Начало Търгове и конкурси

Търгове, конкурси и съобщения

08 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

чл.137, ал.2 от ЗТ прекратена категоризация


04 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52132.82.1 по кадастралната карта на с. Новосел, общ.Шумен, местност "МЕЗАР КОРУ" с площ 101.960 дка., категория на земята ІV, АОС № 1361/2003 г., при начална тръжна цена 81600.00 лв. /осемдесет и една хиляди и шестстотин лева/.

2. Търгът ще се проведе на 18.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.2. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.3. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.07.2014 г.

3. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 25.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618

03 юли 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 30 / тридесет / години, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 17573.26.266 по кадастралната карта на с. Градище, местност „Мини поток", с площ 80 851 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение, категория на земята – пета, АОС № 4235, с начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 1 836 лв.;

1.2. Поземлен имот с идентификатор 17573.26.267 по кадастралната карта на с. Градище, местност „Мини поток", с площ 112 646 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение, категория на земята – пета, АОС № 4234, с начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 2 558 лв.;

1.3. Поземлен имот с идентификатор 17573.26.268 по кадастралната карта на с. Градище, местност „Мини поток", с площ 112 212 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение, категория на земята –пета, АОС № 4233, с начална тръжна цена за годишно арендно плащане в размер на 2 548 лв.

Търгът ще се проведе на 16.07.2014 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

Начални тръжни цени за годишно арендно плащане :

- за имот с идентификатор 17573.26.266 – 1836 лв.

- за имот с идентификатор 17573.26.267 - 2558 лв

- за имот с идентификатор 17573.26.268 – 2548 лв.

Върху достигнатата арендна цена не се начислява ДДС.

Условия:

Наемателят се задължава за срока на арендата да не променя начина на трайно ползване на имотите;

В срок до 4 / четири / години от подписването на арендния договор да бъдат възстановени трайните насаждения / овощна градина /.

Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозити в размер на 918 лв. за имот № 17573.26.266, 1279 лв. за имот № 17573.26.267 и 1274 лв. за имот № 17573.26.268 до 14:00 ч. на 15 юли 2014 г. в каса № 320 / ІІІ етаж / на Общината в приемните дни и часове на Общината или по банкова сметка № IBAN: BG56IABG74773300586600 при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен, BIC: IABGBGSF.

Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв./ петдесет лева / с вкл. ДДС за всеки от имотите и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж на общината или по банкова сметка № IBAN: BG85IABG74778400586700, код за вид плащане № 447000 при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен, BIC: IABGBGSF.

Тръжната документация се получава от стая № 370 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14 часа на 15.07.2014 г.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 15:00 ч. на 15.07.2014 г.

Оглед на имотите, обект на търга може да се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня предхождащ търга съвместно с кмета на с. Градище, Община Шумен след предизвестие.

При неявяване на кандидати, повторен търг за имотите ще се проведе на 23 юли 2014 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: - IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

За справки и информация – тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717.


18 юни 2014 г.

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 8 броя поземлени имоти-частна общинска собственост в местностите „ПОД МАНАСТИРА” и „ПОРЕК” по плана на новообразуваните имоти, землище Шумен, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.8 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 693 кв.м., АОС № 4230/2014 г.;начална тръжна цена 2 100.00лв./две хиляди и сто лева/.

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.332 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 340 кв.м., АОС № 4228/2014 г.;начална тръжна цена 1 030.00лв. /хиляда и тридесет лева/.

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.654.267 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 568 кв.м., АОС № 4227/2014 г.; начална тръжна цена 1 720.00 лв./ хиляда седемстотин и двадесет лева/.

4. 3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.212 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 604 кв.м., АОС № 4229/2014 г.; начална тръжна цена 1 830.00 лв./ хиляда осемстотин и тридесет лева/.

5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.652.354 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 789 кв.м., АОС № 4238/2014 г.; начална тръжна цена 2 390.00 лв./две хиляди триста и деветдесет лева/.

6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.677.99 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОРЕК” с площ 500 кв.м., АОС № 4226/2014 г.; начална тръжна цена 2 960.00 лв./ две хиляди деветстотин и шестдесет лева/.

