1. Декларация по чл. 32 от ЗМДТ – за облагане с данък върху наследствата.
    Декларацията се подава в отдел „Местни данъци и ТБО“ в 6-месечен срок от откриване на наследството по последното местожителство на наследодателя. Наследството се открива със смъртта на физическото лице. Преките наследници на починалия не подават декларация по чл. 32.
    Необходими документи :
       • декларация по образец                                                                                  
       • копие на удостоверение за наследници
       • копие на данъчна оценка за недвижимия имот, находящ се извън Община Шумен
       • копие на извлечение от банка – по влогове и по кредити
       • копие на удостоверение за застрахователна стойност на превозното средство, включително и ако е спряно от движение
       • копие на извлечение от баланс, ако наследодателят притежава дялово участие в търговски дружества

    Справки: стаи 19; 20
    тел.: 054/857 675; 054/857 665

    Удостоверение за платен данък върху наследство се издава след подаване на писмено искане.

   2. Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ – за облагане с данък при придобиване на имущества по дарение и по безвъзмезден начин.
    Необходими документи :
       • декларация по образец                                                                                  
       • договор за дарение

    Справки: стаи 19; 20
    тел.: 054/857 675; 054/857 665
   3. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ – за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на община Шумен.
    Декларацията се подава в отдел „Местни данъци и ТБО“ в 2-месечен срок от:
    • покупко-продажбата
    • издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация
    • дарение
    При придобиване на имоти по наследство – декларацията се подава в 6-месечен срок от откриване на наследството. При промяна на обстоятелствата по дадена декларация същите се декларират в нова декларация в 2-месечен срок.
    Необходими документи :
       • декларация по образец
       • копие на документа за придобиване
       • копие на квитанция за платени данъци /данък за придобиване/
       • копие на удостоверение за наследници
       • копие на документа, удостоверяващ промяната на обстоятелството

    Справки: стаи 19; 20
    тел.: 054/857 675; 054/857 665
   4. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ – за облагане с данък върху превозните средства
    Декларацията се подава в отдел „Местни данъци и ТБО“ в 2-месечен срок от придобиване на превозното средство по постоянен адрес/седалище на собственика. За превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната /нов внос/–срокът започва да тече от датата на регистрацията за движение в страната. При придобиване на превозно средство по наследство, декларацията се подава в 6-месечен срок.
    Необходими документи:
       • декларация по образец за притежаван лек автомобил
       • декларация по образец за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
       • декларация по образец за притежавано плавателно средство
       • декларация по образец за притежавано въздухоплавателно средство
       • копие на документа за придобиване – митническа декларация, договор за покупко-продажба, договор за дарение, фактура, удостоверение за наследници
       • копие на свидетелство за регистрация І част /големия талон/
       • копие на квитанция за платен данък /данък придобиване, пътен данък, данък МПС/
       • удостоверение за застрахователна стойност
       • копие на пълномощно при необходимост
       • копие на Експертно решение на ТЕЛК за инвалидност над 50 %
    Уведомление за продадени, унищожени и открадни превозни средства  се подава заедно със служебна бележка/удостоверение от КАТ/РДВР/друг компетентен орган, или копие на договор за покупко-продажба

    Справки: стаи 19; 20
    тел.: 054/857 675; 054/857 665

     

   5. Декларация по чл.61н от ЗМДТ – за облагане с патентен данък
    Декларацията се подава на основание чл. 61н от ЗМДТ от физически лица, включително еднолични търговци, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък.
    Декларацията следва да се подаде в отдел “Местни данъци и ТБО” при Община Шумен:

    1. когато обектът, в който се извършва патентната дейност се намира на територията на общината;
    2. когато дейността не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място, ако постоянния адрес на физическото лице е в общината;
    3. когато декларацията се подава от пълномощник на чуждестранно физическо лице, ако постоянния адрес на пълномощника е в общината;
     Декларацията се подава в следните срокове:

    • За обстоятелства, свързани с определянето на данъка:
    • до 31 януари на годината за която се подава;
    • непосредствено преди започване на дейността, когато дейността започва след 31 януари;
    • За всички промени в обстоятелствата, включително при прекратяване на патентна дейност – в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелствата.
    • За преминаване към облагане по общия ред – в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ.

    Необходими документи :
       • декларация по образец
       • копие на Експертно решение на ТЕЛК за инвалидност над 50%
       • копие от удостоверение за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
       • копие от разпореждане за отпускане на пенсия издадено от ТП на НОИ
       • други документи, удостоверяващи промяната на обстоятелства ( копие от касова книга, копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС,съдебно решение и др.)

