Начало Търгове и конкурси

Търгове, конкурси и съобщения

20 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:

№ 53 от 19.04.2017год. за обект: „Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по четири обособени позиции“: в частта на обособен позиция №1:“Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Шумен, ул.“Одрин“ №14 в УПИ II-„ОЖС и гаражи“, кв.351 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.668.126 по КК на гр.Шумен.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


18 април 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед № РД-25-670


13 април 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.511 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 155 кв.м., за който е отреден УПИ V-756 в кв.132 по плана на гр.Шумен, заедно с попадащата в него жилищна сграда с идентификатор 83510.662.511.1 със ЗП 54 кв.м., с АОС 4767/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 03.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 43000.00 лв. /четиридесет и три хиляди лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 9000.00 лв. /девет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите – ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 април 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.667.178.4.3 по кадастралната карта на гр. Шумен, представляващ трети етаж от масивна триетажна сграда със ЗП 102.70 кв.м. и изба с площ 72.81 кв.м., заедно с 0.3802 идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ се в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.667.178, за който е отреден УПИ V – „За административни нужди“ в кв. 255д по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4895/2017 г.

2. Търгът ще се проведе на 03.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 66000.00 лв. /шестдесет и шест хиляди лева/;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 14000.00 лв. /четиринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 април 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда – гараж № 5 с идентификатор 83510.671.160.1.17 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 24.96 кв.м., от които 6.12 кв.м. – складово помещение, заедно с 0.01271 идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, попадащ в секция „А“ на шестетажна жилищна сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.671.160, съответстващ на УПИ I – „Жилищно строителство“ в кв. 297 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3549/2012 г.

2. Търгът ще се проведе на 03.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 16000.00 лв. /шестнадесет хиляди лева/;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 април 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.666.577.1.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП-104.00 кв.м., представляващ втори жилищен етаж от двуетажна сграда, ИЗБА с площ 27.00 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, разположен в поземлен имот с идентификатор 83510.666.577, за който са отредени УПИ II-138 и УПИ XVI-138 в кв. 181 по действащия ПУП на гр. Шумен с АОС № 3261/2011 г.

2. Търгът ще се проведе на 03.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 23000.00 лв. /двадесет и три хиляди лева/;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 април 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.573 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 3346 кв.м., съответстващ на УПИ VII - „Хотел и ООД“ в кв. 655 по плана на гр. Шумен с АОС 4684/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 03.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 669 200.00 лв. /шестстотин шестдесет и девет хиляди и двеста лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 140 000.00 лв. /сто и четиридесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 април 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.449 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 569 кв.м., за който е отреден УПИ І в кв.562а по действащия ПУП на гр. Шумен с АОС № 4307/2014 г.

2. Търгът ще се проведе на 03.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 57000.00 лв. /петдесет и седем хиляди лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 12000.00 лв. /дванадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 април 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.416.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „ГОРЕН СУСУРЛУК“, с площ 680 кв.м., категория на земята VI, АОС № 4893/2017 г.

2. Търгът ще се проведе на 03.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 750.00 лв. /седемстотин и петдесет лева/;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 април 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.3 по кадастралната карта на с. Коньовец с площ 725 кв.м., съответстващ на УПИ ІІІ в кв. 10 по регулационния план на с. Коньовец с АОС № 4659/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 03.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 2900.00 лв. /две хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.05.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.05.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 10.05.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


12 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:

№ 50 от 12.04.2017год. за обект: „Вътрешна газова инсталация на спортна зала „Юнак“ и присъединяване към ГРТ ул.Илия Р.Блъсков“ №17 , находяща се в УПИ VI-2376, кв.192 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.666.642 по КК на гр.Шумен, ул.“Илия Р.Блъсков“ №17.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


12 април 2017 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, в т. ч. на кв. Дивдядово, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води на водоснабдителна система Шумен (ПСПВ-Шумен) със заустващ колектор от ПСПВ – Шумен до яз. „Шумен“ с дължина 945,84 м“ с обхват на имоти:

1. За Пречиствателната станция за питейни води за Водоснабдителна система – Шумен -поземлен имот с идентификатор 83510.682.69 по кадастралната карта на кв. Дивдядово

2. За заустващия колектор - имоти: 83510.558.26; 83510.557.27; 83510.558.56; 83510.590.29; 83510.558.31 и 83510.558.15. по кадастралната карта на гр. Шумен.

Информацията е на разположение в сградата на Община Шумен, както и на сайта на община Шумен. http://shumen.bg/doc/GreenBook/namerenia.htm

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


11 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Заповеди относно прекратяване на наемните правоотношения за общинско жилище


11 април 2017 г.

Уведомление

Относно изпълнение на Заповед № РД-25-179


11 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Чистота” – гр. Шумен при следните условия:

Характер и срок на трудовото правоотношение – срочен, за срок от три години.

Минимални изисквания към кандидатите:

1. Степен на образование – висше с образователна квалификационна степен „Магистър“;

2. Общ трудов стаж /по трудово и / или служебно правоотношение и / или приравнен към него/ – над 5 години;

3. Управленски опит – над 3 години.

Необходими документи:

1. Молба.

2. Професионална автобиография.

3. Диплома за завършено образование

4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж.

5. Свидетелство за съдимост.

6. Карта за медицински преглед.

Конкурсът ще се проведе чрез разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

Срок за подаване на документите – един месец от публикуването на обявата.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.

За справки: тел. 857-642


10 април 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН в качеството си на водеща организация по проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички”

Обявява подбор на образователни медиатори :

1 лице с четири часова заетост за ОУ „Хр. Ботев”,село Ивански, община Шумен и 2 лица с четири часова заетост за ДГ „Пролетна дъга”, гр. Шумен

Кратко описание на длъжността - образователен медиатор:

• Посредник между детската градина, училището и общността, който подпомага процесите на обхващане, записване и адаптация на децата и учениците в детската градина и училището, както и редовното им посещение на учебни занятия;

• Подпомага осигуряването на диференцирана грижа спрямо специфични потребности от подкрепа на отделните деца и ученици;

• Съдейства за приобщаване на родителската общност към идеята за по- добро образование, социализация и интеграция на децата им.

Изисквания към кандидатите:

• Да притежава образователна степен – минимум завършено средно образование;

• Да познава образователните и социални проблеми на ромската общност;

• Да владее езика на общността – ромски или турски;

• Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

• Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;

• Да притежава комуникативни умения;

• Да притежава компютърна грамотност (MS Word, Internet);

• Професионален опит – не се изисква.

Необходими документи:

• Заявление за заемане на длъжността по образец;

• Документ за самоличност за справка;

• Мотивационно писмо;

• Автобиография – европейски стандарт;

• Документи за придобита образователна степен и професионална квалификация- копие и оригинал за справка;

• Свидетелство за съдимост (ако лицето кандидатства за първи път за работно място по проекта);

• Декларация, че не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;

• Копие от сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти.

Образец на заявлението се получава в отдел „Образование, наука и развитие”, стая 356 на Община Шумен, бул. „Славянски” № 17 – г-жа Христина Баева. Документът може да се изтегли и от интернет страницата на Община Шумен на адрес: http://www.shumen.bg - раздел Търгове, конкурси и съобщения.

Провеждане на подбора:

1. Разглеждане на постъпилите документи, допускане до участие в подбора на кандидатите с редовни и пълни комплекти документи, отговарящи на предварително обявените изисквания.

2. Провеждане на събеседване с допуснатите кандидати и класиране в съответствие с критерии, съгласно Правилата за подбор и назначаване на образователен медиатор, утвърдени със Заповед № РД-25-680 от 10.04.2017 г. на Кмета на община Шумен.

Срок и място за подаване на документи:

• Срок за подаване на документи от 11.04.2017 год. до 28.04.2017 год.

• Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Шумен, Община Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 356, при г-жа Христина Баева – ръководител на проекта всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Подборът ще бъде извършен от комисия, определена със заповед на Кмета на община Шумен на 4 май 2017 г. от 14 30 ч. в зала 363 на Община Шумен.

Допълнителна информация: телефон 054/857 756, лице за контакт: Христина Баева


05 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж № 46 от 04.04.2017год.

РС № 46/04.04.2017г за обект: „Лятна кухня и стоп. постройка“ в УПИ ІV- 643, кв.16 по плана на с.Мараш, Община Шумен имот с идентификатор 47161.501.643 по КК на селото.


05 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

вх.№УТ-14-074 от 05.04.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-223/08.02.2017 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 83510.10.1005 по КК на гр. Шумен.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването до Административен съд Шумен.


05 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-038 от 05.04.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Преместване на участък от промишлен подземен газопровод“ на „Теси“ ООД в южно от ПИ 83510.670.368 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 340-д, УПИ ХХІV-Производствен терен-битова химия по регулационния план на гр. Шумен, в общински имот публична собственост ид. № 83510.670.212 по КК на града, е издадено Разрешение за строеж № 43/30.03.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 43/30.03.2017 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 43/30.03.2017 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


05 април 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-039 от 05.03.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Автосервиз“ на Живко Петев Петров в ПИ 83510.412.25 по кадастралния план на гр. Шумен, м.“Долен Сусурлук“, землище на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 44/31.03.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 44/31.03.2017 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 44/31.03.2017 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


28 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-040 от 27.03.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„МАГАЗИН ПРАКТИКЕР“ на „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД в ПИ 83510.669.491 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 344, УПИ ІІ-ООД по регулационния план на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 42/27.03.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 42/27.03.2017 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 42/27.03.2017 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


24 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ УТ-14-016 от 24.03.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл.62, ал.2 от АПК, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че:

със Заповед №РД-25-515 от 23.03.2017 г. на Кмета на Общината е одобрен:

Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ в обхват УПИ ХХХV, ХХХVІ, XXXVIII, XXXIX и XL от кв.2 по плана на гр.Шумен при следните условия:

1. С проекта за ПУП-План за регулация се обединяват УПИ ХХХV, ХХХVІ, XXXVIII и XXXIX в нов УПИ ХХХVІ с отреждане „Хипермаркет за строителни материали“. Променя отреждането на УПИ XL-„Производствени и складови дейности“ на „За обществено-обслужващи и складови дейности“.

2. С проекта за ПУП-План за застрояване се определи застрояване в новообразуваните УПИ със следните показатели:

- Устройствена зона – За УПИ ХХХVІ - устройствена зона „Пп“, а за УПИ XL - устройствена зона „Соп“.,

- Начин на застрояване – определя се свързано между УПИ XL, УПИ ХХХVІ и УПИ ХХVІ и свързано между УПИ ХХХVІІ, УПИ ХХХVІ и УПИ ХХVІІ,

- Характер на застрояване – определя се ниско с Н?10 м за УПИ XL и УПИ ХХХVІ.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Шумен /до 7.04.2017 г., включително/


24 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-004 от 24.01.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Складова база 149“ на „Попов Строй“ ЕООД в ПИ 83510.670.149 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 3369-а, УПИ ХХ-ПСД по регулационния план на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 8/23.01.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 8/23.01.2017 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 8/23.01.2017 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


23 март 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:

№ 35 от 16.03.2017год. за обект: „Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по две обособени позиции“: в частта на обособен позиция №1:“Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Шумен, ул.Перуника №12 и №16“ в УПИ I-„Жилищно строителство“, кв.222 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.662.115 по КК на гр.Шумен, ул.“Перуника“ №12 и №16.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


23 март 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 39,40 от 22.03.2017год.

РС № 39/22.03.2017г за обект: „Лятна кухня“ в УПИ ХV- 418, кв.12 по плана на с.Радко Димитриево, Община Шумен имот с идентификатор 61443.501.418 по КК на селото

РС № 40/22.03.2017г за обект: „Три сгради за съхранение на селскостопански инвентар“ в УПИ ІІІ- ПСД, кв.8 по плана на с.Лозево, Община Шумен и идентификатор 44032.502. 4 по КК на селото


22 март 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

вх.№УТ-14-014 от 22.03.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-430/10.03.2017 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА УПИ VI-3254, УПИ XVII-664, кв.146, по плана на гр. Шумен, общ. Шумен.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.

Началник Отдел „ТСУ“

Арх. Калин Костадинов


22 март 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

вх.№УТ-14-010 от 22.03.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-431/10.03.2017 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ VII-548, кв.23, по плана на гр. Шумен, общ. Шумен.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.

Началник Отдел „ТСУ“

Арх. Калин Костадинов


22 март 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

вх.№УТ-14-007 от 22.03.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:

ЗАПОВЕД ЗА ОТКАЗ ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-494/21.03.2017 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ V-543, кв.9, по плана на гр. Шумен, общ. Шумен.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.

Началник Отдел „ТСУ“

Арх. Калин Костадинов


22 март 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „Фуражи” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен и кв. Макак в гр. Шумен, както следва:

На 29, 30, 31 март 2017 г., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30 април 2017 г., и 1 и 2 май 2017 г. от 8 до 17 часа с наземна техника на пшеница, ечемик и слънчоглед срещу плевели, ръжди, мрежести петна, мана, септориоза, лактофол и плевели преди поникване със съответните препарати, дози и карантинни срокове както следва:
Група Вредител Препарат РЗДоза/дка Карантинен срок№ Удостоверение
Хербицид Плевели Дерби супер 3.3 г няма 01973/30.04.2015 г.
Хербицид ПлевелиБиатлон 4Д-ДЕШ 4.5 г няма 01312-1/16.06.2016 г.
Хербицид ПлевелиГрандтар супер 4 гр. няма01142-1/21.10.2010 г.
Фунгицид Ръжди, мрежести петна Аканто плюс75 мл. 42 дни 01337/15.09.2011 г.
Фунгицид Мана, септориозаТанго супер 100 мл. 50 дни 545/20.03.2014 г.
Фунгицид Ръжди, мрежести петнаСолигор70 мл.65 дни01267-2/28.04.2012 г.
Листна торЛактофолКонтеса800 мл. няма
Почвен хербицидПлевели преди поникванеФен 24 ек/смерч 24 ек 80- 100мл45 дни367-3/21.05.2012 г.
Почвен хербицид Плевели преди поникванеГардоприм плюс голд 500ск350мл60 дни01001-2/19.11.2013 г.

Подлежащите на третиране терени са в местностите както следва:
Местност 3емлище Площ / дка Култура № по кадастър

кадастър
№ по карта
1. МантърлъкШумен 300Пшеница2120
2. Летище2Шумен376Ечемик 46-47392-393
3. СтрумбаШумен420Пшеница492
4. Летище1Шумен202Пшеница48295 и 297
5. БрадърситеШумен229Пшеница50 и 55292-300-301
6. Стражата 1Шумен172Ечемик43403
7. Газ станциятаШумен500Пшеница пшеница 76132
8. Под линиятаШумен480Ечемик75135
9.Асма яка Шумен122Пшеница35273
10. МогилитеШумен326Пшеница20266
11. Над линиятаШумен570Пшеница60-76134
12. КарачалъкШумен649Пшеница221
13. Макак съртШумен878Пшеница30139
14. Чеир дереШумен365Ечемик33272
15. 7 ми километърШумен289Слънчоглед34244
16. БиволитеМакак273Слънчоглед10-3
17. Под горатаМакак420Ечемик144 и 146-2

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството / по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния / Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

За повече информация: тел.: 054/ 800276 и 0896668845 –“Фуражи” ООД

и тел.: 054/857710 – Община Шумен


22 март 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, гр.Шумен, че фирма „Алфа комерс” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва:

На 30, 31 март 2017 г. и на 1 април 2017 г. от 7 до 21 часа с наземна техника на пшеница срещу вредител плевели, брашнеста мана и септория с препарати: Гранстар Супер 50 СГ при доза 4 гр/дка без карантинен срок, Скорпио Супер 7,5 ЕВ при доза 100 мл/дка с карантинен срок 60 дни и Капало при доза 100 мл/дка с карантинен срок 35 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площ както следва: „Ак чурек” – 492 дка и „Иджик Дю Зю”– 60 дка / дата на третиране 31.03.2017 г./.

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

За повече информация: тел: 054/ 830 750 – „Алфа комерс” ООД

054/ 857 710 – Община Шумен


21 март 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО Г-Н ДЕСИСЛАВ ДЕСПОДОВ

УПРАВИТЕЛ НА „ДАНИСТАР” ЕООД

УВАЖАЕМИ Г-Н ДЕСПОДОВ,

Във връзка с проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на следния недвижим имот: Търговски обект и кухня в сградата на „Информационен център към комплекс „Създатели на българската държава”, гр. Шумен с площ от 50 кв.м. с предназначение на помещението кафе аперитив. Към търговския обект се ползва допълнително за периода 1 май до 30 септември, търговска площ – тераса от 105 кв.м. и кафе-сладкарница „Чупката“ с площ от 60 кв.м. и прилежаща тераса от 100кв.м., за периода 01 май – 30 септември, намираща се в подхода към комплекс „Създатели на българската държава“, гр. Шумен, Ви уведомявам, че комисията, назначена със заповед на Директора на ОП „Туризъм, публични прояви и атракции” № 02/06.03.2017г., обяви „ДАНИСТАР” ЕООД за спечелил конкурса с комплексна оценка 100т.

Иванка Стоянова-Косева

Директор ОП „Туризъм, публични прояви и атракции”


20 март 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че : ЗП Христо Стоянов Христов, с. Дибич, общ. Шумен, обл. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник с площ 3,200 дка в имоти с кадастрални номера 52132.44.2 и 52132.44.3 в землището на с. Новосел, общ. Шумен, обл. Шумен“

Информацията е на разположение в сградата на Община Шумен и кметство с. Новосел, както и на сайта на община Шумен www.shumen.bg..

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на публикуване на съобщението.


17 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж № 36 от 17.03.2017г. за обект: „ Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ №1, гр. Шумен“ - строеж III категория в УПИ II -„ За ЖК, магазини и подземни гаражи “, кв.138, по регулационния план на гр. Шумен, с идентификатор. № 83510.664.392.2 по КК на гр.Шумен.

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, в срок до 14 дни, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


16 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж №34 от 15.03.2017год.

