26 септември 2019 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следнитe обекти общинска собственост:
1.1. Помещение с площ от 8 кв.м. в сградата на Търговски комплекс в с. Струйно, Община Шумен за базова станция:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 2 520.00 лв.
– размер на депозита – 1 000.00 лв.
1.2. Терен с площ от 16 кв.м. в гр. Шумен, пл. Гривица, под № 22 от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 404.00 лв.
– размер на депозита – 600.00 лв.
1.3. Терен с площ от 12.25 кв.м. в гр. Шумен, пл. Гривица, под № 22а от одобрената схема, за поставяне на павилион, по реда на чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност, по приложена схема:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 1 075.00 лв.
– размер на депозита – 500.00 лв.
2. Търгът ще се проведе на 11.10.2019 г. от 10.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
3. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася на касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 255а на общината до 14:00 ч. на 10.10.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
4. Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 10.10.2019 г.
6. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 18.10.2019 г. от 11:00 часа в стая № 255-А на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касата на Община Шумен (информационен център):
а) Тръжната документация се получава в стая № 255-А на Общината до 14:00 ч. на 17.10.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б) Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 17.10.2019 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
8. Цените са без включен ДДС.
9. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
10. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя, а за общинскиите терени:
а) Спечелилият търга за отдаване под наем на общински терен за поставяне на павилион съгласно одобрената схема е длъжен след подписване на договора за наем да подаде в Община Шумен заявление за издаване на разрешение за поставяне по реда на Глава II, Раздел ІІІ от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
б) Павилионът да е изработен от съвременни, трайни материали – стенни фасадни елементи с топлоизолация (термопанел), дограми (врати и витрини) от PVC или алуминий – максимално остъклени, плоски покриви с хидроизолация, цветове на съоръженията – бял, син и сив, с изключение на утвърдени цветове, наложени от фирмени изисквания.
За справки стая № 255а, тел. 054/857-659


17 септември 2019 г.

ОБЯВЯВА

І.ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на следните 6 /шест/ броя поземлени имоти, частна общинска собственост в местностите „ТАТАРСКИ МЕСТА“ и “НОВ ЕКАРИСАЖ“ по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Дибич, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.114.622 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Татарски места” с площ 759 кв.м., с АОС № 5285/2019 г ; с начална тръжна цена 2900.00 /две хиляди и деветстотин/ лева, депозит в размер на 850.00 /осемстотин и петдесет/ лева.
.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.114.623 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Татарски места” с площ 758 кв.м., с АОС № 5286/2019 г.; с начална тръжна цена 2900.00 /две хиляди и деветстотин/ лева, депозит в размер на 850.00 /осемстотин и петдесет/ лева.
3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.114.669 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Татарски места” с площ 691 кв.м., с АОС № 5287/2019 г.; с начална тръжна цена 2600.00 /две хиляди и шестстотин/ лева, депозит в размер на 700.00 /седемстотин/ лева.
4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.400.46 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Нов екарисаж” с площ 1024 кв.м., с АОС № 5288/2019 г.; с начална тръжна цена 3900.00 /три хиляди и деветстотин/ лева, депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.420.27 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Нов екарисаж” с площ 521 кв.м., с АОС № 5264/2019 г.; с начална тръжна цена 2000.00 /две хиляди/ лева, депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.
6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20938.420.194 по кадастралната карта на с.Дибич в местността “Нов екарисаж” с площ 1082 кв.м., с АОС № 5265/2019 г.; с начална тръжна цена  4200.00 /четири хиляди и двеста/ лева, депозит в размер на 1200.00 /хиляда и двеста/ лева.
ІІ. Търгът ще се проведе на 02.10.2019г. от 14.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 01.10.2019 г.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 6 на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 01.10.2019 4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 01.10.2019 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 09.10.2019 г. от 14.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


