23 август 2019 г.

ОБЯВЯВА

І.ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на следните 11 /броя/ поземлени имоти, частна общинска собственост в местносттите „ПОД МАНАСТИРА“, „ СМЕСЕ“ и “САКАРКА“ в землището на гр. Шумен, по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.142 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 492 кв.м., с АОС № 5206/2019 г.; с начална тръжна цена 2070.00 /две хиляди и седемдесет/ лева, депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.
1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.141 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 465 кв. м., АОС № 5217/2019 г.; с начална тръжна цена 2000.00 /две хиляди/ лева депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.
1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.140 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 632 кв. м., АОС № 5216/2019 г.; с начална тръжна цена 2660.00 /две хиляди шестстотин и шестдесет/ лева депозит в размер на 750.00 /седемстотин и петдесет/ лева.
1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.663.150 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “СМЕСЕ” с площ 32 кв. м., с АОС № 5263/2019 г.; с начална тръжна цена 1600.00 /хиляда и шестстотин/ лева, депозит в размер на 450.00 четиристотин и петдесет/ лева.
1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.160 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 300 кв. м., с АОС № 5282/2019 г.; с начална тръжна цена 1190.00/ хиляда сто и деветдесет/ лева, депозит в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лева.
1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.161 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 814 кв. м., с АОС № 5280/2019г.; с начална тръжна цена 3220.00 /три хиляди двеста и двадесет/ лева, депозит в размер на 950.00 /деветстотин и петдесет/ лева.
1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.677.293 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 694 кв. м., с АОС № 5279/2019 г. с начална тръжна цена 2700.00 /две хиляди и седемстотин/ лева, депозит в размер на 800.00 /осемстотин/ лева.
1.8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.684.1113 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 832 кв. м., с АОС № 5290/2019 г. с начална тръжна цена 3500.00 /три хиляди и петстотин/ лева, депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
1.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.684.1136 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 884 кв. м., с АОС № 5291/2019 г.с начална тръжна цена 3700.00 /три хиляди и седемстотин/ лева, депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
1.10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.46 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 446 кв. м., с АОС № 5281/2019 г.с начална тръжна цена 1900.00 /хиляда и деветстотин/ лева, депозит в размер на 550.00 /петстотин и петдесет/ лева.
1.11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.146 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 526 кв. м., АОС № 5207/2019 г.; с начална тръжна цена 2210.00 /две хиляди двеста и десет/ лева депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.
ІІ. Търгът ще се проведе на 10.09.2019г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 09.09.2019 г.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 6 на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 09.09.2019 4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 16.07.2019 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 17.09.2019 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


19 август 2019 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1.1. Помещение площ от 5.60 кв.м., гр. Шумен, Бул. „Славянски“ № 17, представляващо гише № 6, намиращо се на първи етаж в сградата на Община Шумен, финансова институция:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 765.00 лв. размер на депозита – 230.00 лв.
1.2. Помещение площ от 5.60 кв.м., гр. Шумен, Бул. „Славянски“ № 17, представляващо гише № 7, намиращо се на първи етаж в сградата на Община Шумен, финансова институция:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 765.00 лв.
– размер на депозита – 230.00 лв.
2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 1 година.
3. Търгът ще се проведе на 03.09.2019 г. от 11.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 257 на общината до 14:00 ч. на 02.09.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
5. Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 02.09.2019г.
7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 17.09.2019 г. от 11:00 часа в стая № 257 на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касите на Община Шумен (информационен център):
а) Тръжната документация се получава в стая № 257 на Общината до 14:00 ч. на 16.09.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 16.09.2019 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
9. Цените са без включен ДДС.
10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя.
За справки стая № 257, тел. 054/857-669


15 август 2019 г.

ОБЯВА

Община Шумен обявява продажба на движими вещи, които не са необходими за нуждите на общината по цени определени с експертна оценка на лицензиран оценител.


12 август 2019 г.

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.
Търгът ще се проведе на 11.09.2019 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всички категории земя в съответното землище, за всеки имот поотделно се внася до 14:00 ч. на 10 септември 2019г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът се изчислява в стая № 370 на Общината.
Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, e съгласно Решение № 997 от 31.01.2019 г. на Общински съвет – Шумен /приложение № 2/.
Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в каса № 6 на информационния център в Общината или по банков път IBAN: BG 85IABG74778400586700, BIC: IABGBGSF, код за плащане № 447000 при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен до 14.00 часа на 10.09.2019 г.
До участие в търга се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 10.09.2019 г.
Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.
Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 18 септември 2019 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, като депозит за участие се внася в срок до 14:00 часа на 17.09.2019г., тръжна документация се получава в срок до 14:00 часа на 17.09.2019г., а заявления за участие се представят до 16:00 часа на 17.09.2019г.
За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен


15 юли 2019 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следнитe обекти общинска собственост:
1.1. Обект, включващ общо 33 помещения с обща площ 441 кв. м., включително сервизни и обслужващи, разположени на първия, втория и тавански етаж, представляващ част от сграда с идентификатор 23813.501.220.2, изградена в Поземлен имот с идентификатор 23813.501.220 по кадастралната карта на с. Друмево, целия с площ 2 206 кв.м., съответстващ на УПИ I “Градина здравен дом“ в кв. 49 по плана на с. Друмево, Община Шумен, АОС № 4236/14.04.2014 г., Решение № 1114/27.06.2019 г. на Общински съвет Шумен за социални дейности:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 7 923.12 лв.
– размер на депозита – 1 830.00 лв.
Договорът за наем със спечелилия търга се сключва за срок от 10 години.
1.2. Общински терен за разполагане на открити беседки – 4 броя, с размери 2/2.8 кв.м. и 2 броя с размери 2/2 кв.м., разположени в УПИ VI – ООД, кв. 357 по РП на гр. Шумен, съгласно утвърдена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 276.40 лв.
– размер на депозита – 600.00 лв.
Договорът за наем със спечелилия се сключва за срок от 5 години.
2. Търгът ще се проведе на 26.07.2019 г. от 9.30 ч. в зала № 304 на Община Шумен.
3. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася на касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255а на общината до 14:00 ч. на 25.07.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
4. Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 25.07.2019 г.
6. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 02.08.2019 г. от 11:00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
а) Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 01.08.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б) Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 01.08.2019 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
8. Цените са без включен ДДС.
9. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
10. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя.
За справки стая № 255а, тел. 054/857-659


09 юли 2019 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.659.300 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 442 кв.м., за който е отреден УПИ V в кв. 59б по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.659.300.3 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 125 кв.м., с АОС № 5155/2018 г.
 2. Търгът ще се проведе на 18.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 89 200.00 лв. /осемдесет и девет хиляди и двеста лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 18 000.00 лв. /осемнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 24.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


04 юли 2019 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазини и гаражи, с височина до кота корниз – 10 м и четвърти терасовиден етаж, по смисъла на чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с РЗП надземно – 1400 кв.м. и РЗП подземно – 363 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ I – „ООД“ в кв. 352а по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3384/2011 г.
 2. Търгът ще се проведе на 18.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  2.1. Начална тръжна цена – 334 970.00 лв. /триста тридесет и четири хиляди деветстотин и седемдесет лева/;
  2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 67 000.00 лв. /шестдесет и седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.;
  2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се внася на касите на първия етаж на общината;
  2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2019 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.
  2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
 3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
 4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 24.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618

04 юли 2019 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на пристройка към съществуваща обществена сграда със ЗП 48 кв.м., на един етаж, с предназначение за комплексно обществено обслужване, в поземлен имот с идентификатор 83510.666.24 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 2675 кв.м., за който е отреден УПИ I – „Търговски обект“ в кв. 192 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5070/2018 г.
 2. Търгът ще се проведе на 18.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  2.1. Начална тръжна цена – 14 400.00 лв. /четиринадесет хиляди и четиристотин лева/;
  2.2.Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.;
  2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се внася на касите на първия етаж на общината;
  2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2019 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.
  2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
 3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
 4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 24.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618

04 юли 2019 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 83510.666.631 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1364.00 кв.м., за който е отреден УПИ II – „Обществено и жилищно строителство“ в кв. 184а по действащия ПУП на гр. Шумен, АОС № 4517 от 02.12.2015 г., за изграждане на сгради № 1, 2, 3 и 4 със смесено предназначение – обществено – обслужващи дейности и жилища, както следва:
  Сграда № 1, /с изключение на апартаменти № 1, 2 и 3/ обект за ООД с РЗП 104.19 кв.м;|
  Сграда № 2 с РЗП 842.65 кв.м.;
  Сграда № 3 с РЗП 769.11 кв.м.;
  Сграда № 4 с РЗП 246.34 кв.м.
 2. Търгът ще се проведе на 18.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  2.1. Начална тръжна цена – 317 381.00 лв. /триста и седемнадесет хиляди триста осемдесет и един лева/;
  2.2. Освен заплащането на достигнатата на търга цена, купувачът се задължава да изгради изцяло за своя сметка и в напълно завършен вид 3-те броя жилища в сграда № 1, съгласно приетия от ОбЕСУТ архитектурен проект на сградата, който не подлежи на промяна.
  2.3. Максимален срок за въвеждане на 3-те броя апартаменти в сграда № 1 в експлоатация – 24 месеца от издаването на разрешението за строеж.
  2.4. Завършването и окомплектоването на проектната документация до издаване на разрешение за строеж и оценка за съответствие на проектите са за сметка на спечелилия търга.
  2.5. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 64 000.00 лв. /шестдесет и четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.;
  2.6. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се внася на касите на първия етаж на общината;
  2.7. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2019 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  2.8. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.
  2.9. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
 3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
 4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 24.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618

