Начало Търгове и конкурси

Търгове, конкурси и съобщения

08 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед № РД-25-179 / 08.02.2016г.


1 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание Решение № 60 по протокол № 4 от 28.01.2016 г. на Общински съвет гр. Шумен обявява конкурс за възлагане на управлението на „Диагностично консултативен център І - Шумен” ЕООД – гр. Шумен.

Изисквания за длъжността:

1.1.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

1.1.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, да имат придобита специалност;

1.1.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

1.1.4. да отговарят на изискванията на чл. 45 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

Начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда на три етапа:

1.1 проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

1.2 представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

1.3 събеседване с кандидатите.

Необходими документи:

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 2 от Правилата за провеждане на конкурси за управители на едноличните общински търговски дружества с ограничена отговорност и за членове на съвета на директорите на едноличните акционерни дружества. Към заявлението се прилагат:

1.2.1. Декларация от лицето за съответствие с изискванията на р-л VІІІ от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел;

1.2.2. Копия от документи за придобитата образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

1.2.3. Професионална автобиография и копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

1.2.4. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;

1.2.5. Свидетелство за съдимост;

1.2.6. Карта за медицински преглед;

1.2.7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Място и срок за подаване на документите:

1.3.1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик в стая № 204 на Община Шумен в срок до 16.00ч. на 01.03.2016 г. и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

1.3.2. Разработката по т. 1.2.7 се представя в отделен запечатан плик едновременно с плика по т. 1.3.1.

1.4. Информация относно темите - предмет на събеседването може да се получи в срок до 16.00ч. на 29.02.2016 г. в стая № 237 на Община Шумен.

1.5. Лечебното заведение да предостави на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срок до 26.02.2016 г.

1.6. Конкурсът ще се проведе на 10.03.2016г. от 9.00 часа в стая № 232 на Община Шумен.


1 февруари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ ФУНДАМЕНТИТЕ НА СТЪЛБОВЕ № 14, № 15 И № 16 НА ВЛ 110 Кv ”Поройна” в ПИ 83510.669.114 по кадастралния план на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 13/27.01.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен .

Запознаването с проекта и Разрешението за строеж можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж може да бъдат обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, секторШумен.


29 януари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

КОНСТАТИВЕН АКТ № 1 от 28.01.2016г.


29 януари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В А

Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие за туризъм „Мадарски конник” – гр. Шумен при следните условия:

Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години.

Минимални изисквания към кандидатите:

• Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Бакалавър”;

• Стаж – над 7 години;

• Управленски опит – над 3 години;

• Професионален опит в областта на туризма ще се счита за предимство.

Необходими документи:

1. Молба;

2. Професионална автобиография;

3. Диплома за завършено образование;

4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Карта за медицински преглед.

Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитие на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

Срок за подаване на документите – един месец от публикуване на обявата.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.

За справки: тел. 857-642

Община Шумен съобщава, че прекратява обявената във вестник „Шуменска заря“ бр. 9 от 14.01.2016г., процедура за провеждане на конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие за туризъм „Мадарски конник” – гр. Шумен.


29 януари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В А

Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Общински медиен център ” – гр. Шумен при следните условия:

Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години.

Минимални изисквания към кандидатите:

Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Бакалавър”;

Стаж – над 7 години;

Професионален опит в областта на електронните медии ще се счита за предимство.

Необходими документи:

1. Молба;

2. Професионална автобиография;

3. Диплома за завършено образование;

4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Карта за медицински преглед.

Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитие на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

Срок за подаване на документите – един месец от публикуване на обявата.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.

За справки: тел. 857-642

Община Шумен съобщава, че прекратява обявената във вестник „Шуменска заря“ бр. 8 от 13.01.2016г., процедура за провеждане на конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Общински медиен център ” – гр. Шумен.


27 януари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В А

Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Стопанска и охранителна дейност” – гр. Шумен при следните условия:

Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години.

Минимални изисквания към кандидатите:

1. Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Бакалавър”;

2. Стаж – над 7 години;

3. Управленски опит – над 3 години.

Професионален опит в областта на охранителната дейност ще се счита за предимство.

Директорът на предприятието се назначава след персоналното му съгласуване с началника на РПУ.

Необходими документи:

1. Молба;

2. Професионална автобиография;

3. Диплома за завършено образование;

4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Карта за медицински преглед.

Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитие на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

Срок за подаване на документите – един месец от публикуване на обявата.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен до 16.00 часа на 26.02.2016 г.

За справки: тел. 857-642


26 януари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че има следното инвестиционно намерение: „Проект на Общ устройствен план на община Шумен”.

Инвестиционното намерение обхваща град Шумен, кварталите Дивдядово, Макак и Мътница и 26 населени места на територията на общината.

Разработването на на ОУП на община Шумен ще обхваща следните фази: предварителен проект, екологична оценка и окончателен проект.

Периодът на на действие на Общия устройствен план на община Шумен ще бъде двадесет години.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен .


25 януари 2016 г.

О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

СЪОБЩЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“

в партньорство с ОБЩИНА ШУМЕН

Във връзка с проект „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас” по Европейската програма за партньорство в общността на Глаксо Смит Клайн – „Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа”

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

• Автобиография

• Мотивационно писмо

• Копие от диплома за завършено средно образование

Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в „ Човешки ресурси”на Община ШУМЕН, стая 237 Можете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: http://www.shumen.bg.- раздел Търгове, конкурси и съобщения

Изисквания към кандидатите:

• Завършено средно образование

• Принадлежност към местна уязвима етническа общност

• Познаване на здравните и социални проблеми на общността

• Владеене на езика на общността

• Комуникативни умения

• Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Провеждане на конкурса:

• Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

• Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

• Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

• Срок за подаване на документи: от 25.01.2016 год. до 15.02.2016 год.

• Документите се подават в „Човешки ресурси”на Община Шумен – стая 237 тел.054/857 642

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”- длъжностна характеристика

• Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

• Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

• Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

• Подпомагане при попълване на различни документи;

• Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

• Подпомагане на дейността на РЗИ по извънредни имунизационни кампании, профилактични прегледи с мобилни единици и други.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net


22 януари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В А

ПО ПРОЕКТ “НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява прием на медицински специалисти /медицинска сестра или медицински фелдшер/


22 януари 2016 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. в землища на територията на Община Шумен.

с. Черенча


20 януари 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 94-С-465 от 07.09.2015 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е постъпил проект за одобряване:

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН В УПИ VI-244, VII-195, IX-192 В КВ.255а, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

С проекта сe прецизира застрояването във въпросните Урегулирани поземлени имоти.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед на основание чл.213 и 215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от разлепването на настоящото съобщение – до 04.02.2016 г., включително чрез Община Шумен пред Шуменски административен съд.


19 януари 2016 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. в землища на територията на Община Шумен.

с. Радко Димитриево


15 януари 2016 г.

Заповеди за определена цена на имотите – полски пътища, включени в споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2015-2016 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва:

с. Белокопитово

с. Васил Друмев

с. Велино

с. Ветрище

с. Друмево

с. Кладенец

с. Костена река

с. Лозево

с. Мадара

с. Мараш

с. Овчарово

с. Панайот Волово

с. Струйно

с. Царев брод


14 януари 2016 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В А

Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие за туризъм „Мадарски конник” – гр. Шумен при следните условия:

Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години.

Минимални изисквания към кандидатите:

• Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Бакалавър” в областта на туризма, хуманитарните науки, икономиката;

• Стаж – над 7 години;

• Управленски опит – над 3 години;

• Професионален опит в областта на туризма ще се счита за предимство.

Необходими документи:

1. Молба;

2. Професионална автобиография;

3. Диплома за завършено образование;

4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Карта за медицински преглед.

Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитие на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

Срок за подаване на документите – един месец от публикуване на обявата.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен до 16.00 часа на 15.02.2016 г.

За справки: тел. 857-642


13 януари 2016 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В А

Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Общински медиен център ” – гр. Шумен при следните условия:

Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години;

Минимални изисквания към кандидатите:

Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Бакалавър” в областта на журналистиката, хуманитарните науки, икономиката;

Стаж – над 7 години;

Професионален опит в областта на електронните медии ще се счита за предимство.

Необходими документи:

1. Молба;

2. Професионална автобиография;

3. Диплома за завършено образование;

4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Карта за медицински преглед.

Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитие на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

Срок за подаване на документите – един месец от публикуване на обявата.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен до 16.00 часа на 12.02.2016г.

справки: тел. 857-642


13 януари 2016 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2015/2016 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.

Търгът ще се проведе на 18.02.2016 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.

Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всеки имот поотделно се внася в каса № 320 на Общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга.

Началната годишна тръжна цена е средното годишно рентно плащане за съответното землище за всички категории земи, съгласно Решение № 1026/28.05.2015 г. на Общински съвет – Шумен / приложение № 1/.

Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

До участие в търга се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ датата на провеждане на търга / 17.02.2016 г. /.

Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместници на съответните населени места и гл. специалист на кв.Дивдядово, гр.Шумен по местонахождение на имотите.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 25.02.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен


12 януари 2016 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. в землища на територията на Община Шумен.

с. Дибич


11 януари 2016 г.

С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН:

Весела Стоянова Велиславова

Пламен Павлов Пенев

Иван Янакиев Кавръков

Галина Георгиева Ганева

Димитър Илиев Димитров

Олга Руменова Сакеларова-Христова

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса кандидатите трябва да се явят на 10.02.2016 г. от 09.00 часа в сградата на община Шумен, в зала № 203 за решаване на тест.

Полагането на практически изпит с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 10.02.2016 г. от 12.00 часа в сградата на община Шумен, в зала № 203. Кандидатите могат да ползват следните нормативни актове: Закон за устройство на териториите, Закон за обществените поръчки, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за публичните финанси и Закон за администрацията.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 10.02.2016 г. от 15.00 часа в сградата на община Шумен, в зала № 203.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНА КОМИСИЯ: /п/

/П.Петков/


30 декември 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

С Ъ О Б Щ А В А

На основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Шумен с Решение № 27 от 17.12.2015 г. дава съгласие за предоставяне на ползвателите за стопанската 2015/2016 г. на общински имоти – полски пътища и канали, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие” – Шумен, издадени по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на кв. Мътница, с. Салманово, с. Градище, с. Новосел, с. Илия Блъсков, гр. Шумен с кв. Макак и кв. Дивдядово в Община Шумен, по цена в размер на средното рентно плащане за съответното землище.

Съгласно т.3 от същото решение, договорите за наем следва да се сключат и ползвателите да внесат дължимите суми в срок до един месец от влизане в сила на горецитираното решение.

Дължимите суми се заплащат на касата на информационния център в Община Шумен или по банков път по банкова сметка на Община Шумен : BG85IABG74778400586700; BIC код IABGBGSF; Код за вид плащане 444200; при „Интернешънъл Асет Банк”АД – клон Шумен.


28 декември 2015 г.

И З В Л Е Ч Е Н И Е oт П Р О Т О К О Л

№ 2/23.12.2015г.

Във връзка с процедура за подбор на екип по приемна грижа в изпълнение на Проект “Приеми ме 2015” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.003 “Приеми ме 2015”, Комисията за подбор на екип по приемна грижа Община Шумен, сформирана със заповед № 25-2028/17.12.2015г. на Кмета на Община Шумен Любомир Христов, след проведено интервю на 23.12.2015г. от 15.00часа, с кандидати за длъжността Социален работник, ги класира, съгласно процедурата, приетите критерии за оценка и въпросник:

1. Вх. № 3/16.12.2015г. Елиз Ахмед Хасан – 59 точки;

2. Вх. № 4/16.12.2015г. Светослава Йорданова Хайнова – 58 точки;

3. Вх. № 10/18.12.2015г. Симона Стефанова Колева – Георгиева – 56 точки;

4. Вх. № 11/02.02.2012г. Нермин Неджмидин Бейти – 55 точки;

5. Вх. № 5/17.12.2015г. Евелина Методиева Стоймерова – 50 точки;

6. Вх. № 7/17.12.2015г. Соня Цветанова Пекова – 48 точки;

7. Вх. № 2/16.12.2015г. Галя Андонова Накова – 45 точки;

Комисията взе решение, да предложи на кмета на Община Шумен, класираните на 1-во и 2-ро място кандидати да бъдат включени в екипа по приемна грижа.

Председател:

Д. Джелял


23 декември 2015 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. в землища на територията на Община Шумен.

с. Вехтово

с. Ивански

с. Средня


21 декември 2015 г.

И З В Л Е Ч Е Н И Е oт П Р О Т О К О Л

№ 1/21.12.2015г.

Списък на кандидатите, отговарящи на изискванията, допуснати до следващ етап – интервю:

1. Вх. № 2/16.12.2015г. Галя Андонова Накова;

2. Вх. № 3/16.12.2015г. Елиз Ахмед Хасан;

3. Вх. № 4/16.12.2015г. Светослава Йорданова Хайнова;

4. Вх. № 5/17.12.2015г. Евелина Методиева Стоймерова;

5. Вх. № 7/17.12.2015г. Соня Цветанова Пекова;

6. Вх. № 10/18.12.2015г. Симона Стефанова Колева – Георгиева;

7. Вх. № 11/02.02.2012г. Нермин Неджмидин Бейти.

Комисията ще проведе интервюто с кандидатите на 23.12.2015г. от 15.00 часа, в сградата на Община Шумен, бул. Славянски № 17, стая 232.

Кандидатите следва да се явят през интервал от 15 мин., като поредноста е съгласно изготвения списък.


21 декември 2015 г.

И З В Л Е Ч Е Н И Е oт П Р О Т О К О Л

№ 1/21.12.2015г.

До следващия етап интервю, Комисията не допуска следните кандидати на които документите са подадени в срок, но не отговарят на обявените изсквания – висше образование завършена образователна степен бакалавър или магистър специалност психология, социални дейности или социална педагогика, професионален опит в дейности по закрила на детето – 2 години:

1. Вх. № 1/16.12.2015г. Даниела Ангелова Драганова – липсва изискуемия професионален опит в дейности по закрила на детето – 2 години;

2. Вх. № 6/17.12.2015г. Зехра Хюсню Ахмед - липсва изискуемия професионален опит в дейности по закрила на детето – 2 години;

3. Вх. № 8/18.12.2015г. Даниела Николчева Йорданова - няма завършена образователна степен по специалностите психология, социални дейности или социална педагогика;

4. Вх. № 9/18.12.2012г. Веселина Братоева Маринова - липсва изискуемия професионален опит в дейности по закрила на детето – 2 години;


21 декември 2015 г.

ОБЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГР.ШУМЕН И ИЗДАДЕНИ СТРОИТЕЛНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖИ В ТЯХ


21 декември 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

Дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване”

Отдел „Правно-нормативно обслужване, връзки с обществеността и отбранително-мобилизационна подготовка” при Община Шумен

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Магистър;

1.2. Професионална област – Право;

1.3. Ранг ІV младши или 3 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест, практически изпит и интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността;

3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен, бул. ”Славянски” №17, ет. 2, стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 04.01.2016 год.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.

6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Основна цел на длъжността: Правно обслужване на Общината за постигане на компетентно, професионално и основано на закона административно обслужване на гражданите и юридическите лица; защита на интересите на общината; процесуално представителство на Общината по спорове, в които същата е страна.

7.2. Области на дейност: правни консултации за служители на общината, граждани и структури на общината; процесуално представителство; водене на съдебни дела; работа в комисии (за провеждане на процедури по ЗОП, по наредбите, приети от Общински съвет, други); работа в експертните съвети по устройство на територията.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:

Адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.

http://www.shumen.bg/

Телефон за контакт: 054/857 642

За контакти: Евтимова, Мутафчиева


15 декември 2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ПРОЕКТ “НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН

Продължава изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” съгласно Партньорско споразумение BG05-2710-1/24.03.2015 г., сключено между АСП гр.София и Община Шумен по Оперативна програма „РЧР” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001. Срокът по договора изтича на 29.02.2016 г.

Съгласно заповед № РД25-490/27.03.2015 г. на кмета на Община Шумен реализирането на проекта е възложено на ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство” гр.Шумен към сектор „Програми и мерки за заетост”.

Целите на проекта са усъвършенстване и подобряване услугата „Личен асистент” като социална услуга в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот.

Този проект е като надграждане на други проекти, който създаде възможност за прилагане на нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда, като лицата с увреждане сами да избират личния си асистент и да организират времето за ползване на услугата.

От общо 324 заявления за лични асистенти и 441 заявления за потребители към 15.12.2015 г. услугата „Личен асистент” са ползвали 208 потребители и 186 лични асистенти от община Шумен.

Месечният бюджет за Община Шумен е 18000 часа.

Считаме, че са удовлетворени нуждите на част от желаещите за разрешаване на ежедневни битови проблеми в дома на потребителите, както и удовлетворяване на потребностите от социални контакти.

АДМИНИСТРАТОР НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”: Г.ТЕФИКОВ


15 декември 2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Oбщина Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 «Приеми ме 2015», ще осъществи подбор на двама социални работници към екипа по приемна грижа, предоставящ услугата „Приемна грижа” в Община Шумен

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

Основни функции:

1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата “Приемна грижа”.

2. Познава подробно всички дейности, свързани с услугата ”Приемна грижа” и ги прилага в работата с приемните семейства.

3. Участва в разработването на план за ползване на услугата “Приемна грижа”.

4. Консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности.

5. Предоставя подкрепящи услуги – обучения на кандидати за приемни родители, супервизия, семейна конференция и групи за самопомощ.

6. Работи в тясно сътрудничество с отдел ”Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” обслужващ територията на съответната община.

7. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата настанени в приемни семейства.

8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”.

9. Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта.

10. Участва при провеждане на екипни срещи.

11. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

12. Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Висше образование – завършена образователна степен бакалавър или магистър специалност психология, социални дейности и социална педагогика.

2. Професионален опит в дейности по закрила на детето – 2 години.

Специфични изисквания:

1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

2. Опит при работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор, считано от 01.01.2016г. за срок до 30.04.2016г., на пълно ненормирано работно време с месечно възнаграждение формирано на база основно – 600 лв. и допълнително за над 3г. трудов стаж и професионален опит.

Посоченият срок на договора е съобразен с евентуални промени, които могат да настъпят след приемането на План за развитие на социалната услуга «приемна грижа», който ще бъде разработен от Консултативен експертен съвет.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

• Писмено заявление за кандидатстване.

• Автобиография по образец.

• Декларация по образец.

• Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.

• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.

• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в община Шумен, бул. „Славянски” № 17, стая 234 за проект ”Приеми ме 2015” в срок до 18.12.2015г. включително – 17.30 часа, за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.003 «Приеми ме 2015» - ОП РЧР 2014-2020 година

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Шумен, в която участва представител на Дирекция “Социално подпомагане”.

4. Подборът протича в два етапа:

• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.

• Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

До по–нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Шумен www.shumen.bg и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Шумен до 21.12.2015г.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща или се връчва лично.

Кметът на община Шумен сключва трудов договор с класираните кандидати.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

Община Шумен


10 декември 2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 92-00-769 от 20.11.2015 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е внесен:

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЕНИЕТО ЗА УПИ XIІ-653, КВ.16 ПО ПЛАНА КВ. ДИВДЯДОВО, ГР.ШУМЕН.

С проекта се променя предназначението от „Жилищно строителство“ в „Обществено-обслужващи дейности, с конкретно предназначение „Джамия“.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.


1 декември 2015 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. в землища на територията на Община Шумен.

с. Градище

с. Новосел

с. Илия Блъсково


30 ноември 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

1. Публично оповестен търг с ТАЙНО наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Помещение с площ от 44.00 кв.м., намиращо се в с.Новосел, Община - Шумен – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 518.00 лв.

- размер на депозита - 52.00 лв.

1.2. Помещение с площ от 22.50 кв.м., намиращо се в сградата на „Културния дом” в с.Царев брод, Община - Шумен – за услуги.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 196.00 лв.

- размер на депозита - 20.00 лв.

1.3. Терен, с площ от 12120.00 кв.м., намиращ се в кв.6 на с.Салманово, Община-Шумен – за земеделски нужди.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 667.00 лв.

- размер на депозита - 67.00 лв.

2.Търгът да се проведе на 10.12.2015 г., от 11:00 ч. в зала № 363 на Общината.

3. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00ч. на 09.12.2015 год., след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 09.12.2015 год., в касата на Община Шумен - стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 09.12.2015 г.

6. Внесеният депозит от спечелилия търга участник, се прихваща от наемната цена.

7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 17.12.2015 год. от 10.00 часа в стая № 248, а срокът за получаване на тръжни документи е до 14.00 часа на 16.12.2015 год., като депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 16.12.2015 год., а заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 16.12.2015 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.

9. Класираните на първо и второ място за обекта, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

10. Цените са без включен ДДС. Данъкът се начислява върху наемната цена.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и отговорност на наемателя.

12. Всички обекти се предоставят празни – без оборудване.

За справки тел. 054 / 857- 658


27 ноември 2015 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. в землища на територията на Община Шумен.

с. Салманово

кв. Мътница


18 ноември 2015 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. в землища на територията на Община Шумен.

с. Струйно

с. Ветрище

с. Мараш

с. П.Волов

кв. Дивдядово

гр. Шумен и кв. Макак


16 ноември 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2015/2016 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.

Търгът ще се проведе на 10.12.2015 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.

Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всеки имот поотделно се внася в каса № 320 на Общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга.

