Начало Търгове и конкурси


21 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено Разрешение за строеж № 186 от 21.09.2016год. за обект:

“Газификация на ЦДГ №34 - „Пролетна дъга“- гр.Шумен , намираща в УПИ ІІ-„Детска градина“ в кв.655 от регулационния план на гр. Шумен, на ул.“Софийско шосе“ №2 гр. Шумен

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338 през приемните дни на Общината


21 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено Разрешение за строеж № 187 от 21.09.2016год. за обект:

Преустройство съществуващо нафтово котелно в котелно на природен газ за газификация на ЦДГ №30 „Космонавт“-филиал и свързването му към ГРИТ, монтиран на границата на имота , намираща в УПИ ІІ-„Детски заведения“ в кв.330 от регулационния план на гр. Шумен, на ул.“Съединение №14 гр. Шумен

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


21 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:

№ 181 от 19.09.2016год. за обект: „Плътна ограда по регулационните граници на УПИ ХХVII-615 с УПИ ХVII, УПИ ХVIII-658. кв.234-4 с вис.2.20м.,разположена изцяло в имота на възложителя с обща дължина 116,10м “ с местоположение УПИ ХVII-657, кв.234-4 по плана на гр.Шумен, ПИ с идент.№83510.664.657 по КК на гр.Шумен, ул.”Ален мак“.

№ 182 от 20.09.2016год. за обект: „Блок №8- ж.к.Южен бряг“ с местоположение УПИ VI-„Жилищно строителство“, кв.230 по плана на гр.Шумен, ПИ с идент.№83510.664.458 по КК на гр.Шумен, ж.к.“Южен бряг“.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.

Търгове, конкурси и съобщения

19 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено Разрешение за строеж № 179 от 16.09.2016год. за обект: Гаражи 2,3,4,5 /четири броя/ , намиращи в УПИ І-ОЖС, КОО в кв.361 ” от регулационния план на гр. Шумен, до жил. блок с адрес ул.“Дедеагач №17 гр. Шумен, на името на Иванка Василева Иванова, Стефан Димитров Карабелов, Сунай Садък Юсуф, Танер Хасанов Чакалов

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


19 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, дирекция “УТ,КСиЕ”, На основание чл.149 /1/ от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Шумен № 176 от 12.09.2016г. за обект: „Улична отсечка от бул.“Симеон Велики“ към ул.“Хан Аспарух“ и ул.“Цар Освободител“ – от т.1 до т.3 и „Подход гаражи“ от т.10 до т.11, съгласно чертеж №1 – Ситуация“ в кв.138 по плана на гр.Шумен, ул.”Цар Освободител” на името на Община Шумен.

Запознаването с проектите по издаденото разрешение за строеж можете да направите в стая 346 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 /3/ от ЗУТ същото може да бъде обжалвано по законосъобразност пред началника на Регионална отдел за национален строителен контрол /РОНСК/ към Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ – Североизточен район , чрез главния архитект на Общината в 14-дневен срок от съобщението.


17 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-25-1704 от 15.08.2016 г. на Кмета на Общината е одобрен:

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ ІІ-400 ОТ КВ.135 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН /имотът с адрес: ул.“Кирил и Методий“ №11/.

С проекта за план за регулация се поставят вътрешните регулационни линии на УПИ ІІ400 от кв.135 в съответствие със съществуващите имотни граници.

С проекта за изменение на плана за застрояване се изменя плана в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на гр.Шумен.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Шумен /до 3.10.2016 г., включително/

На основание §8, ал.4- изречение последно от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, жалбите срещу заповедта по отношение частта, с която е одобрено изменението на регулационния план, не спират изпълнението й.


17 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-082 от 17.09.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Базова станция“ на „Мобилтел“ЕАД в ПИ 83510.670. 29 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 340, УПИ Х по плана на гр. Шумен, в района на „АЛ и КО“АД е издадено Разрешение за строеж № 180/16.09.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 180/16.09.2016 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 180/16.09.2016 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


16 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ООбявява конкурс за длъжността „ШОФЬОР” в Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ИЗИСКВАНИЯ:

- Средно образование

-Професионален на еквивалентна позиция опит, минимум 7 години

- познаване на законодателство, работа с прилежащата към позицията документация

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за управление на МПС, категория ДЕ или Д+

- копие на контролен талон

- удостоверение за психологическа годност

- карта на водача

- карта за квалификация на водач на МПС

- свидетелство за съдимост

- диплома за средно образование

- медицинско удостоверение

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

- удостоверение от психиатричен диспансер, че лицето не се води на диспансерен отчет

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 21.09.2016г.

Община Шумен – стая 232,

лице за контакт: Катя Крумова, тел. 054 857 606


16 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява конкурс за длъжността „ЧИСТАЧКА” в Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ИЗИСКВАНИЯ:

- Средно образование

- професионален опит на еквивалентна позиция, ще се счита за предимство

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплом за завършено образование

- медицинско удостоверение

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

- удостоверение от психиатричен диспансер, че лицето не се води на диспансерен отчет

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 21.09.2016г.

Община Шумен – стая 232,

лице за контакт: Катя Крумова, тел. 054 857 606


16 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява конкурс за длъжността „СЧЕТОВОДИТЕЛ / КАСИЕР / ДОМАКИН” в Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ИЗИСКВАНИЯ:

- Средно / висше икономическо образование

- Професионален на еквивалентна позиция опит, минимум 3 години

- познаване на законодателство, работа с прилежащата към позицията документация

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплом за завършено образование

- медицинско удостоверение

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

- удостоверение от психиатричен диспансер, че лицето не се води на диспансерен отчет

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 21.09.2016г.

Община Шумен – стая 232,

лице за контакт: Катя Крумова, тел. 054 857 606


16 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява конкурс за длъжността „Ръководител“ на Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ИЗИСКВАНИЯ:

- Висше образование и магистърска степен по хуманитарна или медицинска специалност

- Управленски опит, минимум 3 години

- Компютърна грамотност

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование

- медицинско удостоверение

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 21.09.2016г.

Община Шумен – стая 232,

лице за контакт: Катя Крумова, тел. 054 857 606


16 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ №94-00-1327 от 16.09.2016г.


13 септември 2016 г.

ОБЯВA

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че „ВИКТОРИЯ ВЕТ“ ООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на нова стопанска сграда с предназначение за интензивно отглеждане на пилета бройлери, с капацитет до 40 000 броя“ в имот ПИ 85310.682.587 стопански двор, кв. Дивдядово, гр. Шумен.

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен: www.shumen.bg

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


07 септември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено Разрешение за строеж

№ 174 от 07.09.2016год. за обект: Метално трансформаторно табло /МТТ/ 20/0,4кV – 63-кVA - VI-та категория, намиращо се до ЖР стълб № 42/19 от извод СрН „Дивдядово“ в сервитута на ЕП 20 кV на ул. .“Подуево срещу ул. Й. Николова““ кв. Дивдядово

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


02 септември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:

№ 173 от 01.09.2016год. за обект: „Основен ремонт на 2(два)броя магазини“ с местоположение УПИ ХIХ-3006, кв.160 по плана на гр.Шумен, самостоятелни обекти в сграда с идент.№83510.666.508.1 по КК на гр.Шумен, ул.”Хан Омуртаг“ №2.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


01 септември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Цех за зеленчуков крекер“ на „Фикосота“ООД в ПИ 83510.670.452 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 340, УПИ ІІІ по плана на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 171/29.08.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 171/29.08.2016 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 171/29.08.2016 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.33 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 1 249 кв.м., съответстващ на УПИ І в кв.11 по регулационния план на с. Ветрище с АОС № 4742/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.86 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 672 кв.м., съответстващ на УПИ VIІ в кв.23 по регулационния план на с. Ветрище с АОС № 4743/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 2 700.00 лв. /две хиляди и седемстотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.87 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 662 кв.м., съответстващ на УПИ XIIІ в кв.23 по регулационния план на с. Ветрище с АОС № 4745/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 2 700.00 лв. /две хиляди и седемстотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.88 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 675 кв.м., съответстващ на УПИ XV в кв.23 по регулационния план на с. Ветрище с АОС № 4751/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 2 700.00 лв. /две хиляди и седемстотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.89 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 674 кв.м., съответстващ на УПИ VIII в кв.23 по регулационния план на с. Ветрище с АОС № 4752/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 2 700.00 лв. /две хиляди и седемстотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.20 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 1 187 кв.м., съответстващ на УПИ VI в кв.9 по регулационния план на с. Ветрище с АОС № 4753/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 4 800.00 лв. /четири хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.19 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 1 350 кв.м., съответстващ на УПИ IV в кв.9 по регулационния план на с. Ветрище с АОС № 4754/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 5 400.00 лв. /пет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.18 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 1 311 кв.м., съответстващ на УПИ II в кв.9 по регулационния план на с. Ветрище с АОС № 4755/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 5 300.00 лв. /пет хиляди и триста лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж за изграждане на сграда с предимно жилищно застрояване на 4 надземни етажа с РЗП = 816 кв.м. и подземни гаражи с РЗП = 312 кв.м. в общински поземлен имот с идентификатор 83510.671.160 по кадастралната карта на гр.Шумен, съответстващ на УПИ І "Жилищно строителство" в кв.297 по действащия ПУП на гр.Шумен, с АОС № 3630/2012 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 225 000.00 лв. /двеста двадесет и пет хиляди лева/;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 22 500.00 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


31 август 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:

№ 169 от 29.08.2016год. за обект: „Преустройство и раширение на съществуващ банков офис“ с местоположение УПИ ХII-3381, кв.139 по плана на гр.Шумен, самостоятелни обекти в сграда с идент.№83510.664.437.1.1 и идент. №83510.664.437.1.2 по КК на гр.Шумен, бул.”Плиска“ №6, ет.1.