04 юли 2019 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 9 бр. гаражи, от които 6 бр. със ЗП – 17 кв.м. и 3 бр. със ЗП – 17.60 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.219 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 3531 кв.м., за който е отреден УПИ VI – „КЖС и гаражи“ в кв. 25 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5268/2019 г.
 2. Търгът ще се проведе на 18.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  Начална тръжна цена за правото на строеж, както следва:
  – 3000.00 лв. /три хиляди лева/ за гараж със ЗП – 17.60 кв.м.;
  – 2900.00 лв. /две хиляди и деветстотин лева/ за гараж със ЗП – 17 кв.м.;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
  •Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.
  3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на гаража.
  4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 24.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618

04 юли 2019 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект № 1 с обществено-обслужващо предназначение, на един етаж със ЗП 80 кв.м. в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на част от УПИ I- „Жилищен комплекс, магазини и гаражи“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 2305/2006 г.
 2. Търгът ще се проведе на 18.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  2.1. Начална тръжна цена – 20 000.00 лв. /двадесет хиляди лева/;
  2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.;
  2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се внася на касите на първия етаж на общината;
  2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2019 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.
  2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
 3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
 4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 24.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618

04 юли 2019 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.495 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 175 кв.м., за който е отреден УПИ XCV – „ООД“ в кв. 340 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5064/2018 г.
 2. Търгът ще се проведе на 18.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 19 250.00 лв. /деветнадесет хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 24.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618

04 юли 2019 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.87 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1283 кв.м., за който е отреден УПИ IX – „Производствени и складови дейности“ в кв. 340 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5063/2018 г.
 2. Търгът ще се проведе на 18.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 128 300.00 лв. /сто двадесет и осем хиляди и триста лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 26 000.00 лв. /двадесет и шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 24.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618

04 юли 2019 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.678.107 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 574 кв.м., за който е отреден УПИ III-общ. в кв. 9 по действащия ПУП на гр. Шумен – кв. Макак, с АОС № 5097/2018 г.
 2. Търгът ще се проведе на 18.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 18 368.00 лв. /осемнадесет хиляди триста шестдесет и осем лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 17.07.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 17.07.2019 г.
  3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 24.07.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618

03 юли 2019 г.

ОБЯВЯВА

І.ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на следните 9 /броя/ поземлени имоти, частна общинска собственост в местността „ТЕКЕ ДЕРЕ,“ землището на гр. Шумен, и местностите „ЯЗОВИРА“ и „ПОД ГОРАТА“, землището на с. Лозево, общ. Шумен, по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.117 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “Теке дере” с площ 543 кв.м., с АОС № 5249/2019 г.; с начална тръжна цена 1900.00 /хиляда и деветстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 550.00 /петстотин и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 16.07.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.118 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “Теке дере” с площ 547 кв. м., АОС № 5250/2019 г. с начална тръжна цена 1900.00 /хиляда и деветстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 550.00 /петстотин и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 16.07.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.119 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “Теке дере” с площ 546 кв. м., АОС № 5251/2019 г. .;с начална тръжна цена 1900.00 /хиляда и деветстотин/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 550.00 /петстотин и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 16.07.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.122 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “Теке дере” с площ 538 кв. м., с АОС № 5252/2019 г., с начална тръжна цена 1900.00 /хиляда и деветстотин/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 550.00 /петстотин и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 16.07.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.123 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “Теке дере” с площ 531 кв. м., с АОС № 5253/2019 г.; с начална тръжна цена 1850.00 /хиляда осемстотин и петдесет/ лева..; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 550.00 /петстотин и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 16.07.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.689.127 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “Теке дере“ с площ 543 кв. м., с АОС № 5254/2019г.; с начална тръжна цена 1900.00 /хиляда и деветстотин/ лева..; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 550.00 /петстотин и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 16.07.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.45 по кадастралната карта на с. Лозево, местността „ ЯЗОВИРА“ с площ 333 кв.м. с АОС № 5163/2018 год. с начална тръжна цена 700 лв./седемстотин лева/ Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 /двеста/ лева, до 16:00 ч. на 16.07.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.47 по кадастралната карта на с. Лозево, местността „ ЯЗОВИРА“ с площ 481 кв.м. с АОС № 5164/2018 год. с начална тръжна цена 1000.00 лв./хиляда лева/. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 300.00 /триста/ лева, до 16:00 ч. на 16.07.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.22.54 по кадастралната карта на с. Лозево, местността „ ПОД ГОРАТА“ с площ 470 кв.м. с АОС № 5100/2018 год. с начална тръжна цена 940 лв./деветстотин и четиридесет/ Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 300.00 /триста/ лева, до 16:00 ч. на 16.07.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
ІІ. Търгът ще се проведе на 17.07.2019г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 16.07.2019 г.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 6 на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 16.07.2019 4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 16.07.2019 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 24.07.2019 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


19 юни 2019 г.

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.
Търгът ще се проведе на 17.07.2019 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всички категории земя в съответното землище, за всеки имот поотделно се внася до 14:00 ч. на 16 юли 2019г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът се изчислява в стая № 370 на Общината.
Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, e съгласно Решение № 997 от 31.01.2019 г. на Общински съвет – Шумен / приложение № 2/.
Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в каса № 6 на
информационния център в Общината или по банков път IBAN: BG 85IABG74778400586700, BIC: IABGBGSF, код за плащане № 447000 при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен до 14.00 часа на 16.07.2019 г.
До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 16.07.2019 г.
Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.
Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 24 юли 2019 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, като депозит за участие се внася в срок до 14:00 часа на 23.07.2019г., тръжна документация се получава в срок до 14:00 часа на 23.07.2019г., а заявления за участие се представят до 16:00 часа на 23.07.2019г.
За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен


17 юни 2019 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следнитe обекти общинска собственост:
1.1. Помещение № 1в с площ от 12.60 кв.м., гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 130, намиращо се в сградата на бившите Хали, за ателие за производство и услуги:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 474.00 лв.
– размер на депозита – 140.00 лв.
1.2. Помещение с площ от 4.00 кв.м., гр. Шумен, на първи етаж в сграда на ул. „Цар Освободител“ № 130, за финансова институция:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 436.00 лв.
– размер на депозита – 130.00 лв.
1.3. Помещение с площ от 11.89 кв.м., гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 81, северното крило на етаж 6, за ателие за производство и услуги:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 447.00 лв.
– размер на депозита – 130.00 лв.
1.4. Помещение с площ от 6.50 кв.м., гр. Шумен, бул. „Плиска“ (до автобусната спирка), за търговска дейност:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 757.00 лв.
– размер на депозита – 220.00 лв.
1.5. Помещение с площ от 13.00 кв.м., гр. Шумен, ул. „Лайош Кошут“ № 2, ет. 1, стая № 100, за офис.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 752.00 лв.
– размер на депозита – 220.00 лв.
1.6. Помещение с площ от 13.30 кв.м., гр. Шумен, ул. „Лайош Кошут“ № 2, ет. 1, стая № 101, за офис.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 770.00 лв.
– размер на депозита – 230.00 лв.
1.7. Помещение с площ от 14.30 кв.м., гр. Шумен, ул. „Лайош Кошут“ № 2, ет. 1, стая № 102, за офис.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 828.00 лв.
– размер на депозита – 250.00 лв.
1.8. Помещение с площ от 21.30 кв.м., гр. Шумен, ул. „Лайош Кошут“ № 2, ет. 1, стая № 103, за офис.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1232.00 лв.
– размер на депозита – 370.00 лв.
1.9. Помещение с площ от 15.50 кв.м., гр. Шумен, ул. „Лайош Кошут“ № 2, ет. 2, стая № 204, за офис.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 897.00 лв.
– размер на депозита – 270.00 лв.
2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години.
3. Търгът ще се проведе на 26.06.2019 г. от 9.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася на касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255а на общината до 14:00 ч. на 25.06.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
5. Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 25.06.2019 г.
7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 03.07.2019 г. от 11:00 часа в стая № 255-А
на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
а) Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 02.07.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б) Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен в срок до 14.00ч. на 02.07.2019г.
в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 02.07.2019 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
9. Цените са без включен ДДС.
10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя.
За справки стая № 255а, тел. 054/857-659


14 юни 2019 г.

