24.03.2016г и изпратено в РО НСК, гр.Шумен- Североизточен район с писмо изх.№ 26-00-1133 от 24.03.2016г.

За обект: „Пеустройство на изба № 21 от жилищна сграда в ателие”

Местонахождение:УПИ ХІІІ-„За жилищен комплекс”, кв.212-а, имот с идентификатор 83510.676.294.3 от КК.

В 14-дневен срок от датата на писмото заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ могат да получат необходимата информация в сградата на Община Шумен, Дирекция „УТ”, отдел „ТСУ”, стая № 339.


24 март 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадена Заповед № 08-00-152 от 24.03.2016год. от главния архитект на Община Шумен, за допълване по чл. 154 ал.5 от ЗУТ към Разрешение за строеж №161 от 13.08.2015год. за обект: Укрепване на свлачището и пътния участък на бул. “В.Преслав” в участък от път SHU 1180 местност 5-ти км – Шумен- Дивдядово между км 6 + 550 и км 7+ 900 и извършване на бедствени и аварийни мероприятия” .

В 14-дневен срок от публикуването на съобщението, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация през приемните дни на Община Шумен, отдел ТСУ, Дирекция УТ- стая 332 ет. 3 .


24 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВА

На основание чл. 2, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Ви уведомяваме, че община Шумен, представлявана от Кмета – Любомир Христов, с адрес на управление гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17, има изготвено искане за преценяване необходимостта от екологична оценка на „Частично изменение на ПУП и ПР за поземлен имот №83510.662.20 / бивше военно поделение 5-ти полк / за „Многофункционална спортна зала, ООД и паркинг с 500-600 паркоместа.“Информацията е предоставена на ел.страница на Община Шумен, в раздел „Екология“.


24 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 26-00-289 от 24.03.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-187 от 09.02.2016 г. на Кмета на Общината е одобрен:

ПРОЕКТ ЗА РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – с обхват УПИ XIX-7421, УПИ XX-7422 и УПИ XXI-7423 в кв.484 по плана на гр.Шумен .

С РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН се определят параметрите на застрояване при запазване на предвижданията на действащия План за Регулация и Застрояване. Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед на основание чл.213 и 215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от разлепването на настоящото съобщение – до 07.04.2016 г., включително чрез Община Шумен пред Шуменски административен съд.


21 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,

Кметът на Община Шумен ОБЯВЯВА:

Инициатива на “Агрополис” ЕООД

за ползване на воден обект – язовир “Царев брод -ІІ”

1.Цел на заявеното използване:
Отглеждане на аквакултури и свързаните
с тях дейности
2. Воден обект и код на
водното тяло
Язовир "Царев брод -ІІ", находящ се
в землището на с. Царев брод, Община Шумен, Област Шумен BG2PR900R016
3.Системи или
съоръжения, чрез които ще
се реализира използването:
Максимална залята площ – 44.095 дка,
Общ обем - 61 хил. куб.м.
Височина на стената – 7.5 м.
Дължина на стената - 150 м.
4.Място на използване на
водите, населено място и
ЕКАТТЕ:
Язовир "Царев брод -ІІ", поземлен имот с идентификатор 78104.40.24 по кадастралната карта на с. Царев брод
ЕКАТТЕ 78104
5.Проектни параметри на
използването:
Ползвана залята площ в размер на 38 дка
6. Условия, при които би
могло да се предостави
правото за ползване на
водния обект:
Ползването на водния обект единствено за
разрешената цел;
Спазване на разрешителния режим на ползване;
Упражняване на правата, в определения с разрешителното срок;
Упражняване на правата в определените с разрешителното параметри на използване;
7. Място за предоставяне на
писмени възражения от
заинтересованите лица:
Община Шумен, гр. Шумен,
бул. "Славянски" №17
Срок – 14 дни от датата на обявяването


21 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,

Кметът на Община Шумен ОБЯВЯВА:

Инициатива на “Райкови груп” ЕООД- гр. Шумен,

за ползване на воден обект – язовир “Друмево”

1.Цел на заявеното
използване:
Отглеждане на аквакултури
и свързанитес тях дейности
2. Воден обект и код
на водното тяло
Язовир “Друмево”, находящ
се в землището на с.Друмево и с.Кладенец,
Община Шумен, Област Шумен ВG2PR900R015
3.Системи или съоръжения,
чрез които ще се реализира
използването:
Максимална залята площ – 60.230 дка,
Общ обем - 414 хил. куб.м. Височина на стената – 14.40 м.
Дължина на стената - 195 м.
4.Място на използване на
водите, населено място и
ЕКАТТЕ:
Язовир "Друмево", представляващ ПИ с идентификатор 23813.23.83 по кадастралната карта на с. Друмево; ПИ с идентификатор 37135.12.23 по кадастралната карта на с. Кладенец; ПИ с идентификатор 37135.12.24 по кадастралната карта на с. Кладенец; ПИ с идентификатор 37135.12.34 по кадастралната карта на с. Кладенец и ПИ с идентификатор 37135.12.35 по кадастралната карта на с. Кладенец, Община Шумен
5.Проектни параметри на
използването:
Ползвана залята площ в размер на 40 дка
6. Условия, при които би
могло да се предостави
правото за ползване на
водния обект:
Ползването на водния обект единствено за
разрешената цел;
Спазване на разрешителния режим на ползване;
Упражняване на правата, в определения с разрешителното срок;
Упражняване на правата в определените с разрешителното параметри на използване;
7. Място за предоставяне
на писмени възражения от
заинтересованите лица:
Община Шумен, гр. Шумен,
бул. "Славянски" №17
Срок – 14 дни от датата на обявяването


21 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешително за водовземане от подземни води TK "ПХЖ Брадърс комерс - Шумен"


21 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Съобщение за регистрираните пчелари в гр.Шумен


18 март 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-187 от 09.02.2016 г. на Кмета на Общината е одобрен:

ПРОЕКТ ЗА РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – с обхват УПИ XIX-7421, УПИ XX-7422 и УПИ XXI-7423 в кв.484 по плана на гр.Шумен .

С РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН се определят параметрите на застрояване при запазване на предвижданията на действащия План за Регулация и Застрояване. Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед на основание чл.213 и 215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от разлепването на настоящото съобщение – до 1.04.2016 г., включително чрез Община Шумен пред Шуменски административен съд.


17 март 2016 г.

П О К А Н А

ЗА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН КЪМ 31.12.2015 Г.

На основание чл.25, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.34, ал.3 от приетата от Общинския съвет Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

КАНИМ

Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2015г. Общественото обсъждане ще се проведе на 30.03.2016г.(сряда) в сградата на Община Шумен, зала 363 от 10:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ /П/

проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ


17 март 2016 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И РАЗВИТИЕ”

Дирекция „Образование, наука и култура”

при Община Шумен

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2. Професионална област – Хуманитарна, природо-математическа, педагогика;

1.3. Ранг ІІІ младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно- квалификационна степен и допълнителна квалификация;

3.1.3. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Община Шумен, бул. ”Славянски” №17, ет. 2, стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 30.03.2016 год.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.

6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Основна цел на длъжността: да съдейства за общинската политика в областта на образованието и науката. Да създава условия за оперативно изпълнение на ежедневните задачи в отдела.

7.2. Области на дейност: областите на дейност за длъжността са свързани с образователната система на общината (предучилищно, училищно и извънучилищно образование).

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:

Адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.

http://www.shumen.bg/

Телефон за контакт: 054/857 642

За контакти: Мутафчиева


17 март 2016 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ”

Дирекция „Образование, наука и култура” при Община Шумен

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2. Професионална област – Педагогика, хуманитарна, изкуства;

1.3. Ранг ІІІ младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно- квалификационна степен и допълнителна квалификация;

3.1.3. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Община Шумен, бул. ”Славянски” №17, ет. 2, стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 30.03.2016 год.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.

6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Основна цел на длъжността: да организира и активно да съдейства за изпълнение на общинската политика в областта на културата, младежките дейности и спорта в община Шумен, с цел опазване на културно-историческото наследство, съхраняване на културните традиции, развитие на творческия потенциал, културен обмен и иновативността на младите хора.

7.2. Области на дейност: длъжностните задължения са свързани с ангажиментите на общината във връзка с изпълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за закрила и развитие на културата по отношение на: ресурсно осигуряване; създаване на качествени творчески продукти, популяризиращи културно-историческото наследство и културата на Шумен и региона; поддържане на материално-техническата база на обектите и паметниците на културата; спазване Закона за обществените поръчки.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:

Адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.

http://www.shumen.bg/

Телефон за контакт: 054/857 642

За контакти: Мутафчиева


16 март 2016 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

Дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване”

Отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване” при Община Шумен

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Магистър;

1.2. Професионална област – Право;

1.3. Ранг ІV младши или 3 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез писмена разработка с тематика „Правомощията на главния юрисконсулт в правното обслужване и процесуално представителство на Община Шумен” и интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността;

3.1.3. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Община Шумен, бул. ”Славянски” №17, ет. 2, стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 28.03.2016 год.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.

6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Основна цел на длъжността: Правно обслужване на Общината за постигане на компетентно, професионално и основано на закона административно обслужване на гражданите и юридическите лица; защита на интересите на общината; процесуално представителство на Общината по спорове, в които същата е страна.

7.2. Области на дейност: правни консултации за служители на общината, граждани и структури на общината; процесуално представителство; водене на съдебни дела; работа в комисии (за провеждане на процедури по ЗОП, по наредбите, приети от Общински съвет, други); работа в експертните съвети по устройство на територията.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:

Адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.

http://www.shumen.bg/

Телефон за контакт: 054/857 642

За контакти: Мутафчиева


16 март 2016 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ ”ЗОП”

Дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване”

Отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване” при Община Шумен

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Магистър;

1.2. Професионална област – Право;

1.3. Ранг V младши или 1 година професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез полагане на практически изпит и интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността;

3.1.3. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Община Шумен, бул. ”Славянски” №17, ет. 2, стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 28.03.2016 год.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.

6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Основна цел на длъжността: Правно обслужване на Общината за постигане на компетентно, професионално и основано на закона административно обслужване на гражданите и юридическите лица; защита на интересите на общината; процесуално представителство на Общината по спорове, в които същата е страна.

7.2. Области на дейност: правни консултации за служители на общината, граждани и структури на общината; процесуално представителство и водене на съдебни дела; работа по Закона за обществените поръчки, Закона за общинската собственост и Закона за устройство на териториите, работа в комисии по наредбите, приети от Общинския съвет и подготовка на предложения за промени в тях.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:

Адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.

http://www.shumen.bg/

Телефон за контакт: 054/857 642

За контакти: Мутафчиева


15 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешително за водовземане от подземни води ШК "ППЗК Мадарски конник - Мадара"


15 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Уведомление


12 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-25-447 от 9.03.2016 г. на Кмета на Общината е одобрен:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ В ОБХВАТ ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.662.20 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ШУМЕН, А ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „ВОЕНЕН ТЕРЕН“ В КВ.655 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Шумен /до 26.03.2016 г., включително/.


12 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед № РД-25-465 /11.03.2016г.


11 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

свободно работно място за длъжността

Директор на Дом за стари хора “Д-р Стефан Смядовски”, гр. Шумен

І. Кратко описание на длъжността:

Ръководи, координира и контролира дейността на Дом за стари хора “Д-р Стефан Смядовски”, гр. Шумен за предоставяне на качествени социални услуги при спазване на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги в специализирани институции.

