Обществен посредник

Начало Обществен посредник

ШЕСТМЕСЕЧЕН АНАЛИЗ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА ШУМЕН - 2016 г.

СТАТИСТИКА

Настоящият шестмесечен анализ е изготвен на база на постъпилите при Обществения посредник на Община Шумен жалби и сигнали на гражданите и техните организации до 15.07. 2016 г. На основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен анализът се представя на Общинския съвет в Шумен за информация. Изводите от анализа се представят и пред средствата за масово осведомяване при спазване на законовите ограничения за конфиденциалност.

Дейността в цифри:

Приети, изслушани и консултирани граждани – 310

Заведени жалби – 127

Образувани проверки – 57

Решени случаи чрез взаимодействие с администрацията – 46

Становища с предложения и препоръки – 3

Жалби в процес на разглеждане – 0

Статистическите данни през отчитания период показват трайна тенденция на устойчивост в натовареността на офиса на Обществения посредник в рамките на първото шестмесечие на годината, в сравнение с данните за 2014 г. и 2015 г. Следва да се отчете, че протеклата кампания по избор за нов мандат на Обществения посредник не се е отразила неблагоприятно на приема на гражданите. За разлика от същия период на 2015 г. са издадени три становища и препоръки. Анализът на причините за това налага изводът, че те са следствие на предприети реформи и секторни политики на новия кметски екип.

РАБОТА ПО ИНДИВИДУАЛНИ ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

Този вид шестмесечни анализи на дейността на Обществения посредник на Община Шумен винаги е извеждал отделни индивидуални жалби и сигнали на гражданите като ясна илюстрация на тенденциите във взаимоотношенията между администрацията и гражданите.

Случаят „Христов“

На 13.06.2016 г. при Обществения посредник в Община Шумен бе подадена жалба с Рег. индекс 96-ОО-396 от 08.06.2016 г. от Петър Матеев Христов относно целесъобразността на Заповед № 25-680 от 06.04.2016 г. на Кмета на Община Шумен за прекратяване на наемното правоотношение на основание констатирани обстоятелства за това по смисъла на Закона за общинската собственост и Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища. По случая от страна на местния омбудсман бе образувана проверка.

В хода на проверката установих, че са налице формалните основания за предприемане на действия за прекратяване на наемните отношения с лицето Петър Матеев Христов. По-конкретно – известно закъснение при заплащането на дължимия наем и натрупани неплатени задължения за заплащане на такса битови отпадъци. В този смисъл Заповед № 25-680 от 06.04.2016 г. на Кмета на Община Шумен може да бъде окачествена като мотивирана и законосъобразна.

В противовес на това обаче, и в изпълнение на принципите на водената от Община Шумен социална политика по отношение на подпомагане на лица с жилищни нужди, следва да подхождаме към всеки отделен случай индивидуално, оценявайки различните аспекти на затрудненията на подпомогнатите лица. В представеното от страна на Петър Матеев Христов възражение с Вх.№94-П-135/18.04.2016 г. е подчертано, че закъснението относно заплащането на изискуемия наем се дължи на административно обусловената неритмичност на получаваните от негова страна социални помощи във връзка с доказана с решение на ТЕЛК нетрудоспособност. Подобни закъснения в заплащането на дължимия наем са констатирани и в предходни периоди, но държа да подчертая, че се наблюдава срочно издължаване от страна на наемателя винаги, когато социалните помощи са възстановени от страна на администрацията. В този смисъл наблюдаваме едно коректно отношение от страна на лицето. Факт, който се потвърждава и от ръководството на общинското предприятие „Общински жилища и имоти“. В хода на проверката оттам потвърждават и обстоятелството, че Петър Матеев Христов има отговорно отношение към предоставеното му общинско жилище и е извършил за своя сметка известни подобрения в него.

