20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 155 / 10.12.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Фелиция“ ООД ЕИК 127577917 със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Охрид“ № 5.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.” Васил Дяков” №15, ЕИК 200646934.

ОБЕКТ: “Производствена сграда с идентификатор № 83510.669.61.6 в Промишлена зона – гр. Шумен, външно ел. Захранване.

ОБЕКТ: Кабел 20 kV и преход от въздушно в кабелно захранване, УПИ IV-78, кв. 367-б по плана на гр. Шумен, с Разрешение за строеж № 225/ 17.10.2018г.

 • Асфалт по улица за леко натоварване – 10,00 м2
 • Зелени площи – 72,00 м2

ДЕПОЗИТ: 1 940,00 лв. ( Хиляда деветстотин и четирдесет лева )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 20.12.2018 г.

ЗАВЪРШВАНЕ: до 28.12.2018 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 154 / 10.12.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 2.

ОБЕКТ: Етап 23: “Разпределителен газопровод, захранващ ПИ 83510.60.205 по Кадастралната карта на гр. Шумен, газопроводни отклонения и връзка към газопровод на „Топлофикация Шумен“ в землището на гр. Шумен”, Разрешение за строеж № 254/ 21.11.2018г.

Разрешава се разкопаването на:

 • Асфалтова настилка – 152,28 м2
 • Зелени площи – 1012,22 м2
 • Сондаж – 88,50 м.

Обща дължина на „Етап 23“ – 1253 m.

ДЕПОЗИТ: 27 858, 40 лв. ( Двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и осем лв. и четирдесет ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 11.12.2018 г.

ЗАВЪРШВАНЕ: до 18.12.2018 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 153 / 06.12.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Георги Николаев Лазаров с адрес гр. Варна, ул. “Тодор Димов“ № 30.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ №66.

ОБЕКТ: “Уличен водопровод от полиетиленови тръби PE DN 110, РЕ100 РN 10 с дължина 129 м и сградно водопроводно отклонение за ПИ ид. № 83510.669.477“, УПИ  X-ПСД, кв. 367б, индустриална зона ул. “Строител“ с Разрешение за строеж № 158/ 14.08.2018г.

Разкопава се: по улица с ПИ идентификационен № 83510.669.117 до кръстовище и ул. “Строител“ № 5.

 • Асфалтова настилка тежко натоварване – 10,00 м2
 • Зелени площи – 116,00 м2

ДЕПОЗИТ: 2 820 лв. ( Две хиляди осемстотин и двадесет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 10.12.2018 г.

ЗАВЪРШВАНЕ: до 17.12.2018 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 152 / 30.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Ердухан К… Хюсеин с адрес: гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров“.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, с адрес гр. Шумен, пл. „Воин“ № 1.

ОБЕКТ: „В и К“ захранване на „Строеж на жилищна сграда“, УПИ ХVI-1263, кв. 91, идентификатор 83510.660.53 от КК на гр. Шумен, ул. “Стара Загора“ № 4. С Разрешително от „В и К – Шумен“ ООД  № 392/ 13.11.2018г.

Разрешава се разкопаване на ул. “Стара Загора“ пред № 4 за водопроводно отклонение.

 • Трошено-каменна настилка – 5,00 м2

ДЕПОЗИТ: 542,50 лв. ( Петстотин четирдесет и два лв. и петдесет ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 05.12.2018 г.

ЗАВЪРШВАНЕ: до 06.12.2018 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 151 / 28.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Плиска“ № 1.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, кв. „Разбойна“,ЕИК 835013079.

ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН от ТП Лиляна Димитрова до ТП Болница Портал“ гр.Шумен

Разкопавания по тротоарите на ул. „Св. Св. Кирил; и Методий“.

Разрешава се разкопаване на:

 • Зелени площи – 407 м2.
 • Обща дължина на трасето – 407м
 • Сондаж – 4 бр.

ДЕПОЗИТ: 20 350 лв. ( Двадесет хиляди и триста и петдесет лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 29.11.2018 г.

ЗАВЪРШВАНЕ: до 30.11.2018 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 150 / 27.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: ЕООД „Петър Петров – ДОСАКА“ ЕИК 127607520 със седалище и адрес на управление: гр. Шумен,кв. Дивдядово, ул. “Фридрих Енгелс“ № 26.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 66.

ОБЕКТ: „В и К“ захранване на „Жилище, Навес, Магазин за хранителни стоки“, УПИ V-1121, идентификатор 83510.681.195 от КК на гр. Шумен, ул. “Фридрих Енгелс“ № 26. С Разрешително от „В и К – Шумен“ ООД  № 390/ 12.11.2018г.

Разрешава се разкопаване на ул. “Фридрих Енгелс“ пред № 26 за водопроводно отклонение.

 • Асфалт по улица за тежко натоварване – 1,00 м2
 • Сондаж – 1 бр.

ДЕПОЗИТ: 90,00 лв. ( Деветдесет лева )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 04.12.2018 г.

ЗАВЪРШВАНЕ: до 05.12.2018 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 149 / 26.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “ХАРТЦВЕТ“ ЕИК 127585981 с адрес гр. Шумен, ул. “Дедеагач“ № 21.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТОНЕВИ-Т” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. ”Люлебургас” № 8, ЕИК 201943340.

ОБЕКТ: „Сградно канализационно отклонение за УПИ I- ПСД, кв. 574“ УПИ I- ПСД, кв. 574, идентификатор 83510.656.329 от КК на гр. Шумен, ул. “Бели Лом“ № 28, м-ст „Топхането“ с Разрешение за строеж № 132/ 16.07.2018г. и Становище от „В и К – Шумен“ № 841/07.06.2017г.

Разрешава се разкопаване на ул. “Бели Лом“ № 28 за канално отклонение.

 • Асфалт по улица за леко натоварване – 20,00 м2

ДЕПОЗИТ: 1000,00 лв. ( Хиляда лева )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 26.11.2018 г.

ЗАВЪРШВАНЕ: до 29.11.2018 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 148 / 22.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Кирил М… Халваджиев, с адрес гр. Шумен, ул. “Софийско шосе“ № 16.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул. ”Васил Дяков” №15, ЕИК 200646934.

ОБЕКТ: „Външно електро захранване на гараж“ УПИ I – „Жилищен комплекс, магазини и гаражи“, кв. 655 по плана на гр. Шумен, сграда с идентификатор 83510.662.16.19 по КК на гр. Шумен, ул. „Софийско шосе“ № 16, Разрешение за строеж № 233/ 23.10.2018г.

Разрешава се разкопаване на зелени площи и тротоарни настилки.

Разрешава се разкопаване на:

 • Асфалтова настилка – 7,00 м2
 • Зелени площи – 20,50 м2

ДЕПОЗИТ: 785,00 лв. ( Седемстотин осемдесет и пет лв. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 27.11.2018 г.

ЗАВЪРШВАНЕ: до 01.12.2018 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 147 / 22.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България” ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр. Русе, ул. “Църковна независимост“ № 18.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. ”Симеон Велики” № 9, ЕИК 127560686.

ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен –етап 1.

С Разрешение за строеж № 64/ 14.04.2016г. и Заповед РД-25-615/ 31.03.2016 г. за учредено право на преминаване и прокарване.

ДЕПОЗИТ: 8 440 лв. ( Осем хиляди четиристотин и четирдесет лв. и нула ст.))

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 24.11.2018 г.

ЗАВЪРШВАНЕ: до 03.12.2018 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 146 / 22.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Плиска“ № 1

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, кв. „Разбойна“,ЕИК 835013079.

ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН изв.Илчов баир-ВС 1300-ТП Ротонда“ гр.Шумен

Разкопавания по банкетите на пътя към Информационния център „Паметник 1300 години България“.

Разрешава се разкопаване на:

 • Зелени площи – 880 м2.

Обща дължина на трасето – 880м

ДЕПОЗИТ: 17 600 лв. ( Седемнадесет хиляди и шестстотин лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 23.11.2018 г.

ЗАВЪРШВАНЕ: до 30.11.2018 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 145 / 22.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: : „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Плиска“ № 1

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, кв. „Разбойна“,ЕИК 835013079

ОБЕКТ: „Ремонт на съществуваща кабелна линия СН от ТП „Хотел Мадара“ до ТП“Картинна галерия“, извод „Авг.Попов“

Разкопавания по тротоарите на ул. „Хр.Ботев“, пред х-л“Мадара“, ул.„В.Левски“, ул.“Ст.Караджа“, ул.“Сан Стефано“ и ул „Д.Войников“.

Разрешава се разкопаване на:

 • Бетонов тротоар – 22 м2.
 • Настилка тротоарни плочи– 275 м2
 • 3 броя сондажи – 24м

Обща дължина на трасето – 265м

ДЕПОЗИТ: 15 950 лв. ( Петнадесет хиляди деветстотин и петдесет лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 23.11.2018 г.

ЗАВЪРШВАНЕ: до 30.11.2018 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 144 / 22.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Плиска“ № 1

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, кв. „Разбойна“,ЕИК 835013079.

ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН между ТП Тракия 5 и ТП Тракия 6 – гр. Шумен“

Разкопавания по ул. „ Лозенград“.

Разрешава се разкопаване на:

 • Зелени площи – 71м2
 • Тротоарна настилка – 3,00 м2 – сондаж под тротоара (без разкопавания на тротоарната настилка)
 • Паважна настилка – 68,00 м2
 • Сондажи – 13м

Обща дължина на трасето – 155м

ДЕПОЗИТ: 3380 лв. ( Три хиляди триста и осемдесет лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 23.11.2018 г.

ЗАВЪРШВАНЕ: до 30.11.2018 г.


20 декември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 143 / 21.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Табак Маркет“ АД, с ЕИК 175127176, с адрес гр. София, р-н Възраждане, ул. “Княз Борис I“ № 161.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.” Васил Дяков” №15.
ОБЕКТ: Направа на кабелно захранване НН – „Павилион с площ 12 кв.м за извършване на търговска дейност“, площад Оборище (градинката на ул. „Цар Освободител“), гр. Шумен, Разрешение за поставяне № 21/ 08.05.2018г.
Разрешава се разкопаване на зелени площи и тротоарни настилки.
Разрешава се разкопаване на:

Тротоарна настилка (плочи) – 3,00 м2
Зелени площи – 4,00 м2

Пресичането на асфалтовата настилка да се изпълни със сондаж.
ДЕПОЗИТ: 230,00 лв. ( Двеста и тридесет лв. )
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 23.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 28.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 90 / 04.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 2 представлявано от управителя Тихомир А… Нацков и технически ръководител Енчо Г…

ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 22- Етап V. Разрешение за строеж № 151/ 02.08.2018г.
Разрешава се разкопаването на:
– Асфалтова настилка – 974.20 м2
– Тротоарни настилки – 243,30м2
– Зелени площи – 95,90 м2
– Паважна настилка – 8,70 м2
– Бетонова настилка – 22,50 м2

ДЕПОЗИТ: 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 05.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 05.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 91 / 09.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Георги Н… Георгиев с адрес гр. Шумен, ул. “Асен Златаров“ № 15.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Георги Н… Георгиев с адрес гр. Шумен, ул. “Асен Златаров“ № 15, в качеството му на домоуправител

ОБЕКТ: Ремонт на сградно канално отклонение ул. “Асен Златаров“ № 15, вх.2
Разкопава се:
– Тротоарна настилка – 6,00 м2

ДЕПОЗИТ: 300 лв. (Триста лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 10.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 20.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 92 / 05.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр. Русе, ул. “Църковна независимост“ № 18-партер с управител Свилен Р… Максимов.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, Бул. ”Симеон Велики” № 9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х.. Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Й… Иванов.

ОБЕКТ: Изграждане на трасе от шахта на БТК към сграда на ул.“П.Волов“ 16.
Разрешава се разкопаване на:
Тротоарни настилки – 2,0 кв.м2

ДЕПОЗИТ: 40лв. (Четиридесет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 08.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 12.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 93 / 10.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „МИМ 7“ ООД, ЕИК 204010759 с адрес гр. Шумен, бул. “Велики Преслав“ № 60.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОП „СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО“, ЕИК 0009317210536, с адрес гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 81, ет. 5,с управител Недко С.. Салабашев.

ОБЕКТ: „Жилищна сграда със 7бр. апартамента, 4бр. ателиета, 1бр. студио, 1бр. магазин и подземен гараж“, УПИ ХХ-7422, кв.484 по плана на гр. Шумен, идентификатор 83510.672.38 по КК на гр. Шумен, ул. „Вл. въстание“ № 49, с Разрешение за строеж № 73/ 18.05.2018г. и Разрешително от „В и К – Шумен“ ООД № 379/ 11.09.2018г.
По повод включване на водопроводно и канално отклонение на ул. “Вл. въстание” № 49.
Разрешава се разкопаване на ул. “Владайско въстание“ № 49, за включване на водопроводно и канално отклонение.
Разкопава се:
– Асфалт по улица за леко натоварване –22,5 м2.
– Тротоарна настилка – 4,00 м2

ДЕПОЗИТ: 1 325 лв. ( Хиляда триста двадесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 12.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 19.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 94 / 10.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „МИМ 7“ ООД, ЕИК 204010759 с адрес гр. Шумен, бул. “Велики Преслав“ № 60.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „УРБАН ЕЛЕКТРИК“ ЕООД, ЕИК 201433615 с адрес гр. Шумен, ул.“Цар Иван Александър“ №81, представлявано от Димитър С.. Ковчазов.

ОБЕКТ: „Монтиране на нов МТТ, кабелно захранване и полагане на кабел СрН 12/20 kV за захранване на ПИ 83510.665.197“, бул. „С.Велики“ № 6, с Разрешение за строеж № 182/ 31.08.2018г. По повод монтиране на нов МТТ, кабелно захранване и полагане на кабел СрН 12/20 kV за захранване на ПИ 83510.665.197“, бул. „С.Велики“ № 6
Разкопава се:
– Зелени площи –120 м2.

ДЕПОЗИТ: 2 400 лв. ( Две хиляди и четиристотин лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 15.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 25.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 95/ 09.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Мармет” АД, с ЕИК 204566784, с адрес гр.София, ул. “А.П.Чехов“ № 24.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Мармет” АД, с ЕИК 204566784, с адрес гр.София, ул. “А.П.Чехов“ № 24.

ОБЕКТ: „Оптично кабелно захранване на БТК ул.“Подуево№7“ ул.“Подуево“ №7, кв.Дивдядово, гр.Шумен. Разрешение за строеж № 136/ 23.07.2018г.
Трасето започва от съществуваща кабелна шахта 612-III-10-74 от канална кабелна мрежа на БТК ЕАД, разположена на бул.“ В.Преслав“ и стига по тротоарна мрежа на ул.“Млада гвардия“ и ул.“Й.Николова“ до адреса ул.“Подуево№7“
-Тротоарни настилки – 450,00м2

ДЕПОЗИТ: 22 500 лв. ( Двадесет и две хиляди и петстотин лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 15.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 15.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 96 / 09.10.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Георги Н… Лазаров ЕГН…..с адрес гр. Варна, ул. “Тодор Димов“ № 30.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ №66, с управител инж. Данко Д…

ОБЕКТ: “Уличен водопровод от полиетиленови тръби PE DN 110, РЕ100 РN 10 с дължина 129м и сградно водопроводно отклонение за ПИ ид.№83510.669.477“ , УПИ X-ПСД, кв.367б, индустриална зона ул.“Строител“ с Разрешение за строеж № 158/ 14.08.2018г.
Разкопава се: ул.“Строител“ до №5.
– Асфалтова настилка тежко натоварване – 10,00 м2
– Зелени площи – 116,00 м2

ДЕПОЗИТ: 2 820 лв. ( Две хиляди осемстотин и двадесет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 22.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 31.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 97 / 11.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Владимир … Вичев ЕГН ………. с адрес гр. Шумен, ул. “Добри Войников“ № 2.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ №66, с управител инж. Данко Д..

ОБЕКТ: “Уличена канализация по ул.»Народни будители» от осова точка 6354 до осова точка 6351А, в имот с ид.№83510.673.314“ с Разрешение за строеж № 179/ 31.08.2018г.
Разкопава се: ул.“ Народни будители “ от осова точка 6354 до осова точка 6351А
– Трошенокаменна улична настилка – 123,00 м2

ДЕПОЗИТ: 4 305 лв. ( Четири хиляди триста и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 12.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 31.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 98 / 12.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Кирил Б… Стоянов ЕГН ………. с адрес гр. Шумен, ул. “Лозенград“ № 3.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, ул. „Петър Парчевич“ №18, с управител Стоян Л…

ОБЕКТ: “Външно Ел захранване към жилищна сграда ПИ 83510.650.693“ по ул.»Северна» с Разрешение за строеж № 176/ 27.08.2018г.
Разкопава се: ул.“ Северна “ до №6
– Тротоарна настилка – 23,41 м2
– Зелени площи – 10,00 м2

ДЕПОЗИТ: 1 370,50 лв. ( Хиляда триста и седемдесет лв. и петдесет ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 17.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 24.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 99 / 12.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Плиска“ № 1.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, кв. „Разбойна“,ЕИК 835013079 представлявано от Таню Г… Танев.