Характеристиката на длъжността се предоставя на кандидатите за запознаване предварително, преди подаване на документите в стая 237, ет.2 на Община Шумен.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

- да са български граждани;

- да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по една от следните области на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“, „Здравеопазване“, „Педагогически науки“;

- да имат минимален професионален опит за заемане на длъжността – 6 години опит в социалната сфера;

- да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото си да упражняват професията и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота на персонала и потребителите на услугата;

- да познават нормативните документи, регламентиращи дейността в специализираните институции;

- да притежават умения за работа в екип, за планиране, организиране и контролиране на дейността;

- да притежават компютърна грамотност;

- да нямат наложено дисциплинарно наказание на основание чл. 188, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено.

ІІІ. Необходими документи:

1. Заявление до кмета на Община Шумен за кандидатстване;

2. Автобиография /европейски формат/;

3. Копие от документ за самоличност;

4. Копие от документи за завършена образователно-квалификационна степен и специалност на висшето образование;

5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и/или осигурителен стаж в чужбина/;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Медицинско удостоверение за здравословното състояние на кандидата;

8. Други документи, удостоверяващи квалификацията на кандидата, ако притежава такива.

9. Концепция за развитие и дейност на Дом за стари хора “Д-р Стефан Смядовски”, гр. Шумен за тригодишен период /до 6 листа/ в 3 екземпляра.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи. Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

VI. Място и срок на подаване на документи:

Кандидатите следва да подадат необходимите документи до 16,00 ч. на 25.03.2016 г. в сградата на Община Шумен, бул. “Славянски” №17, ет.2, стая 204, деловодство. Документите се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Концепцията за развитие и дейност на Дом за стари хора “Д-р Стефан Смядовски”, гр. Шумен за тригодишен период се представя от допуснатите до втори етап кандидати в деня на провеждане на интервюто.

Документи, подадени след крайния срок не се приемат.

V. Начин на оценка, подбор и класиране:

Оценката, подборът и класирането се извършват от Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Шумен на два етапа:

Първи етап – Допускане по документи.

В 3-дневен срок от приключване на крайния срок за подаване на документи, Комисията преглежда постъпилите документи от кандидатите и изготвя протокол за допуснатите кандидати на втори етап.

До следващия етап не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в т.ІІ на настоящата Заповед.

Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за дата, час и място на представяне на Концепция и провеждане на интервюто.

Втори етап – Защита на Концепция за развитие и дейност на Дом за стари хора “Д-р Стефан Смядовски”, гр. Шумен за тригодишен период и провеждане на интервю.

Комисията изготвя протокол с резултатите от втория етап, като класира кандидатите, съобразно представянето им в низходящ ред.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон: 054/857 616.


11 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

1. Публично оповестен търг с ТАЙНО наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Терен с площ от 19.98 /6х3.33/кв. м. на ул.”Странджа”, УПИ І-ОЖС и КОО, кв. 350, гр. Шумен, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1412.19 лв.

- размер на депозита - 141.21 лв.

1.2. Терен с площ от 16 /4х4/кв.м., и обслужваща площ от 16 кв.м., находящи се на ул. „Генерал Скобелев” /до действаща автобусна спирка/, гр. Шумен, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 2649.60 лв.

- размер на депозита - 264.96 лв.

1.3. Терен с площ от 12 кв.м., находящ се в кв. 580-МБАЛ, гр. Шумен, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 993.60 лв.

- размер на депозита - 99.36 лв.

1.4. Терен с площ от 12 кв.м. на ул.”Дедеагач”, гр. Шумен, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 848.16 лв.

- размер на депозита - 84.82 лв.

1.5. Терен с площ от 1325 кв.м., УПИ V-59, кв. 34 по РП на с. Черенча, Община Шумен, за отглеждане на пчелни семейства.

- годишна начална тръжна цена - 150.00 лв.

- размер на депозита - 15.00 лв.

2.Търгът ще се проведе на 29.03.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

3.Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в каса № 1 и 2 на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 28.03.2016 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 28.03.2016 год. в касата на Община Шумен стая № 320.

5.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 28.03.2016 г.

6.Обявлението за търга да се публикува във вестник “Шуменска заря”, както и на сайта на Община Шумен.

7.Внесеният депозит от спечелилия търга участник се прехваща от наемната цена.

8.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 05.04.2016 год. от 10.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/:

а/Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 04.04.2016 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

б/Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 04.04.2016 год. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.

в/Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 04.04.2016 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

9.Договорът за наем със спечелилият търга за обекти с №№ 1.1.,1.2.,1.3.,1.4., се сключва за срок от 5 години, за обект с № 1.5., за срок от 10 години.

10.Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С №№ 1.1, 1.2, 1.3.1.4:

А/ На спечелилия търга /ако е нов/ за терена, се издава разрешително от Община Шумен, за поставяне на временен обект, след съгласуване дизайна на павилиона с техническите служби на Общината, която на поема ангажименти за осигуряване на инфраструктурни връзки – „Ел.” и „В и К” захранване.

Б/ На наемателя /ако е нов/ се предоставя до два месеца гратисен период, през който не се заплаща наем, за поставяне на павилиона, след подадена молба от наемателя. През гратисния период, теренът не може да се използва за поставянето на други съоръжения, за извършване на търговска дейност.

