17 януари 2020 г.

Проекто списък на граждани, които ще бъдат настанени в общински жилища през 2020 г.


16 август 2019 г.

Община Шумен  стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ


05 март 2019 г.

Списък на граждани, които ще бъдат настанени в общински жилища през 2019 г.


21 януари 2019 г.

Проекто списък на граждани, които ще бъдат настанени в общински жилища през 2019 г.


20 юни 2018 г.

СПИСЪК
на допуснатите кандидати до втори етап на конкурс за длъжността
„Социален работник“ от Областен екип по приемна грижа, с изнесено работно място Община Хитрино по Проект „Приеми ме 2015“:

1. Невин Зияева Шевкъева
Няма недопуснати кандидати.


14 май 2018 г.

Покана за публично обсъждане по проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“

Покана за провеждане на кръгла маса по проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“


10 май 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява конкурс за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа на осемчасов работен ден, с изнесено работно място в Община Хитрино, с обхват на работа общините Хитрино и Венец.

Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:
• Образователна степен: „средно образование“;
• Професионална квалификация: хуманитарна;
• Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето: от 1 (една) до 3 (три) години.
• Опит при изпълнение на проекти – предимство.
• Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 11.06.2018 г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Шумен, бул. „Славянски“ № 17, етаж втори, стая 234. Заявления за участие, подадени след крайния срок, не се приемат.

I. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:
1. Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална дирекция за социално подпомагане.
2. Конкурсът протича в два етапа:
– Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
– Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.

Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа“.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:
Писмено заявление (образец);
Автобиография (образец);
Декларация (образец);
Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (образец);
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
• Свидетелство за съдимост /изисква се по служебен път/
• Медицинско свидетелство

III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник“, Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова


17 април 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява подбор за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа на осемчасов работен ден, с изнесено работно място в Община Хитрино, с обхват на работа общините Хитрино и Венец.

Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:

 • Образователна степен: „средно образование“;
 • Професионална квалификация: хуманитарна;
 • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето: от 1 (една) до 3 (три) години.
 • Опит при изпълнение на проекти – предимство.
 • Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 30.04.2018 г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Шумен, бул. „Славянски“ № 17, етаж втори, стая 234. Заявления за участие, подадени след крайния срок, не се приемат.

 1. I. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:
 2. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална дирекция за социално подпомагане.
 3. Подборът протича в два етапа:

–           Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.

–           Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.

 Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа“.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Свидетелство за съдимост
 • Медицинско свидетелствоIII. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник“, Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
  Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова


16 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява конкурс за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа на осемчасов работен ден, с изнесено работно място в Община Хитрино, с обхват на работа общините Хитрино и Венец.

Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:
• Образователна степен: „средно образование“;
• Професионална квалификация: хуманитарна;
• Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.
• Опит при изпълнение на проекти – предимство.
• Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 16.04.2018 г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Шумен, бул. „Славянски“ № 17, етаж втори, стая 234. Заявления за участие, подадени след крайния срок, не се приемат.

I. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:
1. Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална Дирекция за социално подпомагане.
2. Конкурсът протича в два етапа:
– Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
– Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.

Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа“.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:
Писмено заявление (образец);
Автобиография (образец);
Декларация(образец);
Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (образец);
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
• Свидетелство за съдимост
• Медицинско свидетелство

III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник“, Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова


06 март 2018 г.

Списък на граждани, който ще бъдат настанени в общински жилища – 2018 г.


1 февруари 2018 г.