Анализирайки фактите в тяхната съвкупност, Общественият посредник счете, че макар и законосъобразна Заповед № 25-680 от 06.04.2016 г. на Кмета на Община Шумен, може да бъде окачествена като недостатъчно целесъобразна. Относно конкретния казус, за мен е очевидно, че става дума за действително нуждаещо се от подкрепа лице, което се отнася с необходимата отговорност към наемните си задължения. Фактът, че относно заплащането на дължимия наем се разчита на отпуснати от държавата социални помощи дава и известна сигурност за Община Шумен, че тези средства ще бъдат събирани и в бъдеще. Колкото до натрупаните задължения за неплатена такса битови отпадъци и извършената от моя страна проверка в Отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци“ в Община Шумен – натрупаната сума е в размер на 204 лв. Пред Обществения посредник на Община Шумен е декларирана готовност за издължаване от страна на наемателя Петър Матеев Христов. Отправено му е настоятелно искане за срочно погасяване на задължението и подписване на погасителен план, предложен от общинското предприятие „Общински жилища и имоти“.

В заключение на всичко казано дотук и с оглед на предоставените ми правомощия на основание чл.17 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен препоръчах на общинската администрация да преразгледа случая на следващото заседание на комисията по Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди. Аргументите на Обществения посредник получиха и подкрепата на Заместник-кмета по „Социална политика и здравеопазване“ – д-р Светлана Маркова.

Случаят „Христов“ е илюстративен, защото през отчетния период се наблюдава ръст на жалбите и оплакванията от страна на коректни или некоректни наематели на общински жилища. Това е разбираемо следствие от предприетите усилия на ръководството на Община Шумен да затегне контрола относно предоставянето на общински жилища. Усилия, които няма как да не срещат подкрепата на Обществения посредник. Анализът на разглежданите от мен случаи показва, че е необходимо извършването на преоценка на практиката в този сектор на общинската социална политика. Според мен, водещите принципи би следвало да акцентират върху индивидуалните потребности от подкрепа и завишен контрол за ползването на предоставените жилища.

В тази връзка с настоящия анализ бих искал да заостря вниманието на Кмета на Община Шумен и Общинския съвет относно предстоящия дебат за предложените изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища. Предложеният краен срок от 10 години за ползването на общинския жилищен фонд не е лишен от аргументи. Същевременно той веднага породи притеснения и оплаквания пред Обществения посредник, които в известен смисъл също не са лишени от основания. Надявам се, че предстоящият дебат ще доведе до възможност да се вземе решение след внимателна преценка на всички гледни точки. Воден от принципа за индивидуална преценка на действително съществуващите потребности от подкрепа чрез предоставяне за ползване на общинско жилище обаче, считам, че императивното въвеждане на регулация с краен срок не е работещо решение. Отделни случаи мотивират разбирането ми, че е по-добре да се засилят правомощията на комисията по преценка на исканията и задълженията й за последващ контрол на наличието или отпадането на основанията за наемане на общинските жилища. На свой ред ще подчертая, че животът винаги е по-богат и пъстър дори и от най-детайлната и прецизна юридическа регулация.

Случаят „Александров“

Жалбоподателят възразява срещу отказа от страна на Отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци“ в Община Шумен да приемат дължимата му сума за данък МПС на притежавана от него лека кола. Отказът е мотивиран с изискването на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за първоначално погасяване на най-старото възникнало задължение от този вид. По партидата се водят неплатен данък за притежаван от лицето мотоциклет. В противовес на това, жалбоподателят представя документ от Районна прокуратура удостоверяващ, че мотоциклетът е станал предмет на противозаконно отнемане през 2010 г. По случая е образувано предварително производство, а превозното средство се издирва. По указание от страна на Обществения посредник гражданинът отново се обърна към Районна прокуратура и получи документ удостоверяващ, че образуваното предварително производство е вече прекратено. Последва заличаване на мотоциклета в регистъра на КАТ – „Пътна полиция“, което дава основание на служителите на Отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци“ в Община Шумен да го отпишат от данъчната партида на лицето. Въпреки това, натрупаните задължения и лихвите към тях остават дължими до датата на това отписване.