Началната годишна тръжна цена е средното годишно рентно плащане за съответното землище за всички категории земи, съгласно Решение № 1026/28.05.2015 г. на Общински съвет – Шумен /приложение № 1/ .

Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ датата на провеждане на търга / 09.12.2015 г. /.

Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместници на съответните населени места и гл. специалист на кв.Дивдядово, гр.Шумен по местонахождение на имотите.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 16.12.2015 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен


6 ноември 2015 г.

"Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Шумен 2015 – 2020 г."

27 октомври 2015 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. в землища на територията на Община Шумен.

с. Овчарово

с.Васил Друмев


15 октомври 2015 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. в землища на територията на Община Шумен.

с. Мадара

с. Друмево


13 октомври 2015 г.

"Изграждане на общински център за разделно събиране и съхряване на опасни битови отпадъци в община Шумен"

7 октомври 2015 г.

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. в землища на територията на Община Шумен.

с. Царев брод

с. Кладенец

с. Белокопитово

с. Костена река

с. Велино

с. Лозево


7 октомври 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

1. Публично оповестен ТАЕН търг за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Терен с площ от 16 /4х4/кв. м. на ул.”Странджа”, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1131.00 лв.

- размер на депозита - 114.00 лв.

1.2. Терен от 16 /4х4/кв.м., находящ се в кв. „Тракия”, УПИ ІV, кв. 352 от регулационния план на гр. Шумен, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1131.00 лв.

- размер на депозита - 114.00 лв.

1.3. Терен от 9 кв.м., находящ се на ул.„Васил Априлов” № 70-72, гр. Шумен, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 745.20 лв.

- размер на депозита - 75.00 лв.

2.Търгът ще се проведе на 16.10.2015 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

3.Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в каса № 1 и 2 на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 15.10.2015 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4.Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 15.10.2015 год. в касата на Община Шумен стая № 320.

5.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 15.10.2015 г.

6.Внесеният депозит от спечелилия търга участник се прехваща от наемната цена.

7.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 23.10.2015 год. от 10.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/:

а/ Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 22.10.2015 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

б/ Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 22.10.2015 год. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.

в/ Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 22.10.2015 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.

9. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

10. Цените са без включен ДДС.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С № № 1.1, 1.2, 1.3:

А/ На спечелилия търга /ако е нов/ за терена, се издава разрешително от Община Шумен, за поставяне на павилиона, след съгласуване дизайна на павилиона с техническите служби на Общината, която на поема ангажименти за осигуряване на инфраструктурни връзки – „Ел.” и „В и К” захранване.

Б/ На наемателя /ако е нов/ се предоставя до два месеца гратисен период, през който не се заплаща наем, за поставяне на павилиона, след подадена молба от наемателя. През гратисния период, теренът не може да се използва за поставянето на други съоръжения, за извършване на търговска дейност.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ № 1.3:

В търга имат право да участват само хора с увреждания. Необходими документи: копие от документ за медицинска експертиза и копие от документ за социална оценка.

За справки тел. 054/857-659


6 октомври 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

по вх.№26-00-2787 от 6.10.2015 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ УПИ І-„ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, МАГАЗИНИ И ЧИТАЛИЩЕ“ КВ.331А ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

С проекта се предвижда образуването на тов УПИ VІІІ-„Жилищна сграда с магазини“ и високо застрояване, долепено на калкан към жилищен блок с адрес: гр.Шумен, бул.“Ришки проход“ №26, вх.1-4 /сграда с идентификатор 83510.671.98.4 по кадастралната карта на Шумен.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от поставяне на настоящото обявление – до 21.10.2015 г., включително.

Гл.експерт

инж. Христов


6 октомври 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.450.987 по кадастралната карта на гр.Шумен, кв.Дивдядово, местност “ПОД СЕЛО”, с площ 0.283 дка., АОС № 4442/2015 г.

2. Търгът ще се проведе на 15.10.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 350.00 лв. /триста и петдесет лева/;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 100.00 лв. /сто лева/ до 16:00 ч. на 14.10.2015 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 14.10.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 14.10.2015 г.;

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 29.10.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


6 октомври 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.459 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 1117 кв.м., съответстващ на УПИ ХСІV “Производствени и складови дейности” в кв.340 г по действащия ПУП на гр.Шумен, в едно с попадащата в имота сграда с идентификатор 83510.670.459.1 със РЗП 444 кв.м., АОС №4459/2015 г.

2. Търгът ще се проведе на 15.10.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 148 000.00 лв. /сто четиридесет и осем хиляди лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 14.10.2015 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 14.10.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 14.10.2015 г.;

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 29.10.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


17 септември 2015 г.

Заповед №485 /16.09.2015г. на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен


10 септември 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 5 години на следните общински имоти:

1. Язовир “Ивански - ІІ”, находящ се в землището на с. Ивански целия с площ 20421 кв.м., състоящ се от поземлен имот с идентификатор № 32158.254.399 по кадастралната карта на с.Ивански с площ 19389 кв.м. и поземлен имот с идентификатор № 32158.254.398 по кадастралната карта на с. Ивански с площ 1032 кв.м. , с начална годишна тръжна наемна цена 613 лева без включен ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 500 лева.

2. Язовир “Овчарово”, находящ се в землището на с.Овчарово, местност “Тикне чокур” целият с площ 271.995 дка, състоящ се от имот № 000013 в землището на с. Овчарово с площ 245.584 дка и имот № 000006 в землището на с. Овчарово с площ 26.411 дка, с начална годишна тръжна наемна цена 5712 лева без включен ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 3000 лева.

Търговете ще се проведат на 25.09.2015г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 02.10.2015 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

Тръжните документации се получават от стаи № 372 и 376 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането им до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжните документации е в размер на 50 лв. с вкл. ДДС и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.

Депозитът за участие в търговете се внася в касата на общината, стая № 320 / ІІІ етаж / до 14.00 часа на деня, предхождащ търга.

Телефони за справки: 054/ 857 717, 054/ 857 729 в Община Шумен, 05317/ 2044 – кметство с. Ивански и 05319/ 2112 – кметство с. Овчарово


04 септември 2015 г.

Процедура за сеч на дървесина от ОГТ


28 август 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и с оглед Заповед № РД 27-126/30.06.2015г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Шумен, уведомявам всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации, респективно заявления, съгласно изискванията на ППЗСПЗЗ, за участие в процедурата по реда на Глава пета "А" Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Шумен ще се проведат в сградата на общинска администрация на община Шумен, стая 113, както следва:
ДАТАЧАСЗЕМЛИЩЕ
20.08.201510.00Белокопитово
11.00В.Друмев
14.00Кладенец
15.00Костена река
21.08.201510.00Лозево
11.00Царев брод
14.00Мадара
15.00Велино
16.00Салманово
24.08.20159.30Мараш
11.00Радко Димитриево
13.00Друмево
15.00Струйно
25.08.20159.30Средня
11.00Овчарово
13.00П.Волов
15.00Черенча
26.08.20159.30Новосел
11.00Дибич
13.00Градище
15.00Ветрище
27.08.20159.30Вехтово
11.30Ил. Блъсково
13.00Ивански
28.08.20159.30Шумен
11.00кв. Макак
13.00кв. Мътница
15.00кв. Дивдядово

Настоящата обява следва да бъде оповестена на информационните табла на кметствата на територията на община Шумен и в сградата на Общинска служба "Земеделие" гр. Шумен съгласно чл. 72б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ.

Същата да се публикува и на интернет страниците на Община Шумен и Областна дирекция "Земеделие" гр. Шумен.

Председател на комисията по Заповед № РД 27-126/30.06.2015г. ....п.........

/Начаник на ОСЗ гр. Шумен инж. С. Аврамова/


28 август 2015 г.

О Б Я В Я В А

1. Публично оповестен ТАЕН търг за отдаване под наем на следният имот общинска собственост:

1.1. Помещение с площ от 15.50 кв.м. за офис за сдружения с идеална цел, находящо се на ул. „Лайош Кошут” № 2, ет. 2, офис № 203, гр. Шумен.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 260.40 лв.

- размер на депозита - 26.40 лв.

2.Търгът да се проведе на 03.09.2015 г. от 09.30 ч. в стая № 255-А на Община Шумен.

3.Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в каса № 1 и 2 на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 02.09.2015 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 02.09.2015 год. в касата на Община Шумен стая № 320.

5.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 02.09.2015 г.

6.Обявлението за търга да се публикува във вестник “Шуменска заря”, както и на сайта на Община Шумен.

7.Внесеният депозит от спечелилия търга участник се прехваща от наемната цена.

8.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 10.09.2015 год. от 10.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/:

а/ Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 09.09.2015 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

б/ Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 09.09.2015 год. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.

в/ Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 09.09.2015 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

9. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.

10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

11. Цените са без включен ДДС.

12. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

За справки тел. 054/857-659


19 август 2015 г.

П Р О Т О К О Л

по чл.37 и, ал.6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади

Днес, 14.08.2015 г. в 14.00 часа в 363 зала на Община Шумен се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-25-1171/29.06.2015 г. на Кмета на Община Шумен, за окончателно разпределение на определените за индивидуално ползване общински пасища, мери и ливади през стопанската 2015/2016 г. с Решение № 1026/28.05.2015 г. на Общински съвет Шумен между правоимащите лица, притежаващи регистрирани животновъдни обекти в землища на територията на община Шумен, съгласно разпоредбите на чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ в състав:

Председател: Иван Кавръков – ст. юрисконсулт в Община Шумен;

Членове: 1. Кина Николова – ст. експерт в отдел ИРСД;

2. Антон Христов – ст. експерт в отдел ИРСД;

3. Елица Петрова – мл. експерт в отдел ИРСД;

4. Кмет / км. наместник / гл. специалист на съответното населено място и квартал на гр.Шумен, а за землище гр.Шумен Румен Пенев- мл. експерт в отдел ИРСД.

Не присъстваха кметовете на с.Градище, с.Друмево, с.Дибич, с.Мараш, с.Новосел, с.Царев брод, с.Салманово и км. наместник на с. П. Волов.

Комисията установи, че в определения срок са подадени общо 16 / шестнадесет / броя заявления по образец на МЗХ, одобрен със заповед № РД-46-214/23.02.2015 г., по чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ както следва:

І. За землище с. Градище – 2 броя:

1. Вх.№ 94-П-110/27.04.2015 г. от Петко Илиев Павлов с постоянен адрес: с. Градище, община Шумен, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 1;

2. Вх.№ 94-Н-195/04.06.2015 г. от Нурай Хюсеин Ахмед с постоянен адрес: гр. Шумен, ул. „Самара” № 1, вх.4, ет.4, ап.68;

ІІ. За землище с. Дибич – 1 брой:

1. Вх.№ 94-Х-75/14.05.2015 г. от Христо Маринов Златев с постоянен адрес: гр. Шумен, ул. „Велико Железов” № 7;

ІІІ. За землище гр. Шумен, кв. Дивдядово – 2 броя:

1. Вх.№ 94-С-217/30.03.2015 г. от Стефан Илиев Стефанов с постоянен адрес: гр. Шумен, ул. „Цанко Церковски” № 2;

2. Вх.№ 39-00-35/25.06.2015 г. от ПК „Дивдядово” със седалище и адрес: на управление гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” № 142;

ІV. За землище с. Ил.Р.Блъсков – 1 брой:

1. Вх.№ 26-00-2353/03.06.2015 г. от ЕТ „Георги Благоев” със седалище и адрес: на управление: гр. Шумен, ул. „Тодор Икономов” № 28 А, ет.2;

V. За землище гр. Шумен – 1 брой:

1. Вх.№ 94-С-217/30.03.2015 г. от Георги Стефанов Радославов с постоянен адрес: гр. Шумен, ул. „Ген. Белокопитов” № 4А;

VІ. За землище с. Салманово – 2 броя:

1. Вх.№ 26-00-2120/19.05.2015 г. от „Банчев-90” ООД със седалище и адрес на управление: с. Лозево, община Шумен, ул. „Август Попов” № 26;

2. Вх.№ 94-В-190/14.05.2015 г. от Валери Стойчев Въчков с постоянен адрес: с. Салманово, община Шумен, ул. „Георги Димитров” № 33;

VІІ. За землище с. Новосел – 2 броя:

1. Вх.№ 94-Р-167/01.06.2015 г. от Рахим Яха Хасан постоянен адрес: с. Новосел, община Шумен, ул. „Ахелой” № 2;

2. Вх.№ 94-С-404/03.07.2015 г. от Севинч Хюсеин Хасан с постоянен адрес: с.Новосел, община Шумен, ул. „Поп Андрей” № 3;

VІІІ. За землище с. Мараш – 1 брой:

1. Вх.№ 94-В-129/25.03.2015 г. от Веселин Борисов Кайряков с постоянен адрес: гр. Шумен, ул. „Илчо войвода” № 38;

ІХ. За землище с. Друмево – 1 брой:

1. Вх.№ 26-00-824/04.03.2015 г. от „Агроинженеринг” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Плиска, община Каспичан, ул. „Димитър Полянов” № 2;

Х. За землище с. Царев брод – 1 брой:

1. Вх.№ 39-00-37/06.07.2015 г. от ППК „Зора” със седалище и адрес на управление: с.Царев брод, община Шумен, ул. „Христо Ботев” № 18;

ХІ. За землище с. Панайот Волов – 1 брой:

1. Вх.№ 94-Ю-44/07.07.2015 г. от Юлиян Пенчев Вълчев с постоянен адрес: гр. Шумен, ул. „Добруджа” №21, вх.4, ет.3, ап.74

ХІІ. вх.№ 94-М-216/11.05.2015 г. от Милена Георгиева Йорданова с постоянен адрес: гр. Шумен, ул. „Добруджа” №21, вх.4, ет.3, ап.74.

С писмо изх. № 4092/03.06.2015 г. на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Шумен на Община Шумен е предоставена справка за собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на общината, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ по брой и видове на регистрираните животни.

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите заявления и приложените към тях документи на всеки заявител по реда на постъпването им в общинска администрация гр.Шумен:

1. Заявлението на „Агроинженеринг” ЕООД е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава животновъден обект с пасищни селскостопански животни №2381360002(9815-0001), регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Друмево, община Шумен. „Агроинженеринг” ЕООД е собственик на 107,80 животински единици и на основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същия се полагат не повече от 1078 дка в имоти от първа до седма категория или 2156 дка в имоти от осма до десета категория. На 27.07.2015 г. „Агроинженеринг” ЕООД е декларирал, че отказва да ползва през стопанската 2015/2016 г. пасища в община Шумен.

2. Заявлението на Веселин Борисов Кайряков е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава животновъден обект с пасищни селскостопански животни №4716160009(9745-0172), регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Мараш, община Шумен. Веселин Борисов Кайряков е собственик на 13,5 животински единици и на основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същия се полагат не повече от 135 дка в имоти от първа до седма категория или 270 дка в имоти от осма до десета категория, но с молба вх.№ 94-В-289/15.07.2015 г. е пожелал да му бъдат разпределени 133 дка.

3. Заявлението на Георги Стефанов Радославов е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 8351080036(9700-0169), регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на гр. Шумен, община Шумен. Георги Стефанов Радославов е собственик на 30,75 животински единици и на основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същия се полагат не повече от 307,5 дка в имоти от първа до седма категория или 615 дка в имоти от осма до десета категория. Лицето има декларирани наети 34,631 дка.

4. Заявлението на Стефан Илиев Стефанов е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 8351000012(9706-0144), регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на гр. Шумен, община Шумен. Стефан Илиев Стефанов е собственик на 76 животински единици и на основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същия се полагат не повече от 760 дка в имоти от първа до седма категория или 1520 дка в имоти от осма до десета категория.

5. Заявлението на Петко Илиев Павлов е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 1757310079(9803-0339), регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Градище, община Шумен. Петко Илиев Павлов е собственик на 2,85 животински единици и на основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същия се полагат не повече от 28,5 дка в имоти от първа до седма категория или 57 дка в имоти от осма до десета категория.

6. Заявлението на Милена Георгиева Йорданова е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, но не са попълнени изискуемите данни в заявлението по образец и приложенията към него, от които да е видно притежава ли животновъден обект с пасищни животни и в кое землище е местонахождението му. С писмо изх.№ 94-М-216/03.07.2015 г. Кметът на Община Шумен е дал отговор на заявителя с пояснения какви са законовите изисквания за ползване на общински пасища, мери и ливади през стопанската 2015/2016 г. Към датата на заседанието на комисията лицето не е отстранило нередностите в заявлението.

Пред вид гореизложеното комисията оставя без уважение заявлението на Милена Георгиева Йорданова.

7. Заявлението на Христо Маринов Златев е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава животновъден обект с пасищни селскостопански животни №2093870002(9811-0206), регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Дибич, община Шумен. Христо Маринов Златев е собственик на 57,3 животински единици и на основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същия се полагат не повече от 573 дка в имоти от първа до седма категория или 1146 дка в имоти от осма до десета категория.

8. Заявлението на Валери Стойчев Въчков е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава животновъден обект с пасищни селскостопански животни №6518750007(9817-0155), регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Салманово, община Шумен. Валери Стойчев Въчков е собственик на 43,2 животински единици и на основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същия се полагат не повече от 432 дка в имоти от първа до седма категория или 864 дка в имоти от осма до десета категория.

9. Заявлението на „Банчев – 90” ООД е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава животновъден обект с пасищни селскостопански животни №2334010003(9860-0081), регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Драгоево, община Велики Преслав, област Шумен. Предвид на това, че регистрацията на горецитирания животновъдния обект не отговаря на изискванията на чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.3 от ППЗСПЗЗ / местонахождението на с. Драгоево не е на територията на община Шумен /, комисията оставя без уважение заявление с вх.№ 26-00-2120/19.05.2015 г. на „Банчев-90” ООД.

10. Заявлението на Рахим Яха Хасан е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава животновъден обект с пасищни селскостопански животни №5213200031(9807-0246), регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Новосел, община Шумен. Рахим Яха Хасан е собственик на 4,6 животински единици и на основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същия се полагат не повече от 46 дка в имоти от първа до седма категория или 92 дка в имоти от осма до десета категория.

11. Заявлението на ЕТ „Георги Благоев” е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава животновъден обект с пасищни селскостопански животни №3270670011(9813-0133), регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Ил.Р.Блъсков, община Шумен. ЕТ „Георги Благоев” е собственик на 47 животински единици и на основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същия се полагат не повече от 470 дка в имоти от първа до седма категория или 940 дка в имоти от осма до десета категория.

12. Заявлението на Нурай Хюсеин Ахмед е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава животновъден обект с пасищни селскостопански животни №1757360078(9803-0121), регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Градище, община Шумен. Нурай Хюсеин Ахмед е собственик на 17,1 животински единици и на основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същия се полагат не повече от 171 дка в имоти от първа до седма категория или 342 дка в имоти от осма до десета категория.

13. Заявлението на ПК„Дивдядово” е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава животновъден обект с пасищни селскостопански животни №8351020001(9706-0001), регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на гр. Шумен, община Шумен. ПК „Дивдядово” е собственик на 182,8 животински единици и на основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същата се полагат не повече от 1828 дка в имоти от първа до седма категория или 3656 дка в имоти от осма до десета категория. Председателят на ПК „Дивдядово” е декларирал, че не желае да ползва през стопанската 2015/2016 г. пасища в община Шумен, извън землищата на кв. Дивдядово гр. Шумен и с. Мараш.

14. Заявлението на Севинч Хюсеин Хасан е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същата представя всички необходими документи, според които заявителят притежава животновъден обект с пасищни селскостопански животни №5213270002(9807-0211), регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Новосел, община Шумен. Севинч Хюсеин Хасан е собственик на 43 животински единици и на основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същата се полагат не повече от 430 дка в имоти от първа до седма категория или 860 дка в имоти от осма до десета категория.

15. Заявлението на ППК „Зора” е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същата представя всички необходими документи, според които заявителят притежава животновъден обект с пасищни селскостопански животни №7810470002(9747-0031), регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Царев брод, община Шумен. ППК „Зора” е собственик на 345,2 животински единици и на основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същата се полагат не повече от 3452 дка в имоти от първа до седма категория или 6904 дка в имоти от осма до десета категория. С молба е пожелано разпределение на 238, 258 дка, а не на всичките полагаеми площи.

16. Заявлението на Юлиян Пенчев Вълчев е постъпило в срока по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, като същият представя всички необходими документи, според които заявителят притежава животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 5531640001(9802-0024), регистриран в Интегрираната информационна система, в землището на с. Панайот Волов, община Шумен. Юлиян Пенчев Вълчев е собственик на 574 животински единици и на основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на същия се полагат не повече от 5740 дка в имоти от първа до седма категория или 11480 дка в имоти от осма до десета категория. С декларация г-н Вълчев, не желае да получи пълния размер на полагащите му се площи, а желае само 180 дка.