7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.677.428 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОРЕК” с площ 500 кв.м., АОС № 4225/2014 г.; начална тръжна цена 2 960.00 лв./ две хиляди деветстотин и шестдесет лева/.

8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.677.427 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОРЕК” с площ 709 кв.м., АОС № 4224/2014 г.; начална тръжна цена 4 200.00 лв./четири хиляди и двеста лева/.

ІІ. Търгът да се проведе на 25.06.2014 г. от 11.00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите

1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 100.00 лв. /сто лева/ до 16:00 ч. на 24.06.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 24.06.2014

4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 24.06.2014 г.

5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658.

ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 02.07.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


16 юни 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за процедура за предоставяне на концесия

Община Шумен съобщава за процедура за предоставяне на концесия за строителство:

Предмет и обект на концесията:

Предмет на концесията: Проектиране и частично изграждане на обект „Общинска тенис база" – публична общинска собственост, находяща се в гр. Шумен, ул. „Преслав", и управлението и поддържането на целия обект след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера.

Обект на концесията: „Общинска тенис база" – публична общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 83510.671.64 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 4582 кв.м., съответстващ на УПИ ІV в квартал 298 по плана на гр. Шумен, включващ сграда с идентификатор 83510.671.64.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със застроена площ 82 кв.м., на един етаж, състояща се от кафе-клуб, склад, треньорска стая, съблекалня и сервизни помещения.

Обявлението е публикувано на електронната страница на „Държавен вестник”: http://dv.parliament.bg под № 1 от 11.06.2014г.

Срок за получаване на документация за участие в процедурата – 18.07.2014г., 12.00ч.

Срок за подаване на заявленията – 21.07.2014г., 12.00ч.

Лице за контакти: Росица Антонова – н-к отдел „ИРСД”, тел. 054 857 708


12 юни 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция медиатор - 3бр.)

Задание за работа и обхват на услугите

Покана за изразяване на интерес

Примерна форма за професионална биография (CV)


12 юни 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог - 3бр.)

Задание за работа и обхват на услугите

Покана за изразяване на интерес

Примерна форма за професионална биография (CV)


06 юни 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 2 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Ветрище, общ.Шумен:

1.1. ИМОТ с номер 019027 по КВС в землището на с.Ветрище, общ.Шумен в местността "ЯСАЦИТЕ" с площ 6.000 дка. и АОС № 4028/2013 г., при начална тръжна цена 6000.00 лв. /шест хиляди лева/.

1.2. ИМОТ с номер 027002 по КВС в землището на с.Ветрище, общ.Шумен в местността "ЯСАЦИТЕ" с площ 0.541 дка. и АОС № 4003/2013 г., при начална тръжна цена 650.00 лв. /шестстотин и петдесет лева/.

2. Търгът да се проведе на 18.06.2014 г. от 10:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00ч. на 17.06.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.06.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.06.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


06 юни 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ИМОТ с номер 021039 по КВС в землището на с.Велино, общ.Шумен в местността "АДАТА" с площ 50.028 дка. и АОС № 2359/2006 г., при начална тръжна цена 50 050.00 лв. /петдесет хиляди и петдесет лева/.

2. Търгът да се проведе на 18.06.2014 г. от 10:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00ч. на 17.06.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.06.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.06.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


06 юни 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 4 бр. поземлени имоти в землището на с.Васил Друмев, общ.Шумен:

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.80.7 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "ДОЛНИ ЧАИРИ" с площ 0.551 дка. и АОС № 4250/2014 г.; начална тръжна цена 500.00 лв. /петстотин лева/.

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.32.110 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "ГОРНИ ЧАИРИ" с площ 3.322 дка. и АОС № 4251/2014 г.; начална тръжна цена 2000.00 лв. /две хиляди лева/.

1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.32.115 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "ГОРНИ ЧАИРИ" с площ 2.333 дка. и АОС № 1411/2003 г.; начална тръжна цена 1400.00 лв. /хиляда и четиристотин лева/.

1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.3.36 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "КЪРК ДЕЛИМ" с площ 3.720 дка. и АОС № 4252/2014 г.; начална тръжна цена 2650.00 лв. /две хиляди шестстотин и петдесет лева/.