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 8 /осем/ броя поземлени имоти, частна общинска собственост в местността „ПОД МАНАСТИРА,“ землището на гр. Шумен, общ. Шумен, по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/:
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.112 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 523 кв. м., с АОС № 5203/2019 г.; с начална тръжна цена 2200.00 /две хиляди и двеста/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 650.00 /шестстотин и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 01.07.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.113 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 456 кв. м., АОС № 5204/2019 г.; с начална тръжна цена 1920.00 /хиляда деветстотин и двадесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 550.00 /петстотин и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 01.07.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.116 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 962 кв. м., АОС № 5210/2019 г.; с начална тръжна цена 4050.00 /четири хиляди и петдесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1200.00/хиляда и двеста/ лева, до 16:00 ч. на 01.07.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.117 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 558 кв. м., с АОС № 5211/2019 г.; с начална тръжна цена 2350.00 /две хиляди триста и петдесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700.00 /седемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 01.07.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.118 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 560 кв. м., с АОС № 5212/2019 г.; с начална тръжна цена 2360.00 /две хиляди триста и шестдесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700.00 /седемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 01.07.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.253 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 555 кв. м., с АОС № 5240/2019г.; с начална тръжна цена 2500.00 / две хиляди и петстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 750.00 /седемстотин и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 01.07.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.426 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 616 кв. м., с АОС № 5220/2019 г. с начална тръжна цена 2600.00 /две хиляди и шестстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 750.00 /седемстотин и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 01.07.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.355 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 464 кв. м., с АОС № 5221/2019 г. с начална тръжна цена 2000.00/две хиляди/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева, до 16:00 ч. на 01.07.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
ІІ. Търгът ще се проведе на 02.07.2019г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 01.07.2019 г.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 6 на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 01.07.2019
4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 01.07.2019 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 09.07.2019 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


10 май 2019 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следнитe обекти общинска собственост:
1.1. Търговски обект с площ от 53 кв.м., разположен в част от автобусната спирка на с. Радко Димитриево, Община Шумен, АОС № 3211/2011 г., Решение № 795/31.05.2018 г. на Общински съвет Шумен:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 515.00 лв.
– размер на депозита – 700.00 лв.
1.2. Помещение № 1б с площ от 34.60 кв.м., гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 130, намиращо се в сградата на бившите Хали, за ателие за производство и услуги:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 300.00 лв.
– размер на депозита – 400.00 лв.
1.3. Помещение № 1г с площ от 15.5 кв.м., гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 130, намиращо се в сградата на бившите Хали, за ателие за производство и услуги:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 585.00 лв.
– размер на депозита – 150.00 лв.
1.4. Помещение с площ от 100 кв.м. (балетна зала), намираща се в сградата на школата по изкуства, бул. „Славянски“ № 72, гр. Шумен, за спортни дейности (два часа седмично в дните вторник и четвъртък от 18:00 часа до 19:00 часа):
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 240.00 лв.
– размер на депозита – 70.00 лв.
1.5. Терен с площ от 8 кв.м. в гр. Шумен, ул.“Искър“, под № 11 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 600.00 лв.
– размер на депозита – 180.00 лв.
1.6. Терен с площ от 8 кв.м. в гр. Шумен, ул.“Симеон Велики“, под № 51 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 805.00 лв.
– размер на депозита – 250.00 лв.
1.7. Терен с площ от 8 кв.м. в гр. Шумен, бул.“Мадара“ (до автогарата), под № 108 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 805.00 лв.
– размер на депозита – 250.00 лв.
1.8. Терен с площ от 8 кв.м. в гр. Шумен, бул.“Мадара“ (до ЦКБ), под № 187 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 805.60 лв.
– размер на депозита – 250.00 лв.
1.9. Терен с площ от 8 кв.м. в гр. Шумен, бул.“Велики Преслав“ (до бистро Воаяж), под № 188 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 805.00 лв.
– размер на депозита – 250.00 лв.
1.10. Терен с площ от 8 кв.м. в гр. Шумен, бул.“Симеон Велики“, под № 189 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 805.60 лв.
– размер на депозита – 250.00 лв.
1.11. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, ул.“Средна гора“/ул.“Генерал Драгомиров“, под № 1 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 900.00 лв.
– размер на депозита – 270.00 лв.
1.12. Терен с площ от 9 кв.м. в гр. Шумен, ул.“Лозенград“, под № 141 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за извършване на търговска дейност, по приложена схема.
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 675.00 лв.
– размер на депозита – 200.00 лв.
2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години.
3. Търгът ще се проведе на 23.05.2019 г. от 9.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася на касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255а на общината до 14:00 ч. на 22.05.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
5. Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 22.05.2019г.
7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 31.05.2019 г. от 11:00 часа в стая № 255-А
на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
а) Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 30.05.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б) Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен в срок до 14.00ч. на 30.05.2019г.
в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 30.05.2019г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
9. Цените са без включен ДДС.
10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинскиите терени:
а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий –
максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
За справки стая № 255а, тел. 054/857-659


08 май 2019 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 4 бр. гаражи, всеки със ЗП 19.25 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.674.97 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 2789 кв.м., за който е отреден УПИ I – „Жилищно строителство и трафопост“ в кв. 306 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5248/2019 г.
2. Търгът ще се проведе на 23.05.2019 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за един гараж – 3200.00 лв. /три хиляди и двеста лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700.00 лв. /седемстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 22.05.2019 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.05.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 22.05.2019 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.05.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


08 май 2019 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 8 бр. гаражи със ЗП 20.13 кв.м. за един гараж, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.70 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1183 кв.м., съответстващ на част от УПИ I – „Жилищно строителство,
2. Търгът ще се проведе на 23.05.2019 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за един гараж – 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 22.05.2019 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.05.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 22.05.2019 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.05.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


08 май 2019 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 1 бр. гараж със ЗП 21 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.673.40 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 4337 кв.м., съответстващ на УПИ IX – „общ.“ в кв. 309 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5205/2019 г.
2. Търгът ще се проведе на 23.05.2019 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 3 500.00 лв. /три хиляди и петстотин лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700.00 лв. /седемстотин лева/ до 16:00 ч. на 22.05.2019 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 22.05.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 22.05.2019 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.05.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


07 май 2019 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1.1. Помещение с площ от 14.80 кв.м., гр. Шумен, ул. „Генерал Драгомиров“ 44 А, ет. 2, за финансува институция:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 792.10 лв. – размер на депозита – 230.00 лв.
1.2. Помещение площ от 21.09 кв.м., гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 81, намиращо се на четвърти етаж в сградата на бившя битов комбинат, за офис:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1290.95 лв.
– размер на депозита – 390.00 лв.
2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години.
3. Търгът ще се проведе на 15.05.2019 г. от 11.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 257 на общината до 14:00 ч. на 14.05.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
5. Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 14.05.2019г.
7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 22.05.2019 г. от 11:00 часа в стая № 257 на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касите на Община Шумен (информационен център):
а) Тръжната документация се получава в стая № 257 на Общината до 14:00 ч. на 21.05.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 21.05.2019г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
9. Цените са без включен ДДС.
10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя.
За справки стая № 257, тел. 054/857-669


03 май 2019 г.

О Б Я В Я В А

публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи за стопанската 2019/2020 г. от Общинския поземлен фонд за срок от 5 стопански години по опис в приложение № 1 и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок от 1 стопанска година по опис в приложение № 2 по землища.


10 април 2019 г.

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 8 /осем/ броя поземлени имоти, частна общинска собственост в местността „ПОД МАНАСТИРА,“ землището на гр. Шумен, общ. Шумен, по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
2.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.109 по кадастралната карта на гр. Шумен общ. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 585 кв.м., с АОС № 5200/2019 г., с начална тръжна цена 2460.00 /две хиляди четиристотин и шестдесет/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700.00 лв. /седемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 23.04.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
2.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.110 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 501 кв. м., АОС № 5201/2019 г.; с начална тръжна цена 2110.00 /две хиляди сто и десет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин/ лева, до 16:00 ч. на 23.04.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
2.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.111 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 437 кв. м., АОС № 5202/2019 г.;с начална тръжна цена 1840.00 /хиляда осемстотин и четиридесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500 лв. /петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 23.04.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
2.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.119 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 586 кв. м., с АОС № 5215/2019 г.; с начална тръжна цена 2460.00 /две хиляди четиристотин и шестдесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700.00 лв. /седемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 23.04.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
2.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.120 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 626 кв. м., с АОС № 5214/2019 г.; с начална тръжна цена 2630.00 /две хиляди шестстотин и тридесет/лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 750.00 лв. /седемстотин и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 23.04.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
2.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.122 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 534 кв. м., с АОС № 5213/2019г.; с начална тръжна цена 2250.00 /две хиляди двеста и петдесет/ лева Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 650.00 лв. /шестстотин и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 23.04.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
2.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.146 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 526 кв. м., с АОС № 5207/2019 г. с начална тръжна цена 2210.00 /две хиляди двеста и десет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин/ лева, до 16:00 ч. на 23.04.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
2.8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.147 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 735 кв. м., с АОС № 5218/2019 г. с начална тръжна цена 3100.00 /три хиляди и сто/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 900.00 лв. /деветстотин/ лева, до 16:00 ч. на 23.04.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
ІІ. Търгът ще се проведе на 24.04.2019г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 23.04.2019 г.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 6 на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 23.04.2019 4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 23.04.2019 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 03.05.2019 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


25 март 2019 г.