Цялостният случай показва законосъобразни действия от страна на различни органи на администрацията, но според мен е и илюстрация на липсващата връзка, водеща до усещането за известна несправедливост. Образно казано, държавен орган констатира, че мотоциклетът е откраднат, но той остава в регистъра на друг държавен орган, което пък е основание за общинската данъчна служба да начислява задължения за неплатен данък и лихвите към него. Случаят показва дразнещата липса на връзка между различните органи на българската администрация. Сигурно не е трудно да стигнем заедно до извода, че е нормално констатациите на прокуратурата за извършената кражба да се отразяват служебно в регистъра на КАТ – „Пътна полиция“, което да води до последствия за данъчната партида на лицето.

Отбелязвам този случай в отчета за шестмесечието, защото той илюстрира и множество постъпили жалби в началото на годината срещу отказ от страна на Отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци“ за заплащане на дължимия годишен данък поради наличието на по-старо задължение. Проблемът възникна вследствие на извършените изменения и допълнения в ДОПК, публикувани в ДВ,бр. 95/ 04.12.2015г. и влезли сила от 01.06.2016 г. С тези изменения бе въведен специален ред за погасяване на публичните вземания на общините, различен от общия ред за погасяване на публични вземания, регламентиран в ал. 3 на чл. 169 от ДОПК. Съгласно новия текст на ал. 3а, редът на погасяване на общинските публични вземания се поставя в зависимост главно от реда на възникването им, като се започва от най-старото вземане. Данъчно задълженото лице запази досегашното си право на избор кое задължение да погаси с преимущество само ако тези задължения са възникнали в рамките на една и съща календарна година. Тази промяна доведе до очаквано напрежение между данъкоплатците и общинските служители и извади на преден план редица залежали случаи. Въпреки личните ми резерви относно целесъобразността в промяната на реда за погасяване на публични задължения и ефекта спрямо бюджета, трябва да отбележа, че Отдел „Местни данъци и такса битови отпадъци“ реагира адекватно на очакваното напрежение.

Случаят „Белчева“

На 14.06.2016 г. при Обществения посредник в Община Шумен е депозирана жалба с Регистрационен индекс 96-ОО-397 от Таня Белчева срещу неизпълнение на Заповед № РД – 25 – 1254 от 24.07.2014 г. на Кмета на Община Шумен. Заповедта е съставена след проверка от страна на общинските служители по чл.223 ал.2 от ЗУТ, които констатират 16 незаконно построени обекта в частния имот на жалбоподателката и съседни общински терени. Издадената от Кмета на Община Шумен заповед е на основание чл.225 а, ал.1 от ЗУТ и изисква предприемане на съответните действия за премахване на незаконните обекти.

На основание Правилника за организация и дейност на Обществения посредник на територията на Община Шумен образувах проверка по случая и с писмо до Заместник-кмета по „Строителство и екология“ Боян Тодоров поисках сведения за причините за забавянето на изпълнението на въпросната заповед и действията, които възнамерява да предприеме администрацията две години по-късно. В необходимия срок с Писмо № 96-ОП- 013 получих подробен отговор, който потвърждава необходимостта от изпълнението на въпросната заповед и ангажимент за предприемане на необходимите действия. Доколкото три от въпросните обекти обаче са на частния интерес на жалбоподателката администрацията зае позиция, че ангажиментът за тяхното премахване е на съответния собственик.

Случаят „Белчева“ е илюстративен за затрудненията, които изпитва Община Шумен с незаконното строителство и неговото премахване. От друга страна показва и добрите резултати от взаимодействието между Общинската администрация и Обществения посредник за задвижването на съответните процедури, което води до защита на интересите на гражданите.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРАВНАТА СРЕДА

През 2014 г. и 2015 г. при Обществения посредник на Община Шумен постъпиха множество жалби и сигнали срещу определената в Глава втора, Раздел VI – „Такса за технически услуги“, чл.39 т.24 – такса за „проверка на строителни линии и ниво на незаконен строеж по сигнали от съседни имоти – 35 лв.“ в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги. По силата на тази разпоредба гражданите, желаещи да инициират проверка за законността или незаконността на предприети строителни мероприятия по реда на чл.224 от Закона за устройство на териториите, дължат заплащане на такса в размер на 35 лв., а общината се задължава да извърши „услугата“ в срок от 14 дни. Основателни оплаквания от тази такса регистрираме и през първото шестмесечие на 2016 г. Нейното съществуване отдавна повдига въпроси около законосъобразността. Освен това таксата се възприема като абсолютно несправедлива. Спорно е дали изобщо става дума за извършването на административна услуга от страна на Общината.