№ 170 от 29.08.2016год. за обект: „Преустройство на офис №1 в апартамент и студио“ с местоположение УПИ VI-(494-500), кв.230 по плана на гр.Шумен, самостоятелен обект в сграда с идент.№83510.664.458.3.27по КК на гр.Шумен, ЖГ“Южен бряг“, Блок 3

№ 172 от 30.08.2016год. за обект: „Електрозахранване на сграда за ООД- Пансион и магазин за промишлена дейност“ с местоположение УПИ III-„ООД“, кв.234-4 по плана на гр.Шумен, ПИ идент.№83510.664.476 по КК на гр.Шумен, ул.“А.С.Пушкин“.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ– ет.3, стая 338, през приемните дни на Общината


31 август 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж № 165 от 23.08.2016год. за обект: “Оптична кабелна мрежа на „Близу Медия“ЕАД“- гр.Шумен, кв.„Тракия“, ул.„Дедеагач“№1-„Дедеагач“№1а“

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината


31 август 2016 г.

О Б Я В A

Община Шумен на основание чл. 28, ал. 1 и 2 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен “Помощен план” за местности в землищата на: гр. Шумен – местност „Разбой” – кадастрален район 688 , землището на с. Дибич – местности „Под лозята” – кадастрален район 118 и „Татарски места“ – кадастрален район 114, землището на с. Салманово – местност „Таш кюпрю“ – кадастрален район 156 и землището на с. Черенча – местност „Коджа балък“ – кадастрален район 502.

Обявлението е обнародвано в ДВ бр. 67 от 26.08.2016г.

Планът е изложен в сградата на общината на третия етаж-Дирекция “Устройство на територията”, стая №330. На основание чл. 28”б,” ал.5 в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана до кмета на общината.


31 август 2016 г.

О Б Я В A

Община Шумен на основание чл. 28, ал. 1 и 2 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен “Помощен план” за местности в землищата на: гр. Шумен - кв. Дивдядово – местност „Сакарка“ – кадастрални райони – 83510.683 и 83510.684, землището на с. Дибич – местност „Нов екарисаж“ –кадастрални райони 20938.400 и 20938.420 и землището на с. Мараш – местност „Крушака“ – кадастрален район 47161.139, местност „Юч пунар” поземлен имот 47161.138.5 и местност „Марашки лозя“ – кадастрален район 47161.142. Обявлението е обнародвано в ДВ бр. 67от 26.08.2016г.

Планът е изложен в сградата на общината на третия етаж-Дирекция “Устройство на територията”, стая №330. На основание чл. 28”б,” ал.5 в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана до кмета на общината.


26 август 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за издаденo разрешениe за строеж: № 168 от 25.08.2016год. за обект: „Преустройство на част от използваем таван в ателие“ с местоположение УПИ II-400, кв.135 по регулационния план на гр.Шумен, ПИ № 83510.662.463.1 по КК на гр.Шумен, ул.”Кирил и Методий“ №11.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


26 август 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

УТ-28-068 от 26.08.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Пристройка към съществуваща административна сграда“ на „Райфен“ООД в ПИ 83510.670.70 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 340, УПИ LХХІ по плана на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 167/25.08.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 167/25.08.2016 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 167/25.08.2016 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


24 август 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за издаденo разрешениe за строеж: № 164 от 23.08.2016год. за обект: „Maгазини, заведение за хранене и стаи за гости“ с местоположение УПИ VI-„Магазин и КОО“, кв.17 по регулационния план на гр.Шумен, ПИ № 83510.661.527 по КК на гр.Шумен, ул.”Васил Априлов“ №42.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


23 август 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж № 162 от 18.08.2016год. за обект: “Базова станция №4805 на „Теленор България“ЕАД“- гр.Шумен, кв.„Мътница“, ул.„Горица“№27“

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината


19 август 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ № 94-00-1002 от 19.08.2016 г.


18 август 2016 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че има следното инвестиционно намерение: 1. Изграждане на улична отсечка от бул.“Симеон Велики“ към ул.“Хан Аспарух“ и ул.“Цар Освободител“ и 2. Подход гаражи – намиращ се в УПИ II“За жилищен комплекс с магазини и подземни гаражи“ от ке.138 по плана на гр.Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


18 август 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадено

1.Разрешение за строеж № 159 от 15.08.2016г и изпратено в РО НСК.

За обект: „Строеж на жилищна сграда“

Местонахождение: УПИ IХ-638, кв.572, гр.Шумен.

1.Разрешение за строеж № 160 от 15.08.2016г и изпратено в РО НСК.

За обект: „Смяна предназначение на офис в жилище“

Местонахождение: гр.Шумен, ул.“Бачо Киро“№5, ПИ 83510.667.238.10


18 август 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за издаденo разрешениe за строеж: № 161 от 17.08.2016год. за обект: „Надстройка на съществуващи жилищни сгради” с местоположение УПИ VII-322, кв.148 по регулационния план на гр.Шумен, ПИ № 83510.666.343 по КК на гр.Шумен, ул.”Христо Смирненски“ №13.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


18 август 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж № 158 от 15.08.2016год. за обект: “Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ”, на територията на гр.Шумен“

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ 158 от 15.08.2016 год.

Разрешава се на:

“НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД–ЕИК- 117619271

със седалище и адрес на управление : гр.Русе, ул.”Църковна независимост” №18.

Възложител по смисъла на чл.161, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.295, ал.7 от Закона за електронните съобщения /д.в.бр.41 от 22.05.2007год./, представлявано от Свилен Руменов Максимов-Управител, притежаващо Удостоверение № 00262/09.09.2014 г. за вписване в регистъра на Комисията за регулиране на съобщенията, Удостоверение по обща лицензия № 220-06118/14.09.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията и Заповед № РД-25-1651/04.08.2016 г. на Кмета на Община-Шумен, за учредяване право на преминаване и право на прокарване-зона от 2818.70 кв.м. с ограничен режим на ползване /сервитут/.

На основание чл.144 ал.1, чл.145 и чл.148, ал.4 и 8 от ЗУТ и Одобрен ПУП-Специализирани план схеми с Решение № 1050 по протокол № 51 от 25.06.2015 г. на заседание на Общински съвет гр.Шумен, да изгради:

“Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели, за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен –

Етап 2: по улици: Димчо Дебелянов, Белмекен, Света гора, Септ.въстание, Жечко Спиридонов, Д-р Петър Берон, София, Георги Кирков, Петър Парчевич, Васил Априлов, Неофит Бозвели, Жечко Попов, Московска, Кирил и Методи, Харалан Ангелов, Софроний Врачански, /Македония-без участъка между Кирил и Методи до Константин Величков/, Отец Паисий, Симеон Велики, Димитър Благоев, Лайош Кошут, Панайот Волов, Климент Охридски, Хан Крум, Алеко Константинов, Аспарух, Хан Сабин, Плиска, Кубрат, Никола Михайлов, Васил Левски, Бенковска, Сан Стефано, /Съединение-само северен тротоар/, Струга, Александър Стамболийски, Владайско въстание, Черешево топче, Боримечка, Ивайло, Априлско въстание, Червени ескадрони, Петра, Брезник, Милин камък, Победа, Шести септември, Велики Преслав, Селиолу, Преслав, Шуменска комуна, Иван Рилски, Вичо Папазов, Алдемировци, Христо Генчев, Стефан Изворски и кварталите: Херсон и Тракия-без Дедеагач.

с дължина на трасето 26 645.81 м./в т.ч. и посочените в забележката улици/

по съгласувани проекти: части- Технологична на 07.10.2015г.; Конструкции на 08.10.2015г.; ПБЗ на 08.10.2015г.; ВОБД на 08.10.2015г.; План за управление на строителните отпадъци-2015г. Проекта и Подробния устройствен план са съгласувани с: Енерго-Про Мрежи АД на 13.06.2014г.; „ВиК-Шумен“ ООД-писмо № 1738/21.07.2014г.; „ЧТК“ АД –писмо № 368/05.08.2014г.; „БТК“ ЕАД-95-Н-447/31.07.2014г.; „Близу Медия енд Броудбенд“ ЕАД-№ 07/09.01.2015г.; „Шумен Спринт“ ООД- №1/14.01.2015г.; Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“- № 0094-1261/23.04.2015г.; ОД на МВР-Шумен, Сектор „Пътна полиция“ -№ УРИ 869000-10596/08.09.2015г.