За справки тел. 054/857-659


10 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по проект “Нови възможности за грижа”


10 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Крайно класиране на кандидатите в конкурса за експертна длъжност "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център


10 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,

Кметът на Община Шумен ОБЯВЯВА:

Инициатива на “Донка Иванова 1939“ ЕООД - гр. Шумен, за ползване на воден обект – язовир “Илия Р.Блъсков”

1.Цел на заявеното използване:
Отглеждане на аквакултури и свързаните
с тях дейности
2. Воден обект и код на
водното тяло
Язовир "Илия Р.Блъсков", находящ се
в землището на с. Илия Блъсково, Община Шумен, Област Шумен
ВG2KA578R003
3.Системи или
съоръжения, чрез които ще
се реализира използването:
Максимална залята площ - 56 дка,
Общ обем - 63 хил. куб.м.
Височина на стената – 5.7 м.
Дължина на стената - 193 м.
4.Място на използване на
водите, населено място и
ЕКАТТЕ:
Язовир "Илия Р.Блъсков", поземлен имот с идентификатор 32706.13.59 в землището на с. Илия Блъсково
ЕКАТТЕ 32706
5.Проектни параметри на
използването:
Ползвана залята площ в размер на 38 дка
6. Условия, при които би
могло да се предостави
правото за ползване на
водния обект:
Ползването на водния обект единствено за
разрешената цел;
Спазване на разрешителния режим на ползване;
Упражняване на правата, в определения с разрешителното срок;
Упражняване на правата в определените с разрешителното параметри на използване;
7. Място за предоставяне
на писмени възражения от
заинтересованите лица:
Община Шумен, гр. Шумен,
бул. "Славянски" №17
Срок – 14 дни от датата на обявяването


09 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, гр. Шумен, че ще се проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:

- фирма „Алфа комерс” ООД

На 19, 20, 21, 22 и 23 март 2016 г. от 7 до 11 часа /за инсектициди/ и от 8 до 19 часа с наземна техника на:

1.Рапица - срещу склеротийно гниене с препарата Ориус 25 ЕВ при доза 70 мл/дка с карантинен срок 35 дни, срещу рапичен скритохоботник с препарата Децис 100ЕК при доза 5 мл/дка с карантинен срок 45 дни и срещу рапичен цветояд с препарата Пиринекс Сюприйм 3В при доза 70 мл/дка с карантинен срок 40 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площ както следва: „Ак чурек” – 319,400 дка.

2.Слънчоглед - срещу житни и широколистни плевели с препарата Наса 360СЛ при доза 400 мл/дка с карантинен срок 30 дни, Шарпен 40СК при доза 450 мл/дка с карантинен срок 75 дни и Гардоприм плюс голд 500СК при доза 350 мл/дка без карантинен срок. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площ както следва: „Теке дере” - 9,193 дка, „Ак чурек” – 181,100 дка и „Иджик Дю Зю”– 50,507 дка.

На 24, 25, 26, 27 и 28 март 2016 г. от 8 до 19 часа с наземна техника на слънчоглед - срещу житни и широколистни плевели с препарата Наса 360СЛ при доза 400 мл/дка с карантинен срок 30 дни, Шарпен 40СК при доза 450 мл/дка с карантинен срок 75 дни и Гардоприм плюс голд 500СК при доза 350 мл/дка без карантинен срок. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площ както следва: „Теке дере” - 9,193 дка, „Ак чурек” – 181,100 дка и „Иджик Дю Зю”– 50,507 дка.

- фирма „Агропарт България” ООД

24, 25, 26, 27 и 28 март 2016 г. от 8 до 19 часа с наземна техника на слънчоглед - срещу житни и широколистни плевели с препарата Наса 360СЛ при доза 400 мл/дка с карантинен срок 30 дни, Шарпен 40СК при доза 450 мл/дка с карантинен срок 75 дни и Гардоприм плюс голд 500СК при доза 350 мл/дка без карантинен срок. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площ както следва: „Иджик Дю Зю”– 12,637 дка.

Съгласно чл.12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии /назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството/ по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

За повече информация: тел.: 054/830 750 – „Алфа комерс” ООД

тел.: 054/830 750 – „Агропарт България” ООД

и тел.: 054/857 710 – Община Шумен


07 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ – ПОКАНА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ

За обсъждане и одобрение на Индикативен списък с основни и резервни проекти към Инвестиционната програма на община Шумен по ОП „Региони в растеж“.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

14 март, понеделник, 2016 г., от 15.00 часа.

Зала 304 на община Шумен.


07 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 9 броя поземлени имоти-частна общинска собственост в местностите „ПОД МАНАСТИРА”,и „САКАРКА” по плана на новообразуваните имоти, землище Шумен и местност „ЯМАЛЪКА” землище с.Васил Друмев с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.53 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 538 кв.м., АОС № 4392/2015 г.; начална тръжна цена 1 600.00лв./хиляда и шестстотин лева/.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.54 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 511 кв.м., АОС № 4393/2015 г.; начална тръжна цена 1 600.00лв./хиляда и шестстотин лева/.

3 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.55 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 520 кв.м., АОС № 4394/2015 г.; начална тръжна цена 1 600.00лв./хиляда и шестстотин лева/.

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.56 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 489 кв.м., АОС № 4395/2015 г.; начална тръжна цена 1 500.00лв./хиляда и петстотин лева/.

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.57 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 473 кв.м., АОС № 4396/2015 г.; начална тръжна цена 1 400.00лв./хиляда и четиристотин лева/.

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.422 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 728 кв.м., АОС № 4420/2015 г.; начална тръжна цена 2 200.00лв./две хиляди и двеста лева/.

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.383 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 822 кв.м., АОС № 4516/2015 г.; начална тръжна цена 2 515.00лв./две хиляди петстотин и петнадесет лева/.

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.331 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 449 кв.м., АОС № 4419/2015 г.;начална тръжна цена 1 400.00лв. /хиляда и четиристотин лева/.

9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.94.7 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността “ЯМАЛЪКА” с площ 338 кв.м., АОС № 4531/2016 г.; начална тръжна цена 1 035.00 лв./хиляда тридесет и пет лева/.