ОБЕКТ: „Ремонт на съществуваща кабелна линия СН от ТП „Хотел Мадара“ до ТП“Картинна галерия“, извод „Авг.Попов“
Разкопавания по тротоарите на ул. „Хр.Ботев“, пред х-л“Мадара“, ул.„В.Левски“, ул.“Ст.Караджа“, ул.“Сан Стефано“ и ул „Д.Войников“.
Разрешава се разкопаване на:
– Бетонов тротоа – 22 м2.
– Настилка тротоарни плочи– 275 м2
– 3 броя сондажи – 24м

ДЕПОЗИТ: 15 950 лв. ( Петнадесет хиляди деветстотин и петдесет лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 22.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 31.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 100 / 12.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: СИАТРЕЙД ООД ЕИК 202413957 с адрес гр. Шумен, ул. “Индустриална“ № 23.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПС ЕЛЕКТРИК» ООД ЕИК BG020918914, с адрес бул.“Мадара“ №12 гр.Шумен, с управител Божидар М…

ОБЕКТ: “Външно Ел захранване с дължина 280м за комплексна сграда «Артемида УПИ XVIII кв.449А с Разрешение за строеж № 126/ 10.07.2018г.
«Локално платно с паркинг на бул.»Ришки проход и изместване на Ел съоръжения на Енерго-про мрежи» с Разрешение за строеж № 189/ 06.10.2017г
Разкопават се по ул.“ Шуменска комуна“ и бул.“Ришки проход“
– Асфалтови настилки тежко движение – 25,00 м2
– Тротоарна настилка – 94,50 м2
– Зелени площи – 17,50 м2
– 2 броя сондажи – 12м

ДЕПОЗИТ: 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 15.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 24.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 101 / 12.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Неждет И… Хасанов ЕГН ………. с адрес гр. Шумен, ул. “Неофит Рилски“ № 6.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, ул. „Петър Парчевич“ №18, с управител Стоян Л…

ОБЕКТ: В и К захранване на «Еднофамилна жилищна сграда на два етажа УПИ VIII-355, кв.118“ ул.“Отец Паисий“ №13 с Разрешение за строеж № 31/ 07.03.2015г.
Разкопава се: ул.“ Отец Паисий“ №13
– Тротоарна настилка – 11,50 м2
– Асфалтова настилка леко движение – 4,50 м2

ДЕПОЗИТ: 300,00 лв. ( Триста лв. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 15.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 16.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 102 / 17.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр. Русе, ул. “Църковна независимост“ № 18-партер с управител Свилен Р… Максимов

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, Бул. ”Симеон Велики” № 9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х… Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Й… Иванов.

ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждитена „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен –етап 2. С Разрешение за строеж № 64/ 14.04.2016г. и Заповед РД-25-1651/ 04.08.2016г. за учредено право на преминаване и прокарване.
1.Участък 1: от съществуваща шахта 2.101 на бул.“Плиска“ и ул.“Хан Аспарух“, отклонение към блока на бул.“Плиска“ №12, изкоп в тротоар 1л.м. и в зелено с дължина 32 м.
Обща дължина на трасето 33 м.
Разрешава се разкопаване на:
Тротоарни настилки – 0.40 кв.м2
Зелени площи – 12.80 м2

ДЕПОЗИТ: 276 лв. ( Двеста седемдесет и шест лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 18.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 31.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 103 / 18.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: : “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр. Русе, ул. “Църковна независимост“ № 18-партер с управител Свилен Р… Максимов.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, Бул. ”Симеон Велики” № 9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х… Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Й… Иванов.

ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен –етап 1.
С Разрешение за строеж № 64/ 14.04.2016г. и Заповед РД-25-1651/ 04.08.2016г. за учредено право на преминаване и прокарване.

ДЕПОЗИТ: 808 лв. ( осемстотин и осем лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 22.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 16.11.2018 г.
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 104 / 17.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Христо Г… Гичев с адрес гр. Шумен, бул. “Велики Преслав“ № 30.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Христо Г… Гичев с адрес гр. Шумен, бул. “Велики Преслав“ № 30.

ОБЕКТ: Ремонт на фасадата на собствен имот ул»Хан Крум» №1 – подмяна на 17 м2 тротоарна настилка пред имота със собствени сили и средства на инвеститора

ДЕПОЗИТ: БЕЗ ДЕПОЗИТ

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 18.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 31.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 105 / 17.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Плиска“ № 1.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, кв. „Разбойна“,ЕИК 835013079 представлявано от Таню Г… Танев.

ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН изв.Илчов баир-ВС 1300-ТП Ротонда“ гр.Шумен
Разкопавания по банкетите на пътя към Информационния център „Паметник 1300 години България“.
Разрешава се разкопаване на:
– Зелени площи – 880 м2.

ДЕПОЗИТ: 17 600 лв. ( Седемнадесет хиляди и шестстотин лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 25.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 31.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 107 / 22.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: ОБЩИНА ШУМЕН, с ЕИК 000931721, с адрес гр. Шумен, бул. “Славянски“ № 17.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Консорциум Модерна светлина” ДЗЗД, ЕИК 177270397, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. ”Гоце Делчев” № 24, представлявано от Огнян Д..– управител.

ОБЕКТ: „Реконструкция и модернизация на улично осветление в гр. Шумен и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР“ – етап I-ви.
– Общински път SHU 1180..(I-2, п.к. Панайот Волов – Шумен) – V-ти км – Шумен – кв. Дивдядово – (I-7) в участъка от път I-2 Русе-Варна до табелата за вход на гр. Шумен;

ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 23.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 05.01.2019 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 108 / 22.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 2 представлявано от управителя Тихомир А.. Нацков и технически ръководител Енчо Г…

ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 22- Етап IV. Разрешение за строеж № 151/ 02.08.2018г.
Разрешава се разкопаването на:
– Асфалтова настилка – 291,10 м2
– Тротоарни настилки – 86,20м2
– Зелени площи – 86,80 м2
– Паважна настилка – 8,28 м2

ДЕПОЗИТ: 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 22.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 31.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 109 / 23.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Стоян С… Маринов с адрес гр. Шумен, ул. “Софийско шосе“ № 12.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АПАРЕЛ – ШУМЕН“ ООД, ЕИК 200009137, с адрес гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов“ № 8, вх. А, ет. 5, ап. 21 с управител Петър А… Атанасов.

ОБЕКТ: „В и К“ захранване на „Жилищна сграда-двуфамилна на три етажа“ УПИ IV-452, кв.458а ул. “Владайско въстание“ № 197 с Разрешение за строеж № 126/ 14.07.2016г.
Разрешава се разкопаване на: ул. “Владайско въстание“ № 197.
– Паважна настилка – 19,00 м2

ДЕПОЗИТ: 665,00 лв. ( Шестотин шестдесет и пет лв. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 24.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 31.10.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 110 / 26 .10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Плиска“ № 1.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, кв. „Разбойна“,ЕИК 835013079 представлявано от Таню Г… Танев.

ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН между ТП Тракия 5 и ТП Тракия 6 – гр. Шумен“
Разкопавания по ул. „ Лозенград“.
Разрешава се разкопаване на:
– Зелени площи – 71м2
– Тротоарна настилка – 3,00 м2 – сондаж под тротоара (без разкопавания на тротоарната настилка)
– Паважна настилка – 68,00 м2
– Сондажи – 13м

ДЕПОЗИТ: 3380 лв. ( Три хиляди триста и осемдесет лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 30.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 10.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 111 / 30.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Христо Г… Гичев ЕГН……..с адрес гр. Шумен, бул. “Велики Преслав“ № 30.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Христо Г… Гичев ЕГН ……… с адрес гр. Шумен, бул. “Велики Преслав“ № 30.

ОБЕКТ: Ремонт на фасадата на собствен имот ул. “Хан Крум“ №1 – подмяна на 17 м2 тротоарна настилка пред имота със собствени сили и средства на инвеститора
Разкопава се: ул. “Хан Крум“ №1
– Тротоарна настилка – 17 м2

ДЕПОЗИТ: БЕЗ ДЕПОЗИТ

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 01.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 15.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 112 / 30.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 2 представлявано от управителя Тихомир А… Нацков и технически ръководител Енчо Г…

ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 22- Етап V. Разрешение за строеж № 151/ 02.08.2018г.
Разрешава се разкопаването на:
– Асфалтова настилка – 974.20 м2
– Тротоарни настилки – 243,30м2
– Зелени площи – 95,90 м2
– Паважна настилка – 8,70 м2
– Бетонова настилка – 22,50 м2

ДЕПОЗИТ: 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 06.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 30.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 113 / 30.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Мартин Р… Кралев, с ЕГН ………., с адрес гр. Шумен, бул. “Преслав“ № 80.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй“ ЕООД, ЕИК 127612001, с адрес гр. Шумен, ул. „Ген. Радецки“ № 55, с представител Ниязи А… Ахмед.

ОБЕКТ: “Еднофамилна жилищна сграда” УПИ IV – 572, кв.104, с идентификатор № 83510.680.572 от КК на гр. Шумен, ул. „Гаврил Георгиев“ № 22 „Б“ кв. Дивдядово гр. Шумен, с Разрешение за строеж № 243/ 08.12.2017г. и Становище от „В и К“ № 573/ 25.07.2017г. По повод включване на канално отклонение на ул. “Гаврил Георгиев” № 22 „Б“.
Разрешава се разкопаване на ул. “Гаврил Георгиев“, за включване на канално отклонение.
Разкопава се:
– Паважни улични настилки (макадам) – 17,00 м2

ДЕПОЗИТ: 595 лв. ( Петстотин деветдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 31.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 01.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 114 / 31.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Плиска“ № 1.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, кв. „Разбойна“,ЕИК 835013079 представлявано от Таню Г… Танев.

ОБЕКТ: Разкопавания по тротоарите на ул. „Хр.Ботев“, пред х-л“Мадара“, ул.„В.Левски“, ул.“Ст.Караджа“, ул.“Сан Стефано“ и ул „Д.Войников“.
Разрешава се разкопаване на:
– Бетонов тротоа – 22 м2.
– Настилка тротоарни плочи– 275 м2
– 3 броя сондажи – 24м

ДЕПОЗИТ: 15 950 лв. ( Петнадесет хиляди деветстотин и петдесет лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 01.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 10.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 115 / 31.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Плиска“ № 1.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, кв. „Разбойна“,ЕИК 835013079 представлявано от Таню Г… Танев.

ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН изв.Илчов баир-ВС 1300-ТП Ротонда“ гр.Шумен
Разкопавания по банкетите на пътя към Информационния център „Паметник 1300 години България“.
Разрешава се разкопаване на:
– Зелени площи – 880 м2.

ДЕПОЗИТ: 17 600 лв. ( Седемнадесет хиляди и шестстотин лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 01.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 10.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 116 / 31.10.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Гранд Билдстрой” ЕООД, с ЕИК 203569788, с адрес гр. Шумен, ул. “Съединение“ № 68.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КРАСБИЛД“, ЕИК 204727294, с адрес гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 2, с представител Красимир Минев.

ОБЕКТ: “Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж” УПИ V – 546, кв.23, с идентификатор № 83510.662.232 от КК на гр. Шумен, ул. „Д-р Петър Берон“ № 19 гр. Шумен, с Разрешение за строеж № 32/ 14.03.2018г. и Становище от „В и К“ № 1930/ 31.12.2017г.
По повод включване на водопроводно отклонение на ул. „Д-р Петър Берон“ № 19.
Разрешава се разкопаване на ул. „Д-р Петър Берон“ № 19, за включване на водопроводно отклонение.
Разкопава се:
– Асфалт по улица за леко натоварване – 7,00 м2
– Тротоарна настилка – 3,00 м2

ДЕПОЗИТ: 500 лв. ( Петстотин лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 03.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 04.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 117 / 01.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Ерол Салиев Мустафов, с адрес гр. Шумен, ул. “Гоце Делчев“ № 6.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Ерол Салиев Мустафов, с адрес гр. Шумен, ул. “Гоце Делчев“ № 6.

ОБЕКТ: Ремонт хоризонтална канализация на ул. „Родопи“ № 22, вх. 3 гр. Шумен, съгласувано с „В и К – Шумен“ служебна бележка № 1623/ 31.10.2018г.
Разрешава се разкопаване пред вх. № 3 на ул. “Родопи“ № 22.
Разкопава се:
– Тротоарна настилка – 3м2

ДЕПОЗИТ: 150лв. ( Сто и петдесет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 02.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 06.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 118 / 06.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 2 представлявано от управителя Тихомир А… Нацков и технически ръководител Енчо Г…

ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 22- Етап VI-1. Разрешение за строеж № 151/ 02.08.2018г.
Разрешава се разкопаването на:
– Асфалтова настилка – 506.90 м2
– Тротоарни настилки – 51,70м2
– Зелени площи – 104,60 м2
– Бетонова настилка – 4,00 м2

ДЕПОЗИТ: 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 07.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 17.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 119 / 06.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Плиска“ № 1.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, кв. „Разбойна“,ЕИК 835013079 представлявано от Таню Г… Танев.

ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН от ТП Лиляна Димитрова до ТП Болница Портал“ гр.Шумен
Разкопавания по тротоарите на ул. „Св. Св. Кирил; и Методий“.
Разрешава се разкопаване на:
– Зелени площи – 407 м2.
Обща дължина на трасето – 407м
Сондаж – 4 бр.

ДЕПОЗИТ: 20 350 лв. ( Двадесет хиляди и триста и петдесет лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 12.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 19.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 120 / 05.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Нели И… Казакова с адрес гр. Шумен, ул. “Васил Априлов“ № 84.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ” АД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. ”Ал. Константинов” № 8, ЕИК 1270001597 представлявано от инж. Димо Д… – управител.

ОБЕКТ: „В и К“ захранване на „Многофамилна жилищна сграда с изби и гаражи“ УПИ ХХ-6532, кв.53, идентификатор 83510.659.144 от КК на гр. Шумен, ул. “Шуменска крепост“ № 13 с Разрешение за строеж № 185/ 02.10.2017г.
Разрешава се разкопаване на ул. “Шуменска крепост“ № 13 за водопроводно отклонение.
– Асфалт по улица за леко натоварване – 2,00 м2
– Тротоарна настилка – 2,00 м2

ДЕПОЗИТ: 200,00 лв. ( Двеста лева )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 06.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 09.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 121 / 06.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 2 представлявано от управителя Тихомир А… Нацков и технически ръководител Енчо Г….

ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 22- Етап VI-2. Разрешение за строеж № 151/ 02.08.2018г.
Разрешава се разкопаването на:
– Асфалтова настилка – 57,30 м2
– Тротоарни настилки – 40,90м2
– Зелени площи – 365,50 м2

ДЕПОЗИТ: 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 07.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 17.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 122 / 06.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 2 представлявано от управителя Тихомир А… Нацков и технически ръководител Енчо Г…

ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 22- Етап VI-1. Разрешение за строеж № 151/ 02.08.2018г.
Разрешава се разкопаването на:
– Асфалтова настилка – 36,50 м2
– Тротоарни настилки – 2,30м2

ДЕПОЗИТ: 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 07.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 11.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 123 / 07.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Стефан Т… Стефанов с адрес гр. Шумен, ул. “Кишинев“ № 7.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПЪТИЩА“ АД, ЕИК 837035366, с адрес гр. Шумен, ул. „Паламара“ № 3, офис 2 с управител инж. Георги С… Григоров.

ОБЕКТ: “Пристройка и надстройка на съществуваща сграда” УПИ IV – 5131, кв.309, гр. Шумен, ул. „Христо Генчев“ № 46, с допълнение на Разрешение за строеж № 474/ 23.11.2007г. и Становище от „В и К“ № 1557/ 23.08.2007г.
По повод включване на канално отклонение на ул. “Христо Генчев” № 46.
Разрешава се разкопаване по ул. “ Христо Генчев“ пред № 46, за включване на канално отклонение.
Разкопава се:
– Асфалт по улица за леко натоварване – 5,00 м2
– Тротоарни площи – 4,00 м2

ДЕПОЗИТ: 450 лв. ( Четиристотин и петдесет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 09.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 12.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 124 / 08.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 2 представлявано от управителя Тихомир А… Нацков и технически ръководител Енчо Г…

ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 22- Етап VI-1. Разрешение за строеж № 151/ 02.08.2018г.
Разрешава се разкопаването на:
– Асфалтова настилка – 36,50 м2
– Тротоарни настилки – 2,30м2

ДЕПОЗИТ: 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 07.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 11.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 125 / 09.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Самер В… Нутфи с адрес гр. Шумен, ул. “Ген. Драгомиров“ № 40.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ШЕРИ И ШЕРИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. ”Република” № 1, ЕИК 202528258 представлявано от Ведат Н… Феим.

ОБЕКТ: „В и К“ захранване на „Жилищна сграда на два етажа“ УПИ V-1416, кв.566-а, идентификатор 83510.658.518 от КК на гр. Шумен, ул. “Ген Радецки“ № 17 с Разрешение за строеж № 68/ 14.05.2018г. и Становище от “В и К“ № 409/ 13.03.2018г.
Разрешава се разкопаване по ул. “Ген. Радецки“ пред № 17.
– Трошено-каменна настилка – 3,50 м2

ДЕПОЗИТ: 112,00 лв. ( Сто и дванадесет лева )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 12.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 16.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 126 / 12.114.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Плиска“ № 1.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, кв. „Разбойна“,ЕИК 835013079 представлявано от Таню Г… Танев.

ОБЕКТ: Подмяна КЛ СрН между ТП Тракия 5 и ТП Тракия 6 – гр. Шумен“
Разкопавания по ул. „ Лозенград“.
Разрешава се разкопаване на:
– Зелени площи – 71м2
– Тротоарна настилка – 3,00 м2 – сондаж под тротоара (без разкопавания на тротоарната настилка)
– Паважна настилка – 68,00 м2

ДЕПОЗИТ: 3380 лв. ( Три хиляди триста и осемдесет лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 12.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 22.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 127 / 12.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Плиска“ № 1.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, кв. „Разбойна“,ЕИК 835013079 представлявано от Таню Г… Танев.