Съгласно изготвения, на основание чл.166, ал.1 т.1 и чл.142, ал.4, ал.5, ал.6, т.2 от ЗУТ, Комплексен доклад относно оценка за съответствие и спазвани изискванията за безопасност от ф-а “СНИК” ЕООД- ЕИК 127529000 – представлявано от Елена Иванова Григорова-Управител , притежаваща Удостоверение № РК-0267/03.09.2014г на ДНСК-гр.София, Заповед № РД-27-218/0303.2014г. на ДНСК-София и Застрахователна полица № 13180152700000011/10.03.2015г. на ЗАД„Алианц България“, съгласно Договор от 09.09.2015 г., с адрес на управление гр.Шумен, ул.”Паламара”, №3, офис 2.

Строежът е четвърта категория, буква „ж“- съгласно чл.8, ал.5/електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване../ и чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 30.07.2003г./изм.ДВ бр.25 от 2011г./ за номенклатурата на видовете строежи.

ЗАБЕЛЕЖКА: За улиците: Ген.Гурко, Август Попов, Антим 1, Ген.Скобелев, Ген.Тотлебен, Марица, Нанчо Попович, Цар Освободител, Цар Иван Александър, Прилеп, Скопие, Пирот, Осми март- Разрешение за прокопаване ще бъде издадено след изтичане на гаранционните и моритонгови срокове за обекти финансирани с Евро средства.

Местонахождение на обекта: гр.Шумен-по улици: Ген.Гурко, Димчо Дебелянов, Белмекен, Август Попов, Антим 1, Света гора, Септ.въстание, Ген.Скобелев, Ген.Тотлебен, Жечко Спиридонов, Марица, Д-р Петър Берон, София, Георги Кирков, Петър Парчевич, Нанчо Попович, Васил Априлов, Неофит Бозвели, Жечко Попов, Московска, Кирил и Методи, Харалан Ангелов, Софроний Врачански, Македония, Отец Паисий, Симеон Велики, Цар Освободител, Димитър Благоев, Цар Иван Александър, Лайош Кошут, Панайот Волов, Климент Охридски, Хан Крум, Алеко Константинов, Аспарух, Хан Сабин, Плиска, Кубрат, Никола Михайлов, Васил Левски, Бенковска, Сан Стефано, Съединение, Струга, Прилеп, Скопие, Александър Стамболийски, Пирот, Владайско въстание, Черешево топче, Боримечка, Ивайло, Априлско въстание, Червени ескадрони, Осми март, Петра, Брезник, Милин камък, Победа, Шести септември, Велики Преслав, Селиолу, Преслав, Шуменска комуна, Иван Рилски, Вичо Папазов, Алдемировци, Христо Генчев, Стефан Изворски и кварталите: Херсон и Тракия.

Платени такси: 200 лв. за одобряване на инвест. проекти с фактура № 0100059167/01.10.2015 г. и 30лв. за издаване на разрешение за строеж.

Разрешението за строеж се издава по заявление Вх. .№УТ-28-062 от 09.08.2016 год.

Строителните работи да започнат след влизане на разрешението в сила.

Да се спазят изискванията на чл.74 от ЗУТ.

На основание чл.153 /2/ от ЗУТ разрешението губи правно действие ако до 3 /три/ години не е започнато строителство.

АРХ. ДИЯНА СТЕФАНОВА-ТУЗСУЗОВА

Гл. архитект на Община Шумен:


12 август 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот: язовир “Овчарово”, находящ се в землището на с.Овчарово, местност “Тикне чокур” целият с площ 271.974 дка, състоящ се от поземлен имот с идентификатор 53240.21.13 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 245565 кв.м и поземлен имот с идентификатор 53240.12.51 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 26409 кв.м, с начална годишна тръжна наемна цена 4080 лева без включен ДДС.

Търгът ще се проведе на 23.08.2016 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. с вкл.ДДС и

Депозитът за участие в търга е в размер на 2 000 лева и се внася в касата на общината, стая № 320 / ІІІ етаж / до 13.30 часа на 22.08.2016г.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 30.08.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен; депозитната вноска се внася до 13.30 часа на 29.08.2016г.; заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч на 29.08.2016 г.

*Съгласно чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите развъждането и отглеждането на риба и други водни организми се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА

Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05319/ 2112 – кметство с. Овчарово


11 август 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ № 94-00-964 от 11.08.2016 г.


11 август 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА на основание чл.72б,ал.4 от ППЗСПЗЗ


10 август 2016 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО”

Дирекция „Устройство на територията” при Община Шумен

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2. Професионална област – архитектура, строителство, геодезия;

1.3. Ранг ІІІ младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно- квалификационна степен и допълнителна квалификация;

3.1.3. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Община Шумен, бул. ”Славянски” №17, ет. 2, стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 23.08.2016 год.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.

6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Основна цел на длъжността: гарантиране на правилното, компетентното и в определените срокове изпълнение на административно-технически и други услуги, свързани с приложението на нормативната уредба за устройство на територията – изготвяне и процедиране на подробни устройствени планове, контрол на строителството и регистрацията на строежите от отдела.

7.2. Области на дейност: управление ресурсите на отдела за гарантиране качествено изпълнение на услугите свързани с УТ; усъвършенстване на процедурите и въвеждане на нови при влизане в сила на нова нормативна уредба или изменение на действащата; контрол върху решаване на въпроси, свързани с постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на граждани, засягащи дейността и изготвяне информация за работата на отдела.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:

Адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.

http://www.shumen.bg/

Телефон за контакт: 054/857 642

За контакти: Мутафчиева


9 август 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в Приложение 1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.

Търгът ще се проведе на 17.08.2016 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.

Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всеки имот поотделно се внася в каса № 320 на Общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга /16.08.2016г./.

Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, са съгласно Решение № 100/25.02.2016 г. на Общински съвет – Шумен Приложение 2.

Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга/16.08.2016г./.

До участие в търга се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 16.08.2016г.

Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.

Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 24.08.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен


4 август 2016 г.

Обявена е сесия за 2016 година на Общински фонд „Култура“

Направления за кандидатстване:

1. „Карнавално дефиле“

2. „Детски и младежки културни дейности“

3. „Творчески продукти и дейности в областта на изкуствата“

Документите за направление „ Карнавално дефиле“ се приемат до 19.08.2016 г. вкл. (16:00 ч.) в стая 358 на Община Шумен.

Документите за направления „Детски и младежки културни дейности“ и „Творчески продукти и дейности в областта на изкуствата“ се приемат до 20.09.2016 г. вкл. (16:00 ч.) в стая 358 на Община Шумен.

Документите за кандидатстване са публикувани на сайта на община Шумен – Административни услуги – Дирекция „Образование, наука и култура“ – Отдел „Култура, младежки дейности и спорт“


4 август 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ № 94-00-827 от 04.08.2016 г.


3 август 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН, ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124 Б, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЯВЯВА СЛЕДНАТА

З А П О В Е Д № РД-25-1627 от 29.07.2016 г.

V Във връзка със заявление на заинтересувания собственик по чл.131 от ЗУТ с вх.№УТ-14-020 от 6.07.2016 г., на основание чл. 135 ал.1 от ЗУТ, чл.113, ал.4, т.2 и чл.113, ал.5 от ЗУТ, действащ на основанието на § 6 ал.1 от ПР на ЗУТ план за регулация и застрояване на гр.Шумен, одобрен със заповед №РД-25-434 от 27.04.2000 г., изменен със заповед №РД-25-1787 от 13.12.2006 г., становище на Главния архитект по заявление вх.№УТ-14-020 от 6.07.2016 г., съгласно чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ, Скица-предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ,

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ едновременно с РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН в обхват УПИ ІХ-„КОО“ и УПИ V-„За жилищно строителство“ от кв.219 от ЗУТ по плана на гр.Шумен при следните условия:

1.С проекта за ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ да се определи основно, свързано застрояване на общата граница между УПИ ІХ и УПИ V от кв.219 по плана на гр.Шумен.

2.С РАБОТНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН да се определят височини и силуети на новоопределеното застрояване в съответствие с нормите на Закона за устройство на територията и Наредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Указвам на заявителя, на основание чл.21, ал.5 от ЗУТ, да внесе разрешения в т.1 и т.2 от настоящата заповед ПУП-ПЗ и РУП едновременно с нотариално заверено писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се установява свързаното застрояване.

Заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок пред Административен съд Шумен.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

Кмет на Община Шумен


1 август 2016 г.

Община Шумен

Проект „Подкрепа за независим живот в Община Шумен“,

Обявява конкурс за длъжността „Управител“ на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или социална среда“.

Необходими документи:

C- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование

- медицинско удостоверение

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

ИЗИСКВЯАНИЯ:

- Висше образование

- Компютърна грамотност

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 16.30ч. на 05.08.2016г.

Община Шумен – стая 226,

лице за контакт: Румяна Рачева


1 август 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено Разрешение за строеж № 143 от 18.07.2016год. за обект: Подпорни стени с височина до 2,00м над нивото на прилежащия в основата им терен, разположени изцяло в имота на възложителя, по източната, северна и южна регулационни линии на УПИ Х-349 кв.39 от регулационния план на гр. Шумен, ул. „Т.Петков“№23 на името на Даниела Харутюн Стоилова и Боян Радоев Стоилов

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


1 август 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

за предоставяне на социални услуги в “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №1 и “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №2 в гр. Шумен

1. Условия за участие:

1.1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

1.2. Кандидатите по т.1.1. трябва да са регистрирани в Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ и да притежават лиценз от Държавната агенция за закрила на детето.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Опит в предоставяне на социални услуги за деца/младежи с увреждания.