РС № 34/15.03.2017г за обект: „Лятна кухня и стопанска постройка“ в УПИ ХІІ-397, кв.9 по плана на с.Мараш, Община Шумен


15 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж № 30 от 13.03.2017г. за обект: „ Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Шумен по двеи обособени позиции“ в частта по обособена позиция: „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се на бул. „Велики Преслав № 12, гр. Шумен“ - строеж III категория в УПИ I-„КЖС и магазини“, кв.287, по регулационния план на гр. Шумен, с идентификатор. № 83510.671.32.3 по КК на гр.Шумен, бул. “ „Велики Преслав“ № 12

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, в срок до 14 дни, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


10 март 2017 г.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Във връзка с чл.130 от ЗУТ, §4 от ДР на ЗУТ, долуподписаните удостоверяваме, че на 10.03.2017 г на входната врата на имот с идентификатор 47161.502.1, 47161.502.12, 47161.502.10, 47161.502.64, 47161.502.15, 47161.502.14, 47161.502.61, 47161.502.19, 47161.502.18, 47161.502.17, 47161.502.16, 47161.502.3, 47161.502.521, 47161.502.22, 47161.502.23, 47161.502.21, 47161.133.4, 47161.133.3 и 47161.133.2 по кадастралната карта на с.Мараш, общ.Шумен, на сайта на Община Шумен и на таблото за съобщения в сградата на Община Шумен са разлепени съобщения със следния текст:

ОБЯВЛЕНИЕ

№ УТ-14-026 от 10.03.2017г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-328 от 21.02.2017г. на Кмета на Община Шумен е одобрен:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 47161.502.6, по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен.

Запознаването с одобрения проект можете да направите в стая 336 на община Шумен, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок пред Административен съд Шумен.


10 март 2017 г.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Във връзка с чл.130 от ЗУТ, §4 от ДР на ЗУТ, долуподписаните удостоверяваме, че на 10.03.2017 г на входната врата на имот с идентификатор 83510. 680.573, 83510.680.368 и 83510.680.367 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен, на сайта на Община Шумен и на таблото за съобщения в сградата на Община Шумен са разлепени съобщения със следния текст:

ОБЯВЛЕНИЕ

№ УТ-14-026 от 10.03.2017г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-391 от 02.03.2017г. на Кмета на Община Шумен е одобрен:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ IV-572, УПИ V-573, УПИ VIII-368 и УПИ I-367 част от кв.104, по плана на гр.Шумен, представляващи съответно имоти с идентификатори 83510.680.572, 83510.680.573, 83510.680.368 и 83510.680.367 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен.

Запознаването с одобрения проект можете да направите в стая 336 на Община Шумен, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок пред Административен съд Шумен.


10 март 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, в т.ч. на село Лозево, че е открита процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на гробищен парк с. Лозево, с обхват на имоти с идентификатори 44032.18.90 – съществуващ гробищен парк и № 44032.17.19 – за разширение на гробищен парк, по кадастралната карта на с. ЛОЗЕВО, община Шумен.

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен, кметството на с. Лозево и РИОСВ-Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


10 март 2017 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че : „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД, гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на магазин от веригата „Практикер“ за търговия с материали и инструменти за строителството, бита и градината“, разположен в имот с идентификатор 83510.669.491 по КК на гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“, град Шумен

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен www.shumen.bg.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


09 март 2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Шумен уведомява, Васил Николаев Димов от гр.Шумен, че е изготвено Решение от 27.02.2017г. на комисия назначена със заповед № РД-25-196/ 02.02.2017 г., на Кмета на Община Шумен, по реда на ЗОСИ.

Решението може да бъде получено в стая № 255 в Община Шумен в срок до 23.ІІІ.2017г.включително .


09 март 2017 г.

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН:

Диляна Евгениева Христова

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатият кандидат трябва да се яви на 30.03.2017 г. от 13,00 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304 за полагане на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Интервюто ще се проведе на 30.03.2017 г. от 14,30 часа в сградата на Община Шумен, в зала № 304.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: / п /

Йоана Веселинова Станчева


01 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция „Устройство на територията“, на основание чл.128, ал.2, във връзка с чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, разгласява следното обявление, обнародвано в неофициалния раздел на Държавен вестник - бр. 17 от 21.02.2017 г.:

Община Шумен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че в стая 340 на общината е изложен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ за части от кв. 209 и 210 по плана на гр. Шумен. С проекта за ПУП се изменя уличната регулация на ул. Цар Самуил между о. т. 6453 и 6456 и ул. Гостивар между о. т. 6453 и 550 в съответствие с приложената улична регулация и изпълнените на място улици. В кв. 209 се променя отреждането на УПИ III - "Озеленяване и паметник на културата", на "Озеленяване". Променя се отреждането на УПИ IV - "За ресторант и кафе-сладкарница", на "Общественообслужващи дейности и паметник на културата". В кв. 210 във връзка с разпоредбата на § 8, ал. 2, т. 3 ЗУТ вътрешните регулационни линии на образуваните УПИ се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници. Запознаването с проекта може да се направи в стая 340 на общината всеки понеделник от 13,30 до 16,30 ч., сряда от 8,30 до 11,30 ч. и от 13 до 16,30 и петък от 8,30 до 11,30 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от обнародването на обявлението в "Държавен вестник".


28 февруари 2017 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЛЕНИЕ

вх.№26-00-854 от 02.02.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ VIII-3479 в кв.298 по плана на гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.671.317 по КК на гр.Шумен.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването, до14.03.2017 г.

Началник Отдел „ТСУ“

Арх. Калин Костадинов


27 февруари 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10, ал.2, т.3 от Закона за опазване на околната среда, във връзка със Закона за биологичното разнообразие, Закона за лечебните растения и Закона за защитените територии и писмо изх. № БР- 01-791/05.02.2015год. на РИОСВ гр. Шумен, предприемете необходимите мерки и съответните действия за недопускане продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване /снежно кокиче, пролетна циклама, оливеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче грозде и др.; клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища предназначени за засаждане/!

За предотвратяване извършването на нарушения предприемете периодични проверки като засилите контрола около пролетните, официални и църковни празници в периода месец март – месец май.

За направените проверки, констатации и актове уведомете писмено дирекция УТ на Община Шумен в срок до 01.06.2017 год.


27 февруари 2017 г.

Заповед № РД-25-360 от 24.02.2017г., относно забрана за паша на селскостопански животни в районите на горските територии


27 февруари 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:

№ 27 от 27.02.2017год. за обект: „Жилищна сграда с единадесет гаража и четири обекта за обществено обслужващи дейности (3 офиса и 1 ателие за творческа дегност“ - УПИ II-530, кв.145 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.666.530 по КК на гр.Шумен, ул.“Хан Кормисож“ №9.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


27 февруари 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

от ОБЩИНА ШУМЕН, гр. Шумен, бул. „Славянски” № 17, ЕИК 000931721

Във връзка с процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на гробищен парк с. Овчарово, с обхват на имоти с идентификатори 53240.2.10 и 53240.2.11 по кадастралната карта в местност „До гробищата“ на с. Овчарово, община Шумен“ е осигурен обществен достъп до подробно разработена информация по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС. Информацията е на разположение в сградата на Община Шумен, кметство с. Овчарово и на сайта на Община Шумен.

Мнения и възражения се приемат в Община Шумен, кметство с. Овчарово и РИОСВ-Шумен в 14 дневен срок от датата на публикуване на съобщението.


27 февруари 2017 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

На основание чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ

ОБЯВЯВА

1.Списък на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, определени от Общински съвет - Шумен за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018г., по землища и категории.

2.Цени за предоставяне под наем.


27 февруари 2017 г.

П О К А Н А

На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 22, ал. 4, т. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и във връзка с откритата от Министерския съвет процедура за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2018-2020 г.

Кметът на община Шумен Любомир Христов

КАНИ

Местната общност да изрази мнения, становища и предложения по бюджетната прогноза на общината за следващите три години.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с бюджета на общината за 2017 г. и приетата от Общинския съвет „Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет”, които са публикувани на сайта на общината.

Решение № 37 на Министерския съвет от 19 януари 2017 г. за бюджетната процедура за 2018 г. и Указанията за разработване са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории: Бюджет / Бюджетна процедура 2018.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 01.03.2017 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на община Шумен.

Очакваме ви.

Любомир Христов

Кмет на община Шумен


24 февруари 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж № 21 от 21.02.2017год. за обект: първи етап от обект Еднофамилна жилищна сграда с гараж - строеж V -та категория в УПИ V-318 в кв. 449 по регулационния план на гр. Шумен, на името Пламен Янков Василев

Разрешение за строеж № 22 от 23.02.2017год. за обект: Преустройство на търговски обект и офис от съществуваща жилищна сграда във ветеринарна клиника - строеж ІV -та категория в УПИ V-3477 кв.285 по регулационния план на гр. Шумен, бул. „Преслав“ №2 на името на Д-р Джамбазови” ЕООД

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, в срок до 14 дни, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


24 февруари 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, aл.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:

№ 25 от 24.02.2017год. за обект: „Жилищна сграда и допълващо застрояване – магазин за промишлени стоки, кафе-аперитив и два броя автомивки“- I-ви етап в УПИ ХХVII- 657, кв.234-4 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.661.318 по КК на гр.Шумен, ул.“Университетска“.

№ 26 от 24.02.2017год. за обект: „Преустройство на магазин в студио за красота и магазин за промишлени стоки“ в УПИ VI-546, кв.23 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.661.318 по КК на гр.Шумен, ул.“Петър Берон“ №17.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


24 февруари 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж №17 от 14.02.2017год.

РС № 17/14.02.2017г за обект: „Селскостопанска сграда за растителна продукцияи инвентар с ремонтна работилница“ в имот с идентификатор 46053.16.69 в землището на с.Мадара, Община Шумен


21 февруари 2017 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

за

Отдаване под наем на недвижим имот: Търговски обект и кухня в сградата на „Информационен център към комплекс „Създатели на българската държава”, гр. Шумен с площ от 50 кв.м. с предназначение на помещението кафе аперитив. Към търговския обект се ползва допълнително за периода 1 май до 30 септември, търговска площ – тераса от 105 кв.м. и кафе-сладкарница „Чупката“ с площ от 60 кв.м. и прилежаща тераса от 100 кв.м., за периода 01 май – 30 септември, намираща се в подхода към комплекс „Създатели на българската държава“, гр. Шумен.

Конкурсът да се проведе при следните условия:

1. Началната годишна наемна цена за целия обект е в размер на 16 063,25 лв. (шестнадесет хиляди шестдесет и три лева и 25 ст.). Тя е формирана както следва:

- 10 788,75 лв. (десет хиляди седемстотин осемдесет и осем лв. и 75 ст.) за месеците от май до септември;

- 5 274,50 лв. (пет хиляди двеста седемдесет и четири лева и 50 ст.), за месеците от октомври до април.

2. Наетият обект да може да се ползва за нуждите на Община Шумен и ОП „Туризъм, публични прояви и атракции” безвъзмездно, при провеждане на чествания срещи и други мероприятия с общинско значение;

3. Условия за извършване на съвместна дейност с ОП „Туризъм, публични прояви и атракции”.

4. Срок на наемното правоотношение – 10 години, считано от датата на сключване на договора.

Кандидатите за участие в конкурса да внесат депозит в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при „Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

Конкурсна документация се получава в Туристически информационен център, бул. „Славянски“ № 17, в срок до 12:00 ч. на 06.03.2017 г., срещу представен документ за платена цена от 100,00 лв. без ДДС, внесена в касата на ОП „Туризъм, публични прояви и атракции”.

Предложенията на участниците в конкурса се подават в стая № 204 на Община Шумен в срок до 12,00 часа на 06.03.2017 г.

Оглед на обектите може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/857 773.

Други условия

1. Участниците следва да предложат размер на инвестиции в имота под формата на неотложни ремонтни дейности. Предложението за неотложни ремонти да е придружено с КСС, анализни цени и обща стойност. За периодът за извършване на неотложни ремонтни дейности, който не може да е по продължителен от 6 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за обекта, НАЕМАТЕЛЯ не дължи наемна месечна цена.

2. При необходимост от основен ремонт на части от обекта, СМР се извършва от наемателя след предварително съгласуване с Община Шумен. Въз основа на приемателен протокол от комисия, назначена със Заповед на кмета на Община Шумен, разходите за извършване на СМР могат да се прихващат от дължимия наем.

3. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана, такса смет и др.).

4. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

5. Договорът със спечелилия участник ще се сключи при условията посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 10 дни да впише договора в Служба по вписванията.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


20 февруари 2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

Дирекция „Бюджет и финанси, и човешки ресурси” при Община Шумен

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2. Професионална област – Икономика;

1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения;

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, които се изискват за длъжността, допълнителна квалификация, ако е налична.

3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 02.03.2017 год.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.

6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.

7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Цел на длъжността: Методически да организира и координира разработването на бюджета, при спазване на принципите за законосъобразност, целесъобразност, ефективност и ефикасност. Следи за прецизното прилагане на нормативната база по заплащането на труда.

7.2. Области на дейност: Изготвя необходимата информация по разработването и актуализирането на бюджета за текущата година и по проекто-бюджетите на общината за бъдещи периоди.Дава консултации при тълкуването на законодателството по заплащането на труда, атестирането на служителите в администрацията и управлението на персонала.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:

Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

http://www.shumen.bg/

Телефон за контакт: 054/ 857 642

За контакти: Мутафчиева, Даскалова


14 февруари 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.659.354 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 333 кв.м., съответстващ на УПИ II-4996 в кв. 258 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.659.354.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 144 кв.м., с АОС № 4883/2017 г.

2. Търгът ще се проведе на 01.03.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 65000.00 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 13000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 28.02.2017 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 28.02.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 28.02.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 09.03.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


14 февруари 2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.656.394 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 112 кв.м., за който е отреден УПИ III „ООД“ в кв. 641б по плана на гр. Шумен с АОС № 4877/2017 г.

2. Търгът ще се проведе на 01.03.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 11200.00 лв. /единадесет хиляди и двеста лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 28.02.2017 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 28.02.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 28.02.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 09.03.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 февруари 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж № 15 от 10.02. 2016 год. за обект: базова станция № 4228 с честотен обхват 900 МНz, 1800MHz r 2100 MHz на Теленор България ЕАД разположена върху покрива на съществуваща жилищна сграда „Херсон“ №8, с идентификатор 83510.674.18.1 - строеж III категория в УПИ I-ЖК кв.28по регулационния план на гр. Шумен,

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, в срок до 14 дни, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


10 февруари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед № РД-25-239/10.02.2017г.с приложение, относно предоставяне на ползвателите за стопанската 2016/2017г. на полски пътища и канали.

1.ЗАПОВЕД

2.ПРИЛОЖЕНИЕ №1


08 февруари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публично оповестен търг с ТАЙНО наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Помещение с площ от 170.00 кв.м., /87.36 кв.м. търг.пл. и 82.64 кв.м. складове и сервизни помещения /, намиращо се на ул.”Преслав”№ 2 в гр.Шумен, АОС № 2449 – за заведение за бързо хранене.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 8850.00 лв.

- размер на депозита - 2700.00 лв.

1.2.Помещение № 8, /съгласно одобрена схема /, с площ от 50.29 кв.м., намиращо се в двора на бившата „Стара поликлиника”, на пл.”Възраждане”№ 1 в гр.Шумен , АОС № 3133 – за складово и сервизно помещение.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 2227.00 лв.

- размер на депозита - 1000.00 лв.

1.3. Помещение № 9, / съгласно одобрена схема /, с площ от 55.34 кв.м., намиращо се в двора на бившата ”Стара поликлиника”, на пл.”Възраждане” № 1 в гр.Шумен, АОС № 3134 – за складово и сервизно помещение.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 2451.00 лв.

- размер на депозита - 1000.00 лв.

1.4. Помещение с обща площ от 53.26 кв.м. / 36.52 кв.м. търг. пл. и 16.74 кв.м. склад /, намиращо се в гр.Шумен, ул.”Добруджа” № 1, АОС № 392 - за търговия с хранителни стоки.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 3958.00 лв.

- размер на депозита - 1200.00 лв.

2. Търгът да се проведе на 21.02.2017г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

3. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 20 лв. без ДДС. Таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 248 на Общината до 14.00ч. на 20.02.2017год., след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 20.02.2017год., в касата на Община Шумен-стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 20.02.2017г.

6. Внесеният депозит от спечелилия търга участник, се прихваща от наемната цена.

7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 28.02.2017год. от 10.00 часа в стая № 248, а срокът за получаване на тръжни документи е до 14.00 часа на 27.02.2017год., като депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 27.02.2017год., а заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Общината-стая № 204, до 16:00 ч. на 27.02.2017г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

8. Договорът за наем със спечелилият търга се сключва за срок от 5 години.

9. Класираните на първо и второ място за обекта, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

10. Цените са без включен ДДС. Данъка се начислява върху наемната цена.

11. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и отговорност на наемателя.

12. Всички обекти се предоставят празни – без оборудване.

УСЛОВИЕ ЗА ОБЕКТ № 1.4.;

На наемателя се предоставя двумесечен гратисен период, през който той не заплаща наем, но се задължава за своя сметка да извърши необходимите и неотложни ремонтни дейности, свързани с пускането на обекта в експлоатация.

За справки тел. 857-658


06 февруари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН в качеството си на водеща организация по проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички” в партньорство със сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”

Обявява подбор за заемане на длъжността:

Здравен медиатор – код по НКПД 32533001 – 1 бр. на пълен работен ден за село Ивански за срок от 24 месеца

Кратко описание на длъжността - Здравен медиатор

• Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

• Посредничество между уязвими групи, здравни и социални служби;

• Работа с ОПЛ, други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

• Подпомагане при попълване на различни документи;

• Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

• Подпомагане на дейността на РЗИ по извънредни имунизационни кампании, профилактични прегледи с мобилни единици и други.

Изисквания към кандидатите:

• Образователна степен – минимум завършено средно образование;

• Професионален опит – не се изисква;

• Познаване на здравните и социални проблеми на ромската общност;

• Владеене на езика на общността – ромски или турски;

• Комуникативни умения;

• Компютърна грамотност (MS Word, Internet);

Необходими документи:

• Заявление по образец

• Автобиография европейски формат

• Мотивационно писмо

• Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации

• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

• Свидетелство за съдимост

Образец на заявлението може да се получи и в отдел „Образование, наука и развитие”, стая 356 на Община Шумен, бул. „Славянски” № 17, от г-жа Христина Баева.

Провеждане на подбора:

1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

Срок и място за подаване на документи:

• Срок за подаване на документи от 06.02.2017 год. до 02.03.2017 год.

• Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Шумен, Община Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 356, при г-жа Христина Баева – ръководител на проекта всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Допълнителна информация: телефон 054/857 756, лице за контакт: Христина Баева


03 февруари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж № 14 от 01.02. 2017 год. за обект: Пристройка за кухня към съществуваща сграда върху съществуващи основи със ЗП-27,00кв.м с оглед обособяване на самостоятелно жилище - строеж V категория в УПИ VII-3470 кв.285 по регулационния план на гр. Шумен, идентификатор. №83510.671.181 по КК на гр.Шумен, ул. “Патлейна” № 8

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


03 февруари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж №14 от 01.02.2017год.

