Начало Търгове и конкурси

Търгове, конкурси и съобщения

11 април 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

Публично оповестен ТАЕН търг за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1. Недвижим имот – публична общинска собственост представляващ:УЧЕНИЧЕСКИ ПАНСИОН – разположен в УПИ ІХ с площ - 2 535 кв.м,в кв.25 по плана на с. Салманово ; АОС № 1892 от 28.06.2005 год., съгласно Решение № 662 по протокол № 35 от 27.03.2014 год. и представлява:Двуетажна масивна сграда със ЗП-331.00 кв.м. построена през 1936 год., състояща се от: сутерен - склад; първи етаж - стая за помощния персонал; умивалня и тоалетна;кухненски блок – столова, кухня, умивални, склад за хранителни продукти; втори етаж – спални помещения – 4бр. ; игротека – стая за отдих; склад на домакина; стая на дежурния учител; Едноетажна масивна пристройка със ЗП - 27.00 кв.м.- склад- горива.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 2400.00 лв.

- размер на депозита - 240.00 лв.

2. Помещение от 100 кв.м./балетна зала/, намираща се в ОШИ «Анастас Стоянов», бул. «Славянски» № 72, гр. Шумен – за спортни дейности /два часа седмично в дните вторник и четвъртък от 18.00 до 19.00 часа/.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 177.00 лв.

- размер на депозита - 17.70 лв.

3. Магазин за хранителни стоки с площ от търговска в размер на - 41.18 кв.м. и складове и сервизни помещения в размер на - 45.44 кв.м., с. Средня, Община Шумен.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 2690.00 лв.

- размер на депозита - 269.00 лв.

4. Магазин за промишлени стоки с площ от 11.70 кв.м., пл. «Гривица» № 6, гр. Шумен.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 660.00 лв.

- размер на депозита - 66.00 лв.

5. Магазин за хранителни стоки с площ от търговска в размер на - 23 кв.м. и складове и сервизни помещения в размер на - 33 кв.м., ул.»Асен Златаров» № 13, гр. Шумен.

- годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части - 1665.00 лв.

- размер на депозита - 167.00 лв.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

1. Договорът за наем със спечелилият търга за обект № 1 се сключва за срок от 10 години, а за обекти с №№ 2, 3, 4 и 5 за срок от 5 години.

2. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.

3. Цените са без включен ДДС.

4. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.

5. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 7 дни да извърши нотариална заверка на подпис.

6. Търгът ще се проведе на 23.04.2014 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.

7. Размерът на таксата за получаване на тръжните документи е 18 лв. без ДДС. Таксата се внася в каса № 1 и 2 на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 22.04.2014 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

8. Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 22.04.2014 год. в касата на Община Шумен стая № 320.

9. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 22.04.2014 г.

10. Внесеният депозит от спечелилия търга участник се прехваща от наемната цена.

11. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 30.04.2014 год. от 10.00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен /информационен център/, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14.00 ч. на 29.04.2014 год. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.

Депозитната вноска се внася до 14.00 часа на 29.04.2014 год. в касата на Община Шумен стая № 320 при същите условия.

За справки тел. 857-659


10 април 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 18 бр. поземлени имота в землището на с.Васил Друмев, общ.Шумен:

1.1. ПИ с идентификатор 10176.24.12 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "НОВИНИТЕ" с площ 1.475 дка. и АОС № 4155/2013 г.; начална тръжна цена 1050.00 лв. /хиляда и петдесет лева/.

1.2. ПИ с идентификатор 10176.31.5 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "ГОРНИ ЧЕИРИ" с площ 4.002 дка. и АОС № 4156/2013 г.; начална тръжна цена 2450.00 лв. /две хиляди четиристотин и петдесет лева/.

1.3. ПИ с идентификатор 10176.32.103 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "ГОРНИ ЧЕИРИ" с площ 2.503 дка. и АОС № 4157/2013 г.; начална тръжна цена 1550.00 лв. /хиляда петстотин и петдесет лева/.

1.4. ПИ с идентификатор 10176.32.105 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "ГОРНИ ЧЕИРИ" с площ 0.885 дка. и АОС № 4158/2013 г.; начална тръжна цена 550.00 лв. /петстотин и петдесет лева/.

1.5. ПИ с идентификатор 10176.32.95 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "ГОРНИ ЧЕИРИ" с площ 4.348 дка. и АОС № 4159/2013 г.; начална тръжна цена 2650.00 лв. /две хиляди шестстотин и петдесет лева/.

1.6. ПИ с идентификатор 10176.32.97 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "ГОРНИ ЧЕИРИ" с площ 0.709 дка. и АОС № 4160/2013 г.; начална тръжна цена 450.00 лв. /четиристотин и петдесет лева/.