2. Търгът да се проведе на 18.06.2014 г. от 10:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00ч. на 17.06.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.06.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.06.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


06 юни 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 83510.10.216 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността КУВАНЛЪК с площ 401 кв.м. и АОС № 3207/2011 г., при начална тръжна цена 6015.00 лв. /шест хиляди и петнадесет лева/.

2. Търгът да се проведе на 18.06.2014 г. от 10:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00ч. на 17.06.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.06.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.06.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


06 юни 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 20 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Струйно, общ.Шумен:

1.1. ИМОТ с номер 059016 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "АЛАНДЖИК" с площ 32.356 дка. и АОС № 1849/2005 г. при начална тръжна цена 32 400.00 лв. /тридесет и две хиляди и четиристотин лева/;

1.2. ИМОТ с номер 061002 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "АЛАНДЖИК" с площ 64.607 дка. и АОС № 1850/2005 г. при начална тръжна цена 64 650.00 лв. /шестдесет и четири хиляди шестстотин и петдесет лева/;

1.3. ИМОТ с номер 059018 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "АЛАНДЖИК" с площ 10.388 дка. и АОС № 1947/2005 г. при начална тръжна цена 10 400.00 лв. /десет хиляди и четиристотин лева/;

1.4. ИМОТ с номер 047014 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "БАБА АРМУТ" с площ 10.840 дка. и АОС № 1946/2005 г. при начална тръжна цена 10 850.00 лв. /десет хиляди осемстотин и петдесет лева/;

1.5. ИМОТ с номер 005014 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "ДЕРЕКИН" с площ 1.167 дка. и АОС № 1925/2005 г. при начална тръжна цена 1 200.00 лв. /хиляда и двеста лева/;

1.6. ИМОТ с номер 005015 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "ДЕРЕКИН" с площ 1.489 дка. и АОС № 1926/2005 г. при начална тръжна цена 1 500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/;

1.7. ИМОТ с номер 003008 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "ДЕРЕКИН" с площ 9.013 дка. и АОС № 1945/2005 г. при начална тръжна цена 6 350.00 лв. /шест хиляди триста и петдесет лева/;

1.8. ИМОТ с номер 060022 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "ДЮЗЕКИНЛИК" с площ 24.853 дка. и АОС № 1942/2005 г. при начална тръжна цена 17400.00 лв. /седемнадесет хиляди и четиристотин лева/;

1.9. ИМОТ с номер 001004 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "ИРИ КОРУ" с площ 47.342 дка. и АОС № 1937/2005 г. при начална тръжна цена 47 350.00 лв. /четиридесет и седем хиляди триста и петдесет лева/;

1.10. ИМОТ с номер 002004 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "ИРИ КОРУ" с площ 21.685 дка. и АОС № 1938/2005 г. при начална тръжна цена 21 700.00 лв. /двадесет и една хиляди и седемстотин лева/;

1.11. ИМОТ с номер 020002 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "КЕШЕРЛЪК" с площ 0.769 дка. и АОС № 1932/2005 г. при начална тръжна цена 700.00 лв. /седемстотин лева/;

1.12. ИМОТ с номер 020008 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "КЕШЕРЛЪК" с площ 0.583 дка. и АОС № 1933/2005 г. при начална тръжна цена 500.00 лв. /петстотин лева/;

1.13. ИМОТ с номер 020018 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "КЕШЕРЛЪК" с площ 0.990 дка. и АОС № 1934/2005 г. при начална тръжна цена 800.00 лв. /осемстотин лева/;

1.14. ИМОТ с номер 000023 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "КЕШЕРЛЪК" с площ 3.534 дка. и АОС № 1934/2005 г. при начална тръжна цена 2 500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/;

1.15. ИМОТ с номер 016006 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "КЕШЕРЛЪК" с площ 15.657 дка. и АОС № 1940/2005 г. при начална тръжна цена 14 100.00 лв. /четиринадесет хиляди и сто лева/;

1.16. ИМОТ с номер 018013 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "КЕШЕРЛЪК" с площ 12.662 дка. и АОС № 1943/2005 г. при начална тръжна цена 11 400.00 лв. /единадесет хиляди и четиристотин лева/;

1.17. ИМОТ с номер 025016 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "КОЗЛУК" с площ 4.702 дка. и АОС № 1941/2005 г. при начална тръжна цена 4 250.00 лв. /четири хиляди и двеста и петдесет лева/;