ІІ. Търгът да се проведе на 18.03.2016 г. от 11:00 ч. в зала 304 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите

1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 100.00 лв. /сто лева/ до 16:00 ч. на 17.03.2016 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 17.03.2016 г.

4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 17.03.2016 г.

5. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658, Ж. Грозданова.

ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 01.04.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


07 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.672.13 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 294 кв.м., за който е отреден УПИ ХІV "ЖС и КОО" в кв.476 по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 2026/2005 г.

2. Търгът ще се проведе на 18.03.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 58800.00 лв. /петдесет и осем хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.03.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.03.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.03.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 01.04.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


07 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 78104.501.607 по кадастралната карта на с.Царев брод с площ 767 кв.м., съответстващ на УПИ VІІІ-120 в кв.3 по действащия регулационен план на с.Царев брод, с АОС №4530/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 18.03.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 6200.00 лв. /шест хиляди и двеста лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 17.03.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.03.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.03.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 01.04.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


07 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32706.501.537 по кадастралната карта на с.Илия Блъсково с площ 1454 кв.м., съответстващ на УПИ V в кв.58 по плана на с.Илия Блъсково, с АОС №4130/2013 г.

2. Търгът ще се проведе на 18.03.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 8800.00 лв. /осем хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 17.03.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.03.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.03.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 01.04.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


07 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.680.621 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 510 кв.м., съответстващ на УПИ XVІІ-621 в кв.117 по действащия ПУП на гр.Шумен, кв.Дивдядово, с АОС №4439/2015 г.

2. Търгът ще се проведе на 18.03.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 13000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 17.03.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.03.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.03.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 01.04.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


07 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 3 бр. урегулирани поземлени имота по плана на с.Мадара, общ.Шумен:

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46053.501.131 по кадастралната карта на с.Мадара с площ 2133 кв.м., съответстващ на УПИ ІІІ-665 в кв.20 по действащия регулационен план на с.Мадара, с АОС №4563/2016 г., при начална тръжна цена - 17100.00 лв. /седемнадесет хиляди и сто лева/ без ДДС;

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46053.501.132 по кадастралната карта на с.Мадара с площ 1292 кв.м., съответстващ на УПИ ІV-666 в кв.20 по действащия регулационен план на с.Мадара, АОС №4564/2016 г., при начална тръжна цена - 10400.00 лв. /десет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС;

1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46053.501.133 по кадастралната карта на с.Мадара, с площ 2110 кв.м., съответстващ на УПИ V-667 в кв.20 по плана на с.Мадара, АОС №4565/2016 г., при начална тръжна цена - 16900.00 лв. /шестнадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС.

2. Търгът ще се проведе на 18.03.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 17.03.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.03.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.03.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 01.04.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


07 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.501.493 по кадастралната карта на с.Дибич, общ.Шумен, с площ 954 кв.м., съответстващ на УПИ VІІІ в кв.18 по плана на с.Дибич, с АОС №4529/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 18.03.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 7700.00 лв. /седем хиляди и седемстотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 17.03.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.03.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.03.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 01.04.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


07 март 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж на 7 бр. гаражи със ЗП 20.56 кв.м., за един гараж, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.162 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 27958 кв.м., съответстващ на УПИ І "ОЖС и КОО" в кв.361 по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 2752/2008 г.

Право на участие в търга имат физически и юридически лица, притежаващи автомобили, собственици на застроен недвижим имот в гр.Шумен на ул.”Деде агач”№ 17.

2. Търгът ще се проведе на 18.03.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена за един гараж – 1800.00 лв. /хиляда и осемстотин лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 17.03.2016 г.;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 30 лв. /тридесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.03.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството /стая 204/ на Община Шумен до 16:00 ч на 17.03.2016 г.

2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимият местен данък и местна такса след влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.

4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 01.04.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


29 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

На основание чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Община Шумен Обявява Списък на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, определени от Общински съвет - Шумен за индивидуално ползване, по землища и категории.


29 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

1. Публично оповестен търг с ТАЙНО наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Помещения с номера 1а, 1б, и 1в, съгласно одобрена схема, с обща площ от 98.00 кв.м., намиращи се в сградата на ул.”Цар Освободител”№ 130 в гр.Шумен – за офиси на сдружения.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1647.00 лв.

- размер на депозита - 165.00 лв.

1.2. Помещение № 1, с площ от 58.50 кв.м., съгласно одобрена схема, намиращо се в сградата на ул.”Цар Освободител”№ 130 в гр.Шумен - за услуги.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 2071.00 лв.

- размер на депозита - 208.00 лв.

1.3. Помещение № 9, с площ от 52.00 кв.м., съгласно одобрена схема, намиращо се в сградата на ул.”Цар Освободител”№ 130 в гр.Шумен - за склад.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 2303.00 лв.

- размер на депозита - 231.00 лв.

1.4. Помещение № 15, с площ от 51.50 кв.м., съгласно одобрена схема, намиращо се в сградата на ул.”Цар Освободител”№ 130 в гр.Шумен - за услуги.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1824.00 лв.

- размер на депозита - 183.00 лв.

1.5. Помещение № 11, с площ от 94.00 кв.м., съгласно одобрена схема, намиращо се в сградата на ул.”Цар Освободител”№ 130 в гр.Шумен - за услуги.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 3328.00 лв.

- размер на депозита - 333.00 лв.

1.6. Помещение № 17, с площ от 23.20 кв.м., съгласно одобрена схема, намиращо се в сградата на ул.”Цар Освободител”№ 130 в гр.Шумен - за услуги.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 822.00 лв.

- размер на депозита - 83.00 лв.

1.7. Помещение № 16, с площ от 41.00 кв.м., съгласно одобрена схема, намиращо се в сградата на ул.”Цар Освободител”№ 130 в гр.Шумен - за услуги.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1452.00 лв.

- размер на депозита - 146.00 лв.