РС № 12/30.01.2017г за обект: „Плодохранилище“ в имот с идентификатор 69924.64.144 в Стопански двор, в землището на с.Струйно, Община Шумен


03 февруари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж № 11 от 30.01. 2016 год. за : изпълнение на СМР във връзка с реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Шумен по четири обособени позиции“ в частта по обособена позиция №3: „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Вапцаров“ №6, гр. Шумен - строеж ІІІ категория в УПИ ІII-- „ОЖС и гаражи“, кв.365“а“ по регулационния план на гр. Шумен, идентификатор. №83510.668.149.1 по КК на гр.Шумен, ул. “Никола Вапцаров” № 6

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


03 февруари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-011 от 30.01.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Печатница“ на „Теси“ ООД в ПИ 83510.670.368 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 340-д, УПИ ХХІV-Производствен терен-битова химия по регулационния план на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 13/30.01.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 13/30.01.2017 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 8/23.01.2017 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


03 февруари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-005 от 30.01.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

Вертикално планиране - подравняване в местност “Горен Сусурлук“ по кадастралния план на града – имот ид. № 83510.412.21 е издадено Разрешение за строеж № 12/30.01.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен на името на Светослав Крумов Георгиев и Владимир Крумов Георгиев.

Запознаването с проекта и Разрешението за строеж можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


31 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

вх.№УТ-14-007 от 31.01.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ V-543, КВ.9, по плана на гр. Шумен.

Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването до 14.02.2017 г. включително.

Началник Отдел „ТСУ“

Арх. Калин Костадинов


26 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед № РД-25-153, относно забрана за подледен риболов


25 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:

№ 9 от 25.01.2017год. за обект: „Oбновяване на многофамилна жилищна сграда“, находяща се в гр.Шумен, ул.“Генерал Скобелев“ №44, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Шумен“ - УПИ I-„За жилищен комплекс“, кв.578 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.661.318 по КК на гр.Шумен, ул.“Генерал Скобелев“ №44.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


24 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-30-004 от 23.01.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Производствена сграда за компоненти за трансформатори“ на „Енпай Трансформър Компонентс България“ЕООД в ПИ 83510.692.100 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 2, УПИ ІV-100 по плана на Индустриален парк, гр. Шумен е издадена Заповед по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 220/08.11.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта по Заповед по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 220/08.11.2016 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящата Заповед по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 220/08.11.2016 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


24 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-004 от 24.01.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Складова база 149“ на „Попов Строй“ ЕООД в ПИ 83510.670.149 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 3369-а, УПИ ХХ-ПСД по регулационния план на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 8/23.01.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 8/23.01.2017 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 8/23.01.2017 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


23 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

От ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС), със седалище: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ №67

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население за инвестиционното ни предложение:

„Изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в община Шумен“ по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци от домакинства“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Целта на инвестиционното предложение е „Изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в община Шумен“ в поземлен имот № 83510.665.164, находящ се в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“, община Шумен.

Инвестиционното предложение не се намира в близост и не засяга защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС), на адрес: гр. София 1000, ул. „Триадица“ №4, ет.2, лице за контакт: Зорница Русева, тел. 02/ 940 61 62, ел. поща: z.ruseva@pudoos.bg в срок от 5 (пет) работни дни от публикуване на обявата.


20 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че „АЛКОМЕТ“ АД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Монтиране на нов студеновалцов стан, съпътстващи съоръжения и преустройство на съществуващи съоръжения в рамките на производствената площадка на „Алкомет“ АД“, в имоти с идентификатори 10176.502.26 и 10176.502.44, с. Васил Друмев, община Шумен, собственост на „АЛКОМЕТ“ АД с начин на трайно ползване „За черна и цветна металургия“.

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен www.shumen.bg–Преценкa на необходимостта от извършване на оценката на въздействието върху околната среда. Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


20 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:

№ 6 oт 20.01.2017год. за обект: „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект (магазин) в кабинет за здравни нужди“, УПИ I“КЖС“, кв.107 по плана на гр.Шумен, идент.№83510.661.326.5.63 по КК на гр.Шумен, ул.“Васил Априлов“ №61, вх.2, ет.1, гр.Шумен.

№ 7 от 20.01.2017год. за обект:„ Преустройство и промяна предназначението на изба №5 в ателие за индивидуална творческа дейност“ в УПИ IV-„КЖС и КОО“, кв.126 по плана на гр.Шумен, идент. №83510.662.455.5 по КК на гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“ №46, вх.1.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


20 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж №4 от 17.01.2017год.

РС № 4/17.01.2017г за обект: „Склад за алуминиеви профили“ в ПИ 077029 в местността „Горен кладенец“, в землището на с.Дибич, Община Шумен


20 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-29-001 от 19.01.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„МТТ 20/0,4кV-100 и кабел 20кV“ на „Смарт“ООД в ПИ 83510.580.31 по кадастралния план на гр. Шумен, м.“Кара Чалък“ по КК на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 3/16.01.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 3/16.01.2017 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 3/16.01.2017год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


18 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж №4 от 17.01.2017год.

РС № 4/17.01.2017г за обект: „Склад за алуминиеви профили“ в ПИ 077029 в местността „Горен кладенец“, в землището на с.Дибич, Община Шумен


13 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВА

Община Шумен, в качеството си на водеща община в Регионално сдружение за управление на отпадъците – Шумен, уведомява населението на община Шумен, в т. ч. и на кв. Дивдядово, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО - Шумен“ в имот с идентификатор 83510.570.4 в местност „Чернювец“ по кадастралната карта на кв. ДИВДЯДОВО, гр. Шумен, община Шумен, който попада в зона за „Пп“.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен в 14 дневен срок от поместване на обявата.


12 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

За разрешаване изработване на ПУП, ПП за обект: АМ „Хемус“

10 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед на кмета на Община Шумен относно предоставяне на полски пътища и канали за стопанската 2016-2017г.в землища на територията на общината

1.ЗАПОВЕД

2.ПРИЛОЖЕНИЕ №1


09 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.564 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 226 кв.м., за който е отреден УПИ X „ООД“ в кв. 135 по плана на гр. Шумен с АОС № 4843/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 24.01.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 45200.00 лв. /четиридесет и пет хиляди и двеста лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 9000.00 лв. /девет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 23.01.2017 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 23.01.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 23.01.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 31.01.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на сграда идентификатор 83510.666.124.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, на два етажа, с маза и таван, заедно с правото на строеж върху застроената площ от 81 кв.м., РЗП 324 кв.м., разположена в поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 83510.666.124, съответстващ на УПИ XI-2294 в кв. 184 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4288/2014 г.

2. Търгът ще се проведе на 24.01.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 100 000.00 лв. /сто хиляди лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 20 000.00 лв. /двадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 23.01.2017 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 23.01.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 23.01.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 31.01.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41188.503.72 по кадастралната карта на с. Коньовец с площ 544 кв.м., съответстващ на УПИ ІІ в кв. 2 по регулационния план на с. Коньовец с АОС № 4651/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 24.01.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 2 200.00 лв. /две хиляди и двеста лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 23.01.2017 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 23.01.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 23.01.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 31.01.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.319 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 671 кв.м., съответстващ на УПИ IV-1528 в кв. 561в по плана на гр. Шумен с АОС № 4849/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 24.01.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 46970.00 лв. /четиридесет и шест хиляди и деветстотин и седемдесет лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 10000.00 лв. /десет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 23.01.2017 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 23.01.2017 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 23.01.2017 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 31.01.2017 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява прием на документи за потребители

на услугите „Домашен помощник“ и „Личен асистент“

по Проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ШУМЕН“

За потребители на услугите „Домашен помощник“ и „Личен асистент“ могат да кандидатстват деца и възрастни с тежки заболявания и психични и физически увреждания, които възпрепятстват общото им физическо и социално функциониране.

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта /получава се в офиса/

- копие на лична карта

- етапна епикриза / решение на ТЕЛК / друга медицинска документация доказваща състоянието;

След подаването на документите ще се извърши на социална оценка на всички кандидатстващи за потребители.

Одобряването на потребителите и броят на часовете за предоставяне на услугите ще се определя по специално изготвен алгоритъм в зависимост от набраните точки в социалната оценка.

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 13.01.2017г.

Гр. Шумен, ул. Иван Александър №81 /сградата на бившия битов комбинат/, ет. 6, тел. 054 800 157 и 0875 100 830, лице за контакт: г-н Иван Иванов


09 януари 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява свободни места за длъжностите „Домашен помощник“ и „Личен асистент“ по Проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ШУМЕН“

ОПИСАНИЕ: трудов договор, 40 щатни бройки, възнаграждение 460 лв.

ИЗИСКВАНИЯ:

- минимум основно образовоние

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

- работа на подобна позиция в предишни програми по ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще се счита за предимство

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта /получава се в офиса/

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за основно образование

- медицинско удостоверение със заверка от психиатър или удостоверение от психиатричен диспансер

- документи за допълнително обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 20.01.2017г.

Гр. Шумен, ул. Иван Александър №81 /сградата на бившия битов комбинат/, ет. 6, тел. 054 800 157 и 0875 100 830, лице за контакт: г-н Иван Иванов


27 декември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2016-2017 г.в землища на територията на община Шумен,както следва:

1.с. Градище

2.с. Черенча


27 декември 2016 г.

СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН:

Октан Кямил Мехмед

Ганчо Василев Иванов

Асен Илиянов Топалов

Айсел Нерми Билял

Айгюл Ахмед Амиш

Мариета Евгениева Евлогиева

Десислава Славчева Бонева

Айлин Бейнур Мехмед

Радмила Христова Атанасова

Гергана Недялкова Кунева

Ступак Николаев Радев

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 27.01.2017 г. от 9,00 часа в сградата на община Шумен, в зала № 304 за полагане на тест.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 27.01.2017 г. от 13,30 часа в сградата на община Шумен, в зала № 304.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса, са:

1. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;

2. Кодекс на труда;

3. Административнопроцесуален кодекс;

4. Граждански процесуален кодекс;

5. Закон за държавния служител;

2. Закон за обществените поръчки;

6. Закон за администрацията;

7. Закон за местните данъци и такси;

8. Закон за местното самоуправление и местната администрация;

9. Закон за частните съдебни изпълнители;

10. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

/ ИЛИАНА КИРЧЕВА СИМЕОНОВА /


23 декември 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

До Виктория Курочкина

УВАЖАЕМА Г-ЖО КУРОЧКИНА,

Във връзка с подадено от Вас заявление №94-В-263/17.06.2014 г. за настаняване в сградата на ул. Шуменска комуна №22 се явете в седемдневен срок в стая 234 на Община Шумен за получаване на писмо изх. №94-В-263/22.12.2016 г.


21 декември 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

До Калушка Боянова

УВАЖАЕМА Г-ЖО БОЯНОВА,

Във връзка с подадена от Вас декларация №СПЗ-06-68/05.10.2016 г. по чл. 15, ал. 6 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища, се явете в седемдневен срок в стая 234 на Община Шумен за получаване на писмо №СПЗ-06-68/20.10.2016 г.


21 декември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:

№ 259 от 20.12.2016год. за обект: „Преустройство и смяна предназначението на сутеренен етаж на жилищна сграда в офис“, находяща се в УПИ VII-3332, кв.141 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.664.425.1 по КК на гр.Шумен, ул.“Цар Иван Александър“ №19-А.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


19 декември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж № 257 от 19.12. 2016 год. за : изпълнение на СМР във връзка с реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Шумен по четири обособени позиции“ в частта по обособена позиция №2: „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Родопи“ №26, гр. Шумен - строеж ІІІ категория в УПИ II-- „ОЖС , озеленяване и КОО“, кв.352“г“ по регулационния план на гр. Шумен, идентификатор. №83510.668.268.1 по КК на гр.Шумен, ул. “Родопи” № 26, бл.4

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


19 декември 2016 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Преустройство и доизграждане на сгради в завод за производство на медни кабели“, в имот с идентификатор 83510.60.205 Втора индустриална зона, град Шумен.

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен www.shumen.bg

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


19 декември 2016 г.

СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН:

Биляна Матейкова Пейчева

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатият кандидат трябва да се яви на 27.12.2016 г. от 13,00 часа в сградата на община Шумен, в кабинет № 315 на секретаря на община Шумен, за полагане на тест.

Интервюто ще се проведе на 27.12.2016 г. от 14,00 часа в сградата на община Шумен, в кабинет № 315 на секретаря на община Шумен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

ДИЯН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ


19 декември 2016 г.

СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ И ЕКОЛОГИЯ“ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН:

Анатолий Йовчев Николов

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатият кандидат трябва да се яви на 05.01.2017 г. от 10,00 часа в сградата на община Шумен, в зала № 304 за полагане на тест, включващ въпроси, свързани с професионалната област, определена с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Интервюто ще се проведе на 05.01.2017 г. от 13,00 часа в сградата на община Шумен, в зала № 304.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

ВАЛЕНТИНА ПЕНЕВА ЙОРДАНОВА


19 декември 2016 г.

СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ И ЕКОЛОГИЯ“ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН:

Васил Борисов Николов

Кандидата не отговаря на минималните изисквания, предвидени в нормативните актове, посочени в обявата за конкурса и по т. 10 от Длъжностната характеристика.

Васил Борисов Николов не отговаря на изискванията за професионална област строителен инженер, специалност ПГС/ССС или геодезия.

От представените документи комисията констатира, че лицето е представило дипломи за електроинженер и мениджмънт в промишлени системи.

Предвид направените констатации комисията приема, че кандидата Васил Борисов Николов не отговаря на задължителните конкурсни условия и не се допуска до участие в конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

ВАЛЕНТИНА ПЕНЕВА ЙОРДАНОВА


15 декември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:

№254 / 14.12.2016год. за обект: „Прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС във връзка с договор за „Изпълнение и проектиране на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен“, УПИ IV“За жилищен комплекс с магазини и подземни гаражи“, кв.147 по плана на гр.Шумен, идент.№83510.666.65.2 по КК на гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“ №12, гр.Шумен.

№255 / 14.12.2016год. за обект:„ Вътрешна газова инсталация и присъединяване към ГРМ“ в УПИ VI-811, кв.123 по плана на гр.Шумен, идент. №83510.662.275 по КК на гр.Шумен, ул.“Васил Априлов“ №3.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


15 декември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 24 00 1989 /12.12.2016г.

Във връзка с разпоредбите на чл.62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, за провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект, Община Шумен уведомява заинтересованите лица, че е постъпило съобщение от БДЧР – Варна - № РР-4181/2 /09.12.2016г., с Вх. № 24 00 1989 от 12.12.2016 г., за инициативата на ?ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР? ЕАД, касае ползване на река Поройна ( р. Боклуджадере ), за изграждане на обект: “ Укрепване на фундаменти на стълбове №14, №15 и №16 на ВЛ 110 kV “Поройна”.

Възражения и предложения от заинтересованите лица се представят в писмен вид в 14 - дневен срок от оповестяването на съобщението – до 30.12.2016 включително.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съобщение от БДЧР – Варна - № РР-4181/2 /09.12.2016 г.


14 декември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ УТ-14-044 от 23.08..2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-2519 от 13.12.2016г. на Кмета на Общината е одобрен:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 83510.656.287 И 83510.656.288 В КВ.582 ОТ КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ УПИ VIII-287 и IX-288, кв.582 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН И ПОДРОБУН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ЗА НОВА ОТСЕЧКА ОТ О.Т.9494а до О.Т.9494ж. В КВ.582. ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.

Запознаването с одобрения проект можете да направите в стая 336 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.213 и чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването и, пред Административен съд Шумен.


14 декември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж № 251 от 12.12.2016год. за обект: „ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩОТО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ“ - строеж V категория в ПИ 83510.412.13, м-ст „Горен сусурлук“ по КК на гр.Шумен.

Разрешение за строеж № 252 от 12.12.2016год. за обект: „НАВЕС 1 И НАВЕС 2 ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕНТАР“- строеж V категория в ПИ 83510.650.183, м-ст „Под манастира“ по КК на гр. Шумен.

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 346 през приемните дни на Общината


14 декември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:

№ 249 от 09.12.2016год. за обект: „ПЛЪТНИ ОГРАДИ: по западната граница с височина до 2,00м над прилежащият терен с дължина - 39,30м и по южната граница с височина до 2,00м над прилежащият терен с дължина - 17,30м ; АЖУРНА ОГРАДА с плътна част 0,60м от кота +/-0.00м и обща височина 2,20м по северната граница с дължина - 17,13м на УПИ III-949, кв.106а по плана на гр.Шумен, разположени изцяло в имота на възложителя“ , идент. №83510.661.370 по КК на гр.Шумен, ул.“Братя Миладинови“ №11, гр.Шумен.

№250 от 09.12.2016год. за обект:„ ПЛЪТНА ОГРАДА с височина 2,20м по регулационните граници: източната регулация- 60,00м (към ЖП линия) и южната регулация – 9,00м ; ПРОЗИРНА ОГРАДА по източната улична регулация (към ул.Университетска) с дължина 56,00м в УПИ ХIV-„ООД“, кв.345 по плана на гр.Шумен, разположени изцяло в имота на възложителя, идент. №83510.664.369 по КК на гр.Шумен, ул.“Университетска“.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


13 декември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед на кмета на Община Шумен относно предоставяне на полски пътища и канали за стопанската 2016-2017г.в землища на територията на общината

1.ЗАПОВЕД

2.ПРИЛОЖЕНИЕ №1


12 декември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

вх.№УТ-14-057 от 12.12.2016 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, съобщава на заинтересованите лица, че във връзка с възражение против проект за частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ II-530, кв. 145, гр. Шумен, е разгледано на Заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията № 30 от 15.11.2016 г. За изясняване на разстоянието между жилищните сгради на основното застрояване през дъното на УПИ II-530 и УПИ VII-3427, е изискано да се представи напречен разрез през двата имота.

Запознаването с разработката може да направите тук .

Началник Отдел „ТСУ“

Арх. Калин Костадинов


8 декември 2016 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЮРИСКОНСУЛТ

Дирекция „Бюджет и финанси, и човешки ресурси“

Отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци” при Община Шумен

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Магистър;

1.2. Професионална област – Право;

1.3. Ранг V младши;

1.4. Минимален професионален опит – не се изисква.