Въз основа на гореизложените констатации, комисията направи следното разпределение на определените с Решение № 1026/ 28.05.2015 г. за индивидуално ползване пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Шумен за стопанската 2015/2016 г. както следва:

1. Веселин Борисов Кайряков – общо 135 дка в с. Мараш

– част от имот № 000217 с площ 76,397 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Крушака”, в землището на с. Мараш;

– имот № 000017 с площ 40,203 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Мерата”, в землището на с. Мараш;

– част от имот № 000153 с площ 18,400 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Мерата”, в землището на с. Мараш;

2. Георги Стефанов Радославов – общо 272,702 дка в с. Мараш и с. Лозево

– имот № 054001 с площ 2,999 дка, начин на трайно ползване – временно неизползвана ливада, ІV категория в местността „Мерата”, в землището на с. Мараш;

– имот № 054010 с площ 2,601 дка, начин на трайно ползване – временно неизползвана ливада, ІV категория в местността „Мерата”, в землището на с. Мараш;

– имот № 054025 с площ 52,196 дка, начин на трайно ползване – временно неизползвана ливада, ІV категория в местността „Мерата”, в землището на с. Мараш;

– имот № 000219 с площ 7,172 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІV категория в местността „Крушака”, в землището на с. Мараш;

– имот № 000223 с площ 6,169 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, V категория в местността „Крушака”, в землището на с. Мараш;

– имот № 000158 с площ 42,377 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Люцернови места”, в землището на с. Мараш;

– имот № 051003 с площ 23,092 дка, начин на трайно ползване – временно неизползвана ливада, ІV категория в местността „Мерата”, в землището на с. Мараш;

– имот № 052004 с площ 10,587 дка, начин на трайно ползване – временно неизползвана ливада, ІІІ категория в местността „Мерата”, в землището на с. Мараш;

– имот № 000012 с площ 13,127 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Мерата”, в землището на с. Мараш;

– имот № 000020 с площ 16,724 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Мерата”, в землището на с. Мараш;

– имот № 000050 с площ 21,300 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Тузлуджа”, в землището на с. Мараш;

– имот № 000022 с площ 20,192 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІV категория в местността „Голямата чешма”, в землището на с. Лозево;

– имот № 000005 с площ 54,166 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, VІІ категория в местността „Мералък”, в землището на с. Лозево;

3. Стефан Илиев Стефанов – общо 760 дка в кв. Дивдядово на гр. Шумен, с.Мараш и с.Дибич

– част от имот с идентификатор № 83510.558.3 с площ 130,000 дка, начин на трайно ползване – пасище, в местността „Гламя”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен;

– част от имот с идентификатор № 83510.558.66 с площ 13,000 дка, начин на трайно ползване – пасище, ІІІ категория в местността „Горен сусурлук”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен;

– част от имот № 000005 с площ 29,820 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Горен кладенец”, в землището на с. Дибич;

– имот № 000006 с площ 29,268 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Горен кладенец”, в землището на с. Дибич;

– имот № 000141 с площ 28,105 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІV категория в местността „Под лозята”, в землището на с. Дибич;

– имот № 000147 с площ 79,231 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, V категория в местността „Под лозята”, в землището на с. Дибич;

– имот № 000148 с площ 274,950 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, V категория в местността „Под лозята”, в землището на с. Дибич;

– имот № 000183 с площ 78,290 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Поляната”, в землището на с. Дибич;

– имот № 000009 с площ 0,694 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Якова”, в землището на с. Дибич;

– част от имот № 000113 с площ 15,187 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Ясаклъка”, в землището на с. Дибич;

– имот № 000114 с площ 4,234 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Ясаклъка”, в землището на с. Дибич;

– част от имот № 000217 с площ 77,221 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Крушака”, в землището на с. Мараш;

4. Петко Илиев Павлов – общо 28,500 дка в с. Градище

– част от имот с идентификатор № 17573.29.176 с площ 28,500 дка, начин на трайно ползване – пасище,мера, V категория в местността „Мини поток”, в землището на с. Градище;

5. Христо Маринов Златев – общо 573 дка в с. Дибич

– имот № 000064 с площ 123,343 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Горен кладенец”, в землището на с. Дибич;

– имот № 000307 с площ 53,579 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Горен кладенец”, в землището на с. Дибич;

– имот № 000308 с площ 62,350 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Горен кладенец”, в землището на с. Дибич;

– част от имот № 000116 с площ 317,531 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Мерата”, в землището на с. Дибич;

– част от имот № 000113 с площ 16,197 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Ясаклъка”, в землището на с. Дибич;

6. Валери Стойчев Въчков – общо 432 дка в с. Салманово и с. Мараш

– имот № 158001 с площ 86,081 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІV категория в местността „Меша двор”, в землището на с. Салманово;

– част от имот № 153001 с площ 44,241 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, VІІ категория в местността „Таш кюпрю”, в землището на с. Салманово;

– част от имот № 153002 с площ 116,707 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, VІІ категория в местността „Таш кюпрю”, в землището на с. Салманово;

– имот № 154001 с площ 29,883 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, V категория в местността „Таш кюпрю”, в землището на с. Салманово;

– имот № 155001 с площ 12,325 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, V категория в местността „Таш кюпрю”, в землището на с. Салманово;

– имот № 164001 с площ 50,476 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІV категория в местността „Таш кюпрю”, в землището на с. Салманово;

– част от имот № 053001 с площ 27,064 дка, начин на трайно ползване – временно неизползвана ливада, ІІІ категория в местността „Мерата”, в землището на с. Мараш;

– имот № 000048 с площ 65,223 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Тузлуджа”, в землището на с. Мараш;

7. Рахим Яха Хасан – общо 46 дка в с. Новосел

– имот с идентификатор № 52132.73.64 с площ 23,119 дка, начин на трайно ползване – пасище, ІV категория в местността „Кору алтъ”, в землището на с. Новосел;

– част от имот с идентификатор № 52132.74.3 с площ 22,881 дка, начин на трайно ползване – пасище, ІV категория в местността „Мезар кору”, в землището на с. Новосел;

8. ЕТ „Георги Благоев” – общо 469,996 дка в с. Ил. Р. Блъсков

– имот с идентификатор № 32706.29.36 с площ 84,433 дка, начин на трайно ползване – пасище, V категория в местността „Герен”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.20.111 с площ 1,008 дка, начин на трайно ползване – пасище, ІІІ категория в местността „Киризлик”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.23.50 с площ 9,547 дка, начин на трайно ползване – ливада, V категория в местността „Кур дере”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.14.90 с площ 25,368 дка, начин на трайно ползване – ливада, V категория в местността „Ливади каваджик”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.14.89 с площ 10,000 дка, начин на трайно ползване – ливада, V категория в местността „Ливади каваджик”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.14.88 с площ 9,999 дка, начин на трайно ползване – ливада, V категория в местността „Ливади каваджик”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.14.85 с площ 13,548 дка, начин на трайно ползване – ливада, V категория в местността „Ливади каваджик”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.15.93 с площ 7,498 дка, начин на трайно ползване – ливада, V категория в местността „Ливади какарджа”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.15.92 с площ 8,000 дка, начин на трайно ползване – естествена ливада, V категория в местността „Ливади какарджа”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.31.11 с площ 9,582 дка, начин на трайно ползване – естествена ливада, V категория в местността „Ливади какарджа”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.15.58 с площ 3,700 дка, начин на трайно ползване – ливада, V категория в местността „Ливади какарджа”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.31.9 с площ 3,599 дка, начин на трайно ползване – ливада, ІІІ категория в местността „Ливади какарджа”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.17.104 с площ 1,544 дка, начин на трайно ползване – пасище, ІV категория в местността „Юртлук”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.32.136 с площ 7,624 дка, начин на трайно ползване – пасище, V категория в местността „Балджалък”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.18.40 с площ 11,213 дка, начин на трайно ползване – пасище, V категория в местността „Балджалък”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– част от имот с идентификатор № 32706.34.12 с площ 138,326 дка, начин на трайно ползване – пасище, ІІІ категория в местността „Зад курията”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.15.84 с площ 11,010 дка, начин на трайно ползване – ливада, V категория в местността „Ливади какарджа”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.32.112 с площ 13,767 дка, начин на трайно ползване – пасище, ІV категория в местността „Новите места”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– част от имот с идентификатор № 32706.19.115 с площ 9,557 дка, начин на трайно ползване – пасище, ІІІ категория в местността „Новите места”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– част от имот с идентификатор № 32706.19.110 с площ 1,417 дка, начин на трайно ползване – пасище, ІІІ категория в местността „Новите места”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.34.43 с площ 0,511 дка, начин на трайно ползване – пасище, ІІІ категория в местността „Пилити”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– част от имот с идентификатор № 32706.20.93 с площ 51,301 дка, начин на трайно ползване – пасище, V категория в местността „Старите лозя”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.21.90 с площ 6,407 дка, начин на трайно ползване – пасище, V категория в местността „Тузлата”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.21.87 с площ 5,104 дка, начин на трайно ползване – пасище, V категория в местността „Тузлата”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.17.86 с площ 19,939 дка, начин на трайно ползване – пасище, V категория в местността „Юртлук”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

– имот с идентификатор № 32706.17.118 с площ 5,994 дка, начин на трайно ползване – пасище, V категория в местността „Юртлук”, в землището на с. Ил. Р. Блъсков;

9. Нурай Хюсеин Ахмед – общо 171 дка в с. Градище

– имот с идентификатор № 17573.53.84 с площ 22,133 дка, начин на трайно ползване – пасище,мера, ІІІ категория в местността „Баба армут”, в землището на с. Градище;

– имот с идентификатор № 17573.17.88 с площ 31,820 дка, начин на трайно ползване – пасище,мера, V категория в местността „Мерата”, в землището на с. Градище;

– част от имот с идентификатор № 17573.29.176 с площ 24,209 дка, начин на трайно ползване – пасище,мера, V категория в местността „Мини поток”, в землището на с. Градище;

– част от имот с идентификатор № 17573.26.172 с площ 18,091 дка, начин на трайно ползване – пасище,мера, V категория в местността „Таш алтъ”, в землището на с. Градище;

– имот с идентификатор № 17573.29.171 с площ 74,747 дка, начин на трайно ползване – пасище,мера, V категория в местността „Таш алтъ”, в землището на с. Градище;

10. ПК „Дивдядово” – 200 дка в кв. Дивдядово на гр. Шумен

– част от имот с идентификатор № 83510.558.3 с площ 200,000 дка, начин на трайно ползване – пасище, в местността „Гламя”, в землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен;

11. Севинч Хюсеин Хасан – общо 430 дка в с. Новосел

– имот с идентификатор № 52132.15.906 с площ 32,878 дка, начин на трайно ползване – пасище, ІV категория в местността „Горни лозя”, в землището на с. Новосел;

– част от имот с идентификатор № 52132.101.10 с площ 38,859 дка, начин на трайно ползване – пасище, V категория в местността „Кереметчи баир”, в землището на с. Новосел;

– част от имот с идентификатор № 52132.26.9 с площ 152,841 дка, начин на трайно ползване – пасище, V категория в местността „Кереметчи баир”, в землището на с. Новосел;

– част от имот с идентификатор № 52132.101.6 с площ 24,701 дка, начин на трайно ползване – пасище, V категория в местността „Кереметчи баир”, в землището на с. Новосел;

– имот с идентификатор № 52132.37.3 с площ 138,186 дка, начин на трайно ползване – пасище, VІ категория в местността „Ламара”, в землището на с. Новосел;

– имот с идентификатор № 52132.76.4 с площ 6,389 дка, начин на трайно ползване – пасище, ІV категория в местността „Ортакевско дере”, в землището на с. Новосел;

– имот с идентификатор № 52132.75.6 с площ 11,453 дка, начин на трайно ползване – пасище, ІV категория в местността „Ортакевско дере”, в землището на с. Новосел;

– имот с идентификатор № 52132.86.2 с площ 18,102 дка, начин на трайно ползване – пасище, ІV категория в местността „Улук”, в землището на с. Новосел;

– имот с идентификатор № 52132.15.909 с площ 6,591 дка, начин на трайно ползване

– пасище, V категория в местността „Черкезлик”, в землището на с. Новосел;

12. ППК „Зора” – 238,258 дка с. Царев брод

– част от имот № 000027 с площ 238,258 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, ІІІ категория в местността „Акбаир”, в землището на с. Царев брод;

13. Юлиян Пенчев Вълчев – общо 201 дка в с. Панайот Волов и с.Белокопитово

– част от имот с идентификатор № 55316.61.127 с площ 120,000 дка, начин на трайно ползване – пасище, VІ категория в местността „Срещу минкоолу”, в землището на с. П. Волов;

– част от имот № 000022 с площ 81,000 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, VІ категория в местността „Гробищата”, в землището на с. Белокопитово;

Настоящият протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ следва да се обяви в кметствата на съответните землища и на интернет страницата на Община Шумен.

Протоколът подлежи на обжалване по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд гр. Шумен, като обжалването му не спира изпълнението, освен ако съдът не разпореди друго.

Всички членове на комисията подписаха декларации по чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, които предадоха на председателя на комисията.

Заседанието на комисията се закри в 16.45 часа.

К О М И С И Я :

Председател: Иван Кавръков / п /

Членове: 1. Кина Николова / п /

2. Елица Петрова / п /

3. Румен Пенев / п /

4. Васил Василев / п /

5. Стойчо Стойчев / п /


14 август 2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от Дирекция УТКСЕ – Община Шумен

Издадено е Разрешение за строеж № 161 от 13.08.2015год. от главния архитект на Община Шумен, на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, за Геозащитни меропиятия с неотложни мерки за защита, по частични работни проекти за обект: “Укрепване на свлачището и пътния участък на бул. “В.Преслав” в участък от път SHU 1180 местност 5-ти км – Шумен- Дивдядово между км 6 + 550 и км 7+ 900-строеж І-ва категория - съгласно чл.137, ал.1 т.1, буква “в” от ЗУТ и чл. 2 ал.3, т.4 от Наредба № 1 от 30 юли 2003год. номенклатурата на видовете строежи.

С проектната документация може да се запознаете. през приемните дни на Община Шумен: понеделник от 13,00ч.-16,30ч; сряда – от 8,30ч. до 11,30ч и от 13,00-16,30ч. и петък от 8,30ч. до 11,30ч. – ет.ІІІ, стая 332

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ /п/


14 август 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

92-00-329 от 13.08.2015 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед №РД-25-1355 от 6.08.2015 г. на Кмета на Община Шумен:

1. ИЗВЪРШЕНА Е ПОПРАВКА НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №РД-25-1588 ОТ 3.09.2007 Г., С КОЕТО Е ОПРЕДЕЛЕНО ЗАСТРОЯВАНЕ В УПИ VІ-„ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ КВ.577 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

2. ОТКАЗАНО Е УПИ VІ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ „ЗА МОЛИТВЕН ДОМ“.

Запознаването с текста на заповедта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, възраженията срещу заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от залепване на настоящото обявление – до 27.08.2015 г., включително.

Жалбите се подават чрез Кмета на Община Шумен до Административен съд Шумен.


7 август 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.459 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 1117 кв.м., съответстващ на УПИ ХСІV “Производствени и складови дейности” в кв.340 г по действащия ПУП на гр.Шумен, в едно с попадащата в имота сграда с идентификатор 83510.670.459.1 със РЗП 444 кв.м.

2. Търгът ще се проведе на 25.08.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 148 000.00 лв. /сто четиридесет и осем хиляди лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 24.08.2015 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.08.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 24.08.2015 г.;

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 08.09.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


7 август 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55316.78.753 по кадастралната карта на с.Панайот Волово с площ 650 кв.м., за който е отреден УПИ V "ПСД" в кв.1а по регулационния план на с.Панайот Волово, АОС № 4441/2015 г.

2. Търгът ще се проведе на 25.08.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 6 500.00 лв. /шест хиляди и петстотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 24.08.2015 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.08.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 24.08.2015 г.;

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 08.09.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


4 август 2015 г.

О Б Я В А

На основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците Община Шумен инициира изготвяне на програма за управление на отпадъците на територията на общината, с цел отразяване промените в нормативната уредба, която поставя нови изисквания към местните власти. Общинската програма ще бъде съобразена с предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2014 - 2020г., приет с Решение № 831 на Министерския съвет от 22.12.2014 г.

Срокът за разработване на програмата е 6 месеца, считано от 16.06.2015 г., след което тя ще бъде обявена на сайта на Община Шумен за срок от 1 месец. В този период каним всички заинтересовани, да изпратят свои мнения, виждания, препоръки и предложения, относно начина на управление на отпадъците в Община Шумен на адрес: гр. Шумен, бул. Славянски №17 или на email: k.radusheva@shumen.bg и st.mileva@shumen.bg

Телефон за контакти: 054/ 857-757


29 юли 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

26-00-2787 от 29.07.2015 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ УПИ І-„ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, МАГАЗИНИ И ЧИТАЛИЩЕ“ В КВ.331А.

С проекта се предвижда образуването на нов УПИ VІІІ-„Жилищна сграда с магазини“ и високо застрояване, долепено на калкан към жилищен блок с адрес: гр.Шумен, бул.“Ришки проход“ №26, вх.1, 2, 3 4, сграда с идентификатор 83510.671.98.4 по кадастралната карта на Шумен

Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от залепване на настоящото обявление – до 12.08.2015 г., включително.

Гл.експерт инж. Христов


28 юли 2015 г.

Конкурс за паметник на Иван Пейчев


21 юли 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

1. Публично оповестен търг с ТАЙНО наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Помещение с площ от 9.00 кв.м., намиращо се в с.Новосел, Община - Шумен – за офис.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 237.00 лв.

- размер на депозита - 24.00 лв.

1.2. Помещение с площ от 11.89 кв.м., намиращо се в северното крило на четвъртия етаж в сградата на ул.”Цар Иван Александър” № 81 в гр.Шумен – за офис.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 651.00 лв.

- размер на депозита - 66.00 лв.

1.3. Помещение с площ от 15.00 кв.м., намиращо се на втория етаж в сградата на „Културен клуб на пенсионера” в с.Мадара, Община-Шумен – за зала за интернет услуги и площ от 1.00 кв.м., намираща се на покрива на същата сграда – за монтиране на мачта, за разполагане на антени за достъп до интернет.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 149.00 лв.

- размер на депозита - 15.00 лв.

1.4. Помещение с площ от 64.00 кв.м., намиращо се в с.Мадара, Община – Шумен - за магазин за промишлени стоки.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1433.00 лв.

- размер на депозита - 144.00 лв.

1.5. Помещение с площ от 36.00 кв.м., намиращо се на партерния етаж на сградата на кметството в кв.”Дивдядово”, бул.”В.Преслав”№ 134, на гр.Шумен – за магазин за промишлени стоки.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 806.00 лв.

- размер на депозита - 81.00 лв.

1.6. Терен № 1, с размери / 3 м. х 2 м. / и площ от 6.00 кв.м., по приложена схема, намиращ се на бул.”Мадара”, в подлеза на Автогарата на гр.Шумен, за поставяне на павилион, по реда на чл.56 от ЗУТ – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 497.00 лв.

- размер на депозита - 50.00 лв.

1.7. Терен, с площ от 12.00 кв.м., намиращ се на ул.”Осми март”в гр.Шумен, за поставяне на павилион, по реда на чл.56 от ЗУТ – за услуги.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 481.00 лв.

- размер на депозита - 49.00 лв.

1.8. Терен, с площ от 14.40 кв.м., намиращ се в с.Салманово, Община-Шумен, на ул.”Ален мак” № 9, съгласно одобрена схема, за поставяне на преместваем обект, по реда на чл.56 от ЗУТ – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 509.00 лв.

- размер на депозита - 51.00 лв.

2.Търгът да се проведе на 05.08.2015 г., от 11:00 ч. в зала № 363 на Общината.

3. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00ч. на 04.08.2015 год., след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 04.08.2015 год., в касата на Община Шумен-стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 04.08.2015 г.

6. Внесеният депозит от спечелилия търга участник, се прихваща от наемната цена.

7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 12.08.2015 год. от 10.00 часа в стая № 248, а срокът за получаване на тръжни документи е до 14.00 часа на 11.08.2015 год., като депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 11.08.2015 год., а заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 11.08.2015 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.

9. Класираните на първо и второ място за обекта, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

10. Цените са без включен ДДС. Данъкът се начислява върху наемната цена, с изключение на обекти с пореден № 1.6., 1.7. и 1.8., за които такъв не се дължи.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и отговорност на наемателя.

12. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 7 дни да извърши нотариална заверка на подпис.

13. Всички обекти се предоставят празни – без оборудване.

За справки тел. 054 / 857-658


16 юли 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № РД-25-1253 от 15.07.2015 г. на Кмета на община Шумен

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ – ШУМЕН

Място на работа – РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в РИМ гр.Шумен

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше в професионално направление „История и археология”, степен магистър;

Професионално направление – „История и археология”;

Професионален опит – 5 години в професионално направление „История и археология”

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени;

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

Чуждоезикова подготовка;

Компютърна грамотност.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса

Защита на концепция за дейността и развитието на РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

Заявление за участие;

Документ за самоличност (копие);

Документ за трудов стаж (копие);

Професионална автобиография;

Документ за завършено образование (копие);

Свидетелство за съдимост ;

Медицинска карта;

Документ, удостоверяващ наличието на допълнителна квалификация (ако има такава).

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите

Общинска администрация – гр.Шумен;

Адрес: бул. „Славянски” № 17, етаж 2, стая № 237;

телефон 054/857 642 (Евтимова, Мутафчиева);

Краен срок за подаване на документите – до 16,00 часа на 17.08.2015 г.


16 юли 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 28 от Закона за обществените библиотеки и чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА - ШУМЕН

І. Изисквания за длъжността:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, нормативно определени в чл. 28, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки:

- Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”

- Професионално направление – „Обществени комуникации и информационни науки”

- Професионален опит - 5 години професионален опит в библиотека

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- Допълнителна квалификация и/или специализация в областта на библиотечното дело;

- Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

- Чуждоезикова подготовка;

- Компютърна грамотност.