ОБЕКТ: „Ремонт на съществуваща кабелна линия СН от ТП „Хотел Мадара“ до ТП“Картинна галерия“, извод „Авг.Попов“
Разкопавания по тротоарите на ул. „Хр.Ботев“, пред х-л“Мадара“, ул.„В.Левски“, ул.“Ст.Караджа“, ул.“Сан Стефано“ и ул „Д.Войников“.
Разрешава се разкопаване на:
– Бетонов тротоа – 22 м2.
– Настилка тротоарни плочи– 275 м2

ДЕПОЗИТ: 15 950 лв. ( Петнадесет хиляди деветстотин и петдесет лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 12.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 18.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 128 / 12.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Плиска“ № 1.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, кв. „Разбойна“,ЕИК 835013079 представлявано от Таню Г… Танев.

ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН изв.Илчов баир-ВС 1300-ТП Ротонда“ гр.Шумен
Разкопавания по банкетите на пътя към Информационния център „Паметник 1300 години България“.
Разрешава се разкопаване на:
– Зелени площи – 880 м2.

ДЕПОЗИТ: 17 600 лв. ( Седемнадесет хиляди и шестстотин лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 12.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 22.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 129 / 12.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 2 представлявано от управителя Тихомир А… Нацков и технически ръководител Енчо Г…

ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 22- Етап VI-3. Разрешение за строеж № 151/ 02.08.2018г.
Разрешава се разкопаването на:
– Асфалтова настилка – 105,90 м2
– Тротоарни настилки – 4,50м2

ДЕПОЗИТ: 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 14.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 23.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 130 / 12.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Мануела М…. Иванова, с адрес гр. Шумен, ул. “Алеко Константинов“ № 11.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БИЛД“ ЕООД, ЕИК 127527661, с адрес гр. Шумен, ул. „Симеон Велики“ № 67,с управител Розалин С….

ОБЕКТ: „Преустройство на три броя гаражи в магазин за промишлени стоки“, УПИ II-„ЖК, магазини и гаражи“, кв.146 по плана на гр. Шумен, самостоятелни обекти с идентификатори 83510.661.351.1, 83510.661.351.2 и 83510.661.351.2 по КК на гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 33, с Разрешение за строеж № 192/ 13.09.2018г., Становище от „В и К – Шумен“ ООД № 489/ 26.03.2018г. и Становище за ВОБД № 372000-20856/ 23.10.2018г. съгласуван в Община Шумен на 09.11.2018г.По повод включване на водопроводно и канално отклонение на ул. “Цар Освободител” № 33.
Разрешава се разкопаване по ул. “Цар Освободител“ пред № 33.
Разкопава се:
– Асфалт по улица за леко натоварване –5,50 м2.
– Тротоарна настилка – 8,00 м2
– Зелени площи – 8,00 м2

ДЕПОЗИТ: 835,00 лв. ( Осемстотин тридесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 14.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 19.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 131 / 13.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Храм„Свети три светители“ с ЕИК 127059579, адрес: гр. Шумен, ул. ”Климент Охридски” № 2.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КРАСБИВАЛ“ ООД, ЕИК BG131382104, с адрес гр. София, ж. к. Дружба 2, бл. 209, вх. В, с управител Стоян Б… Стоянов.

ОБЕКТ: „В и К“ захранване на „Източноправославен храм „Св. Райко Шуменски“ с обсл. сгради“ УПИ V, кв.352 г, кв. Тракия, гр. Шумен. По повод включване на водопроводно и канално отклонение в западната част на ул. “Тракия”.
Разкопава се:
– Асфалтова настилка от лек тип – 10,00 м2

ДЕПОЗИТ: 500 лв. ( Петстотин лв.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 21.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 23.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 132 / 14.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 2 представлявано от управителя Тихомир А… Нацков и технически ръководител Енчо Г…

ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 22- Етап VI-4. Разрешение за строеж № 151/ 02.08.2018г.
Разрешава се разкопаването на:
– Асфалтова настилка – 19,20 м2
– Тротоарни настилки – 7,90м2

ДЕПОЗИТ: 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 15.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 25.11.2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 133 / 14.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 2 представлявано от управителя Тихомир А.. Нацков и технически ръководител Енчо Г…

ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 22- Етап VI-2. Разрешение за строеж № 151/ 02.08.2018г.
Разрешава се разкопаването на:
– Асфалтова настилка – 57,30 м2
– Тротоарни настилки – 40,90м2
– Зелени площи – 365,50 м2

ДЕПОЗИТ: 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 18.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 27.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 134 / 14.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 2 представлявано от управителя Тихомир А… Нацков и технически ръководител Енчо Г…

ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 22- Етап VI-1. Разрешение за строеж № 151/ 02.08.2018г.
Разрешава се разкопаването на:
– Асфалтова настилка – 506.90 м2
– Тротоарни настилки – 51,70м2
– Зелени площи – 104,60 м2
– Бетонова настилка – 4,00 м2

ДЕПОЗИТ: 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 18.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 27.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 135 / 14.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България” ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр. Русе, ул. “Църковна независимост“ № 18-партер.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, Бул. ”Симеон Велики” № 9, ЕИК 127560686.

ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен –етап 1.
С Разрешение за строеж № 64/ 14.04.2016г. и Заповед РД-25-615/ 31.03.2016 г. за учредено право на преминаване и прокарване.

ДЕПОЗИТ: 8 440 лв. ( Осем хиляди четиристотин и четирдесет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 17.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 23.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 136 / 16.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ №2.

ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 22-VI-5. Разрешение за строеж № 151/ 02.08.2018г.
Разрешава се разкопаването на:
– Асфалтова настилка – 98,40 м2
– Тротоарни настилки – 2,80м2

ДЕПОЗИТ: 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 20.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 30.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 137 / 16.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр. Русе, ул. “Църковна независимост“ № 18-партер.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. ”Симеон Велики” № 9, ЕИК 127560686.

ОБЕКТ: За изграждане на кабелни шахти и трасе на защитна тръба с оптичен кабел в следния участък:
1. На ул. „Васил Априлов“ на ъгъла с ул. „Ружа Тенева – Северина“, изграждане на комуникационна шахта върху наша канална мрежа и излаз за защитна тръба, 2 кв. метра в тротоар – плочки.
Обща дължина на трасето 2 м.
Разрешава се разкопаване на:
– Тротоари – 2,00 м2

ДЕПОЗИТ: 100 лв. ( Сто лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 20.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 22.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 138/ 16.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Теленор България” ЕАД, с ЕИК 130460283, с адрес гр. София, ж.к. „Младост“ № 4, Бизнес парк София, сграда 6, с упълномощен представител “Мармет” АД, с ЕИК 204566784, с адрес гр. София, ул. “Антон Чехов“ № 24

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Мармет” АД, с ЕИК 204566784, с адрес гр.София, ул. “Антон Чехов“ № 24.

ОБЕКТ: „Оптично кабелно захранване на Базова станция 4477, гр. Шумен, ул. “Владайско въстание“ № 109 на „Теленор България“ ЕАД от действаща кабелна линия в съществуваща тръбна линия и в нов изкоп. С Разрешение за строеж № 87/ 07.06.2018г.
Обща дължина на трасето 18 м.
– Тротоарни настилки– 14,00 м2
– Зелени площи – 4,00 м2

ДЕПОЗИТ: 780 лв. ( Седемстотин и осемдесет лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 19.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 24.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 139/ 16.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Теленор България” ЕАД, с ЕИК 130460283, с адрес гр. София, ж.к. „Младост“ № 4, Бизнес парк София, сграда 6, с упълномощен представител “Мармет” АД, с ЕИК 204566784, с адрес гр. София, ул. “Антон Чехов“ № 24.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Мармет” АД, с ЕИК 204566784, с адрес гр. София, ул. “Антон Чехов“ № 24.

ОБЕКТ: „Оптично кабелно захранване на Базова станция БС-4129, гр. Шумен, ул. “Алеко Константинов“ № 8, вх. А на „Теленор България“ ЕАД от действаща кабелна линия в съществуваща тръбна линия. С Разрешение за строеж № 83/ 06.06.2018г.
Обща дължина на трасето 25 м.
– Тротоарни настилки– 25,00 м2

ДЕПОЗИТ: 1250 лв. ( Хиляда двеста и петдесет лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 19.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 24.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 140 / 19.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Плиска“ № 1.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, кв. „Разбойна“,ЕИК 835013079.

ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН от ТП Лиляна Димитрова до ТП Болница Портал“ гр.Шумен
Разкопавания по тротоарите на ул. „Св. Св. Кирил; и Методий“.
Разрешава се разкопаване на:
– Зелени площи – 407 м2.

ДЕПОЗИТ: 20 350 лв. ( Двадесет хиляди и триста и петдесет лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 20.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 28.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 141 / 19.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “ХАРТЦВЕТ“ ЕИК 127585981 с адрес гр. Шумен, ул. “Дедеагач“ № 21.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТОНЕВИ-Т” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. ”Люлебургас” № 8, ЕИК 201943340.

ОБЕКТ: „Сградно канализационно отклонение за УПИ I- ПСД, кв. 574“ УПИ I- ПСД, кв. 574, идентификатор 83510.656.329 от КК на гр. Шумен, ул. “Бели Лом“ № 28, м-ст „Топхането“ с Разрешение за строеж № 132/ 16.07.2018г. и Становище от „В и К – Шумен“ № 841/07.06.2017г.
Разрешава се разкопаване на ул. “Бели Лом“ № 28 за канално отклонение.
– Асфалт по улица за леко натоварване – 20,00 м2

ДЕПОЗИТ: 1000,00 лв. ( Хиляда лева )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 20.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 24.11.2018 г.


21 ноември 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 142 / 19.11.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Агро – найл“ ООД ЕИК 127588511 с адрес гр. Шумен, ул. “Септемврийско въстание“ № 29 „Б“.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ №66.

ОБЕКТ: „В и К“ захранване на „Многофамилна жилищна сграда с три броя магазини“ УПИ ХI-405, кв.136, идентификатор 83510.662.195 от КК на гр. Шумен, ул. “Кирил и Методий“ № 16 с Разрешение за строеж № 224/ 17.10.2018г. и Становище от “В и К-Шумен“ № 1328/28.08.2018г.
Разрешава се разкопаване на ул. “Кирил и Методий“ № 16.
– Асфалт по улица за леко натоварване – 9,00 м2
– Тротоарна настилка – 6,00 м2

ДЕПОЗИТ: 750,00 лв. ( Седемстотин и петдесет лева )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 20.11.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 28.11.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 89 / 27.09.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Атанаска С… Муткурова, с адрес гр. Шумен, ул. „Нанчо Попович“ № 37 А.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ” АД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”Ал. Константинов” №8, ЕИК 1270001597 представлявано от инж. Димо Д.. – управител.

ОБЕКТ: Водопроводно отклонение за УПИ ХIV-107, кв. 12 с идентификатор 83510.678.151, област Шумен, кв. Макак, ул. „Вела Пеева“ № 15. Становище от „В и К“ № 504/ 28.03.2018г. и Разрешително от „В и К“ № 380/ 20.09.2018г.
Разрешава се разкопаване на ул. „Вела Пеева“ № 15 за включване на водопроводно отклонение:
– Асфалт по улица за леко натоварване – 4,50 м2.
– Тротоарни настилки – 1,50 м2.

ДЕПОЗИТ: 300 лв. ( Триста лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 03.10.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 04.10.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 88 / 26.09.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „МИМ 7“ ООД, ЕИК 204010759 с адрес гр. Шумен, бул. “Велики Преслав“ № 60.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОП „СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО“, ЕИК 0009317210536, с адрес гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ № 81, ет. 5,с управител Недко С… Салабашев.

ОБЕКТ: „Жилищна сграда със 7бр. апартамента, 4бр. ателиета, 1бр. студио, 1бр. магазин и подземен гараж“, УПИ ХХ-7422, кв.484 по плана на гр. Шумен, идентификатор 83510.672.38 по КК на гр. Шумен, ул. „Вл. въстание“ № 49, с Разрешение за строеж № 73/ 18.05.2018г. и Разрешително от „В и К – Шумен“ ООД № 379/ 11.09.2018г.
По повод включване на водопроводно и канално отклонение на ул. “Вл. въстание” № 49.
Разрешава се разкопаване на ул. “Владайско въстание“ № 49, за включване на водопроводно и канално отклонение.
Разкопава се:
– Асфалт по улица за леко натоварване –22,5 м2.
– Тротоарна настилка – 4,00 м2

ДЕПОЗИТ: 1 325 лв. ( Хиляда триста двадесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 28.09.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 05.10.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 87 / 18.09.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 2 представлявано от управителя Тихомир А… Нацков и технически ръководител Енчо Г…

ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 22- Етап IV. Разрешение за строеж № 151/ 02.08.2018г.
Разрешава се разкопаването на:
– Асфалтова настилка – 291,10 м2
– Тротоарни настилки – 86,20м2
– Зелени площи – 86,80 м2
– Паважна настилка – 8,28 м2

ДЕПОЗИТ: 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 20.09.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 20.10.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 86 / 06.08.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Димитър А… Николов, с адрес гр. Шумен, ул. ”Силистра” № 2А.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Димитър А… Николов, с адрес гр. Шумен, ул. ”Силистра” № 2А.

ОБЕКТ: Ремонт на запушена улична канализация след проливен дъжд.
Разрешава се разкопаване на:
– Тротоарни настилки – 2 кв.м2

ДЕПОЗИТ: Освободен от такса.

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 21.09.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 20.10.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 84 / 18.09.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България” ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр. Русе, ул. “Църковна независимост“ № 18-партер.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, Бул. ”Симеон Велики” № 9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х… Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Й… Иванов.

ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен –етап 1.
С Разрешение за строеж № 64/ 14.04.2016г. и Заповед РД-25-615/ 31.03.2016 г. за учредено право на преминаване и прокарване.
Разрешава се разкопаване на:
– Тротоарни настилки – 166.00 кв.м2
– Зелени площи – 7.00 м2

ДЕПОЗИТ: 8 440 лв. ( Осем хиляди четиристотин и четирдесет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 19.09.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 16.11.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 83/ 11.09.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Карлсберг България“ АД ЕИК BG127015636, с адрес гр. София, ул. “Бизнес парк София“.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВЕГОДА 1“ ООД ЕИК , с адрес гр. Шумен, бул. “Ришки проход“ № 74, с управител Георги Д… да извърши разкопаване на зелени площи в района на кръговото на Кьошковете за изграждане на дъждовна канализация.

ОБЕКТ: «Реконструкция на дренажна канализация на АД»КАРЛСБЕРГ-БЪЛГАРИЯ» ГР.Шумен с Разрешение за строеж №172/22.08.2018г.
Разкопават се:
– Зелени площи – 29,00 м2

ДЕПОЗИТ: 580 лв. ( петстотин и осемдесет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 12.09.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 22.09.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 82/ 11.09.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Орлин В… Чакъров, с адрес гр. Шумен, ул. “Г.Кирков“ № 25.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Орлин В… Чакъров, с адрес гр. Шумен, ул. “Г.Кирков“ № 25.

ОБЕКТ: «Многофамилна жилищна сграда с магазини» УПИ XIII-2560, кв.126 гр.Шумен. – ВиК връзки
Разкопават се:
– Асфалтови настилки – 11,25,00 м2
– Тротоарни настилки – 9,25,00 м2

ДЕПОЗИТ: 1 025 лв. ( Хиляда двадесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 12.09.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 19.09.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 81 / 10.09.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „РАМОС 5“ ЕООД, с ЕИК 204748331, с адрес с. Комарево, общ. Провадия, обл. Варна представлявано от управителя Алекси А….

ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 22- Етап III. Разрешение за строеж № 151/ 02.08.2018г.
Разрешава се разкопаването на:
– Асфалтова настилка – 486,40 м2
– Тротоарни настилки – 29,40м2
– Зелени площи – 12,00 м2

ДЕПОЗИТ: 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 10.09.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 01.10.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 80 / 10.09.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 2 представлявано от управителя Тихомир А… Нацков и технически ръководител Енчо Г….

ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 22- Етап IV. Разрешение за строеж № 151/ 02.08.2018г.
Разрешава се разкопаването на:
– Асфалтова настилка – 291,10 м2
– Тротоарни настилки – 86,20м2
– Зелени площи – 86,80 м2
– Паважна настилка – 8,28 м2

ДЕПОЗИТ: от 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 19.09.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 18.10.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 79/ 10.09.2018г. – гр. Шумен Удължение

ИНВЕСТИТОР: Общото събрание на етажната собственост, с адрес гр. Шумен, ул. “Победа“ № 6.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Общото събрание на етажната собственост, с адрес гр. Шумен, ул. “Победа“ № 6.

ОБЕКТ: Ремонт на прилежащия тротоар на кооперацията на ул. “Победа“ № 6 пред вход 4.
Разкопава се:
– Тротоарни настилки – 60,00 м2

ДЕПОЗИТ: Освободен от такса.

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 11.09.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 11.10.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 78 / 24.08.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ №2 представлявано от управителя Асен А… Нацков и технически ръководител Енчо Г….

ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 22- Етап II. Разрешение за строеж № 151/ 02.08.2018г.

Разрешава се разкопаването на:
– Асфалтова настилка – 278,6 м2
– Тротоарни настилки – 48,76 м2
– Зелени площи – 41,20 м2
– Паважна настилка – 20,24 м2

ДЕПОЗИТ: от 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 04.09.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 01.10.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 77 / 24.08.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ №2 представлявано от управителя Асен А… Нацков и технически ръководител Енчо Г….

ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 22- Етап I. Разрешение за строеж № 151/ 02.08.2018г.
Разрешава се разкопаването на:
– Асфалтова настилка – 323,56 м2
– Тротоарни настилки – 60,32 м2
– Зелени площи – 89 м2

ДЕПОЗИТ: 264 765 лв. ( Двеста шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 28.08.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 25.09.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 76 / 17.08.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “ГЛОБ СТРОЙ” ЕООД, с ЕИК 200006539, с адрес гр. Шумен, ул. “Македония“ № 30 А.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 66, с управител инж. Данко Д…

ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда с фризьорски и козметичен салон, магазини и гараж“, УПИ ХI-341, кв.231 по плана на гр. Шумен, идентификатор 83510.664.341 по КК на гр. Шумен, ул. „Университетска“, с Разрешение за строеж № 122/ 29.06.2018г.
По повод включване на водопроводно и канално отклонение на ул. “Университетска”.
Разрешава се разкопаване на ул. „Университетска“, за включване на водопроводно и канално отклонение.
Разкопава се:
– Асфалт по улица за тежко натоварване – 103,40 м2.

ДЕПОЗИТ: 9 618, 50 лв. ( Девет хиляди шестотин и осемнадесет лв. и петдесет ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 30.08.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 03.09.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 75/ 15.08.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Общото събрание на етажната собственост, с адрес гр. Шумен, ул. “Победа“ № 6.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Общото събрание на етажната собственост, с адрес гр. Шумен, ул. “Победа“ № 6.

ОБЕКТ: Ремонт на прилежащия тротоар на кооперацията на ул. “Победа“ № 6 пред вход 4.
Разкопава се:
– Тротоарни настилки – 60,00 м2

ДЕПОЗИТ: Освободен от такса.

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 20.08.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 10.09.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 74 / 14.08.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “ГЛОБ СТРОЙ” ЕООД, с ЕИК 200006539, с адрес гр. Шумен, ул. “Македония“ № 30 А.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 66, с управител инж. Данко Д…

ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда с фризьорски и козметичен салон, магазини и гараж“, УПИ ХI-341, кв.231 по плана на гр. Шумен, идентификатор 83510.664.341 по КК на гр. Шумен, ул. „Университетска“, с Разрешение за строеж № 122/ 29.06.2018г.
Разрешава се разкопаване на тротоара на ул. “Университетска“, в участъка пред УПИ ХI-341, кв.231 за изграждане на подход “вход/изход“ по одобрен проект от Община Шумен на 08.08.2018г. и проект за ВОБД с УРИ 869000-10792/ 30.07.2018г.
Разкопава се:
– Тротоарна настилка – 27,00 м2.

ДЕПОЗИТ: 1 350 лв. ( Хиляда триста и петдесет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 20.08.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 25.08.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 73 / 15.08.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Бейхан Б… Ахмедов, с адрес област Шумен, с. Вехтово, ул. „Батак“ № 10.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Бейхан Б… Ахмедов, с адрес област Шумен, с. Вехтово, ул. „Батак“ № 10.

ОБЕКТ: Водопроводно отклонение за УПИ IV-100, кв. 48 с идентификатор 10923.501.343, общ. Шумен, с. Вехтово, ул. „Батак“ № 10. Становище от „В и К“ № 1064/ 06.07.2018г.
Разрешава се разкопаване на ул. „Батак“ № 10 за включване на водопроводно отклонение:
– Паважни улични настилки/ трошен камък – 5,00 м2.

ДЕПОЗИТ: 175 лв. ( Сто седемдесет и пет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 17.08.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 24.08.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 72/ 14.08.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Александър … Александров, с адрес гр. Шумен, ул. “Шуменска комуна“ № 26.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Александър … Александров, с адрес гр. Шумен, ул. “Шуменска комуна“ № 26.

ОБЕКТ: Разрешава се разкопаване на тротоар на ул. „Шуменска комуна“ № 26 за полагане хидроизолация на основи.
Разкопава се:
– Тротоари – 10,00 м2

ДЕПОЗИТ: Освободен от такса.

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 15.08.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 22.08.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 71/ 03.08.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД, с ЕИК 175157251, с адрес гр.София, р-н „Витоша“, ул. “Панорама София“ № 5, сграда SX Tower, с управители Васил И… Ботушаров и Георги А… Георгиев, упълномощен представител на „БТК“ ЕАД.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х… Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Й… Иванов.

ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр. Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“-Етапно строителство. Шкаф № № SH_MTG_IN_RSUG_PONO1_1031, бул.“ Симеон Велики“ № 44.Разрешение за строеж № 71/ 25.04.2016г. и Заповед № РД-25-703/ 11.04.2016г. за право на преминаване и прокарване.
Разкопава се:
– Настилка от тротоарни плочи – 109,20 м2.
– Тротоарна бетонова настилка – 31,20 м2.
– Зелени площи – 14,8 м2.

ДЕПОЗИТ: 7 316 лв. ( Седем хиляди триста и шестнадесет лв. и нула ст. )

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 06.08.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 06.10.2018 г.


01 октомври 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 70 / 07.08.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Тошо И… Тодоров, с адрес гр. Шумен, ул. “Панайот Волов“ № 60.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Инжстройинжинеринг“ ЕООД, ЕИК 813103524, с адрес гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 31, с управител Пламен Г… Стилиянов, действащ чрез пълномощника си инж. Бистра Н… Николова.

ОБЕКТ: “Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване – гараж” УПИ XIII-411, кв.136, с идентификатор № 83510.662.197 по КК на гр. Шумен, ул. „Панайот Волов“ № 54 гр. Шумен, с Разрешение за строеж № 115/ 21.06.2018г.
Разрешава се разкопаване на ул. “Панайот Волов“ № 54, за включване на водопроводно отклонение.
Разкопава се:
– Асфалт по улица за леко натоварване – 40,0 м2
– Тротоарни настилки – 4,80 м2

ДЕПОЗИТ: 2240 лв. ( Две хиляди двеста и читирдесет лв. и нула ст.)

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 09.08.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 10.08.2018 г.


01 август 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 69 / 25.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Мюмюн Х… Мюмюнов, с адрес гр. Шумен, ул. “Пловдив“ № 5.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 66, с управител инж. Данко Д…
ОБЕКТ: “Еднофамилна жилищна сграда на два етажа с гараж” УПИ VI-144, кв.645, с идентификатор № 83510.656.144 от КК на гр. Шумен, ул. „Пловдив“ № 10 гр. Шумен, с Разрешение за строеж № 179/ 22.07.2014г.
Разрешава се разкопаване на ул. “Пловдив“ № 10, за включване на водопроводно отклонение.
Асфалт по улица за леко натоварване – 21,00 м2
Тротоарни настилки – 1,00 м2
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 27.07.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 03.08.2018 г.
ДЕПОЗИТ: 1100 лв. ( Хиляда и сто лв. и нула ст.)


01 август 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 68 / 17.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Румен К… Кралев, с адрес гр. Шумен, бул. “Велики Преслав“ № 80.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй“ ЕООД, ЕИК 127612001, с адрес гр. Шумен, ул. „Ген. Радецки“ № 55, с представител Ниязи А… Ахмед.
ОБЕКТ: “Сграда за обществено обслужване /едноетажна/ – магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив” УПИ I – ОЖС,КОО, кв.361, с идентификатор № 83510.668.162 от КК на гр. Шумен, ул. „Дедеагач“ гр. Шумен, с Разрешение за строеж № 62/ 29.03.2010г.
Разрешава се разкопаване на ул. “Дедеагач“, за включване на канално отклонение.
Асфалт по улица за тежко натоварване – 1,00 м2 – западно от съществуващата канализационна шахта за изход на сондажа.
Зелени площи – 8,50 м2 – канализация от сградата до началото на сондажа.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 18.07.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 21.07.2018 г.
ДЕПОЗИТ: 260 лв. ( Двеста и шестдесет лв. и нула ст.)


01 август 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 67/ 16.07.2018 г. – гр.Шумен
Удължение на Разрешително № 50

ИНВЕСТИТОР: “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД, с ЕИК 175157251, с адрес гр.София, р-н „Витоша“, ул. “Панорама София“ № 5, упълномощен представител на „БТК“ ЕАД.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Телсат“ ЕООД – Бургас, с технически ръководител Димитър Г… Стойчев.
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр. Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“-Етапно строителство. Шкаф № SH_VNU_IN_RSUG_PONO1_4021, на бул.“Велики Преслав“ № 21. Със Заповед за ВОБД № РД-25-1089/ 05.06.2018г.
ДЕПОЗИТ: 27 648 лв. ( Двадесет и седем хиляди шестотин четирдесет и осем лв. и нула ст. )
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 16.07.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 16.09.2018 г.


01 август 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 66 / 17.07.2018 г. – гр.Шумен
Подновяване на Разрешително № 54

ИНВЕСТИТОР:  Светослав И… Вълчев и Христина Й… Георгиева, гр. Шумен, ул.“Лозенград“ № 3.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 66.
ОБЕКТ: Водопроводно отклонение за УПИ VII-195, кв. 33 с идентификатор 78104.501.195, общ. Шумен, с. Царев брод, ул. „Владимир Заимов“.
ДЕПОЗИТ: 150 лв. ( Сто и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 20.07.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 26.07.2018 г.


17 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 65/ 13.07.2018г. – гр. Шумен
Подновяване на Разрешително № 24

ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Плиска“ №1.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕЛЕМОН“ ООД , със седалище и адрес на управление гр. Варна, р-н „Приморски“, ул. „Ген. Цимерман“ №54.
ОБЕКТ: „Къща за гости“, УПИ IX – „ООД“, кв. 263, ПИ с идентификатор 83510.675.429 по КК на гр. Шумен, ул. „Охрид“ № 28. С Разрешение за строеж № 146/ 15.08.2017г.
Разкопавания по тротоарите на ул. „Прилеп“, ул „Охрид“ и ул. „Битоля“.
Разрешава се разкопаването на:
Тротоарна настилка – 100 м2
Асфалтова настилка за леко натоварване – 5 м2
1 брой сондаж – 5мДЕПОЗИТ: 5250 лв. ( Пет хил. двеста и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 17.07.2018г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 23.07.2018 г.


17 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 64 / 11.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр. Русе, ул. “Църковна независимост“ № 18-партер с управител Свилен Р… Максимов.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, Бул. ”Симеон Велики” № 9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х… Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Й… Иванов.
ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен –етап 1.  С Разрешение за строеж № 64/ 14.04.2016г. и Заповед РД-25-1651/ 04.08.2016г. за учредено право на преминаване и прокарване.
Разрешава се разкопаването на:
Тротоарни настилки –  15.20 кв.м2
Зелени площи – 136.80 м2
ДЕПОЗИТ: 3 556 лв. ( Три хиляди петстотин петдесет и шест лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 16.07.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 16.09.2018 г.


17 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 63 / 09.07.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР:  „Билмат“ ООД, с ЕИК: 127008008, с адрес гр. Шумен, ул. “П. Кърджиев“ № 7 „А“, с представител Борис И… Тодоров.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Билмат“ ООД, с ЕИК: 127008008, с адрес гр. Шумен, ул. “П. Кърджиев“ № 7 „А“, с представител Борис И… Тодоров.
ОБЕКТ: Kанализация на ул. “Ришки проход“ № 195.
Разрешава се разкопаването на:
Асфалт по улица за тежко натоварване – 6,00 м2
ДЕПОЗИТ: 540 лв. ( Петстотин и четирдесет лв.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 16.07.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 26.07.2018 г.


17 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 62 / 09.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР:  „ХЕДЕС“ ООД, с ЕИК: 127603792, с адрес гр. Шумен, ул. “Охрид“ № 26 „А“, с управители д-р Христо Г… Маринов и д-р Стефанка В… Маринова.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Иван Александров – 93“ ЕООД, ЕИК 127625187, с адрес гр. Шумен, ул. „Лом“ № 6, представлявано от Иван С… Александров.
ОБЕКТ: „Къща за гости с ресторант“, гр. Шумен, УПИ IX-„ООД“, кв. 263 по регулационния план на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.675.429 от КК на града, ул. „Охрид“ № 26-а.
Разрешава се разкопаването на:
Асфалт по улица за тежко натоварване – 1,00 м2
Тротоари – 2,00 м2
ДЕПОЗИТ: 190 лв. ( Сто и деветдесет лв.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 23.07.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 26.07.2018 г.


17 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 61 / 04.07.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Румен К… Кралев, с адрес гр. Шумен, бул. “Преслав“ № 80.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй“ ЕООД, ЕИК 127612001, с адрес гр. Шумен, ул. „Ген. Радецки“ № 55, с представител Ниязи А… Ахмед.
ОБЕКТ: “Сграда за обществено обслужване /едноетажна/ – магазин за хранителни стоки и кафе-аперитив” УПИ I – ОЖС,КОО, кв.361, с идентификатор № 83510.668.162 от КК на гр. Шумен, ул. „Дедеагач“ гр. Шумен, с Разрешение за строеж № 62/ 29.03.2010г.
Разрешава се разкопаването на:
Асфалт по улица за тежко натоварване – 1,00 м2
Зелени площи – 8,50 м2ДЕПОЗИТ: 260 лв. ( Двеста и шестдесет лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 09.07.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 13.07.2018 г.


04 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 60 / 02.07.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ №2 представлявано от управителя Асен А… Нацков.
ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 20- Етапно строителство. С Разрешение за строеж № 106/ 18.06.2018г. и Заповед за ВОБД № РД-25-1366/ 04.07.2018г.
Разрешава се разкопаването на:
Асфалтова настилка – 79,40 м2
Тротоарни настилки – 47,10 м2
Зелени площи – 22,60 м2
ДЕПОЗИТ: 6 777 лв. ( Шест хиляди седемстотин седемдесет и седем лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 02.07.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 02.09.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 59 / 29.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Сарк България” АД, с ЕИК 204116940, с адрес гр. Шумен, Втора индустриална зона № 1.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.” Васил Дяков” № 15, ЕИК 200646934 представлявано от Огнян Д…– управител
ОБЕКТ: “Външно Ел захранване на Производствена сграда за изтегляне на медни жици“, I етап- Възлова станция, БКТП1 и БКТП3, кабели 20 kV, II етап- БКТП2, кабели 20 kV, ПИ 83510.60.205 по КК гр. Шумен, с Разрешение за строеж № 92/ 11.06.2018г.
ДЕПОЗИТ: 9 664,00 лв. ( Девет хиляди шестстотин шестдесет и четири лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 02.07.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 31.07.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 58 / 25.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Детекс” ООД, с ЕИК 127578360, с адрес гр. Шумен, ул. “В.Левски“ № 5 ,представлявано от Николина К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КрасБиВал“ ООД, ЕИК 131382104, с адрес гр. София, ж.к. Дружба 2, бл.209, вх.В и адрес за кореспонденция гр.Шумен, ул.“Хан Крум“ № 4, офис 3, с управител Стоян Б…
ОБЕКТ: “Предприятие за специализирана електроника” УПИ XVI-„Производствени и складови дейности“, кв.340, ПИ 83510.670.453 по КК гр. Шумен, с Разрешение за строеж № 165/ 31.08.2017г. С Заповед за ВОБД № РД-25-1332/ 29.06.2018г.
ДЕПОЗИТ: 3 120 лв. ( Три хиляди сто и двадесет лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 02.07.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 07.07.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 57 / 25.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Иван Александров – 93“ ЕООД, ЕИК 127625187, с адрес гр. Шумен, ул. „Лом“ № 6, представлявано от Иван  С… Александров.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Иван Александров – 93“ ЕООД, ЕИК 127625187, с адрес гр. Шумен, ул. „Лом“ № 6, представлявано от Иван С… Александров.
ОБЕКТ: Изместване на съществуващи съоражения на ЕРП, попадащи пред входа на строяща се „Многофамилна жилищна сграда“ по ул.“Христо Смирненски“.
ДЕПОЗИТ: 200 лв. ( Двеста лв.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 26.06.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 02.07.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 56 / 25.06.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Стройколукс Джабаров” ЕООД, с ЕИК 127635360, с адрес гр. Шумен, бул. “Мадара“ № 7А.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 66
ОБЕКТ: “Жилищна сграда с подземни гаражи и паркинг” УПИ XVI-5181, кв.295, ул. „Вичо Папазов“ № 23 гр. Шумен, с Разрешение за строеж № 17/ 31.01.2018г. и Разрешително от „В и К – Шумен“ ООД № 359/ 15.06.2018г. С Заповед за ВОБД № РД-25-1307/ 26.06.2018г.
ДЕПОЗИТ: 1 380 лв. ( Хиляда триста и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 01.07.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 20.07.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 55 / 22.06.2018 г. – гр.Шумен
Подновяване на Разрешително № 47

ИНВЕСТИТОР: Диан Д…. Русев, гр. Шумен, ул. “Московска“ № 8
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Иван Александров – 93“ ЕООД, ЕИК 127625187, с адрес гр. Шумен, ул. „Лом“ № 6, представлявано от Иван С… Александров.
ОБЕКТ: „Жилищна сграда с дворно място“, кв. Макак, кв. 13 УПИ VII-115, имот с идентификатор 83510.678.550, ул. „Мир“ № 52. По повод включване на водопроводно отклонение. С Разрешително от „В и К“ № 357/ 31.05.2018г. и Становище от „В и К“ №643/ 23.04.2018г.
ДЕПОЗИТ: 125 лв. ( Сто двадесет и пет лв.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 26.06.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 29.06.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 54 / 15.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Светослав И… Вълчев и Христина Й… Георгиева, гр. Шумен, ул.“Лозенград“ № 3.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 66.
ОБЕКТ: Водопроводно отклонение за УПИ VII-195, кв. 33 с идентификатор 78104.501.195, общ. Шумен, с. Царев брод, ул. „Владимир Заимов“.
ДЕПОЗИТ: 150 лв. ( Сто и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 20.06.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 28.06.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 53 / 15.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Огнян С… Савев, с. Ивански, ул.“Васил Левски“ № 1.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Огнян С… Савев, с. Ивански, ул.“Васил Левски“ № 1.
ОБЕКТ: Водопроводно отклонение за „Жилищна сграда с дворно място“ УПИ ХIII-324, кв. 35 с идентификатор 20938.501.324, общ. Шумен, с. Дибич, ул. „Ленин“ № 32 по Разрешително за включване № 337/ 21.11.2017г.
ДЕПОЗИТ: 160 лв. ( Сто и шестдесет лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 18.06.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 25.06.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 52 / 14.06.2018 г. – гр.Шумен
Удължение на Разрешително № 49

ИНВЕСТИТОР: ОБЩИНА ШУМЕН, с ЕИК 000931721, с адрес гр.Шумен, бул.“Славянски“ № 17
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.” Васил Дяков” № 15, ЕИК 200646934 представлявано от Огнян Д…– управител
ОБЕКТ: „Ремонт на улично осветление“.
ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 15.06.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 30.06.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 51 / 14.06.2018 г. – гр.Шумен
Допълнение към Разрешително № 45

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Дим – 93” ООД, с ЕИК 103866297 с адрес гр. Варна, ул. “Тодор Димов“ № 10, технически ръководител за Етап 21- Павел Г.. Лечев.
ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 21- Етапно строителство. С разрешение за строеж № 70/ 17.05.2018г. и Становище за ВОБД № 869000-3151/ 01.03.2018г.
ДЕПОЗИТ: 180 лв. ( Сто и осемдесет лева )
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 14.06.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 19.06.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 50 / 11.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД, с ЕИК 175157251, с адрес гр.София, р-н „Витоша“, ул. “Панорама София“ № 5, упълномощен представител на „БТК“ ЕАД.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Телсат“ ЕООД – Бургас, с технически ръководител Димитър Г… Стойчев.
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр. Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“-Етапно строителство. Шкаф № SH_VNU_IN_RSUG_PONO1_4021, на бул.“Велики Преслав“ № 21. Със Заповед за ВОБД № РД-25-1089/ 05.06.2018г.
ДЕПОЗИТ: 27 648 лв. ( Двадесет и седем хиляди шестотин четирдесет и осем лв. и нула ст. )
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 14.06.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 14.07.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 49 / 06.06.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Община Шумен, с ЕИК 000931721, с адрес гр.Шумен, бул.“Славянски“ № 17
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.” Васил Дяков” № 15, ЕИК 200646934 представлявано от Огнян Д..– управител.
ОБЕКТ: „Ремонт на улично осветление“.
ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 07.06.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 15.06.2018 г.


