Архив: 201920182017, 2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010, 2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000

 

№ и
дата на заседание

Решение на Общиснки съвет

Дата на публикуване
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 68
ОТНОСНО:  Безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, общинска собственост, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обн., ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г., доп. бр. 61 от 2018 г.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 67
ОТНОСНО:  Прилагане на разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и сключване на договор за прехвърляне на собственост във връзка с изпълнение на Решение № 302 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Шумен.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 66

  • ОТНОСНО: Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2019 г.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 65

  • ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение през 2019 г.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 64

05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 63
ОТНОСНО:  Предоставяне за ползване на част от имот – общинска  собственост на Сдружение „Клуб Култура за Шумен“.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 62

  • ОТНОСНО: Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 61

05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 60
ОТНОСНО:  Продажба чрез търг на 5 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, община Шумен, местност „ПОД МАНАСТИРА“ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”,  на основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 59
ОТНОСНО:  Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.650.380 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност „Под манастира“ на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 58

05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 57
ОТНОСНО:  Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 13.02.2020 г.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 56

05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 55
ОТНОСНО:  Избор на комисия за наблюдение, анализ и контрол на дейността на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД – гр. Шумен
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 54
ОТНОСНО:  Предложение във връзка с приемане бюджета на община Шумен за 2020 г.
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 53

05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 52
ОТНОСНО:  Попълване състава на постоянните комисии „Териториално развитие и селищно устройство“ и „Младежки дейности и спорт“ и на „Временна комисия за създаване на нов /разработване на промени в/ Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация град Шумен“
05.02.2020
№ 4 / 30.01.2020 РЕШЕНИЕ № 51

  • ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2019 г.
05.02.2020