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

- Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

- Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Регионална библиотека гр.Шумен

- Да познават и прилагат нормативната уредба в областта на културата, библиотечното дело, културното наследство, както и други нормативни актове свързани с организацията на дейността и управлението на библиотеката;

- Способност да прилагат иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

ІІ. Характер на работата:

1. Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Регионална библиотека гр.Шумен

2. Отговаря и контролира спазването на вътрешния ред в библиотеката, опазването на собствеността, управлението и стопанисването на библиотечното имущество, ефективното, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазването на финансовата дисциплина.

3. Отговаря за координирането и изграждането на регионалната автоматизирана библиотечна мрежа.

4. Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета.

5. Участие в проекти.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса

1. Защита на концепция за дейността и развитието на Регионална библиотека гр.Шумен за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

2. Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

1. Заявление за участие

2. Документ за самоличност (копие)

3. Документи, удостоверяващи трудовия стаж – трудова книжка, служебна, осигурителна книжка (копие)

4. Професионална автобиография

5. Документ за завършено образование (копие)

6. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива

7. Свидетелство за съдимост

8. Медицинско свидетелство (документът се прилага в случай на преустановяване на трудовата дейност за срок над 3 месеца)

9. Концепция за дейността и развитието на Регионална библиотека гр.Шумен за 5-годишен период, като подробно е разработена първата от тях в 3 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.

Концепцията съдържа:

- анализ и оценка на състоянието на Регионална библиотека гр.Шумен; основни проблеми на функционирането й;

- тенденции и възможности за развитието на библиотеката, като културен институт;

- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на библиотеката, пътищата за постигането им;

- планиране и развитие на основните показатели; възможности за усъвършенстване и осъвременяване на обслужването; популяризиране на библиотечните колекции и културното наследство на града и региона;

- етапи на реализация на концепцията.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Общинска администрация гр.Шумен в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата;

Адрес: бул.”Славянски” № 17, етаж 2, стая № 237;

телефон 054/ 857 642 (Евтимова, Мутафчиева);

Краен срок за подаване на документите – до 16,00 часа на 17.08.2015 г.


07 юли 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имот: язовир “Овчарово”, находящ се в землището на с.Овчарово, местност “Тикне чокур” целият с площ 271.995 дка, състоящ се от имот № 000013 в землището на с. Овчарово с площ 245.584 дка и имот № 000006 в землището на с. Овчарово с площ 26.411 дка, с начална годишна тръжна наемна цена 8160 лева без включен ДДС.

Търгът ще се проведе на 24.07.2015 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 31.07.2015г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. с вкл.ДДС и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.

Депозитът за участие в търга е в размер на 3 000 лева и се внася в касата на общината, стая № 320 / ІІІ етаж / до 14.00 часа на 23.07.2015г.

Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05319/ 2112 – кметство с. Овчарово


16 юни 2015 г.

На основание чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, Община Шумен обявява
Списък на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища


10 юни 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 7 броя поземлени имоти-частна общинска собственост в местността „САКАРКА” по плана на новообразуваните имоти, землище Шумен, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.374 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността «САКАРКА» с площ 1052 кв.м., АОС № 4367/2015 г.;начална тръжна цена 3 285.00лв./три хиляди двеста осемдесет и пет лева/.

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.375 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността «САКАРКА» с площ 504 кв.м., АОС № 4368/2015 г.;начална тръжна цена 1 575.00лв. /хиляда петстотин седемдесет и пет лева/.

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.376 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността «САКАРКА» с площ 969 кв.м., АОС № 4369/2015 г.;начална тръжна цена 3 025.00лв. /три хиляди двадесет и пет лева/.

4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.307 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 991 кв.м., АОС № 4370/2015г.; начална тръжна цена 3 100.00лв./три хиляди и сто лева/.

5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.283 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 1264 кв.м., АОС № 4375/2015г.; начална тръжна цена 3 950.00лв./три хиляди деветстотин и петдесет лева/.

6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.10 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 637 кв.м., АОС № 4366/2015г.; начална тръжна цена 1 990.00лв./хиляда деветстотин и деветдесет лева/

7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.34 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 1139 кв.м., АОС № 4374/2015г.; начална тръжна цена 3 555.00лв./три хиляди петстотин петдесет и пет лева/.

ІІ. Търгът да се проведе на 23.06.2015 г. от 11.00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите

1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 100.00 лв. /сто лева/ до 16:00 ч. на 22.06.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 22.06.2015

4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 22.06.2015 г.

5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658.

ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 02.07.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


9 юни 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.664.331 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 356 кв.м., съответстващ на УПИ XXXІІ в кв.228 по действащия план на гр.Шумен, АОС № 2851/2008 г.

2. Търгът да се проведе на 23.06.2015 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена – 35600.00 лв. /тридесет и пет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС.

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 22.06.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите – ДДС, данък придобиване на имущество и такса да се извърши по посочени банкови сметки в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 22.06.2015 г.

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 22.06.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 02.07.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


9 юни 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на УПИ XІІІ-278 в кв.3 по регулационния план на с.Черенча с площ 1620 кв.м., АОС № 4381/2015 г.

2. Търгът да се проведе на 23.06.2015 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена – 4900.00 лв. /четири хиляди и деветстотин лева/ без ДДС.

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 22.06.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите – ДДС, данък придобиване на имущество и такса да се извърши по посочени банкови сметки в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 22.06.2015 г.

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 22.06.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 02.07.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


9 юни 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 4 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Черенча, общ.Шумен:

1.1. ИМОТ № 089001 по КВС в землището на с. Черенча, общ. Шумен, с площ 0.393 дка., в местността "МЕРАЛЪК", АОС № 4383/2015 г., при начална тръжна цена 500.00 лв. /петстотин лева/.

1.2. ИМОТ № 089002 по КВС в землището на с. Черенча, общ. Шумен, с площ 0.254 дка., в местността "МЕРАЛЪК", АОС № 4384/2015 г., при начална тръжна цена 500.00 лв. /петстотин лева/.

1.3. ИМОТ № 089003 по КВС в землището на с. Черенча, общ. Шумен, с площ 1.081 дка., в местността "МЕРАЛЪК", АОС № 4385/2015 г., при начална тръжна цена 1100.00 лв. /хиляда и сто лева/.

1.4. ИМОТ № 089004 по КВС в землището на с. Черенча, общ. Шумен, с площ 1.470 дка., в местността "МЕРАЛЪК", АОС № 4386/2015 г., при начална тръжна цена 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/.

2. Търгът да се проведе на 23.06.2015 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 22.06.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 22.06.2015 г.

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 22.06.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 02.07.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


9 юни 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17573.42.26 по кадастралната карта на с.Градище, местност “ЮКБОА”, с площ 0.993 дка., АОС № 4390/2015 г.

2. Търгът да се проведе на 23.06.2015 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена – 1000.00 лв. /хиляда лева/.

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 22.06.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите – ДДС, данък придобиване на имущество и такса да се извърши по посочени банкови сметки в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 22.06.2015 г.

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 22.06.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 02.07.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


9 юни 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ИМОТ №011025 по КВС в землището на с.Ветрище, община Шумен, местност "Под гробищата" с площ 1.296 дка., АОС № 2994/2009 г.

2. Търгът да се проведе на 23.06.2015 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена – 1600.00 лв. /хиляда и шестстотин лева/.

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 22.06.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите – данък придобиване на имущество и такса да се извърши по посочени банкови сметки в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 22.06.2015 г.

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 22.06.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 02.07.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


9 юни 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.664.296 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 413 кв.м., находящ се в кв.229 по действащия план на гр.Шумен, АОС № 4397/2015 г.

2. Търгът да се проведе на 23.06.2015 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена – 41300.00 лв. /четиридесет и една хиляди и триста лева/ без ДДС.

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 22.06.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите – ДДС, данък придобиване на имущество и такса да се извърши по посочени банкови сметки в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 22.06.2015 г.

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 22.06.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 02.07.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


9 юни 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 3 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на гр.Шумен:

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.445.818 по кадастралната карта на гр.Шумен, местност “ПОД СЕЛО”, с площ 0.211 дка., АОС № 4391/2015 г., при начална тръжна цена 500.00 лв. /петстотин лева/.

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.10.445 по кадастралната карта на гр.Шумен, местност “КУВАНЛЪК”, с площ 1.359 дка., АОС № 4388/2015 г., при начална тръжна цена 20400.00 лв. /двадесет хиляди и четиристотин лева/.

1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.10.446 по кадастралната карта на гр.Шумен, местност “КУВАНЛЪК”, с площ 1.093 дка., АОС № 4389/2015 г., при начална тръжна цена 16400.00 лв. /шестнадесет хиляди и четиристотин лева/.

2. Търгът да се проведе на 23.06.2015 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 22.06.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 22.06.2015 г.

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 22.06.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 02.07.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


9 юни 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.484 по кадастралната карта на гр.Шумен, с площ 1974 кв.м., съответстващ на УПИ V ”Обръщач с временен престой за автобуси” в кв.565в по плана на гр.Шумен, АОС № 4400/2015 г.

2. Търгът да се проведе на 23.06.2015 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена – 138200.00 лв. /сто тридесет и осем хиляди и двеста лева/ без ДДС.

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 22.06.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите – ДДС, данък придобиване на имущество и такса да се извърши по посочени банкови сметки в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 22.06.2015 г.

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 22.06.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 02.07.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


8 юни 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж на 1 бр. гараж със ЗП 20.56 кв.м. в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.113 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 10923 кв.м., съответстващ на УПИ І “ЖС, КОО и озеленяване” в кв.565 съгласно действащия подробен устройствен план на гр.Шумен с АОС № 4240/2014 г.

Право на участие в търга имат физически и юридически лица, притежаващи автомобили, собственици на застроен недвижим имот в гр.Шумен на ул.”Витоша”№ 50.

2. Търгът ще се проведе на 23.06.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена за един гараж – 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 22.06.2015 г.;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 30 лв. /тридесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.06.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 22.06.2015г.

2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимият местен данък и местна такса след влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.

4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 02.07.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


8 юни 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж на 5 бр. гаражи със ЗП 20.56 кв.м. за един гараж в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.1 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 8442 кв.м., съответстващ на УПИ І "ОЖС, гаражи и КОО" в кв.363а по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 4193/2013 г.

Право на участие в търга имат физически и юридически лица, притежаващи автомобили, собственици на застроен недвижим имот в гр.Шумен на ул.”Сакар”№ 6.

2. Търгът ще се проведе на 23.06.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена за един гараж – 1800 лв. /хиляда и осемстотин лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 22.06.2015 г.;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 30 лв. /тридесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.06.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 22.06.2015г.

2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимият местен данък и местна такса след влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.

4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 02.07.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


8 юни 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж на 11 бр. гаражи със ЗП 20.56 кв.м. за един брой в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.165 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 7155 кв.м., съответстващ на УПИ ІІІ - "Жилищно строителство и полуподземни гаражи" в кв.611 съгласно действащия подробен устройствен план на гр.Шумен с АОС № 2963/2009 г.

Право на участие в търга имат физически и юридически лица, притежаващи автомобили, собственици на застроен недвижим имот в гр.Шумен на: ул.”К.Фичето”№ 10, ул.”Деде агач”№ 17, . ул.”Деде агач”№ 19 и ул.”Деде агач”№ 21.

2. Търгът ще се проведе на 23.06.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена за един гараж – 1800 лв. /хиляда и осемстотин лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 22.06.2015 г.;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 30 лв. /тридесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.06.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 22.06.2015г.

2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимият местен данък и местна такса след влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.

4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 02.07.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


25 май 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 30 / тридесет / години, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор № 17573.30.185 по кадастралната карта на с. Градище, в местността „Кечи Орман”, с площ 166,619 дка, с начин на трайно ползване: Деградирало трайно насаждение, категория на земята – пета, с начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 3782 лв.

1.2. Поземлен имот с идентификатор № 17573.29.170 по кадастралната карта на с. Градище, в местността „Мини поток”, с площ 170,067 дка, с начин на трайно ползване: Изоставено трайно насаждение, категория на земята – пета, с начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 3861 лв.

1.3. Поземлен имот с идентификатор № 52132.82.1 по кадастралната карта на с. Новосел, в местността „Мезар Кору”, с площ 101,958 дка, с начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята – четвърта, с начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 3467 лв.

1.4. Поземлен имот с идентификатор № 52132.83.2 по кадастралната карта на с. Новосел, който съответства на имот № 083002 по КВС, в местността „Мезар Кору”, с площ 26,040 дка, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, категория на земята – четвърта, с начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 885 лв.

Търгът ще се проведе на 04.06.2015 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

Начални тръжни цени за годишно арендно плащане :

за имот № 17573.30.185 - 3782 лв; за имот № 17573.29.170 - 3861 лв.

за имот № 52132.82.1 – 3467 лв.; за имот № 52132.83.2 – 885 лв.

Върху достигнатата арендна цена не се начислява ДДС.

Условия:

Наемателите се задължават за срока на арендата да запазят начина на трайно ползване на имотите като трайни насаждения;

В срок до 4 / четири / години от подписването на арендните договори да бъдат възстановени или създадени нови трайни насаждения.

Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозити в размери както следва: -

- за имот № 17573.30.185 - 1891.00 лв; за имот № 17573.29.170 - 1931.00 лв.

- за имот № 52132.82.1 - 1734.00 лв; за имот № 52132.83.2 - 443.00 лв. до 14:00 ч. на 03 юни 2015 г. в каса № 320 / ІІІ етаж / на Общината в приемните дни и часове на Общината или по банкова сметка № IBAN: BG56IABG74773300586600 при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен, BIC: IABGBGSF.

Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв./ петдесет лева / с вкл. ДДС за всеки от имотите поотделно и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж на общината или по банкова сметка № IBAN: BG85IABG74778400586700, код за вид плащане №

Тръжната документация се получава от стая № 370 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14 часа на 03.06.2015 г.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 15:00 ч. на 03.06.2015 г.

Оглед на имотите, обект на търга може да се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня предхождащ търга съвместно с кметовете на с. Градище и с.Новосел, Община Шумен след предизвестие.

При неявяване на кандидати, повторен търг за имотите ще се проведе на 11 юни 2015 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: - IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

За справки и информация – тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717.


21 май 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Медиатор в услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите


21 май 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Педагог в услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите


21 май 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Кметът на Община Шумен ОБЯВЯВА: Инициатива на “ФИШ НЕТ” ЕООД, за ползване на воден обект – язовир “Велино”

1.Цел на заявеното използване:
Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности
2. Воден обект и код на водното тяло
Язовир "Велино", находящ се в землището на с. Велино, Община Шумен, Област Шумен ВG2PR900R015
3.Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
Максимална залята площ - 108 дка, Общ обем - 157 хил. куб.м. Височина на стената - 11 м. Дължина на стената - 190 м.
4.Място на използване на водите, населено място и ЕКАТТЕ:
Язовир "Велино", имот № 000065 в землището на с. Велино ЕКАТТЕ 10464
5.Проектни параметри на използването:
Ползвана залята площ в размер на 69 дка
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за ползване на водния обект:
Ползването на водния обект единствено за разрешената цел; Спазване на разрешителния режим на ползване;
Упражняване на правата, в определения с разрешителното срок;
Упражняване на правата в определените с разрешителното параметри на използване;
7. Място за предоставяне на писмени възражения от заинтересованите лица:Община Шумен, гр. Шумен, бул. "Славянски" №17 Срок – 14 дни от датата на обявяването


20 май 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи за стопанската 2015/2016 г. от Общинския поземлен фонд за срок до 5 стопански години и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок до 1 стопанска година по землища, дати на провеждане и часове, както следва:

Населено мястоПърва дата на провеждане на търгаЧасВтора дата на провеждане на търгЧас
1.Белокопитово02.06.2015 г.9.0009.06.2015 г.9.00
2.В. Друмев02.06.2015 г.9.0009.06.2015 г.9.00
3.Ветрище02.06.2015 г.9.0009.06.2015 г.9.00
4.Вехтово02.06.2015 г.9.0009.06.2015 г.9.00
5.Дибич02.06.2015 г.9.0009.06.2015 г.9.00
6.Друмево02.06.2015 г.9.0009.06.2015 г.9.00
7.П. Волов02.06.2015 г.10.0009.06.2015 г.10.00
8.Костена река02.06.2015 г.10.0009.06.2015 г.10.00
9.Струйно02.06.2015 г.10.0009.06.2015 г.10.00
10.Овчарово02.06.2015 г.10.0009.06.2015 г.10.00
11.Мадара02.06.2015 г.10.0009.06.2015 г.10.00
12.Кладенец02.06.2015 г.10.0009.06.2015 г.10.00
13.Мараш02.06.2015 г.11.0009.06.2015 г.11.00
14.Средня02.06.2015 г.11.0009.06.2015 г.11.00
15.Шумен02.06.2015 г.11.0009.06.2015 г.11.00
16.Макак02.06.2015 г.11.0009.06.2015 г.11.00
17.Мътница02.06.2015 г.11.0009.06.2015 г.11.00
18.Дивдядово02.06.2015 г.11.0009.06.2015 г.11.00
19.Черенча02.06.2015 г.13.0009.06.2015 г.13.00
20.Ивански02.06.2015 г.13.0009.06.2015 г.13.00
21.Лозево02.06.2015 г.13.0009.06.2015 г.13.00
22.Р. Димитриево02.06.2015 г.13.0009.06.2015 г.13.00
23.Велино02.06.2015 г.13.0009.06.2015 г.13.00
24.Ил. Р. Блъсков02.06.2015 г.14.0009.06.2015 г.14.00
25.Салманово02.06.2015 г.14.0009.06.2015 г.14.00
26.Градище02.06.2015 г.14.0009.06.2015 г.14.00
27.Новосел02.06.2015 г.14.0009.06.2015 г.14.00
28.Царев брод02.06.2015 г.14.0009.06.2015 г.14.00

Търговете ще се проведат в зала 363 на Община Шумен.

Депозит за участие в размер на 10 % от началната годишна тръжна цена за съответната категория земя се внася в каса № 320 на Общината след предварително изчисляване в 370 стая на общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга.

Начални годишни тръжни цени по видове и категории земи:

Вид на обработваемата земя по НТПКатегория на земятаНачални годишни тръжни цени в лв./дка
НивиІІІ и ІV30,00
V и VІ25,00
VІІ и над VІІ20,00
Трайни насажденияІІІ и ІV34,00
V и VІ22,70
VІІ и над VІІ17,00
Други многогодишни културиІІІ и ІV22,70
V и VІ14,30
VІІ и над VІІ11,40
Друга селскостопанска териториявсички категории6,30

Тръжната документация с цена 15.00 лв. с вкл. ДДС се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 15:00 ч. на 01.06.2015 г.

Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместници на съответните населени места и гл. специалисти в кварталите на гр.Шумен по местонахождение на имотите.

За информация: тел. 054/857 710 и 054/857 717 в Община Шумен

Приложение 1 - земи от общинския поземлен фонд

Приложение 2 - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ


18 май 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публично оповестен ТАЕН търг за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Терен № 1 с площ от 2 кв. м. с пeргола 4.5 кв.м. на ул.”Цар Освободител” /до банка ДСК/, гр. Шумен, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 426.00 лв.

- размер на депозита - 42.60 лв.

1.2. Терен № 2 с площ от 2 кв. м. с пeргола 4.5 кв.м. на ул.”Цар Освободител” /до банка ДСК/, гр. Шумен, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 426.00 лв.

- размер на депозита - 42.60 лв.

1.3. Терен с площ от 10.5 кв.м. на ул.”Цар Освободител” /до банка ДСК/, гр. Шумен, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжнацена, платима на 12 равни части - 994.00 лв.

- размер на депозита - 99.40 лв.

1.4. Помещение с площ от 14 кв.м. за магазин за промишлени стоки, находящо се на ул. „Съединение” № 47, гр. Шумен.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 790.00 лв.

- размер на депозита - 79.00 лв.

1.5. Помещение с площ от 16.17 кв.м. за магазин за промишлени стоки и сервизно помещение с площ от 7.14 кв.м., находящи се на ул. „Ришки проход” № 38, гр. Шумен.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1103.00 лв.

- размер на депозита - 110.30 лв.

2.Търгът ще се проведе на 26.05.2015 г. от 09.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

3.Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в каса № 1 и 2 на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 25.05.2015 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 25.05.2015 год. в касата на Община Шумен стая № 320.

5.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 25.05.2015 г.

6.Внесеният депозит от спечелилия търга участник се прехваща от наемната цена.

7.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 02.06.2015 год. от 10.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/:

а/ Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 01.06.2015 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

б/ Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 01.06.2015 год. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.

в/ Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 01.06.2015 г.

8. За провеждането на търга утвърждавам приложените към заповедта тръжни документации.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

9. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.

10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

11. Цените са без включен ДДС.

12. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С № № 1.1, 1.2 и 1.3 :

А/ На спечелилия търга за терена, се издава разрешително от Община Шумен, за поставяне на павилиона, след съгласуване дизайна на павилиона с техническите служби на Общината, която не поема ангажименти за осигуряване на инфраструктурни връзки – „Ел.” и „В и К” захранване.

Б/ На наемателя се предоставя до два месеца гратисен период, през който не се заплаща наем, за поставяне на павилиона, след подадена молба от наемателя. През гратисния период, теренът не може да се използва за поставянето на други съоръжения, за извършване на търговска дейност.