02 юли 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 48 / 06.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр. Русе, ул. “Църковна независимост“ № 18-партер.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. ”Симеон Велики” № 9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х…. Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Й… Иванов.
ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен –етап 1.  С Разрешение за строеж № 64/ 15.08.2016г. и Заповед РД-25-1651/ 04.08.2016г. за учредено право на преминаване и прокарване.
ДЕПОЗИТ: 3 440 лв. ( Три хиляди четиристотин и четирдесет лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 11.06.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 13.07.2018 г.


05 юни 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 47 / 04.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Диан Д…. Русев, гр. Шумен, ул. “Московска“ № 8
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Иван Александров – 93“ ЕООД, ЕИК 127625187, с адрес гр. Шумен, ул. „Лом“ № 6, представлявано от Иван С… Александров.
ОБЕКТ: „Жилищна сграда с дворно място“, кв. Макак, кв. 13 УПИ VII-115, имот с идентификатор 83510.678.550, ул. „Мир“ № 52. По повод включване на водопроводно отклонение. С Разрешително от „В и К“ № 357/ 31.05.2018г. и Становище от „В и К“ №643/ 23.04.2018г.
ДЕПОЗИТ: 125 лв. ( Сто двадесет и пет лв.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 12.05.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 15.06.2018 г.


05 юни 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 46 / 01.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36, ет.2, представлявано от Даниеле Р…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 104506100, с адрес гр. Свищов, ул. „Хемус“ № 2 представлявано от управителя Асен А…. Нацков и технически ръководител Енчо Г….
ОБЕКТ:  Сградна газопроводна връзка с отклонение на ул. „Ст. Караджа“ № 3
ДЕПОЗИТ: 100 лв. ( Сто лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 01.06.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 03.06.2018 г.


05 юни 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 45 / 01.06.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Аресгаз” ЕАД, с ЕИК 813101815 с адрес гр. София, ул. “Алабин“ № 36, ет.2, представлявано от Даниеле Р…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Дим – 93” ООД, с ЕИК 103866297 с адрес гр. Варна, ул. “Тодор Димов“ № 10, ет. 4. ап.11, представлявано от Милан М… и Йовчо Й…. – управители, с технически ръководител за Етап 21- Павел Г… Лечев
ОБЕКТ: “Изграждане на Газоразпределителна мрежа гр. Шумен” Етап 21- Етапно строителство. С разрешение за строеж № 70/ 17.05.2018г. и Становище за ВОБД № 869000-3151/ 01.03.2018г. Със Заповед за ВОБД РД-25-1083/05.06.2018г.
ДЕПОЗИТ: 5 367 лв. ( Пет хиляди триста шестдесет и седем лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 04.06.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 04.07.2018 г.


05 юни 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 44 / 22.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Кирил Б… Стоянов, с адрес гр. Шумен, ул. “Стилиан Чилингиров“ № 15
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД, ЕИК 127614739 с адрес гр. Шумен, ул. “Петър Парчевич“ № 18 представлявано от Стоян Андреев Лалов.
ОБЕКТ: „Еднофамилна жилищна сграда “, ПИ 83510.650.693, м – ст „Под манастира“ гр. Шумен, ул. „Северна“. По повод  включване на канално и водопроводно отклонение на ул. “Северина”. С разрешение за строеж № 183/ 15.07.2011г. и Становище за ВОБД № 869000-6972/ 11.05.2018г. Със Заповед за ВОБД РД-25-1010/23.05.2018г.
ДЕПОЗИТ: 733 лв. ( Седемстотин тридесет и три лв.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 28.05.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 01.06.2018 г.


05 юни 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 43/ 21.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Таню Х… Танев, с адрес гр. Шумен, ул. ”Милан Борисов” № 5
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Таню Х… Танев, с адрес гр. Шумен, ул. ”Милан Борисов” № 5
ОБЕКТ: Подмяна на тротоарни плочки пред собствен имот.
Разрешава се разкопаване за полагане на хидроизолация и подмяна на 1 ред тротоарни плочи от същият тип на ул. ”Милан Борисов” № 5 пред имота със собствени сили и средства за сметка на собственика.
ДЕПОЗИТ: 80 лв. ( Осемдесет лв. и нула ст. )
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 21.05.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 25.05.2018 г.


21 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 42/ 17.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Пламен А…. Стойчев, с адрес гр. Шумен, ул. „Васил Левски“ № 37.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Пламен А…. Стойчев, с адрес гр. Шумен, ул. „Васил Левски“ № 37.
ОБЕКТ Подмяна на тротоарни плочки пред собствен имот.
Разрешава се подмяна на тротоарни плочки на ул. „Васил Левски“ № 37 пред имота със собствени сили и средства на собственика.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 17.05.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 23.05.2018 г.


21 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 41/ 17.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД , ЕИК: 175157251, с адрес гр.София, р-н „Витоша“, ул. “Панорама София“ № 5, сграда SX Tower
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИТИКОМ РИЛА” ООД – Самоков, с ЕИК 130387842, с адрес на управление гр.Самоков, ул. „Димитър Димов“ №1
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр.Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство.
Шкаф № SH_PP1_IN_0001_PONO1_2041, на ул. “Македония“ № 61, част 2. Със Заповед за ВОБД РД-25-960/ 18.05.2018г.
ДЕПОЗИТ: 25 160 лв. ( Двадесет и пет хиляди сто и шестдесет лв. и нула ст. )
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 17.05.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 17.06.2018 г.


21 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 40 / 16.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „СИЛА“ ООД, ЕИК 127614739 с адрес гр. Шумен, ул. “Петър Парчевич“ № 18, вх. 2, ап. 15, представлявано от Стоян А… Лалов и Йордан Б… Симеонов
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.” Васил Дяков” № 15, ЕИК 200646934 представлявано от Огнян Д..– управител
ОБЕКТ: Складова база за строителни материали, ПИ № 83510.71.42, местн. „Дели Дермен“, Промишлена зона гр. Шумен – „Външно ЕЛ-захранване“
ДЕПОЗИТ: 4360 лв. ( Четири хиляди триста и шестдесет лв.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 21.05.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 25.05.2018 г.


21 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 39 / 16.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: НР „Билд“ ООД, с ЕИК: 204592658, с адрес гр. Шумен, ул. “Кирил и Методий“ № 98-А, бл. 2, ет. 1, ап. 1, представлявано от Радослав К… Козарев и Николай К…. Козарев
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 66, с управител инж. Данко Д…
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“, УПИ IV-4338, кв. 273 по регулационния план на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.675.223 от Кадастралната карта. По повод включване на канално отклонение на ул. “Охрид” № 12. С разрешение за строеж № 228/ 27.11.2017г. Разрешава се разкопаване на ул. “Охрид“ № 12, за включване на канално отклонение.
ДЕПОЗИТ: 1250лв. ( Хиляда двеста и петдесет лв.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 16.05.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 25.05.2018 г.


21 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 38 / 15.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „РФ АМПЛИФИЕР-БГ“ЕООД с ЕИК 127626718 бул.”Славянски” №7, вх.2, ет.2, ап.13, представлявано от Андрей Л…. -възложител с упълномощен представител Розалин С….
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 66, с управител инж. Данко Д….
ОБЕКТ: „Бизнес център“ УПИ ХII-646, кв.145, ул.”Хр. Смирненски” № 2, гр. Шумен с Разрешение за строеж № 188/ 04.10.2017г. По повод включване на водопроводно и канално отклонение на ул. “Хан Кормисош” № 3. С разрешение за строеж № 188/ 04.10.2017г. Разрешава се разкопаване на ул. “Хан Кормисош“ № 3, за включване на водопроводно и канално отклонение.
ДЕПОЗИТ: 805лв. ( Осемстотин и пет лв.) с платежно от 11.05.2018г.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 22.05.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 23.05.2018 г.


21 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 37 / 10.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Община Шумен, с ЕИК 000931721, с адрес гр.Шумен, бул.“Славянски“ № 17, с представител Любомир Христов и „БАРС“ АД, с ЕИК 127630597, с адрес гр.Шумен, бул.“Ришки проход“ № 66, с управител инж. Данко Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 66, с управител инж. Данко Д….
ОБЕКТ: „Изграждане на паркинг и ремонт на тротоарни настилки“. Разкопаване на ул. „Стефан Изворски“ в близост до кръстовище с ул. „Селиолу“.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 10.05.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 10.06.2018 г.


21 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 36 / 09.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс – България” ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр. Русе, ул. “Църковна независимост“ № 18-партер с управител Свилен Р… Максимов
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х… Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Й… Иванов.
ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен –етап 2. С Разрешение за строеж №158/15.08.2017г. и Заповед № УТ-28-062/ 21.09.2016г.
ДЕПОЗИТ: 260 лв ( Двеста и шестдесет лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 09.05.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 31.05.2018 г.


21 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 35 / 09.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс – България” ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр. Русе, ул. “Църковна независимост“ № 18-партер с управител Свилен Р… Максимов
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х…. Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Й… Иванов.
ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен –етап 2. С Разрешение за строеж №158/15.08.2017г. и Заповед № УТ-28-062/ 21.09.2016г.
ДЕПОЗИТ: 550 лв ( Петстотин и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 09.05.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 18.05.2018 г.


11 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 34/ 08.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Илиан Р… Димитров, с адрес гр.Шумен, ул. “Вичо Папазов“ № 7.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Илиан Р… Димитров, с адрес гр.Шумен, ул. “Вичо Папазов“ № 7.
ОБЕКТ: Ремонт на еднофамилна къща ул. „Пенчо Славейков“ № 5.
ДЕПОЗИТ: 750 лв. ( седемстотин и петдесет лв. и нула ст. ) с вносна бележка от 02.05.2018г.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 08.05.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 11.05.2018 г.


11 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 33 / 04.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „ГРАНД БИЛДСТРОЙ“ ЕООД , ЕИК: 203569788, с адрес гр. Шумен, ул.“Съединение“ № 68

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “КРАСБИЛД“ , с ЕИК: 204727294 и адрес на управление гр. Шумен, бул. “Мадара“ № 2, представлявано от Ирина М… Минева.

ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ УПИ XXIV-416, кв. 109 по плана на гр. Шумен, идентификатор № 83510.661.416 по КК на гр. Шумен, ул. „Сава Доброплодни“ № 5.

ДЕПОЗИТ: 625лв. ( Шестотиндвадесет и пет лв. и нула ст.) с платежно от 26.03.2018г.

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 04.05.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 11.05.2018 г.


11 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 32/ 03.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Радмила Христова Йорданова, с адрес гр.Шумен, ул. “Света гора“ № 4

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй” ЕООД – Шумен, с ЕИК 127612001, с адрес на управление гр. Шумен, ул. „Ген.Радецки“ № 55.

ОБЕКТ: „Еднофамилна жилищна сграда“ УПИ IX-473, кв.32, Разрешително за строеж № 244/05.12.2017г. Разрешава се разкопаване на ул.“Преселка“ и кръстовището с ул.“Поройна“ за включване на водопроводно отклонение.

ДЕПОЗИТ: 600 лв. ( Шестстотин лв. и нула ст. ) с вносни бележки от 25.04.2018г. и 02.05.2018г.

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 07.05.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 11.05.2018 г.


11 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 31 / 02.05.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: РПК „Прогрес“, с ЕИК: 000912984, с адрес гр. Шумен, бул.“Славянски“ № 24

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПЪТИЩА“ АД, ЕИК 837035366, с адрес гр. Шумен, ул. „Паламара“ № 3, офис 2 с управител инж. Георги С… Григоров.

ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за „Търговски комплекс“, с. Салманово, кв. 14, УПИ IX, ул. „Георги Димитров“ № 1. Становище „В и К“ № 490/ 26.03.2018г.

ДЕПОЗИТ: 210лв. ( Двеста и десет лв.) с платежно от 27.04.2018г.

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 02.05.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 04.05.2018 г.


11 май 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 30 / 26.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: НР „Билд“ ООД, с ЕИК: 204592658, с адрес гр. Шумен, ул. “Кирил и Методий“ № 98-А
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 66

ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“, УПИ IV-4338, кв. 273, По повод включване на канално отклонение на ул. “Охрид” № 12. С разрешение за строеж № 228/ 27.11.2017г.

ДЕПОЗИТ: 1250лв. ( Хиляда двеста и петдесет лв.) с платежно от 16.04.2018г. и 25.04.2018 г.

СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 26.04.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 07.05.2018 г.


17 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 29 / 16.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр. Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Р….. Максимов
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с адрес гр. Шумен, бул. ”Симеон Велики” № 9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х… Хачадурян.
ОБЕКТ: За изграждане на кабелни шахти и трасе на защитна тръба с оптичен кабел на следните места:
1. Участък 1: Бул. „Мадара“ № 21, от шахта на БТК към бул. „Мадара“ № 19 – за изграждане на кабелна шахта с трасе за защитна тръба.
2. Участък 2: На ъгъла с ул. „Стефан Изворски“ с ул. „Селиолу“ – от шахта на „БТК“ излаз на тръба с пилон.
ДЕПОЗИТ: 270 лв. ( Двеста и седемдесет лв. и нула ст.) с платежно от 13.04.2018г.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 12.04.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 19.04.2018 г.


17 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 28 / 12.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр. Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Р….. Максимов
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с адрес гр. Шумен, бул. ”Симеон Велики” № 9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х… Хачадурян.
ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ЕООД, на територията на гр.Шумен –етап 2. Разрешение за строеж №158/15.08.2017г. и Заповед № УТ-28-062/ 21.09.2016 г.
ДЕПОЗИТ: 550 лв ( Петстотин и петдесет лв. и нула ст. ) с платежно от 12.04.2018г.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 12.04.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 19.04.2018 г.


17 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 27 / 16.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Р….. Максимов
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с адрес гр. Шумен, бул. ”Симеон Велики” № 9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х… Хачадурян.
ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен –етап 2. Разрешение за строеж № 158/ 15.08.2017г.
ДЕПОЗИТ: 2632 лв ( Двехиляди шестотин тридесет и два лв. и нула ст.) с платежно от 06.02.2018г.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 16.04.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 27.04.2018 г.


05 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 26 / 05.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Руменов Максимов
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с адрес гр.Шумен, бул. ”Симеон Велики” № 9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х… Хачадурян.
ОБЕКТ: Захранване на магазин „Боримес“.
ДЕПОЗИТ: 350 лв. ( Триста и петдесет лв. и нула ст.) с платежно от 04.04.2018г.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 05.04.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 16.04.2018 г.


05 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 25/ 05.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД, с ЕИК 175157251, с адрес гр.София, р-н „Витоша“, ул. “Панорама София“ № 5, сграда SX Tower, упълномощен представител на „БТК“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИТИКОМ РИЛА” ООД – Самоков, с ЕИК 130387842, с адрес на управление гр. Самоков, ул. „Димитър Димов“ № 1, представлявано от Венелин Г. – управител и технически ръководител Валентин Г.
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр.Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителств на ул. “Македония“ № 61, част 2. Разрешително за строеж № 71/ 25.04.2016г и Заповед на ВОБД № РД-25-589/ 04.04.2018г.
ДЕПОЗИТ: 25 160 лв. ( Двадесет и пет хиляди сто и шестдесет лв. и нула ст. )
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 05.04.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 05.05.2018 г.