2.2. Наличие на работен капацитет и подходяща квалификация на персонала.

2.3. Наличие на организационен капацитет.

2.4. Наличие на финансов ресурс.

2.5. В конкурса не може да участва кандидат, който:

2.6. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено на Община Шумен промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.

3. Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги:

3.1. Изпълнителят – доставчик на социални услуги следва да организира дейността на “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №1 (ЦНСТДМУ 1) и “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №2 (ЦНСТДМУ 2) в гр. Шумен, с местоположение и капацитет, както следва:

3.1.1. ЦНСТДМУ 1: гр. Шумен, ул.“Одрин” №13, капацитет: 14 места.

3.1.2. ЦНСТДМУ 2: гр. Шумен, ул.“Родопи” №22а, капацитет: 14 места.

3.2. “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки или роднини, или в приемно семейство.

В центъра се създава среда, близка до семейната, при която децата/младежите получават необходимата им индивидуализирана грижа, подкрепа за личностно развитие и за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и дейностите в него са насочени към създаването на условия и възможности за децата и младежите да участват равнопоставено в живота на местната общност.

3.3. Услугите трябва да отговарят на изискванията на Закона за социалното подпомагане и правилника за неговото прилагане, Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи”, както и националните и международни нормативни документи.

4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата:

4.1. Община Шумен предоставя финансови средства от бюджета си, съобразно годишната субсидия от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирана от държавата дейност “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания”.

4.2. Размерът на средствата за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. е както следва: ЦНСТДМУ 1 – 34 006 лв., в т.ч. средства за издръжка: 32 620 лв. и средства за месечна помощ на ученик: 1 386 лв.; ЦНСТДМУ 2 – 34 006 лв., в т.ч. средства за издръжка: 32 620 лв. и средства за месечна помощ на ученик: 1 386 лв.

Размерът на бюджета за следващите години ще бъде определян в съответствие със стандартите за съответната година, съгласно Решение на Министерски съвет.

4.3. Срокът на договора е до 31.12.2019 г. Непредвиждането на средствата от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на услугите като делегирана дейност освобождава Общината от отговорност по т. 4.1. и т. 4.2.

5. Документи за участие:

5.1. Заявление за участие в конкурс за предоставяне на социални услуги в “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №1 и “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №2 (Приложение 1).

5.2. Копие на удостоверение за вписване в регистъра към АСП за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ и лиценз от ДАЗД.

5.3. Препис от решение за съдебна регистрация.

5.4. Удостоверение за актуално състояние (с шест месечен срок на валидност).

5.5. Удостоверение, че доставчика не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност.

5.6. Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ.

5.7. Копие на удостоверение за данъчна регистрация.

5.8. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за предходната година.

5.9. Удостоверение от съответните компетентни органи за наличие/липса на задължения пред НАП и Община Шумен.

5.10. Препоръки за досегашната работа на кандитата в предоставянето на социални услуги за деца и младежи.

5.11. Програма за развитие на социалните услуги в “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №1 и “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №2 за тригодишен период.

Програмата се изготвя обща за двете структури, като се описва развитието на услугите поотделно. Програмата включва: анализ на потребностите на целевите групи; цели, задачи и визия за развитие на услугите “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №1 и “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №2; дейности за постигане на заложените цели и план-график за реализация; финансово предложение за начините на изразходване на средствата от Републиканския бюджет за една бюджетна година; очаквани резултати; организационна структура за оперативно и финансово управление; структура и квалификация на персонала в услугите; програми за подбор, развитие, обучение и супервизия на персонала; система за мониторинг и оценка и др.

6. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите представят документите до 17,30 ч. на 14.09.2016 г., в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в стая №204, деловодство на Община Шумен. Върху плика кандидатът посочва наименованието на конкурса, адрес за кореспонденция, телефон, при възможност факс и електронен адрес.

7. Време и начин за провеждане на конкурса:

7.1. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината, включваща представители на общинска администрация и на Агенцията за социално подпомагане.

От 15.09.2016 г. до 21.09.2016 г., Комисията разглежда документите на кандидатите, оценява и класира представените Програми, изготвя протоколи за допускане и класиране на кандидатите.

7.2. Конкурсът се осъществява на два етапа:

Първи етап – Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на изискванията или не е представил всички изискуеми документи, се отстранява от участие в конкурса.

Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите Програми за развитие на социалната услуга.

Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване.

За всеки етап от конкурса Комисията съставя Протокол.

8. Критерии за оценяване:

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

8.1. Институционален капацитет и състояние на кандидатстващата организация – 20 точки.

8.1.1.Финансов капацитет и състояние на кандидатстващата организация и квалификация на кадрите – 5 точки.

8.1.2. Опит в предоставянето на социални услуги за деца с увреждания – 10 точки.

8.1.3. Опит в изграждането на партньорства с местните власти и НПО – 5 точки.

8.2. Техническо предложение и методология за предоставяне на услугите – 40 точки.

8.2.1. Предложена методология, отговаряща на нуждите на целевите групи и гарантираща качеството на социалните услуги, в съответствие с релевантните международни норми и българското законодателство – 20 точки.

8.2.2. Наличие на адекватна система за мониторинг и оценка – 10 точки.

8.2.3. Наличие на адекватни дейности за повишаване на обществената информираност и насърчаване участието на общността – 10 точки.

8.3. Организационна структура и разпределение на персонала – 15 точки.

8.3.1. Организационна структура за оперативно и финансово управление – 10 точки.

8.3.2. Програми за подбор на персонал, развитие, обучение и супервизия – 5 точки.

8.4. Оценка на финансовото предложение – 25 точки.

8.4.1. Разбивка на разходите в рамките на предварително определения бюджет, съобразно действащия стандарт за издръжка на държавно-делегираните дейности – 20 точки.

8.4.2. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалните услуги – предмет на конкурса. Предложено допълнително финансиране, собствен принос – начин и форма – 5 точки.

Общ брой: 100 точки.

9. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

9.1. В 3-дневен срок след представяне на протокола от втория етап, Кметът на Общината издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

9.2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

9.3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс:

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

9.4. Въз основа на заповедта, Кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място.

9.5. Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне.

Настоящата обява се публикува на основание чл.38 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и в съответствие със Заповед №РД-25-1604/27.07.2016 г.

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от електронната страница на Община Шумен: www.shumen.bg, Раздел: Търгове, конкурси и съобщения.

За повече информация: тел. 054/857 616 или стая 240 в сградата на Община Шумен, гр. Шумен, бул.“Славянски“ №17.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

Кмет на Община Шумен

Приложение 2


29 юли 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публично оповестен търг с ТАЙНО наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Помещения с обща площ от 39.60 кв.м., намиращи се в читалището на с.Дибич, Община-Шумен, съгласно одобрена схема – за разполагане на оборудване за телекомуникационна дейност и далекосъобщителни услуги.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 3230.00 лв.

- размер на депозита - 323.00 лв.

1.2. Помещение – гараж № 4, с площ от 18.00 кв.м., съгласно одобрена схема, намиращ се в двора на бившата работническа болница в гр.Шумен - за гараж.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 173.00 лв.

- размер на депозита - 18.00 лв.

1.3. Терен, с площ от 16.00 кв.м., с размери / 4 м. х 4 м. /, съгласно одобрена схема, намиращ се на бул.”Мадара”в гр.Шумен / района на Автогарата /, за изграждане на временен търговски обект – павилион, по реда на чл.56 от ЗУТ - за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1325.00 лв.

- размер на депозита - 133.00 лв.

1.4. Терен, с площ от 10.80 кв.м., с размери / 4.50 х 2.40 м. /, съгласно одобрена схема, намиращ се преди КАТ–гр.Шумен - за поставяне на преместваем обект – павилион за услуги, по реда на чл.56 от ЗУТ.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 383.00 лв.

- размер на депозита - 39.00 лв.

2.Търгът да се проведе на 10.08.2016 г., от 11: 00 ч. в зала № 363 на Общината.

3. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00ч. на 09.08.2016 год., след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 09.08.2016 год., в касата на Община Шумен-стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 09.08.2016 г.

6. Внесеният депозит от спечелилия търга участник, се прихваща от наемната цена.

7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 17.08.2016 год. от 10.00 часа в стая № 248, а срокът за получаване на тръжни документи е до 14.00 часа на 16.08.2016 год., като депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 16.08.2016 год., а заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 16.08.2016 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.

9. Класираните на първо и второ място за обекта, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

10. Цените са без включен ДДС. Данъкът се начислява върху наемната цена, с изключение на обектите с номера 1.3. и 1.4., за които такъв не се дължи.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и отговорност на наемателя.

12. Всички обекти се предоставят празни – без оборудване.

За справки тел. 054 / 857-658


27 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Строителство и благоустройство” – гр. Шумен при следните условия:

Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години.

Минимални изисквания към кандидатите:

1. Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен „Магистър“;

2. Стаж – над 10 години.

