1. „Подкрепа за Mеждинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Шумен“
  2. „Инвестиционна програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на общ. Шумен за периода 2014-2020 г.“
  3. „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Шумен“
  4. „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“
  5. „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“
  6. „Европоли – иновативен подход „отдолу-нагоре“ за борба с евроскептицизма чрез работа в мрежа“
  7. Програма Европа за гражданите

Дейности