1.7. ПИ с идентификатор 10176.37.141 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен с площ 16.706 дка. и АОС № 4161/2013 г.; начална тръжна цена 13400.00 лв. /тринадесет хиляди и четиристотин лева/.

1.8. ПИ с идентификатор 10176.39.17 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "ДЕРМЕН БАИР" с площ 0.450 дка. и АОС № 4162/2013 г.; начална тръжна цена 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/.

1.9. ПИ с идентификатор 10176.55.199 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "СТАРИ ЛОЗЯ" с площ 0.999 дка. и АОС № 4163/2013 г.; начална тръжна цена 800.00 лв. /осемстотин лева/.

1.10. ПИ с идентификатор 10176.55.204 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "СТАРИ ЛОЗЯ" с площ 2.000 дка. и АОС № 4164/2013 г.; начална тръжна цена 1600.00 лв. /хиляда и шестстотин лева/.

1.11. ПИ с идентификатор 10176.67.20 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "ДОЛНИ ЧАИРИ" с площ 1.401 дка. и АОС № 4165/2013 г.; начална тръжна цена 850.00 лв. /осемстотин и петдесет лева/.

1.12. ПИ с идентификатор 10176.67.23 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "ДОЛНИ ЧАИРИ" с площ 1.612 дка. и АОС № 4166/2013 г.; начална тръжна цена 1000.00 лв. /хиляда лева/.

1.13. ПИ с идентификатор 10176.67.33 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "ДОЛНИ ЧАИРИ" с площ 1.589 дка. и АОС № 4167/2013 г.; начална тръжна цена 1000.00 лв. /хиляда лева/.

1.14. ПИ с идентификатор 10176.67.34 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "ДОЛНИ ЧАИРИ" с площ 1.529 дка. и АОС № 4168/2013 г.; начална тръжна цена 950.00 лв. /деветстотин и петдесет лева/.

1.15. ПИ с идентификатор 10176.75.20 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "ПРИ СЕЛО" с площ 0.926 дка. и АОС № 4169/2013 г.; начална тръжна цена 750.00 лв. /седемстотин и петдесет лева/.

1.16. ПИ с идентификатор 10176.91.51 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "КУВАНЛЪКА" с площ 3.437 дка. и АОС № 4170/2013 г.; начална тръжна цена 2750.00 лв. /две хиляди седемстотин и петдесет лева/.

1.17. ПИ с идентификатор 10176.200.1 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "ГОРНИ ЧЕИРИ" с площ 2.158 дка. и АОС № 4171/2013 г.; начална тръжна цена 1100.00 лв. /хиляда и сто лева/.

1.18. ПИ с идентификатор 10176.200.2 по кадастралната карта на с.Васил Друмев, общ.Шумен в местността "ГОРНИ ЧЕИРИ" с площ 4.761 дка. и АОС № 4172/2013 г.; начална тръжна цена 2400.00 лв. /две хиляди и четиристотин лева/.

2. Търгът ще се проведе на 23.04.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 22.04.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.04.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 22.04.2014 г.;

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.05.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

за допълнителна информация: тел. 054/857 618


10 април 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.450.31 по кадастралната карта на гр.Шумен в местността "ПОД СЕЛО" с площ 3.157 дка., начин на трайно ползване – нива и АОС № 4205/2014 г., при начална тръжна цена 3500.00 лв. /три хиляди и петстотин лева/.

2. Търгът ще се проведе на 23.04.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 22.04.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.04.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 22.04.2014 г.;

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.05.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

за допълнителна информация: тел. 054/857 618


10 април 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 4 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Мадара, общ.Шумен:

1.1. ПИ с номер 024116 по КВС в землището на с.Мадара, общ.Шумен в местността "БАХЧИТЕ" с площ 4.819 дка. и АОС № 2724/2008 г., при начална тръжна цена 7250.00 лв. /седем хиляди и двеста и петдесет лева/.

1.2. ПИ с номер 018157 по КВС в землището на с.Мадара, общ.Шумен в местността "КАСЧЕИР" с площ 7.430 дка. и АОС № 2420/2007 г., при начална тръжна цена 14900.00 лв. /четиринадесет хиляди деветстотин лева/.

1.3. ПИ с номер 018163 по КВС в землището на с.Мадара, общ.Шумен в местността "КАСЧЕИР" с площ 2.985 дка. и АОС № 2446/2007 г., при начална тръжна цена 6000.00 лв. /шест хиляди лева/.

1.4. ПИ с номер 018188 по КВС в землището на с.Мадара, общ.Шумен в местността "КАСЧЕИР" с площ 3.577 дка. и АОС № 2498/2007 г., при начална тръжна цена 7200.00 лв. /седем хиляди и двеста лева/.