Въз основа на всичко това през февруари месец на 2016 г. Общественият посредник предложи на Общинския съвет отмяната на този текст от наредбата със следните мотиви:

Съгласно чл.223, ал.2, т.1 от ЗУТ, за строежите от четвърта, пета и шеста категория упълномощените от кмета на общината на основание ал.1 от същата разпоредба служители за контрол – констатират незаконни строежи и строежи с нарушения. Следователно, задължението за съставяне на констативни актове при наличие на незаконно строителство възниква за служителите на общинска администрация по закон /на основание чл.223, ал.2, т.1 във връзка с правомощията на кмета по ал.1 т.8 на същия текст/ и трудно могат да се възприемат като административна услуга, срещу която подалият сигнал гражданин дължи заплащането на такса. От друга страна, подаденият от гражданите сигнал за незаконно строителство изисква допълнителни, утежняващи процедурата документи: заявление по образец, декларация за заинтересуваните лица по образец, документ за собственост/отстъпено право на строеж, удостоверение за наследници при наследствени имоти и документ за платената такса. Безспорно е, че контролът на незаконното строителство е ангажимент на общините. Също така е безспорно, че общинската администрация в Шумен не разполага с необходимия ресурс да контролира процеса. На практика, тази дейност се осъществява на база на подадени сигнали. Гражданите съдействат, подпомагат общината в осъществяването на контрол, но от друга страна са задължени да заплатят такса и да предоставят редица документи. Това аргументира и разбирането за известна несправедливост от въведената административна практика. Моите проучвания показват, че въпросното разбиране е довело до разнообразни практики за нейното заобикаляне. Сигналът се депозира чрез други институции, които по компетентност сезират Община Шумен или се изпраща по пощата, което пък поставя под въпрос процедурното задължение за отговор.

Основателността на аргументите за отмяна на таксата беше принципно приета на заседанията на Постоянните комисии към Общинския съвет – „Териториално развитие и селищно устройство“ и „Правна и опазване на обществения ред“. Положително становище за отмяна възприе и Кмета на Община Шумен – Любомир Христов, коментирайки годишния отчет на Обществения посредник. Очаквам, че въпросът ще стигне до пленарна зала и ще намери своето решение на редовното заседание на съвета през месец септември в рамките на предвижданите по-широки обсъждания на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги.

В отговор на инициативата на Председателя на Общински съвет – Шумен за съставяне на временна комисия за подготвянето на изменения и допълнения в Наредба № 1 на 13.06.2016 г. внесох справка от водения, при Обществения посредник, регистър на постъпилите жалби и оплаквания на гражданите.

В нея е видно, че за периода 2012 г. – 2015 г. при Обществения посредник на Община Шумен са регистрирани над 60 жалби и оплаквания, свързани с различни източници на шум и други нарушения на обществения ред. Темата е остро поставяна от гражданите и други институции, ангажирани с опазването на реда на територията на общината през 2013 г. и 2014 г. Това е видно и от Годишните отчети на Обществения посредник, представени пред Общинския съвет. През годините като системни могат да бъдат определени оплакванията от провежданите тържества на открито и шумната музика от клубовете „Естейт“ и „Мултифейс“ в централната градска част. Поредица от подписки от живущите в съседство на закусвалня „Руше“ с адрес „Васил Априлов“ № 43, оплаквания от живущите на ул. „Васил Друмев“ и тези около кооперативния пазар представляват друга част от жалбите на граждани до Обществения посредник. Периодични са и оплакванията от шум в ранните сутрешни часове при зареждане на магазин „Лидл“ в града. Проблемът се изостря през летния сезон. В отчета си през 2013 г. представих и писмо от РУ „Полиция” в Шумен. От изготвената тогава справка от Районен център на телефон 112 – Варна се получи следната картина от оплаквания на територията на Шумен. През месец май 2012 г. са получени 68 сигнала, а през май 2013 г. – 71 броя.