3. Управленски опит – над 3 години.

Професионален опит в областта на строителството ще се счита за предимство.

Необходими документи:

1. Молба.

2. Професионална автобиография.

3. Диплома за завършено образование

4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж.

5. Свидетелство за съдимост.

6. Карта за медицински преглед.

Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

Срок за подаване на документите – един месец от публикуването на обявата.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.

За справки: тел. 857-642


22 юли 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ № 92-00-604 от 22.07.2016 г.


21 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено следното разрешение за строеж

№ 143 от 18.07.2016год. за обект: Допълващо застрояване: обслужващо- гараж и работилница; второстепенни постройки-лятна кухня с барбекю, склад за съхранение на дърва и изба в УПИ ХI-220 в кв. 483 от регулационния план на гр. Шумен, ул. Шуменска комуна № 10, с идентификационен номер 83510.672.220 от кадастралната карта на гр. Шумен

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


21 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 141;142 от 21.07.2016год.

РС № 141/21.07.2016г за обект: „Навес -барбекю“ в УПИ ІІ -293 в кв.33, по регулационния план на с. Мараш, Община Шумен.

РС № 142/21.07.2016г за обект: „Цех за пелети и помещение за белене на трупи“ в ПИ 000172 по КВС на с. Салманово, Община Шумен


19 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени следните разрешения за строеж

№ 140 от 18.07.2016 год. за обект: ”Пункт за изваряване на ракия – преустройство на съществуваща промишлено-складова сграда” в УПИ І-ПСД кв.367-в ПИ № 83510.669.10 по плана на гр. Шумен.

Заповед за допълване по реда на чл.154 от ЗУТ № УТ-19-003/12.07.2016 год. към РС № 116/15.05.2012 год. за обект: „Работно хале“ в м.”Дремжа”, ПИ ид. № 83510.337.8 по кадастралния план на гр. Шумен.

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338 през приемните дни на Общината


19 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи за стопанската 2016/2017 г. от Общинския поземлен фонд за срок до 5 стопански години по опис в приложение № 1 и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок до 1 стопанска година по опис в приложение № 2 по землища, дати на провеждане и часове, както следва:
Населено мястоПърва дата на провеждане на търгаЧасВтора дата на провеждане на търгаЧас
1.кв.Мътница, гр.Шумен27.07.2016 г.10.0003.08.2016 г.10.00
2.кв.Макак, гр.Шумен27.07.2016 г.10.0003.08.2016 г.10.00
3.с.Градище27.07.2016 г.10.0003.08.2016 г.10.00
4.с.Царев брод 27.07.2016 г.10.0003.08.2016 г.10.00

Търговете ще се проведат в зала 363 на Община Шумен.

Депозит за участие в размер на 10 % от началната годишна тръжна цена за съответната категория земя се внася в каса № 320 на Общината след предварително изчисляване в 370 стая на общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга- 26.07.2016 г.

Начални годишни тръжни цени по видове и категории земи:
Вид на обработваемата земяКатегория на земятаНачални годишни тръжни цени в лв./дка
НивиІІІ и ІV33.00
V и VІ28.00
VІІ и над VІІ22.00
Трайни насажденияІІІ и ІV34.00
V и VІ22.70
VІІ и над VІІ17.00
ДругиІІІ и ІV22.70
многогодишни културиV и VІ14.30
VІІ и над VІІ11.40
Друга селскостопанска териториявсички категории8.00

Тръжната документация с цена 15.00 лв. с вкл. ДДС се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на 26.07.2016 г.

Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 15:00 ч. на 26.07.2016 г.

Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете на с.Царев брод и с.Градище и гл.специалист в кв.Макак и кв.Мътница на гр.Шумен, по местонахождение на имотите.

За информация: тел. 054/857 710 и 054/857 717 в Община Шумен


19 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени следните разрешения за строеж:

№ 134 от 18.07.2016год. за обект: ”Външно електрозахранване на жилищна сграда с магазин и подземни гаражи в УПИ ХХІ-7423 кв.484 в ПИ № 83510.672.39 , ул.“ Вл. Въстание“, гр. Шумен

№ 135 от 18.07.2016год. за обект: Еднофамилна жилищна сграда с гараж“ в УПИ Х-349 кв.39 от регулационния план на кв. Дивдядово, гр. Шумен, ул. “Т.Петков”№23

№ 136 от 18.07.2016год. за обект: Благоустрояване, изграждане и рехабилитиране на пешеходни алеи и тротоари в района на кв. Тракия

№ 137 от 18.07.2016год. за обект: Благоустрояване, изграждане и рехабилитиране на пешеходни алеи и тротоари по улица Съединение от Пенсионерски клуб № 7 до Съдебна палта

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел „ТСУ“, Дирекция „УТ“ – ет. 3, стая 332 в приемните дни на Общината.


19 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадени следните разрешения за строеж:

№ РС – № 138 от 18.07.2016год.

Обект: Благоустрояване на района на кръстовището на ул.“Станционна“ и бул.“Симеон Велики“

Местоположение:УПИ II-“ЖК с магазини и поджемни гаражи“, кв.138 по плана на гр.Шумен; ПИ №83510.664.338, ПИ №83510.664.387, ПИ №83510.664.386, ПИ №83510.664.391, №83510.664.392 по КК на гр.Шумен, южно от Парк „Студентски“

№ РС – № 139 от 18.07.2016год.

Обект: Благоустрояване на зелена площ до „ДКЦ-1-Шумен“ЕООД

Местоположение:УПИ III-„Поликлиника“, УПИ V-„Общ.застрояване“, УПИ VI-„Детска площадка“, кв.170 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.666.50, ПИ №83510.666.51, ПИ №83510.666.52, ПИ №83510.666.54 по КК на гр.Шумен,

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел “ТСУ”, Дирекция “УТ” – ет. 3, стая 338 в приемните дни на Общината.


18 юли 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 4 бр. урегулирани поземлени имота по плана на с.Коньовец, общ.Шумен:

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.69 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 639 кв.м., съответстващ на УПИ ІІІ в кв.3 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4653/2016 г., при начална тръжна цена - 2600.00 лв. /две хиляди и шестстотин лева/ без ДДС.

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.70 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 639 кв.м., съответстващ на УПИ ІV в кв.3 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4654/2016 г., при начална тръжна цена - 2600.00 лв. /две хиляди и шестстотин лева/ без ДДС.

1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.5 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 741 кв.м., съответстващ на УПИ І в кв.10 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4657/2016 г., при начална тръжна цена - 3000.00 лв. /три хиляди лева/ без ДДС.

1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.4 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 676 кв.м., съответстващ на УПИ ІІ в кв.10 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4658/2016 г., при начална тръжна цена - 2700.00 лв. /две хиляди и седемстотин лева/ без ДДС.

2. Търгът ще се проведе на 27.07.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия, отнасящи се за всеки един от имотите:

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията, след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 15.08.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


18 юли 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификотор 83510.664.369 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 336 кв.м., за който е отреден УПИ ХІV “ООД” в квартал 345 по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС 4730/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 27.07.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията, след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 15.08.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


18 юли 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.511 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 155 кв.м., за който е отреден УПИ V-756 в кв.132 по плана на гр.Шумен, заедно с попадащата в него жилищна сграда с идентификатор 83510.662.511.1 със ЗП 54 кв.м., с АОС 4767/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 27.07.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията, след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 15.08.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадено разрешение за строеж изпратено с писмо изх.№ УТ-29-007 от 08.07.2016г. до РО НСК – Шумен, при РД НСК Североизточен район :

№ РС – № 131 от 15.07.2016год.

Обект:”ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР – ЗП 180кв.м

Местоположение:УПИ V-„КГЖС“,кв.121 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.662.311 по КК на гр.Шумен, кръстовището между ул.“Васил Друмев“ и ул.“Кирил и Методий“

№ РС – № 132 от 15.07.2016год.

Обект:”Стопанска постройка и навес“– общо ЗП 41,50кв.м

Местоположение:ПИ №83510.663.196 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“

№ РС – № 133 от 15.07.2016год.

Обект:”Постройка-допълващо застрояване за паркиране на автомобил“ – ЗП 17,10кв.м

Местоположение:УПИ ХIV-6133, кв.223 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.662.132 по КК на гр.Шумен, ул.“Ален мак“ №10


15 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 127;128 от 15.07.2016год.

РС № 127/15.07.2016г за обект: „Жилищна сграда със стоматологичен кабинет и козметичен център“ в УПИ VІ -244 в кв.255а, по регулационния план на гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.667.244 от КК на града.

РС № 128/15.07.2016г за обект: „Плътна ограда“ на УПИ ХІ-159 в кв.24, по регулационния план на с.Мадара, имот с идентификатор 46053.501.1127 от КК на селото.

РС № 130/15.07.2016г за обект: „,Рехабилитация на ул. „Тича“ северно от „Томбул Джамия“ имот с идентификатор 83510.659.324 от КК на гр.Шумен


15 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 119;120 от 12.07.2016год.