2. Търгът ще се проведе на 23.04.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 22.04.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.04.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 22.04.2014 г.;

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.05.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

за допълнителна информация: тел. 054/857 618


10 април 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 3 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Кладенец, общ.Шумен:

1.1. ПИ с номер 002052 по КВС в землището на с.Кладенец, общ.Шумен в местността "ЯСАЦИ БОСТАНЛЪК" с площ 2.765 дка. и АОС № 3937/2013 г.; начална тръжна цена 2 250.00 лв. /две хиляди двеста и петдесет лева/.

1.2. ПИ с номер 003126 по КВС в землището на с.Кладенец, общ.Шумен в местността "ЯСАЦИ ЯЗОВИРА" с площ 2.467 дка. и АОС № 3932/2013 г.; начална тръжна цена 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/.

1.3. ПИ с номер 016001 по КВС в землището на с.Кладенец, общ.Шумен в местността "СТЪПАТА П. СТАНЦИЯ" с площ 1.050 дка. и АОС № 3949/2013 г.; при начална тръжна цена 850.00 лв. /осемстотин и петдесет лева/.

2. Търгът ще се проведе на 23.04.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 22.04.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.04.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 22.04.2014 г.;

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.05.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

за допълнителна информация: тел. 054/857 618


10 април 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 7 бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Ивански, общ.Шумен:

1.1. ПИ с идентификатор 32158.142.45 по кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен в местността "ПРИ СЕЛО" с площ 1.717 дка. и АОС № 4186/2013 г.; начална тръжна цена 1750.00 лв. /хиляда седемстотин и петдесет лева/.

1.2. ПИ с идентификатор 32158.142.46 по кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен в местността "ПРИ СЕЛО" с площ 1.898 дка. и АОС № 4187/2013 г.; начална тръжна цена 1900.00 лв. /хиляда и деветстотин лева/.

1.3. ПИ с идентификатор 32158.142.47 по кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен в местността "ПРИ СЕЛО" с площ 1.189 дка. и АОС № 4188/2013 г.; начална тръжна цена 1200.00 лв. /хиляда и двеста лева/.

1.4. ПИ с идентификатор 32158.142.48 по кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен в местността "ПРИ СЕЛО" с площ 0.636 дка. и АОС № 4189/2013 г.; начална тръжна цена 650.00 лв. /шестстотин и петдесет лева/.

1.5. ПИ с идентификатор 32158.142.52 по кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен в местността "ПРИ СЕЛО" с площ 1.738 дка. и АОС № 4190/2013 г.; начална тръжна цена 1750.00 лв. /хиляда седемстотин и петдесет лева/.

1.6. ПИ с идентификатор 32158.142.54 по кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен в местността "ПРИ СЕЛО" с площ 5.111 дка. и АОС № 4191/2013 г.; начална тръжна цена 5150.00 лв. /пет хиляди сто и петдесет лева/.

1.7. ПИ с идентификатор 32158.142.53 по кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен в местността "ПРИ СЕЛО" с площ 6.751 дка. и АОС № 4185/2013 г.; начална тръжна цена 6800.00 лв. /шест хиляди и осемстотин лева/.

2. Търгът ще се проведе на 23.04.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 22.04.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.04.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 22.04.2014 г.;

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.05.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

за допълнителна информация: тел. 054/857 618


10 април 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 5бр. поземлени имота – частна общинска собственост в землището на с.Градище, общ.Шумен:

1.1. ПИ с идентификатор 17573.2.80 по кадастралната карта на с.Градище, общ.Шумен в местността "КАРА ГЬОЗ" с площ 10.000 дка. и АОС № 4197/2014 г.; начална тръжна цена 7000.00 лв. /седем хиляди лева/.

1.2. ПИ с идентификатор 17573.3.29 по кадастралната карта на с.Градище, общ.Шумен в местността "КУИ ПУНАР" с площ 50.021 дка. и АОС № 4198/2014 г.; начална тръжна цена 35050.00 лв. /тридесет и пет хиляди и петдесет лева/.

1.3. ПИ с идентификатор 17573.1.23 по кадастралната карта на с.Градище, общ.Шумен в местността "МАЛОВИН" с площ 59.257 дка. и АОС № 2591/2007 г.; начална тръжна цена 59300.00 лв. /петдесет и девет хиляди и триста лева/.

1.4. ПИ с идентификатор 17573.25.3 по кадастралната карта на с.Градище, общ.Шумен в местността "ТЕРЛЕМЕЗ БАА" с площ 9.700 дка. и АОС № 4194/2014 г.; начална тръжна цена 6800.00 лв. /шест хиляди и осемстотин лева/.