1.18. ИМОТ с номер 000002 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "ТЕКЕ ЯСАК" с площ 2.744 дка. и АОС № 1923/2005 г. при начална тръжна цена 2 200.00 лв. /две хиляди и двеста лева/;

1.19. ИМОТ с номер 008007 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "ТЕКЕ ЯСАК" с площ 0.783 дка. и АОС № 1927/2005 г. при начална тръжна цена 650.00 лв. /шестстотин и петдесет лева/;

1.20. ИМОТ с номер 008008 по КВС в землището на с.Струйно, общ.Шумен в местността "ТЕКЕ ЯСАК" с площ 0.591 дка. и АОС № 1928/2005 г. при начална тръжна цена 500.00 лв. /петстотин лева/.

2. Търгът да се проведе на 18.06.2014 г. от 10:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00ч. на 17.06.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.06.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.06.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


06 юни 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 3 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на гр.Шумен:

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.466.8 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността "ПОД СЕЛО" с площ 5.361 дка. и АОС № 4244/2014 г., при начална тръжна цена 5900.00 лв. /пет хиляди и деветстотин лева/.

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.466.10 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността "ПОД СЕЛО" с площ 0.328 дка. и АОС № 4245/2014 г., при начална тръжна цена 400.00 лв. /четиристотин лева/.

1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.466.949 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността "ПОД СЕЛО" с площ 1.899 дка. и АОС № 4246/2014 г., при начална тръжна цена 2100.00 лв. /две хиляди и сто лева/.

2. Търгът да се проведе на 18.06.2014 г. от 10:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00ч. на 17.06.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.06.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.06.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


06 юни 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 2 бр. поземлени имоти - частна общинска собственост в землището на с.Салманово, общ.Шумен:

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ кадастрален № 097001 в землището на с.Салманово с ЕКАТТЕ 65187, общ.Шумен в местността “КОМЛУКА” с площ 10.308 дка., начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята – VІ, АОС № 1751/2004 г., при начална тръжна цена - 7 250.00 лв. /седем хиляди двеста и петдесет лева/.

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ кадастрален № 106007 в землището на с.Салманово с ЕКАТТЕ 65187, общ.Шумен в местността “МЕША ДВОР” с площ 5.000 дка., начин на трайно ползване – нива, категория на земята – VІІ, АОС № 991/2002 г., при начална тръжна цена - 3 000.00 лв. /три хиляди лева/.

2. Търгът да се проведе на 18.06.2014 г. от 10:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00ч. на 17.06.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.06.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.06.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


06 юни 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 2 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Мараш, общ.Шумен:

1.1. ИМОТ с номер 124017 по КВС в землището на с.Мараш, общ.Шумен в местността "ПОПОВ ЯСАК" с площ 0.628 дка. и АОС № 4241/2014 г. при начална тръжна цена 800.00 лв. /осемстотин лева/.

1.2. ИМОТ с номер 133001 по КВС в землището на с.Мараш, общ.Шумен в местността "ТУЗЛУДЖА" с площ 25.247 дка. и АОС № 4242/2014 г. при начална тръжна цена 30300.00 лв. /тридесет хиляди и триста лева/.

2. Търгът да се проведе на 18.06.2014 г. от 10:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00ч. на 17.06.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.06.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.06.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


06 юни 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните следните 3 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Мадара, общ.Шумен:

1.1. ПИ с номер 018328 по КВС в землището на с.Мадара, общ.Шумен в местността "КАСЧЕИР" с площ 0.782 дка. и АОС № 2695/2008 г., при начална тръжна цена 1600.00 лв. /хиляда и шестстотин лева/.

1.2. ПИ с номер 018316 по КВС в землището на с.Мадара, общ.Шумен в местността "КАСЧЕИР" с площ 0.909 дка. и АОС № 2633/2007, при начална тръжна цена 1850.00 лв. /хиляда осемстотин и петдесет лева/.

1.3. ПИ с номер 018212 по КВС в землището на с.Мадара, общ.Шумен в местността "КАСЧЕИР" с площ 2.473 дка. и АОС № 3171/2010 г., при начална тръжна цена 4950.00 лв. /четири хиляди деветстотин и петдесет лева/.