1.8. Помещения № 12 и №13, съгласно одобрена схема, с обща площ от 159.00 кв.м., намиращи се в сградата на ул.”Цар Освободител”№ 130 в гр.Шумен – за склад.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 7041.00 лв.

- размер на депозита - 705.00 лв.

1.9. Помещения № 3а и № 8 с обща площ от 56.00 кв.м., съгласно одобрена схема, намиращи се в сградата на ул.”Цар Освободител”№ 130 в гр.Шумен – съответно за склад и за офис.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1162.00 лв.

- размер на депозита - 117.00 лв.

1.10. Помещение с площ от 53.00 кв.м., част от автобусна спирка АОС № 3211 от 21.02.2011г., намираща се на ул.”Бургаско шосе”№ 15 в с.Радко Димитриево, Община-Шумен – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1110.00 лв.

- размер на депозита - 111.00 лв.

2.Търгът да се проведе на 22.03.2016 г., от 11:00 ч. в зала № 363 на Общината.

3. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00 ч. на 21.03.2016 год., след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 21.03.2016 год. в касата на Община Шумен-стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 21.03.2016 г.

6. Внесеният депозит от спечелилия търга участник, се прихваща от наемната цена.

7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 29.03.2016 год. от 10.00 часа в стая № 248, а срокът за получаване на тръжни документи е до 14.00 часа на 28.03.2016 год., като депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 28.03.2016 год., а заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 28.03.2016 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.

9. Класираните на първо и второ място за обекта, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

10. Цените са без включен ДДС. Данъкът се начислява върху наемната цена.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и отговорност на наемателя.

12. Всички обекти се предоставят празни – без оборудване.

За справки тел. 054/857-658


29 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед № РД-25-271 / 25.02.2016г.


25 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Списък на допуснатите до тест кандидати за експертна длъжност "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център


25 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Списък на недопуснатите до тест кандидати за експертна длъжност "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център


23 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед № РД-25-227 / 17.02.2016г.


23 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед № РД-25-226 / 17.02.2016г.


23 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед № РД-25-225 / 17.02.2016г.


19 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед № РД-25-188 / 11.02.2016г.


16 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

П О К А Н А

На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 22, ал. 4, т. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и във връзка с откритата от Министерския съвет бюджетна процедура за периода 2017-2019 г.

Кметът на община Шумен Любомир Христов

КАНИ

Местната общност да изрази мнения, становища и предложения по бюджетната прогноза на общината за следващите три години.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с бюджета на общината за 2016 г. и приетата от Общинския съвет „Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет”, които са публикувани на сайта на общината.

Решение № 56 на Министерския съвет от 28 януари 2016 г. за бюджетната процедура за 2017 г. и Указанията за разработване са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории: Бюджет / Бюджетна процедура 2017.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 19.02.2016 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на община Шумен.

Очакваме ви.

Любомир Христов

Кмет на община Шумен


15 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 94-С-465 от 15.02.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-25-192 от 12.02.2016 г. на Кмета на Общината е одобрен:

ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА УПИ VI- 244, VII-195 И XXII-196 В КВ.255а, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

С проекта се определят параметрите на застрояване при запазване на предвижданията на действащия ОУП.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед на основание чл.213 и 215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от разлепването на настоящото съобщение – до 29.02.2016 г., включително чрез Община Шумен пред Шуменски административен съд.

арх. Калин Костадинов

Началник отдел ТСУ


12 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот: язовир “Друмево”, находящ се в землищата на с. Друмево и с. Кладенец с площ 60.573 кв.м, състоящ се от поземлен имот с идентификатор 23813.23.83 по кадастралната карта на с. Друмево с площ 39243 кв.м; поземлен имот с идентификатор 37135.12.23 по кадастралната карта на с. Кладенец с площ 4115 кв.м; поземлен имот с идентификатор 37135.12.24 по кадастралната карта на с. Кладенец с площ 14629 кв.м; поземлен имот с идентификатор 37135.12.34 по кадастралната карта на с. Кладенец с площ 2188 кв.м; поземлен имот с идентификатор 37135.12.35 по кадастралната карта на с. Кладенец с площ 398 кв.м, с начална годишна тръжна наемна цена 1817 лева без включен ДДС.

Търгът ще се проведе на 01.03.2016 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. с вкл.ДДС и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.

Депозитът за участие в търга е в размер на 1000 лева и се внася в касата на общината, стая № 320 / ІІІ етаж / до 14.00 часа на 29.02.2016г.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 14.00 ч на 29.02.2016 г.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 08.03.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен; депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 07.03.2016г.; заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 14.00 ч на 07.03.2016 г.

*Съгласно чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите развъждането и отглеждането на риба и други водни организми се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА

Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05319/ 2089 – кметство с. Друмево


12 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот: язовир “Царев брод - ІІ”, находящ се в землището на с. Царев брод, представляващ поземлен имот с идентификатор 78104.40.24 по кадастралната карта на с. Царев брод с площ 44094 кв.м, с начална годишна тръжна наемна цена 1323 лева без включен ДДС.

Търгът ще се проведе на 01.03.2016 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. с вкл.ДДС и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.

Депозитът за участие в търга е в размер на 1000 лева и се внася в касата на общината, стая № 320 / ІІІ етаж / до 14.00 часа на 29.02.2016г.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 14.00 ч на 29.02.2016 г.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 08.03.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен; депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 07.03.2016г.; заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 14.00 ч на 07.03.2016 г.

*Съгласно чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите развъждането и отглеждането на риба и други водни организми се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА

Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05315/ 2113 – кметство с. Царев брод


12 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот: язовир “Илия Р.Блъсков”, находящ се в землището на с. Илия Блъсково, представляващ поземлен имот с идентификатор 32706.13.59 по кадастралната карта на с.Илия Блъсково с площ 56384 кв.м, с начална годишна тръжна наемна цена 1692 лева без включен ДДС.