1.5. ПИ с идентификатор 17573.25.33 по кадастралната карта на с.Градище, общ.Шумен в местността "ТЕРЛЕМЕЗ БАА" с площ 15.317 дка. и АОС № 4195/2014 г.; начална тръжна цена 10750.00 лв. /десет хиляди седемстотин и петдесет лева/.

2. Търгът ще се проведе на 23.04.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 22.04.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.04.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 22.04.2014 г.;

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.05.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

за допълнителна информация: тел. 054/857 618


10 април 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23813.76.16 по кадастралната карта на с.Друмево, общ.Шумен в местността "КОДЖА КЪШЛА" с площ 87.990 дка. и АОС № 2174/2006 г., при начална тръжна цена 88000.00 лв. /осемдесет и осем хиляди лева/.

2. Търгът ще се проведе на 23.04.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда лева/ до 16:00 ч. на 22.04.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.2. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.04.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 22.04.2014 г.;

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 09.05.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

за допълнителна информация: тел. 054/857 618


09 април 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „Фуражи” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:

На 15, 16, 17, 18 и 19 април 2014 г. и на 23, 24, 25 и 26 април 2014 г. от 8 до 11 часа и от 18.30 до 19.30 часа с наземна техника /с авиационна техника само при екстремни условия или невъзможност за наземно третиране/ на пшеница и ечемик срещу житна пиявица и дървеница с препаратите Суми алфа – инсектицид при доза 25 мл/дка и Биобест – органичен течен листен тор при доза 200 мл/дка . Карантинен срок за двата препарата – 14 дни. Подлежащите на третиране терени са в местностите както следва:

Пшеница: Летището – 500 дка, Стража – 400 дка, Лещовица – 400 дка, Д.Неделчев – 420 дка, Кара чалък – 420 дка, Любин блок – 200 дка и Фазанария – 520 дка;

Ечемик: Струмба – 540 дка, Брадърсите – 240 дка и Макак сърт – 830 дка.

Съгласно чл.12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

За повече информация: тел.: 054/ 800276 и 0896668845 –“Фуражи” ООД и тел.: 054/857 710 – Община Шумен


03 април 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № от 04.04.2014год. от главния архитект на Община Шумен за обект: “Канализационна помпена станция Дивдядово-гр. Шумен” по проект “Интегриран проект за водния цикъл на гр. Шумен” – строеж ІІ”б” категория, съгласно чл. 137 ал.1 т.2б и по одобрени на 01.04.2014 год. проекти в имот с идентификатор № 83510.464.2 от Кадастралната карта на гр. Шумен в местността “Под село” в землището на Дивдядово на името на Община Шумен.

Със съдържанието на разрешението за строеж и проектната документация към него, може да се запознаете до 17 април 2014год. през приемните дни на Община Шумен: понеделник от 13,00ч.-16,30ч; сряда – от 8,30ч. до 11,30ч и от 13,00-16,30ч. и петък от 8,30ч. до 11,30ч. – ет.ІІІ, стая 332.


25 март 2014 г.

Заповед № РД-25-359-360/20.03.2014г.за прекратяване на категория на туристически обект чл. 137, ал. 5 от Закона за туризма


25 март 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

УВЕДОМЯВА

Собствениците на земеделска и горска техника от град Шумен, че на основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника са предвидени прегледи в град Шумен, в офиса на Контролно-техническата инспекция, РС Шумен, за следните дати: 03.04.2014г., 09.00-16.00 часа; 04.04.2014г., 08.30-17.00 часа;

11.04.2014г., 08.30-17.00 часа; 25.04.2014г., 08.30-17.00 часа; 30.04.2014г., 08.30-17.00 часа.

За повече информация: GSM: 0886 742 443 – инж.Васил Василев и GSM: 0884 362 040 – инж.Красимир Иванов


21 март 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „Фуражи” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:

На 27, 28, 29, 30 и 31 март 2014 г. и на 1, 2, 3, 4 и 5 април 2014 г. от 8 до 17 часа с наземна техника /с авиационна техника само при екстремни условия или невъзможност за наземно третиране/ на пшеница и ечемик срещу широколистни плевели с препаратите Секатор при доза 10 мл/дка и Дерби супер при доза 3,3 г/дка . Карантинен срок за двата препарата – 45 дни. Подлежащите на третиране терени са в местностите както следва:

Пшеница: Летището – 500 дка, Стража – 400 дка, Лещовица – 400 дка, Д.Неделчев – 420 дка, Кара чалък – 420 дка, Любин блок – 200 дка и Фазанария – 520 дка;

Ечемик: Струмба – 540 дка, Брадърсите – 240 дка и Макак сърт – 830 дка.