За справки тел. 054/857-659


13 май 2015 г.

Собствениците на земеделска и горска техника от град Шумен, че на основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника са предвидени прегледи в град Шумен, в офиса на Контролно-техническата инспекция, РС Шумен, за следните дати:
15.05.2015г. - 08.30-17.00 часа;
22.05.2015г. - 08.30-17.00 часа;
29.05.2015г. - 08.30-17.00 часа;

За повече информация: GSM: 0886742443 – инж. Васил Василев и GSM: 0884362040 – инж.Красимир Иванов


12 май 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.669.481 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 2.096 дка., съответстващ на УПИ XХІХ ”Промишлени и складови дейности” в кв.369 по действащия ПУП на гр.Шумен, АОС № 4377/2015 г.

2. Търгът ще се проведе на 21.05.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 104800.00 лв. /сто и четири хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 20 000.00 лв. /двадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 20.05.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 20.05.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 20.05.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.06.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


12 май 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.669.483 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 10.002 дка., съответстващ на УПИ XХІV ”Промишлени и складови дейности” в кв.369 по плана на гр.Шумен, АОС 4376/2015 г.

2. Търгът ще се проведе на 21.05.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 500100.00 лв. /петстотин хиляди и сто лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 20 000.00 лв. /двадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 20.05.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 20.05.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 20.05.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.06.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


12 май 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 12 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Ивански, общ.Шумен:

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.62.8 по кадастралната карта на с.Ивански, местност “МИТКОВА МОГИЛА”, с площ 1.788 дка., АОС № 4330/2015 г., при начална тръжна цена 1450.00 лв. /хиляда четиристотин и петдесет лева/.

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.62.17 по кадастралната карта на с.Ивански, местност “МИТКОВА МОГИЛА”, с площ 1.000 дка., АОС № 4329/2015 г., при начална тръжна цена 800.00 лв. /осемстотин лева/.

1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.61.12 по кадастралната карта на с.Ивански, местност “ДЪРВАРСКИ ПЪТ”, с площ 0.673 дка., АОС № 4333/2015 г., при начална тръжна цена 550.00 лв. /петстотин и петдесет лева/.

1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.61.9 по кадастралната карта на с.Ивански, местност “МИТКОВА МОГИЛА”, с площ 0.849 дка., АОС № 4328/2015 г., при начална тръжна цена 700.00 лв. /седемстотин лева/.

1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.61.18 по кадастралната карта на с.Ивански, местност “ДЪРВАРСКИ ПЪТ”, с площ 0.562 дка., АОС № 4331/2015 г., при начална тръжна цена 450.00 лв. /четиристотин и петдесет лева/.

1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.61.23 по кадастралната карта на с.Ивански, местност “МИТКОВА МОГИЛА”, с площ 0.988 дка., АОС № 4323/2015 г., при начална тръжна цена 800.00 лв. /осемстотин лева/.

1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.61.25 по кадастралната карта на с.Ивански, местност “МИТКОВА МОГИЛА”, с площ 0.791 дка., АОС № 4325/2015 г., при начална тръжна цена 650.00 лв. /шестстотин и петдесет лева/.

1.8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.61.24 по кадастралната карта на с.Ивански, местност “МИТКОВА МОГИЛА”, с площ 1.186 дка., АОС № 4324/2015 г., при начална тръжна цена 950.00 лв. /деветстотин и петдесет лева/.

1.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.61.5 по кадастралната карта на с.Ивански, местност “МИТКОВА МОГИЛА”, с площ 1.051 дка., АОС № 4327/2015 г., при начална тръжна цена 850.00 лв. /осемстотин и петдесет лева/.

1.10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.62.7 по кадастралната карта на с.Ивански, местност “МИТКОВА МОГИЛА”, с площ 1.366 дка., АОС № 4357/2015 г., при начална тръжна цена 1100.00 лв. /хиляда и сто лева/.

1.11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.62.16 по кадастралната карта на с.Ивански, местност “МИТКОВА МОГИЛА”, с площ 0.512 дка., АОС № 4356/2015 г., при начална тръжна цена 400.00 лв. /четиристотин лева/.

1.12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32158.61.45 по кадастралната карта на с.Ивански, местност “ДЪРВАРСКИ ПЪТ”, с площ 1.311 дка., АОС № 4358/2015 г., при начална тръжна цена 1050.00 лв. /хиляда и петдесет лева/.

2. Търгът ще се проведе на 21.05.2015 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 20.05.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 20.05.2015 г.

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 20.05.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.06.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


30 април 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „Фуражи” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен и кв. Макак, както следва:

На 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 май 2015 г. от 6 до 10 часа /за инсектициди/ и от 8 до 17 часа с наземна техника на

- Слънчоглед, срещу плевели с препаратите Пулсар/Листего при доза 120 мл/дка с карантинен срок 90 дни;

- Царевица, срещу плевели с препарата Каспър 55 ВГ при доза 30г/дка без карантинен срок;

- Пшеница и ечемик, срещу болести – мана, фузариум, септориоза, ръжди и мрежести петна с препаратите Капало при доза 100 мл/дка с карантинен срок 35 дни, Амистар Екстра при доза 70 мл/дка с карантинен срок 35 дни, Дует ултра при доза 60 мл/дка с карантинен срок 35 дни, Танго супер при доза 100мл/дка с карантинен срок 50 дни и Кредо при доза 150мл/дка с карантинен срок 65 дни и срещу вредители с препарата Ламбада при доза 20 мл/дка с карантинен срок 28 дни;

- Пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед с листен тор с препарата Контеса при доза 800 мл/дка без карантинен срок.

на третиране терени са в местностите както следва:

Пшеница: За гр. Шумен - Мантърлък – 300 дка, Триъгълника – 228 дка, Летище 1 – 354 дка, Газ станцията – 500 дка, Под линията – 480 дка, Асма яка – 100 дка, Макак сърт – 600 дка и Чеир дере – 365 дка; За кв. Макак, гр. Шумен – Макак сърт – 273 дка и Под гората – 420 дка.

Ечемик: За гр. Шумен - Летище 2 – 665 дка, Брадърсите – 60 дка, Парчета 7-ми -289 дка, Стражата 1 – 192 дка, Могилите – 326 дка, Над линията – 570 дка и Карачалък – 649 дка; За кв. Макак, гр. Шумен – Парчета – 30 дка и Под моста – 22 дка.

Слънчоглед: За гр. Шумен – Стражата 4 – 167 дка, Струмба – 120 дка, Стражата 2 – 392 дка, Стражата 3 – 37 дка и Сетище 3 – 366 дка; За кв. Макак, гр. Шумен – Депото – 200 дка и Пунарджика – 418 дка.

Царевица: За гр. Шумен – Д. Неделчев 2 – 405 дка и Карачалък 1 – 414 дка; За кв. Макак, гр. Шумен – Биволите – 256 дка и Под биволите – 75 дка.

Съгласно чл.12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството / по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния / Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

За повече информация: тел.: 054/ 800276 и 0896668845 –“Фуражи” ООД

и тел.: 054/857710 – Община Шумен

21 април 2015 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Община Шумен уведомява земеделските стопани на територията на Община Шумен, че във връзка с прилагане на одобрена държавна помощ за компенсиране на материалните щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия могат да кандидатстват за обезщетение по схемата на горепосочената държавна помощ, в случаи на официално обявено природно бедствие.

При настъпило природно бедствие и нанесени материални щети земеделските стопани може да подават писмено заявление до Общинската служба по земеделие / ОСЗ / или Областната дирекция „Земеделие” / ОДЗ / по местонахождение на животновъдния обект.


20 април 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, гр. Шумен, че ще се проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:

-фирма „Алфа комерс” ООД

На 27, 28, 29, 30 април, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 и 11 май 2015 г. от 7 до 11 часа /за инсектициди/ и от 8 до 19 часа с наземна техника на пшеница, срещу фузариум и септориоза с препарата Капало при доза 100 мл/дка с карантинен срок 35 дни и срещу житна листозавивачка с препарата Цитрин Макс при доза 5 мл/дка с карантинен срок 28 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите както следва: „Теке дере” - 8,300 дка, „Ак чурек” – 498,500 дка и „Иджик Дю Зю”– 46,210 дка.

- фирма „Агропарт България” ООД

На 27, 28, 29, 30 април, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 и 11 май 2015 г. от 7 до 11 часа /за инсектициди/ и от 8 до 19 часа с наземна техника на пшеница, срещу фузариум и септориоза с препарата Капало при доза 100 мл/дка с карантинен срок 35 дни и срещу житна листозавивачка с препарата Цитрин Макс при доза 5 мл/дка с карантинен срок 28 дни. Подлежащ на третиране е терен в местността „Иджик Дю Зю”– 17,200 дка.

Съгласно чл.12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

За повече информация: тел.: 054/830 750 – „Алфа комерс” ООД

тел.: 054/830 750 – „Агропарт България” ООД

и тел.: 054/857 710 – Община Шумен


08 април 2015 г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

относно прилагане на продукти за растителна защита

На основание чл.111 от Закона за защита на растенията и писмо изх.№ РЗ-17/02.04.2015 г. на Областната дирекция по безопасност на храните – Шумен, Община Шумен уведомява населението, че от 09.04.2015 г. до 13.04.2015 г. от 9.00 до 18.00 часа в землището на с.Друмево, Община Шумен в местностите „Мараза” на площ 640 дка, „Пещера” на площ 330 дка и „Под могилите” на площ 250 дка ще се проведе въздушно пръскане с фунгицид „Танго супер” в доза 100 мл/дка, с карантинен срок 50 дни.

На лицето, осъществяващо пръскането е издадено разрешение № 001/02.04.2015 г. от Областната дирекция по безопасност на храните – Шумен.


08 април 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на УПИ ІV в кв.8 по регулационния план на с.Ветрище, общ.Шумен, с площ 1584 кв.м., АОС № 4353/2015 г.

2. Търгът ще се проведе на 22.04.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 4800.00 лв. /четири хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 21.04.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 21.04.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 21.04.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 30.04.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


08 април 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.414 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 260 кв.м., съответстващ на УПИ ХІІІ-2560 в кв.126 по действащия ПУП на гр.Шумен, АОС № 2458/2007 г.

2. Търгът ще се проведе на 22.04.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 52000.00 лв. /петдесет и две хиляди лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 21.04.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 21.04.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 21.04.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 30.04.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


08 април 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.464 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 45 кв.м., за който е отреден УПИ ХСІІ “Обслужващи и складови дейности” в кв.340 по действащия ПУП на гр.Шумен, АОС №4350/2015 г.

2. Търгът ще се проведе на 22.04.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 3200.00 лв. /три хиляди и двеста лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 21.04.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 21.04.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 21.04.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 30.04.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


08 април 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.434 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 564 кв.м., за който е отреден УПИ VІ “ООД” в кв.577 по действащия ПУП на гр.Шумен, АОС №2796/2008 г.

2. Търгът ще се проведе на 22.04.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 67700.00 лв. /шестдесет и седем хиляди и седемстотин лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 21.04.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 21.04.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 21.04.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 30.04.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


08 април 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17573.32.16 по кадастралната карта на с.Градище, местност “ГРУВА”, НТП нива с площ 2.039 дка., АОС № 4360/2015 г.

2. Търгът ще се проведе на 22.04.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 2050.00 лв. /две хиляди и петдесет лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 21.04.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 21.04.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 21.04.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 30.04.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


08 април 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ кад. №002512 по КВС в землището на с.Мадара, общ.Шумен, местност “КОННИКА”, с площ 0.450 дка., АОС № 2056/2005 г.

2. Търгът ще се проведе на 22.04.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 400.00 лв. /четиристотин лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 100.00 лв. /сто лева/ до 16:00 ч. на 21.04.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 21.04.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 21.04.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 30.04.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


08 април 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52132.43.8 по кадастралната карта на с.Новосел, местност “ЛАМАРА”, с площ 0.414 дка., АОС № 4359/2015 г.

2. Търгът ще се проведе на 22.04.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 450.00 лв. /четиристотин и петдесет лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 100.00 лв. /сто лева/ до 16:00 ч. на 21.04.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 21.04.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 21.04.2015 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 30.04.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


03 април 2015 г.

Заповед №РД-25-523 /01.04.2015г.


02 април 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имот: язовир “Велино”, находящ се в землището на с. Велино, с площ 107.502 дка, с начална годишна тръжна наемна цена 3 225 лева без включен ДДС.

Търгът ще се проведе на 21.04.2015 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 28.04.2015г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. с вкл.ДДС и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.

Депозитът за участие в търга е в размер на 2 000 лева и се внася в касата на общината, стая № 320 / ІІІ етаж / до 14.00 часа на 20.04.2015г.

Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05344/ 230 – кметство с. Велино


01 април 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „Фуражи” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:

На 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 април 2015 г. от 8 до 17 часа с наземна техника на пшеница, ечемик и слънчоглед срещу плевели с препаратите Секатор ОД при доза 10 мл/дка и Дерби супер при доза 3,3 г/дка без карантинен срок ; срещу болести - мана, септориоза, ръжди и мрежести петна с препаратите Фалкон 460 ЕК и Дует ултра и двата при доза 60 мл/дка и карантинен срок – 35 дни, Танго супер при доза 100 мл/дка и карантинен срок 50 дни, Кредо при доза 150 мл/дка и карантинен срок 65 дни; листен тор Лактофол и Контеса при доза 800 мл/дка без карантинен срок и срещу плевели преди поникване с препаратите Фен 24 ЕК/смерч 24ЕК при доза 80-100 мл/дка и карантинен срок 45 дни и Гардоприм плюс голд 500 СК при доза 350 мл/дка и карантинен срок 60 дни. Подлежащите на третиране терени са в местностите както следва:

Пшеница: Летище 1 – 354 дка, Триъгълника – 228 дка, Мантърлък – 300 дка, Газ станцията – 500 дка, Под линията – 480 дка, Асма яка – 100 дка, Макак сърт – 600 дка и Чеир дере – 365 дка;

Ечемик: Летище 2 – 665 дка, Стражата 1 – 192 дка, Брадърсите – 60 дка, Парчета 7-ми 289, Могилите – 326 дка, Над линията – 570 дка и Карачалък – 649 дка.

Слънчоглед : Лещовица – 417 дка, Макак сърт – 350 дка и Фазанария – 420 дка.

Съгласно чл.12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството / по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния / Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

За повече информация: тел.: 054/ 800276 и 0896668845 –“Фуражи” ООД

и тел.: 054/857710 – Община Шумен


24 март 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж на 11 бр. гараж със ЗП 20.56 кв.м. за един брой в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.53 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 7235 кв.м., съответстващ на УПИ І "Жилищно строителство, КОО и гаражи" в кв.576 по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 2907 от 05.11.2008 г.

Право на участие в търга имат физически и юридически лица, притежаващи автомобили, собственици на застроен недвижим имот в гр.Шумен на ул.”Бели лом”№ 6.

2. Търгът ще се проведе на 02.04.2015 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена за един гараж – 1900 лв. /хиляда и осемстотин лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 01.04.2015 г.;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 30 лв. /тридесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 01.04.2015 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 01.04.2015 г.

2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимият местен данък и местна такса след влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.

4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 23.04.2015 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


24 март 2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,

Кметът на Община Шумен ОБЯВЯВА:

Инициатива на “Вики 1995” ООД - гр. Шумен, за ползване на воден обект – язовир “Костена река”
1.Цел на заявеното използване: Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности
2. Воден обект и код на водното тялоЯзовир “Костена река”, находящ се в землището на с. Костена река, Община Шумен, Област Шумен ВG2РR345R007
3.Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:Максимална залята площ - 25 дка,
Общ обем - 23 хил. куб.м.
Височина на стената - 13 м.
Дължина на стената - 128 м.
4.Място на използване на водите, населено място и ЕКАТТЕ:Язовир “Костена река”, имот № 000095 в землището на с. Костена река, местност “Кабак Тепе” ЕКАТТЕ 38892
5.Проектни параметри на използването:Ползвана залята площ в размер на 10 дка
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за ползване на водния обект:Ползването на водния обект единствено за разрешената цел;
Спазване на разрешителния режим на ползване;
Упражняване на правата, в определения с разрешителното срок;
Упражняване на правата в определените с разрешителното параметри на използване;
7. Място за предоставяне на писмени възражения от заинтересованите лица:Община Шумен, гр. Шумен, бул. “Славянски” №17
Срок – 14 дни от датата на обявяването


24 март 2015 г.

Публично оповестяване на прекратяването на категорията на туристически обекти от категоризиращия орган на Община Шумен, на основание чл.137, ал.5 от Закона за туризма


19 март 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, гр. Шумен, че ще се проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:

- фирма „Алфа комерс” ООД

На 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 март, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 и 13 април 2015 г. от 8 до 19 часа с наземна техника на пшеница, срещу див овес с препарата Имаспро 7,5 ЕВ при доза 100 мл/дка с карантинен срок 60 дни, срещу широколистни плевели с препарата Гранстар Супер 50 СГ при доза 4 гр/дка без карантинен срок, срещу септориоза, мрежести петна и ръжди с препарата Кредо 600 СК при доза 200 мл/дка с карантинен срок 56 дни и срещу житен бегач с препарата Агрия 1050 плюс при доза 70 мл/дка с карантинен срок 28 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите както следва:

„Теке дере” - 8,300 дка, „Ак чурек” – 498,500 дка и „Иджик Дю Зю”– 46,210 дка.

- фирма „Агропарт България” ООД

На 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 март, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 и 13 април 2015 г. от 8 до 19 часа с наземна техника на пшеница, срещу див овес с препарата Имаспро 7,5 ЕВ при доза 100 мл/дка с карантинен срок 60 дни, срещу широколистни плевели с препарата Гранстар Супер 50 СГ при доза 4 гр/дка без карантинен срок, срещу септориоза, мрежести петна и ръжди с препарата Кредо 600 СК при доза 200 мл/дка с карантинен срок 56 дни и срещу житен бегач с препарата Агрия 1050 плюс при доза 70 мл/дка с карантинен срок 28 дни. Подлежащ на третиране е терен в местността „Иджик Дю Зю”– 17,200 дка.

Съгласно чл.12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

За повече информация:

тел.: 054/830 750 – „Алфа комерс” ООД

тел.: 054/830 750 – „Агропарт България” ООД

и тел.: 054/857 710 – Община Шумен


10 март 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЯВА

Собствениците на земеделска и горска техника от град Шумен, че на основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника са предвидени прегледи в град Шумен, в офиса на Контролно-техническата инспекция, РС Шумен, за следните дати:

13.03.2015 г. - 08.30-17.00 часа;

20.03.2015 г. - 08.30-17.00 часа;

21.03.2015 г. - 08.30-17.00 часа;

27.03.2015 г. - 08.30-17.00 часа;

31.03.2015 г. - 08.30-17.00 часа.

За повече информация: GSM: 0886742443 – инж. Васил Василев и GSM: 0884362049 – инж.Красимир Иванов


09 март 2015 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

Възлагане управлението на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца” на територията на община Шумен:

1. Условия за участие:

1.1. В конкурса могат да участват:

1.1.1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица.

1.1.2. Физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

1.2. Кандидатите трябва да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане като доставчик на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция” и да притежават лиценз от Държавната агенция за закрила на детето за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Опит в сферата на социалните услуги (минимум 2 години), включително опит в работата с деца от рискови групи и търговска репутация.

2.2. Наличие на работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите.

2.3. Финансова стабилност на кандидата (коректно изразходване на финансови средства при изпълнение на проекти, при управление на социални услуги и др.).

2.4. Представена Програма за развитие на социалните услуги.

2.5. В конкурса не може да участва кандидат, който:

- е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

- се намира в ликвидация;

- е лишен от право да упражнява търговска дейност;

- има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

- е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;

- е в положение на конфликт на интереси.

Когато участниците са юридически лица, на изискванията, посочени в настоящата точка, следва да отговарят членовете на техните управителни и контролни органи.

2.6. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено на Община Шумен промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца”.

3.1. Изпълнителят – доставчик на социалната услуга следва да организира цялостната дейност на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в сградата на ул.“Генерал Скобелев” № 95, гр. Шумен за срок от 3 години от сключване на договор.

3.2. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца, Доставчикът предоставя социални услуги за постигане на адекватна социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи, в съответствие с Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция”, утвърдено от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Целеви групи:

• Деца от рискови групи;

• Семействата на деца от рискови групи.

3.3. Целта на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция е: подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца от различни рискови групи, както и подкрепа на деца от рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

Услугата функционира при спазване на следните принципи:

• Гарантиране правата на децата за живот в семейна среда;

• Зачитане на човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта;

• Зачитане правото на децата на изразяване на мнение и изслушване;

• Доброволност при ползване на услугите в ЦСРИ;

• Прилагане на индивидуален подход при предоставяне на дейностите за подкрепа;

• Уважение към различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото разнообразие;

• Подпомагане на рисковите групи за включването им в социалната среда;

• Поверителност;

• Работа в екип и междуинституционално сътрудничество.

При предоставяне на услугата се спазват следните ценности:

• Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.;

• Гарантиране на равен достъп до разнообразни дейности за подкрепа, съобразно индивидуалните потребности;

• Индивидуална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на децата;

• Информираност и право на избор при определяне на подкрепата.

3.4. Доставчикът организира услугата с персонал, определен в съответствие с Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед №РД01-864/30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика.

3.5. Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Шумен е държавно делегирана дейност, открита със Заповед №РД01-809/30.06.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане с капацитет – 25 места.