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 9 /девет/ броя поземлени имоти, частна общинска собственост в местностите „ЯЗОВИРА“, „ПОД ГОРАТА „ и „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“ в землището на с.Лозево, общ. Шумен, по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.44 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “ЯЗОВИРА” с площ 813 кв.м., АОС 5172/2018г. с начална тръжна цена 1560.00 /хиляда петстотин и шестдесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 450.00 лв. /четиристотин и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 09.04.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.55 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “ЯЗОВИРА” с площ 476 кв.м., АОС 5140/2018г. с начална тръжна цена 1000.00 /хиляда/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 300.00 лв. /триста/ лева, до 16:00 ч. на 09.04.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.59 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “ЯЗОВИРА” с площ 360 кв.м., АОС 5174/2018г. с начална тръжна цена 700.00 /седемстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста/ лева, до 16:00 ч. на 09.04.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.61 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “ЯЗОВИРА” с площ 512 кв.м., АОС 5161/2018г. с начална тръжна цена 1000.00 /хиляда/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 300.00 лв. /триста/ лева, до 16:00 ч. на 09.04.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.62 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “ЯЗОВИРА” с площ 346 кв.м., АОС 5173/2018г. с начална тръжна цена 700.00 /седемстотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /триста/ лева, до 16:00 ч. на 09.04.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.49 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “ЯЗОВИРА” с площ 594 кв.м., АОС 5102/2018г. с начална тръжна цена 1180.00 /хиляда сто и осемдесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 350.00 лв. /триста и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 09.04.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.22.11 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “ПОД ГОРАТА“ с площ 500 кв.м., АОС 5101/2018г. с начална тръжна цена 1000.00 /хиляда/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 300.00 лв. /триста/ лева, до 16:00 ч. на 09.04.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.32.344 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “СТАРИТЕ ЛОЗЯ” с площ 575 кв.м., АОС 4798/2016г. с начална тръжна цена 1150.00 /хиляда сто и петдесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 350.00 лв. /триста и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 09.04.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.9 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.32.345 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “СТАРИТЕ ЛОЗЯ” с площ 471 кв.м., АОС 4799/2016г. с начална тръжна цена 940.00 /деветстотин и четиридесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 300.00 лв. /триста/ лева, до 16:00 ч. на 09.04.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
ІІ. Търгът ще се проведе на 10.04.2019г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 09.04.2019 г.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 6 на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 09.04.2019 4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 09.04.2019 г., стая № 204
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 17.04.2019 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


18 март 2019 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда с идентификатор 83510.666.124.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, на два етажа, с маза и таван, заедно с правото на строеж върху застроената площ от 81 кв.м., РЗП 324 кв.м., разположена в поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 83510.666.124, съответстващ на УПИ XI-2294 в кв. 184 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4288/2014 г.
2.Търгът ще се проведе на 29.03.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

 • Начална тръжна цена – 100 000.00 лв. /сто хиляди лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 20 000.00 лв. /двадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 28.03.2019 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, данък придобиване на имущество и
 • 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 28.03.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 28.03.2019 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


18 март 2019 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на сграда с обществено-обслужващо предназначение със ЗП 131.25 кв.м., на един етаж, в поземлен имот с идентификатор 83510.668.162 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 27728 кв.м., за който е отреден УПИ I – „ОЖС и КОО“ в кв. 361 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5069/2018 г.
2.Търгът ще се проведе на 29.03.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена – 26 250.00 лв. /двадесет и шест хиляди двеста и петдесет лева/;
2.2.Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 6 000.00 лв. /шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 28.03.2019 г.;
2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се внася на касите на първия етаж на общината;
2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 28.03.2019 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 28.03.2019 г.
2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3.Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4.В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


18 март 2019 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 83510.666.631 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1364.00 кв.м., за който е отреден УПИ II – „Обществено и жилищно строителство“ в кв. 184а по действащия ПУП на гр. Шумен, АОС № 4517 от 02.12.2015 г., за изграждане на сгради № 1, 2, 3 и 4 със смесено предназначение – обществено – обслужващи дейности и жилища, както следва:
Сграда № 1, /с изключение на апартаменти № 1, 2 и 3/ обект за ООД с РЗП 104.19 кв.м;
Сграда № 2 с РЗП 842.65 кв.м.;
Сграда № 3 с РЗП 769.11 кв.м.;
Сграда № 4 с РЗП 246.34 кв.м.
2.Търгът ще се проведе на 29.03.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена – 317 381.00 лв. /триста и седемнадесет хиляди триста осемдесет и един лева/;
2.2. Освен заплащането на достигнатата на търга цена, купувачът се задължава да изгради изцяло за своя сметка и в напълно завършен вид 3-те броя жилища в сграда № 1, съгласно приетия от ОбЕСУТ архитектурен проект на сградата, който не подлежи на промяна.
2.3. Максимален срок за въвеждане на 3-те броя апартаменти в сграда № 1 в експлоатация – 24 месеца от издаването на разрешението за строеж.
2.4. Завършването и окомплектоването на проектната документация до издаване на разрешение за строеж и оценка за съответствие на проектите са за сметка на спечелилия търга.
2.5. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 64 000.00 лв. /шестдесет и четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 28.03.2019 г.;
2.6. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се внася на касите на първия етаж на общината;
2.7. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 28.03.2019 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
2.8. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 28.03.2019 г.
2.9. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3.Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4.В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


18 март 2019 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.678.516 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 900 кв.м., съответстващ на УПИ V-„ООД“ в кв. 22 по действащия ПУП на гр. Шумен – кв. Макак, с АОС № 3003/2009 г.
2.Търгът ще се проведе на 29.03.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

 • Начална тръжна цена – 28 800.00 лв. /двадесет и осем хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 6 000.00 лв. /шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 28.03.2019 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 28.03.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 28.03.2019 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


18 март 2019 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.678.515 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 900 кв.м., съответстващ на УПИ IV-„ООД“ в кв. 22 по действащия ПУП на гр. Шумен – кв. Макак, с АОС № 3002/2009 г.
2.Търгът ще се проведе на 29.03.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

 • Начална тръжна цена – 28 800.00 лв. /двадесет и осем хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 6 000.00 лв. /шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 28.03.2019 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 28.03.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 28.03.2019 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


18 март 2019 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.678.514 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 716 кв.м., съответстващ на УПИ III-„ООД“ в кв. 22 по действащия ПУП на гр. Шумен – кв. Макак, с АОС № 3001/2009 г.
2.Търгът ще се проведе на 29.03.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

 • Начална тръжна цена – 22 900.00 лв. /двадесет и две хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 28.03.2019 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 28.03.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 28.03.2019 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


18 март 2019 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.678.513 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 922 кв.м., съответстващ на УПИ II-„ООД“ в кв. 22 по действащия ПУП на гр. Шумен – кв. Макак, с АОС № 3000/2009 г.
2.Търгът ще се проведе на 29.03.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:

 • Начална тръжна цена – 29 500.00 лв. /двадесет и девет хиляди и петстотин лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 6 000.00 лв. /шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 28.03.2019 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 28.03.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 28.03.2019 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


18 март 2019 г.

ОБЯВЯВА

1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10882.501.60 по кадастралната карта на с. Ветрище с площ 10009 кв.м., за който е отреден УПИ I-52 в кв. 15 по регулационния план на с. Ветрище, заедно с построените в него СГРАДА с идентификатор 10882.501.60.1, със ЗП – 196 кв.м. и СГРАДА с идентификатор 10882.501.60.2, със ЗП – 71 кв.м., с АОС № 5183/2019 г.
2.Търгът ще се проведе на 29.03.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
Начална тръжна цена – 74 800.00 лв. /седемдесет и четири хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;

 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 15 000.00 лв. /петнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 28.03.2019 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 28.03.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 28.03.2019 г.

3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.04.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 март 2019 г.

О Б Я В Я В А

1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1.1. Помещение с площ от 14.3 кв.м., гр. Шумен, ул.“Кирил и Методий“ (до ПМГ), за магазин за обикновени промишлени стоки:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец –     853.00 лв.
–  размер на депозита       –    250.00 лв.
1.2. Помещение № 1 с площ от 58.50 кв.м., гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 130, намиращо се в сградата на бившите Хали, за ателие за производство и услуги:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец    – 2 198.00 лв.
– размер на депозита                –     660.00 лв.
2.Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години.
3.Търгът ще се проведе на 29.03.2019 г. от 10.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4.Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255а на общината до 14:00 ч. на 28.03.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
5.Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната  банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
6.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 28.03.2019 г.
7.Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
8.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 05.04.2019 г. от 11:00 часа в стая № 255а на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касите на Община Шумен (информационен център):
а) Тръжната документация се получава в стая № 255а на Общината до 14:00 ч. на 04.04.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 04.04.2019 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
9.Цените са без включен ДДС.
10.Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11.Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя.
За справки стая № 255а, тел. 054/857-659


08 март 2019 г.

