Мерки срещу замърсяването на въздуха през летния сезон - Община Шумен

Мерки срещу замърсяването на въздуха през летния сезон

През летния сезон ще бъде засилен контролът върху източниците на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на Шумен.

От Община Шумен обръщат внимание на всички физически и юридически лица, които извършват складови, ремонтни и строителни дейности, свързани с формирането на неорганизирани емисии на прахообразни вещества, да вземат необходимите мерки. Да се ограничи складирането на инертни строителни материали на открито, а при наличие на такива да се предприемат мерки за оросяване и/или поставяне на покритие, което да предпазва от запрашаване. След запълване на изкопите, излишните количества прахообразуващи материали да се извозват своевременно. Да се извършва оросяване при осъществяване на дейности, при които се формират прахообразни вещества. При транспортиране на строителни отпадъци, земни маси и насипни материали да се използват платнища за покриване на транспортните средства. Да се почистват своевременно уличните платна в случай, че са замърсени с инертни материали, строителни отпадъци или земни маси.