3.6. Предоставяните услуги в Центъра за социална рехабилитация и интеграция трябва да отговарят на нормативните изисквания на Закона за закрила на детето, Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, Закона за социалното подпомагане, Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.

4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

4.1. Финансовото участие от страна на Община Шумен се изразява в предоставяне на парични средства, съобразно субсидията от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности в Център за социална рехабилитация и интеграция. Общината ще предоставя средствата ежемесечно, в размер, съобразно субсидията от Републиканския бюджет.

4.2. Единният разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности на едно лице през 2015 г. в Център за социална рехабилитация и интеграция, съгласно Решение на МС №801/03.12.2014 г. е 2 599 лв. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на сключения с доставчика договор.

4.3. Финансирането за всяка следваща година от действието на Договора ще се урежда с Анекс, съгласно утвърден стандарт с Решение на Министерския съвет.

4.4. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за издръжка на Центъра за социална рехабилитация и интеграция като делегирана от държавата дейност освобождава Общината от отговорност и прекратява договора с доставчика.

4.5. Финансовото предложение към Програмата за развитие на социалната услуга ЦСРИ, предоставена от кандидатите с конкурсната документация ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора с Община Шумен.

Едностранни промени от доставчика могат да бъдат правени единствено между подпараграфите на параграф Издръжка от Финансовото предложение след писмено уведомление до Дирекция “Социална политика и здравеопазване” при Община Шумен.

Други промени се извършват посредством анекс към сключения договор при изменение на нормативната уредба, сумата на единните разходни стандарти, вида или капацитета на социалната услуга, по предписания на контролни органи, непреодолима сила или непредвидени обстоятелства.

4.6. Доставчикът дължи представяне на месечни отчети, включващи подробно описание на видовете разходи и копия на разходооправдателни документи в съответствие с Финансовото предложение. Неусвоените средства в края на бюджетната година се разпределят, съобразно нормативната уредба.

5. Документи за участие.

5.1. Удостоверение за вписване в регистъра към АСП и лиценз от ДАЗД.

5.2. Препис от решение за съдебна регистрация.

5.3. Удостоверение за актуално състояние.

5.4. Удостоверение, че доставчика не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност.

5.5. Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ.

5.6. Удостоверение за данъчна регистрация .

5.7. Автореференция за досегашната работа на доставчика на социалната услуга.

5.8. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за предходната година.

5.9. Удостоверения от съответните компетентни органи за:

а/ наличие/липса на задължения пред НАП

б/ наличие/липса на изпълнителни дела.

5.10. Програма за развитие на социалните услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция за целия 3-годишен период на предоставяне на услугата, съдържаща:

5.10.1. Техническо предложение, което включва:

- цели на предлаганата услуга;

- характеристика на целевите групи и оценка на очаквания брой преки и косвени бенефициенти;

- описание на видовете дейности;

- график на дейностите;

- организационна структура, оперативно и финансово управление;

- структура, квалификация и отговорности на персонала за осъществяване на социалната услуга;

- участие на партньори и подизпълнители за изпълнение на програмата, ако е приложимо;

- личен принос на кандидата;

- други характеристики, предложения или препоръки.

5.10.2. Финансово предложение за разпределение на бюджетните средства, съответстващи на стандарта за издръжка на едно лице, съгласно Решение на Министерски съвет №801/03.12.2014 г. и в съответствие с перата по ЕБК за 2015 г., включващо детайлизирано описание на:

- разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;

- разходи за издръжка.

5.11. Попълнен проекто-договор по образец.

6. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите представят документите до 17,00 ч. на 22.04.2015г., в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в стая № 204, деловодство на Община Шумен. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и при възможност номер на факс.

7. Време и начин за провеждане на конкурса.

7.1. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината, включваща представители на общинска администрация и представител на Агенцията за социално подпомагане. Комисията ще започне работа в първия работен ден, след изтичане на крайния срок за подаване на документи, в сградата на Община Шумен.

7.2. Конкурсът се осъществява на два етапа:

Първи етап – Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на изискванията, се отстранява от участие в конкурса.

Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите Програми за развитие на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца.

Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване.

За всеки етап от конкурса Комисията съставя Протокол.

8. Начин на оценяване

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

• Съответствие на кандидата с предварително обявените изисквания в т.2 – 15 точки

• Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги – 15 точки;

• Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 15 точки;

• Финансова стабилност на кандидата – 5 точки;

• Представена от кандидата Програма за развитие на социалните услуги, изготвена в съответствие с изискванията – 30 точки;

• Разпределение на бюджетните средства по целесъобразност и в съответствие с дейностите на Центъра – 15 точки;

• Личен принос на кандидата – 5 точки.

Кандидатите ще се класират по брой на точките, като максималният общ брой точки е 100. На първо място комисията определя кандидата с най-много точки, който ще бъде поканен за подписване на Договор с Кмета на Общината.

9. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.

9.1. Въз основа на протокола от втория етап, Кметът на Общината в 3-дневен срок след провеждане на конкурса издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

9.2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него кандидати в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

9.3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

9.4. Въз основа на заповедта за определяне на класирането на кандидатите, Кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място.

9.5. Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне.


04 март 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 4 броя поземлени имоти-частна общинска собственост в местностите „ПОД МАНАСТИРА”, и „САКАРКА” по плана на новообразуваните имоти, землище Шумен, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.327 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 362 кв.м., АОС № 4310/2014 г.;начална тръжна цена 1 100.00лв./хиляда и сто лева/.

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.187 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 464 кв.м., АОС № 4316/2015 г.;начална тръжна цена 1 400.00лв. /хиляда и четиристотин лева/.

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.340 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 926 кв.м., АОС № 4321/2015 г.;начална тръжна цена 2 900.00лв. /две хиляди и деветстотин лева/.

4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.110 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 318 кв.м., АОС № 4210/2014г.; начална тръжна цена 990.00 лв./деветстотин и деветдесет лева/.

ІІ. Търгът да се проведе на 10.03.2015 г. от 11.00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите

1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 100.00 лв. /сто лева/ до 16:00 ч. на 09.03.2015 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 09.03.2015

4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 09.03.2015 г.

5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658.

ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 17.03.2015 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


27 февруари 2015 г.

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН КЪМ 31.12.2014 г.

На основание чл. 25, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 34, ал. 3 от приетата от Общинския съвет „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет”

КАНИМ

Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на община Шумен към 31.12.2014 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 10.03.2015 г./вторник/ в сградата на община Шумен, зала 363 от 10,00 часа.

проф. дин Георги Колев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН


26 февруари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

1. Публично оповестен търг с ТАЙНО наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Площ от 24.00 кв.м., от която 16.00 кв.м., намираща се върху покрива на сградата на кметството в с.Новосел, Община - Шумен – за разполагане на електронно съобщителни съоръжения и 8.00 кв.м., намираща се на кота терен до сградата – за монтиране на телекомуникационно оборудване.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 3000.00 лв.

- размер на депозита - 300.00 лв.

1.2. Помещение с площ от 40.00 кв.м., намиращо се в гр.Шумен, бул.”С.Велики” / до ДАП /- за ателие за производство и услуги.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 696.00 лв.

- размер на депозита - 70.00 лв.

1.3.Площ от 1.00 кв.м., намираща се на партерния етаж на сградата на кметството в кв.”Дивдядово”, бул.”В.Преслав” в гр.Шумен – за поставяне на кафе – автомат за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 242.00 лв.

- размер на депозита - 25.00 лв.

1.4. Помещение от първа автобусна спирка с площ от 5.25 кв.м., намиращо се в кв.”Дивдядово”, бул.”В.Преслав” на гр.Шумен – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 372.00 лв.

- размер на депозита - 38.00 лв.

1.5. Помещения с обща площ от 37.86 кв.м., / 27.21 кв.м. търг. пл. и 10.65 кв.м. склад /, намиращи се в гр.Шумен, ул.”Добруджа” / до Млад техник / – за търговска дейност с промишлени стоки.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 3009.00 лв.

1.6. Помещение с площ от 20.00 кв.м., намиращо се в кв.50, УПИ ХІХ, по действащия ПУП на с. Мадара, Община-Шумен – за гараж.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 190.00 лв.

- размер на депозита - 19.00 лв.

1.7. Писта за селскостопанско летище с площ от 9329.00 кв.м., намираща се върху поземлен имот с идентификационен № 32706.27.40 по кадастралната карта на с.Ил.Блъсково, Община - Шумен.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 940.00 лв.

- размер на депозита - 94.00 лв.

1.8. Терен, с размери / 4 м. х 4 м. / и площ от 16.00 кв.м., по приложена схема, намиращ се на ул.”Странджа”, в кв.”Тракия” на гр.Шумен, за поставяне на павилион, по реда на чл.56 от ЗУТ – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1131.00 лв.

- размер на депозита - 114.00 лв.

1.9. Терен, с размери / 15 м. х 20 м. / и площ от 300.00 кв.м., намиращ се в кв.”Б.Българанов” на гр.Шумен / пред дома за стари хора / – за открит склад.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1260.00 лв.

- размер на депозита - 126.00 лв.

1.10. Терен, с размери / 4 м. х 4 м. / и площ от 16.00 кв.м., по приложена схема, намиращ се на ул.”Тракия”, в кв.”Тракия” на гр.Шумен / зад СБА /, за поставяне на павилион, по реда на чл.56 от ЗУТ – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1131.00 лв.

- размер на депозита - 114.00 лв.

1.11. Терен с площ от 12.00 кв.м., с размери / 4 м. х 3 м. /, по приложена схема, намиращ се в гр.Шумен, ул.”Генерал Скобелев”/срещу новия „Кауфланд”/, за изграждане на временен обект – павилион, по реда на чл.56 от ЗУТ – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 849.00 лв.

- размер на депозита - 85.00 лв.

2.Търгът да се проведе на 19.03.2015 г., от 11:00 ч. в зала № 363 на Общината.

3. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00ч. на 18.03.2015 год., след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 18.03.2015 год., в касата на Община Шумен-стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 18.03.2014 г.

6. Внесеният депозит от спечелилия търга участник, се прихваща от наемната цена.

7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 26.03.2015 год. от 10.00 часа в стая № 248, а срокът за получаване на тръжни документи е до 14.00 часа на 25.03.2015 год., като депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 25.03.2015 год., а заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 25.03.2015 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години, като само за обект с пореден № 1.7., същият се сключва за срок от 10 години.

9. Класираните на първо и второ място за обекта, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

10. Цените са без включен ДДС. Данъкът се начислява върху наемната цена, с изключение на обекти с пореден № 1.7., 1.8., 1.9., 1.10. и 1.11., за които такъв не се дължи.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и отговорност на наемателя.

12. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 7 дни да извърши нотариална заверка на подпис.

13. Всички обекти се предоставят празни – без оборудване.

УСЛОВИЕ ЗА ОБЕКТ С ПОРЕДЕН № 1.3.;

а / Освен наемната цена, наемателя се задължава да заплаща ежемесечно и по 18.00 лв. с ДДС, за консумирана електрическа енергия.

УСЛОВИЕ ЗА ОБЕКТ С ПОРЕДЕН № 1.1.;

а/ Кандидатите да притежават валиден лиценз за извършване на телекомуникационни и далекосъобщителни услуги и дейности.

За справки тел. 054 / 857-658


26 февруари 2015 г.

Заповед на одобрено от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 год. за землището на с.Градище, Община Шумен.


25 февруари 2015 г.

Публично оповестяване на прекратяването на категорията на туристически обекти от категоризиращия орган на Община Шумен, на основание чл.137, ал.5 от Закона за туризма


24 февруари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Удължаване на срока по „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания”


24 февруари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Удължаване на срока по „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”


19 февруари 2015 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 16 от 10.04.2015год. от главния архитект на Община Шумен за обект: “Летен информационен център в местността Илчов баир – имот с идентификатор № 83510.96.15 от Кадастралната карта на гр. Шумен на името на Министерството на земеделието и храните – Изпълнителна агенция по горите / за нуждите на Дирекция “Природен парк Шуменско плато/, съгласно разрешение изх. № РД 49-246 от 26.04.2014год. на Министъра на земеделието и храните в РБОбщина Шумен.

С проектната документация може да се запознаете до 19 февруари 2015год. през приемните дни на Община Шумен: понеделник от 13,00ч.-16,30ч; сряда – от 8,30ч. до 11,30ч и от 13,00-16,30ч. и петък от 8,30ч. до 11,30ч. – ет.ІІІ, стая 332.


17 февруари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имот пл. № 000095, язовир “Костена река”, находящ се в землището на с. Костена река, местност “Кабак тепе” с площ 25.472 дка, с начална годишна тръжна наемна цена 762 лева без включен ДДС.

Търгът ще се проведе на 05.03.2015 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 12.03.2015г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. с вкл.ДДС и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.

Депозитът за участие в търга е в размер на 500 лева и се внася в касата на общината, стая № 320 / ІІІ етаж / до 14.00 часа на 04.03.2015г.

Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05319/ 21 12 – кметство с. Костена река


13 февруари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Заповед № РД-25-211 / 13.02.2015 г.
относно определяне на горските територии, в които се забранява паша на селскостопански животни, за 2015 година.


11 февруари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Заповед № РД-25-178 / 05.02.2015 г.


09 февруари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Указания и образци


09 февруари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания”

Покана за изразяване на интерес

Указания и образци


30 януари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н,

дирекция "Устройство на териториите, контрол на строителството и екология", на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340, е изложен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване с обхват част от кв. 455 и кв. 456 по плана на гр. Шумен. Запознаването с проекта може да се направи в стая 340 на общината в рамките на приемното време всеки понеделник от 13,30 до 16,30 ч., сряда от 8,30 до 11,30 ч. и от 13 до 16, 30 ч. и петък от 8,30 до 11,30 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ възраженията по проекта могат да се правят в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в "Държавен вестник".


29 януари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

УВЕДОМЯВА

Собствениците на земеделска и горска техника от град Шумен, че на основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника са предвидени прегледи в град Шумен, в офиса на Контролно-техническата инспекция, РС Шумен, за следните дати: 02.02.2015 г.-08.30-17.00 часа, 06.02.2015 г.-08.30-17.00 часа, 13.02.2015 г.- 08.30-17.00 часа; 20.02.2015 г.- 08.30-17.00 часа; 27.02.2015 г.- 08.30-17.00 часа.

За повече информация: GSM: 0886742443 – инж. Васил Василев и GSM: 0884362049 – инж.Красимир Иванов


19 януари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В А

Във връзка с процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Увеличаване денонощния капацитет на инсталацията, приемане на площадката и третиране на нови по вид отпадъци, модернизиране на оросителната система, промяна в потоците на формираните отпадъчни води, коригиране на географските координати на газовите кладенци и пунктовете за мониторинг на Регионално депо за неопасни битови отпадъци" е осигурен обществен достъп до подробно разработена информация по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС. Информацията е на разположение в сградата на Община Шумен.

Мнения и възражения се приемат в Община Шумен или РИОСВ-Шумен.


12 януари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Медиатор в услугата „Здравна консултация за деца” - 2 позиции

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)


12 януари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Социален работник – координатор на услугите

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Акушерка в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)


12 януари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Лекар - гинеколог в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Юрист в услугата „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Медицинска сестра в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Медиатор в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Лекар - педиатър в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Психолог в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Социален работник в услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Социален работник в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)


12 януари 2015 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Медиатор в услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Социален работник/социален педагог в услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)


12 януари 2015 г.

Заповеди на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен, за определяне на класираните купувачи в търг за продажба на дървесина от годишен план за ползване на дървесината за 2015 година от общински горски територии


22 декември 2014 г.

Заповед № 534/ 22.12.2014 на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен, във връзка с явен търг за продажба на дървесина от годишен план за ползване на дървесината за 2015 година от общински горски територии


15 декември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед №РД-25-1983 от 4.12.2014 г. на Кмета на Община Шумен е разрешено изработването на ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ С ОБХВАТ УПИ ІХ-2463, УПИ VІІ-2462 И УПИ VІ-2457, 2461 ОТ КВ.103 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

от заповедта и разяснения по нея може да получите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.


15 декември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Класирани кандидати за персонал на център за настаняване от семеен тип по проект „Слънчево детство”


05 декември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Списък на допуснатите до интервю кандидати за персонал на център за настаняване от семеен тип по проект „Слънчево детство”

Списък на недопуснатите до интервю кандидати за персонал на център за настаняване от семеен тип по проект „Слънчево детство”


3 декември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на СГРАДА за обществено обслужващи дейности с идентификатор 83510.676.35.1 по кадастралната карта на гр.Шумен със ЗП-54 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.676.35, съответстващ на УПИ І в кв.245 по плана на гр. Шумен, АОС № 1035/2002 г.

2. Търгът ще се проведе на 10.12.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 31 000.00 лв. /тридесет и една хиляди лева/.

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 09.12.2014 г.;

• Цената на тръжната документация е в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 09.12.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 09.12.2014 г.

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

3. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество повторен търг ще бъде проведен на 19.12.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


20 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Обявява подбор на персонал и експерти за подкрепящи дейности на център за настаняване от семеен тип

Обява

Декларация

Декларация

Заявление

Автобиография


19 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

СЪОБЩЕНИЕ

От Дирекция УТКСЕ – Община Шумен

На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж №267 от 13.11.2014год. от главния архитект на Община Шумен за обект: “Рехабилитация и разширение на канализационната и водопроводна мрежи на град Шумен във и извън регулация със съпътвстащите ги съоръжения; два броя канализационни помпени станции, захранващите ги мрежи и съоръжения; – етап 2 в рамките на проект № DIR 51011116-23-65 Интегриран воден цикъл за град Шумен – етап ІІ – оперативна програма „Околна среда 2007-2013г. ,” – строеж ІІ”б” категория, съгласно чл. 137 ал.1 т.2б и по одобрени на 05.11.2014 год. към което е приложено решение на МОСВ по писмо изх.№ 08-00-2766(2)от 2012г.

С проектната документация може да се запознаете до 27.11.2014г. в приемните дни на Община Шумен: понеделник от 13,00ч.-16,30ч; сряда – от 8,30ч. до 11,30ч и от 13,00-16,30ч. и петък от 8,30ч. до 11,30ч. – ет.ІІІ, стая 332.


14 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публично оповестен конкурс за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.153.11 по кадастралната карта на гр.Шумен, местност "ПРИ ВОДЕНИЦАТА" с площ 75.684 дка. и АОС № 4309/2014 г., при следните конкурсни условия:

1.1. Минимална цена за продажба на имота - 60550.00 лв. /шестдесет хиляди петстотин и петдесет лева/;

1.2. Минимален брой работни места – 10 /десет/ души, средносписъчен състав за срок не по-малко от 5 години от въвеждането на обекта в експлоатация

1.3. Минимален размер на инвестиции в имота, за изграждане на промишлена сграда в 5-годишен срок след сключване на договора – 250000.00 лв. /двеста и петдесет хиляди лева/.

2. Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 14:00 ч. на 28.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

3. Цената на конкурсната документация е в размер на 200.00 лв./двеста лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на Община Шумен.

4. Конкурсната документация се получава от стая 244 на Община Шумен, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 16:00 ч. на 21.11.2014 г.

5. Предложенията за участие в конкурса се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 14:00 ч на 28.11.2014 г.

6. Плащането на достигнатата конкурсна цена, както и дължимите данък придобиване на имот и такса да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелил конкурса участник.

7. Оглед на имота, обект на конкурса, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


14 ноември 2014 г.

Заповед на Българска агенция по безопасност на храните във връзка с възобновяване на събирането,тарнспортирането и обезвреждането на умрелите животни.


13 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публично оповестен ТАЕН търг за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1.Терен от 16 /4х4/кв.м., находящ се на в кв. „Тракия”, УПИ ІV, кв. 352 от регулационния план на гр. Шумен, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1131.00 лв.

- размер на депозита - 114.00 лв.

1.2.Терен от 12 кв.м., находящ се на ул„Тича”, гр. Шумен, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 994.00 лв.

- размер на депозита - 100.00 лв.

1.3.Помещение от 12 кв.м. на третия етаж в сградата на кметството с. Ивански, Община Шумен, за разполагане на телекомуникационно оборудване и 3 кв.м. от покривното пространство, за монтиране на мачта с антени.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 2400.00 лв.

- размер на депозита - 240.00 лв.

1.4.Помещение от 54 кв.м. /54 кв.м. - търговска площ/, намиращо се на ул. “Добруджа” /до Млад техник/, гр. Шумен за търговска дейност /по приложена схема/.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 5035.00 лв.

- размер на депозита - 504.00 лв.

1.5.Помещение от 16 кв.м. в Младежки дом, гр. Шумен – за магазин за обикновени промишлени стоки /книжарница/.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1492.00 лв.

- размер на депозита - 150.00 лв.

1.6.Павилион от 5 кв.м., находящ се в НИАР "Мадара", с. Мадара за продажба на рекламни материали и сувенири.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 534.00 лв.

- размер на депозита - 54.00 лв.

1.7.Помещение от 15 кв.м. и 10 кв.м. от покривното пространство за разполагане на антени, в "Културен клуб на пенсионера", с. Мадара, Община Шумен – за офис.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 748.00 лв.

- размер на депозита - 75.00 лв.

1.8. Помещение от 15 кв.м., в "Културен клуб на пенсионера", с. Мадара, Община Шумен – за интернет зала.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 308.00 лв.