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от
Общинския поземлен фонд
1.1.Поземлен имот с идентификатор № 17573.7.71 с площ 5944 кв.м. с НТП – друг вид земеделска земя, V категория, в местността „Битлиджа” в землището на с.Градище, Община Шумен;
– начална годишна тръжна цена – 95.10 лв., размер на депозита – 9.51 лв.
1.2.Поземлен имот с идентификатор № 17573.14.134 с площ 848 кв.м. с НТП – друг вид земеделска земя в местността „Баба армут” в землището на с.Градище, Община Шумен;
– начална годишна тръжна цена – 13.57 лв., размер на депозита – 1.36 лв.
1.3.Поземлен имот с идентификатор № 17573.15.63 с площ 4584 кв.м. с НТП – друг вид земеделска земя в местността „Баба армут” в землището на с.Градище, Община Шумен;
– начална годишна тръжна цена – 73.34 лв., размер на депозита – 7.33 лв.
2.Договорите за наем със спечелилите търга се сключват за срок до 5 стопански години.
3.Търгът ще се проведе на 20.03.2019 г. от 10.00 ч. в зала № 304 на Община Шумен.
4.Тръжната документация с цена 20.00 лв./ двадесет лева / с вкл. ДДС се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в каса № 6 на Информационния център в Общината или по банков път по следната банкова сметка: IBAN: BG85IABG74778400586700, BIC: IABGBGSF код за плащане № 447000 при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен до 14.00 часа на 19.03.2019г.
5.Депозит за участие в размер на 10 % от началната годишна тръжна цена за съответната категория земя се внася по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен до 16.00 часа на 19.03.2019г.
6. Внесеният депозит от спечелилия търга участник да се прихване от достигнатата на търга наемна цена за първата година.
7.Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00ч. на 19.03.2019 г.
8.Оглед на имотите може да се извършва до 17.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга 19.03.2019г. по местонахождение на имотите, чрез кмета на с. Градище, Община Шумен.
9. Плащането на достигнатата тръжна цена се извършва в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в каса № 6 на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN:BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
10.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 27.03.2019 г. от 10.00 часа в 304 зала на Община Шумен при същите условия, като таксата за тръжна документация се внася на каса № 6 на Информационния център в Общината или по банков път по следната банкова сметка: IBAN: BG85IABG74778400586700, BIC: IABGBGSF код за плащане № 447000 при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
10.1.Тръжната документация се получава в стая № 370 на Общината до 14:00 ч. на 26.03.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
10.2.Депозитните вноски се внасят до 16:00 ч. на 26.03.2019 г. за подаване на заявленията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
10.3.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 26.03.2019 г.
11. За провеждането на търга утвърждавам приложената към заповедта тръжна документация и проектите на договори, като част от нея.
12. Обявлението за търга да се публикува във вестник “Шуменска заря”, както и на сайта на Община Шумен.
Заповедта да се връчи на длъжностните лица от общинска администрация за сведение и изпълнение, и на кмета на с. Градище, Община Шумен за поставянето й на видно място в сградата на кметството.

За информация: тел. 054 / 857 710 , 054 / 857 717 в Община Шумен и

05311/5216 и 0882885721 – кмет на с.Градище, Община Шумен


11 февруари 2019 г.

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 6 /шест/ броя поземлени имоти, частна общинска собственост в местностите „ПОД МАНАСТИРА“ и „САКАРКА“ в землището на гр. Шумен, общ. Шумен, по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.43 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 648 кв.м., АОС 5159/2018г. с начална тръжна цена 2420.00 /две хиляди четиристотин и двадесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700.00 лв. /седемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 19.02.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.647 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 477 кв.м., АОС 5160/2018г. с начална тръжна цена 1780.00 /хиляда седемстотин и осемдесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 19.02.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.95 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 501 кв.м., АОС 5181/2019. с начална тръжна цена 1870.00.00 /хиляди осемстотин и седемдесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 19.02.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.96 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 463 кв.м., АОС 5182/2019г. с начална тръжна цена 1730.00 /хиляда седемстотин и тридесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 19.02.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.686.268 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 987 кв.м., АОС 5177/2018г. с начална тръжна цена 3400.00 /три хиляди и четиристотин/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000.00 лв. /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 19.02.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.684.142 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 802 кв.м., АОС 5178/2018г. с начална тръжна цена 2770.00 /две хиляди седемстотин и седемдесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 лв. /осемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 19.02.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
ІІ. Търгът ще се проведе на 20.02.2019г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 19.02.2019 г.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 6 на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 19.02.2019 4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 19.02.2019 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 27.02.2019 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


21 януари 2019 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 8 бр. гаражи, от които 4 бр. със ЗП по 18.30 кв.м. всеки и 4 бр. със ЗП по 19.20 кв.м. всеки, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.671.134 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 13587 кв.м., съответстващ на част от УПИ I – „Жилищен комплекс, магазини и полуподземни гаражи“ в кв. 330 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3591/2012 г.
2. Търгът ще се проведе на 06.02.2019 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за правото на строеж, както следва:
– 3060.00 лв. /три хиляди и шестдесет лева/ за гараж със ЗП 18.30 кв.м.;
– 3200.00 лв. /три хиляди и двеста лева/ за гараж със ЗП 19.20 кв.м.;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 05.02.2019 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 05.02.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 05.02.2019 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на гаража.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 13.02.2019 г. от 14:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


21 януари 2019 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47161.501.502 по кадастралната карта на с. Мараш с площ 1216 кв.м., за който е отреден УПИ I – общ. в кв. 4 по регулационния план на с. Мараш, с АОС № 5179/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 06.02.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 8 512.00 лв. /осем хиляди петстотин и дванадесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2 000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 05.02.2019 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 05.02.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 05.02.2019 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 13.02.2019 г. от 14:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


15 януари 2019 г.

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 2 /два/ броя поземлени имоти, частна общинска собственост в местността „СМЕСЕ“ в землището на гр. Шумен, общ. Шумен, по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За вилна сграда” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
1.1 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.663.437 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “СМЕСЕ” с площ 938 кв. м., с начин на трайно ползване – „За вилна сграда”, № 5147/2018 г., с начална тръжна цена 46 900 /четиридесет и шест хиляди и деветстотин/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, до 16:00 ч. на 28.01.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.2 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.663.161 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “СМЕСЕ” с площ 77 кв. м., с начин на трайно ползване – „За вилна сграда”, № 5148/2018 г., с начална тръжна цена 3 850 /три хиляди осемстотин и петдесет/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1000 /хиляда/ лева, до 16:00 ч. на 28.01.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
ІІ. Търгът ще се проведе на 29.01.2019г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 28.01.2019 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 28.01.2019 г.
4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 28.01.2019 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 05.02.2019 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


16 ноември 2018 г.

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 7 /седем/ броя поземлени имоти, частна общинска собственост в местността „ПОД МАНАСТИРА“ в землището на гр. Шумен, общ. Шумен, по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/:
2.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.135 по кадастралната карта на гр. Шумен общ. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 557 кв. м с АОС № 4274/2014 г., с начална тръжна цена 2100.00 /две хиляди и сто/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин/ лева, до 16:00 ч. на 29.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
2.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.136 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 490 кв. м., АОС № 4275/2014 г., с начална тръжна цена 1800.00 /хиляда и осемстотин/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 29.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
2.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.137 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 498 кв. м., АОС № 4273/2014 г., с начална тръжна цена 1800.00 /хиляда и осемстотин/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 29.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
2.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.148 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 641 кв. м., с АОС № 5143/2018 г., с начална тръжна цена 2400.00 /две хиляди и четиристотин/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 700.00 лв. /седемстотин/ лева, до 16:00 ч. на 29.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
2.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.152 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 521 кв. м., с АОС № 5144/2018 г., с начална тръжна цена 1950.00 /хиляда деветстотин и петдесет / лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 550.00 лв. /петстотин и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 29.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
2.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.156 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 555 кв. м., с АОС № 5145/2018г., с начална тръжна цена 2070.00 /две хиляди и седемдесет/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин/ лева, до 16:00 ч. на 29.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
2.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.161 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 540 кв. м., с АОС № 5146/2018 г., с начална тръжна цена 2020.00 /две хиляди и двадесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин/ лева, до 16:00 ч. на 29.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
ІІ. Търгът ще се проведе на 30.11.2018г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 29.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса №6 на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 29.11.2018 4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 29.11.2018 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 07.12.2018 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


13 ноември 2018 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 14 бр. гаражи, всеки със ЗП 20.56 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.165 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 7227 кв.м., съответстващ на част от УПИ III – „Жилищно строителство и полуподземни гаражи“ в кв. 611 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5142/2018 г.
 2. Търгът ще се проведе на 30.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена за един гараж – 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 29.11.2018 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.11.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.11.2018 г.
  • 3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
  • 4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.

5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 06.12.2018 г. от 14:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618

13 ноември 2018 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 7 бр. гаражи, всеки със ЗП 20.56 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.69 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 20164 кв.м., съответстващ на част от УПИ I – „ОЖС, КОО и подземни гаражи“ в кв. 357 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3090/2010 г.
 2. Търгът ще се проведе на 30.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена за един гараж – 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 29.11.2018 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
 • Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.11.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.11.2018 г.
 •  3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
 • 4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
 • 5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 06.12.2018 г. от 14:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618

 

13 ноември 2018 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.682.103 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 650 кв.м., съответстващ на УПИ XVI – 265 в кв. 6 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 2672/2008 г.
 2. Търгът ще се проведе на 30.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 35 750.00 лв. /тридесет и пет хиляди седемстотин и петдесет лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 7 000.00 лв. /седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.11.2018 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.11.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.11.2018 г.4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 06.12.2018 г. от 14:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
 •             3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618

13 ноември 2018 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.660.673 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 113 кв.м., за който е отреден УПИ XIII – „ООД“ в кв. 91а по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5139/2018 г.
 2. Търгът ще се проведе на 30.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
 • Начална тръжна цена – 20 340.00 лв. /двадесет хиляди триста и четиридесет лева/ без ДДС;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.11.2018 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.11.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.11.2018 г.4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 06.12.2018 г. от 14:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
 •              3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618

13 ноември 2018 г.

