01 февруари 2019 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Шумен и неговите
комисии за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.

 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ви предлагам отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. Отчетът се разглежда на заседание на Общинския съвет през месец януари 2019 г. и се разгласява на населението по реда, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен.
През горепосоченият период Общинският съвет е провел 5 редовни заседания. За да има прозрачност в нашата работа, всички заседания на Общинския съвет се предават пряко по „Телевизия Шумен”, както и онлайн.
Актовете на Общинския съвет се разгласяват в 7-дневен срок от приемането им, като се качват на интернет-страница на общината и се поставят на информационното табло в общината. В същият срок се изпращат на кмета на общината, на областния управител и в Районна прокуратура. В Районна прокуратура се изпраща и протоколът от проведеното заседание на Общинския съвет. Приетите наредби и техните изменения според законовите изисквания, се публикуват във в. „Шуменска заря“.

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН:
Заседанията на постоянните комисии са открити и на тях се обсъждат всички постъпили докладни записки. Общинските съветници работят отговорно, на експертно ниво. На заседанията присъстват и представители на общинска администрация от съответния ресор, управители на търговски дружества с общинско участие, директори на общински предприятия, граждани и журналисти.

През отчетният период постоянните комисии са провели заседания както следва, като няма непроведени заседания поради липса на кворум:

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ БРОЙ
ЗАСЕДАНИЯ
1. Бюджет и финанси 5
2. Икономическа политика, общинска собственост и

контрол по сделките с общинско имущество

5
3. Териториално развитие и селищно устройство 6
4. Екология и селско стопанство 7
5. Правна и опазване на обществения ред 5
6. Просвета, образование и наука 6
7. Култура, културно-историческо наследство,

туризъм, интеграционна политика и вероизповедания

5
8. Здравеопазване и социална политика 4
9. Младежки дейности и спорт 6
10. Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО 5

Решенията, които се вземат от постоянните комисии, са по предоставените им докладни записки, касаещи сесиите на Общинския съвет, а също и по постъпилите докладни записки, жалби и искания от граждани и институции.
Общинските съветници участват и в смесени комисии, ведно с представители на общинска администрация, създадени по силата на наредби, правилници и други. През второто полугодие на 2018 г. бяха проведени четири заседания на комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен, приета с Решение № 744 от 26.04.2018 г., и едно заседание на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приета с Решение № 678 от 22.02.2018 г.
През отчетния период общинските съветници са задали 16 питания към кмета в писмен вид, като част от дневния ред на съответната сесия, както и устни питания по време на заседанията на Общинския съвет. На всички кметът е отговорил в срока, определен в правилника на Общинския съвет.
През второто шестмесечие на 2018 г. Общинският съвет е взел 143 решения, които могат да се класифицират по следния начин:

ПРИЕТИ НАРЕДБИ И ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБИ:
• Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен – 3 решения;
• Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост;
• Изменение и допълнение на Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Шумен;
• Изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Шумен;
• Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и в подготвителните групи на общинските училища на територията на община Шумен.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:
• Кандидатстване с проект „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020;
• Поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за мостово финансиране на изпълнението на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“ по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.2017 г., финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, наименование на процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен, код на процедура: BG16RFOP001-1.014;
• Продължаване на дейността на Областен информационен център – Шумен;
• Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в община Шумен“;
• Подкрепа за проект „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway“.

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО:
• Приемане на План за действие за общинските концесии на община Шумен за периода 2018 г. – 2020 г.;
• Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска собственост, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн. ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г.;
• Продажба на общински имоти – 11 решения;
• Продажба на общински жилища – 5 решения;
• Прекратяване на съсобственост върху имоти – 2 решения;
• Отдаване под наем на общински имоти – 5 решения;
• Отдаване под наем на спортни обекти – 1 решение;
• Учредяване право на строеж – 11 решения;
• Запазване статут на паркинг;
• Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ – 2 решения;
• Предоставяне за управление на ОП “Общински жилища и имоти“ на Многофункционална зала „Арена – Шумен“;
• Дарение на община Шумен на части от поземлени имоти с идентификатори 835010.680.143 и 835010.680.144 по кадастралната карта на гр. Шумен – кв. Дивдядово, попадащи под отреждане за улица.

