29 юли 2019 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам на вашето внимание отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. Отчетът се разглежда на заседание на Общинския съвет и се разгласява на населението по реда, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен.
През горепосочения период Общинският съвет е провел 6 редовни, едно извънредно и едно тържествено заседание. За да има прозрачност в нашата работа, всички заседания на Общинския съвет се предават пряко по „Телевизия Шумен”, както и онлайн.
Актовете на Общинския съвет се разгласяват в 7-дневен срок от приемането им, като се качват на интернет-страница на общината и се поставят на информационното табло в общината. В същият срок се изпращат на кмета на общината, на областния управител и в Районна прокуратура. В Районна прокуратура се изпраща и протоколът от проведеното заседание на Общинския съвет. Приетите наредби и техните изменения, според законовите изисквания, се публикуват във в. „Шуменска заря“.

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН:
Заседанията на постоянните комисии са открити и на тях се обсъждат всички постъпили докладни записки. Общинските съветници работят отговорно, на експертно ниво. На заседанията присъстват и представители на общинска администрация от съответния ресор, управители на търговски дружества с общинско участие, директори на общински предприятия, граждани и журналисти.
През отчетния период постоянните комисии са провели заседания както следва, като няма непроведени заседания поради липса на кворум:

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ БРОЙ
ЗАСЕДАНИЯ
1. Бюджет и финанси 6
2. Икономическа политика, общинска собственост и

контрол по сделките с общинско имущество

9
3. Териториално развитие и селищно устройство 6
4. Екология и селско стопанство 7
5. Правна и опазване на обществения ред 6
6. Просвета, образование и наука 8
7. Култура, културно-историческо наследство,

туризъм, интеграционна политика и вероизповедания

6
8. Здравеопазване и социална политика 8
9. Младежки дейности и спорт 7
10. Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО 5

Решенията, които се вземат от постоянните комисии, са по предоставените им докладни записки, касаещи сесиите на Общинския съвет, а също и по постъпилите докладни записки, жалби и искания от граждани и институции.
Общинските съветници участват и в смесени комисии, ведно с представители на общинска администрация, създадени по силата на наредби, правилници и други.
През отчетния период общинските съветници са задали 17 питания към кмета в писмен вид, като част от дневния ред на съответната сесия, както и устни питания по време на заседанията на Общинския съвет.
През второто шестмесечие на 2018 г. Общинският съвет е взел 148 решения, които могат да се класифицират по следния начин:

ПРИЕТИ НАРЕДБИ И ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБИ:
• Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Шумен;
• Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен;
• Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Шумен;
• Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 и чл. 15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища;
• Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 11; чл. 42, т. 2; чл. 58, т. 3; чл. 63, т. 2; чл. 77, ал. 2 и административно-наказателните разпоредби от чл. 84 до чл. 88 вкл. от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Шумен
• Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 6, ал. 5 и ал. 6; чл. 7, ал. 1 и ал. 2; чл. 9, ал. 3, ал. 4, ал. 6 и ал. 7 и чл. 12, т. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Шумен.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:
• Кандидатстване с проект „Реконструкция и модернизация на Корпус 1 от Спортен комплекс „Плиска“ по реда на Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения;
• Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 – Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2;
• Упълномощаване на кмета на Община Шумен за издаване на Запис на заповед – 2 решения;
• Упълномощаване на кмета на Община Шумен за подписване на анекси за удължаване на срока към сключени договори за участие съвместно с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в реализирането на проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество на територията на община Шумен;
• Кандидатстване с проект „Изграждане на социални жилища в гр. Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО:
• Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2018 г.;
• Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година;
• Продажба на общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред – 4 решения;
• Продажба чрез търг на поземлени имоти – 12 решения;
• Учредяване право на строеж на гаражи чрез търг – 3 решения;
• Учредяване право на строеж за изграждане на енергиен обект на техническата инфраструктура;
• Предоставяне за ползване на имот – частна общинска собственост на „Шахматен клуб – Шумен 2005“ за тренировъчна и състезателна дейност;
• Предоставяне за ползване на имоти – частна общинска собственост на Сдружение „Дружество на шуменските художници“;
• Учредяване право на пристрояване към гараж № 1 – за склад и гараж № 2 – за склад, в общински поземлен имот с идентификатор 83510.662.450 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собствениците на гаражите, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49, ал. 2 от НРПУРОИ;
• Учредяване право на строеж на пристройка на два етажа към сграда №1, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 83510.672.118 по кадастралната карта на гр. Шумен, на собственика на сградата;
• Предоставяне под наем за срок от 10 години на Почивна база /Вила „Пазачница“/;
• Предоставяне на Вила „Пазачница“ за безвъзмездно ползване на децата от младежкия противопожарен отряд „Млад огнеборец“ за подготовка за участие в международно състезание;
• Отдаване под наем на публична общинска собственост в училищни сгради – 5 решения;
• Предоставяне под наем чрез конкурс за срок от 5 години на обекти в Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“;
• Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска собственост, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн., ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г.;
• Предоставяне безвъзмездно за управление на сгради на бившето V-то ОУ на Агенцията по заетостта;
• Дарение на Българска православна църква чрез Варненска и Великопреславска света митрополия на поземлен имот с идентификатор 04265.502.168 по кадастралната карта на с. Благово с площ 413 кв. м. на основание чл. 35, ал. 5 от ЗОС;
• Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок до 10 години на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна върху трети етаж от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.661.322.8.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, с местонахождение гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.