Община Шумен обявява процедура по набиране на заявления за кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.
Информация за длъжността: Организира и осъществява ежедневните дейности, свързани с оказване на лична помощ, комунално-битови дейности и дейности в подкрепа за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги.
Изисквания към кандидатите за длъжността „личен асистент“ и „домашен помощник“:

– да са пълнолетни граждани;
– да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
– да са в добро физическо и психическо състояние;
– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
– да са физически и психически здрави, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността.
Кандидатите за заемане на длъжността „Личен асистент“ и „ Домашен помощник“ трябва да бъдат безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. Да притежават психическа нагласа и желание за работа с хора с увреждания, с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
Подаването на документи за започване на работа се извършва от 31.01.2018г. до 06.02.2018г., от 09.00ч. до 16.00ч. в Центъра за почасови услуги на ул. „Цар Иван Александър” 81, ет. 6, ст. 606.
КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ И „ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“
1. Деца и лица с увреждания;
2. Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Други изисквания: Социалните услуги ще се предоставят в домовете на лица, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Шумен и живеят на територията на община Шумен.
Необходимите документи от кандидат-потребители:
• заявление – по образец;
• документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК , медицински протокол на ЛКК, други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
• удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
• пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – (когато не се подава лично)
• други документи

Подаване на заявленията за нови потребители:
след 15.02. 2018г.,ул.” Цар Иван Александър” 81, ет. 6, стая 606
от 9 до 16 часа
тел. 054 800 157


26 януари 2018 г.

КАМПАНИЯ „ПРИЕМИ МЕ“

Кампанията се реализира по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Община Шумен е партньор на Агенция социално подпомагане в реализирането на проекта със сключени Споразумение за партньорство №ВG03-ПС01-75 от 11.12.2015г., Анекс към Споразумение за партньорство № ВG03-ПС01-0033 от 01.09.2016г. Цел на проекта е: Да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхвата ѝ в страната, както и по отношение на целевите групи. Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне.
Цел на кампанията: набиране на допълнителен брой приемни семейства за съответната община.
Към кого е насочена кампанията: кандидати за приемни родители.
Материали за кампанията: Информационни брошури, насочващи вниманието към темата.
Какво направихме през 2017 г. ?
На 01.11.2016г. се постави началото на втори етап на проект „Приеми ме 2015“, чрез който се въведе иновативен областен модел за развитие на приемната грижа в страната с конкретно разпределение на отговорностите на общините-участници в проекта и  нова организация на управление на местно ниво и на предоставяне на социалната услуга.
Сформиран бе Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), който е в състав 1 (един) Началник на ОЕПГ и 13 (тринадесет) социални работника, от които 6 (шест) с работно място в Община Шумен, 6 (шест) с изнесено работно място в Община Нови пазар и 1 (един) социален работник с изнесено работно място в Община Каолиново.
Към Община Шумен, в качеството ѝ на община-областен град по проекта се присъединиха общините Нови пазар, Каспичан, Венец, Никола Козлево, Смядово и Каолиново.
Общия брой утвърдени приемни семейства по проекта към 31.12.2017г. на територията на област Шумен е  134. От тях приемни семейства, в които има настанени деца към 31.12.2017г.  са 119 семейства.
Във връзка с актуализирането на Плана за развитие на приемната грижа 2016/2017 г., изготвен и изпълняван по проект „Приеми ме 2015“, както и необходимостта от планиране развитието на социалната услуга „приемна грижа“ общо за страната и на областно ниво, за 2017/2018 г. от  28-те регионални дирекции за социално подпомагане (РДСП) бяха изпратени конкретни предложения за съответната област. РДСП работиха във взаимодействие с областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ).
От страна на РДСП – Шумен, планираният допълнителен брой приемни семейства е съобразен с потребностите в конкретната община и потенциалния брой на потребителите на тази услуга: деца с проблемно поведение на по-голяма възраст, кризисно настаняване на по-големи деца, деца жертва на насилие. Очакваният брой приемни семейства е планиран и съобразен след обстоен анализ на свободните приемни семейства към момента, предстоящото им заличаване за някои от тях, промяната/разширяване на профилите на семействата, които са вписани в регистъра.
Срок на кампанията: до 30 април 2018 година.

Какво е приемна грижа?
Агенция за социално подпомагане.


14 август 2017 г.

Център за предоставяне на почасови услуги, изграден по проект „Подкрепа за независим живот в Община Шумен“ обявява прием на потребители  за медицински услуги и психологични консултации


24 април 2017 г.

Заповед № РД-25-728 


18 април 2017 г.

Заповед № РД-25-670

Дейности