05 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 24 / 03.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Плиска“ № 1
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕЛЕМОН“ ООД , със седалище и адрес на управление гр. Варна, р-н „Приморски“, ул. „Ген. Цимерман“ № 54 ЕИК 148079631 представлявано от Стойчо М…. Буроджиев и Правдолюб Д…. Димов
ОБЕКТ: „Къща за гости“, УПИ IX – „ООД“, кв. 263, ПИ с идентификатор 83510.675.429 по КК на гр. Шумен, ул. „Охрид“ № 28. С Разрешение за строеж № 146/ 15.08.2017г. Разкопавания по тротоарите на ул. „Прилеп“, ул „Охрид“ и ул. „Битоля“.
ДЕПОЗИТ: от 5250 лв. ( Пет хил. двеста и петдесет лв. и нула ст. ) с платежно от 27.03.2018г.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 03.04.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 10.04.2018 г.


03 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 23 / 03.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес на управление гр. Шумен, ул. „Плиска“ № 1
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, кв. „Разбойна“, ЕИК 835013079 представлявано от Таню Г…. Танев
ОБЕКТ: „Външно електрозахранване на обект: „Комплексна обществено – обслужваща сграда“, УПИ IX – 516, кв. 64, ПИ с идентификатор 83510.681.112 по КК на гр. Шумен, кв. Дивдядово. С Разрешение за строеж № 128/ 25.07.2017г.
Разкопавания по тротоарите на ул.“Фридрих Енгелс“, бул. „В. Преслав“, ул. „Димитър Блъсков“ и ул. „Килийно училище“ до ТП „Църква“, със сондаж на бул. „В. Преслав“.
ДЕПОЗИТ: от 10650 лв. ( Десет хил. шестотин и петдесет лв. и нула ст. ) с платежно от 26.03.2018г.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 03.04.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 10.04.2018 г.


03 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 22 / 02.04.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр. Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Максимов
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” № 9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Иванов.
ОБЕКТ: Изграждане на кабелна шахта с трасе на защитна тръба на оптичен кабел на ул. „Васил Друмев“ № 45 за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Разрешава се разкопаване на ул. „Васил Друмев“ № 45
ДЕПОЗИТ: от 120лв. ( Сто и двадесет лв. и нула ст.) с платежно от 30.03.2018г.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 02.04.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 10.04.2018 г.


03 април 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 21 / 30.03.2018г. – гр.Шумен
Удължение на разрешително № 19/ 20.03.2018г. – гр. Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр. Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Максимов
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” № 9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Иванов.
ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен –етап 2. С Разрешение за строеж №158/15.08.2017г.
ДЕПОЗИТ: от 4 420 лв (Четири хиляди четиристотин и двадесет лв. и нула ст.) с платежно от 05.01.2018г.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 31.03.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 13.04.2018 г.


30 март 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 20 / 29.03.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „ГРАНД БИЛДСТРОЙ“ ЕООД , ЕИК: 203569788, с адрес гр. Шумен, ул.“Съединение“ № 68
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “КРАСБИЛД“ , с ЕИК: 204727294 и адрес на управление гр. Шумен, бул. “Мадара“ № 2, представлявано от Ирина М… Минева.
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ УПИ XXIV-416, кв. 109 по плана на гр. Шумен, идентификатор № 83510.661.416 по КК на гр. Шумен, ул. „Сава Доброплодни“ № 5.
ДЕПОЗИТ: 625лв. ( Шестотиндвадесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 29.03.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 04.04.2018 г.


26 март 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 19 / 20.03.2018г. – гр.Шумен
Удължение на разрешително № 4 / 29.01.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Р… Максимов
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с адрес гр.Шумен, бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х… Хачадурян
ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен –етап 2 с Разрешение за строеж №158/15.08.2017г.
ДЕПОЗИТ: 4 420лв (Четири хиляди четиристотин и двадесет лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 21.03.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 30.03.2018 г.


23 март 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 18 / 12.03.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Иван Й… Иванов, с адрес гр. Шумен, ул.“Тодор Икономов“ № 33
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Мирослав П… Велков, с адрес гр. Шумен, ул.“Дедеагач“ № 26, ап. 64
ОБЕКТ: Авариен ремонт на канализация на ул. „Тракия“ №5, вх. 2
ДЕПОЗИТ: 150лв. (Сто и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 20.03.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 25.03.2018 г.


12 март 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 17 / 08.03.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „ШУМЕН – ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ“ ООД, с ЕИК 837068124, с адрес гр. Шумен, бул.“ Ришки проход “ № 29, с управител Галин И… Банков
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.” Васил Дяков” №15, ЕИК 200646934 представлявано от Огнян Дечков– управител
ОБЕКТ:„ Обръщач с временен престой на автобуси “, Подобект: „Изместване на част КЕЛ-2 броя кабели НН-между ТП „ Гривица 2“ и РК за блок „Самара“ № 5, в нова ТКМ“. Разрешава се разкопаване между ТП „Гривица 2“ и РК за блок „Самара“ № 5 във връзка със „Изместване на част КЕЛ-2 броя кабели НН-между ТП „Гривица 2“ и РК за блок „Самара“ № 5, в нова ТКМ“
ДЕПОЗИТ: 26.40лв. ( Двадесет и шест лв. и четирдесет ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 08.03.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 18.03.2018 г.


12 март 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 16 / 08.03.2018 г. – гр.Шумен
Удължаване на Разрешително № 9/ 07.02.2018 г.

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Р…Максимов
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х… Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Й… Иванов.
ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен – етап 2. С Разрешение за строеж №158/15.08.2017г.
ДЕПОЗИТ: от 1930лв (Хиляда деветстотин и тридесет лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 08.03.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 22.03.2018 г.


02 март 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 15 / 02.03.2018 г. – гр.Шумен
Допълнение към Разрешително № 13/ 19.02.2018г.

ИНВЕСТИТОР: „Итал Фууд“ ЕАД, с ЕИК 127590277, с адрес гр.Шумен, ул.“Тракийска“ № 10, с управител Красен Кюркчиев
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КОРДЕЕЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Кремиковци“, ул.”Челопешко шосе” №36, ЕИК 121895432 представлявано от Денис Крол – директор и прокурист Иво Трингов.
ОБЕКТ: „НОВА ЛОГИСТИЧНА СГРАДА НА „ИТАЛ ФУУД“ЕАД“ кв.340-д, УПИ I, гр.Шумен с Разрешение за строеж №121/12.07.2017г. и Становище за ВОБД № 869000-1458/ 01.02.2018г.
Разрешава се разкопаване на ул.“Тракийска“ №10, за включване на водопроводно отклонение и заустване на дъждовна канализация.
ДЕПОЗИТ: 2130,00лв. ( Две хиляди сто и тридесет лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 28.02.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 09.03.2018 г.


22 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 14 / 20.02.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Община Шумен, с ЕИК 000931721, с адрес гр.Шумен, бул.“Славянски“ № 17
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП “ ЕООД, с ЕИК 175396059, с адрес гр. София, бул.“Черни връх“ № 59А, с управител Велизар Радев и упълномощен представител инж. Димо Салчев
ОБЕКТ: : „Текущ ремонт на съществуваща канализация на част от ул.“Тича“ и по ул.“Балкан“ гр.Шумен“ с Разрешение за строеж №130/15.07.2016г.
Разрешава се разкопаване на ул.“Тича“ в участъка от бул.“Симеон Велики“ до ул.“Балкан“ и на ул.“Балкан в участъка от ул.“Тича“ до ул.“ Г.С.Раковски“ във връзка с ремонт на канализация.
ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 21.02.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до До завършване на СМР


20 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 13 / 19.02.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Итал Фууд“ ЕАД, с ЕИК 127590277, с адрес гр.Шумен, ул.“Тракийска“ № 10 с управител Красен Кюркчиев
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КОРДЕЕЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД, със адрес гр.София, район „Кремиковци“, ул.”Челопешко шосе” №36, ЕИК 121895432 представлявано
от Денис Крол
ОБЕКТ: „НОВА ЛОГИСТИЧНА СГРАДА НА „ИТАЛ ФУУД“ЕАД“ кв.340-д, УПИ I, гр.Шумен с Разрешение за строеж №121/12.07.2017г. и Становище за ВОБД № 869000-1458/ 01.02.2018г.
Разрешава се разкопаване на ул.“Тракийска“ №10, за включване на водопроводно отклонение и заустване на дъждовна канализация.
ДЕПОЗИТ: 2130,00лв. ( Две хиляди сто и тридесет лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 19.02.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 28.02.2018 г.


13 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 12 / 12.02.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД, с ЕИК 104518621, със адрес гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” №258, тел.офис 054 / 853 324
ИЗПЪЛНИТЕЛ“ЕМУ“ АД , със адрес гр.Търговище, кв. „Разбойна“, ЕИК 835013079 представлявано от Таню Г… Танев с тел: +359/60166911
ОБЕКТ: „Външно електрозахранване на обект: Жилищна сграда с медицински център – очна клиника и КОО“ УПИ Х – 2295,
кв.184, ул. „Цар Калоян“ №3 . С Разрешение за строеж №207/07.11.2017г.
Разкопавания от ул.“Цар Калоян“№3 до ТП „Лайош Кошут“
ДЕПОЗИТ: 4290 лв. / Четири хил. двеста и деветдесет лв. и нула ст./
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 12.02.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 19.02.2018 г.


12 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 11 / 09.02.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: Мирослав П… Велков, с адрес гр. Шумен, ул.“Тодор Икономов“ № 33
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Мирослав П…Велков, с адрес гр. Шумен, ул.“Тодор Икономов“ № 33
ОБЕКТ: Авариен ремонт на канализация на ул.“Тодор Икономов“ № 33
ДЕПОЗИТ: 20лв. ( Двадесет лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 09.02.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 15.02.2018 г.


12 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ №10 / 08.02.2018г. – гр.Шумен
Удължение на разрешителни № 2 / 19.01.2018 г. и № 4/29.01.2018г.

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Р… Максимов
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х… Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Й… Иванов.
ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен –етап 2. С Разрешение за строеж №158/15.08.2017г.
ДЕПОЗИТ: 4 420лв
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 09.02.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 16.02.2018 г.


12 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ  № 9/ 07.02.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ № 18- партер с управител Свилен Р. Максимов
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с адрес  гр.Шумен, бул.”Симеон Велики” № 9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х. Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Й. Иванов .
ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на  гр.Шумен –етап 2. С Разрешение за строеж №158/15.08.2017г.
ДЕПОЗИТ: 1930лв (Хиляда деветстотин и тридесет лв. и нула ст.)
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 08.02.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 16.02.2018 г.


09 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 8 / 06.02.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Р… Максимов.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Х… Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Й… Иванов.
ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен –етап 2. С Разрешение за строеж №158/15.08.2017г.
ДЕПОЗИТ: 2632лв.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 07.02.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 16.02.2018 г.


09 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 7 / 05.02.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „АСИЛИА“ ЕООД, с ЕИК 202114638, с адрес гр. Шумен, ул.“Цар Освободител“ № 22, с представител Живко Чобанов.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АСИЛИА“ ЕООД, с ЕИК 202114638, с адрес гр. Шумен, ул.“Цар Освободител“ № 22, с представител Живко Чобанов.
ОБЕКТ: „Го Грил“, ул. „Панайот Волов“ (паркинга на поликлиниката).
Разрешава се разкопаване на ул.“Панайот Волов“ (паркинга на поликлиниката) във връзка със станала авария на водопроводна връзка.
ДЕПОЗИТ: 120лв.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: 05.02.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: 05.03.2018 г.


09 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 6 / 31.01.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Господинови Строймаркет “ ООД, с ЕИК 124708749, с адрес гр. Добрич, ул.“Ангел Стоянов“ № 2, с управител Диян Господинов и упълномощен представител Ангел Гайдаров.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ” АД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”Ал.Константинов” №8, ЕИК 1270001597 представлявано от инж. Димо Димов – управител
ОБЕКТ: „Склад за строителни материали в УПИ ХХХVI-„Хипермаркет за стр. материали“ кв.2 гр.Шумен“-външни канализационни връзки по Разрешение за строеж №120/11.07.2018г.
Разрешава се разкопаване на локалното платно и северното платно от главното трасе на бул.“Симеон Велики“ на № 4
ДЕПОЗИТ: 2 085,60лв.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: 03.02.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: 09.02.2018 г.


09 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 5 / 30.01.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Господинови Строймаркет “ ООД, с ЕИК 124708749, с адрес гр. Добрич, ул.“Ангел Стоянов“ № 2, с представител Диян Господинов.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ” АД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”Ал.Константинов” №8, ЕИК 1270001597 представлявано от инж. Димо Димов – управител.
ОБЕКТ: „Склад за строителни материали в УПИ ХХХVI-„Хипермаркет за стр- материали“ кв.2 гр.Шумен“-външна водопроводна връзка
Разрешава се разкопаване на локално платно на бул.“Симеон Велики“ № 4 във връзка с изграждане на външна водопроводна връзка.
ДЕПОЗИТ: 500лв.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: 30.01.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: 03.02.2018 г.


09 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ №4 / 29.01.2018г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Руменов Максимов
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Хачадур Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Йорданов Иванов.
ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен –етап 2. С Разрешение за строеж №158/15.08.2017г.
ДЕПОЗИТ: 4 420лв
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 31.01.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 09.02.2018 г.


09 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 3 / 19.01.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Господинови Строймаркет “ ООД, с ЕИК 124708749, с адрес гр. Добрич, ул.“Ангел Стоянов“ № 2, с управител Диян Господинов и упълномощен представител Ангел Гайдаров.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ” АД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”Ал.Константинов” №8, ЕИК 1270001597 представлявано от инж. Димо Димов – управител.
ОБЕКТ: Разрешава се разкопаване на локалното платно и северното платно от главното трасе на бул.“Симеон Велики“ на № 4 във връзка с изграждане на канализационна връзка дъждовна канализация.
ДЕПОЗИТ: 2 085,60лв.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: 29.01.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: 02.02.2018 г.


09 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 2 / 19.01.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Руменов Максимов
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Хачадур Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Йорданов Иванов.
ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен –етап 2. С Разрешение за строеж №158/15.08.2017г.
ДЕПОЗИТ: 4 420лв
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: от 23.01.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: до 30.01.2018 г.


09 февруари 2018 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 1 / 05.01.2018 г. – гр.Шумен

ИНВЕСТИТОР: „Господинови Строймаркет “ ООД, с ЕИК 124708749, с адрес гр. Добрич, ул.“Ангел Стоянов“ № 2, с представител Диян Господинов
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ” АД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”Ал.Константинов” №8, ЕИК 1270001597 представлявано от инж. Димо Димов – управител
ОБЕКТ: „Склад за строителни материали в УПИ ХХХVI-„Хипермаркет за стр- материали“ кв.2 гр.Шумен“-външна водопроводна връзка
Разрешава се разкопаване на локално платно на бул.“Симеон Велики“ № 4 във връзка с изграждане на външна водопроводна връзка.
ДЕПОЗИТ: 500лв.
СРОК: ЗАПОЧВАНЕ: 10.01.2018 г.
ЗАВЪРШВАНЕ: 15.01.2018 г.


23 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 112 / 16.11.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОРА: “АДИС” ООД, ЕИК: 127017352, с адрес гр.Шумен, ул.“Шуменска комуна“ №40, представлявано от Росен Димитров Парлакчиев, с подадена молба вх.№ УТ-09-109/16.11.2017г.. и на основание чл. 72 (1),(2) от ЗУТ и Наредба № 1 на Общински съвет – Шумен – чл. 6 , чл.7, чл.20, чл.22, чл.23,чл.24,чл.25, чл.26 и чл. 27 и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

РАЗРЕШАВА СЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
„ПРИС” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”д-р Петър Берон” №7А, БУЛ: 041064978, представлявано от Живко Богомилов Арабаджиев – управител.

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ: „Жилищна сграда“ в УПИ XIV-7114, кв.410,
ул. „Априлско въстание“ №55

Разрешава се разкопаването на :
– Асфалтова настилка за леко натоварване – 12м2
– Тротоарна настилка – 3м2

ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ: от 750лв(Седемстотин и петдесет лв. и нула ст.) с платежно от 16.11.2017г., според Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен, приета с Решение 203/ по Протокол №10/30.06.2016 г. на Общински съвет Шумен.
Строителството да се извърши при условията на чл.74 /1/ от ЗУТ , Наредба № I на ОбС – Шумен и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

СРОК на ЗАПОЧВАНЕ: 22.11.2017 г.
СРОК на ЗАВЪРШВАНЕ: 02.12.2017 г.

В този срок да бъдат извършени всички СМР, включително и възстановяването на настилките.

Възстановяването на прокопаните площи се извършва от:
„ПРИС” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”д-р Петър Берон” №7А, БУЛ: 041064978, представлявано от Живко Богомилов Арабаджиев – управител.
Изпълнителят е длъжен през цялото време на строителството да поддържа чист района на обекта и да не замърсява и прилежащите му улици. Изпълнителят е длъжен да измие обекта.

При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 ал.5 т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000,00 (хиляда) лв. до 5 000,00 (пет хиляди) лв. ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лицето, което не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност или
– лицето упражняващо строит.надзор да спре, да премахне да възстанови или да поправи строежа или части от строежа;
– по чл.234 ал.1 от ЗУТ – ако нарушението по чл.232 и по чл.233 да бъде продължено, след като е констатирано с акт или ако в срок за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наканието е глоба от 3000,00 (три хиляди )лв. до 15 000,00 (петнадесет хиляди) лв. независимо от наказанието по първото нарушение.
– по чл.49, ал.2, за нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 21, ал. 9, чл.22, ал.7 и чл. 23 с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 200,00 (петстотин) лв. до 1 000,00 (хиляда) лв.
– по чл.49, ал.4 нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 27, виновните физически лица се наказват с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 ( петстотин) лв., а еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция от 200,00 (двеста) лв. до 500,00 (петстотин) лв.

