Списък на лицата, подали декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, мандат 2015-2019 г. (отм.,ДВ,бр.7 от 19.01.2018 г.)