На база на всичко това, още преди две години, Общественият посредник препоръча по-широк обществен дебат и решения в рамките на Общинския съвет. Тогава, дебатът бе възобновен в правната комисия, която проведе поредица от срещи с Инспектората към Община Шумен, специалисти от РЗИ – Шумен, собственици на увеселителни заведения в града и жалбоподатели. Вследствие на този, продължил доста дълго дебат, в края на 2014 г. в правната комисия надделя становището, че е необходима допълнителна регулация в Наредба № 1, свързана с тържествата на открито. На последното си заседание през 2014 г. Общинският съвет в Шумен прие предложенията за забрана на използването на техника за усилване на звука за лични тържества на открито. Трябва да подчертаем, че въпреки скептичните мнения относно тази забрана, през 2015 г. при Обществения посредник не е постъпила нито една жалба срещу този източник на шум.

От друга страна, въпросът с шума и опазването на обществения ред продължава да поражда недоволство и периодично изисква преглед на общинската Наредба № 1. Видно от дневния ред на Общинския съвет през последните месеци е и перманентното желание на различни общински съветници да регламентират обществени отношения, свързани със спокойствието на обществения ред.

В качеството си на Обществен посредник на Община Шумен отново ще потвърдя мнението си, че е необходимо провеждането на по-широк дебат за това в какъв град искаме да живеем. В правомощията на колективния орган на местното самоуправление е да проведе подобен дебат с участието на колкото може повече заинтересовани страни в търсене на приемливия баланс на мнения. Съставянето на временна комисия и нейното първо заседание отварят широко вратата за подобна дискусия. Общественият посредник декларира готовност да участва и подпомага този дебат, като ангажира включването на колкото се може повече гледни точки.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУЦИИТЕ

Нивото на взаимодействие на Обществения посредник с другите институции на територията на Област Шумен остава високо и през отчетния период. Акцент в настоящия анализ обаче, безспорно заема проведената изнесена приемна на Омбудсмана на Република България – Мая Манолова на 15.02.2016 г. Повече от 40 души бяха приети изслушани от Омбудсмана в рамките на това посещение. Освен тях голяма група риболовци се събра, за да изложат недоволството си от заповедта на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева за изграждане на санитарно-охранителна зона на язовир Тича, което доведе до забрана на риболова във водоема. Въпросът стана основен при визитата на Манолова и бе обсъден с Кмета на Община Шумен Любомир Христов и Областния управител Донка Иванова. В резултат на това националният Омбудсман организира среща на протестиращите с министър Василева. Същевременно Мая Манолова подчерта, че проблемът с решаването на качеството на питейната вода за Шумен, която идва от язовира, е приоритетен.

Взаимодействието с Омбудсмана на Република България бе осъществено и на ниво местни Обществени посредници. Институциите излязоха с общ апел към новоизбраните местни власти да конституират институцията на местния омбудсман в своите общини. Омбудсманът предложи реализирането на национална кампания за популяризиране на институцията пред новоизбраните кметове и Общински съвети и подчерта, че това би било в защита на гражданския интерес по места. Членовете на Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България /НСМОПРБ/ формулираха като основна цел на сдружението разширяването на мрежата от Обществени посредници в страната.

През месец юни, след инициатива на Председателя на парламентарната комисия по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите – Бойка Маринска започна усилена работа по подготовката на законопроект, целящ да отвори процеса по разширяването на мрежата от местни обществени посредници. Свои предложения направиха и действащите местни омбудсмани в страната.