Съгласно чл.12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

За повече информация: тел.: 054/ 800276 и 0896668845 –“Фуражи” ООД и тел.: 054/857 710 – Община Шумен


17 март 2014 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

до конкурса за УПРАВИТЕЛ на „Общински пазари - Шумен” ЕООД – гр. Шумен

Конкурсната комисия допуска до конкурс следните подали заявления за участие кандидати:

1. Георги Иванов Филипов

2. Тодор Иванов Тодоров

Няма недопуснати кандидати.

Конкурсът ще се проведе на 28.03.2014г. от 10.00 ч. в стая № 215 на Община Шумен.

Допуснатите кандидати да се явят на посочените дата и час на започване и място за провеждане на конкурса, като носят разработените програми за развитието на дружеството за период от три години в три екземпляра в запечатани непрозрачни пликове, които ще представят пред комисията.

Инж. Митко Киров

Зам. Кмет по СВИР

Председател на

Конкурсната комисия


17 март 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, гр. Шумен, че фирма „Алфа комерс” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:

На 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 март, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 април 2014 г. от 8 до 19 часа с наземна техника на

- Ечемик, срещу плевели с препарата Секатор ОД при доза 10 мл/дка без карантинен срок и срещу болести с препарата Фалкон 460 ЕК при доза 60 мл/дка с карантинен срок 35 дни. Подлежащ на третиране е терен с площ 8,300 дка в местността „Теке дере”;

- Слънчоглед, срещу плевели с препаратите НАСА 360 СЛ при доза 400 мл/дка с карантинен срок 30 дни и Галиган 240 ЕК при доза 100 мл/дка с карантинен срок 45 дни. Подлежащите на третиране терени са в местностите както следва: „Ак чурек” – 498,500 дка и „Иджик Дю Зю”– 17,200 дка.

Съгласно чл.12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

За повече информация: тел.: 054/830 750 – „Алфа комерс” ООД и тел.: 054/857 710 – Община Шумен


13 март 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.664.605 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 570 кв.м., съответстващ на УПИ ІV-106 в кв.234 по действащия ПУП-ПР на гр.Шумен е частна общинска собственост с АОС № 4204/2014 г.

2. Търгът ще се проведе на 25.03.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 40000.00 лв. /четиридесет хиляди лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 24.03.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.03.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 24.03.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 08.04.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 март 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 83510.661.526 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 383 кв.м., съответстващ на УПИ XLI "ООД" в кв.17 по действащия ПУП на гр.Шумен с АОС №3043/2009г.

2. Търгът ще се проведе на 25.03.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 50000.00 лв. /петдесет хиляди лева/ без ДДС;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 24.03.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.3. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;

2.4. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.5. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.03.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 24.03.2014 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 08.04.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 март 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж на 1 бр. гараж със ЗП 21.00 кв.м. в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.113 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 42203 кв.м., съответстващ на УПИ І “ЖС, КОО, гаражи и озеленяване” в кв.565 съгласно действащия подробен устройствен план на гр.Шумен с АОС № 1455 от 18.06.2003 г.

Право на участие в търга имат физически и юридически лица, притежаващи автомобили, собственици на застроен недвижим имот в гр.Шумен на ул.”Витоша”№50, ул.”Ген.Радецки”№49 и ул.”Самара”№3.

2. Търгът ще се проведе на 25.03.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена – 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 24.03.2014 г.;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 30 лв. /тридесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.03.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 25.03.2014 г.

2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимият местен данък и местна такса след влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.

4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 08.04.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 март 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право на строеж на 12 бр. гаражи със ЗП 20.56 кв.м. в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.165 по кадастралната карта на гр.Шумен с площ 7155 кв.м., съответстващ на УПИ ІІІ - "Жилищно строителство и полуподземни гаражи" в кв.611 съгласно действащия подробен устройствен план на гр.Шумен с АОС № 2963 от 26.02.2009 г.

Право на участие в търга имат физически и юридически лица, притежаващи автомобили, собственици на застроен недвижим имот в гр.Шумен на ул.”Колю Фичето”№10, ул.”Деде агач”№19 и ул.”Деде агач”№21.

2. Търгът ще се проведе на 25.03.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена – 1800 лв. /хиляда и осемстотин лева/;

2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200 лв. /двеста лева/ до 16:00 ч. на 24.03.2014 г.;

2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 30 лв. /тридесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.03.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч на 24.03.2014 г.

2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимият местен данък и местна такса след влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.

4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 08.04.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


13 март 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 4 броя поземлени имоти-частна общинска собственост в местностите „ПОД МАНАСТИРА” И „САКАРКА” по плана на новообразуваните имоти, землище Шумен и местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ” землище с.Лозево, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.163 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 562 кв.м., АОС № 4202/2014 г.; начална тръжна цена 1700.00лв./хиляда и седемстотин лева/.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.331 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 449 кв.м., АОС № 4008/2013 г.;начална тръжна цена 1 400.00лв. /хиляда и четиристотин лева/.