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 20.12.2016 год.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и интернет страницата на Община Шумен.

6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.

7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Цел на длъжността: Правно обслужване на Общината за постигане на компетентно, професионално, административно обслужване на гражданите и юридическите лица; защита на интересите на общината; процесуално представителство на Общината по спорове в които същата е страна.

7.2. Области на дейност: Обслужване на данъкоплатците, съгласно утвърдени процедури; събирания на вземания; контрол – ревизии, проверки; установяване на административни нарушения.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:

Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

http://www.shumen.bg/

Телефон за контакт: 054/ 857 642

За контакти: Мутафчиева, Даскалова


5 декември 2016 г.

СПИСЪК

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ ЗОП ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН:

1. Айгюл Ахмед Амиш

2. Айсел Нерми Билял

3. Асен Илиянов Топалов

4. Веселка Спасова Начева

5. Деница Илчева Йорданова

6. Димитър Тончев Чакъров

7. Мариета Евгениева Евлогиева

8. Марияна Минчева Георгиева

Съгласно обявения начин за провеждане на конкурса допуснатите кандидати трябва да се явят на 16.12.2016 г. от 9,00 часа в сградата на община Шумен, в зала № 304 за полагане на тест.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 16.12.2016 г. от 13,30 часа в сградата на община Шумен, в зала № 304.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса, са:

1. Закон за обществените поръчки;

2. Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки;

3. Административнопроцесуален кодекс;

4. Граждански процесуален кодекс;

5. Закон за държавния служител;

6. Закон за администрацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

/ ПОЛИНА СТОЯНОВА /


5 декември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж № 243 от 05.12.2016год. за обект: „Едноетажна пристройка към съществуваща жилищна града“ - строеж V категория в УПИ ХVIII-257 кв.87, ул. “Марин Чолаков” № 5, гр. Шумен, от регулационния план на кв. Дивдядово,

Разрешение за строеж № 244 от 05.12.2016год. за обект: „Еднофамилна жилищна сграда“- строеж V категория в УПИ ІХ-473 кв.32, ул.“Люлин” №2, гр. Шумен, от регулационния план на гр. Шумен, кв. Дивдядово

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


01 декември 2016 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ИНВЕСТИЦИИ И ЕКОЛОГИЯ“

Дирекция „Устройство на територията” при Община Шумен

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2. Професионална област – строителен инженер, специалност ПГС/ССС или геодезия;

1.3. Ранг III младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения;

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

3.1.3.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 12.12.2016 год.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.

6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.

7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Цел на длъжността: Организиране на изпълнението на общинския план за развитие в областта на строителството, при съблюдаване на планирания и привлечен финансов ресурс в общинския бюджет. Организиране на поддръжката на общинската уличната и пътна мрежи, В и К мрежите, уличното осветление, енергийната ефективност, зелените системи, чистотата, проводимостта на речните корита в границите на населените места, сградите общинска собственост.

7.2. Области на дейност: Управление ресурсите на отдела, с цел гарантиране на изпълнението на планираните обекти в разчета за капиталови разходи и осъществяване на поддръжката на общинската уличната и пътна мрежи, В и К мрежите, уличното осветление, зелените системи, чистотата, проводимостта на речните корита в границите на населените места, сградите общинска собственост, до размера на планираните в общинския бюджет средства за съответните дейности. Контрол върху решаване на въпроси, свързани с постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на граждани, засягащи дейността и изготвяне информация за работата на отдела.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:

Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

http://www.shumen.bg/

Телефон за контакт: 054/ 857 642

За контакти: Св. Мутафчиева,П. Даскалова


30 ноември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 235;236 и 237.

РС № 235/25.11.2016г за обект: „Метален навес за инвентар“ в имот с идентификатор 20938.79.5 в местността „Горен кладенец“ в землището на с. Дибич, Община Шумен

РС № 236/25.11.2016г за обект: „Лятна кухня и постройка за инвентар“ в УПИ VІІІ в кв.23, по регулационния план на с. Ветрище, Община Шумен.

РС № 237/29.11.2016г за обект: „Обновяване на многофамилна жилищна сграда по програма за енергийна ефективност ….“ в УПИ ІV „КЖС, озеленяване и гаражи“ в кв.643-г, по регулационния план на гр.Шумен, ул. „Софийско шосе“ №22.


30 ноември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

вх.№УТ-13-057 от 30.11.2016 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложена:

ЗАПОВЕД №2421 от 30.11.2016 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ с обхват УПИ ІI-530, кв.145, по плана на гр.Шумен.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването до Административен съд- Шумен.


30 ноември 2016 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

Дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване”

Отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване” при Община Шумен

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Магистър;

1.2. Професионална област – Право;

1.3. Ранг V младши или 1 година професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.1.3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 12.12.2016 год.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.

6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.

7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Цел на длъжността: Правно обслужване на Общината за постигане на компетентно, професионално, административно обслужване на гражданите и юридическите лица; защита на интересите на общината; процесуално представителство на Общината по спорове в които същата е страна.

7.2. Области на дейност: Правни консултации за служители на Общината, граждани, структури на Общината; процесуално представителство по съдебни дела, работа по Административнопроцесуалния кодекс, Кодекса на труда, Изборния кодекс, Закона за държавния служител, Закона за обществените поръчки, Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, работа в комисии по наредбите, приети от Общинския съвет и подготовка на предложения за промени в тях.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:

Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237

www.shumen.bg

Телефон за контакт: 054/ 857 642

За контакти: Мутафчиева, Даскалова


30 ноември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява конкурс за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа, с работно място Община Шумен.

Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:

• Образователна степен: „средно образование“;

• Професионална квалификация: хуманитарна;

• Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.

• Опит при изпълнение на проекти – предимство.

• Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 30.12.2016г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00часа и от 13:00 часа до 17.30 часа в сградата на Общинска администрация - Шумен, бул. „Славянски“ №17, етаж втори, стая 234. Заявления за участие в конкурса, подадени след крайния срок, не се приемат.

I. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1. Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална Дирекция за социално подпомагане.

2. Конкурсът протича в два етапа:

- Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.

- Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.

Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа".

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Писмено заявление (образец);

Автобиография (образец);

Декларация(образец);

Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (образец)

• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.

• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

• Свидетелство за съдимост

• Медицинско свидетелство

III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник", Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.

Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова


24 ноември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2016-2017г. в землищата на територията на Община ШУМЕН, както следва:

1. с. Новосел, община Шумен

2. с. Средня, община Шумен

3. с. Салманово, община Шумен


23 ноември 2016 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА свободно място за длъжността „Социален работник“ по Проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ШУМЕН“

ОПИСАНИЕ: трудов договор, З щатни бройки

ИЗИСКВАНИЯ:

- Висше образование - бакалавърска или магистърска степен по социални дейности и/или социална педагогика.

- много добра компютърна грамотност

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

- работа на позиция „Социален работник“ по проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще се счита за предимство

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование

- медицинско удостоверение със заверка от психиатър или удостоверение от психиатричен диспансер

- документи за допълнително обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 29.11.2016г.

Гр. Шумен, ул. Иван Александър №81/сградата на бившия битов комбинат/, ет. 6, тел. 0875 100 830, лице за контакт: г-н Иван Иванов


23 ноември 2016 г.

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.320 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 1024 кв.м., АОС № 4795/2016 г., с начална тръжна цена 4200.00лв /четири хиляди и двеста лева/; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1700.00 лв. /хиляда и седемстотин лева/ до 16:00 ч. на 29.11.2016 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

ІІ. Търгът да се проведе на 30.11.2016г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 29.11.2016 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 29.11.2016 г.

4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 29.11.2016 г.

5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658, Ж.Грозданова.

ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 07.12.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


22 ноември 2016 г.

ОБЯВЯВА

публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на места в Централната търговска зона на гр. Шумен за разполагане на нестационарни съоръжения за търговия и услуги, съгласно утвърдената схема, условията, на които следва да отговарят нестационарните обекти, и тръжната документация, както следва:

1. Стойка за цветя - 1 бр., № 1

- площ 2 кв.м.

- начална тръжна цена за годишен наем – 208.32 лв.

- размер на депозита – 100.00 лв.

2. Стойки за слънчеви очила - 1 бр., № 1

- площ 1 кв.м.

- начална тръжна цена за годишен наем – 104.16 лв.

- размер на депозита – 50.00 лв.

3. Машини за пуканки - 6 бр., № от 1 до 6

- площ 1 кв.м.

- начална тръжна цена за годишен наем – 104.16 лв.

- размер на депозита – 50.00 лв.

4. Машини за сладолед - 8 бр., № от 1 до 8

- площ 1.5 кв.м.

- начална тръжна цена за годишен наем – 156.24 лв.

- размер на депозита – 70.00 лв.

5. Витрини за сладолед - 4 бр., № от 1 до 4

- площ 2 кв.м.

- начална тръжна цена за годишен наем – 208.32лв.

- размер на депозита – 100.00 лв.

6. Машина за кафе - 1 бр., № 1

- площ 1 кв.м.

- начална тръжна цена за годишен наем – 104.16 лв.

- размер на депозита – 50.00 лв.

7. Щанд за балони - 1 бр., № 1

- площ 1 кв.м.

- начална тръжна цена за годишен наем – 104.16 лв.

- размер на депозита – 50.00 лв.

8. Детски колички - 1 бр., № 1

- площ 2 кв.м.

- начална тръжна цена за годишен наем – 208.32 лв.

- размер на депозита – 100.00 лв.

Общи условия:

На спечелилите търга се издават разрешения за поставяне на обектите и се сключват договори за наем за срок от три години.

Достигнатата на търга годишна наемна цена се заплаща предварително за всяка година. Цените са без ДДС. ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена.

За разполагането на нестационарните обекти се дължи такса съгласно чл. 23, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен и се заплаща съгласно чл. 27, ал. 2 от Наредбата.

Преди издаването на разрешенията и сключването на договорите наемателите съгласуват дизайна на нестационарните обекти с главния архитект на общината.

Община Шумен не поема ангажименти за осигуряване на външни инфраструктурни връзки – “В и К”, “Ел.”.

Всички действия по издаване на разрешения, съгласувания и др. във връзка с пускането на обектите в експлоатация са задължение и за сметка на наемателите.

Търгът ще се проведе на 07.12.2016г. от 9.00ч. в зала № 363 на Община Шумен.

Цената за получаване на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Сумата се внася в каси № 1 и 2 на Информационния център на Община Шумен, а тръжната документация се получава от стая № 374 на общината в срок до 12.00ч. на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозит за участие се внася в касата на Община Шумен – стая № 320, до 14.00 ч. на деня, предхождащ датата на провеждането на търга.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00ч. на 06.12.2016г.

Оглед на местата може да се извършва всеки ден до деня, предхождащ провеждането на търга, при свободен достъп.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 14.12.2016 г. от 9.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен; а тръжната документация се получава до 12.00ч. на 13.12.2016г., депозитната вноска се внася до 14.00 ч. на 13.12.2016г.; заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16.00 ч. на 13.12.2016 г.

За справки: тел. 054/857 720, стая № 374 Община шумен


21 ноември 2016 г.

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2017 ГОДИНА

Кметът на община Шумен Любомир Христов на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, държавните институции и второстепенните разпоредители с бюджет на публично обсъждане на бюджета за следващата година.

Уважаеми съграждани,

Предстои обсъждане и приемане на бюджета за 2017 г. Чрез общественото обсъждане се дава възможност за информираност и реално участие на населението при определяне на обществените потребности, приоритетите и реда на тяхното осигуряване.

За нас е важно бюджетът да се състави с вашето участие и разчитаме на вашата активност. Обсъждането ще се проведе на 29 ноември 2016 г. / вторник / от 13,30 часа в зала № 363 в сградата на община Шумен.

Проектобюджетът за 2017 г. ще бъде публикуван на интернет страницата на общината.

Мнения, препоръки и предложения могат да се предоставят в деловодството не по – късно от два дни преди публичното обсъждане или на електронния адрес: mayor@shumen.bg

Очакваме ви.

Любомир Христов

Кмет на община Шумен


18 ноември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-119 от 16.11.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Производствени сгради към предприятие за стъклопластика“ на „Пластика“ООД в ПИ 83510.12.309 по кадастралния план на гр. Шумен, м.“Долен Сусурлук“ по КК на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 224/10.11.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 224/10.11.2016 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 224/16.11.2016 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


18 ноември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-126 от 16.11.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

ЛЯТНА КУХНЯ в кв. 37, УПИ VІІІ-259 по регулационния план на града – кв. Макак е издадено Разрешение за строеж № 230/16.11.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен .

Запознаването с проекта и Разрешението за строеж можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


18 ноември 2016 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.666.577.1.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП-104.00 кв.м., представляващ втори жилищен етаж от двуетажна сграда, ИЗБА с площ 27.00 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, разположен в поземлен имот с идентификатор 83510.666.577, за който са отредени УПИ II-138 и УПИ XVI-138 в кв. 181 по действащия ПУП на гр. Шумен с АОС № 3261/2011 г.

2. Търгът ще се проведе на 30.11.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 23000.00 лв. /двадесет и три хиляди лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.11.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.11.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.11.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 07.12.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


18 ноември 2016 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 10 броя поземлени имоти-частна общинска собственост в местностите „ПОД МАНАСТИРА” и „САКАРКА”, землище гр. Шумен и местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ” землище с.Лозево по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :

1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.181 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 537 кв.м., с АОС № 4790/2016 г., с начална тръжна цена 1700.00лв /хиляда и седемстотин лева/; -Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 лв. /осемстотин лева/ до 16:00 ч. на 29.11.2016 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.182 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 536 кв.м., с АОС № 4791/2016 г., с начална тръжна цена 1700.00лв /хиляда и седемстотин лева/; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 лв. /осемстотин лева/ до 16:00 ч. на 29.11.2016 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.183 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 536 кв.м., с АОС № 4792/2016 г., с начална тръжна цена 1700.00лв /хиляда и седемстотин лева/; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 лв. /осемстотин лева/ до 16:00 ч. на 29.11.2016 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.184 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 553 кв.м., с АОС № 4793/2016 г., с начална тръжна цена 1700.00лв /хиляда и седемстотин лева/; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 лв. /осемстотин лева/ до 16:00 ч. на 29.11.2016 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.186 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 518 кв.м., с АОС № 4824/2016 г., с начална тръжна цена 1600.00 лв. /хиляда и шестстотин лева/; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 750.00 лв. /седемстотин и петдесет лева/ до 16:00 ч. на 29.11.2016 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.506 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 297 кв.м., с АОС № 4823/2016 г., с начална тръжна цена 920.00лв /деветстотин и двадесет лева/; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 400.00 лв. /четиристотин лева/ до 16:00 ч. на 29.11.2016 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.400 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 1590 кв.м., с АОС № 4712/2016 г., с начална тръжна цена 4970.00лв /четири хиляди деветстотин и седемдесет лева/. ; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.11.2016 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.401 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 642 кв.м., с АОС № 4797/2016 г., с начална тръжна цена 2700.00лв. /две хиляди и седемстотин лева/; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1100.00 лв. /хиляда и сто лева/ до 16:00 ч. на 29.11.2016 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.32.344 по кадастралната карта на с. Лозево, общ.Шумен, в местността “СТАРИТЕ ЛОЗЯ” с площ 575 кв.м., с АОС № 4798/2016 г., с начална тръжна цена 1100.00лв /хиляда и сто лева/.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 29.11.2016 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

1.10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.32.345 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен, в местността “СТАРИТЕ ЛОЗЯ” с площ 471 кв.м., с АОС № 4799/2016 г., с начална тръжна цена 900.00 лв. /деветстотин лева/. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 400.00 лв. /четиристотин лева/ до 16:00 ч. на 29.11.2016 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

ІІ. Търгът да се проведе на 30.11.2016г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите

1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 29.11.2016 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 29.11.2016 г.

4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 29.11.2016 г.

5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658, Ж.Грозданова.

ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 07.12.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


18 ноември 2016 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж на 2 бр. гаражи със ЗП 18.91 кв.м. за един гараж в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.674.417 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1738 кв.м., съответстващ на УПИ IV „Комплексна административна сграда“ в кв. 306 по действащия ПУП на гр. Шумен с АОС № 0016/1997 г.

Право на участие в търга имат физически и юридически лица, притежаващи автомобили, собственици на самостоятелни обекти в жилищен блок, построен в поземлен имот с идентификатор 83510.674.97 по кадастралната карта на гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 83, вх. 1, 2, 3, 4.

2. Търгът ще се проведе на 30.11.2016 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена за един гараж – 3000 лв. /три хиляди лева/;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 29.11.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса по чл. 42, т. 7 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.11.2016 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.11.2016 г.

3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.

4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 07.12.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


16 ноември 2016 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ЮРИСКОНСУЛТ ЗОП

Дирекция „Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване”

Отдел „Правно осигуряване и информационно обслужване ”при Община Шумен

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Магистър;

1.2. Професионална област – Право;

1.3. Ранг V младши;

1.4. Минимален професионален опит – не се изисква.

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.1.3.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Общинска администрация гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 29.11.2016 год.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.

6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.

7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Цел на длъжността: Правно обслужване на Общината за постигане на компетентно, професионално, административно обслужване на гражданите и юридическите лица; защита на интересите на общината; процесуално представителство на Общината по спорове в които същата е страна.

7.2. Области на дейност: Правни консултации за служители на Общината, граждани, структури на Общината; процесуално представителство по съдебни дела, работа по Закона за обществените поръчки, Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, работа в комисии по наредбите, приети от Общинския съвет и подготовка на предложения за промени в тях.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:

Адрес: гр. Шумен бул. ”Славянски” № 17 ет. 2 стая № 237

www.shumen.bg

Телефон за контакт: 054/ 857 642

За контакти: Мутафчиева, Даскалова


15 ноември 2016 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че „ХЪС“ ООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на газификационна станция за азот“ към съществуваща инсталация за производство на горещо поцинкована тел, в имот с идентификатор 10176.502.2 с. Васил Друмев, общ. Шумен

Информацията е на разположение на сайта на www.shumen.bg

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


14 ноември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2016-2017г. в землищата на територията на Община ШУМЕН, както следва:

1. с. Панайот Волов, община Шумен

2. с. Вехтово, община Шумен

3. с. Радко Димитриево, община Шумен

3. с. Дибич, община Шумен


11 ноември 2016 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, в т. ч. на с. ЛОЗЕВО, че има следното инвестиционно намерение: Изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за участъка извън урбанизираната територия с обхват на имоти с идентификатори 44032.18.90 – съществуващ гробищен парк и № 44032.17.19 – за разширение на гробищен парк, по кадастралната карта на с. ЛОЗЕВО, община Шумен от които се образува нов проектен имот с идентификатор 44032.18.123 с предназначение „Гробищен парк“.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


11 ноември 2016 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, в т. ч. на с. Овчарово, че има следното инвестиционно намерение: Изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за участъка извън урбанизираната територия с обхват на имоти с идентификатори 53240.2.10 и 53240.2.11 по кадастралната карта в местност „До гробищата“ на с. Овчарово, община Шумен, от които се образува нов проектен имот с идентификатор 53420.2.14 с предназначение „Гробищен парк“.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


10 ноември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж: № 223 от 10.11.2016год. за обект: „Постройка на допълващо застрояване –РАБОТИЛНИЦА“, находяща се в УПИ ХIХ-512, кв.132 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.512 по КК на гр.Шумен, ул.“Кирил и Методий“ №17.