- размер на депозита - 31.00 лв.

2.Търгът ще се проведе на 26.11.2014 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

3.Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в каса № 1 и 2 на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 25.11.2014 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 25.11.2014 год. в касата на Община Шумен стая № 320.

5.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 25.11.2014 г.

6.Внесеният депозит от спечелилия търга участник се прехваща от наемната цена.

7.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 04.12.2014 год. от 10.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/:

а/ Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 03.12.2014 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

б/ Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 03.12.2014 год. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.

в/ Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 03.12.2014 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8.Договорът за наем със спечелилия търга се сключва за срок от 5 години.

9.Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

10.Цените са без включен ДДС.

11.Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С № 1.1 и 1.2:

А/ На спечелилия търга /ако е нов наемател/ за терена, се издава разрешително от Община Шумен, за поставяне на павилиона, след съгласуване дизайна на павилиона с техническите служби на Общината, която на поема ангажименти за осигуряване на инфраструктурни връзки – „Ел.” и „В и К” захранване.

Б/ На наемателя /ако е нов наемател/ се предоставя до два месеца гратисен период, през който не се заплаща наем, за поставяне на павилиона, след подадена молба от наемателя. През гратисния период, теренът не може да се използва за поставянето на други съоръжения, за извършване на търговска дейност.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ № 1.3:

Кандидатите за участие в търга следва да притежават лиценз от Комисията за регулиране на съобщенията, за извършване на дейността и на изискванията за обществен оператор, съгласно Закона за далекосъобщенията.

За справки тел. 857-659


10 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 7 броя поземлени имоти-частна общинска собственост в местностите „ПОД МАНАСТИРА”, и „САКАРКА” по плана на новообразуваните имоти, землище Шумен, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.267 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 687 кв.м., АОС № 4290/2014 г.;начална тръжна цена 2 080.00лв./две хиляди и осемдесет лева/.

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.652.355 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 734 кв.м., АОС № 4291/2014 г.;начална тръжна цена 2 230.00лв. /две хиляди двеста и тридесет лева/.

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.278 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 374 кв.м., АОС № 4292/2014 г.;начална тръжна цена 1 170.00лв. /хиляда сто и седемдесет лева/.

4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.370 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 1077 кв.м., АОС № 4268/2014 г.; начална тръжна цена 3 350.00 лв./три хиляди триста и петдесет лева/.

5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.371 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 533 кв.м., АОС № 4269/2014 г.; начална тръжна цена 1 660.00 лв./хиляда шестстотин и шестдесет лева/.

6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.372 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 387 кв.м., АОС № 4271/2014 г.; начална тръжна цена 1 210.00 лв./хиляда двеста и десет/.

7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.373 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 569кв.м., АОС № 4270/2014 г.; начална тръжна цена 1 770.00 лв./хиляда седемстотин и седемдесет лева/.

ІІ. Търгът да се проведе на 14.11.2014 г. от 11.00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите

1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 100.00 лв. /сто лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 13.11.2014

4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 13.11.2014 г.

5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658.

ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


6 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж за изграждане на нежилищна сграда /офис/ с РЗП 111 кв.м, в общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.117 по кадастралната карта на гр.Шумен, за който са отредени УПИ І "КОО,ОЖС и гаражи" и УПИ ІІ "ОЖС" в кв.353 и УПИ І "ОЖС,КОО и гаражи" в кв.351-а по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 3147/2010 г.

2. Търгът ще се проведе на 14.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 19450.00 лв. /деветнадесет хиляди четиристотин и петдесет лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 13.11.2014 г.;

2.6. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


6 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж на паркинг със ЗП 398 кв.м, в общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.664.642 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 398 кв.м., съответстващ на УПИ ХІІ "За паркинг" в кв.138 по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 4308 /2014 г.

2. Търгът ще се проведе на 14.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 47800.00 лв. /четиридесет и седем хиляди и осемстотин лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 13.11.2014 г.;

2.6. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


6 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ИМОТ № 003002 по КВС в землището на с. Кладенец, местност "ЯСАЦИ ЯЗОВИРА" с площ 1.032 дка. и АОС № 3936/2013 г., при начална тръжна цена 650.00 лв. /шестстотин и петдесет лева/.

2. Търгът ще се проведе на 14.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.3. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 13.11.2014 г.

2.4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 13.11.2014 г.

2.5. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


6 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.672.13 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 294 кв.м., за който е отреден УПИ ХІV "ЖС и КОО" в кв.476 по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 2026/2005 г.

2. Търгът ще се проведе на 14.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 58800.00 лв. /петдесет и осем хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 13.11.2014 г.;

2.6. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


6 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.449 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 569 кв.м., за който е отреден УПИ І в кв.562а по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 4307/2014 г.

2. Търгът ще се проведе на 14.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 68300.00 лв. /шестдесет и осем хиляди и триста лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 13.11.2014 г.;

2.6. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


6 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж за изграждане на 2 бр. обекти с обществено-обслужващо предназначение със ЗП 100 кв.м. в общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.28 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 15833 кв.м., за който е отреден УПИ ІІ "ЖС, КОО и озеленяване" в кв.573 по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 695/2000 г., както следва:

1.1. Обект 1 на един етаж със ЗП 100 кв.м. при начална тръжна цена 19900.00 лв. /деветнадесет хиляди и деветстотин лева/;

1.2. Обект 2 на един етаж със ЗП 100 кв.м. при начална тръжна цена 19900.00 лв. /деветнадесет хиляди и деветстотин лева/.

2. Търгът ще се проведе на 14.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от обектите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.2. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се внася в каса № 1 или в каса №2 на Информационния център на Община Шумен;

2.3. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2014 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;

2.4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 13.11.2014 г.

2.5. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса след влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


6 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 4 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на гр.Шумен:

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.460.1 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността "ПОД СЕЛО" с площ 1.806 дка., начин на трайно ползване – нива и АОС № 4279/2014 г., при начална тръжна цена 2000.00 лв. /две хиляди лева/.

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.186.11 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността "ЕНДЖЕ ТАРАФ" с площ 80.786 дка., начин на трайно ползване – нива и АОС № 4101/2013 г., при начална тръжна цена 97000.00 лв. /деветдесет и седем хиляди лева/.

1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.186.18 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността "ЕНДЖЕ ТАРАФ" с площ 0.804 дка., начин на трайно ползване – деградирала орна земя и АОС № 4286/2014 г., при начална тръжна цена 1050.00 лв. /хиляда и петдесет лева/.

1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.185.4 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността "ЕНДЖЕ ТАРАФ" с площ 21.364 дка., начин на трайно ползване – нива и АОС № 4287/2014 г., при начална тръжна цена 25700.00 лв. /двадесет и пет хиляди и седемстотин лева/.

2. Търгът ще се проведе на 14.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.3. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 13.11.2014 г.

2.4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 13.11.2014 г.

2.5. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


6 ноември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж на двуетажна сграда с РЗП 333 кв. м., с предназначение за обществено-обслужващи дейности в общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.69 по кадстралната карта на гр.Шумен с площ 20164 кв.м, представляващ част от УПИ І "Комплексно застрояване" в кв.357 по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 3090/2010 г.

2. Търгът ще се проведе на 14.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 81550.00. лв. /осемдесет и една хиляди петстотин и петдесет лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 13.11.2014 г.;

2.6. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 05.12.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


5 ноември 2014 г.

Заповеди на одобрените от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумения за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 год. за землища от община Шумен

Шумен

Понайот Волов

Вехтово

Струйно

Дибич

Салманово

Ивански

Радко Димитриево

Черенча


4 ноември 2014 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ” НА ЦНСТ

Комисия сформирана със Заповед № РД-25-1771/31.10.2014 г. на кмета на Община Шумен проведе първи етап на конкурса за подбор на ръководител на ЦНСТ. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс, допуснати до събеседване са следните лица:

1. Биляна Христова Вълчева

2. Марина Андонова Петрова

Събеседването ще се проведе на 07.11.2014 г. от 13.00 часа в стая 240 на Община Шумен.

Кандидатите да се явят на посоченото място в 12.50 часа с документ за самоличност.


4 ноември 2014 г.

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ” НА ЦНСТ

Комисия сформирана със Заповед № РД-25-1771/31.10.2014 г. на кмета на Община Шумен проведе първи етап на конкурса за подбор на ръководител на ЦНСТ. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс, недопуснати до събеседване са следните лица:

1. Магдалена Василева Иванова

Основание за недопускане - Не отговаря на изискването за професионален опит минимум 5 години - недоказани


31 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Медиатор в услугата „Здравна консултация за деца” - 2 позиции

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)


31 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Социален работник – координатор на услугите

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Акушерка в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)


31 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Лекар - гинеколог в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Юрист в услугата „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Медицинска сестра в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Медиатор в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Лекар - педиатър в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Психолог в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Социален работник в услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Социален работник в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)


31 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Медиатор в услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)

Социален работник/социален педагог в услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Примерна форма за професионална биография (CV)


30 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от КТ и чл. 37 ал. 6 от Закона за народната просвета и Заповед № РД – 25-1719/27.10. 2014 г.

О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на ЦДГ „Васил Левски” - с. Черенча

І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани.

2. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „Бакалавър” или „Магистър” – специалност „Предучилищна педагогика”, „Предучилищна и начална педагогика” и професионална квалификация детски учител, детски и начален учител, педагог по музика в детска градина.

3. Да бъдат с учителски стаж, не по малък от пет години.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени от право да упражняват професията си, да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.

5. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, ал. 1 т. 5 от КТ, освен ако наказанието е заличено.

6. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т. 5 от КТ до една година от обявяване на конкурса.

ІІ. Необходими документи:

1. Заявление до кмета на Община Шумен за допускане до конкурс, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността.

2. Професионална автобиография.

3. Документ за самоличност.

4. Документи за завършено висше образование, специалност, квалификация, учителска правоспособност, квалификационна степен.

5. Документи удостоверяващи стажа по специалността /копие на трудова книжка, удостоверения и др./.

6. Карта за медицински преглед.

7. Свидетелство за съдимост в срок на валидност.

8. Документ за компютърна грамотност.

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

ІІІ. Конкурсът за заемане на длъжността „Директор” на детска градина се провежда по утвърден график на два етапа:

1. Писмено разработване на Програма за развитието на детската градина за три годишен период, в рамките на три астрономически часа.

2. Събеседване с кандидатите, свързано със законовата и подзаконова нормативна уредба, която се прилага в системата на образованието и здравеопазването за яслени групи. По време на събеседването кандидатите могат да носят и ползват необходими нормативни документи.

Документите за участие в конкурса се подават в стая 237 на Община Шумен до 17 ч. на 1 декември 2014 година включително.

С длъжностната характеристика и нормативните документи за събеседване кандидатите могат да се запознаят в стая 237.

За справки тел. - 857 642


21 октомври 2014 г.

РЕШЕНИЕ

от проведена процедура за подбор за длъжност „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център – град Шумен.


21 октомври 2014 г.

РЕШЕНИЕ

от проведена процедура за подбор за длъжност „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център – град Шумен.


21 октомври 2014 г.

Заповеди на одобрените от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумения за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 год. за землища от община Шумен

Новосел

Илия Блъсков

Овчарово

Средня

Васил Друмев

Дивдядово

Макак


20 октомври 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Обява (Приложение 1)

Заявление (Приложение 2)

Автобиография (Приложение 3)

Декларация за лични дани (Приложение 4)

Декларация за декларирани обстоятелства (Приложение 5)


09 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ИМОТ номер 028013 по КВС в землището на с.Ветрище, общ.Шумен в местността "ЯСАЦИТЕ" с площ 3.602 дка. и АОС № 3998/2013 г.

2. Търгът ще се проведе на 23.10.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 3650.00 лв. /три хиляди шестстотин и петдесет лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 22.10.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.10.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 22.10.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 5 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Вехтово, общ.Шумен:

1.1. ИМОТ номер 075005 по КВС в землището на с.Вехтово, общ.Шумен в местността "ЛОЗЯТА" с площ 0.951 дка. и АОС № 4280/2014 г., при начална тръжна цена 700.00 лв. /седемстотин лева/.

1.2. ИМОТ номер 075006 по КВС в землището на с.Вехтово, общ.Шумен в местността "ЛОЗЯТА" с площ 0.889 дка. и АОС № 4281/2014 г., при начална тръжна цена 650.00 лв. /шестстотин и петдесет лева/.

1.3. ИМОТ номер 075007 по КВС в землището на с.Вехтово, общ.Шумен в местността "ЛОЗЯТА" с площ 1.044 дка. и АОС № 4282/2014 г., при начална тръжна цена 850.00 лв. /осемстотин и петдесет лева/.

1.4. ИМОТ номер 075038 по КВС в землището на с.Вехтово, общ.Шумен в местността "ЛОЗЯТА" с площ 1.011 дка. и АОС № 4283/2014 г., при начална тръжна цена 650.00 лв. /шестстотин и петдесет лева/.

1.5. ИМОТ номер 075039 по КВС в землището на с.Вехтово, общ.Шумен в местността "ЛОЗЯТА" с площ 0.896 дка. и АОС № 4284/2014 г., при начална тръжна цена 550.00 лв. /петстотин и петдесет лева/.

2. Търгът ще се проведе на 23.10.2014 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 22.10.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 22.10.2014 г.

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 22.10.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ-120 в кв.3 с площ 736 кв.м. по действащия регулационен план на с.Царев брод, общ.Шумен, АОС № 3637 от 08.10.2012 г.

2. Търгът ще се проведе на 23.10.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 7 400.00 лв. /седем хиляди и четиристотин лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 22.10.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.10.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 22.10.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52132.44.3 по кадастралната карта на с.Новосел, общ.Шумен в местността "ЛАМАРА" с площ 0.960 дка. и АОС № 4285/2014 г.

2. Търгът ще се проведе на 23.10.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 700.00 лв. /седемстотин лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 22.10.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.10.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 22.10.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 3 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Черенча, общ.Шумен:

1.1. ИМОТ номер 001001 по КВС в землището на с.Черенча, общ.Шумен в местността "САП ДЕРЕ" с площ 102.419 дка. и АОС № 1469/2003 г., при начална тръжна цена 41000.00 лв. /четиридесет и една хиляди лева/.

1.2. ИМОТ номер 000115 по КВС в землището на с.Черенча, общ.Шумен в местността "АЙКЪНА" с площ 45.264 дка. и АОС № 4277/2014 г., при начална тръжна цена 22650.00 лв. /двадесет и две хиляди шестстотин и петдесет лева/.

1.3. ИМОТ номер 039002 по КВС в землището на с.Черенча, общ.Шумен в местността "БОЖИЦА" с площ 49.113 дка. и АОС № 4278/2014 г., при начална тръжна цена 24600.00 лв. /двадесет и четири хиляди и шестстотин лева/.

2. Търгът ще се проведе на 23.10.2014 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 22.10.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 22.10.2014 г.

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 22.10.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 07.11.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 октомври 2014 г.

Заповеди на одобрените от Областна дирекция "Земеделие" Шумен споразумения за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 год. за землища от община Шумен

Белокопитово

Царев брод

Друмево

Кладенец

Костена река

Лозево

Мадара

Мараш

Мътница

Велино

Ветрище


08 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публично оповестен търг с ТАЙНО наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Помещение с площ от 11.40 кв.м., намиращо се в гр.Шумен, ул.”Калоян” № 9 – за ателие за услуги.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 404.00 лв.

- размер на депозита - 41.00 лв.

1.2. Помещение от 48.00 кв.м., намиращо се в гр.Шумен, кв.642 „Г”, ул.”Асен Златарoв” - за производствено - складова дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 836.00 лв.

- размер на депозита - 84.00 лв.

1.3.Помещение с площ от 25.00 кв.м., намиращо се във фоайето на сградата на Младежкия дом , ул.”Съединение”№ 103 в гр.Шумен – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1770.00 лв.

- размер на депозита - 177.00 лв.

1.4. Помещение от автобусна спирка с площ от 28.00 кв.м., намиращо се в кв.”Макак” на гр.Шумен – за магазин за хранителни стоки.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 587.00 лв.

- размер на депозита - 59.00 лв.

1.5. Помещение от автобусна спирка с площ от 4.00 кв.м., намиращо се в кв.”Дивдядово” на гр.Шумен – за търговска дейност с промишлени стоки.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 180.00 лв.

- размер на депозита - 18.00 лв.

1.6. Помещения с обща площ от 37.86 кв.м., / 27.21 кв.м. търг. пл. и 10.65 кв.м. склад /, намиращи се в гр.Шумен, ул.”Добруджа” / до Млад техник / – за търговска дейност с промишлени стоки.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 3009.00 лв.

- размер на депозита - 301.00 лв.

1.7. Помещение с площ от 12.00 кв.м., намиращо се в бившата баня на с. Новосел, Община-Шумен – за пункт за изкупуване на млеко.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 105.00 лв.

- размер на депозита - 11.00 лв.

1.8. Помещение с обща площ от 117.69 кв.м., / 90.24 кв.м. търг.пл. и 27.45 кв.м. склад /, намиращо се в гр.Шумен, бул.”Мадара” № 15 – за магазин за хранителни стоки.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 5497.00 лв.

- размер на депозита - 550.00 лв.

1.9. Терен № 1, с размери / 3 м. х 2 м. / и площ от 6.00 кв.м., намиращ се в тунела на ул.”Цар Освободител” / срещу старата поликлиника / в гр.Шумен, по реда на чл.56 от ЗУТ – за поставяне на павилион за услуги.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 283.00 лв.

- размер на депозита - 29.00 лв.

1.10. Терен № 2, с размери / 3 м. х 2 м. / и площ от 6.00 кв.м., намиращ се в тунела на ул.”Цар Освободител”/ срещу старата поликлиника / в гр.Шумен, по реда на чл.56 от ЗУТ – за поставяне на павилион за услуги.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 283.00 лв.

- размер на депозита - 29.00 лв.

1.11. Терен с площ от 12.00 кв.м., с размери / 4 м. х 3 м. /, намиращ се в гр.Шумен, бул.”С.Велики” / до банка ДСК /, за изграждане на временен обект – павилион, по реда на чл.56 от ЗУТ – за търговия с цветя.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1137.00 лв.

- размер на депозита - 114.00 лв.

1.12. Терен с площ от 16.00 кв.м., с размери / 4 м. х 4 м. /, намиращ се в гр.Шумен, ул.”П.Волов” / в градинката до новата поликлиника /, за изграждане на временен обект – павилион, по реда на чл.56 от ЗУТ – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1515.00 лв.

- размер на депозита - 152.00 лв.

1.13. Терен с площ от 16.00 кв.м., с размери / 4 м. х 4 м. /, намиращ се в гр.Шумен, ул.”Съединение” / зад магазина на СБА /, за изграждане на временен обект – павилион, по реда на чл.56 от ЗУТ – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1325.00 лв.

- размер на депозита - 133.00 лв.

2. Търгът да се проведе на 21.10.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

3. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00ч. на 20.10.2014 год., след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 20.10.2014 год., в касата на Община Шумен-стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 20.10.2014 г.

6. Внесеният депозит от спечелилия търга участник, се прихваща от наемната цена.

7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 28.10.2014 год. от 10.00 часа в стая № 248, а срокът за получаване на тръжни документи е до 14.00 часа на 27.10.2014 год., като депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 27.10.2014 год., а заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 27.10.2014 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.

9. Класираните на първо и второ място за обекта, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

10. Цените са без включен ДДС. Данъкът се начислява върху наемната цена, с изключение на обекти с пореден № 1.9., 1.10., 1.11., 1.12. и 1.13., за които такъв не се дължи.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и отговорност на наемателя.

12. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 7 дни да извърши нотариална заверка на подпис.

13. Всички обекти се предоставят празни – без оборудване.

За справки тел. 054/857-658


07 октомври 2014 г.

П О К А Н А

за офис и рекламни материали за 2015 г.


02 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Заповед относно добив на дървесина от общински гори


01 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за позицията ”Комуникация, информация и логистика” в областен информационен център – гр Шумен


01 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за позицията ”Комуникация, информация и логистика” в областен информационен център – гр Шумен


01 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за позицията „Информационно обслужване и услуги” в областен информационен център – гр Шумен


01 октомври 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за позицията ”Информационно обслужване и услуги” в областен информационен център – гр Шумен


25 септември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Добив на дървесина от общински гори


25 септември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

Възлагане управлението на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца” на територията на община Шумен:

1. Условия за участие:

1.1. В конкурса могат да участват:

1.1.1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица.

1.1.2. Физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

1.2. Кандидатите трябва да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане като доставчик на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция” и да притежават лиценз от Държавната агенция за закрила на детето за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Опит в сферата на социалните услуги (минимум 2 години), включително опит в работата с деца от рискови групи и търговска репутация.

2.2. Наличие на работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите.

2.3. Финансова стабилност на кандидата (коректно изразходване на финансови средства при изпълнение на проекти, при управление на социални услуги и др.).

2.4. Представена Програма за развитие на социалните услуги.

2.5. В конкурса не може да участва кандидат, който:

- е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

- се намира в ликвидация;

- е лишен от право да упражнява търговска дейност;

- има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

- е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;

- е в положение на конфликт на интереси.

Когато участниците са юридически лица, на изискванията, посочени в настоящата точка, следва да отговарят членовете на техните управителни и контролни органи.

2.6. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено на Община Шумен промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца”.

3.1. Изпълнителят – доставчик на социалната услуга следва да организира цялостната дейност на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в сградата на ул.“Генерал Скобелев” № 95, гр. Шумен за срок от 3 години от сключване на договор.