Забележки: 1. Срокът на започване и завършване на СМР на посочения обект е задължителен.
2. При неподходящи за асфалтиране метеорологични условия, настилките да бъдат възстановени с минерал бетон в срока на завършване, а при по подходящи метеорологични условия да се възстановят асфалтовите настилки.
3.При просрочване на посочения срок, фирмата Изпълнител на обекта се санкционира съгласно Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
4.Внесеният депозит не се връща при некачествено извършване на възстановителните работи на прокопаните тротоарни и улични настилки и при не мотивирано удължен срок на завършване, съгласно чл.22, ал.8 от Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
5.Изпълнителят е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до жилищните и административни сгради на живущите в района, чрез обезопасени пешеходни „пасарелки”.
6.При прокопаване на тротоарни настилки, същите да бъдат възстановени с нови тротоарни плочки от същия вид.
7.При прокопаване на „зелени” площи, същите да бъдат възстановени в първоначалния им вид.
8. Да се въведе временна организация на движение, според разпоредбите на НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2015 г.) и одобрен проект по част: ВОБД. Проекта по част: ВОБД е съгласуван в Община Шумен на 16.11.2017г. и в КАТ, със становище с изх.№869000-14855/27.10.2017г..


23 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 111 / 31.10.2017 г. – гр.Шумен
Удължение на Разрешително №104/31.10.2017г.
Удължение на Разрешително №91/10.09.2017г.

ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОРА: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Руменов Максимов, , с подадена молба вх.№ УТ-09-104/26.10.2017г.. и на основание чл. 72 (1),(2) от ЗУТ и Наредба № 1 на Общински съвет – Шумен – чл. 6 , чл.7, чл.20, чл.22, чл.23,чл.24,чл.25, чл.26 и чл. 27 и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

РАЗРЕШАВА СЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
„ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686, представлявано от Вахаршак Хачадур Хачадурян – управител.

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен – етап 2“

1.Участък 1: от помощна ш.2.258.1 на ул.“Дедеагач“, източно от блок № 12, по западния тротоар на улицата, до нова ш.2.259 , изкоп в тротоар с плочи с дължина 86 м..

2.Участък 2: от нова ш.2.259 на ул.“Дедеагач“ и „Родопи“, сондаж от 9 м. на ул.“Родопи“ и по западния тротоар, до нова ш.2.260, изкоп в тротоар с плочи с дължина 82 метра..

3.Участък 3: от нова ш.2.260 сондаж от 8 м. на ул.“Дедеагач“ ,изкоп в зелено от 95 м., сондаж от 12 м. на междублокова улица до нова ш.2.260а..

4.Участък 4: от нова ш. 2.260 а, североизточно от блок 9 на ул.“Дедеагач“, отклонение към блок 9 и към блока на ул.“Колю Фичето“ №2, изкоп в тротоар с плочи с дължина 6 м. и изкоп в зелено с дължина 42 м..

5.Участък 5: от нова ш.2.262 западно от блок 4 на ул. „Колю Фичето“, отклонение към същия блок , изкоп в тротоар 3м. и в зелено с дължина 11м., отклонение към блок № 11 и № 13 на ул.“Дедеагач“, изкоп в тротоар с дължина 4м. и в зелено с дължина 112м..

ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ: от 5930лв(Пет хиляди деветстотин и тридесет лв. и нула ст.) с платежно от 04.10.2017г., според Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен, приета с Решение 203/ по Протокол №10/30.06.2016 г. на Общински съвет Шумен.
Строителството да се извърши при условията на чл.74 /1/ от ЗУТ , Наредба № I на ОбС – Шумен и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

СРОК на ЗАПОЧВАНЕ: 14.11.2017 г.
СРОК на ЗАВЪРШВАНЕ: 24.11.2017 г.

В този срок да бъдат извършени всички СМР, включително и възстановяването на настилките.

Възстановяването на прокопаните площи се извършва от: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Хачадур Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Йорданов Иванов с GSM: 0899140309.
Изпълнителят е длъжен през цялото време на строителството да поддържа чист района на обекта и да не замърсява и прилежащите му улици. Изпълнителят е длъжен да измие обекта.

При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 ал.5 т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000,00 (хиляда) лв. до 5 000,00 (пет хиляди) лв. ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лицето, което не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност или
– лицето упражняващо строит.надзор да спре, да премахне да възстанови или да поправи строежа или части от строежа;
– по чл.234 ал.1 от ЗУТ – ако нарушението по чл.232 и по чл.233 да бъде продължено, след като е констатирано с акт или ако в срок за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наканието е глоба от 3000,00 (три хиляди )лв. до 15 000,00 (петнадесет хиляди) лв. независимо от наказанието по първото нарушение.
– по чл.49, ал.2, за нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 21, ал. 9, чл.22, ал.7 и чл. 23 с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 200,00 (петстотин) лв. до 1 000,00 (хиляда) лв.
– по чл.49, ал.4 нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 27, виновните физически лица се наказват с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 ( петстотин) лв., а еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция от 200,00 (двеста) лв. до 500,00 (петстотин) лв.

Забележки: 1. Срокът на започване и завършване на СМР на посочения обект е задължителен.
2. При неподходящи за асфалтиране метеорологични условия, настилките да бъдат възстановени с минерал бетон в срока на завършване, а при по подходящи метеорологични условия да се възстановят асфалтовите настилки.
3.При просрочване на посочения срок, фирмата Изпълнител на обекта се санкционира съгласно Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
4.Внесеният депозит не се връща при некачествено извършване на възстановителните работи на прокопаните тротоарни и улични настилки и при не мотивирано удължен срок на завършване, съгласно чл.22, ал.8 от Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
5.Изпълнителят е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до жилищните и административни сгради на живущите в района, чрез обезопасени пешеходни „пасарелки”.
6.При прокопаване на уличното платно, новите кабели да се поставят във подходящи тръби, с цел предотвратяване на ново прокопаване при авариен ремонт и поддържане на същите.
7.При прокопаване на тротоарни настилки, същите да бъдат възстановени с нови тротоарни плочки от същия вид.
8.При прокопаване на „зелени” площи, същите да бъдат възстановени в първоначалния им вид.
9. Да се въведе временна организация на движение, според разпоредбите на НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2015 г.).


23 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 110 / 09.11.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОРА:, с ЕГН с адрес гр. Шумен, ул. „Васил Дяков №7, с GSM: 0884417738, с подадено заявление с вх.№УТ-09-108/08.11.2017г.. и на основание чл. 72 (1),(2) от ЗУТ и Наредба № 1 на Общински съвет – Шумен – чл. 6 , чл.7, чл.20, чл.22, чл.23,чл.24,чл.25, чл.26 и чл. 27 и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

РАЗРЕШАВА СЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
„Ди ЕЙЧ БИЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 131203665, с адрес гр.Варна, м-ст „Траката – 1“ №528, с управител Данчо Караджов.

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ: „Жилищна сграда и гараж“ на ул. „Карл Маркс“ №14 в кв. Дивдядово, гр. Шумен. Подмяна на водопроводно отклонение.
С Разрешително за строеж №2/16.01.2017г.
Разрешава се разкопаване на:
– Тротоар – асфалтов– 1м2.
– Асфалтова настилка – 3м2.
Асфалтовата настилка над изкопите за канализацията да се възстанови с минимална широчина от 1.0м.. и да покриват ръба на изкопа по 30см от всяка страна.

ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ: 200лв(Двеста лв. и нула ст.) с платежно от 08.11.2017г., съгласно Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен, приета с Решение 203/ по Протокол №10/30.06.2016 г. на Общински съвет Шумен.
Строителството да се извърши при условията на чл.74 /1/ от ЗУТ , Наредба № I на ОбС – Шумен и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

СРОК на ЗАПОЧВАНЕ: 14.11.2017 г. от 8:00
СРОК на ЗАВЪРШВАНЕ: 16.11.2017 г. до 8:00

В този срок да бъдат извършени всички СМР, включително и възстановяването на настилките.
Възстановяването на прокопаните площи се извършва от:
„Ди ЕЙЧ БИЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 131203665, с адрес гр.Варна, м-ст „Траката – 1“ №528, с управител Данчо Караджов.
Изпълнителят е длъжен през цялото време на строителството да поддържа чист района на обекта и да не замърсява и прилежащите му улици. Изпълнителят е длъжен да мие района на обекта, а след приключване на СМР да измие обекта основно.

При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 ал.5 т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000,00 (хиляда) лв. до 5 000,00 (пет хиляди) лв. ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лицето, което не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност или
– лицето упражняващо строит.надзор да спре, да премахне да възстанови или да поправи строежа или части от строежа;
– по чл.234 ал.1 от ЗУТ – ако нарушението по чл.232 и по чл.233 да бъде продължено, след като е констатирано с акт или ако в срок за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наканието е глоба от 3000,00 (три хиляди)лв. до 15 000,00 (петнадесет хиляди) лв. независимо от наказанието по първото нарушение.
– по чл.49, ал.2, за нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 21, ал. 9, чл.22, ал.7 и чл. 23 с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 200,00 (петстотин) лв. до 1 000,00 (хиляда) лв.
– по чл.49, ал.4 нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 27, виновните физически лица се наказват с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 ( петстотин) лв., а еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция от 200,00 (двеста) лв. до 500,00 (петстотин) лв.

Забележки: 1. Срокът на започване и завършване на СМР на посочения обект е задължителен.
2. При неподходящи за асфалтиране метеорологични условия, настилките да бъдат възстановени с минерал бетон в срока на завършване, а при по подходящи метеорологични условия да се възстановят асфалтовите настилки.
3.При просрочване на посочения срок, фирмата Изпълнител на обекта се санкционира съгласно Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
4.Внесеният депозит не се връща при некачествено извършване на възстановителните работи на прокопаните тротоарни и улични настилки и при не мотивирано удължен срок на завършване, съгласно чл.22, ал.8 от Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
5.Изпълнителят е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до жилищните и административни сгради на живущите в района, чрез обезопасени пешеходни „пасарелки”.
6. При прокопаване на тротоарни настилки, същите да бъдат възстановени с нови тротоарни плочки от същия вид.
7.При прокопаване на „зелени” площи, същите да бъдат възстановени в първоначалния им вид.
8. Да се въведе временна организация на движение по Приложение №14 и №19, съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 109 / 02.11.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОРА:, с ЕГН , с адрес гр. Шумен, ул. „Бачо Киро“ №5, с GSM: 0888756337, с подадено заявление с вх.№УТ-09-107/01.11.2017г.. и на основание чл. 72 (1),(2) от ЗУТ и Наредба № 1 на Общински съвет – Шумен – чл. 6 , чл.7, чл.20, чл.22, чл.23,чл.24,чл.25, чл.26 и чл. 27 и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

РАЗРЕШАВА СЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
ВиК –Шумен АД, с адрес гр. Шумен, пл. „Войн“ №1, с директор инж. Красимир Марков. Телефон за връзка 054/87 48 20.

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ: „Водопроводно отклонение за магазин, склад и офис в УПИ I, кв.8, намиращ се в с.Белокопитово, ул. „Александър Стамболийски“ №25. Водопроводно отклонение.
За обектът е издавано Разрешително за разкопаване №94/13.10.2017г., по което не са започнали СМР.

Разрешава се разкопаване на:
– Асфалтова настилка – 6м2.

Асфалтовата настилка над изкопите за водопровода да се възстанови с минимална широчина от 1.0м.. и да покриват ръба на изкопа минимум по 30см от всяка страна.

ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ: 300лв(Триста лв. и нула ст.) с платежно от 28.09.2017г., съгласно Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен, приета с Решение 203/ по Протокол №10/30.06.2016 г. на Общински съвет Шумен.
Строителството да се извърши при условията на чл.74 /1/ от ЗУТ , Наредба № I на ОбС – Шумен и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

СРОК на ЗАПОЧВАНЕ: 07.11.2017 г. от 8:00ч.
СРОК на ЗАВЪРШВАНЕ: 09.11.2017 г. до 8:00ч.

В този срок да бъдат извършени всички СМР, включително и възстановяването на настилките.
Възстановяването на прокопаните площи се извършва от:
„БАРС“ АД, ЕИК 127630597, с адрес гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ №66, с управител инж. Данко Добрев.
Изпълнителят е длъжен през цялото време на строителството да поддържа чист района на обекта и да не замърсява и прилежащите му улици. Изпълнителят е длъжен да мие района на обекта, а след приключване на СМР да измие обекта основно.

При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 ал.5 т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000,00 (хиляда) лв. до 5 000,00 (пет хиляди) лв. ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лицето, което не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност или
– лицето упражняващо строит.надзор да спре, да премахне да възстанови или да поправи строежа или части от строежа;
– по чл.234 ал.1 от ЗУТ – ако нарушението по чл.232 и по чл.233 да бъде продължено, след като е констатирано с акт или ако в срок за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наканието е глоба от 3000,00 (три хиляди)лв. до 15 000,00 (петнадесет хиляди) лв. независимо от наказанието по първото нарушение.
– по чл.49, ал.2, за нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 21, ал. 9, чл.22, ал.7 и чл. 23 с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 200,00 (петстотин) лв. до 1 000,00 (хиляда) лв.
– по чл.49, ал.4 нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 27, виновните физически лица се наказват с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 ( петстотин) лв., а еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция от 200,00 (двеста) лв. до 500,00 (петстотин) лв.

Забележки: 1. Срокът на започване и завършване на СМР на посочения обект е задължителен.
2. При неподходящи за асфалтиране метеорологични условия, настилките да бъдат възстановени с минерал бетон в срока на завършване, а при по подходящи метеорологични условия да се възстановят асфалтовите настилки.
3.При просрочване на посочения срок, фирмата Изпълнител на обекта се санкционира съгласно Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
4.Внесеният депозит не се връща при некачествено извършване на възстановителните работи на прокопаните тротоарни и улични настилки и при не мотивирано удължен срок на завършване, съгласно чл.22, ал.8 от Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
5.Изпълнителят е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до жилищните и административни сгради на живущите в района, чрез обезопасени пешеходни „пасарелки”.
6. При прокопаване на тротоарни настилки, същите да бъдат възстановени с нови тротоарни плочки от същия вид.
7.При прокопаване на „зелени” площи, същите да бъдат възстановени в първоначалния им вид.
8. Да се въведе временна организация на движение по Приложение №14 и №19, съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 108 / 1.11.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Шумен, с ЕИК 000931721, с адрес гр. Шумен, бул.“Славянски“ №17, представлявано от Любомир Димитров Христов – кмет, с подадено заявление с вх.№УТ-09-106/31.10.2017г.. и на основание чл. 72 (1),(2) от ЗУТ и Наредба № 1 на Общински съвет – Шумен – чл. 6 , чл.7, чл.20, чл.22, чл.23,чл.24,чл.25, чл.26 и чл. 27 и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

РАЗРЕШАВА СЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
ДЗЗД „Шумен спорт, ЕИК 177134372, с адрес гр. София, ул.“Черни връх“ №59а, с представител Димо Салчев с GSM: 0886182785.

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ: „Многофункционална зала в УПИ V “Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“, кв.655
Разрешение за строеж №190/03.10.2016г. издадено на Община Шумен с ЕИК 000931721.

Разрешава се разкопаване на ул. „Марица“, във връзка с изграждане на канализационно отклонение за дъждовни води. Разкопава се:
– Асфалтова настилка – 12м2.
– Тротоарна настилка – 4м2.
– Зелени площи 5м2.

ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ: Община Шумен е възложител на обекта и не заплаща депозит.

Строителството да се извърши при условията на чл.74 /1/ от ЗУТ , Наредба № I на ОбС – Шумен и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

СРОК на ЗАПОЧВАНЕ: 02.11.2017 г.
СРОК на ЗАВЪРШВАНЕ: 13.11.2017 г.

В този срок да бъдат извършени всички СМР, включително и възстановяването на настилките.
Възстановяването на прокопаните площи се извършва от:
ДЗЗД „Шумен спорт, ЕИК 177134372, с адрес гр. София, ул.“Черни връх“ №59а, с представител Димо Салчев с GSM: 0886182785.

Изпълнителят е длъжен през цялото време на строителството да поддържа чист района на обекта и да не замърсява и прилежащите му улици. Изпълнителят е длъжен да мие района на обекта, а след приключване на СМР да измие обекта основно.

При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 ал.5 т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000,00 (хиляда) лв. до 5 000,00 (пет хиляди) лв. ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лицето, което не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност или
– лицето упражняващо строит.надзор да спре, да премахне да възстанови или да поправи строежа или части от строежа;
– по чл.234 ал.1 от ЗУТ – ако нарушението по чл.232 и по чл.233 да бъде продължено, след като е констатирано с акт или ако в срок за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наканието е глоба от 3000,00 (три хиляди)лв. до 15 000,00 (петнадесет хиляди) лв. независимо от наказанието по първото нарушение.
– по чл.49, ал.2, за нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 21, ал. 9, чл.22, ал.7 и чл. 23 с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 200,00 (петстотин) лв. до 1 000,00 (хиляда) лв.
– по чл.49, ал.4 нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 27, виновните физически лица се наказват с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 ( петстотин) лв., а еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция от 200,00 (двеста) лв. до 500,00 (петстотин) лв.