Заповед №УТ-30-013 от 09.11.2016г. за изменение на разрешение за строеж №357 от 28.09.2006г. - промяна на основание чл.154, ал.2 от ЗУТ, състояща се в: 1.Промяна наименованието на обекта - „Сграда с ателиета, офис, кафе-бар, магазин за промишлени стоки и магазин за хранителни стоки“ и 2. Етапно изпълнение и въвеждане на сградата в експлоатация както следва: I-ви етап – блок В: магазин за хранителни стоки на кота 0.00, офис на кота 3,50м(второ ниво); многофунцционална зала на кота -3,20м(сутерен) ; блок А: кафе-бар , магазин за промишлени стоки на кота +1,60м , необитаем сутерен на кота -1,60м ; паркоустройство и благоустройство и II-ри етап – блок А: всички ателиета на II-ро ниво, III-тo ниво и мансарда; блок В: ателие на III-то ниво и мансарда.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


10 ноември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Производствена сграда за компоненти за трансформатори“ на „Енпай Трансформър Компонентс България“ЕООД в ПИ 83510.692.100 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 2, УПИ ІV-100 по плана на Индустриален парк, гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 220/08.11.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 220/08.11.2016 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 220/08.11.2016 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


10 ноември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2016-2017г. в землищата на територията на Община ШУМЕН, както следва:

1. с.Струйно, община Шумен

2. с. Илия Блъсково, община Шумен

3. с. Мараш, община Шумен


9 ноември 2016 г.

ПРОТОКОЛ

След проведения подбор за длъжностите „Социален работник“, „Специален педагог“,„Рехабилитатор/кинезитерапевт“, „Логопед“, „Родител-медиатор“ и, „Хигиенист“ , Комисията реши да предложи, сключване на трудов договор със следните кандидати:

1. Вх. № 18/27.10.2016 г. Емилия Георгиева Маринова- за длъжността „Специален педагог“

2. Вх. № 11/25.10.2016 г. Пламена Данчева Жечева - за длъжността „Специален педагог.

3. Вх. № 13/26.10.2016 г. Красимира Рачева Иванова-за длъжността „Логопед“

4. Вх.№ 25/ 28.10. 2016 г. Нели Ненкова Илиева – за длъжността „Логопед“

5. Вх.№ 15/26.10.2016 г. Елза Красимирова Жендова- за длъжността „Рехабилитатор“.

6. Вх.№ 22/ 28.10.2016 г. Ивайло Николов Гогов – за длъжността „Кинезитерапевт“

7. Вх. № 19/ 27.10.2016 г. Евелина Методиева Стоймерова-Добрева – за длъжността „Социален работник“

8. Вх. № 20/27.10.2016 г. Симона Валентинова Василева- за длъжността „Социален работник“

9. Вх. № 24/ 28.10.2016 г. Христина Стоянова Станкова- за длъжността „Родител-медиатор“

10. Вх.№21/ 28.10.2016 г. Фатме Ахмедова Халилова – за длъжността „Родител-медиатор“

11. Вх. № 17/27.10.2016 г. Разие Реджебова Зейфулова- за длъжността „Хигиенист“


9 ноември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява свободно място за длъжността „Психолог“ в Център за ранно детско развитие по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ОПИСАНИЕ: трудов договор, 0.5 щат /4 часа/

ИЗИСКВАНИЯ:

- Висше образование специалност психология

- професионален опит- 5 години работа с деца

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование

- медицинско удостоверение със заверка от психиатър или удостоверение от психиатричен диспансер

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

-копие на съответните страници от трудова книжка за доказване на професионалния опит

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 18.11.2016г.

Община Шумен – стая 226,

лице за контакт: Пенка Атанасова, тел. 054 857 606


9 ноември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява свободно място за длъжността „Педиатър“ на Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ОПИСАНИЕ: трудов договор, 0.5 щат /4 часа/

ИЗИСКВАНИЯ:

- Висше образование и магистърска степен по медицина със специалност „Педиатрия“.

- Професионален опит, минимум 10 години

- Компютърна грамотност

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование, включително за специалност

- медицинско удостоверение

- документ за допълнителни обучения, завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 18.11.2016г.

Община Шумен – стая 226,

лице за контакт: Пенка Атанасова, тел. 054 857 606


9 ноември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж № 221 от 08.11.2016год. за обект: постройка на допълващо застрояване - навес за отоплителни материали и инвентар с размери 8,50м./ 6,00м и височина при калканна стена до 3,60м по южната регулационна линия на имота, граничеща с УПИ ХІІ-7402 в кв. 481 при спазване на отстояние от 3,00м към странична регулация - строеж VІ категория в УПИ ІІ-7409 в кв.481 от регулационния план на гр. Шумен, ул. “ Вл. Въстание“ № 65.

Разрешение за строеж № 222 от 08.11.2016год. за обект: постройка на допълващо застрояване за отоплителни материали и инвентар с размери 1,75м./4,25м и височина при калканна стена до 3,60м към жилищната сграда при спазване на отстояние от 3,00м към странична регулация- строеж VІ категория в УПИ Х-5118а в кв. 304 от регулационния план на гр. Шумен, ул. „Хр. Генчев“№56

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


8 ноември 2016 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Терен с площ от 14.40 кв.м. (2.40х6.00), гр. Шумен, район на КАТ, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за извършване на услуги, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 509.76 лв.

- размер на депозита - 300.00 лв.

1.2. Терен с площ от 10.80 кв.м. (2.40х4.50), гр. Шумен, район на КАТ, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за извършване на услуги, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 382.32 лв.

- размер на депозита - 200.00лв.

1.3. Терен с площ от 7.29 кв.м., гр. Шумен, ул.„Цар Освободител” (до банка ДСК), за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 690.22 лв.

- размер на депозита - 350.00 лв.

1.4. Терен с площ от 12 кв.м.(3.00х4.00), гр. Шумен, ул.„Средна гора”, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за извършване на услуги, по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 424.80 лв.

- размер на депозита - 220.00 лв.

1.5. Терен с площ от 3.75 кв.м. (2,50х1.50), гр. Шумен, ул.„Драгоман” № 8 в района на детската площадка, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност (продажба на пуканки и варена царевица), по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 310.50 лв.

- размер на депозита - 150.00 лв.

1.6. Терен с площ от 3.75 кв.м. (2,50х1.50), гр. Шумен - „Градска градина” в района на детската площадка, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност (продажба на пуканки и варена царевица), по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 355.05 лв.

- размер на депозита - 180.00 лв.

1.7. Терен с площ от 3.75 кв.м. (2,50х1.50), гр. Шумен, ул.„Дедеагач” в района на детската площадка, за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност (продажба на пуканки и варена царевица), по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 265.05 лв.

- размер на депозита - 140.00 лв.

1.8. Терен с площ от 12 кв.м. (3.00х4.00), гр. Шумен, кв. Тракия, ул. Родопи (до Червения рак), за поставяне на павилион по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност (продажба на дюнери), по приложена схема.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 848.16 лв.

- размер на депозита - 400.00 лв.

1.9. Помещения с обща площ от 113.50 кв.м. (35.18 кв.м. – магазин, 21.00 кв.м. – офис и 57.32 кв.м. – складови и сервизни помещения), находящи се на ул. ”Лайош Кошут” № 2, гр. Шумен, недвижим имот представляващ част от сграда с идентификатор 83510.666.619.1 съответстващ на УПИ ІІ в кв. 183 по действащия ПУП на гр.Шумен, с Акт за общинска собственост № 4256/2014 г. - за търговска дейност.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 6967.44 лв.

- размер на депозита - 2000.00 лв.

2. Търгът ще се проведе на 16.11.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

3. Цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в каси № 1 и 2 на Община Шумен (информационен център), а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината в срок до 14.00 ч. на 15.11.2016 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

4. Депозитната вноска се внася в срок до 14.00 часа на 15.11.2016 год. в касата на Община Шумен стая № 320.

5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 в срок до 16:00 ч. на 15.11.2016 год.

6. Внесеният депозит от спечелилия търга участник се прехваща от наемната цена.

7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 23.11.2016 год. от 10.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):

а)Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 22.11.2016 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

б)Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 22.11.2016 год. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.

в)Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 22.11.2016 г.

8. За провеждането на търга утвърждавам приложените към заповедта тръжни документации.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

9. Договорът за наем със спечелилия търга за обекти с №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 и 1.8 се сключва за срок от 3 години, а обект с № 1.9 за срок от 5 години.

10. Цените са без включен ДДС.

11. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

12. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТ С №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 и 1.8:

а) На спечелилият търга за терена, се издава разрешително от Община Шумен, за поставяне на временен обект, след съгласуване дизайна на павилиона с техническите служби на Общината, която не поема ангажименти за осигуряване на инфраструктурни връзки – „Ел.” и „В и К” захранване.

б) На наемателят се предоставя два месеца гратисен период, през който не се заплаща наем, за поставяне на павилиона, а за обекти с №№ 1.3 и 1.4, ако е нов. През гратисния период, теренът не може да се използва за поставянето на други съоръжения, за извършване на търговска дейност или услуги.

в) Наемателят за обекти с №№ 1.5, 1.6 и 1.7 се задължава да поддържа детската площадка.

За справки тел. 054/857-659


7 ноември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ УТ-28-117 от 31.10.2016 г.

Община Шумен, дирекция “УТ”, На основание чл.149 /1/ от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Шумен № 218 от 04.11.2016г. за обект: „ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКА СГРАДА В СГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ С ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ“ в УПИ IX от кв.14 по плана на с. Салманово, Община Шумен, на името на РПК „Прогрес“.

Запознаването с проектите по издаденото разрешение за строеж можете да направите в стая 346 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 /3/ от ЗУТ същото може да бъде обжалвано по законосъобразност пред началника на Регионална отдел за национален строителен контрол /РОНСК/ към Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ – Североизточен район , чрез главния архитект на Общината в 14-дневен срок от съобщението.


4 ноември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ ПО ПРОЕКТ:

„ЦЕНТЪР ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ШУМЕН“

В „Център за ранно детско развитие“ в гр. Шумен услуги могат да получават деца с увреждания, хронични заболявания, изоставане в развитието, разстройства в развитието на говора или моториката от 0 до 7 годишна възраст. Проектът предвижда да се включат деца от всички населени места от община Шумен.

Специализирани грижи ще бъдат осигурени от мултидисциплинарен екип, включващ педиатър, логопеди, рехабилитатори, кинезитерапевти, специални педагози, психолози и социални работници.

Услугата ще е ПОЧАСОВА И БЕЗПЛАТНА, центърът НЕ разполага със стационар за целодневен престой. Ще бъдат обхванати общо 60 деца и 50 родители. Целта е да се подпомогнат децата в тяхното развитие, а родителите да бъдат комплексно консултирани, да придобият умения за стимулиране на развитието и да се чувстват подкрепени в грижата и отглеждането.

По-малките деца на възраст от 0-3 г. ще бъдат насочвани към услугата „РАННА ДЕТСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ“, която включва рехабилитационна, логопедична, психологична работа с деца, при които съществуват предпоставки за отклонения в развитието-родени с ниско тегло, деца с фамилна обремененост, деца с диагнотицирано изоставане, деца с диагностицирани хронични заболявания и/или увреждания.

По-големите деца – до 7 г. ще получат и услугата „ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА“, която включва логопедична, психологична и педагогическа работа с деца с отклонения в развитието и/или поведението, социализацията и успеваемостта в образователната система.

Има възможност специалистите да посещават и домовете на деца в кърмаческа възраст или такива в много тежко здравословно състояние. Транспорт може да бъде осигурен и за децата от селата на общината – оборудван автобус с рампа за инвалидни колички.

Родителите могат да подават заявления за записване на децата през м. ноември в ст.226 в Община Шумен.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец от родител

2. Медицински документи, удостоверяващи състоянието на детето /епикризи, решение от ТЕЛК, амбулаторни листи/

3. Копие на удостоверение за раждане

4. Изследване за чревно заразоносителство / след одобрение от комисията по подбор/

5. Удостоверение, че не е в контакт с ОЗБ

За контакти – Пенка Атанасова, Управител на Център за ранно детско развитие – тел. 0893 605591 и Катя Крумова, Ръководител на проекта, тел. 054 857 606


3 ноември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено:

Разрешение за строеж № 217 от 03.11.2016год. за обект: Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда - строеж V категория в УПИ Х-7373 кв.483 от регулационния план на гр. Шумен, одобрен със заповед 982 от 1987год , ул. „Шуменска комуна“ № 8, гр. Шумен.

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


2 ноември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж: № 215 от 28.10.2016год. за обект: „Внедряване мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ I-„ЖС“, кв.223 по плана на гр.Шумен, ул.“Марица“ №47, вх.1 и вх.3 .

Заповед №УТ-31-003 от 27.10.2016г. за изменение на разрешение за строеж №113/16.03.2009г. за обект „Парк студентски“- промяна на основание чл.154, ал.2 от ЗУТ, състояща се в преустройство на съществуваща сграда в строеж с функционално предназначение „Обслужваща сграда с каса, бистро, санитарни възли и гараж“ в „Заведение за бързо хранене тип „Бистро“, каса и санитарни възли“, без промени в конструкцията.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


31 октомври 2016 г.

Списък на одобрените кандидати за длъжностите „Началник на Областен екип по приемна грижа“ и „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“ по проект „Приеми ме 2015“

За длъжността „Началник на Областен екип по приемна грижа“ е класиран кандидатът:

Нермин Неджмидин Бейти

За длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“, за работно място Шумен се класираха както следва:

1.Симона Стефанова Колева – Георгиева

2.Елиз Ахмед Хасан

3.Светослава Йорданова Хайнова

4.Мариела Огнянова Маринова

5.Даниела Николчева Йорданова

6. Калин Цветанов Кънев

7. Севджан Тасин Акиф

За длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“, за работно място Нови пазар се класираха както следва:

1. Даниела Душкова Костадинова

2. Стела Иванова Стоянова

3. Драгомир Евелинов Драганов

4. Милена Атанасова Недева

5. Десислава Валентинова Маринова

6. Боянка Томчева Неделчева


27 октомври 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

вх.№УТ-14-057 от 27.10.2016 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложен:

ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ II-530 И УПИ III-3411,3412, КВ.145, по плана на гр. Шумен, общ. Шумен.

Запознаването с проекта можете да направите тук и в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


26 октомври 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж №212 от 24.10.2016год. за обект: Смяна предназначението на Ателие № 8 от четвърти етаж в съществуваща 5 етажна жилищна сграда на ул. „Патлейна №7, УПИ.III -3463 в кв.286, гр. Шумен в Апартамент № 8 строеж ІV категория- намираща в УПИ ІІІ-3463 в кв.286 по рег. план на гр. Шумен, ул. “Патлейна” №7

Разрешение за строеж №214 от 25.10.2016год. за обект: ”Външно eлектрозахранване на обект „Работилница за пластмасови изделия“, увеличаване на мощност, с кабел НН от МТТ 20/0,4кV-63 кVА до ГРТ - строеж І-ва категория, по ул. „Подуево“, кв. Дивдядово до УПИ УПИ V-250 кв.8, по регулационния план на гр. Шумен .

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


26 октомври 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-105 от 24.10.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Външно Ел-захранване“ на „ФАРМАВЕТ“ООД в ПИ 83510.608.14 по кадастралния план на гр. Шумен, м.“ЯКОВА“ е издадено Разрешение за строеж № 211/19.10.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 211/19.10.2016 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 211/19.10.2016 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


25 октомври 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява свободно място за длъжността „ХИГИЕНИСТ” в Център за ранно детско развитие по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ОПИСАНИЕ: 0.5 щат /4 часа/

ИЗИСКВАНИЯ:

- минимум основно образование

- професионален опит на еквивалентна позиция, ще се счита за предимство

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплом за завършено образование

- медицинско удостоверение

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

- удостоверение от психиатричен диспансер, че лицето не се води на диспансерен отчет

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 28.10.2016г.

Община Шумен – стая 232,

лице за контакт: Пенка Атанасова, тел. 054 857 606


25 октомври 2016 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за длъжностите „Началник Областен екип“ и „Социален работник“

Събеседване с одобрените по документи кандидати ще се проведе на 25.10.2016г. /Вторник/ от 15:30 часа в сградата на Община Шумен - зала 363

Списък на допуснатите и недопуснатите до втори етап на конкурса кандидани за длъжността „Началник на Областен екип по приемна грижа“

Допуснати:

1. Нермин Неджмидин Бейти

2. Даниела Николчева Йорданова

3. Светослава Йорданова Хайнова

4. Севджан Тасин Акиф

Не е допусната:

1. Биляна Николаева Баева – Илиева

Списък на допуснатите и недопуснатите до втори етап на конкурса кандидани за длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“

Допуснати:

1. Светослава Йорданова Хайнова

2. Симона Стефанова Колева – Георгиева

3. Елиз Ахмед Хасан

4. Нермин Неджмидин Бейти

5. Боянка Томчева Неделчева

6. Мариела Огнянова Маринова

7. Даниела Душкова Костадинова

8. Даниела Николчева Йорданова

9. Снежина Колева Димитрова

10. Калин Цветанов Кънев

11. Стела Иванова Стоянова

12. Милена Атанасова Недева

13. Десислава Валентинова Маринова

14. Антоанета Тодорова Атанасова

15. Веселка Кирова Маринова

16. Севджан Тасин Акиф

17. Драгомир Евелинов Драганов

18. Веска Тодорова Алексиева

Не са допуснати:

1. Сидика Мехмед Ахмед

2. Владислава Павлинова Неделчева

3. Теодора Любомирова Митева

4. Румяна Иванова Божкова

5. Медиха Неждет Сали

6. Ваня Атанасова Петкова

7. Зехра Метинова Чаушева

8. Нели Нанева Стефанова

9. Биляна Спасова Дерменджиева

10. Татяна Евгениева Петрова

11. Виржиния Борисова Раденкова

12. Валя Христова Ангелова

13. Светла Петрова Йорданова

14. Росица Красимирова Иванова

15. Светлана Живкова Петкова

16. Жулияна Стоянова Кръстева

17. Габриела Иванова Стоянова


24 октомври 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява свободно място за длъжността „Социален работник“ на Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ОПИСАНИЕ: трудов договор, 0.5 щат /4 часа/

ИЗИСКВАНИЯ:

- Висше образование и бакалавърска степен по социални дейности и/или социална педагогика.