Търгът ще се проведе на 19.02.2016 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. с вкл.ДДС и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.

Депозитът за участие в търга е в размер на 1500 лева и се внася в касата на общината, стая № 320 / ІІІ етаж / до 13.30 часа на 18.02.2016г.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13:30 ч на 18.02.2016 г.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 26.02.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен; депозитната вноска се внася до 13.30 часа на 25.02.2016г.; заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч на 25.02.2016 г.

*Съгласно чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите развъждането и отглеждането на риба и други водни организми се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА

Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05312/ 2060 – кметство с. Илия Блъсково


12 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот: язовир “Овчарово”, находящ се в землището на с.Овчарово, местност “Тикне чокур” целият с площ 271.974 дка, състоящ се от поземлен имот с идентификатор 53240.21.13 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 245565 кв.м и поземлен имот с идентификатор 53240.12.51 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 26409 кв.м, с начална годишна тръжна наемна цена 5711 лева без включен ДДС.

Търгът ще се проведе на 19.02.2016 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. с вкл.ДДС и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.

Депозитът за участие в търга е в размер на 3 000 лева и се внася в касата на общината, стая № 320 / ІІІ етаж / до 13.30 часа на 18.02.2016г.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13:30 ч на 18.02.2016 г.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 26.02.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен; депозитната вноска се внася до 13.30 часа на 25.02.2016г.; заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч на 25.02.2016 г.

*Съгласно чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите развъждането и отглеждането на риба и други водни организми се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА

Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05319/ 2112 – кметство с. Овчарово


08 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед № РД-25-179 / 08.02.2016г.


1 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание Решение № 60 по протокол № 4 от 28.01.2016 г. на Общински съвет гр. Шумен обявява конкурс за възлагане на управлението на „Диагностично консултативен център І - Шумен” ЕООД – гр. Шумен.

Изисквания за длъжността:

1.1.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

1.1.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, да имат придобита специалност;

1.1.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

1.1.4. да отговарят на изискванията на чл. 45 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

Начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда на три етапа:

1.1 проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

1.2 представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

1.3 събеседване с кандидатите.

Необходими документи:

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 2 от Правилата за провеждане на конкурси за управители на едноличните общински търговски дружества с ограничена отговорност и за членове на съвета на директорите на едноличните акционерни дружества. Към заявлението се прилагат:

1.2.1. Декларация от лицето за съответствие с изискванията на р-л VІІІ от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел;

1.2.2. Копия от документи за придобитата образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

1.2.3. Професионална автобиография и копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

1.2.4. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;

1.2.5. Свидетелство за съдимост;

1.2.6. Карта за медицински преглед;

1.2.7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Място и срок за подаване на документите:

1.3.1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик в стая № 204 на Община Шумен в срок до 16.00ч. на 01.03.2016 г. и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

1.3.2. Разработката по т. 1.2.7 се представя в отделен запечатан плик едновременно с плика по т. 1.3.1.

1.4. Информация относно темите - предмет на събеседването може да се получи в срок до 16.00ч. на 29.02.2016 г. в стая № 237 на Община Шумен.

1.5. Лечебното заведение да предостави на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срок до 26.02.2016 г.

1.6. Конкурсът ще се проведе на 10.03.2016г. от 9.00 часа в стая № 232 на Община Шумен.


1 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ ФУНДАМЕНТИТЕ НА СТЪЛБОВЕ № 14, № 15 И № 16 НА ВЛ 110 Кv ”Поройна” в ПИ 83510.669.114 по кадастралния план на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 13/27.01.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен .

Запознаването с проекта и Разрешението за строеж можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж може да бъдат обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, секторШумен.


29 януари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

КОНСТАТИВЕН АКТ № 1 от 28.01.2016г.


29 януари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В А

Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие за туризъм „Мадарски конник” – гр. Шумен при следните условия:

Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години.

Минимални изисквания към кандидатите:

• Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Бакалавър”;

• Стаж – над 7 години;

• Управленски опит – над 3 години;

• Професионален опит в областта на туризма ще се счита за предимство.

Необходими документи:

1. Молба;

2. Професионална автобиография;

3. Диплома за завършено образование;

4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Карта за медицински преглед.

Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитие на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

Срок за подаване на документите – един месец от публикуване на обявата.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.

За справки: тел. 857-642

Община Шумен съобщава, че прекратява обявената във вестник „Шуменска заря“ бр. 9 от 14.01.2016г., процедура за провеждане на конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие за туризъм „Мадарски конник” – гр. Шумен.


29 януари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В А

Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Общински медиен център ” – гр. Шумен при следните условия:

Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години.

Минимални изисквания към кандидатите:

Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Бакалавър”;

Стаж – над 7 години;

Професионален опит в областта на електронните медии ще се счита за предимство.

Необходими документи:

1. Молба;

2. Професионална автобиография;

3. Диплома за завършено образование;

4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Карта за медицински преглед.

Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитие на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

Срок за подаване на документите – един месец от публикуване на обявата.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.

За справки: тел. 857-642

Община Шумен съобщава, че прекратява обявената във вестник „Шуменска заря“ бр. 8 от 13.01.2016г., процедура за провеждане на конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Общински медиен център ” – гр. Шумен.


27 януари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В А

Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Стопанска и охранителна дейност” – гр. Шумен при следните условия:

Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години.

Минимални изисквания към кандидатите:

1. Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Бакалавър”;

2. Стаж – над 7 години;

3. Управленски опит – над 3 години.

Професионален опит в областта на охранителната дейност ще се счита за предимство.

Директорът на предприятието се назначава след персоналното му съгласуване с началника на РПУ.