РС № 119/12.07.2016г за обект: „Реконструкция/ основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на СОУ „Трайко Симеонов“ гр.Шумен“ и подобект „Основен ремонт и преоборудване на съществуваща кухня и столова“ в УПИ І „За училище“ в кв.569, по регулационния план на гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.658.82 от КК на града.

РС № 120/12.07.2016г за обект: „Реконструкция/ основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на СОУ „Панайот Волов“ гр.Шумен“ в УПИ ІV „За училище“ в кв.242, по регулационния план на гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.667.201 от КК на града.


15 юли 2016 г.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че „ЗЕМЯ-96“ ООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Смяна предназначението на съществуващ телчарник в обслужваща сграда и разширение“ в УПИ V, кв. 23а по плана на с. Царев брод, общ. Шумен.

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен: http://shumen.bg/doc/GreenBook/precenki.htm

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок.


13 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж № 112 от 04.07.2016год. и 113 от04.07.2016г. за обекти: “Базова станция №2759 на Теленор България” ПИ 83510.672.271.7, ул. “Иван Рилски“ № 5, гр. Шумен и „Базова станция №4097 на Теленор България“ ПИ 83510.668.117.1, ул.„Сакар“ №8, гр.Шумен

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината


13 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено следните разрешения за строеж

№ 124 от 14.07.2016год. за обект: Пристройка към навес – склад за строителни материали в ПИ № 83510.245.3, местност “Под село” кв. Дивдядово, гр. Шумен

№ 125 от 14.07.2016год. за обект: Жилищна сграда - еднофамилна на два етажа, първи етап от обект „Жилищна сграда в УПИ ХХVІ-293 в кв. 434 от регулационния план на гр. Шумен : ул.”Поп Андрей” №23А.

№ 126 от 14.07.2016год. за обект: Жилищна сграда - еднофамилна на два етажа, първи етап от обект „Жилищна сграда“ – двуфамилна на три етажа в УПИ ІV-452 в кв. 458а от регулационния план на гр. Шумен, с идентификационен номер 83510.676.452

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


12 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 115;116 от 11.07.2016год.

РС № 115/07.07.2016г за обект: „Реконструкция и преустройство на обществена сграда в семеен хотел“ в УПИ ІV-450 в кв.77, по регулационния план на гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.660.450 от КК на града

РС № 116/11.07.2016г за обект: „Навес за плодове и селскостопански инвентар“ в имот с идентификатор 83510.38.28 в местността „Стражата“, в землището на гр.Шумен


12 юли 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено следните разрешения за строеж

№ 117 от 11.07.2016год. за обект: Реконструкция / основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на СОУ В.Левски в : УПИ УПИ І-“Училище” в кв.360 по рег. план на гр. Шумен, ул.„Дедеагач” № 24 гр. Шумен

№ 118 от 11.07.2016год. за обект: Начално училище „Илия Р. Блъсков - реконструкция / основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в : УПИ УПИ І-“Училище” в кв.149 по рег. план на гр. Шумен, ул.„Хр. Смирненски” № 9 гр. Шумен

№ 122 от 12.07.2016год. за обект: Електрозахранване с кабел НН на жил. сграда в УПИ ІХ-543 кв.458”а” по южния тротоар на ул. „Вл. въстание“ до имота

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


8 юли 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадено разрешение за строеж изпратено с писмо изх.№ УТ-29-007 от 08.07.2016г. до РО НСК – Шумен, при РД НСК Североизточен район :

№ РС – № 114 от 07.07.2016год.

Обект:”Стопанска постройка като допълващо застрояване – ЗП 20кв.м“.

Местоположение: УПИ VI-357а, кв.231 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.666.636 по КК на гр.Шумен, ул.“Ален мак“ №80А


7 юли 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ № 94-00-590 от 07.07.2016 г.


4 юли 2016 г.

С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ „СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ”

ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН:

Десислава Наскова Анастасова-Гарабедян

Веселка Спасова Начева

Гергана Недялкова Кунева

Венелин Радославов Тонев

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 13.07.2016 г. от 9.30 часа в сградата на община Шумен, в зала № 203 за полагане на практически изпит.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 13.07.2016 г. от 13.00 часа в сградата на община Шумен, в зала № 203.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНА КОМИСИЯ: / п /

/Д.Димитров/


1 юли 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В Я В А

публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи за стопанската 2016/2017 г. от Общинския поземлен фонд за срок до 5 стопански години по опис в приложение № 1 и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок до 1 стопанска година по опис в приложение № 2 по землища, дати на провеждане и часове, както следва:
Населено мястоПърва дата на провеждане на търгаЧасВтора дата на провеждане на търгаЧас
1.Белокопитово13.07.2016 г.9.0020.07.2016 г.9.00
2.В. Друмев13.07.2016 г.9.0020.07.2016 г.9.00
3.Ветрище13.07.2016 г.9.0020.07.2016 г.9.00
4.Вехтово13.07.2016 г.9.0020.07.2016 г.9.00
5.Дибич13.07.2016 г.9.0020.07.2016 г.9.00
6.Друмево13.07.2016 г.9.0020.07.2016 г.9.00
7.П. Волов13.07.2016 г.10.0020.07.2016 г.10.00
8.Костена река13.07.2016 г.10.0020.07.2016 г.10.00
9.Струйно13.07.2016 г.10.0020.07.2016 г.10.00
10.Овчарово13.07.2016 г.10.0020.07.2016 г.10.00
11.Мадара13.07.2016 г.10.0020.07.2016 г.10.00
12.Кладенец13.07.2016 г.10.0020.07.2016 г.10.00
13.Мараш13.07.2016 г.11.0020.07.2016 г.11.00
14.Средня13.07.2016 г.11.0020.07.2016 г.11.00
15.Шумен13.07.2016 г.11.0020.07.2016 г.11.00
16.Дивдядово13.07.2016 г.11.0020.07.2016 г.11.00
17.Черенча13.07.2016 г.13.0020.07.2016 г.13.00
18.Ивански13.07.2016 г.13.0020.07.2016 г.13.00
19.Лозево13.07.2016 г.13.0020.07.2016 г.13.00
20.Р. Димитриев13.07.2016 г.13.0020.07.2016 г.13.00
21.Велино13.07.2016 г.13.0020.07.2016 г.13.00
22.Ил.Блъсков13.07.2016 г.14.0020.07.2016 г.14.00
23.Салманово13.07.2016 г.14.0020.07.2016 г.14.00
24.Новосел13.07.2016 г.14.0020.07.2016 г.14.00

Търговете ще се проведат в зала 363 на Община Шумен.

Депозит за участие в размер на 10 % от началната годишна тръжна цена за съответната категория земя се внася в каса № 320 на Общината след предварително изчисляване в 370 стая на общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга- 12.07.2016 г.

Начални годишни тръжни цени по видове и категории земи:
Вид на обработваемата земяКатегория на земятаНачални годишни тръжни цени в лв./дка
НивиІІІ и ІV33.00
V и VІ28.00
VІІ и над VІІ22.00
Трайни насажденияІІІ и ІV34.00
V и VІ22.70
VІІ и над VІІ17.00
ДругиІІІ и ІV22.70
многогодишни културиV и VІ14.30
VІІ и над VІІ11.40
Друга селскостопанска териториявсички категории8.00

Тръжната документация с цена 15.00 лв. с вкл. ДДС се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на 12.07.2016 г.

Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 15:00 ч. на 12.07.2016 г.

Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти в кварталите на гр.Шумен по местонахождение на имотите.

За информация: тел. 054/857 710 и 054/857 717 в Община Шумен


30 юни 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж № 111 от 30.06.2016год.

РС № 111/30.06.2016г за обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ІІ-420, кв.35 по плана на с.Царев брод, Община Шумен


30 юни 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, отдел ТСУ, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж № 110 от 28.06.2016год. за обект: “ Жилищна сграда с гараж” в УПИ ІV-675.328 в кв. 455 от регулационния план на гр. Шумен.

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината .


30 юни 2016 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че има следното инвестиционно намерение: Реконструкция/основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на обекти:

1. Рехабилитация на ул. „Тича“, гр. Шумен

2. Благоустрояване, рехабилитация тротоарни настилки и пешеходни алеи в района на кв. „Тракия“, гр. Шумен – включва тротоари на ул.„Гоце Делчев“, ул.„Странджа“, ул.„Люле Бургас“, ул.“Сакар“, ул.“Родопи“, ул.“Тракия“, ул.“Одрин“, бул.“Симеон Велики“/частично/.

3. Благоустрояване на зелени площи до „ДКЦ-1“ Шумен ЕООД –района на Нова поликлиника

4. Благоустрояване на района на кръстовището на ул.“Станционна“ и бул.“Симеон Велики“ – междублоково пространство

5. Благоустрояване, рехабилитация и изграждане на тротоари и алеи по ул.“Съединение“ – от Пенсионерски клуб №7 до Съдебна палата.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


28 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ № 94-00-497 гр. Шумен 28.06.2016 г.


27 юни 2016 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Терен с площ от 14.58 /5.4х2.7/кв. м. на ул.”Съединение”, УПИ І, кв. 330, гр. Шумен, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за извършване на услуги, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 584.37 лв.

- размер на депозита - 58.44 лв.