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.548.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност “ЧЕРНЮВЕЦ”, с площ 4144 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – изоставена орна земя, АОС № 5153/2018 г.
 2. Търгът ще се проведе на 30.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  Начална тръжна цена – 62 160.00 лв. /шестдесет и две хиляди сто и шестдесет лева/;
 • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 13 000.00 лв. /тринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 29.11.2018 г.;
 • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
 • Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
 • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 29.11.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
 • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 29.11.2018 г.4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 06.12.2018 г. от 14:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
 • 3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618

26 октомври 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазини и гаражи, с височина до кота корниз – 10 м и четвърти терасовиден етаж, по смисъла на чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с РЗП надземно – 1400 кв.м. и РЗП подземно – 363 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ I – „ООД“ в кв. 352а по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3384/2011 г.
2. Търгът ще се проведе на 14.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена – 334 970.00 лв. /триста тридесет и четири хиляди деветстотин и седемдесет лева/;
2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 67 000.00 лв. /шестдесет и седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.;
2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
внася на касите на първия етаж на общината;
2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2018 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.
2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 21.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


26 октомври 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на сграда с обществено-обслужващо предназначение със ЗП 131.25 кв.м., на един етаж, в поземлен имот с идентификатор 83510.668.162 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 27728 кв.м., за който е отреден УПИ I – „ОЖС и КОО“ в кв. 361 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5069/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 14.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена – 26 250.00 лв. /двадесет и шест хиляди двеста и петдесет лева/;
2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 6 000.00 лв. /шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.;
2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
внася на касите на първия етаж на общината;
2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2018 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.
2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 21.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


26 октомври 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 7 бр. гаражи със ЗП 18.00 кв.м. за един гараж в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.175 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1509 кв.м., съответстващ на УПИ VI – „Жилищно строителство“ в кв. 182 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 2867/2008 г.
2. Търгът ще се проведе на 14.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за един гараж – 3000.00 лв. /три хиляди лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 21.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


26 октомври 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 8 бр. гаражи със ЗП 20.13 кв.м. за един гараж, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.70 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1183 кв.м., съответстващ на част от УПИ I – „Жилищно строителство,
2. Търгът ще се проведе на 14.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за един гараж – 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 21.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


26 октомври 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 2 бр. гаражи със ЗП 20.13 кв.м. за един гараж, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.656.14 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 12628 кв.м., съответстващ на УПИ I – „Жилищно строителство и КОО“ в кв. 641б по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4936/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 14.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за един гараж – 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 21.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


26 октомври 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.495 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 175 кв.м., за който е отреден УПИ XCV – „ООД“ в кв. 340 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5064/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 14.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 19 250.00 лв. /деветнадесет хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 21.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


26 октомври 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.87 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1283 кв.м., за който е отреден УПИ IX – „Производствени и складови дейности“ в кв. 340 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5063/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 14.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 128 300.00 лв. /сто двадесет и осем хиляди и триста лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 26 000.00 лв. /двадесет и шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 21.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


26 октомври 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.577 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 23321 кв.м., съответстващ на УПИ VI – „Гаражи и складове“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащите в него СГРАДА с идентификатор 83510.662.577.2 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП 1637 кв.м., СГРАДА с идентификатор 83510.662.577.3 със ЗП 1503 кв.м., СГРАДА с идентификатор 83510.662.577.4 със ЗП 2633 кв.м. и СГРАДА с идентификатор 83510.662.577.5 със ЗП 359 кв.м., с АОС № 4976/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 14.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 3 150 000.00 лв. /три милиона сто и петдесет хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 315 000.00 лв. /триста и петнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 21.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


26 октомври 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.576 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 4674 кв.м., съответстващ на УПИ IX – „ООД“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4975/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 14.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 701 100.00 лв. /седемстотин и една хиляди и сто лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 70 000.00 лв. /седемдесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2% такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 13.11.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 21.11.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


25 октомври 2018 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1.1. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, ул. Генерал Драгомиров, под № 1 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 845.00 лв.
– размер на депозита – 250.00 лв.
1.2. Помещение с площ от 14.3 кв.м., гр. Шумен, ул.“Кирил и Методий“ (до ПМГ), за търговска дейност:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 831.00 лв. – размер на депозита – 250.00 лв.
1.3. Помещение с площ от 19.25 кв.м., гр. Шумен, ул. Съединение, намиращо се в сградата на Младежки Дом – Шумен за офис:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 084.00 лв.
– размер на депозита – 300.00 лв.
2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години.
3.Търгът ще се проведе на 07.11.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4.Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася на касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 257 на общината до 14:00 ч. на 06.11.2018 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
5.Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
6.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 06.11.2018 г.
7.Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
8.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 14.11.2018 г. от 11:00 часа в стая № 257 на Община Шумен при същите условия, таксата се внася на касите на Община Шумен (информационен център):
а)Тръжната документация се получава в стая № 257 на Общината до 14:00 ч. на 13.11.2018 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б)Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в)Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 13.11.2018 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
9. Цените са без включен ДДС.
10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинските терени:
а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий –максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
За справки стая № 257, тел. 054/857-669


18 октомври 2018 г.

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 2 /два/ броя поземлени имоти, частна общинска собственост в местността „САКАРКА“ в землището на гр. Шумен, общ. Шумен, по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
1.1 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.684.145 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “Сакарка” с площ 1000 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-вилна сграда” АОС № 5113/2018 г., с начална тръжна цена 3130.00 /три хиляди сто и тридесет/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 900.00 лв. /деветстотин/ лева, до 16:00 ч. на 01.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.2 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.63 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “Сакарка” с площ 340.00 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” АОС № 5079/2018 г., с начална тръжна цена 1060.00 /хиляда и шестдесет/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 300.00 лв. /триста/ лева, до 16:00 ч. на 01.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
ІІ. Търгът ще се проведе на 02.11.2018г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 01.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 01.11.2018 г.
4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 01.11.2018 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 09.11.2018 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


18 октомври 2018 г.

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 5 /пет/ броя поземлени имоти, частна общинска собственост в местността „ПОД МАНАСТИРА“ в землището на гр. Шумен, общ. Шумен, по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
1.1 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.255 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “Под манастира” с площ 415 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” АОС № 5116/2018 г., с начална тръжна цена 1280.00 /хиляда двеста и осемдесет/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 350.00 лв. /триста и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 01.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.2 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.650.324 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “Под манастира” с площ 457 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” АОС № 5118/2018 г., с начална тръжна цена 1410.00 /хиляда четиристотин и десет/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 400.00 лв. /четиристотин/ лева, до 16:00 ч. на 01.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.3 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.651.251 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “Под манастира” с площ 494 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” АОС № 5115/2018 г., с начална тръжна цена 1530.00 /хиляда петстотин и тридесет/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин/ лева, до 16:00 ч. на 01.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.4 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.652.43 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “Под манастира” с площ 639 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” АОС № 5114/2018 г., с начална тръжна цена 1980.00 /хиляда деветстотин и осемдесет/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин/ лева, до 16:00 ч. на 01.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.5 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.652.53 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен в местността “Под манастира” с площ 437 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” АОС № 5119/2018 г., с начална тръжна цена 1350.00 /хиляда триста и петдесет/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 400.00 лв. /четиристотин/ лева, до 16:00 ч. на 01.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
ІІ. Търгът ще се проведе на 02.11.2018г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 01.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 01.11.2018 г.
4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 01.11.2018 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 09.11.2018 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


18 октомври 2018 г.

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 3 /три/ броя поземлени имоти, частна общинска собственост в местността „ЯЗОВИРА” в землището на с. Лозево, общ. Шумен, по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
1.1 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.51 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “Язовира” с площ 545 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-вилна сграда” АОС № 5120/2018 г., с начална тръжна цена 1030.00 /хиляда и тридесет/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 300.00 лв. /триста/ лева, до 16:00 ч. на 01.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.2 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.46 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “Язовира” с площ 499 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-вилна сграда” АОС № 5136/2018 г., с начална тръжна цена 940.00 /деветстотин и четиридесет/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 300.00 лв. /триста/ лева, до 16:00 ч. на 01.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.3 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.58 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “Язовира” с площ 335 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-вилна сграда” АОС № 5138/2018 г., с начална тръжна цена 670.00 /шестстотин и седемдесет/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 200.00 лв. /двеста/ лева, до 16:00 ч. на 01.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
ІІ. Търгът ще се проведе на 02.11.2018г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 01.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 01.11.2018 г.
4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 01.11.2018 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 09.11.2018 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


18 октомври 2018 г.