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.365 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 668 кв.м., АОС № 4181/2013 г.; начална тръжна цена 2 070.00 лв./две хиляди и седемдесет лева/.

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 32.422 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Лозево, местност «Старите лозя» с площ 457 кв.м., АОС № 4180/2013 г.; начална тръжна цена 710.00лв. /седемстотин и десет лева/.

ІІ. Търгът да се проведе на 25.03.2014 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите

1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 100.00 лв. /сто лева/ до 16:00 ч. на 24.03.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 24.03.2014 г.

4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 24.03.2014 г.

5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658.

ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 08.04.2014 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


28 февруари 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

У В Е Д О М Я В А

Собствениците на земеделска и горска техника от гр. Шумен, че на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника са предвидени прегледи в гр. Шумен, в офиса на Контролно-техническа инспекция, РС Шумен, за следните дати: 07.03.2014г., 08.30-17.00ч.; 14.03.2014г., 08.30-17.00ч.; 21.03.2014г., 08.30-17.00ч.; 28.03.2014г., 08.30-17.00ч.; 31.03.2014г., 08.30-17.00ч.

За повече информация:

GSM: 0886742443 – инж. Васил Василев

GSM: 0884362040 – инж. Красимир Иванов


27 февруари 2014 г.

П О К А Н А

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН КЪМ 31.12.2013 г.

На основание чл. 25, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 34, ал. 3 от приетата от Общинския съвет „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет”

КАНИМ

Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на община Шумен към 31.12.2013 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 11.03.2014 г./вторник/ в сградата на община Шумен, зала 363 от 10,00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

проф. дин Георги Колев


20 февруари 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед на кмета на община Шумен за определяне на горските територии забранени за паша на селскопански животни


17 февруари 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

П О К А Н А

На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 22, ал. 4, т. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и във връзка с откритата от Министерски съвет бюджетна процедура за периода 2015-2017 г.

Кметът на община Шумен

КАНИ

Местната общност да изрази мнения, становища и предложения по бюджетната прогноза на общината за следващите три години.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с бюджета на общината за 2014 г. и приетата от Общински съвет „Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет”, които са публикувани на сайта на общината.

Решение № 57 на Министерски съвет от 4 февруари 2014 г. за бюджетната процедура за 2015 г. и Указанията за разработване са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории: Бюджет / Бюджетна процедура 2015.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 20.02.2014 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на община Шумен.


17 февруари 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от 30 / тридесет / стопански години, както следва:

- имот № 010116 с площ 27,415 дка, начин на трайно ползване овощна градина, ІІІ категория, местност „Лозята” в землището на с. Царев брод, Община Шумен, АОС № 1238;

- имот № 010117 с площ 49,692 дка, начин на трайно ползване овощна градина, ІІІ категория, местност „Лозята” в землището на с. Царев брод, Община Шумен, АОС № 1239;

Търгът ще се проведе на 27.02.2014 г. от 10.00 ч. в зала 304 на Община Шумен при следните условия:

- Наемателят се задължава за срока на арендата да не променя начина на трайно ползване на имотите;

- В срок до 4 /четири / години от подписването на арендния договор да бъдат възстановени трайните насаждения / овощна градина /.

Начални тръжни цени за годишно арендно плащане :

- за имот № 010116 – 932.00 лв.

- за имот № 010117 – 1690.00 лв.

Върху достигнатата арендна цена не се начислява ДДС.

Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 466 лв. за имот № 010116 и 845 лв. за имот № 010117 до 14:00 ч. на 26 февруари 2014 г. в каса № 320 / ІІІ етаж / на Общината в приемните дни и часове на Общината или по банкова сметка № IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв./петнадесет лева/ с вкл. ДДС и се заплаща на касата на Информационния център на първия етаж на общината или по банкова сметка № IBAN: BG85IABG74778400586700, код за вид плащане № 447000, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, Тръжната документация се получава от стая № 370 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й.

Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината / 204 стая / до 15:00 ч. на 26.02.2014 г.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 06 март 2014 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия.

Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: - IBAN: BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

За справки и информация – тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717.


13 февруари 2014 г.

Заповед №РД-25-210 от 12.02.2014г. и
Констативен акт №2 от 04.02.2014г.


12 февруари 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ПОКАНА

за участие в обществено обсъждане във връзка с процеса на изготвяне на Общински план за развитие на Община Шумен периода 2014-2020 г.


10 февруари 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

О Б Я В А

Община Шумен обявява свободно работно място за длъжност Здравен медиатор.