- много добра компютърна грамотност

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

- работа на позиция „Социален работник“ по проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще се счита за предимство

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование

- медицинско удостоверение със заверка от психиатър или удостоверение от психиатричен диспансер

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 28.10.2016г.

Община Шумен – стая 226,

лице за контакт: Пенка Атанасова, тел. 054 857 606


24 октомври 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява свободно място за длъжността „Психолог“ в Център за ранно детско развитие по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ОПИСАНИЕ: трудов договор, 0.5 щат /4 часа/

ИЗИСКВАНИЯ:

- Висше образование специалност психология

- професионален опит- 5 години работа с деца

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование

- медицинско удостоверение със заверка от психиатър или удостоверение от психиатричен диспансер

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

-копие на съответните страници от трудова книжка за доказване на професионалния опит

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 28.10.2016г.

Община Шумен – стая 226,

лице за контакт: Пенка Атанасова, тел. 054 857 606


24 октомври 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява свободно място за длъжността „Рехабилитатор" или "Кинезитерапевт" в Център за ранно детско развитие по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ОПИСАНИЕ: трудов договор, 0.5 щат /4 часа/

ИЗИСКВАНИЯ:

- Висше образование специалност рехабилитация или кинезитерапия

- професионален опит- над 5 години работа с деца

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование

- медицинско удостоверение със заверка от психиатър или удостоверение от психиатричен диспансер

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

-копие на съответните страници от трудова книжка за доказване на професионалния опит

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 28.10.2016г.

Община Шумен – стая 226,

лице за контакт: Пенка Атанасова, тел. 054 857 606


24 октомври 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява свободно място за длъжността „Логопед“ на Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ОПИСАНИЕ: трудов договор, 0.5 щат /4 часа/

ИЗИСКВАНИЯ:

- Висше образование и бакалавърска степен специалност специална педагогика – логопедия.

- компютърна грамотност

- професионален опит- 3 години

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование

- медицинско удостоверение със заверка от психиатър или удостоверение от психиатричен диспансер

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 28.10.2016г.

Община Шумен – стая 226,

лице за контакт: Пенка Атанасова, тел. 054 857 606


24 октомври 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява свободно място за длъжността „Специален педагог“ в Център за ранно детско развитие по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ОПИСАНИЕ: трудов договор, 0.5 щат /4 часа/

ИЗИСКВАНИЯ:

-Висше образование, специалност „Специална педагогика- олигофренопедагогика“ , „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална педагогика“

-професионален опит – 5 години опит в работа с деца с увреждания на релевантна позиция /възпитател, педагог/

- много добра компютърна грамотност

- спокоен, уравновесен тип личност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование

- медицинско удостоверение със заверка от психиатър или удостоверение от психиатричен диспансер

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 28.10.2016г.

Община Шумен – стая 226,

лице за контакт: Пенка Атанасова, тел. 054 857 606


24 октомври 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява свободно място за длъжността „Педиатър“ на Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ОПИСАНИЕ: трудов договор, 0.5 щат /4 часа/

ИЗИСКВАНИЯ:

- Висше образование и магистърска степен по медицина със специалност „Педиатрия“.

- Професионален опит, минимум 10 години

- Компютърна грамотност

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование, включително за специалност

- медицинско удостоверение

- документ за допълнителни обучения, завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 28.10.2016г.

Община Шумен – стая 226,

лице за контакт: Пенка Атанасова, тел. 054 857 606


24 октомври 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява свободно място за длъжността „Родител-медиатор“ на Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ОПИСАНИЕ: трудов договор, 0.5 щат /4 часа/, лице – родител на дете в риск /дете с увреждане/хронично заболяване; дете, отглеждано в непълно семейство – с починал родител; дете с тежко болен/болни родители;

ИЗИСКВАНИЯ:

- средно образование

- компютърна грамотност

- спокоен, уравновесен тип личност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование

- медицинско удостоверение

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

- документи, доказващи допустимостта на кандидата /решение от ТЕЛК на дете/съпруг/съпруга, смъртен акт и др.

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 28.10.2016г.

Община Шумен – стая 226,

лице за контакт: Пенка Атанасова, тел. 054 857 606


20 октомври 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ УТ-13-050 от 20.10.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.124Б, ал.2, т.2, от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-2092 от 14.10.2016 г. на Кмета на Общината е разрешено изработването на:

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ– с обхват УПИ II-530 и УПИ III-3411,3412 в кв.145 по плана на гр.Шумен .

С ПУП-ПЗ се определят параметрите на застрояване в имотите. Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед не подлежи на обжалване на основание чл.124Б, ал.4, от ЗУТ от ЗУТ.


20 октомври 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ №94-00-1851 от 20.10.2016г.


20 октомври 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:

№ 209 от 19.10.2016год. за обект: „Преустройство на гараж в заварена жилищна сграда в ключарско ателие“ с местоположение УПИ ХIII-„КЖС“ кв.107 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.661.340 по КК на гр.Шумен, ул.”Македония“ №29.

№210 от 19.10.2016год. за обект:„Преустройство и реконструкция на жилищна сграда“ с местоположение УПИ ХV-771,кв.124 по плана на гр.Шумен, идент.№83510.662.293.1 по КК на гр.Шумен, ул.“Mосковска“ №17А.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


20 октомври 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.501.466 по кадастралната карта на с. Дибич с площ 655 кв.м., съответстващ на УПИ IX в кв.2 по регулационния план на с. Дибич с АОС № 4783/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 03.11.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 5250.00 лв. /пет хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 02.11.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.11.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.11.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 17.11.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


20 октомври 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32706.501.536 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково с площ 1575 кв.м., съответстващ на УПИ I в кв. 58 по регулационния план на с. Илия Блъсково с АОС № 4129/2013 г.

2. Търгът ще се проведе на 03.11.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 9450.00 лв. /девет хиляди четиристотин и петдесет лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.11.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.11.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.11.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 17.11.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


20 октомври 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.305 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 352 кв.м., съответстващ на УПИ XIX „Производствени и складови дейности“ в кв. 340а по действащия ПУП на гр. Шумен с АОС № 4809/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 03.11.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 21200.00 лв. /двадесет и една хиляди и двеста лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 02.11.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 02.11.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 02.11.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 17.11.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


18 октомври 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-096 от 14.10.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Плътна ограда“ на „ДИ АЙ ДИ БИЛДИНГ“ЕООД в ПИ 83510.421.32 по кадастралния план на гр. Шумен, м.“Г.Сусурлук“ е издадено Разрешение за строеж № 207/12.10.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 207/12.10.2016 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 180/16.09.2016 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


18 октомври 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж както следва: № 204 от 13.10.2016год. за обект: “Оптична кабелна мрежа на „Близу Медия“ЕАД“- гр.Шумен, кв.„Тракия“, ул.„Дедеагач“№1-„Дедеагач“№1а“ –Втори етап; № 203 от 13.10.2016г. за обект: “Оптично кабелно захранване на Базова станция БС-4076 гр.Шумен, ул.„Ген.Драгомиров“ №56 на „Теленор България“ и № 202 от 13.10.2016г. за обект: „Изграждане на Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен-Етап 18“.

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината


18 октомври 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-096 от 14.10.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Плътна ограда“ на „ДИ АЙ ДИ БИЛДИНГ“ЕООД в ПИ 83510.421.32 по кадастралния план на гр. Шумен, м.“Г.Сусурлук“ е издадено Разрешение за строеж № 207/12.10.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 207/12.10.2016 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 180/16.09.2016 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


18 октомври 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2016-2017г. в землищата на територията на Община ШУМЕН,както следва:

1. с.Ветрище, община Шумен


17 октомври 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за издадени разрешения за строеж

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

Разрешение за строеж №206 от 13.10.2016год. за обект: Преустройство на баничарница от съществуваща жилищна сграда в магазин за промишлени стоки и фризьорски и козметичен салон строеж ІV категория- намираща в УПИ VІІ-„ЖС и КОО” в кв.298 по рег. план на гр. Шумен, ул. “Преслав” №3 вх.3

Разрешение за строеж №208 от 14.10.2016год. за обект: Жилищна сграда с магазини” / четириетажна/ - строеж ІV--та категория, - намираща в УПИ ХХІ -211, кв.480 по регулационния план на гр. Шумен ,бул.“В. Преслав” № 96

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


17 октомври 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-096 от 14.10.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Плътна ограда“ на „ДИ АЙ ДИ БИЛДИНГ“ЕООД в ПИ 83510.421.32 по кадастралния план на гр. Шумен, м.“Г.Сусурлук“ е издадено Разрешение за строеж № 207/12.10.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 207/12.10.2016 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 180/16.09.2016 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


12 октомври 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:

№ 200 от 11.10.2016год. за обект: „Смяна предназначението на офис в жилище, реконструкция на покривна конструкция на двуетажна къща и саниране“ с местоположение УПИ ХХIII-2959,2960,2961 кв.160А по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.666.469.1 по КК на гр.Шумен, ул.”Княз Борис I“ №2-A.

№201 от 11.10.2016год. за обект: „Жилищна сграда с магазини“ с местоположение УПИ ХХII-192,кв.17 по плана на гр.Шумен, идент.№83510.661.192 по КК на гр.Шумен, ул.“Васил Априлов“ №30.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


12 октомври 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено:

- Разрешение за строеж № 197 от 10.10.2016год. за обект: Реконструкция, и надстройка на еднофамилна жилищна сграда , намираща в УПИ ХІV-7249 кв.412 ул. „Червени ескадрони“ №27, на името на Галина и Минчо Минчеви

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


11 октомври 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 26-00-1751 от 11.10.2016 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл.62, ал.2 от АПК, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че:

със Заповед №РД-25-2043 от 7.10.2016 г. на Кмета на Общината е изменена:

Заповед №РД-25-1251 от 21.09.2005 г., с която е одобрен проект за Подробен устройствен план за част от кв.226.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Шумен /до 25.10.2016 г., включително/


11 октомври 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2016-2017г. в землищата на територията на Община ШУМЕН,както следва:

1. гр.Шумен и кв. Дивдядово, община Шумен

2. с. Белокопитово, община Шумен


10 октомври 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено:

Разрешение за строеж № 197 от 10.10.2016год. за обект: Реконструкция, и надстройка на еднофамилна жилищна сграда , намираща в УПИ ХІV-7249 кв.412 ул. „Червени ескадрони“ №27, на името на Галина и Минчо Минчеви

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


7 октомври 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени:

- Разрешение за строеж № 192 от 05.10.2016год. за обект: Внедряване мерки за енергийна ефективност в жилищна сграда -многофамилна, находяща се на бул. “Ришки проход” № 20 кв. 331а, УПИ I--„ЖК и магазини“, гр. Шумен , намираща в УПИ I-„ЖК и магазини“, кв.331а по регулационния план на гр. Шумен

- Разрешение за строеж № 193/ 06.10.2016 год. за обект:

Метален сглобяем навес за паркоместа на Марин Иванов Сърмов, м. „Якова“, ПИ ид. № 83510.381.29 по КК на гр. Шумен.

- Разрешение за строеж № 194/ 06.10.2016 год. за обект:

Метален сглобяем навес за паркоместа на Марин Иванов Сърмов, м. „Якова“, ПИ ид. № 83510.381.26 по КК на гр. Шумен.

- Разрешение за строеж № 196 от 06.10.2016год. за обект: Слънцезащитни тенти на северна и южна покривни тераси към таванско складово помещение на ниво +17,85 към ап. №8 от съществуваща жилищна сграда на името на Есра Челик, намираща се в УПИ VІІ-“ЖС и КОО” в кв.298 по плана на гр. Шумен и с идентификационен № 83510.671.315.15 от кадастралната карта на гр. Шумен, ул. “Преслав““№3 .

- Разрешение за строеж № 195 от 06.10.2016год. за обект: : Плътна ограда на името на Ружди Реджеб Осман, по регулационните граници на УПИ VІІ-425, кв.141 по плана на гр. Шумен и с идентификационен № 83510.664.425 от кадастралната карта на гр. Шумен, ул. “Цар Иван Александър“№19-А.

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 и стая № 338 през приемните дни на Общината


5 октомври 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2016-2017г. в землищата на територията на Община ШУМЕН,както следва:

1. гр.Шумен и кв. Макак, община Шумен

2. с. Ивански, община Шумен

3. с. Друмево, община Шумен


4 октомври 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:

№ 190 от 03.10.2016год. за обект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА“ с местоположение УПИ V-“Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“, кв.655 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.20 по КК на гр.Шумен, ул.“Марица“.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


4 октомври 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява конкурс за длъжността „ШОФЬОР” в Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

Информация за работното място: 1 щатна бройка, трудов договор

ИЗИСКВАНИЯ:

- Средно образование

- Професионален на еквивалентна позиция опит, минимум 7 години

- познаване на законодателство, работа с прилежащата към позицията документация

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за управление на МПС, категория ДЕ или Д+

- копие на контролен талон

- удостоверение за психологическа годност

- карта на водача

- карта за квалификация на водач на МПС

- свидетелство за съдимост

- диплома за средно образование

- медицинско удостоверение

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

- удостоверение от психиатричен диспансер, че лицето не се води на диспансерен отчет

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 07.10.2016г.

Община Шумен – стая 234, лице за контакт: Пенка Атанасова, тел. 054 857 627


4 октомври 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява конкурс за длъжността „СЧЕТОВОДИТЕЛ / КАСИЕР / ДОМАКИН” в Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

Информация за работното място: ? щ. бр. – 2 ч. на ден, трудов договор

ИЗИСКВАНИЯ:

- Средно / висше икономическо образование

- Професионален на еквивалентна позиция опит, минимум 3 години

- познаване на законодателство, работа с прилежащата към позицията документация

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование

- медицинско удостоверение

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо) -

удостоверение от психиатричен диспансер, че лицето не се води на диспансерен отчет

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 07.10.2016г.

Община Шумен – стая 234, лице за контакт: Пенка Атанасова, тел. 054 857 627


4 октомври 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява конкурс за длъжността „ЧИСТАЧКА” в Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

Информация за работното място: 1/2 щ. бр. – 4 ч. на ден, трудов договор

ИЗИСКВАНИЯ:

- Средно образование

- професионален опит на еквивалентна позиция, ще се счита за предимство

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование

- медицинско удостоверение

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

- удостоверение от психиатричен диспансер, че лицето не се води на диспансерен отчет

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 07.10.2016г.

Община Шумен – стая 234, лице за контакт: Пенка Атанасова, тел. 054 857 627


30 септември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:

№189 от 30.09.2016год. за обект: Газификация на детска градина №27-„ Златна рибка“с местоположение УПИ I-“КЖС, стол, общежитие, детска градина“, кв.9 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор №83510.661.143.1 по КК на гр.Шумен, ул.“Петър Парчевич“.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


30 септември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:

№ 182 от 20.09.2016год. за обект: „БЛОК №8 – ж.к.Южен бряг“ с местоположение УПИ VI-“Жилищно строителство“, кв.230 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор №83510.664.458 по КК на гр.Шумен, ж.к.“Южен бряг“.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


30 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2016-2017г. в землищата на територията на Община ШУМЕН,както следва:

1. кв. Мътница, гр. Шумен

2. с. Царев брод, община Шумен

3. с. Лозево, община Шумен

4. с. Васил Друмев, община Шумен

5. с.Велино, община Шумен

6. с. Кладенец, община Шумен

7. с.Мадара, община Шумен

8. с.Овчарово, община Шумен


29 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА:

Областен екип по приемна грижа – ОЕПГ, със следните работни места и обхват на дейността:

избор на 1 (един) брой Началник на Областния екип по приемна грижа (на пълен работен ден) и на 13 (тринадесет) Социални работници ( на пълен работен ден) , от които:

1 (един) брой началник областен екип, с работно място община Шумен

5 (пет) броя социални работници, с работно място община Шумен - за община Шумен;

1 (един) брой социален работник, с изнесено работно място в община Върбица;

1 (един) брой социален работник, с изнесено работно място в община Смядово;

4 (четири) броя социални работници, с работно място община Нови пазар;

1 (един) брой социален работник, с изнесено работно място в община Каспичан;

1 (един) брой социален работник, с изнесено работно място в община Никола Козлево,

предоставящи услугата „Приемна грижа" по проект „Приеми ме 2015" за област Шумен

1. Изисквания за заемане на длъжността „Началник на Областен екип по приемна грижа“:

• Образователно-квалификационна степен: „бакалавър“.

• Професионална квалификация: хуманитарна.

• Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.

• Опит при изпълнение на проекти – предимство.

• Опит при ръководене на екип – предимство.

• Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

Място на работа: община Шумен

2. Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:

• Образователна степен: „средно образование“;

• Професионална квалификация: хуманитарна;

• Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.

• Опит при изпълнение на проекти – предимство.

• Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

Място на работа:

- община Шумен;

- изнесено работно място в община Върбица;

- изнесено работно място в община Смядово;

- община Нови пазар;

- изнесено работно място в община Каспичан;

- изнесено работно място в община Никола Козлево

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 21.10.2016г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00часа и от 13:00 часа до 17.00 часа в сградата на Общинска администрация - Шумен, бул. „Славянски“ №17, етаж първи – „Център за информация и улуги“ - Гише 7. Заявления за участие в конкурса, подадени след крайния срок, не се приемат.

I. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1. Всяко постьпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална Дирекция за социално подпомагане.

2. Конкурсът протича в два етапа:

- Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.

- Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.

За изнесените работни места в община Нови пазар, община Върбица, община Смядово, община Никола Козлево и община Каспичан - преимущество за кандидатите ще бъде местоживеенето в общината, а при липса на подходящ кандидат-съседната община в обхвата на изнесеното работно място.

Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа".

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Писмено заявление (образец);

Автобиография (образец);

Декларация(образец)

Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (образец)

• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.

• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

• Свидетелство за съдимост

• Медицинско свидетелство

Забележка: Формулярите на необходимите документи могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Шумен, в секция: „Търгове, конкурси и съобщения“.

III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Началник на Областния екип по приемна грижа", Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник", Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.

Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова


28 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява свободно работно място за длъжността „Психолог“ на Център за почасово предоставяне на услуги

по проект „Подкрепа за независим живот в Община Шумен“

Информация за длъжността: 0,5 щатна бройка, длъжността може да се заема от работещ по друг трудов договор или пенсионер; с предимство ще се ползват безработни и хора в трудоспособна възраст;

ИЗИСКВАНИЯ:

- Висше образование, специалност Психология, бакалавърска или магистърска степен

- Компютърна грамотност

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование

- медицинско удостоверение

- документ за завършено обучение

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 07.10.2016г.

Община Шумен – стая 226,

лице за контакт: Румяна Рачева, тел. 054 857 606


28 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява свободно работно място за длъжността „Рехабилитатор“ на Център за почасово предоставяне на услуги

по проект „Подкрепа за независим живот в Община Шумен“

Информация за длъжността: 1 щатна бройка, може да бъде разделена на 2 х 0,5; длъжността може да се заема от работещ по друг трудов договор или пенсионер; с предимство ще се ползват безработни и хора в трудоспособна възраст;

ИЗИСКВАНИЯ:

- Висше образование, специалност „Рехабилитация“

- Компютърна грамотност

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование

- медицинско удостоверение

- документ за завършено обучение

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 07.10.2016г.

Община Шумен – стая 226,

лице за контакт: Румяна Рачева, тел. 054 857 606


21 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено Разрешение за строеж № 186 от 21.09.2016год. за обект:

“Газификация на ЦДГ №34 - „Пролетна дъга“- гр.Шумен , намираща в УПИ ІІ-„Детска градина“ в кв.655 от регулационния план на гр. Шумен, на ул.“Софийско шосе“ №2 гр. Шумен

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338 през приемните дни на Общината


21 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено Разрешение за строеж № 187 от 21.09.2016год. за обект:

Преустройство съществуващо нафтово котелно в котелно на природен газ за газификация на ЦДГ №30 „Космонавт“-филиал и свързването му към ГРИТ, монтиран на границата на имота , намираща в УПИ ІІ-„Детски заведения“ в кв.330 от регулационния план на гр. Шумен, на ул.“Съединение №14 гр. Шумен

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


21 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:

№ 181 от 19.09.2016год. за обект: „Плътна ограда по регулационните граници на УПИ ХХVII-615 с УПИ ХVII, УПИ ХVIII-658. кв.234-4 с вис.2.20м.,разположена изцяло в имота на възложителя с обща дължина 116,10м “ с местоположение УПИ ХVII-657, кв.234-4 по плана на гр.Шумен, ПИ с идент.№83510.664.657 по КК на гр.Шумен, ул.”Ален мак“.

№ 182 от 20.09.2016год. за обект: „Блок №8- ж.к.Южен бряг“ с местоположение УПИ VI-„Жилищно строителство“, кв.230 по плана на гр.Шумен, ПИ с идент.№83510.664.458 по КК на гр.Шумен, ж.к.“Южен бряг“.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.

19 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено Разрешение за строеж № 179 от 16.09.2016год. за обект: Гаражи 2,3,4,5 /четири броя/ , намиращи в УПИ І-ОЖС, КОО в кв.361 ” от регулационния план на гр. Шумен, до жил. блок с адрес ул.“Дедеагач №17 гр. Шумен, на името на Иванка Василева Иванова, Стефан Димитров Карабелов, Сунай Садък Юсуф, Танер Хасанов Чакалов

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


19 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, дирекция “УТ,КСиЕ”, На основание чл.149 /1/ от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Шумен № 176 от 12.09.2016г. за обект: „Улична отсечка от бул.“Симеон Велики“ към ул.“Хан Аспарух“ и ул.“Цар Освободител“ – от т.1 до т.3 и „Подход гаражи“ от т.10 до т.11, съгласно чертеж №1 – Ситуация“ в кв.138 по плана на гр.Шумен, ул.”Цар Освободител” на името на Община Шумен.

Запознаването с проектите по издаденото разрешение за строеж можете да направите в стая 346 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 /3/ от ЗУТ същото може да бъде обжалвано по законосъобразност пред началника на Регионална отдел за национален строителен контрол /РОНСК/ към Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ – Североизточен район , чрез главния архитект на Общината в 14-дневен срок от съобщението.


17 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-25-1704 от 15.08.2016 г. на Кмета на Общината е одобрен:

ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ ІІ-400 ОТ КВ.135 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН /имотът с адрес: ул.“Кирил и Методий“ №11/.

С проекта за план за регулация се поставят вътрешните регулационни линии на УПИ ІІ400 от кв.135 в съответствие със съществуващите имотни граници.

С проекта за изменение на плана за застрояване се изменя плана в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план на гр.Шумен.

Запознаването със заповедта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Шумен /до 3.10.2016 г., включително/

На основание §8, ал.4- изречение последно от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, жалбите срещу заповедта по отношение частта, с която е одобрено изменението на регулационния план, не спират изпълнението й.


17 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-28-082 от 17.09.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Базова станция“ на „Мобилтел“ЕАД в ПИ 83510.670. 29 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 340, УПИ Х по плана на гр. Шумен, в района на „АЛ и КО“АД е издадено Разрешение за строеж № 180/16.09.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 180/16.09.2016 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 180/16.09.2016 може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


16 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ООбявява конкурс за длъжността „ШОФЬОР” в Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ИЗИСКВАНИЯ:

- Средно образование

-Професионален на еквивалентна позиция опит, минимум 7 години

- познаване на законодателство, работа с прилежащата към позицията документация

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за управление на МПС, категория ДЕ или Д+

- копие на контролен талон

- удостоверение за психологическа годност

- карта на водача

- карта за квалификация на водач на МПС

- свидетелство за съдимост

- диплома за средно образование

- медицинско удостоверение

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

- удостоверение от психиатричен диспансер, че лицето не се води на диспансерен отчет

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 21.09.2016г.

Община Шумен – стая 232,

лице за контакт: Катя Крумова, тел. 054 857 606


16 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява конкурс за длъжността „ЧИСТАЧКА” в Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ИЗИСКВАНИЯ:

- Средно образование

- професионален опит на еквивалентна позиция, ще се счита за предимство

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплом за завършено образование

- медицинско удостоверение

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

- удостоверение от психиатричен диспансер, че лицето не се води на диспансерен отчет

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 21.09.2016г.

Община Шумен – стая 232,

лице за контакт: Катя Крумова, тел. 054 857 606


16 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява конкурс за длъжността „СЧЕТОВОДИТЕЛ / КАСИЕР / ДОМАКИН” в Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ИЗИСКВАНИЯ:

- Средно / висше икономическо образование

- Професионален на еквивалентна позиция опит, минимум 3 години

- познаване на законодателство, работа с прилежащата към позицията документация

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплом за завършено образование

- медицинско удостоверение

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

- удостоверение от психиатричен диспансер, че лицето не се води на диспансерен отчет

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 21.09.2016г.

Община Шумен – стая 232,

лице за контакт: Катя Крумова, тел. 054 857 606


16 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Обявява конкурс за длъжността „Ръководител“ на Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“

ИЗИСКВАНИЯ:

- Висше образование и магистърска степен по хуманитарна или медицинска специалност

- Управленски опит, минимум 3 години

- Компютърна грамотност

- спокоен, уравновесен тип личност

- професионална дисциплина и отговорност

Необходими документи:

- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование

- медицинско удостоверение

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 12.00ч. на 21.09.2016г.

Община Шумен – стая 232,

лице за контакт: Катя Крумова, тел. 054 857 606


16 септември 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ №94-00-1327 от 16.09.2016г.


13 септември 2016 г.

ОБЯВA

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че „ВИКТОРИЯ ВЕТ“ ООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на нова стопанска сграда с предназначение за интензивно отглеждане на пилета бройлери, с капацитет до 40 000 броя“ в имот ПИ 85310.682.587 стопански двор, кв. Дивдядово, гр. Шумен.

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен: www.shumen.bg

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


07 септември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено Разрешение за строеж

№ 174 от 07.09.2016год. за обект: Метално трансформаторно табло /МТТ/ 20/0,4кV – 63-кVA - VI-та категория, намиращо се до ЖР стълб № 42/19 от извод СрН „Дивдядово“ в сервитута на ЕП 20 кV на ул. .“Подуево срещу ул. Й. Николова““ кв. Дивдядово

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


02 септември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:

№ 173 от 01.09.2016год. за обект: „Основен ремонт на 2(два)броя магазини“ с местоположение УПИ ХIХ-3006, кв.160 по плана на гр.Шумен, самостоятелни обекти в сграда с идент.№83510.666.508.1 по КК на гр.Шумен, ул.”Хан Омуртаг“ №2.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


01 септември 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Цех за зеленчуков крекер“ на „Фикосота“ООД в ПИ 83510.670.452 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 340, УПИ ІІІ по плана на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 171/29.08.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 171/29.08.2016 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 171/29.08.2016 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.33 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 1 249 кв.м., съответстващ на УПИ І в кв.11 по регулационния план на с. Ветрище с АОС № 4742/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.86 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 672 кв.м., съответстващ на УПИ VIІ в кв.23 по регулационния план на с. Ветрище с АОС № 4743/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 2 700.00 лв. /две хиляди и седемстотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.87 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 662 кв.м., съответстващ на УПИ XIIІ в кв.23 по регулационния план на с. Ветрище с АОС № 4745/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 2 700.00 лв. /две хиляди и седемстотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.88 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 675 кв.м., съответстващ на УПИ XV в кв.23 по регулационния план на с. Ветрище с АОС № 4751/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 2 700.00 лв. /две хиляди и седемстотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.89 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 674 кв.м., съответстващ на УПИ VIII в кв.23 по регулационния план на с. Ветрище с АОС № 4752/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 2 700.00 лв. /две хиляди и седемстотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.20 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 1 187 кв.м., съответстващ на УПИ VI в кв.9 по регулационния план на с. Ветрище с АОС № 4753/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 4 800.00 лв. /четири хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.19 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 1 350 кв.м., съответстващ на УПИ IV в кв.9 по регулационния план на с. Ветрище с АОС № 4754/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 5 400.00 лв. /пет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.18 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 1 311 кв.м., съответстващ на УПИ II в кв.9 по регулационния план на с. Ветрище с АОС № 4755/2016 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 5 300.00 лв. /пет хиляди и триста лева/ без ДДС;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1 000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса № 1 или каса № 2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


01 септември 2016 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж за изграждане на сграда с предимно жилищно застрояване на 4 надземни етажа с РЗП = 816 кв.м. и подземни гаражи с РЗП = 312 кв.м. в общински поземлен имот с идентификатор 83510.671.160 по кадастралната карта на гр.Шумен, съответстващ на УПИ І "Жилищно строителство" в кв.297 по действащия ПУП на гр.Шумен, с АОС № 3630/2012 г.

2. Търгът ще се проведе на 16.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

• Начална тръжна цена – 225 000.00 лв. /двеста двадесет и пет хиляди лева/;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 22 500.00 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин лева/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.;

• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса, в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 15.09.2016 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;

• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 15.09.2016 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 30.09.2016 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


31 август 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:

№ 169 от 29.08.2016год. за обект: „Преустройство и раширение на съществуващ банков офис“ с местоположение УПИ ХII-3381, кв.139 по плана на гр.Шумен, самостоятелни обекти в сграда с идент.№83510.664.437.1.1 и идент. №83510.664.437.1.2 по КК на гр.Шумен, бул.”Плиска“ №6, ет.1.

№ 170 от 29.08.2016год. за обект: „Преустройство на офис №1 в апартамент и студио“ с местоположение УПИ VI-(494-500), кв.230 по плана на гр.Шумен, самостоятелен обект в сграда с идент.№83510.664.458.3.27по КК на гр.Шумен, ЖГ“Южен бряг“, Блок 3

№ 172 от 30.08.2016год. за обект: „Електрозахранване на сграда за ООД- Пансион и магазин за промишлена дейност“ с местоположение УПИ III-„ООД“, кв.234-4 по плана на гр.Шумен, ПИ идент.№83510.664.476 по КК на гр.Шумен, ул.“А.С.Пушкин“.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ– ет.3, стая 338, през приемните дни на Общината


31 август 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж № 165 от 23.08.2016год. за обект: “Оптична кабелна мрежа на „Близу Медия“ЕАД“- гр.Шумен, кв.„Тракия“, ул.„Дедеагач“№1-„Дедеагач“№1а“

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината


31 август 2016 г.

О Б Я В A

Община Шумен на основание чл. 28, ал. 1 и 2 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен “Помощен план” за местности в землищата на: гр. Шумен – местност „Разбой” – кадастрален район 688 , землището на с. Дибич – местности „Под лозята” – кадастрален район 118 и „Татарски места“ – кадастрален район 114, землището на с. Салманово – местност „Таш кюпрю“ – кадастрален район 156 и землището на с. Черенча – местност „Коджа балък“ – кадастрален район 502.

Обявлението е обнародвано в ДВ бр. 67 от 26.08.2016г.

Планът е изложен в сградата на общината на третия етаж-Дирекция “Устройство на територията”, стая №330. На основание чл. 28”б,” ал.5 в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана до кмета на общината.


31 август 2016 г.

О Б Я В A

Община Шумен на основание чл. 28, ал. 1 и 2 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен “Помощен план” за местности в землищата на: гр. Шумен - кв. Дивдядово – местност „Сакарка“ – кадастрални райони – 83510.683 и 83510.684, землището на с. Дибич – местност „Нов екарисаж“ –кадастрални райони 20938.400 и 20938.420 и землището на с. Мараш – местност „Крушака“ – кадастрален район 47161.139, местност „Юч пунар” поземлен имот 47161.138.5 и местност „Марашки лозя“ – кадастрален район 47161.142. Обявлението е обнародвано в ДВ бр. 67от 26.08.2016г.

Планът е изложен в сградата на общината на третия етаж-Дирекция “Устройство на територията”, стая №330. На основание чл. 28”б,” ал.5 в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана до кмета на общината.


26 август 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за издаденo разрешениe за строеж: № 168 от 25.08.2016год. за обект: „Преустройство на част от използваем таван в ателие“ с местоположение УПИ II-400, кв.135 по регулационния план на гр.Шумен, ПИ № 83510.662.463.1 по КК на гр.Шумен, ул.”Кирил и Методий“ №11.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


26 август 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

УТ-28-068 от 26.08.2016 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:

„Пристройка към съществуваща административна сграда“ на „Райфен“ООД в ПИ 83510.670.70 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 340, УПИ LХХІ по плана на гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 167/25.08.2016 год. от Главен архитект при Община Шумен.

Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 167/25.08.2016 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 167/25.08.2016 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


24 август 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за издаденo разрешениe за строеж: № 164 от 23.08.2016год. за обект: „Maгазини, заведение за хранене и стаи за гости“ с местоположение УПИ VI-„Магазин и КОО“, кв.17 по регулационния план на гр.Шумен, ПИ № 83510.661.527 по КК на гр.Шумен, ул.”Васил Априлов“ №42.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


23 август 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж № 162 от 18.08.2016год. за обект: “Базова станция №4805 на „Теленор България“ЕАД“- гр.Шумен, кв.„Мътница“, ул.„Горица“№27“

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината


19 август 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ № 94-00-1002 от 19.08.2016 г.


18 август 2016 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че има следното инвестиционно намерение: 1. Изграждане на улична отсечка от бул.“Симеон Велики“ към ул.“Хан Аспарух“ и ул.“Цар Освободител“ и 2. Подход гаражи – намиращ се в УПИ II“За жилищен комплекс с магазини и подземни гаражи“ от ке.138 по плана на гр.Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


18 август 2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадено

1.Разрешение за строеж № 159 от 15.08.2016г и изпратено в РО НСК.

За обект: „Строеж на жилищна сграда“

Местонахождение: УПИ IХ-638, кв.572, гр.Шумен.

1.Разрешение за строеж № 160 от 15.08.2016г и изпратено в РО НСК.

За обект: „Смяна предназначение на офис в жилище“

Местонахождение: гр.Шумен, ул.“Бачо Киро“№5, ПИ 83510.667.238.10


18 август 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява за издаденo разрешениe за строеж: № 161 от 17.08.2016год. за обект: „Надстройка на съществуващи жилищни сгради” с местоположение УПИ VII-322, кв.148 по регулационния план на гр.Шумен, ПИ № 83510.666.343 по КК на гр.Шумен, ул.”Христо Смирненски“ №13.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


18 август 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешение за строеж № 158 от 15.08.2016год. за обект: “Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ”, на територията на гр.Шумен“

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ 158 от 15.08.2016 год.

Разрешава се на:

“НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД–ЕИК- 117619271

със седалище и адрес на управление : гр.Русе, ул.”Църковна независимост” №18.

Възложител по смисъла на чл.161, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.295, ал.7 от Закона за електронните съобщения /д.в.бр.41 от 22.05.2007год./, представлявано от Свилен Руменов Максимов-Управител, притежаващо Удостоверение № 00262/09.09.2014 г. за вписване в регистъра на Комисията за регулиране на съобщенията, Удостоверение по обща лицензия № 220-06118/14.09.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията и Заповед № РД-25-1651/04.08.2016 г. на Кмета на Община-Шумен, за учредяване право на преминаване и право на прокарване-зона от 2818.70 кв.м. с ограничен режим на ползване /сервитут/.

На основание чл.144 ал.1, чл.145 и чл.148, ал.4 и 8 от ЗУТ и Одобрен ПУП-Специализирани план схеми с Решение № 1050 по протокол № 51 от 25.06.2015 г. на заседание на Общински съвет гр.Шумен, да изгради:

“Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели, за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен –

Етап 2: по улици: Димчо Дебелянов, Белмекен, Света гора, Септ.въстание, Жечко Спиридонов, Д-р Петър Берон, София, Георги Кирков, Петър Парчевич, Васил Априлов, Неофит Бозвели, Жечко Попов, Московска, Кирил и Методи, Харалан Ангелов, Софроний Врачански, /Македония-без участъка между Кирил и Методи до Константин Величков/, Отец Паисий, Симеон Велики, Димитър Благоев, Лайош Кошут, Панайот Волов, Климент Охридски, Хан Крум, Алеко Константинов, Аспарух, Хан Сабин, Плиска, Кубрат, Никола Михайлов, Васил Левски, Бенковска, Сан Стефано, /Съединение-само северен тротоар/, Струга, Александър Стамболийски, Владайско въстание, Черешево топче, Боримечка, Ивайло, Априлско въстание, Червени ескадрони, Петра, Брезник, Милин камък, Победа, Шести септември, Велики Преслав, Селиолу, Преслав, Шуменска комуна, Иван Рилски, Вичо Папазов, Алдемировци, Христо Генчев, Стефан Изворски и кварталите: Херсон и Тракия-без Дедеагач.