2. Търгът да се проведе на 18.06.2014 г. от 10:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00ч. на 17.06.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.06.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.06.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


06 юни 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. 1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛЕРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV-666 в кв.20 по регулационния план на с.Мадара, общ.Шумен с площ 1293 кв.м., АОС № 2483/2007 г., при начална тръжна цена 25 860.00 лв. /двадесет и пет хиляди осемстотин и шестдесет лева/ без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 18.06.2014 г. от 10:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00ч. на 17.06.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.06.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.06.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


06 юни 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 3 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Кладенец, общ.Шумен:

1.1. ИМОТ с номер 009040 по КВС в землището на с.Кладенец, общ.Шумен, в местността "ПЛАДНИЩЕ" с площ 1.331 дка. и АОС № 3943/2013 г., при начална тръжна цена 800.00 лв. /осемстотин лева/.

1.2. ИМОТ с номер 005066 по КВС в землището на с.Кладенец, общ.Шумен, в местността "ЛОЗЯ СТЪПАТА" с площ 0.703 дка., АОС № 4247/2014 г., при начална тръжна цена 600.00 лв. /шестстотин лева/.

1.3. ИМОТ с номер 005080 по КВС в землището на с.Кладенец, общ.Шумен, в местността "ЛОЗЯ СТЪПАТА" с площ 1.473 дка., АОС № 4248/2014 г., при начална тръжна цена 1200.00 лв. /хиляда и двеста лева/.

2. Търгът да се проведе на 18.06.2014 г. от 10:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00ч. на 17.06.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.06.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.06.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


06 юни 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23813.56.26 по кадастралната карта на с.Друмево, общ.Шумен в местността "ХРИСТОБАНКОВАТА МЕЛНИЦА" с площ 3.001 дка. и АОС № 4243/2014 г., при начална тръжна цена 1550.00 лв. /хиляда петстотин и петдесет лева/.

2. Търгът да се проведе на 18.06.2014 г. от 10:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00ч. на 17.06.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.06.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 17.06.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 15.07.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


06 юни 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 30 / тридесет / стопански години, както следва:

- имот № 010116 с площ 27,415 дка, начин на трайно ползване овощна градина, ІІІ категория, местност „Лозята” в землището на с. Царев брод, Община Шумен, АОС № 1238;

- имот № 010117 с площ 49,692 дка, начин на трайно ползване овощна градина, ІІІ категория, местност „Лозята” в землището на с. Царев брод, Община Шумен, АОС № 1239;

Търгът ще се проведе на 19.06.2014 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните условия:

- Наемателят се задължава за срока на арендата да не променя начина на трайно ползване на имотите;

- В срок до 4 /четири / години от подписването на арендния договор да бъдат възстановени трайните насаждения / овощна градина /.

Начални тръжни цени за годишно арендно плащане :

- за имот № 010116 – 932.00 лв.

- за имот № 010117 – 1690.00 лв.

Върху достигнатата арендна цена не се начислява ДДС.

Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 466 лв. за имот № 010116 и 845 лв. за имот № 010117 до 14:00 ч. на 18 юни 2014 г. в каса № 320 / ІІІ етаж / на Общината в приемните дни и часове на Общината или по банкова сметка № IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. / петдесет лева / с вкл. ДДС и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж на общината или по банкова сметка № IBAN: BG85IABG74778400586700, код за вид плащане № 447000, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, Тръжната документация се получава от стая № 370 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината / 204 стая / до 15:00 ч. на 18.06.2014 г.

Оглед на имотите, обект на търга може да се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня предхождащ търга съвместно с кмета на с. Царев брод, Община Шумен след предизвестие.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 26 юни 2014 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: - IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

За справки и информация – тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717.


03 юни 2014 г.

С П И С Ъ К

на одобрените кандидатите за включване в обучение по следните специалности „Екскурзовод” /3 души/ и ”Аниматор в туризма” /6 човека/ по Проект «Оттука започва България», в изпълнение на договор BG161PO001/3.1-03/2010/027

1. Тамара Ангелова Ивелинова

2. Айнур Еюбова Велиева

3. Дарина Петрова Димитрова

4. Недка Жечкова Йорданова

5. Траяна Галинова Стоянова

6. Павлина Донева Стоянова

7. Ангелина Атанасова Ангелова

8. Боряна Владимирова Борисова

9. Камелия Ганчева Янкова


27 май 2014 г.