Изисквания към кандидатите:

• завършено средно образование;

• принадлежност към общността, в която ще работи;

• добро познаване на проблемите на общността и съпричастност;

• владеене на езика/езиците на общността;

• много добри комуникативни умения;

• предимства: познания и/или опит в социалната и здравната сфера.

Основни задължения на длъжността:

1. Работа с клиенти:

• Запознаване и формулиране на проблема;

• Оценка на затрудненията за достъп до съответните услуги и разработване на план за работа по случая.

2. Подпомагане на процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ:

• Помага (придружава, информира, разяснява) при контактите между ОПЛ и/ или други медицински специалисти и пациента;

• Извършва патронаж на рискови семейства, бременни и млади майки.

3. Помощ при комуникациите със Здравноосигурителната каса:

• Здравният медиатор предоставя информация за необходимостта и значението на услугите, които предоставя НЗОК, и помага при попълването на нужната документация;

• Информира и разяснява какви са правата и задълженията на пациента.

4. Помощ при комуникациите с органите по социално подпомагане, Агенцията за закрила на детето и Комисията за защита от дискриминация:

• Медиаторът осигурява информация за функционирането на тези институции и улеснява достъпа на клиентите до тях;

• Медиаторът сезира съответните институции за нарушени права (детски, социални и правата на човека).

5. Здравно образование и профилактика на населението:

• Консултира целевата група по проблемите на семейното планиране и репродуктивното здраве;

• Разяснява ползата от ваксинациите и имунизациите;

• Съветва по отношение на принципите на обща хигиена и основните здравни проблеми;

• Предоставя информация и материали за здравословен начин на живот;

• Работи съвместно с РЗИ, и съдейства при изпълнение на програмите им.

Необходими документи за кандидатстване:

• заявление в свободен текст до Кмета на община Шумен;

• автобиография;

• копие на диплом за завършено образование;

• сертификати и препоръки по желание на кандидата.

Начин и срокове за кандидатстване:

Кандидатите следва да подадат необходимите документи в стая 237 на Община Шумен, бул.“Славянски” №17 до 16,00 ч. на 17.02.2014 г.

Начин на провеждане на подбора:

1. Подбор по документи.

2. Интервю – ще се проведе с одобрените по документи кандидати на 18.02.2014 г. от 11.30 часа в стая 240, ет. 2 на Община Шумен

С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.


10 февруари 2014 г.

Заповед № РД-25-156-163/05.02.2014г.за прекратяване на категория на туристически обект чл. 137, ал. 5 от Закона за туризма


07 февруари 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен обявява конкурс за длъжността управител на „Общински пазари - Шумен” ЕООД – гр. Шумен при следните условия:

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Изисквано образование – висше;

2. Стаж – над пет години;

3. Опит в управлението – три години;

4. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове;

5. Управленска компетентност;

6. Организационна компетентност;

7. Комуникационна компетентност;

8. Компетентност за работа с потребители;

9. Компютърна компетентност.

ІІ. Начин за провеждане на конкурса – чрез разработване и защита на Програма за развитието на дружеството за период от три години и събеседване с кандидатите.

ІІІ. Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 2 от Правилата за провеждане на конкурси за управители на едноличните общински търговски дружества с ограничена отговорност и за членове на съвета на директорите на едноличните акционерни дружества. Към заявлението се прилагат:

1. Декларация от лицето за съответствие с изискванията на р-л VІІІ от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел;

2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

3. Професионална автобиография и копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Карта за медицински преглед.

ІV. Място и срок за подаване на документите: Заявленията за участие в конкурса заедно с приложенията към тях се подават в срок до 16.00ч. на 10.03.2014г. в стая № 237 на Община Шумен лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

V. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - таблото на Информационния център на Община Шумен.

VІ. Срок, за който ще се сключи договор за управление – три години.

За справки: тел. 857-642


05 февруари 2014 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52132.82.1 по кадастралната карта на с. Новосел, общ.Шумен, местност "МЕЗАР КОРУ" с площ 101.960 дка., категория на земята ІV, АОС № 1361/2003 г., при начална тръжна цена 81600.00 лв. /осемдесет и една хиляди и шестстотин лева/.

2. Търгът ще се проведе на 13.02.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

2.1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 12.02.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен;

2.2. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината;

2.3. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 12.02.2014 г., след представяне на документ удостоверяващ заплащането й;

2.4. Заявленията за участие в търга, заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи, се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч на 12.02.2014 г.

3. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 28.02.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


04 февруари 2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с инвестиционен проект на Община Шумен за „Благоустрояване градската среда в гр. Шумен“, по обособена позиция лот 10 квартал „Боян Българанов“ за обект: Реконструкция на междублоково парково пространство и рехабилитация на междублоковата улична мрежа и паркинги в кв. 570, 571, 572 по кадастрална карта на град Шумен.


16 януари 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

С Ъ О Б Щ А В А

На основание чл. 37 „о” от ЗСПЗЗ общинският съвет ежегодно приема решение за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата.

Уведомяваме земеделските стопани във всички землища на територията на Община Шумен, включително и в землището на гр.Шумен, отглеждащи пасищни животни и лицата, които са готови да поемат задължение да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние, че предстои Общински съвет – Шумен да вземе решение за общо и за индивидуално ползване на мерите и пасищата на територията на Община Шумен през 2014 г.

В срок до 14.02.2014 г. включително, желаещите да ползват общински мери и пасища в землищeто на гр. Шумен през 2014 г. може да подават заявления на гише № 6 в информационния център на Община Шумен с данни за земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица и за отглежданите от тях животни, съгласувани с областната дирекция по безопасност на храните.

За всички други землища на територията на Община Шумен заявления може да се подават при кметовете и км. наместници на съответните населени места и гл. специалисти на кварталите в гр. Шумен.

За повече информация : тел.054 / 857-710 в Община Шумен


16 януари 2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

/по §4 от ДР на ЗУТ/

ОТНОСНО: Поставен павилион за търговска дейност върху общински терен от 27 кв.м. в кв.169, находящ се на ул."Цар Освободител" и пресечката на ул"Беласица", гр.Шумен


13 януари 2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за процедура за предоставяне на концесия

Община Шумен съобщава за процедура за предоставяне на концесия за строителство:

Предмет и обект на концесията:

Предмет на концесията: Проектиране и частично изграждане на обект „Общинска тенис база" – публична общинска собственост, находяща се в гр. Шумен, ул. „Преслав", и управлението и поддържането на целия обект след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера.

Обект на концесията: „Общинска тенис база" – публична общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 83510.671.64 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 4582 кв.м., съответстващ на УПИ ІV в квартал 298 по плана на гр. Шумен, включващ сграда с идентификатор 83510.671.64.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със застроена площ 82 кв.м., на един етаж, състояща се от кафе-клуб, склад, треньорска стая, съблекалня и сервизни помещения.

Документация за участие:

1.Документация

2.Приложения

3.Договор

Обявлението е публикувано на електронната страница на „Държавен вестник”: http://dv.parliament.bg под № 1 от 10.01.2014г.

Лице за контакти: Росица Антонова – н-к отдел „ИРСД”, тел. 054 857 708


09 януари 2014 г.

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните 9 броя поземлени имоти-частна общинска собственост в местностите „ПОД МАНАСТИРА”, „САКАРКА” и „ПОРЕК”, по плана на новообразуваните имоти, землище Шумен с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.69 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 2345 кв.м., АОС № 4007/2013 г.; начална тръжна цена 7 000.00лв./седем хиляди лева/.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.289 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 534 кв.м., АОС № 4037/2013 г.;начална тръжна цена 1 600.00лв. /хиляда и шестстотин лева/.

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.652.171 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 402 кв.м., АОС № 4118/2013 г.; начална тръжна цена 1 200.00 лв./хиляда и двеста лева/.

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.48 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ТЕКЕ-ДЕРЕ» с площ 453 кв.м., АОС № 3918/2013 г.; начална тръжна цена 1 300.00лв. /хиляда и триста лева/.

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.331 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “САКАРКА” с площ 449 кв.м., АОС № 4008/2013 г.; начална тръжна цена 1 400.00лв./хиляда и четиристотин лева/.

6 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.677.417 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОРЕК” с площ 321 кв.м., АОС № 4038/2013 г.; начална тръжна цена 2 000.00лв. /две хиляди лева/

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.652.315 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 385 кв.м., АОС № 4175/2013 г.; начална тръжна цена 1 200.00 лв. /хиляда и двеста лева/.

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.652.316 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 292 кв.м., АОС № 4174/2013 г.; начална тръжна цена 900.00 лв. /деветстотин лева/.

9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.325 по кадастралната карта на гр.Шумен общ.Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА» с площ 394 кв.м., АОС № 4177/2013 г.; начална тръжна цена 1 200.00 лв. /хиляда и двеста лева/.

ІІ. Търгът да се проведе на 17.01.2014 г. от 10:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите

1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 100.00 лв. /сто лева/ до 16:00 ч. на 16.01.2014 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.

2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №1 или каса №2 на първия етаж на общината.

3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 16.01.2014 г.

4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 16.01.2014 г.

5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

ІІІ. Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 658.

ІV. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 27.01.2014 г. от 10:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658