С предлагания проект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация се цели усъвършенстване, надграждане и детайлизиране на института на „Обществения посредник“ в общините на Република България. Измененията и допълненията в закона съответстват на вижданията на българския законодател за конституирането и развитието на институцията в местното самоуправление на Република България. Проектът се базира на натрупания в десетки български общини тринадесет годишен опит в дейността на „Обществения посредник“ и е в съответствие с препоръките, съдържащи се в последния мониторингов доклад за България на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа от 21 септември 2011 г. Не на последно място е важно да се отбележи, че предложените изменения и допълнения ще гарантират еднаквото развитие на местното самоуправление във всички общини в Република България. Очаква се изготвеният законопроект да бъде внесен в Народното събрание до края на месец юли 2016 г.

ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ

Продължиха и усилията по укрепването на институцията при активно посредничество между гражданите и техните организации и местните власти в Община Шумен. На 29.01.2016 г. двадесет и две неправителствени организации от Област Шумен подписаха споразумение за учредяването на Обществен форум и партньорство в гражданския сектор. До това се стигна след отправеното предложение за партньорство от страна на Областния управител Донка Иванова и Обществения посредник. Целта на форума е да се осигури платформа за обмен на информация между отделните граждански организации, местните и централните власти. Форумът поддържа и актуален регистър на неправителствените организации, желаещи партньорство с областния управител и общините. Регистърът е отворен и за останалите организации в гражданския сектор, които могат да подадат заявка за членство във форума чрез сайта на Обществения посредник на Община Шумен. Към настоящия момент в регистъра са включени повече от тридесет неправителствени организации. Според приетото споразумение се учреди и награда за „Гражданска доблест“. Отличието няма финансово изражение и цели да се отличат практики или постъпки в полза на обществото, проявени от отделни граждани или граждански организации. Според годишната програма на Обществения форум започнаха обсъждания на предложението за създаване на общински фонд за финансово подпомагане на малки проекти на неправителствените организации.

На 20.04.2016 г. Общественият форум на неправителствените организации покани и членовете на Постоянната комисия по „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствените организации“ към Общинския съвет в Шумен. Неправителствените организации представиха пред общинските съветници от ресорната комисия създадената в рамките на форума организация и поискаха изграждането на форми за трайно сътрудничество с колективния орган на местното самоуправление. Участниците във форума запознаха съветниците и с идеята за създаването на общински фонд за подпомагане на малки проекти на неправителствените организации, като подчертаха, че тази идея може да се разработва съвместно с комисията по „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствените организации“.

На 21.04.2016 г. по покана на Обществения форум в Шумен гостува председателят на Управителния съвет на форум „Гражданско участие“ – Ива Таралежкова. Това е една от най-големите мрежи от неправителствени организации в страната, която разработи собствен модел, измерващ гражданската активност. Планираме да приложим този индекс и да замерим формите на диалог между гражданите и властта в Шумен. Измерването на индекса на гражданско участие се извършва чрез конкретни въпроси към членове на фокус група, в която влизат представители на различни групи – бизнес, неправителствени организации, медии, обществен посредник – в градовете, в които има такъв и други. При поставянето на оценката се включват три компонента: среда, практики и ефект. В област „среда” въпросите са насочени към това доколко местни консултативни съвети работят ефективно, доколко законодателството в България и институционалната среда подкрепят и улесняват гражданското участие. В област „практики” се проследява активността на гражданите, доколко те взимат участие в живота на дадената община или град. В област „ефект” се търси резултат, който е постигнат или не е при взаимодействието на средата и практиките.

Извън измерването на индекса на гражданска активност, форум „Гражданско участие” пое ангажимент да подпомогне новосъздадената организация на НПО-тата в Шумен в разработването на правилник на един бъдещ общински фонд за подпомагане на малки проекти на граждански организации. Според техни данни подобни общински фондове има в около 26 общини. Фондовете са работещи и ефективни при реализирането на проекти от гражданските организации. За пример бе посочена Община Троян, където такъв фонд за подпомагане на проекти на НПО-та работи вече 16 години. Фондът е стартирал с бюджет от 5 хил. лв., а към настоящия момент е 35 хил. лв.

Иван Капралов – Обществен посредник на Община Шумен

18.07.2016 г.