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 2 /два/ броя поземлени имоти, частна общинска собственост в местността „ТАТАРСКИТЕ МЕСТА” в землището на с. Дибич, общ. Шумен, по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
1.1 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.114.675 по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен в местността “Татарски места” с площ 692 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-вилна сграда” АОС № 5077/2018 г., с начална тръжна цена 1030.00 /хиляда и тридесет/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 300.00 лв. /триста/ лева, до 16:00 ч. на 01.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
1.2 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.114.676 по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен в местността “Татарски места” с площ 794 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-вилна сграда” АОС № 5077/2018 г., с начална тръжна цена 1200.00 /хиляда и двеста/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 350.00 лв. /триста и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 01.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
ІІ. Търгът ще се проведе на 02.11.2018г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 01.11.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 01.11.2018 г.
4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 01.11.2018 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 09.11.2018 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


12 септември 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 7 бр. гаражи, със ЗП 21 кв.м. за един гараж, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.450 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 5995 кв.м., за който е отреден УПИ I – „КЖС“ в кв. 131 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5020/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.09.2018 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за един гараж – 3500.00 лв. /три хиляди и петстотин лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 лв. /осемстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 27.09.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.09.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.09.2018 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на гаража.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.10.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.


12 септември 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.666.12 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 484 кв.м., съответстващ на УПИ VII – „ООД“ в кв. 192 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 83510.666.12.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП – 63 кв.м., с АОС № 4957/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.09.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 161 000.00 лв. /сто шестдесет и една хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 33000.00 лв. /тридесет и три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.09.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.09.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.09.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.10.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


12 септември 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект с предназначение за комплексно обществено обслужване, на един етаж със ЗП – 88 кв.м. надземно и 40 кв.м. подземно, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ I – „ООД“ в кв. 352а по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3384/2011 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.09.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена – 24 320.00 лв. /двадесет и четири хиляди триста и двадесет лева/;
2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.09.2018 г.;
2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
внася на касите на първия етаж на общината;
2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.09.2018 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.09.2018 г.
2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.10.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


12 септември 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазини и гаражи, с височина до кота корниз – 10 м и четвърти терасовиден етаж, по смисъла на чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с РЗП надземно – 1400 кв.м. и РЗП подземно – 363 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.668.338 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ I – „ООД“ в кв. 352а по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 3384/2011 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.09.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена – 334 970.00 лв. /триста тридесет и четири хиляди деветстотин и седемдесет лева/;
2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 67 000.00 лв. /шестдесет и седем хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.09.2018 г.;
2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
внася на касите на първия етаж на общината;
2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.09.2018 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.09.2018 г.
2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.10.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


12 септември 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 бр. обекти с обществено-обслужващо предназначение, всеки на два етажа със ЗП – 120 кв.м. и РЗП – 360 кв.м. /в т.ч. изба 120 кв.м./, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.671.142 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 13 878 кв.м., за който е отреден УПИ І – “Жилищен комплекс и подземни гаражи” в кв. 330а по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5085/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.09.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена – 72 000.00 лв. /седемдесет и две хиляди лева/ за обект;
2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 15 000.00 лв. /петнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.09.2018 г.;
2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
внася на касите на първия етаж на общината;
2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.09.2018 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.09.2018 г.
2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.10.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


12 септември 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект № 1 с обществено-обслужващо предназначение, на един етаж със ЗП 80 кв.м. в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.9 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на част от УПИ I- „Жилищен комплекс, магазини и гаражи“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 2305/2006 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.09.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена – 20 000.00 лв. /двадесет хиляди лева/;
2.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 27.09.2018 г.;
2.3. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
внася на касите на първия етаж на общината;
2.4. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.09.2018 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
2.5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.09.2018 г.
2.6. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.10.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


12 септември 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 6 бр. гаражи, всеки със ЗП 24.50 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.671.142 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 13 878 кв.м., за който е отреден УПИ I – „Жилищен комплекс и подземни гаражи“ в кв. 330а по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5085/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 28.09.2018 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за един гараж – 4 100.00 лв. /четири хиляди и сто лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 800.00 лв. /осемстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 27.09.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 27.09.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 27.09.2018 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на гаража.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 04.10.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


11 септември 2018 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
+1.1. Търговски обект с площ от 53 кв.м., разположен в част от автобусната спирка на с. Радко Димитриево, Община Шумен, АОС № 3211/2011 г., Решение № 795/31.05.2018 г. на Общински съвет Шумен:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2443.00 лв.
– размер на депозита – 600.00 лв.
1.2. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, намиращ се в двора на „МБАЛ – Шумен“ АД , от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1024.00 лв. размер на депозита – 300.00 лв.
+ 1.3. Помещение с площ от 11.89 кв.м., за офис, гр. Шумен, ул.„Цар Иван Александър” № 81, ет. 6, АОС № 0039/20.05.1997 г. по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 670.00 лв.
– размер на депозита – 200.00 лв.
+ 1.4. Терен с площ от 1,5 кв.м. за поставяне на кафе автомат на III етаж в сградата на Община Шумен, бул.„Славянски” №17, гр. Шумен, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 161.00 лв.
– размер на депозита – 100.00 лв.

2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години, а за обект с № 1.1 за срок от 10 години.
3.Търгът ще се проведе на 28.09.2018 г. от 09.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4.Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на общината до 14:00 ч. на 27.09.2018 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
5.Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
6.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 27.09.2018 г.
7.Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
8.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 05.010.2018 г. от 11:00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
а)Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 04.10.2018 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б)Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в)Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 04.10.2018 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
9. Цените са без включен ДДС.
10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинските терени:
а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий –максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
За справки тел. 054/857-659 и 054/857-619


21 август 2018 г.

ОБЯВЯВА

І.Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 8 /осем/ броя поземлени имоти, частна общинска собственост в местностите „ПОД ГОРАТА”, „ЯЗОВИРА” И „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“ в землището на с. Лозево, общ. Шумен, по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/:
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.22.220 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен, в местността “Под гората” с площ  476 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-вилна сграда”,  АОС № 5099/2018 г.; с начална тръжна цена 950.00 /деветстотин и петдесет/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 300.00 лв. /триста/ лева, до 16:00 ч. на 10.09.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.22.54 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “Под гората” с площ  470 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-вилна сграда”,  АОС № 5100/2018 г., с начална тръжна цена 940.00  /деветстотин и четиридесет/ лева; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 300.00 лв. /триста двеста/ лева, до 16:00 ч. на 10.09.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.22.11 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “Под гората” с площ  500 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-вилна сграда”, АОС № 5101/2018 г. г., с начална тръжна цена 1000.00  /хиляда/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 300.00 лв. /триста/ лева, до 16:00 ч. на 10.09.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.49 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “Язовира” с площ 594 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-вилна сграда” АОС № 5102/2018 г., с начална тръжна цена 1180.00  /хиляда сто и осемдесет/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 350.00 лв. /триста и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 10.09.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.54 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “Язовира” с площ  653 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-вилна сграда”, АОС № 5103/2018 г., с начална тръжна цена 1300.00  /хиляда и триста/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 400.00 лв. /четиристотин/ лева, до 16:00 ч. на 10.09.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.24.53 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “Язовира” с площ  523 кв. м, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-вилна сграда”, АОС № 5104/2018 г., с начална тръжна цена 1040.00  /хиляда и четиридесет/ лева.; Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 300.00 лв. /триста/ лева, до 16:00 ч. на 10.09.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.32.344 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “Старите лозя” с площ  575 кв. м., с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-вилна сграда”,  АОС № 4798/2016 г., с начална тръжна цена 1150.00  /хиляда сто и петдесет/ лева.;   Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 350.00 лв. /триста и петдесет/ лева, до 16:00 ч. на 10.09.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
1.8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.32.345 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен в местността “Старите лозя” с площ 471 кв. м. , с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих-вилна сграда”, АОС № 4799/2016 г., с начална тръжна цена 940.00  /деветстотин и четиридесет/ лева. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 300.00 лв. /триста/ лева, до 16:00 ч. на 10.09.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен
ІІ. Търгът ще се проведе на 11.09.2018г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1.Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 10.09.2018 г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 10.09.2018 г.
4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 10.09.2018 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 18.09.2018 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


15 август 2018 г.

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.
Търгът ще се проведе на 12.09.2018 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всички категории земя в съответното землище, за всеки имот поотделно се внася до 14:00 ч. на 11 септември 2018г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът се изчислява в стая № 370 на Общината.
Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, съгласно Решение № 655 от 25.01.2018 г. на Общински съвет – Шумен / приложение № 2/.
Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в каса № 6 на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на 11.09.2018 г.
До участие в търга се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 11.09.2018 г.
Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.
Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в каса № 6 на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 19 септември 2018 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, като депозит за участие се внася в срок до 14:00 часа на 18.09.2018г., тръжна документация се получава в срок до 14:00 часа на 18.09.2018г., а заявления за участие се представят до 16:00 часа на 18.09.2018г.

