18 февруари 2019 г.

П О К А Н А

На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 22, ал. 4, т. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет и във връзка с откритата от Министерския съвет процедура за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2020-2022 г.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КАНИ

Местната общност да изрази мнения, становища и предложения по бюджетната прогноза на общината за следващите три години.
Заинтересованите лица могат да се запознаят с бюджета на общината за 2019 г. и приетата от Общинския съвет „Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет“, които са публикувани на сайта на общината.
Решение № 52 от Министерски съвет от 31.01.2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. и Указанията за разработване са публикувани на интернет страницата на Министерство на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории Бюджет/Бюджетна процедура 2020.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 25.02.2019 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен.

Очакваме Ви.
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН


03 октомври 2018 г.

Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия безналични общински облигации, издадена от Община Шумен с ISIN BG2100005110


22 февруари 2018 г.

П О К А Н А

На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 22, ал. 4, т. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и във връзка с откритата от Министерския съвет процедура за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2019-2021 г.

Кметът на община Шумен Любомир Христов
КАНИ

Местната общност да изрази мнения, становища и предложения по бюджетната прогноза на общината за следващите три години.
Заинтересованите лица могат да се запознаят с бюджета на общината за 2018 г. и приетата от Общинския съвет „Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет”, които са публикувани на сайта на общината.
Решение № 51 на Министерския съвет от 31 януари 2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г. и Указанията за разработване са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории: Бюджет / Бюджетна процедура 2019.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 28.02.2018 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на община Шумен.

Очакваме ви.
Любомир Христов
Кмет на община Шумен

Меню