ЕДНОЛИЧНИ ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
• Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК Шумен“ ООД, гр. Шумен, на 06.02.2019 г. – 3 решения;
• Провеждане на заседания на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 13.02.2019 г. – 2 решения;
• Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен” АД;
• Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен;
• Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишен финансов отчет на „КОЦ-Шумен“ ЕООД;
• Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД;
• Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества;
• Допълнение на договорите за управление на общинските лечебни заведения, във връзка с подписания Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ от 08.11.2018 г;
• Прилагане за общинските лечебни заведения на единния Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
• Приемане бюджета на Община Шумен за 2019 г.;
• Одобряване на бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2020-2022 г. на Община Шумен;
• Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община Шумен и кметовете на населени места;
• Изменение на точка 2 от Решение № 1014 по протокол № 41 от 28.02.2019 г. на Общински съвет Шумен и определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства, считано от 01.01.2019 г.;
• Предложение за разпределение на средствата на комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ за 2019 г.;
• Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2018 г.

КУЛТУРА:
• Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2018 г. и на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2018 г.;
• Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2019 година;
• Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен” за изкуство и култура;
• Удостояване на Иван Иванов, Нико Майеров и Иван Лечев с почетното звание на Община Шумен „Почетен гражданин на град Шумен“.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:
• Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2018 г.;
• Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. и Отчет за изпълнението на заложените в програмата дейности през 2018 г.;
• Приемане на Доклад за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г. и на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г.;
• Предоставяне на ежегодна безвъзмездна помощ на ветерани от Втората световна война, живеещи на територията на община Шумен;
• Приемане на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръка на съвета на ЕС относно интеграция на дълготрайно безработните лица на пазара на труда;
• Отдаване под наем чрез търг на лекарски кабинет в сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД, гр. Шумен;
• Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС;
• Отдаване под наем чрез търг на част от имот – публична общинска собственост за социални дейности.

ОБРАЗОВАНИЕ:
• Изменение на Статута за присъждане на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката;
• Промяна на седалището и адреса на управление на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Шумен (ЦПЛР – ОДК – Шумен) в Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие– Обединен детски комплекс – Шумен (ЦПЛР – ОДК – Шумен);
• Приемане на отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2018 година; Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2019 година;
• Приемане на отчет на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Шумен за учебната 2017/2018 година;
• Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2018 г.;
• Промяна наименованието на ЦПРЛ – ОДК – Шумен;
• Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за 2018 г.;
• Годишен тематичен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Шумен за 2019 г.

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ:
• Приемане на Общински план за младежта 2019 г.;
• Изпълнение на Решение № 647 по протокол № 28 от 25.01.2018 г. за приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2018 г.;
• Приемане на доклад с отчет за финансиране на младежки проекти съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти за 2018 г.;
• Подкрепа на инициатива на шуменеца Тихомир Радев за преход с каяк по река Дунав;
• Осигуряване на финансови средства за ФК „Волов-Шумен“;
• Финансиране на сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник“.

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО:
• Одобряване на Общ устройствен план на община Шумен;
• Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ – 2 решения;
• Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ – 3 решения;
• Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ – 29 решения.

ЕКОЛОГИЯ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО:
• Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците и приемане на Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми на ФПЧ10 за 2018 г.;
• Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. и осигуряването на дървесина за общинските структури от общински горски територии, собственост на Община Шумен за отоплителен сезон 2019-2020 г.;
• Осигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2019/2020 г.;
• Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2019/2020 г.;
• Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и §26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2019/2020 г.

ДРУГИ РЕШЕНИЯ:
• Приемане декларация, изразяваща солидарност с гражданин на община Шумен в усилията му за запазване на родителски права;
• Предложение за отпадане на участъци от републикански пътища от списъка на пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, по които може да се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса;
• Предложение по чл.104 с искане за допълнение в чл.71 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен;
• Определяне на цени за паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“;
• Приемане на годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Шумен за 2018 година;
• Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България;
• Даване име на улица;
• Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Шумен 2014 – 2020 г. за 2018 г.;
• Решения във връзка с процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд Шумен – 2 решения
• Попълване състава на комисии към Общинския съвет.

Едно от приетите в отчетния период решения беше върнато за ново обсъждане от областния управител. Постъпиха два протеста от Окръжна прокуратура Шумен срещу разпоредби на наредби, приети от Общински съвет Шумен. Протестираните разпоредби бяха разгледани от Общинския съвет, който частично ги потвърди, измени или отмени.

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, предоставям настоящия отчет за сведение на общинските съветници, на кмета на общината и общинска администрация, на областния управител, както и на гражданите на Шумен.

Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
Председател на Общински съвет Шумен