ПОКАНА

Община Шумен набира кандидати за включване в обучение по следните специалности „Екскурзовод” /3 души/ и ”Аниматор в туризма” /6 човека/ по Проект «Оттука започва България», в изпълнение на договор BG161PO001/3.1-03/2010/027.

След приключване на проекта през м. Май 2015 г. обучените лица ще бъдат назначени на щат както следва: 1 екскурзовод и 1 аниматор за нуждите на НИАР „Мадара”; 1 екскурзовод и 1 аниматор за нуждите на ГАНКЦ „Шуменска крепост” и 1 екскурзовод и 4 аниматора за нуждите на групов Паметник на Културата „Историческа зона старият Шумен”

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Основни изисквания

• да са физически лица;

• да имат средно образование;

• да познават нормативната уредба в областта на туризма;

• да притежават компютърна грамотност;

• да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.2. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

• Владеене на чужд език /Английски, немски, френски, руски/

• Да имат висше образование – бакалавър или по-голяма степен;

2. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да подадат документи в стая 204 Деловодство в сградата на общинска администрация Шумен, не по-късно от 12,00 ч. на 02.06.2014 г.

Необходими документи:

Автобиография

Копие от диплома за завършено образование

Други документи по преценка на кандидата

За допълнителна информация 054 857 620 и 054 857 647


23 май 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи за стопанската 2014/2015 г. от Общинския поземлен фонд за срок до 5 стопански години и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок до 1 стопанска година по землища, дати на провеждане и часове, както следва:

Населено мястоПърва дата на провеждане на търгаЧасВтора дата на провеждане на търгЧас
1.Белокопитово04.06.2014 г.9.0011.06.2014 г.9.00
2.В. Друмев04.06.2014 г.9.0011.06.2014 г.9.00
3.Ветрище04.06.2014 г.9.0011.06.2014 г.9.00
4.Вехтово04.06.2014 г.9.0011.06.2014 г.9.00
5.Дибич04.06.2014 г.9.0011.06.2014 г.9.00
6.Друмево04.06.2014 г.9.0011.06.2014 г.9.00
7.П. Волов04.06.2014 г.10.0011.06.2014 г.10.00
8.Костена река04.06.2014 г.10.0011.06.2014 г.10.00
9.Струйно04.06.2014 г.10.0011.06.2014 г.10.00
10.Овчарово04.06.2014 г.10.0011.06.2014 г.10.00
11.Мадара04.06.2014 г.10.0011.06.2014 г.10.00
12.Кладенец04.06.2014 г.10.0011.06.2014 г.10.00
13.Мараш04.06.2014 г.11.0011.06.2014 г.11.00
14.Средня04.06.2014 г.11.0011.06.2014 г.11.00
15.Шумен04.06.2014 г.11.0011.06.2014 г.11.00
16.Макак04.06.2014 г.11.0011.06.2014 г.11.00
17.Мътница04.06.2014 г.11.0011.06.2014 г.11.00
18.Дивдядово04.06.2014 г.11.0011.06.2014 г.11.00
19.Черенча04.06.2014 г.13.0011.06.2014 г.13.00
20.Ивански04.06.2014 г.13.0011.06.2014 г.13.00
21.Лозево04.06.2014 г.13.0011.06.2014 г.13.00
22.Р. Димитриево04.06.2014 г.13.0011.06.2014 г.13.00
23.Велино04.06.2014 г.13.0011.06.2014 г.13.00
24.Ил. Р. Блъсков04.06.2014 г.14.0011.06.2014 г.14.00
25.Салманово04.06.2014 г.14.0011.06.2014 г.14.00
26.Градище04.06.2014 г.14.0011.06.2014 г.14.00
27.Новосел04.06.2014 г.14.0011.06.2014 г.14.00
28.Царев брод04.06.2014 г.14.0011.06.2014 г.14.00

Търговете ще се проведат в зала 363 на Община Шумен.

Депозит за участие в размер на 10 % от началната годишна тръжна цена за съответната категория земя се внася в каса № 320 на Общината след предварително изчисляване в 370 стая на общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга.