3.2. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца, Доставчикът предоставя социални услуги за постигане на адекватна социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи, в съответствие с Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция”, утвърдено от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Целеви групи:

• Деца от рискови групи;

• Семействата на деца от рискови групи.

3.3. Целта на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция е: подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца от различни рискови групи, както и подкрепа на деца от рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

Услугата функционира при спазване на следните принципи:

• Гарантиране правата на децата за живот в семейна среда;

• Зачитане на човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта;

• Зачитане правото на децата на изразяване на мнение и изслушване;

• Доброволност при ползване на услугите в ЦСРИ;

• Прилагане на индивидуален подход при предоставяне на дейностите за подкрепа;

• Уважение към различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото разнообразие;

• Подпомагане на рисковите групи за включването им в социалната среда;

• Поверителност;

• Работа в екип и междуинституционално сътрудничество.

При предоставяне на услугата се спазват следните ценности:

• Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.;

• Гарантиране на равен достъп до разнообразни дейности за подкрепа, съобразно индивидуалните потребности;

• Индивидуална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на децата;

• Информираност и право на избор при определяне на подкрепата.

3.4. Доставчикът организира услугата с персонал, определен в съответствие с Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед №РД01-864/30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика.

3.5. Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Шумен е държавно делегирана дейност, открита със Заповед №РД01 809/30.06.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане с капацитет – 25 места.

3.6. Предоставяните услуги в Центъра за социална рехабилитация и интеграция трябва да отговарят на нормативните изисквания на Закона за закрила на детето, Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, Закона за социалното подпомагане, Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.

4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

4.1. Финансовото участие от страна на Община Шумен се изразява в предоставяне на парични средства, съобразно субсидията от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности в Център за социална рехабилитация и интеграция. Общината ще предоставя средствата ежемесечно, в размер, съобразно субсидията от Републиканския бюджет.

4.2. Единният разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности на едно лице през 2014 г. в Център за социална рехабилитация и интеграция, съгласно Решение на МС №658/31.10.2013 г. е 2 599 лв. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на сключения с доставчика договор.

4.3. Финансирането за всяка следваща година от действието на Договора ще се урежда с Анекс, съгласно утвърден стандарт с Решение на Министерския съвет.

4.4. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за издръжка на Центъра за социална рехабилитация и интеграция като делегирана от държавата дейност освобождава Общината от отговорност и прекратява договора с доставчика.

4.5. Финансовото предложение към Програмата за развитие на социалната услуга ЦСРИ, предоставена от кандидатите с конкурсната документация ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора с Община Шумен.

Едностранни промени от доставчика могат да бъдат правени единствено между подпараграфите на параграф Издръжка от Финансовото предложение след писмено уведомление до Дирекция “Социална политика и здравеопазване” при Община Шумен.

Други промени се извършват посредством анекс към сключения договор при изменение на нормативната уредба, сумата на единните разходни стандарти, вида или капацитета на социалната услуга, по предписания на контролни органи, непреодолима сила или непредвидени обстоятелства.

4.6. Доставчикът дължи представяне на месечни отчети, включващи подробно описание на видовете разходи и копия на разходооправдателни документи в съответствие с Финансовото предложение. Неусвоените средства в края на бюджетната година се разпределят, съобразно нормативната уредба.

5. Документи за участие.

5.1. Удостоверение за вписване в регистъра към АСП и лиценз от ДАЗД.

5.2. Препис от решение за съдебна регистрация.

5.3. Удостоверение за актуално състояние.

5.4. Удостоверение, че доставчика не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност.

5.5. Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ.

5.6. Удостоверение за данъчна регистрация .

5.7. Автореференция за досегашната работа на доставчика на социалната услуга.

5.8. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за предходната година.

5.9. Удостоверения от съответните компетентни органи за:

а/ наличие/липса на задължения пред НАП

б/ наличие/липса на изпълнителни дела.

5.10. Програма за развитие на социалните услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция за целия 3-годишен период на предоставяне на услугата, съдържаща:

5.10.1. Техническо предложение, което включва:

• цели на предлаганата услуга;

• характеристика на целевите групи и оценка на очаквания брой преки и косвени бенефициенти;

• описание на видовете дейности;

• график на дейностите;

• организационна структура, оперативно и финансово управление;

• структура, квалификация и отговорности на персонала за осъществяване на социалната услуга;

• участие на партньори и подизпълнители за изпълнение на програмата, ако е приложимо;

• личен принос на кандидата;

• други характеристики, предложения или препоръки.

5.10.2. Финансово предложение за разпределение на бюджетните средства, съответстващи на стандарта за издръжка на едно лице, съгласно Решение на Министерски съвет №658/31.10.2013 г. и в съответствие с перата по ЕБК за 2014 г., включващо детайлизирано описание на:

• разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;

• разходи за издръжка.

5.11. Попълнен проекто-договор по образец.

6. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите представят документите до 17,00 ч. на 10.11.2014 г., в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в стая № 204, деловодство на Община Шумен. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и при възможност номер на факс.

7. Време и начин за провеждане на конкурса.

7.1. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината, включваща представители на общинска администрация и представител на Агенцията за социално подпомагане. Комисията ще започне работа в първия работен ден, след изтичане на крайния срок за подаване на документи, в сградата на Община Шумен.

7.2. Конкурсът се осъществява на два етапа:

Първи етап – Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на изискванията, се отстранява от участие в конкурса.

Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите Програми за развитие на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца.

Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване.

За всеки етап от конкурса Комисията съставя Протокол.

8. Начин на оценяване

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

• Съответствие на кандидата с предварително обявените изисквания в т.2 – 15 точки

• Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги – 15 точки;

• Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 15 точки;

• Финансова стабилност на кандидата – 5 точки;

• Представена от кандидата Програма за развитие на социалните услуги, изготвена в съответствие с изискванията – 30 точки;

• Разпределение на бюджетните средства по целесъобразност и в съответствие с дейностите на Центъра – 15 точки;

• Личен принос на кандидата – 5 точки.

Кандидатите ще се класират по брой на точките, като максималният общ брой точки е 100. На първо място комисията определя кандидата с най-много точки, който ще бъде поканен за подписване на Договор с Кмета на Общината.

9. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.

9.1. Въз основа на протокола от втория етап, Кметът на Общината в 3-дневен срок след провеждане на конкурса издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

9.2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него кандидати в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

9.3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

9.4. Въз основа на заповедта за определяне на класирането на кандидатите, Кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място.

9.5. Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне.


10 септември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публично оповестен ТАЕН търг за отдаване под наем на следните имоти общинска собственост:

1.1. Терен от 16 /4х4/кв.м., находящ се на пл. „Гривица”, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1325.00 лв.

- размер на депозита - 133.00 лв.

1.2. Терен от 12.25 /3.5х 3.5/кв.м., находящ се на кръстовището на ул. „Васил Априлов” и ул. „Петър Парчевич”, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1015.00 лв.

- размер на депозита - 102.00 лв.

1.3. Площадка от 488 кв.м., находяща се в кв. „Боян Българанов” – кв. 572 – гр. Шумен за склад на дърва за огрев, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 2050.00 лв.

- размер на депозита - 205.00 лв.

1.4. Площадка от 220 кв.м., находяща се в кв. 294а УПИ ІV-ЖС- гр. Шумен за склад на дърва за огрев, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1294.00 лв.

- размер на депозита - 130.00 лв.

1.5. Магазин за хранителни стоки с площ от 56 кв.м. /търговска в размер на - 23 кв.м. и складове и сервизни помещения в размер на - 33 кв.м./, ул. „Асен Златаров” № 13, гр. Шумен.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1665.00 лв.

- размер на депозита - 167.00 лв.

1.6. Самостоятелен обособен обект /бивша баня/ на І-ви етаж от сграда със ЗП – 72 кв.м., находящ се в УПИ ХІХ, кв. 50 по плана на с. Мадара, АОС № 1637/2004 год. за магазин за хранителни стоки.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1508.00 лв.

- размер на депозита - 151.00 лв.

1.7. Помещение от 19 кв.м., за разполагане на телекомуникационно оборудване и 2 кв.м. от покривното пространство, за монтиране на мачта с антени в сградата на Информационен център при комплекс „Създатели на българската държава”, намиращ се на платото на гр. Шумен.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 4440.00 лв.

- размер на депозита - 444.00 лв.

1.8. Помещение от 8 кв.м. в Търговски комплекс, с. Струйно, Община Шумен за разполагане на базова станция.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 2280.00 лв.

- размер на депозита - 228.00 лв.

2. Търгът ще се проведе на 24.09.2014 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

3. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в каса № 1 и 2 на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 23.09.2014 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 23.09.2014 год. в касата на Община Шумен стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 23.09.2014 г.

6. Обявлението за търга да се публикува във вестник “Шуменска заря”, както и на сайта на Община Шумен.

7. Внесеният депозит от спечелилия търга участник се прехваща от наемната цена.

8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 30.09.2014 год. от 10.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/:

а/ Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 29.09.2014 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

б/ Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 29.09.2014 год. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.

в/ Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 29.09.2014 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

9. Договорът за наем със спечелилият търга за обекти с №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 е за срок от 5 години, а за обект с № 5 за срок от 10 години.

10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

11. Цените са без включен ДДС.

12. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

13. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 7 дни да извърши нотариална заверка на подпис.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С № 1 И 2:

А/ На спечелилия търга за терена, се издава разрешително от Община Шумен, за поставяне на временен обект, след съгласуване дизайна на павилиона с техническите служби на Общината, която на поема ангажименти за осигуряване на инфраструктурни връзки – „Ел.” и „В и К” захранване.

Б/ На наемателя се предоставя до два месеца гратисен период, през който не се плаща наем, за поставяне на павилиона, след подадена молба от наемателя. През гратисния период, теренът не може да се използва за поставянето на други съоръжения, за извършване на търговска дейност.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С № 3 И 4:

Наемателят се задължава да ползва площадката за склад на дърва за огрев, без да се извършват други дейности, при нарушения от страна на наемателя, договорът за наем се прекратява от наемодателя.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С № 6:

Наемателят поема всички разходи за пускане на обекта в експлоатация. Наемната цена за обекта е определена съгласно чл. 7 от НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО. УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С № 7 И 8:

Кандидатите за участие в търга следва да притежават лиценз от Комисията за регулиране на съобщенията, за извършване на дейността и на изискванията за обществен оператор, съгласно Закона за далекосъобщенията.

За справки тел. 857-659


08 септември 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 11 броя поземлени имоти-частна общинска собственост в местностите „ПОД МАНАСТИРА”, „ТЕКЕ ДЕРЕ” и „САКАРКА” по плана на новообразуваните имоти, землище Шумен, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.135 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 557 кв.м., АОС № 4274/2014 г.;начална тръжна цена 1 700.00лв./хиляда и седемстотин лева/.

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.136 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 490 кв.м., АОС № 4275/2014 г.;начална тръжна цена 1 490.00лв. /хиляда четиристотин и деветдесет лева/.

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.137 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 498кв.м., АОС № 4273/2014 г.;начална тръжна цена 1 520.00лв. /хиляда петстотин и двадесет лева/.

4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.77 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 471кв.м., АОС № 4267/2014 г.; начална тръжна цена 1 370.00 лв./ хиляда триста и седемдесет лева/.

5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.78 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 506 кв.м., АОС № 4266/2014 г.; начална тръжна цена 1 470.00 лв./ хиляда четиристотин и седемдесет лева/.

6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.80 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 320 кв.м., АОС № 4265/2014 г.; начална тръжна цена 930.00 лв./деветстотин и тридесет лева/.

7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.83 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ТЕКЕ ДЕРЕ” с площ 478 кв.м., АОС № 4264/2014 г.; начална тръжна цена 1 390.00 лв./хиляда триста и деветдесет лева/.

8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.370 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САРАКРА” с площ 1077 кв.м., АОС № 4268/2014 г.; начална тръжна цена 3 350.00 лв./три хиляди триста и петдесет лева/.

9.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.371 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 533 кв.м., АОС № 4269/2014 г.; начална тръжна цена 1 660.00 лв./хиляда шестстотин и шестдесет лева/.

10.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.372 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 387 кв.м., АОС № 4271/2014 г.; начална тръжна цена 1 210.00 лв./хиляда двеста и десет/.

11.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.373 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 569кв.м., АОС № 4270/2014 г.; начална тръжна цена 1 770.00 лв./хиляда седемстотин и седемдесет лева/.

ІІ. Търгът да се проведе на 16.09.2014 г. от 11.00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите

1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 100.00 лв. /сто лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 15.09.2014

4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 15.09.2014 г.

5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658.

ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 24.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


28 август 2014 г.

Съобщение
на основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите


19 август 2014 г.

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци от метали /ОЧЦМ/


15 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.297 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 641 кв.м., за който е отреден УПИ V - "КОО" в кв.360-а по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 4276/2014 г.

2. Търгът ще се проведе на 26.08.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 57690.00 лв. /петдесет и седем хиляди шестстотин и деветдесет лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 25.08.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 25.08.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 25.08.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55316.78.532 по кадастралната карта на с.Панайот Волово с площ 1423 кв.м., съответстващ на УПИ V в кв.3 по действащия ПУП на с.Панайот Волово, общ.Шумен, АОС №2902/2008 г.

2. Търгът ще се проведе на 26.08.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 8550.00 лв. /осем хиляди петстотин и петдесет лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 25.08.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 25.08.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 25.08.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 4 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Овчарово, общ.Шумен:

1.1. ИМОТ с номер 011045 по КВС в землището на с.Овчарово, общ.Шумен, в местността "КИЗЕРЛИК" с площ 5.598 дка. и АОС № 1559/2004 г., при начална тръжна цена 4650.00 лв. /четири хиляди шестстотин и петдесет лева/;

1.2. ИМОТ с номер 045036 по КВС в землището на с.Овчарово, общ.Шумен, в местността "СИВРИ ТЕПЕ" с площ 4.500 дка. и АОС № 1560/2004 г., при начална тръжна цена 4500.00 лв. /четири хиляди и петстотин лева/;

1.3. ИМОТ с номер 045063 по КВС в землището на с.Овчарово, общ.Шумен, в местността "СИВРИ ТЕПЕ" с площ 5.000 дка. и АОС № 1561/2004 г., при начална тръжна цена 5000.00 лв. /пет хиляди лева/;

1.4. ИМОТ с номер 043009 по КВС в землището на с.Овчарово, общ.Шумен, в местността "ГЕРДАНКА" с площ 4.000 дка. и АОС № 2433/2007 г., при начална тръжна цена 3200.00 лв. /три хиляди и двеста лева/.

2. Търгът ще се проведе на 26.08.2014 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 25.08.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 25.08.2014 г.

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 25.08.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 2 бр. урегулирани поземлени имота – частна общинска собственост по регулационния план на с.Мараш, общ.Шумен:

1.1. УПИ ХVІІ-общ. в кв.10 по регулационния план на с.Мараш, общ.Шумен с площ 1262 кв.м. и АОС № 1954/2005 г., при начална цена 12650.00 лв. /дванадесет хиляди шестстотин и петдесет лева/ без ДДС;

1.2. УПИ ХVІ-общ. в кв.10 по регулационния план на с.Мараш, общ.Шумен с площ от 850 кв.м. и АОС № 1953/2005 г., при начална цена 8500.00 лв. /осем хиляди и петстотин лева/ без ДДС.

2.Търгът ще се проведе на 26.08.2014 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 25.08.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2.Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на общината, след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й, до 14:00 ч. на 25.08.2014 г.

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 25.08.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията, след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 32158.143.865 по кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен в местността "ПРИ СЕЛО" с площ 1.452 дка. и АОС № 3722/2013 г.

2. Търгът ще се проведе на 26.08.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 25.08.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Плащането на достигнатата тръжна цена, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса се извършва в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 25.08.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 25.08.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.09.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и с оглед Заповед № РД 27-94/16.07.2014г. г.на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Шумен, уведомявам всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета “А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Шумен ще се проведат в сградата на общинска администрация на община Шумен, стая 113, както следва:
ДАТАЧАСЗЕМЛИЩЕ
08.08.201411.00Костена река
13.00Лозево
15.00Белокопитово
11.08.20149.30Кладенец
11.00Велино
13.00Друмево
15.00Ветрище
12.08.20149.30Салманово
11.000Мараш
13.00Радко Димитриево
15.00Овчарово
13.08.20149.30Новосел
11.000Средня, Черенча
13.00Градище
15.00Вехтово
14.08.20149.30П.Волов
11.000Струйно
13.00Царев брод
15.00Мадара
15.08.20149.30В.Друмев
11.000Ил. Блъсково
13.00Дибич
15.00Ивански
18.08.20149.30Шумен
11.000кв. Макак
13.00кв. Мътница
15.00кв. Дивдядово

Председател на комисията по Заповед № РД 27-94/16.07.2014г.. .…п……

/Началник на ОСЗ гр. Шумен инж. С. Аврамова/


07 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 94-E-139 от 1.08.2014 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ ІХ-2463, УПИ VІІ-2462 И УПИ VІ-2457, 2461 ОТ КВ.103 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от поставянето на настоящото съобщение /до 15 август 2014 г., включително/.


07 август 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 94-А-301 от 7.08.2014 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ ІІ-„Административна сграда” ОТ КВ.169 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

С проекта се отстранява явна фактическа грешка, като се поставят регулационните граници на УПИ ІІ по съществуващите на място имотни граници.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от поставянето на настоящото съобщение /до 21 август 2014 г., включително/.


31 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания”

Покана за изразяване на интерес

Заявление и образци


31 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

№ 94-О-7 от 31.07.2014 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.128 ал.10 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УПИ ХІV-„КГЖС” ОТ КВАРТАЛ 8 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

С ПРОЕКТА СЕ ПРЕДВИЖДА НОВА ЗАДЪНЕНА УЛИЧНА ОТСЕЧКА КАТО ПРЕСЕЧКА НА УЛ.”П.ПАРЧЕВИЧ”, НА ЗАПАД ПО УЛ.”АЛ.БОГОРИДИ”.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от разлепването на настоящото обявление /до 14 август 2014 г. включително/.


31 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

№ 94-Х-98 от 31.07.2014 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.128 ал.10 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УПИ ІV-„ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” ОТ КВАРТАЛ 582 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

С ПРОЕКТА СЕ ПРЕДВИЖДА ПОСТАВЯНЕ НА УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛ.”ИСКЪР” И УЛ.”БЕЛИ ЛОМ” В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗПЪЛНЕНАТА НА МЯСТО УЛИЦА. ОБРАЗУВАТ СЕ ИНДИВИДУАЛНИ УПИ ЗА НИСКО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО ЗА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 83510.656.305 И 83510.656.306.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от разлепването на настоящото обявление /до 14 август 2014 г. включително/.


04 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52132.82.1 по кадастралната карта на с. Новосел, общ.Шумен, местност "МЕЗАР КОРУ" с площ 101.960 дка., категория на земята ІV, АОС № 1361/2003 г., при начална тръжна цена 81600.00 лв. /осемдесет и една хиляди и шестстотин лева/.

2. Търгът ще се проведе на 18.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.2. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.3. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.07.2014 г.

3. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


03 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 30 / тридесет / години, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 17573.26.266 по кадастралната карта на с. Градище, местност „Мини поток", с площ 80 851 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение, категория на земята – пета, АОС № 4235, с начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 1 836 лв.;

1.2. Поземлен имот с идентификатор 17573.26.267 по кадастралната карта на с. Градище, местност „Мини поток", с площ 112 646 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение, категория на земята – пета, АОС № 4234, с начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 2 558 лв.;

1.3. Поземлен имот с идентификатор 17573.26.268 по кадастралната карта на с. Градище, местност „Мини поток", с площ 112 212 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение, категория на земята –пета, АОС № 4233, с начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 2 548 лв.

Търгът ще се проведе на 16.07.2014 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

Начални тръжни цени за годишно арендно плащане :

- за имот с идентификатор 17573.26.266 – 1836 лв.

- за имот с идентификатор 17573.26.267 - 2558 лв

- за имот с идентификатор 17573.26.268 – 2548 лв.

Върху достигнатата арендна цена не се начислява ДДС.

Условия:

Наемателят се задължава за срока на арендата да не променя начина на трайно ползване на имотите;

В срок до 4 / четири / години от подписването на арендния договор да бъдат възстановени трайните насаждения / овощна градина /.

Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозити в размер на 918 лв. за имот № 17573.26.266, 1279 лв. за имот № 17573.26.267 и 1274 лв. за имот № 17573.26.268 до 14:00 ч. на 15 юли 2014 г. в каса № 320 / ІІІ етаж / на Общината в приемните дни и часове на Общината или по банкова сметка № IBAN: BG56IABG74773300586600 при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен, BIC: IABGBGSF.

Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв./ петдесет лева / с вкл. ДДС за всеки от имотите и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж на общината или по банкова сметка № IBAN: BG85IABG74778400586700, код за вид плащане № 447000 при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен, BIC: IABGBGSF.

Тръжната документация се получава от стая № 370 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14 часа на 15.07.2014 г.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 15:00 ч. на 15.07.2014 г.

Оглед на имотите, обект на търга може да се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня предхождащ търга съвместно с кмета на с. Градище, Община Шумен след предизвестие.

При неявяване на кандидати, повторен търг за имотите ще се проведе на 23 юли 2014 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: - IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

За справки и информация – тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717.