Необходими документи:

1. Молба;

2. Професионална автобиография;

3. Диплома за завършено образование;

4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Карта за медицински преглед.

Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитие на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

Срок за подаване на документите – един месец от публикуване на обявата.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен до 16.00 часа на 26.02.2016 г.

За справки: тел. 857-642


26 януари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че има следното инвестиционно намерение: „Проект на Общ устройствен план на община Шумен”.

Инвестиционното намерение обхваща град Шумен, кварталите Дивдядово, Макак и Мътница и 26 населени места на територията на общината.

Разработването на на ОУП на община Шумен ще обхваща следните фази: предварителен проект, екологична оценка и окончателен проект.

Периодът на на действие на Общия устройствен план на община Шумен ще бъде двадесет години.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен .


25 януари 2016 г.

О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

СЪОБЩЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“

в партньорство с ОБЩИНА ШУМЕН

Във връзка с проект „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас” по Европейската програма за партньорство в общността на Глаксо Смит Клайн – „Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа”

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

• Автобиография

• Мотивационно писмо

• Копие от диплома за завършено средно образование

Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в „ Човешки ресурси”на Община ШУМЕН, стая 237 Можете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: http://www.shumen.bg.- раздел Търгове, конкурси и съобщения

Изисквания към кандидатите:

• Завършено средно образование

• Принадлежност към местна уязвима етническа общност

• Познаване на здравните и социални проблеми на общността

• Владеене на езика на общността

• Комуникативни умения

• Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Провеждане на конкурса:

• Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

• Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

• Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

• Срок за подаване на документи: от 25.01.2016 год. до 15.02.2016 год.

• Документите се подават в „Човешки ресурси”на Община Шумен – стая 237 тел.054/857 642

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”- длъжностна характеристика

• Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

• Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

• Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

• Подпомагане при попълване на различни документи;

• Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

• Подпомагане на дейността на РЗИ по извънредни имунизационни кампании, профилактични прегледи с мобилни единици и други.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net


22 януари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В А

ПО ПРОЕКТ “НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява прием на медицински специалисти /медицинска сестра или медицински фелдшер/


22 януари 2016 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. в землища на територията на Община Шумен.

с. Черенча


20 януари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 94-С-465 от 07.09.2015 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е постъпил проект за одобряване:

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН В УПИ VI-244, VII-195, IX-192 В КВ.255а, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

С проекта сe прецизира застрояването във въпросните Урегулирани поземлени имоти.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед на основание чл.213 и 215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от разлепването на настоящото съобщение – до 04.02.2016 г., включително чрез Община Шумен пред Шуменски административен съд.


19 януари 2016 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. в землища на територията на Община Шумен.

с. Радко Димитриево


15 януари 2016 г.

Заповеди за определена цена на имотите – полски пътища, включени в споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2015-2016 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва:

с. Белокопитово

с. Васил Друмев

с. Велино

с. Ветрище

с. Друмево

с. Кладенец

с. Костена река

с. Лозево

с. Мадара

с. Мараш

с. Овчарово

с. Панайот Волово

с. Струйно

с. Царев брод


14 януари 2016 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В А

Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие за туризъм „Мадарски конник” – гр. Шумен при следните условия:

Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години.

Минимални изисквания към кандидатите:

• Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Бакалавър” в областта на туризма, хуманитарните науки, икономиката;

• Стаж – над 7 години;

• Управленски опит – над 3 години;

• Професионален опит в областта на туризма ще се счита за предимство.

Необходими документи:

1. Молба;

2. Професионална автобиография;

3. Диплома за завършено образование;

4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Карта за медицински преглед.

Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитие на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

Срок за подаване на документите – един месец от публикуване на обявата.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен до 16.00 часа на 15.02.2016 г.

За справки: тел. 857-642


13 януари 2016 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В А

Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Общински медиен център ” – гр. Шумен при следните условия:

Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години;

Минимални изисквания към кандидатите:

Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Бакалавър” в областта на журналистиката, хуманитарните науки, икономиката;

Стаж – над 7 години;

Професионален опит в областта на електронните медии ще се счита за предимство.

Необходими документи:

1. Молба;

2. Професионална автобиография;

3. Диплома за завършено образование;

4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Карта за медицински преглед.

Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитие на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

Срок за подаване на документите – един месец от публикуване на обявата.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен до 16.00 часа на 12.02.2016г.

справки: тел. 857-642


13 януари 2016 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2015/2016 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.

Търгът ще се проведе на 18.02.2016 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.

Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всеки имот поотделно се внася в каса № 320 на Общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга.

Началната годишна тръжна цена е средното годишно рентно плащане за съответното землище за всички категории земи, съгласно Решение № 1026/28.05.2015 г. на Общински съвет – Шумен / приложение № 1/.

Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

До участие в търга се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ датата на провеждане на търга / 17.02.2016 г. /.

Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместници на съответните населени места и гл. специалист на кв.Дивдядово, гр.Шумен по местонахождение на имотите.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 25.02.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен


12 януари 2016 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. в землища на територията на Община Шумен.

с. Дибич


11 януари 2016 г.

С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН:

Весела Стоянова Велиславова

Пламен Павлов Пенев

Иван Янакиев Кавръков

Галина Георгиева Ганева

Димитър Илиев Димитров

Олга Руменова Сакеларова-Христова

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса кандидатите трябва да се явят на 10.02.2016 г. от 09.00 часа в сградата на община Шумен, в зала № 203 за решаване на тест.

Полагането на практически изпит с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 10.02.2016 г. от 12.00 часа в сградата на община Шумен, в зала № 203. Кандидатите могат да ползват следните нормативни актове: Закон за устройство на териториите, Закон за обществените поръчки, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за публичните финанси и Закон за администрацията.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 10.02.2016 г. от 15.00 часа в сградата на община Шумен, в зала № 203.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНА КОМИСИЯ: /п/

/П.Петков/