Начални годишни тръжни цени по видове и категории земи:

Вид на обработваемата земя по НТПКатегория на земятаНачални годишни тръжни цени в лв./дка
НивиІІІ и ІV24,20
V и VІ17,00
VІІ и над VІІ11,40
Трайни насажденияІІІ и ІV34,00
V и VІ22,70
VІІ и над VІІ17,00
Други многогодишни културиІІІ и ІV22,70
V и VІ14,30
VІІ и над VІІ11,40
Ливади всички категориивсички категории7,00
Друга селскостопанска териториявсички категории6,30

Тръжната документация с цена 15.00 лв. с вкл. ДДС се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 15:00 ч. на 03.06.2014 г.

Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместници на съответните населени места по местонахождение на имотите.

Списъци на свободните имоти от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ , включени в търговете за стопанската 2014/2015 г. по землища, начини на трайно ползване, площи, местности и категории.

За информация: тел. 054/857 710 и 857 717 в Община Шумен


16 май 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери за 2014 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти както следва :

1.1.Имот № 17573.53.122 с площ 166,808 дка, начин на трайно ползване пасище, мера, ІV категория, местност „Мерата” в землището на с. Градище, Община Шумен.

1.2.Част от имот № 32706.28.43 с площ 97,483 дка, начин на трайно ползване пасище, ІV категория, местност„Юртлук” в землището на с. Ил.Р.Блъсков, Община Шумен.

1.3.Част от имот № 32706.34.1 с площ 43,247 дка, начин на трайно ползване пасище, ІІІ категория, местност„Ясаклък” в землището на с. Ил.Р.Блъсков, Община Шумен.

1.4.Част от имот № 32706.34.4 с площ 161,055 дка, начин на трайно ползване пасище, ІІІ категория, местност„Ясаклък” в землището на с. Ил.Р.Блъсков, Община Шумен.

1.5.Част от имот № 32706.20.106 с площ 44,121 дка, начин на трайно ползване пасище, ІV категория, местност„Благовска мера” в землището на с. Ил.Р.Блъсков, Община Шумен.

1.6.Имот № 32706.29.36 с площ 84,433 дка, начин на трайно ползване пасище, V категория, местност„Герен” в землището на с. Ил.Р.Блъсков, Община Шумен.

1.7.Част от имот № 000076 с площ 14,133 дка, начин на трайно ползване пасище, мера, ІV категория, местност „Зад корията” в землището на с. Кладенец, Община Шумен.

1.8.Част от имот № 000045 с площ 21,528 дка, начин на трайно ползване пасище, мера, VІІ категория, местност „Пладнище” в землището на с. Кладенец, Община Шумен.

1.9.Част от имот № 000085 с площ 10,989 дка, начин на трайно ползване пасище, мера, VІІ категория, местност „Ясаци язовира” в землището на с. Кладенец, Община Шумен.

1.10.Имот № 000025 с площ 23,893 дка, начин на трайно ползване пасище, мера, ІV категория, местност „Нови ниви” в землището на с. Кладенец, Община Шумен.

1.11.Имот № 000057 с площ 45,670 дка, начин на трайно ползване пасище, мера, ІV категория, местност „Черешите” в землището на с. Кладенец, Община Шумен.

1.12.Част от имот № 085001 с площ 2,892 дка, начин на трайно ползване пасище, мера, V категория, местност „Кирчова ачма” в землището на с. Костена река, Община Шумен.

1.13.Част от имот № 085002 с площ 106,848 дка, начин на трайно ползване пасище, мера, V категория, местност „Кирчова ачма” в землището на с. Костена река, Община Шумен.

1.14. Част от имот № 084001 с площ 198,097 дка, начин на трайно ползване пасище, мера, ІV категория, местност „Узуналан” в землището на с. Костена река, Община Шумен.

Търгът ще се проведе на 28.05.2014 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.

Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена се внася в каса № 320 на Общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга.

Началната годишна тръжна цена е 5.00 лв/дка. за всички категории земи.

Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

До участие в търга да се допускат само земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни и лица, които са поели задължение да поддържат в добро земеделско и екологично състояние общинските пасища и мери.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 27.05.2014 г.

Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместници на съответните населени места по местонахождение на имотите.

За информация: тел. 054/857 710 и 857 729 в Община Шумен


16 май 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

1. Публично оповестен търг с ТАЙНО наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Сладкарница с обща площ от 61.40 кв.м., / 44.00 кв.м. търг.пл. и 17.40 кв.м. склад /, намираща се в с.Новосел, Община – Шумен – за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 703.00 лв.

- размер на депозита - 71.00 лв.

1.2. Помещение от 45.00 кв.м., намиращо се в с.Струйно, Община – Шумен за търговска дейност

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 943.00 лв.

- размер на депозита - 95.00 лв.

1.3.Помещения с обща площ от 112.00 кв.м., намиращи се на ул.”Л.Кошут”№ 2 в гр.Шумен – на партерния етаж - за офис.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 6129.00 лв.

- размер на депозита - 613.00 лв.

1.4. Помещение от 13.00 кв.м., намиращо се в гр.Шумен, ул.”Л.Кошут” № 2, ет.1, стая № 100 – за офис.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 712.00 лв.

- размер на депозита - 72.00 лв.

1.5. Помещение от 13.30 кв.м., намиращо се в гр.Шумен, ул.”Л.Кошут” № 2, ет.1, стая № 101 – за офис.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 728.00 лв.

- размер на депозита - 73.00 лв.

1.6. Помещения от 35.60 кв.м., намиращи се в гр.Шумен, ул.”Л.Кошут” № 2, ет.1, стая № 102 и № 103 – за офис.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1948.00 лв.

- размер на депозита - 195.00 лв.

1.7. Помещение от 15.50 кв.м., намиращо се в гр.Шумен, ул.”Л.Кошут” № 2, ет.1, стая № 104 – за офис.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 849.00 лв.

- размер на депозита - 85.00 лв.

1.8. Помещение от 15.50 кв.м., намиращо се в гр.Шумен, ул.”Л.Кошут” № 2, ет.1, стая № 105 – за офис.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 849.00 лв.

- размер на депозита - 85.00 лв.

1.9. Помещение от 13.00 кв.м., намиращо се в гр.Шумен, ул.”Л.Кошут” № 2, ет.2, стая № 200 – за офис.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 712.00 лв.

- размер на депозита - 72.00 лв.

1.10. Помещение от 15.50 кв.м., намиращо се в гр.Шумен, ул.”Л.Кошут” № 2, ет.2, стая № 203 – за офис.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 849.00 лв.

- размер на депозита - 85.00 лв.

1.11. Помещение от 15.50 кв.м., намиращо се в гр.Шумен, ул.”Л.Кошут” № 2, ет.2, стая № 204 – за офис.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 849.00 лв.

- размер на депозита - 85.00 лв.

2. Търгът да се проведе на 03.06.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

3. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 15 лв. без ДДС. Таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00ч. на 02.06.2014 год., след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 02.06.2014 год., в касата на Община Шумен-стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината-стая № 204, до 16:00 ч на 02.06.2014 г.

6. Внесеният депозит от спечелилия търга участник, се прихваща от наемната цена.

7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 10.06.2014 год. от 10.00 часа в стая № 248, а срокът за получаване на тръжни документи е до 14.00 часа на 09.06.2014 год., като депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 09.06.2014 год., а заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 09.06.2014 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.

9. Класираните на първо и второ място за обекта, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

10. Цените са без включен ДДС. Данъкът се начислява върху наемната цена.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и отговорност на наемателя.

12. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 7 дни да извърши нотариална заверка на подпис.

13. Всички обекти се предоставят празни – без оборудване.

За справки тел. 054/857-658


13 май 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция стоматолог)

Задание за работа и обхват на услугите

Покана за изразяване на интерес

Примерна форма за професионална биография (CV)


13 май 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция лекар-педиатър)

Задание за работа и обхват на услугите

Покана за изразяване на интерес

Примерна форма за професионална биография (CV)


13 май 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция медиатор)

Задание за работа и обхват на услугите

Покана за изразяване на интерес

Примерна форма за професионална биография (CV)


13 май 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция медицинска сестра)

Задание за работа и обхват на услугите

Покана за изразяване на интерес

Примерна форма за професионална биография (CV)