с дължина на трасето 26 645.81 м./в т.ч. и посочените в забележката улици/

по съгласувани проекти: части- Технологична на 07.10.2015г.; Конструкции на 08.10.2015г.; ПБЗ на 08.10.2015г.; ВОБД на 08.10.2015г.; План за управление на строителните отпадъци-2015г. Проекта и Подробния устройствен план са съгласувани с: Енерго-Про Мрежи АД на 13.06.2014г.; „ВиК-Шумен“ ООД-писмо № 1738/21.07.2014г.; „ЧТК“ АД –писмо № 368/05.08.2014г.; „БТК“ ЕАД-95-Н-447/31.07.2014г.; „Близу Медия енд Броудбенд“ ЕАД-№ 07/09.01.2015г.; „Шумен Спринт“ ООД- №1/14.01.2015г.; Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“- № 0094-1261/23.04.2015г.; ОД на МВР-Шумен, Сектор „Пътна полиция“ -№ УРИ 869000-10596/08.09.2015г.

Съгласно изготвения, на основание чл.166, ал.1 т.1 и чл.142, ал.4, ал.5, ал.6, т.2 от ЗУТ, Комплексен доклад относно оценка за съответствие и спазвани изискванията за безопасност от ф-а “СНИК” ЕООД- ЕИК 127529000 – представлявано от Елена Иванова Григорова-Управител , притежаваща Удостоверение № РК-0267/03.09.2014г на ДНСК-гр.София, Заповед № РД-27-218/0303.2014г. на ДНСК-София и Застрахователна полица № 13180152700000011/10.03.2015г. на ЗАД„Алианц България“, съгласно Договор от 09.09.2015 г., с адрес на управление гр.Шумен, ул.”Паламара”, №3, офис 2.

Строежът е четвърта категория, буква „ж“- съгласно чл.8, ал.5/електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване../ и чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 30.07.2003г./изм.ДВ бр.25 от 2011г./ за номенклатурата на видовете строежи.

ЗАБЕЛЕЖКА: За улиците: Ген.Гурко, Август Попов, Антим 1, Ген.Скобелев, Ген.Тотлебен, Марица, Нанчо Попович, Цар Освободител, Цар Иван Александър, Прилеп, Скопие, Пирот, Осми март- Разрешение за прокопаване ще бъде издадено след изтичане на гаранционните и моритонгови срокове за обекти финансирани с Евро средства.

Местонахождение на обекта: гр.Шумен-по улици: Ген.Гурко, Димчо Дебелянов, Белмекен, Август Попов, Антим 1, Света гора, Септ.въстание, Ген.Скобелев, Ген.Тотлебен, Жечко Спиридонов, Марица, Д-р Петър Берон, София, Георги Кирков, Петър Парчевич, Нанчо Попович, Васил Априлов, Неофит Бозвели, Жечко Попов, Московска, Кирил и Методи, Харалан Ангелов, Софроний Врачански, Македония, Отец Паисий, Симеон Велики, Цар Освободител, Димитър Благоев, Цар Иван Александър, Лайош Кошут, Панайот Волов, Климент Охридски, Хан Крум, Алеко Константинов, Аспарух, Хан Сабин, Плиска, Кубрат, Никола Михайлов, Васил Левски, Бенковска, Сан Стефано, Съединение, Струга, Прилеп, Скопие, Александър Стамболийски, Пирот, Владайско въстание, Черешево топче, Боримечка, Ивайло, Априлско въстание, Червени ескадрони, Осми март, Петра, Брезник, Милин камък, Победа, Шести септември, Велики Преслав, Селиолу, Преслав, Шуменска комуна, Иван Рилски, Вичо Папазов, Алдемировци, Христо Генчев, Стефан Изворски и кварталите: Херсон и Тракия.

Платени такси: 200 лв. за одобряване на инвест. проекти с фактура № 0100059167/01.10.2015 г. и 30лв. за издаване на разрешение за строеж.

Разрешението за строеж се издава по заявление Вх. .№УТ-28-062 от 09.08.2016 год.

Строителните работи да започнат след влизане на разрешението в сила.

Да се спазят изискванията на чл.74 от ЗУТ.

На основание чл.153 /2/ от ЗУТ разрешението губи правно действие ако до 3 /три/ години не е започнато строителство.

АРХ. ДИЯНА СТЕФАНОВА-ТУЗСУЗОВА

Гл. архитект на Община Шумен:


12 август 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот: язовир “Овчарово”, находящ се в землището на с.Овчарово, местност “Тикне чокур” целият с площ 271.974 дка, състоящ се от поземлен имот с идентификатор 53240.21.13 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 245565 кв.м и поземлен имот с идентификатор 53240.12.51 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 26409 кв.м, с начална годишна тръжна наемна цена 4080 лева без включен ДДС.

Търгът ще се проведе на 23.08.2016 г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.

Тръжната документация се получава от стаи № 372 и 376 на общината до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв. с вкл.ДДС и

Депозитът за участие в търга е в размер на 2 000 лева и се внася в касата на общината, стая № 320 / ІІІ етаж / до 13.30 часа на 22.08.2016г.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 30.08.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен; депозитната вноска се внася до 13.30 часа на 29.08.2016г.; заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч на 29.08.2016 г.

*Съгласно чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите развъждането и отглеждането на риба и други водни организми се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА

Телефони за справки: 054/857 717, 054/857 729 в Община Шумен и 05319/ 2112 – кметство с. Овчарово


11 август 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ № 94-00-964 от 11.08.2016 г.


11 август 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА на основание чл.72б,ал.4 от ППЗСПЗЗ


10 август 2016 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ШУМЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО”

Дирекция „Устройство на територията” при Община Шумен

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2. Професионална област – архитектура, строителство, геодезия;

1.3. Ранг ІІІ младши или 4 години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно- квалификационна степен и допълнителна квалификация;

3.1.3. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Гореизброените документи се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в Община Шумен, бул. ”Славянски” №17, ет. 2, стая № 237.

Срок за подаване на документите: до 16,00 часа на 23.08.2016 год.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Шумен.

6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Шумен, както и в електронната й страница.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1. Основна цел на длъжността: гарантиране на правилното, компетентното и в определените срокове изпълнение на административно-технически и други услуги, свързани с приложението на нормативната уредба за устройство на територията – изготвяне и процедиране на подробни устройствени планове, контрол на строителството и регистрацията на строежите от отдела.

7.2. Области на дейност: управление ресурсите на отдела за гарантиране качествено изпълнение на услугите свързани с УТ; усъвършенстване на процедурите и въвеждане на нови при влизане в сила на нова нормативна уредба или изменение на действащата; контрол върху решаване на въпроси, свързани с постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на граждани, засягащи дейността и изготвяне информация за работата на отдела.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За информация:

Адрес: гр. Шумен, бул. ”Славянски” № 17, ет. 2, стая № 237.

http://www.shumen.bg/

Телефон за контакт: 054/857 642

За контакти: Мутафчиева


9 август 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в Приложение 1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.

Търгът ще се проведе на 17.08.2016 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.

Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всеки имот поотделно се внася в каса № 320 на Общината до 14.00 часа в приемните дни и часове на Община Шумен, до деня предхождащ датата на провеждане на търга /16.08.2016г./.

Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, са съгласно Решение № 100/25.02.2016 г. на Общински съвет – Шумен Приложение 2.

Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга/16.08.2016г./.

До участие в търга се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 16.08.2016г.

Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.

Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 24.08.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен


4 август 2016 г.

Обявена е сесия за 2016 година на Общински фонд „Култура“

Направления за кандидатстване:

1. „Карнавално дефиле“

2. „Детски и младежки културни дейности“

3. „Творчески продукти и дейности в областта на изкуствата“

Документите за направление „ Карнавално дефиле“ се приемат до 19.08.2016 г. вкл. (16:00 ч.) в стая 358 на Община Шумен.

Документите за направления „Детски и младежки културни дейности“ и „Творчески продукти и дейности в областта на изкуствата“ се приемат до 20.09.2016 г. вкл. (16:00 ч.) в стая 358 на Община Шумен.

Документите за кандидатстване са публикувани на сайта на община Шумен – Административни услуги – Дирекция „Образование, наука и култура“ – Отдел „Култура, младежки дейности и спорт“


4 август 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ № 94-00-827 от 04.08.2016 г.


3 август 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН, ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124 Б, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЯВЯВА СЛЕДНАТА

З А П О В Е Д № РД-25-1627 от 29.07.2016 г.

V Във връзка със заявление на заинтересувания собственик по чл.131 от ЗУТ с вх.№УТ-14-020 от 6.07.2016 г., на основание чл. 135 ал.1 от ЗУТ, чл.113, ал.4, т.2 и чл.113, ал.5 от ЗУТ, действащ на основанието на § 6 ал.1 от ПР на ЗУТ план за регулация и застрояване на гр.Шумен, одобрен със заповед №РД-25-434 от 27.04.2000 г., изменен със заповед №РД-25-1787 от 13.12.2006 г., становище на Главния архитект по заявление вх.№УТ-14-020 от 6.07.2016 г., съгласно чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ, Скица-предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ,

Р А З Р Е Ш А В А М :

Изработването на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ едновременно с РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН в обхват УПИ ІХ-„КОО“ и УПИ V-„За жилищно строителство“ от кв.219 от ЗУТ по плана на гр.Шумен при следните условия:

1.С проекта за ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ да се определи основно, свързано застрояване на общата граница между УПИ ІХ и УПИ V от кв.219 по плана на гр.Шумен.

2.С РАБОТНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН да се определят височини и силуети на новоопределеното застрояване в съответствие с нормите на Закона за устройство на територията и Наредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Указвам на заявителя, на основание чл.21, ал.5 от ЗУТ, да внесе разрешения в т.1 и т.2 от настоящата заповед ПУП-ПЗ и РУП едновременно с нотариално заверено писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се установява свързаното застрояване.

Заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок пред Административен съд Шумен.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

Кмет на Община Шумен


1 август 2016 г.

Община Шумен

Проект „Подкрепа за независим живот в Община Шумен“,

Обявява конкурс за длъжността „Управител“ на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или социална среда“.

Необходими документи:

C- заявление до ръководителя на проекта

- автобиография

- свидетелство за съдимост

- диплома за висше образование

- медицинско удостоверение

- документ за завършено обучение (ако е приложимо)

- копие на лична карта

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо)

ИЗИСКВЯАНИЯ:

- Висше образование

- Компютърна грамотност

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

До 16.30ч. на 05.08.2016г.

Община Шумен – стая 226,

лице за контакт: Румяна Рачева


1 август 2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено Разрешение за строеж № 143 от 18.07.2016год. за обект: Подпорни стени с височина до 2,00м над нивото на прилежащия в основата им терен, разположени изцяло в имота на възложителя, по източната, северна и южна регулационни линии на УПИ Х-349 кв.39 от регулационния план на гр. Шумен, ул. „Т.Петков“№23 на името на Даниела Харутюн Стоилова и Боян Радоев Стоилов

Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 332 през приемните дни на Общината


1 август 2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

за предоставяне на социални услуги в “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №1 и “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №2 в гр. Шумен

1. Условия за участие:

1.1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

1.2. Кандидатите по т.1.1. трябва да са регистрирани в Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ и да притежават лиценз от Държавната агенция за закрила на детето.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Опит в предоставяне на социални услуги за деца/младежи с увреждания.

2.2. Наличие на работен капацитет и подходяща квалификация на персонала.

2.3. Наличие на организационен капацитет.

2.4. Наличие на финансов ресурс.

2.5. В конкурса не може да участва кандидат, който:

  • е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
  • се намира в ликвидация;
  • е лишен от право да упражнява търговска дейност;
  • има парични задължения към държавата и Община Шумен, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
  • е осъден, с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран.

2.6. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено на Община Шумен промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.

3. Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги:

3.1. Изпълнителят – доставчик на социални услуги следва да организира дейността на “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №1 (ЦНСТДМУ 1) и “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №2 (ЦНСТДМУ 2) в гр. Шумен, с местоположение и капацитет, както следва:

3.1.1. ЦНСТДМУ 1: гр. Шумен, ул.“Одрин” №13, капацитет: 14 места.

3.1.2. ЦНСТДМУ 2: гр. Шумен, ул.“Родопи” №22а, капацитет: 14 места.

3.2. “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки или роднини, или в приемно семейство.

В центъра се създава среда, близка до семейната, при която децата/младежите получават необходимата им индивидуализирана грижа, подкрепа за личностно развитие и за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и дейностите в него са насочени към създаването на условия и възможности за децата и младежите да участват равнопоставено в живота на местната общност.

3.3. Услугите трябва да отговарят на изискванията на Закона за социалното подпомагане и правилника за неговото прилагане, Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи”, както и националните и международни нормативни документи.

4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата:

4.1. Община Шумен предоставя финансови средства от бюджета си, съобразно годишната субсидия от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирана от държавата дейност “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания”.

4.2. Размерът на средствата за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. е както следва: ЦНСТДМУ 1 – 34 006 лв., в т.ч. средства за издръжка: 32 620 лв. и средства за месечна помощ на ученик: 1 386 лв.; ЦНСТДМУ 2 – 34 006 лв., в т.ч. средства за издръжка: 32 620 лв. и средства за месечна помощ на ученик: 1 386 лв.

Размерът на бюджета за следващите години ще бъде определян в съответствие със стандартите за съответната година, съгласно Решение на Министерски съвет.

4.3. Срокът на договора е до 31.12.2019 г. Непредвиждането на средствата от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на услугите като делегирана дейност освобождава Общината от отговорност по т. 4.1. и т. 4.2.

5. Документи за участие:

5.1. Заявление за участие в конкурс за предоставяне на социални услуги в “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №1 и “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №2 (Приложение 1).

5.2. Копие на удостоверение за вписване в регистъра към АСП за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ и лиценз от ДАЗД.

5.3. Препис от решение за съдебна регистрация.

5.4. Удостоверение за актуално състояние (с шест месечен срок на валидност).

5.5. Удостоверение, че доставчика не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност.

5.6. Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ.

5.7. Копие на удостоверение за данъчна регистрация.

5.8. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за предходната година.

5.9. Удостоверение от съответните компетентни органи за наличие/липса на задължения пред НАП и Община Шумен.

5.10. Препоръки за досегашната работа на кандитата в предоставянето на социални услуги за деца и младежи.

5.11. Програма за развитие на социалните услуги в “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №1 и “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №2 за тригодишен период.

Програмата се изготвя обща за двете структури, като се описва развитието на услугите поотделно. Програмата включва: анализ на потребностите на целевите групи; цели, задачи и визия за развитие на услугите “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №1 и “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания” №2; дейности за постигане на заложените цели и план-график за реализация; финансово предложение за начините на изразходване на средствата от Републиканския бюджет за една бюджетна година; очаквани резултати; организационна структура за оперативно и финансово управление; структура и квалификация на персонала в услугите; програми за подбор, развитие, обучение и супервизия на персонала; система за мониторинг и оценка и др.

6. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите представят документите до 17,30 ч. на 14.09.2016 г., в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в стая №204, деловодство на Община Шумен. Върху плика кандидатът посочва наименованието на конкурса, адрес за кореспонденция, телефон, при възможност факс и електронен адрес.

7. Време и начин за провеждане на конкурса:

7.1. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината, включваща представители на общинска администрация и на Агенцията за социално подпомагане.

От 15.09.2016 г. до 21.09.2016 г., Комисията разглежда документите на кандидатите, оценява и класира представените Програми, изготвя протоколи за допускане и класиране на кандидатите.

7.2. Конкурсът се осъществява на два етапа:

Първи етап – Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на изискванията или не е представил всички изискуеми документи, се отстранява от участие в конкурса.

Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите Програми за развитие на социалната услуга.

Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване.

За всеки етап от конкурса Комисията съставя Протокол.

8. Критерии за оценяване:

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

8.1. Институционален капацитет и състояние на кандидатстващата организация – 20 точки.

8.1.1.Финансов капацитет и състояние на кандидатстващата организация и квалификация на кадрите – 5 точки.

8.1.2. Опит в предоставянето на социални услуги за деца с увреждания – 10 точки.

8.1.3. Опит в изграждането на партньорства с местните власти и НПО – 5 точки.

8.2. Техническо предложение и методология за предоставяне на услугите – 40 точки.

8.2.1. Предложена методология, отговаряща на нуждите на целевите групи и гарантираща качеството на социалните услуги, в съответствие с релевантните международни норми и българското законодателство – 20 точки.

8.2.2. Наличие на адекватна система за мониторинг и оценка – 10 точки.

8.2.3. Наличие на адекватни дейности за повишаване на обществената информираност и насърчаване участието на общността – 10 точки.

8.3. Организационна структура и разпределение на персонала – 15 точки.

8.3.1. Организационна структура за оперативно и финансово управление – 10 точки.

8.3.2. Програми за подбор на персонал, развитие, обучение и супервизия – 5 точки.

8.4. Оценка на финансовото предложение – 25 точки.

8.4.1. Разбивка на разходите в рамките на предварително определения бюджет, съобразно действащия стандарт за издръжка на държавно-делегираните дейности – 20 точки.

8.4.2. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалните услуги – предмет на конкурса. Предложено допълнително финансиране, собствен принос – начин и форма – 5 точки.

Общ брой: 100 точки.

9. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

9.1. В 3-дневен срок след представяне на протокола от втория етап, Кметът на Общината издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

9.2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

9.3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс:

  • по административен ред, чрез Кмета на Община Шумен пред Областен управител, в 14-дневен срок от съобщаването й;
  • по съдебен ред, чрез Кмета на Община Шумен пред Административен съд – Шумен, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

9.4. Въз основа на заповедта, Кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място.

9.5. Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне.

Настоящата обява се публикува на основание чл.38 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и в съответствие със Заповед №РД-25-1604/27.07.2016 г.

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от електронната страница на Община Шумен: www.shumen.bg, Раздел: Търгове, конкурси и съобщения.

За повече информация: тел. 054/857 616 или стая 240 в сградата на Община Шумен, гр. Шумен, бул.“Славянски“ №17.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

Кмет на Община Шумен

Приложение 2