1.2. Терен от 10.80 /2.40х4.50/ кв.м., гр. Шумен, р-он на КАТ, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за извършване на услуги, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 382.32 лв.

- размер на депозита - 38.82 лв.

1.3. Терен от 12.12 кв.м., находящ се в кв.336Б, Автогара, гр. Шумен, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1148.00 лв.

- размер на депозита - 114.80 лв.

1.4. Терен с площ от 26 кв.м. на ул.”Дедеагач”, гр. Шумен – УПИ – І ОЖС и КОО кв. 369 А, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1837.68 лв.

- размер на депозита - 183.80 лв.

1.5. Помещения с площ от 53.26 кв.м. в т.ч. 16.74 кв.м. – склад, находящи се на ул. ”Добруджа” № 1, гр. Шумен, за ателие за производство и услуги.

- годишна начална тръжна цена - 2034.00 лв.

- размер на депозита - 203.40 лв.

1.6. Помещение от 100 кв.м. /камерна зала/, намиращо се в ОШИ «Анастас Стоянов», бул. ”Славянски” № 72, гр. Шумен – за провеждане на групова арт терапия /два часа седмично във вторник от 17.30 до 19.30 часа/.

- годишна начална тръжна цена - 165.00 лв.

- размер на депозита - 16.50 лв.

2.Търгът ще се проведе на 06.07.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 304 на Община Шумен.

3.Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в каса № 1 и 2 на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 05.07.2016 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 05.07.2016 год. в касата на Община Шумен стая № 320.

5.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 05.07.2016 г.

6.Внесеният депозит от спечелилия търга участник се прихваща от наемната цена.

7.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 13.07.2016 год. от 10.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/:

а/Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 12.07.2016 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

б/Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 12.07.2016 год. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.

в/Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 12.07.2016 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8.Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.

9.Цените са без включен ДДС, при издаване на данъчна фактура се начислява ДДС.

10.Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИ С №№ 1.1, 1.2, 1.3. и 1.4:

А/ На спечелилия търга за терена се издава разрешение от Община Шумен за поставяне на временен обект/павилион, след съгласуване на дизайна на павилиона с техническите служби на Общината, която на поема ангажименти за осигуряване на инфраструктурни връзки – „Ел.” и „В и К” захранване.

Б/ На наемателя се предоставя гратисен период до два месеца, през който не се заплаща наем, за поставяне на павилиона, след подадена молба от наемателя. През гратисния период теренът не може да се използва за поставянето на други съоръжения, за извършване на търговска дейност или услуги.

За справки тел. 054/857-659


22 юни 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Шумен, Дирекция „УТ“, Отдел „ТСУ“, на основание чл.159, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадено разрешение за строеж, изпратено с писмо изх.№ УТ-28-018 от 21.06.2016г. до РО „НСК“ – Шумен, при РДНСК Североизточен район:

РС - № 108 от 21.06.20116г. за обект: „Еднофамилна жилищна сграда“, местоположение: ПИ 83510.655.505 по КК на гр.Шумен.


21 юни 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадено разрешение за строеж, изпратено с писмо изх.№ УТ-28-019 от 21.06.2016г. до РО НСК – Шумен, при РД НСК Североизточен район :

№ РС – № 107 от 20.06.2016год. Обект: ”Диализен център – преустройство на съществуваща сграда(магазин)“ Местоположение: кв.202-а: ПИ №83510.661.101.3 по КК на гр.Шумен, ул.“Царевец“ №18, гр.Шумен.


20 юни 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадени Разрешения за строеж № 105 от 16.05.2016г за обект: „Пристройка към първи етаж, реконструкция на покрив, фасадна реставрация и цветно решение на фасади на същ.сграда“ в УПИ I „ЖК, КОО и паметници на културата“, кв.246 по плана на гр.Шумен и № 106 от 17.06.2016г за обект „Външно електрозахранване на обект „Молитвен дом“ в УПИ IV-„ООД“, кв.577.


20 юни 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж № 102 от 15.06.2016год.

РС № 102/15.06.2016г за обект: „Изграждане на улична отсечка от ОК 75а до ОК 73а в кв.17 и кв.18 на с Васил Друмево“


15 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.672.317 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 407 кв.м., съответстващ на УПИ XVІІ-317 в кв.449а по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 4724/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 24.06.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 28500.00 лв. /двадесет и осем хиляди и петстотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 23.06.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 23.06.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 23.06.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.2 по кадастралната карта на с.Коньовец с площ 774 кв.м., съответстващ на УПИ XIІІ в кв.10 по регулационния план на с.Коньовец с АОС № 4715/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 24.06.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 3100.00 лв. /три хиляди и сто лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 23.06.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 23.06.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 23.06.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.449 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 569 кв.м., за който е отреден УПИ І в кв.562а по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 4307/2014 г.

2. Търгът ще се проведе на 24.06.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 57000.00 лв. /петдесет и седем хиляди лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 8000.00 лв. /осем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 23.06.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 23.06.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 23.06.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.666.577.1.1 по кадастралната карта на гр.Шумен със ЗП-104.00 кв.м., представляващ втори жилищен етаж от двуетажна сграда, ИЗБА с площ 27.00 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, разположен в поземлен имот с идентификатор 83510.666.577, за който са отредени УПИ ІІ-138 и УПИ XVІ-138 в кв.181 по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС № 3261/2011 г.

Сградата е паметник на културата и е включена в Протокол № 10/15.05.2008г. на Експертния съвет на НИПК, в Приложение № 5 - Актуализиран списък на паметниците на културата в гр.Шумен, под № 105.

2. Търгът ще се проведе на 24.06.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 23000.00 лв. /двадесет и три хиляди лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 23.06.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 23.06.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 23.06.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 96;98 от 10.06.2016год.

РС № 96/09.06.2016г за обект: „Пристройка към съществуваща жилищна сграда и гараж“ в УПИ ХІ-75 в кв.91б, по регулационния план на гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.660.75 от КК на града

РС № 98/10.06.2016г за обект: „Плътна ограда“ в УПИ VІ-466, кв.116 по регулационния план на гр.Шумен, кв.Дивдядово

РС № 99/14.06.2016г за обект: „Преустройство на ателие от жилищна сграда с КОО и ателиета в жилище“ в УПИ VІІ-ЖС и КОО, кв.298 по регулационния план на гр.Шумен


15 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадени следните разрешения за строеж:

1. № РС – № 100 от 14.06.2016год.

Обект: ”Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда”

Местоположение: УПИ I-641, кв.224-5 по регулационния план на гр.Шумен, идентификационен № 83510.664.641 по КК на гр.Шумен, ул.”м-ст „Смесе”

2.№ РС – № 101 от 14.06.2016год.

Обект: „Преустройство на магазин №2 от триетажна сграда в кафе-аперитив”

Местоположение:УПИ ХIV-„KЖС и КОО“, кв.126 по регулационния план на гр.Шумен, идентификационен № 83510.662.455.3.2 по КК на гр.Шумен, бул.”Симеон Велики”№ 46


15 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 10 години на сграда с идентификатор 83510.664.373.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, на един етаж със ЗП-212 кв.м. с масивна конструкция, състояща се от два самостоятелни обекта: Обект „Бистро", на един етаж, със ЗП 82 кв. м. и Обект „Обслужваща сграда с каса, санитарни възли, съблекални, гараж и технически помещения", на един етаж, със ЗП 130 кв. м. /АОС № 3094 от 09.03.2010 г./, многофункционална спортна площадка и определени терени от Парк „Студентски" за разполагане на спортно-развлекателни и атракционни съоръжения с обща площ 320 кв. м. по приложена схема, като вместо заплащане на наем наемателят се задължава да довърши строително-монтажните работи в сградата и да разположи нестационарните съоръжения на територията на парк

Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 10 000 лв. /десет хиляди лева/ до деня и часа на подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

Цената на конкурсната документация е в размер на 200.00 лв./двеста лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на Информационния център на първия етаж в сградата на Община Шумен.

Конкурсната документация се получава от стаи 255а или 376 на Община Шумен, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 12:00 ч. на 27.06.2016г.

Предложенията за участие в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 14.00 ч на 28.06.2016г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 659 или 054/ 857 729.

Конкурсни условия:

1. Минимален размер на инвестициите – 250 000 лева (с ДДС) за довършителни строително-монтажни работи по части: АС, Ел, ВиК и ОВ в сградата предназначена за бистро, каса, тоалетни, съблекални, гараж, подмяна на хидроизолацията на бистрото, частична подмяна на оградните стъклени пана, монтаж на седалки и подмяна на мрежата около спортната площадка. Инвестициите и разходите, свързани с разполагането на спортно-развлекателни и атракционни съоръжения на територията на Парк „Студентски" са за сметка на наемателя.

2. Максимален срок – 6 /шест/ месеца от сключване на договора за извършване на довършителните строително-монтажни работи по части: АС, Ел, ВиК и ОВ в сградата и разполагане на спортно-развлекателни и атракционни съоръжения на територията на Парк „Студентски".

3. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемател

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/ 857 659 или 054/857 729


14 юни 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 96;98 от 10.06.2016год.