ЕДНОЛИЧНИ ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
• Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен;
• Промяна на изискванията към квалификацията на законния представител на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен;
• Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД;
• Провеждане на извънредно неприсъствено общо събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен;
• Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен, на 10.01.2019 г.;
• Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Шумен“ ООД (Решение № 518 от 20.07.2017);
• Искане на информация за икономическото състояние на „В и К“ ООД, гр. Шумен, към 30.09.2018 г.;
• Прилагане на единния Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества;
• Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Диагностично-консултативен център I – Шумен“ ЕООД.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
• План-сметка за необходимите разходи съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси;
• Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 30.06.2018 г.;
• Текущи промени по разхода в бюджета на Община Шумен за 2018 г. към 01.07.2018 г.;
• Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2018 г. към 01.11.2018 г.;
• Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2018 г.;
• Приемане на бюджетна прогноза на Община Шумен за периода 2019 г. – 2021 г. в частта за местните дейности;
• Определяне на имотите-общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

КУЛТУРА:
• Програма за развитие на туризма в община Шумен 2018 г.-2021 г.;
• Отмяна на решение № 597 от 22.12.2005 г. на Общински съвет – Шумен;
• Предоставяне на стая на II ет. в къща „Д-р Верби“, ул. „Цар Освободител“ № 156, на РЕКИЦ „Читалища“;
• Сътрудничество между община Шумен и община Дебрецен по отношение на програмата „Европейска столица на културата“ 2023 г.;
• Прекратяване на членството на община Шумен в сдружение „Култура и туризъм на българския североизток“.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:
• Приемане на Правилник за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен;
• Определяне състав на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен;
• Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен”;
• Организиране и провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично – консултативен център I – Шумен“ ЕООД;
• Увеличаване капацитета на социалната услуга Център за обществена подкрепа в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Шумен;
• Даване мнение за опрощаване на задължение от Администрацията на Президента на Република България – 2 решения.

ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ:
• Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен – 2018 г.;
• Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Шумен за учебната 2018/2019;
• Отчет за дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта през 2018 г.;
• Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в училищата на община Шумен за учебната 2018/2019 г.

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ЕКОЛОГИЯ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО:
• Приемане на Актуализация на програма за управление на отпадъците на територията на Община Шумен 2015 г.-2020 г.;
• Приемане на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух на територията на Община Шумен, с период на действие 2018 г.-2022 г.;
• Отстраняване на явни фактически грешки при прилагане на чл. 103а от ЗУТ в ОУП на гр. Шумен, в изпълнение на решение № 570/протокол № 24 от 28.09.2017г. на Общински съвет Шумен;
• Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – 1 решение;
• Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 205, т. 1 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – 3 решения;
• Разрешения за изработване на подробни устройствени планове съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ – 26 решения;
• Разрешения за изработване на подробни устройствени планове съгласно чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ – 4 решения;
• Одобряване на подробни устройствени планове съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ – 9 решения;
• Промяна в годишния план за ползване на дървесина през 2018 г. и осигуряването на дървесина за общинските структури от общински горски територии /ОГТ/, собственост на Община Шумен, за отоплителен сезон 2018 г.-2019 г.;
• Даване на предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на довеждащ водопровод от язовир „Тича“ до ПС 1300, преминаващо през общински поземлени имоти в землището на гр. Шумен;
• Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и Специализирана план схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по плана на гр. Шумен, общ. Шумен;
• Изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за разширяване на съществуващ гробищен парк в кв. Дивдядово, представляващ имоти с идентификатори 83510.584.1 и 83510.584.2 в местност „Под село“ на гр. Шумен, общ. Шумен;
• Предложение за поправка на решение № 923 по протокол № 37 от 25.10.2018 г. на заседание на Общински съвет Шумен.

ДРУГИ РЕШЕНИЯ:
• Избор на съдебни заседатели от Общински съвет Шумен – 2 решения;
• Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ивански;
• Приемане Вътрешни правила на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет Шумен;
• Избиране на комисия за анализ и контрол на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги;
• Даване съгласие за прекратяване на разрешение № 01272/18.09.2008 г. на КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от вида „точка към точка“, издадено на Община Шумен.

За информация бяха разгледани отчетите: за изпълнението на решенията на Общинския съвет през първото полугодие на 2018 година; за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г., както и: анализ на въвеждането и прилагането на системата на делегирани бюджети в детските градини в Община Шумен, в изпълнение на т. 13 от решение № 596 протокол № 26 от 30.11.2017 г. на заседание на Общински съвет; планиране в бюджета на община Шумен за 2019 г. на целеви средства.
За отчетният период няма върнати за ново обсъждане решения. Постъпи протест от Окръжна прокуратура Шумен срещу разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, който беше разгледан и обсъден на сесията през месец октомври. Също бяха изготвени шест преписки по искане от Районна прокуратура Шумен, във връзка с писмо от Върховна административна прокуратура, отдел „Надзор за законност“, относно извършване на обстойни проверки на дейността на общинските съвети по приемане, изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове.

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, предоставям настоящия отчет за сведение на общинските съветници, на кмета на общината и общинска администрация, на областния управител, както и на гражданите на Шумен.

Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
Председател на Общински съвет Шумен