12 септември 2019 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните вещи:
1.1. Товарен автомобил ГАЗ 66, инвентарен № 11026, с начална тръжна цена 2000 лв., депозит за участие 600 лв., местонахождение гр. Шумен;
1.2. Товарен автомобил ТАПП УРАЛ – 375, инвентарен № 37839, с начална тръжна цена 2600 лв., депозит за участие 800 лв., местонахождение гр. Шумен;
1.3. Специален автомобил ЗИЛ 131 АРС-14, инвентарен № 37838, с начална тръжна цена 4250 лв., депозит за участие 1300 лв., местонахождение гр. Шумен;
1.4. Самоходно шаси, инвентарен № 7505, с начална тръжна цена 3480 лв., депозит за участие 1000 лв., местонахождение с. Илия Р. Блъсков;
1.5. Трактор Болгар ТК 82Н, инвентарен № 15004, с начална тръжна цена 980 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Коньовец;
1.6. Трактор Болгар Т54, верижен, инвентарен № 15009, с начална тръжна цена 900 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Струйно;
1.7. Самоходно шаси Т16, инвентарен № 17005, с начална тръжна цена 950 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Мадара;
1.8. Трактор Беларус ЮМЗ, инвентарен № 7504, с начална тръжна цена 900 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Дибич;
1.9. Трактор Болгар ТК 82Н, инвентарен № 11062, с начална тръжна цена 980 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Новосел;
1.10. Трактор Беларус ЮМЗ 6Л, инвентарен № 15007, с начална тръжна цена 900 лв., депозит за участие 300 лв., местонахождение с. Лозево.
2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11.00 ч. в зала 363 на Община Шумен.
3. Цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 257 на общината до 14:00 ч. на 26.09.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането й.
4. Депозитната вноска – съответно за всяка вещ по отделно се внася до 16.00ч. на 26.09.2019г. по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
6. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в цената на вещта по договора.
7. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 03.10.2019 г. от 11:00 часа в стая № 257 на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касите на Община Шумен (информационен център):
а) Тръжната документация се получава в стая № 257 на Общината до 14:00 ч. на 26.09.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 02.10.2019 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЕЩИТЕ:
8. Цените са без включен ДДС.
9. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за продажба, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответната вещ.
10.Оглед на вещите, обект на настоящия публичен търг с явно наддаване, може да се извършва след предварително съгласуване със служител на отдел „Управление на общинската собственост”, стая 257, тел. 054/857 669.
11. Разноските по извършване на нотариална заверка на договора са за сметка на купувача.
За справки стая № 257, тел. 054/857-669


12 септември 2019 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 2 бр. гаражи, всеки със ЗП 18 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.661.327 по кадастралната карта на гр. Шумен, целият с площ 1413 кв.м., съответстващ на част от УПИ I – „КЖС, гаражи и КОО“ в кв. 107 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5293/2019 г.
2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за един гараж – 3 000.00 лв. /три хиляди лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.09.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.10.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


12 септември 2019 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 4 бр. гаражи, от които 1 бр. със ЗП – 17 кв.м. и 3 бр. със ЗП – 17.60 кв.м., в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.662.219 по кадастралната карта на гр. Шумен, целият с площ 3531 кв.м., за който е отреден УПИ VI – „КЖС и гаражи“ в кв. 25 по действащия ПУП на гр. Шумен, с АОС № 5268/2019 г.
2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за правото на строеж, както следва:
– 2900.00 лв. /две хиляди и деветстотин лева/ за гараж със ЗП – 17 кв.м.;
– 3000.00 лв. /три хиляди лева/ за гараж със ЗП – 17.60 кв.м.;

• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 600.00 лв. /шестстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.09.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.10.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


12 септември 2019 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 7 бр. гаражи със ЗП 20.13 кв.м. за един гараж, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.70 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 1183 кв.м., съответстващ на част от УПИ I – „Жилищно строителство,
2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11:00 ч. в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена за един гараж – 2500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за един гараж до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник;
• Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.09.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
3. Спечелилият търга участник не може да сменя предназначението на обекта.
4. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
5. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.10.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