За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен


09 юли 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 83510.666.631 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1364.00 кв.м., за който е отреден УПИ II – „Обществено и жилищно строителство“ в кв. 184а по действащия ПУП на гр. Шумен, АОС № 4517 от 02.12.2015 г., за изграждане на сгради № 1, 2, 3 и 4 със смесено предназначение – обществено – обслужващи дейности и жилища, както следва:
Сграда № 1, /с изключение на апартаменти № 1, 2 и 3/ обект за ООД с РЗП 104.19 кв.м;
Сграда № 2 с РЗП 842.65 кв.м.;
Сграда № 3 с РЗП 769.11 кв.м.;
Сграда № 4 с РЗП 246.34 кв.м.
2. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена – 317 381.00 лв. /триста и седемнадесет хиляди триста осемдесет и един лева/;
2.2. Освен заплащането на достигнатата на търга цена, купувачът се задължава да изгради изцяло за своя сметка и в напълно завършен вид 3-те броя жилища в сграда № 1, съгласно приетия от ОбЕСУТ архитектурен проект на сградата, който не подлежи на промяна.
2.3. Максимален срок за въвеждане на 3-те броя апартаменти в сграда № 1 в експлоатация – 24 месеца от издаването на разрешението за строеж.
2.4. Завършването и окомплектоването на проектната документация до издаване на разрешение за строеж и оценка за съответствие на проектите са за сметка на спечелилия търга.
2.5. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 64 000.00 лв. /шестдесет и четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.;
2.6. Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се
внася на касите на първия етаж на общината;
2.7. Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.07.2018 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
2.8. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.
2.9. Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 юли 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на СГРАДА с идентификатор 83510.664.398.20 по кадастралната карта на гр. Шумен, със ЗП 25 кв.м., на един етаж, с предназначение – складова база, склад, построена 1976 г. в поземлен имот с идентификатор 83510.664.398, за който е отреден УПИ IX – „За жилищен комплекс“ в кв. 139 по плана на гр. Шумен, с АОС № 5062/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 14 000.00 лв. /четиринадесет хиляди лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на Заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.07.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 31.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 юли 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.671.317 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 821 кв.м., за който е отреден УПИ VIII – 3479 в кв. 298 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 2467/2007 г.
2. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 229 880.00 лв. /двеста двадесет и девет хиляди осемстотин и осемдесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 46 000.00 лв. /четиридесет и шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.07.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 юли 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.495 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 175 кв.м., за който е отреден УПИ XCV – „ООД“ в кв. 340 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5064/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 19 250.00 лв. /деветнадесет хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.07.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 юли 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.670.87 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1283 кв.м., за който е отреден УПИ IX – „Производствени и складови дейности“ в кв. 340 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5063/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 128 300.00 лв. /сто двадесет и осем хиляди и триста лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 26 000.00 лв. /двадесет и шест хиляди лева/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.07.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 юли 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46053.501.186 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 964 кв.м., за който е отреден УПИ V – 186 в кв. 27 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 5075/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 9 640.00 лв. /девет хиляди шестстотин и четиридесет лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 2000.00 лв. /две хиляди лева/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.07.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


09 юли 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46053.501.185 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 780 кв.м., за който е отреден УПИ IV – 185 в кв. 27 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 5074/2018 г.
2. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 7 800.00 лв. /седем хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 24.07.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 24.07.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


21 юни 2018 г.

ОБЯВЯВА

ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на следните общински имоти:
1. Язовир “Овчарово”, находящ се в землището на с.Овчарово, местност “Тикне чокур” целият с площ 271.995 дка, състоящ се от поземлен имот с идентификатор 53240.21.13 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 245565 кв.м и поземлен имот с идентификатор 53240.12.51 по кадастралната карта на с. Овчарово с площ 26409 кв.м, с начална годишна тръжна наемна цена 4080 лева без включен ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 1000 лева.
2. Язовир “Велино”, находящ се в землището на с. Велино, община Шумен, представляващ поземлен имот с идентификатор № 10464.76.65 по кадастралната карта на с. Велино с площ 107503 кв.м., с начална годишна тръжна наемна цена 3 225 лева без включен ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 1000 лева.
Търговете ще се проведат на 03.07.2018г. от 10.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 10.07.2018 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
Тръжните документации се получават от стаи № 372 и 376 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжните документации е в размер на 50 лв. с вкл. ДДС и се заплащат на касите на Информационния център на първия етаж в сградата на общината.
Депозитът за участие в търговете се внася по посочена банкова сметка на Общината до 13.30 часа на деня, предхождащ търга.
Заявленията за участие в търговете заедно с всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 13.30 ч. на деня, предхождащ търга

Телефони за справки: 054/ 857 717, 054/ 857 729 в Община Шумен, 05344/ 2230 – кметство с. Велино и 05319/ 2112 – кметство с. Овчарово


19 юни 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.577 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 23321 кв.м., съответстващ на УПИ VI – „Гаражи и складове“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, заедно с попадащите в него СГРАДА с идентификатор 83510.662.577.2 по кадастралната карта на гр. Шумен със ЗП 1637 кв.м., СГРАДА с идентификатор 83510.662.577.3 със ЗП 1503 кв.м., СГРАДА с идентификатор 83510.662.577.4 със ЗП 2633 кв.м. и СГРАДА с идентификатор 83510.662.577.5 със ЗП 359 кв.м., с АОС № 4976/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 3 150 000.00 лв. /три милиона сто и петдесет хиляди лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 315 000.00 лв. /триста и петнадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.07.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.07.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.07.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


19 юни 2018 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.576 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 4674 кв.м., съответстващ на УПИ IX – „ООД“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 4975/2017 г.
2. Търгът ще се проведе на 04.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 701 100.00 лв. /седемстотин и една хиляди и сто лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 70 000.00 лв. /седемдесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 03.07.2018 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2% такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 03.07.2018 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 03.07.2018 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 11.07.2018 г. от 11:00 ч. в зала № 304 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


14 юни 2018 г.

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.
Търгът ще се проведе на 04.07.2018 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всички категории земя в съответното землище, за всеки имот поотделно се внася до 14:00 ч. на 03 юли 2018г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът се изчислява в стая № 370 на Общината.
Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, са съгласно Решение № 655 от 25.01.2018 г. на Общински съвет – Шумен / приложение № 2/.
Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в касата на информационния център в Общината или по банков път до 14.00 часа на 03.07.2018 г.
До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 03.07.2018 г.
Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.
Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 11 юли 2018 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, като депозит за участие се внася в срок до 14:00 часа на 10.07.2018г., тръжна документация се получава в срок до 14:00 часа на 10.07.2018г., а заявления за участие се представят до 16:00 часа на 10.07.2018г.

За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен


11 юни 2018 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1.1. Помещение с площ от 11.89 кв.м., за офис, гр. Шумен, ул.„Цар Иван Александър” № 81, ет. 4, АОС № 0039/1997 г. по приложена схема за офис:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 670.00 лв.
– размер на депозита – 200.00 лв.
1.2. Помещение с площ от 15.5 кв.м., гр. Шумен, ул.„Л. Кошут” № 2, ет. 1, стая № 105, АОС № 4256/28.05.2014 г. за офис:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 873.00 лв. – размер на депозита – 260.00 лв.
1.3. Помещение с площ от 11.42 кв.м., част от метален павилион, гр. Шумен, ул.„Калоян” № 9, за фризьорски салон:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 417.00 лв.
– размер на депозита – 130.00 лв.
1.4. Търговски обект с площ от 11.80 кв.м., разположен в част от автобусната спирка на ул. „Генерал Скобелев” до бившето сестринско училище, АОС № 1027/09.08.2002 г., Решение № 719/29.03.2018 г. на Общински съвет Шумен:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 686.00 лв.
– размер на депозита – 200.00 лв.
1.5. Търговски обект с площ от 26.20 кв.м., разположен в част от автобусната спирка на ул.„Генерал Скобелев” до бившето сестринско училище, АОС № 1027/09.08.2002 г., Решение № 719/29.03.2018 г. на Общински съвет Шумен:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 522.00 лв.
– размер на депозита – 460.00 лв.
1.6. Масивна едноетажна сграда за фурна с площ от 119 кв.м. в с. Васил Друмево, Община Шумен, АОС № 2978/29.04.2009 г.:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 128.00 лв.
– размер на депозита – 640.00 лв.
1.7. Терен с площ от 6 кв.м. в гр. Шумен, бул.„Симеон Велики”, под № 42а от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 586.00 лв.
– размер на депозита – 180.00 лв.
1.8. Терен с площ от 12 кв.м. в гр. Шумен, кв.580 в района на болницата, от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 024.00 лв. – размер на депозита – 300.00 лв.
1.9. Терен с площ от 1 кв.м. за поставяне на кафе автомат на ІV етаж в сградата на бившата Школа по изкуства „Анастас Стоянов”, бул.„Славянски”, гр. Шумен:

– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 108.00 лв. – размер на депозита – 30.00 лв.
1.10. Търговски обект с площ от 53 кв.м., разположен в част от автобусната спирка на с. Радко Димитриево, Община Шумен, АОС № 3211/2011 г., Решение № 795/31.05.2018 г. на Общински съвет Шумен:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2443.00 лв.
– размер на депозита – 800.00 лв.
2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години, а за обект с № 1.10 за срок от 10 години.
3.Търгът ще се проведе на 27.06.2018 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4.Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255-А на общината до 14:00 ч. на 26.06.2018 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
5.Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
6.Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 26.06.2018 г.
7.Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
8.В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 04.07.2018 г. от 11:00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
а)Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 03.07.2018 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б)Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в)Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 03.07.2018 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
9. Цените са без включен ДДС.
10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинските терени:
а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий –максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
За справки тел. 054/857-659 и 054/857-619