    Справки: стаи 19; 20
    тел.: 054/857 675; 054/857 665

     

   6. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
    Декларация се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 30 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.
    Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание.
    Необходими документи:
       • декларация по образец

    Справки: стаи 19; 20
    тел.: 054/857 675; 054/857 665
   7. Данъчни удостоверения.
    Отдел „Местни данъци и ТБО“ издава по молба/ искане на граждани, ЮЛ и др. следните данъчни удостоверения:
    7.1. Данъчни удостоверения за оценка на недвижими имоти:

    7.1.1. Данъчна оценка на сгради;

         Необходими документи :
              • искане по образец                                                                     
              • копие на документ за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба, договор за делба и т.н./
              • копие на удостоверение за наследници /при необходимост/
              • декларация по чл.14 от ЗМДТ за съответния недвижим имот /при необходимост/
    7.1.2. Данъчна оценка за земеделски земи:
        Необходими документи :
               • искане по образец                                                                      
               • копие на документ за собственост /нотариален акт или актуална скица//
               • характеристика на земята от „Областна служба земеделие и гори“
               • копие на удостоверение за наследници /при необходимост/
    7.1.3. Данъчна оценка на незавършено строителство
        Необходими документи :
               • искане по образец
               • декларация по чл.14 от ЗМДТ, заверена от Техническа Служба – Гише №1 в Центъра за информация и услуги на община Шумен или „Служба кадастър и геодезия“
               • Констативен протокол от Техническа служба, удостоверяващ степента на завършеност на обекта и обяснителна записка от лицензиран оценител

    Справки: стая 11
    тел.: 054/857 608
    Срок за издаване Таксa за издаване
    до 5 дни 5.00 лв
    до 3 дни 7.50 лв
    експресна до 6 часа 15.00 лв

    7.2. Удостоверение за декларирани данни /декларирани недвижими имоти, декларирани доходи и др./:

    Необходими документи :
       • искане по образец
       • копие на удостоверение за раждане за непълнолетни членове на семейството
       • копие на документ за представителна власт

    Справки: стая 11;
    тел.: 054/857 608
    Такса: 5.00 лв.

    7.3. Удостоверение за платен данък върху превозните средства:

    Необходими документи :
       • искане по образец                                                                                            

    Данъчните удостоверения се издават на собственици, наследници, заветници или на упълномощени от тях лица.

    Справки: стая 11;
    тел.: 054/857 608
    Такса: 5.00 лв.

    7.4. Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ /чл. 87, ал.6 ДОПК/:

    Необходими документи :
       • искане по образец                                                                                           
       • удостоверение за наследници
       • копие на нотариално заверено пълномощно, когато искането се подава от пълномощник

    Удостоверението се издава в 7-дневен срок от подаване на искането.

    Справки: стая 11;
    тел.: 054/857 608
    Такса: 5.00 лв.

    7.5. Издаване на копие на документ:

    Необходими документи :
       • искане по образец                                                                                           
       • квитанция за платена цена на услуга

    Копието се издава в 7-дневен срок от подаване на искането. Копията на документи се издават на собственици, наследници, заветници или на упълномощени от тях лица.

    Справки: стая 11;
    тел.: 054/ 857 608
    Такса за издаване на заверено копие на декларация по ЗМДТ : 3.00 лв. на страница

     

   8. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции:
    Необходими документи :
       • искане по образец
       • копие на нотариално заверено пълномощно, когато искането се подава от пълномощникАкта за прихващане и възстановяване се издава в 30-дневен срок от подаване на искането.

    Справки: стая 13;
    тел.: 054/857 624

     

   9. Декларация по чл.71 Т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.
    Декларацията се подава в Общинска данъчна служба до края на предходната година за имоти, които не са декларирани като основно жилище, няма да се използват през цялата година и средномесечният разход на електроенергия за жилището няма да превишава 50 киловата. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2 – месечен срок от датата на придобиването им.
    Необходими документи:

    • декларация по образец                                                                                   
    Справки: стаи 19; 20
    тел.: 054/857 675; 054/857 665

     

   10. Молба-декларация по чл.18, ал.2, т.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен, според количеството битови отпадъци.
    Декларацията се подава в отдел „Местни данъци и ТБО“ до края на предходната година за нежилищни имоти на предприятия. В молба-декларацията се посочва видът и броят на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от кмета на общината честота на извозване на битовите отпадъци. За придобитите през годината имоти молба – декларацията се подава в 2 месечен срок от датата на придобиването им.
    Необходими документи:

    Справки: стаи 19; 20
    тел.: 054/857 675; 054/857 665