12 септември 2019 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.412 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1569 кв.м., съответстващ на УПИ II в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3100/2010 г.
2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 13 337.00 лв. /тринадесет хиляди триста тридесет и седем лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 3 000.00 лв. /три хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.09.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.10.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


12 септември 2019 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10176.501.411 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, с площ 1926 кв.м., съответстващ на УПИ I в кв. 5 по регулационния план на с. Васил Друмев, с АОС № 3099/2010 г.
2. Търгът ще се проведе на 27.09.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
• Начална тръжна цена – 16 371.00 лв. /шестнадесет хиляди триста седемдесет и един лева/ без ДДС;
• Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.;
• Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
• Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
• Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 26.09.2019 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
• Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /стая 204/ до 16:00 ч. на 26.09.2019 г.
3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 03.10.2019 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618


23 август 2019 г.

ОБЯВЯВА

І.ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на следните 11 /броя/ поземлени имоти, частна общинска собственост в местносттите „ПОД МАНАСТИРА“, „ СМЕСЕ“ и “САКАРКА“ в землището на гр. Шумен, по плана на новообразуваните имоти, с трайно предназначение на територията–„За земеделски труд и отдих” /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ :
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.142 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 492 кв.м., с АОС № 5206/2019 г.; с начална тръжна цена 2070.00 /две хиляди и седемдесет/ лева, депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.
1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.141 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 465 кв. м., АОС № 5217/2019 г.; с начална тръжна цена 2000.00 /две хиляди/ лева депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.
1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.140 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 632 кв. м., АОС № 5216/2019 г.; с начална тръжна цена 2660.00 /две хиляди шестстотин и шестдесет/ лева депозит в размер на 750.00 /седемстотин и петдесет/ лева.
1.4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.663.150 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “СМЕСЕ” с площ 32 кв. м., с АОС № 5263/2019 г.; с начална тръжна цена 1600.00 /хиляда и шестстотин/ лева, депозит в размер на 450.00 четиристотин и петдесет/ лева.
1.5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.160 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 300 кв. м., с АОС № 5282/2019 г.; с начална тръжна цена 1190.00/ хиляда сто и деветдесет/ лева, депозит в размер на 350.00 /триста и петдесет/ лева.
1.6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.685.161 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 814 кв. м., с АОС № 5280/2019г.; с начална тръжна цена 3220.00 /три хиляди двеста и двадесет/ лева, депозит в размер на 950.00 /деветстотин и петдесет/ лева.
1.7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.677.293 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 694 кв. м., с АОС № 5279/2019 г. с начална тръжна цена 2700.00 /две хиляди и седемстотин/ лева, депозит в размер на 800.00 /осемстотин/ лева.
1.8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.684.1113 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 832 кв. м., с АОС № 5290/2019 г. с начална тръжна цена 3500.00 /три хиляди и петстотин/ лева, депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
1.9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.684.1136 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “САКАРКА” с площ 884 кв. м., с АОС № 5291/2019 г.с начална тръжна цена 3700.00 /три хиляди и седемстотин/ лева, депозит в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.
1.10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.653.46 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 446 кв. м., с АОС № 5281/2019 г.с начална тръжна цена 1900.00 /хиляда и деветстотин/ лева, депозит в размер на 550.00 /петстотин и петдесет/ лева.
1.11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.649.146 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността “ПОД МАНАСТИРА” с площ 526 кв. м., АОС № 5207/2019 г.; с начална тръжна цена 2210.00 /две хиляди двеста и десет/ лева депозит в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.
ІІ. Търгът ще се проведе на 10.09.2019г. от 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен при следните тръжни условия за всеки един от имотите
1. Кандидатите за участие в търга следва да внесат размера на депозита посочен в точка 1 до 16:00 ч. на 09.09.2019 г.
2. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се плаща на каса № 6 на първия етаж на общината.
3. Тръжната документация се получава от стая 248 на общината, след представяне на документ удостоверяващ заплащането й до 14:00 ч. на 09.09.2019 4. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен до 16:00 ч. на 16.07.2019 г.
5.Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите данък придобиване на имущество и такса в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
ІІІ. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество, търгът ще се проведе повторно на 17.09.2019 г. от 11.00 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 658


19 август 2019 г.