РС № 96/09.06.2016г за обект: „Пристройка към съществуваща жилищна сграда и гараж“ в УПИ ХІ-75 в кв.91б, по регулационния план на гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.660.75 от КК на града

РС № 98/10.06.2016г за обект: „Плътна ограда“ в УПИ VІ-466, кв.116 по регулационния план на гр.Шумен, кв.Дивдядово

РС № 99/14.06.2016г за обект: „Преустройство на ателие от жилищна сграда с КОО и ателиета в жилище“ в УПИ VІІ-ЖС и КОО, кв.298 по регулационния план на гр.Шумен


14 юни 2016 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че има следното инвестиционно предложение: Реконструкция/основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в НУ „ИЛИЯ Р. БЛЪСКОВ“, ПИ83510.666.514, гр. Шумен, ул.“Хр. Смирненски“ № 9, кв. 149.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното предложение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


14 юни 2016 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че има следното инвестиционно предложение: Реконструкция/основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ПИ83510.668. 144, гр. Шумен, ул.“Дедеагач“ № 24, кв. 360.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


14 юни 2016 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че има следното инвестиционно предложение: Реконструкция/основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“,ПИ 83510.667.201, гр. Шумен, ул.“Съединение“ №100, кв. 242а.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното предложениеще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


14 юни 2016 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че има следното инвестиционно предложение: Реконструкция/основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ „ТРАЙКО СИМЕОНОВ“, ПИ 83510.658.82, гр. Шумен, ул.“Ген. Драгомиров“ №44б, общ. Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното предложение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


13 юни 2016 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

ЮРИСКОНСУЛТ ”СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ”

Дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване”

Отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване” при Община Шумен

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Магистър;

1.2. Професионална област – Право;

1.3. Ранг V младши;

1.4. Минимален професионален опит – не се изисква.

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез полагане на практически изпит и интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността;

3.1.3. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Община Шумен, бул. ”Славянски” №17, ет. 2, стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 27.06.2016 год.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.

6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Основна цел на длъжността: Правно обслужване на Общината за постигане на компетентно, професионално и основано на закона административно обслужване на гражданите и юридическите лица; защита на интересите на общината; процесуално представителство на Общината по спорове, в които същата е страна. Отговаря за организацията на процеса по получаването на сигналите и предложенията в община Шумен, а така също и за достъпа до обществена информация.

7.2. Области на дейност: Правни консултации за: служители на общината; граждани; структури на общината. Процесуално представителство и водене на съдебни дела. Работа по Изборния кодекс, Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове. Работа в комисии по наредбите, приети от Общински съвет и подготовка на предложения за промени в тях. Участие в организационната подготовка на изборите за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент, общински съветници, кметове на общини и кметства, и референдуми.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:

Адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.

http://www.shumen.bg/

Телефон за контакт: 054/857 642

За контакти: Мутафчиева, Христова


10 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 26-00-1786 от 10.06.2016 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложена:

ЗАПОВЕД №1202 от 09.06.2016 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ XIII-2560, кв.126, по плана на гр. Шумен.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед на основание чл.213 и 215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от разлепването на настоящото съобщение – до 24.06.2016 г., включително чрез Община Шумен пред Шуменски административен съд.

Арх. К.Костадинов

Н-к отдел ТСУ


10 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 26-00-1466 от 10.06.2016 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложена:

ЗАПОВЕД №1203 от 09.06.2016 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ XVI-5181, кв.295, по плана на гр. Шумен.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед на основание чл.213 и 215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от разлепването на настоящото съобщение – до 24.06.2016 г., включително чрез Община Шумен пред Шуменски административен съд.

Арх. К.Костадинов

Н-к отдел ТСУ


10 юни 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-007 от 10.06.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Филтърна система за валцовъчни масла“ на „АКОМЕТ“АД в ПИ 10176.502.26 по кадастралния план на гр. Шумен, землище с. В.Друмево е издадено Разрешение за строеж № 97/10.06.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 97/10.06.2016 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 97/10.06.2016 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


10 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ № 92-00-523 гр. Шумен 09.06.2016 г.


09 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВA

Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ – гр. Шумен при следните условия:

Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години.

Минимални изисквания към кандидатите:

• Степен на образование –– висше с образователна квалификационна степен „Бакалавър“;

• Стаж – над 7 години.

• Управленски опит – над 3 години.

• Професионален опит в областта на туризма ще се счита за предимство.

Необходими документи:

1. Молба.

2. Професионална автобиография.

3. Диплома за завършено образование

4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж.

5. Свидетелство за съдимост.

6. Карта за медицински преглед.

Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

Срок за подаване на документите – един месец от публикуването на обявата.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.

За справки: тел. 054/657-642


08 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВA

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1 , което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.

Търгът ще се проведе на 20.06.2016 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.

Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всеки имот поотделно се внася в каса № 320 на Общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга.

Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, са съгласно Решение № 100/25.02.2016 г. на Общински съвет – Шумен / приложение № 1/ .

Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 17.06.2016 г.

Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.

Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 27.06.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен


08 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж № 94 от 08.06.2016 год.

РС № 94/08.06.2016г за обект: „Комплексна обществено – обслужваща сграда“ етапно строителство първи етап „Първи етаж и благоустрояване на ниво терен около сградата“ в УПИ ІХ -„За обществени и жилищни дейности“ в кв.64, по регулационния план на гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.681.112 от КК.


08 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №95 от 08.06.2016 год.

РС № 95/08.06.2016г за обект: „Преустройство на пицарияв магазин за промишлени стоки и жилище“ в УПИ ІV -„Магазини и услуги“ в кв.364, по регулационния план на гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.668.276 от КК.


08 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Шумен уведомява, Васил Николаев Димов за Решение от 04.02.2016 г. на комисия назначена със заповед № РД-25-2317/ 07.11.2013 г., на Кмета на Община Шумен, за определена цена за учредяване право на преминаване с товарна и селскостопанска техника от съществуващ обществен път до имот с идентификатор 83510.651.100 по КК на гр. Шумен през частен имот с идентификатор 83510.651.101 по КК на гр. Шумен, по реда на чл. 36 ал.2 от ЗОСИ, а именно:
идентификатор на имота по КК на гр. Шумензасегната площ в кв. м.определена цена за право на преминаване в лв.забележка
1.83510.651.10144.38221.90за двамата наследника общо


07 юни 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 8 броя поземлени имоти-частна общинска собственост в местностите „ПОД МАНАСТИРА”,и „САКАРКА” по плана на новообразуваните имоти, землище Шумен с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.15 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 530 кв.м., частна общинска собственост, АОС № 4685/2016 г да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена 1 655.00лв /хиляда шестотин петдесет и пет лева/.

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.16 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 331 кв.м., частна общинска собственост, АОС № 4686/2016 г да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена 1 035.00лв /хиляда тридесет и пет лева/.

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.26 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 280 кв.м., частна общинска собственост, АОС № 4687/2016 г да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена 875.00лв /осемстонин седемдесет и пет лева/.

4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.86 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 302 кв.м., частна общинска собственост, АОС № 4688/2016 г да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена 945.00лв /деветстотин четиридесет и пет лева/.

5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.390 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 789 кв.м., частна общинска собственост, АОС № 4710/2016 г да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена 2 460.00лв /две хиляди четиристотин и шестдесет лева/.

6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.322 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 860 кв.м., частна общинска собственост, АОС № 4711/2016 г да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена 2 690.00лв /две хиляди шестотин и деветдесет лева/.

7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.400 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 1590 кв.м., частна общинска собственост, АОС № 4712/2016 г да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена 4970.00лв /четири хиляди деветстотин и седемдесет лева/.

8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.52 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 517 кв.м., частна общинска собственост, АОС № 4690/2016 г да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена 1580.00лв /хиляда петстотин и осемдесет лева/.

ІІ. Търгът да се проведе на 21.06.2016г. от 11:00 ч. в зала 304 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите

1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 100.00 лв. /сто лева/ до 16:00 ч. на 20.06.2016 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 20.06.2016 г.

4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 20.06.2016 г.

5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658, Ж.Грозданова.

ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 29.06.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


06 юни 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 91;92;93 от 02.06.2016год.

РС № 91/02.06.2016г за обект: „Сграда за производство, пакетаж и съхранение на земеделска продукция“ в УПИ ІІ-ПСД, кв.1а по регулационния план на с.Панайот Волов, Община Шумен

РС № 92/02.06.2016г за обект: „Козметичен и фризьорски салон“ в УПИ ІІ-„Жилищно строителство“ в кв.63а, по регулационния план на гр.Шумен

РС № 93/03.06.2016г за обект: „Постройка за съхранение на селскостопанска продукция“ в УПИ І-77, кв.11 по плана на с. Радко Димитриево, Община Шумен.


03 юни 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за издадено разрешение за строеж изпратено с писмо изх.№ УТ-28-004 от 03.06.2016г. до РО НСК – Шумен, при РД НСК Североизточен район :

№ РС – № 90 от 02.06.2016год.

Обект:”ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА и плътна ограда с дължина 9,04м и височина до 2,20м по източната регулационна граница с УПИ ХVI-59, кв.230, изпълнена изцяло в имота на възложителя“.

Местоположение: УПИ ХVII-64, кв.230 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.664.64 по КК на гр.Шумен, ул.“Алеко Константинов“