О Б Я В Я В А

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
1.1. Помещение площ от 5.60 кв.м., гр. Шумен, Бул. „Славянски“ № 17, представляващо гише № 6, намиращо се на първи етаж в сградата на Община Шумен, финансова институция:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 765.00 лв. размер на депозита – 230.00 лв.
1.2. Помещение площ от 5.60 кв.м., гр. Шумен, Бул. „Славянски“ № 17, представляващо гише № 7, намиращо се на първи етаж в сградата на Община Шумен, финансова институция:
– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия месец – 765.00 лв.
– размер на депозита – 230.00 лв.
2. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 1 година.
3. Търгът ще се проведе на 03.09.2019 г. от 11.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
4. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася в касите на информационния център, Община Шумен, а тръжната документация се получава в стая № 257 на общината до 14:00 ч. на 02.09.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
5. Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
6. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 02.09.2019г.
7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 17.09.2019 г. от 11:00 часа в стая № 257 на Община Шумен при същите условия, таксата се внася в касите на Община Шумен (информационен център):
а) Тръжната документация се получава в стая № 257 на Общината до 14:00 ч. на 16.09.2019 г. след представяне на документ удостоверяващ заплащането и.
б) Депозитната вноска се внася до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 204 до 16:00 ч. на 16.09.2019 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
9. Цените са без включен ДДС.
10. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
11. Всички разрешения, съгласувания и формалности за пускане на имотите в експлоатация, са за сметка и на отговорност на наемателя.
За справки стая № 257, тел. 054/857-669


15 август 2019 г.

ОБЯВА

Община Шумен обявява продажба на движими вещи, които не са необходими за нуждите на общината по цени определени с експертна оценка на лицензиран оценител.


12 август 2019 г.

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП-пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 г. от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ по землища и имоти по опис в приложение №1, което е на разположение в 370 стая на Община Шумен.
Търгът ще се проведе на 11.09.2019 г. от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.
Депозит за участие в размер на 50 % от началната годишна тръжна цена за всички категории земя в съответното землище, за всеки имот поотделно се внася до 14:00 ч. на 10 септември 2019г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът се изчислява в стая № 370 на Общината.
Началната годишна тръжна цена за съответното землище за всички категории земи, e съгласно Решение № 997 от 31.01.2019 г. на Общински съвет – Шумен /приложение № 2/.
Тръжната документация с цена 20.00 лв. с вкл. ДДС за всяко землище поотделно се получава в стая 370 на Община Шумен, след като предварително е заплатена в каса № 6 на информационния център в Общината или по банков път IBAN: BG 85IABG74778400586700, BIC: IABGBGSF, код за плащане № 447000 при “Интернешънъл Асет Банк” АД, клон Шумен до 14.00 часа на 10.09.2019 г.
До участие в търга се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 16:00 ч. на 10.09.2019 г.
Оглед на имотите може да се извършва чрез кметовете и км. наместник на съответните населени места и гл.специалисти на кварталите в гр.Шумен по местонахождение на имотите.
Плащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник в касата на Информационния център в Общината или по следната банкова сметка: IBAN BG85IABG74778400586700, код за плащане № 444200, BIC: IABGBGSF, при “Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен.
При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 18 септември 2019 г. от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, като депозит за участие се внася в срок до 14:00 часа на 17.09.2019г., тръжна документация се получава в срок до 14:00 часа на 17.09.2019г., а заявления за участие се представят до 16:00 часа на 17.09.2019г.
За информация: тел. 054/ 857 710 и 054/ 857 717 в Община Шумен