Забележки: 1. Срокът на започване и завършване на СМР на посочения обект е задължителен.
2. При неподходящи за асфалтиране метеорологични условия, настилките да бъдат възстановени с минерал бетон в срока на завършване, а при по подходящи метеорологични условия да се възстановят асфалтовите настилки.
3.При просрочване на посочения срок, фирмата Изпълнител на обекта се санкционира съгласно Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
4.Внесеният депозит не се връща при некачествено извършване на възстановителните работи на прокопаните тротоарни и улични настилки и при не мотивирано удължен срок на завършване, съгласно чл.22, ал.8 от Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
5.Изпълнителят е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до жилищните и административни сгради на живущите в района, чрез обезопасени пешеходни „пасарелки”.
6.При прокопаване на тротоарни настилки, същите да бъдат възстановени с нови тротоарни плочки от същия вид.
7.При прокопаване на „зелени” площи, същите да бъдат възстановени в първоначалния им вид.
8. Да се въведе временна организация на движение, по одобрени проекти по част: ВОБД от Община Шумен на 13.09.2017г. и от ОДМВР – Шумен с УРИ 869000-12348/12.09.2017г., съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 107 / 31.10.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОРА: „Попов Строй“ ЕООД, ЕИК 127590042, с адрес гр.Шумен, ул.“Цар Иван Александър“ №89, с представител Георги Попов, с GSM: 0897949747, с подадено заявление вх.№УТ-09-105/30.10.2017г.. и на основание чл. 72 (1),(2) от ЗУТ и Наредба № 1 на Общински съвет – Шумен – чл. 6 , чл.7, чл.20, чл.22, чл.23,чл.24,чл.25, чл.26 и чл. 27 и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

РАЗРЕШАВА СЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
“ВиК –Шумен“ ООД, с адрес пл. „Войн“ №1, с управител инж. Красимир Марков.

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ: Водопроводно отклонение за УПИ IX, кв.28, ПИ 55316.78.167 със съществуващи сгради. Обектът се намира на ул. “Александър Стамболийски“ №17, с. Панайот Волов.

Срок на изпълнение: от 8:00 на 02.11.2017г. до 8:00 на 04.11.2017г.

ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ: 240 лв(Двеста и четиредесет лв. и нула ст.) с платежно от „Интернешънъл Ассет банк.“ от 30.10.2017г..

Строителството да се извърши при условията на чл.74 /1/ от ЗУТ , Наредба № I на ОбС – Шумен и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

В този срок да бъдат извършени всички СМР включително и възстановяването на настилките.

Възстановяването на прокопаните площи се извършва от:
„Попов Строй“ ЕООД, ЕИК 127590042, с адрес гр.Шумен, ул.“Цар Иван Александър“ №89, с представител Георги Попов, с GSM: 0897949747.

Изпълнителят е длъжен през цялото време на строителството да поддържа чист района на обекта и да не замърсява и прилежащите му улици. Изпълнителят е длъжен след приключване на СМР да измие обекта.

При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 ал.5 т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000,00 (хиляда) лв. до 5 000,00 (пет хиляди) лв. ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лицето, което не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност или
– лицето упражняващо строит.надзор да спре, да премахне да възстанови или да поправи строежа или части от строежа;
– по чл.234 ал.1 от ЗУТ – ако нарушението по чл.232 и по чл.233 да бъде продължено, след като е констатирано с акт или ако в срок за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наканието е глоба от 3000,00 (три хиляди )лв. до 15 000,00 (петнадесет хиляди) лв. независимо от наказанието по първото нарушение.
– по чл.49, ал.2, за нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 21, ал. 9, чл.22, ал.7 и чл. 23 с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 200,00 (петстотин) лв. до 1 000,00 (хиляда) лв.
– по чл.49, ал.4 нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 27, виновните физически лица се наказват с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 ( петстотин) лв., а еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция от 200,00 (двеста) лв. до 500,00 (петстотин) лв.

Забележки: 1. Срокът на започване и завършване на СМР на посочения обект е задължителен.
2. При неподходящи за асфалтиране метеорологични условия, настилките да бъдат възстановени с минерал бетон в срока на завършване, а при по подходящи метеорологични условия да се възстановят асфалтовите настилки.
3.При просрочване на посочения срок, фирмата Изпълнител на обекта се санкционира съгласно Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
4.Внесеният депозит не се връща при некачествено извършване на възстановителните работи на прокопаните тротоарни и улични настилки и при не мотивирано удължен срок на завършване, съгласно чл.22, ал.8 от Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
5.Изпълнителят е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до жилищните и административни сгради на живущите в района, чрез обезопасени пешеходни „пасарелки”.
6.При прокопаване на тротоарни настилки, същите да бъдат възстановени с нови тротоарни плочки от същия вид.
7.При прокопаване на „зелени” площи, същите да бъдат възстановени в първоначалния им вид.
8. Да се въведе временна организация на движение по Приложение №14, съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 106 / 31.10.2017 г. – гр.Шумен
Удължение на Разрешително №82/27.09.2017г.

ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОРА: “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД, с ЕИК 17515725, с адрес гр.София 1309, ул.“Кукуш“ №2, с управител Васил Иванов Ботушаров и Георги Александров Георгиев, упълномощен представител на „БТК“ ЕАД, с подадено заявление вх.№УТ-09-085_001/26.10.2017г.. и на основание чл. 72 (1),(2) от ЗУТ и Наредба № 1 на Общински съвет – Шумен – чл. 6 , чл.7, чл.20, чл.22, чл.23,чл.24,чл.25, чл.26 и чл. 27 и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

РАЗРЕШАВА СЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
„Тел Сат Инженеринг” ЕООД, с ЕИК 102858543, с адрес на управление гр. Бургас, ЖК „Братя Миладинови“, бл. 128, вх. А, ет. 3, представлявано от Димитър Георгиев Стойчев – управител, с GSM: 0887455445.

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „Мобилтел“ ЕАД и „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр.Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство. Шкаф № SH_PP1_IN_0001_PONO1_2061, на ул. “Цар Освободител“ – (пл. „Възраждане №1 – старта поликлиника).
Разрешително за строеж №71/25.04.2016г. и Заповед № РД-25-703/11.04.2016г. за право на преминаване и прокарване.

1.Участък 1: от съществуваща шахта 1-2-01 на ул.“Цар Освободител“ и ул.“Цар Калоян“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 18 м., сондаж от 5 м. на подхода към поликлиниката и изкоп в зелено от 7 м. до нова ш.1-20-01-1 на ул.“Цар Калоян“.
2. Участък 2: от нова ш. 1-20-01-1 на ул.“Цар Калоян“, отклонение към блока на бул.“Симеон Велики“ с №73, вх А, Б и В изкоп в зелено с дължина 19 м.,и в тротоар с плочи с дължина 33м.
3.Участък 3: отклонение от трасето по ул.“Цар Калоян“ към блока на бул.“Симеон Велики“ № 71, вход 3, 2 и 1,сондаж от 6м. на ул.“Цар Калоян“ и изкоп в тротоар с плочи с дължина 65 м.
4.Участък 4: от съществуваща ш.II-10-02 на ул.Д.Благоев“, отклонение до офис сградата зад шахтата, изкоп в тротоар с плочи с дължина 14 м.
5.Участък 5: от съществуваща ш. I-11-01 на пл.“Възраждане“ и ул.“Цар Освободител“, сондаж от 5 м. на вътрешно квартална улица, до нова ш. I-11-01-1А и през нея до нова ш. I-11-01-1, изкоп в тротоар с плочи с дължина 23 м. и в настилка с паваж с дължина 23 м.
6.Участък 6: от нова ш. I-11-01-1, сондаж от 6 м. на ул.“Цар Освободител“и изкоп от 2 м. в паваж, до офис сграда на същата улица на № 135 и отклонение до офис сграда на същата улица с №134, изкоп в паваж с дължина 54 м.
7.Участък 7: от съществуваща ш.612-IV-23-09 на пл.“Оборище“, отклонение до офис сграда до шахтата, изкоп в тротоар с плочи с дължина 23 м.+
8.Участък 8: от съществуваща ш.612-IV-23-08В на бул.“Симеон Велики“, сондаж от 9 м. на вътрешна улица до нова ш. 612-IV-23-08В1 и през нова ш.
612-IV-23-08В2 , нова ш. 612-IV-23-08В3 и нова ш. 612-IV-23-085, до съществуваща ш. нова ш. 612-IV-20-08 на ул.“Васил Левски“, поради особености на терена 38 м. в окачена тръба, изкоп в тротоар с плочи с дължина 18м. ,изкоп в зелено 14 м. и в паваж 29 м.
9.Участък 9: нова ш. 612-IV-23-085, сондаж от 9 м. на ул.“Шейново“ и отклонение до жилищната сграда с № 36 на ул.“Васил Левски“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 54 м.

ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ: 7 640 лв(Седем хиляди шестотин и четиридесет лв. и нула ст.) с бнкова гаранция от „Интернешънъл Ассет банк.“ с изх.№3975/21.09.2017г..

Строителството да се извърши при условията на чл.74 /1/ от ЗУТ , Наредба № I на ОбС – Шумен и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

СРОК на ЗАПОЧВАНЕ: 01.11.2017 г.
СРОК на ЗАВЪРШВАНЕ: 10.11.2017 г.

В този срок да бъдат извършени всички СМР включително и възстановяването на настилките.

Възстановяването на прокопаните площи се извършва от:
„Тел Сат Инженеринг” ЕООД, с ЕИК 102858543, с адрес на управление гр. Бургас, ЖК „Братя Миладинови“, бл. 128, вх. А, ет. 3, представлявано от Димитър Георгиев Стойчев – управител, с GSM: 0887455445.

Изпълнителят е длъжен през цялото време на строителството да поддържа чист района на обекта и да не замърсява и прилежащите му улици. Изпълнителят е длъжен след приключване на СМР да измие обекта.

При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 ал.5 т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000,00 (хиляда) лв. до 5 000,00 (пет хиляди) лв. ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лицето, което не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност или
– лицето упражняващо строит.надзор да спре, да премахне да възстанови или да поправи строежа или части от строежа;
– по чл.234 ал.1 от ЗУТ – ако нарушението по чл.232 и по чл.233 да бъде продължено, след като е констатирано с акт или ако в срок за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наканието е глоба от 3000,00 (три хиляди )лв. до 15 000,00 (петнадесет хиляди) лв. независимо от наказанието по първото нарушение.
– по чл.49, ал.2, за нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 21, ал. 9, чл.22, ал.7 и чл. 23 с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 200,00 (петстотин) лв. до 1 000,00 (хиляда) лв.
– по чл.49, ал.4 нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 27, виновните физически лица се наказват с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 ( петстотин) лв., а еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция от 200,00 (двеста) лв. до 500,00 (петстотин) лв.

Забележки: 1. Срокът на започване и завършване на СМР на посочения обект е задължителен.
2. При неподходящи за асфалтиране метеорологични условия, настилките да бъдат възстановени с минерал бетон в срока на завършване, а при по подходящи метеорологични условия да се възстановят асфалтовите настилки.
3.При просрочване на посочения срок, фирмата Изпълнител на обекта се санкционира съгласно Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
4.Внесеният депозит не се връща при некачествено извършване на възстановителните работи на прокопаните тротоарни и улични настилки и при не мотивирано удължен срок на завършване, съгласно чл.22, ал.8 от Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
5.Изпълнителят е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до жилищните и административни сгради на живущите в района, чрез обезопасени пешеходни „пасарелки”.
6.При прокопаване на уличното платно, новите кабели да се поставят във подходящи тръби, с цел предотвратяване на ново прокопаване при авариен ремонт и поддържане на същите.
7.При прокопаване на тротоарни настилки, същите да бъдат възстановени с нови тротоарни плочки от същия вид.
8.При прокопаване на „зелени” площи, същите да бъдат възстановени в първоначалния им вид.
9. Да се въведе временна организация на движение.
По одобрени проекти по част: ВОБД от Община Шумен през 06.2016г. и от ОДМВР – Шумен с УРИ869000-7295/16.06.2016г., съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 105 / 31.10.2017 г. – гр.Шумен
Удължение на Разрешително №83/02.10.2017г.

ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОРА: “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД, с ЕИК 17515725, с адрес гр.София 1309, ул.“Кукуш“ №2, с управител Васил Иванов Ботушаров и Георги Александров Георгиев, упълномощен представител на „БТК“ ЕАД, с подадено заявление вх.№УТ-09-088_001/26.10.2017г.. и на основание чл. 72 (1),(2) от ЗУТ и Наредба № 1 на Общински съвет – Шумен – чл. 6 , чл.7, чл.20, чл.22, чл.23,чл.24,чл.25, чл.26 и чл. 27 и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

РАЗРЕШАВА СЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
„СИТИКОМ РИЛА” ООД – Самоков, с ЕИК 130387842, с адрес на управление гр.Самоков, ул. „Димитър Димов“ №1, представлявано от Венелин Гюлев – управител, с GSM: 0888653205 и технически ръководител Валентин Георгиев с GSM: 0887222534.

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „Мобилтел“ ЕАД и „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр.Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство. Шкаф № SH_PP1_IN_0001_PONO1_2041, на ул. “Македония“ №61, част 2.
Разрешително за строеж №71/25.04.2016г. и Заповед № РД-25-703/11.04.2016г. за право на преминаване и прокарване.

1.Участък 1: нова ш. 612-1-19-03 на ул.”Марица“ и “Македония“, сондаж на ул.“Македония“ от 8 м. до нова ш. 612-1-19-02 и от нея през нова ш. 612-1-19-07, до нова ш. 612-1-19-08, заедно с отклоненията към вх. 1, 2 и 3 на блока на ул.“Марица“ 24 , изкоп в зелено 105 м. и 9 м. бетон.
2. Участък 2: от нова ш. 612-1-19-08 пред блока на ул.“Марица“ 24, до нова ш. 612-1-19-09 на югоизток от него, изкоп в зелено от 35 м. и отклонение към вх.4 на блока от 3 м. в бетонова настилка.
3.Участък 3: от нова ш.612-1-19-09 отклонение към блок № 22 на ул.“Марица“ ,вх. 1,2 и 3 , изкоп в зелено от 70 м. и 9 м. в бетонова настилка.
4.Участък 4: от нова ш.612-1-20-03 на кръстовището на ул.“П.Берон“ и „Македония“ , сондаж от 17 м. на ул.“Македония“ и през нова ш. 612-1-20-04 до нова ш. 612-1-20-05 на ул.“П.Берон“ и ул.“Ружа Тенева“ изкоп от 70 м. в зелено, 7 м. в тротоар.
5.Участък 5: от нова ш.612-1-20-05 на ул.“П.Берон“ , изкоп по западен тротоар на ул.“Ружа Тенева“ до жилищната сграда на същата улица с № 19, изкоп в тротоар с плочки от 70 м.
6.Участък 6: от нова ш.612-1-20-05 на ул.“П.Берон“ , сондаж от 11 м. на ул.“Ружа Тенева“ до нова ш.612-1-20-05а и от нея до нова ш. нова ш.612-1-20-06, изкоп в тротоар от 33м.
7.Участък 7: от нова ш.612-1-20-06 на ул.“П.Берон“, сондаж на улицата от 6 м. до нова ш. 612-1-20-07 и от нея, отклонението към вх. 4 на блок № 22А на ул.“П.Берон“ и отклонението към блока на ул.“Марица“ № 20, изкоп в зелено 74 м. и в бетон 29 м.
8.Участък 8: от нова ш.612-1-20-07 на ул.“П.Берон“ , до нова ш. 612-1-20-08, с отклоненията към вход 1, 2 и 3 на блок 22 А на същата улица, изкоп от 85 м. в зелено и 8 м. в бетонова настилка.
9.Участък 9: от съществуваща ш.612-1-12-02 на ул.“Македония“, до границата на имота на ул. „София“ № 3, изкоп в тротоар с плочи с дължина 76 м.
10.Участък 10: от съществуваща ш.612-1-12-05 на ул.“Н.Попович“, до нова ш. 612-1-20-07 и отклоненията към блок № 26 и 28 и 20 на същата улица и към сградата с № 21 на ул.“Северина Тенева“, изкоп зелено от 93 м.,4 м. бетон и 18 м. плочки.
11.Участък 11: от съществуваща ш.612-1-12-06А на ул.“Македония“, до нова 612-1-20-03, с отклонението към жилищната сграда на същата улица с № 65, изкоп в тротоар с плочки с дължина 44 м.
12.Участък 12: от съществуваща ш.612-1-12-06А на ул.“Македония“ през нова 612-1-12-09, до нова ш. 612-1-12-10, изкоп в тротоар 17 м.
13.Участък 13: : от нова ш. 612-1-12-10, на ул.“Македония“ и ул.“София“ през нова ш. 612-1-12-11 и през нова ш. 612-1-12-12, до нова ш. 612-1-12-13 на ул.“П.Парчевич“ и ул.“София“ , с отклоненията към блока на ул.“София“ № № 2,10, 12,14,16 и 18, изкоп в тротоар с плочки с дължина 175м.
14.Участък 14: от нова ш. 612-1-12-13 , на ул.“П.Парчевич“ и ул.“София“ , сондаж на ул.“София“ от 6 м. до нова ш. 612-1-12-14, сондаж от 7 м. на ул.“П.Парчевич“ до съществуваща ш. 1612-1-12-16 и от нова ш. 612-12-14 по източния тротоар на ул.“П.Парчевич“ и отклонения към блок № 44 и 46 на същата улица , изкоп в зелено от 45 м. и в бетон с дължина 20 м.
15.Участък 15: от нова ш. 612-1-12-16, сондаж от 7 м. на ул.“П.Парчевич“ през нова ш. 612-1-12-14 на ул.“П.Парчевич“ и ул.“София“, през нова ш. 612-1-12-15 , по южния тротоар на ул.“София“ и отклоненията към блока с № 7, 11 и 13 на същата улица, изкоп в тротоар с плочи и бетон 96 м.
16.Участък 16: от нова ш. 612-1-12-07 на ул.“Н.Попович“, през нова ш. 612-1-12-08, до жилищните сгради на ул.“Н.Попович“ с №№13 и 14, изкоп в тротоар без настилка от 64 м. и 4м. в бетон.
17.Участък 17: от нова ш. 612-1-20-08 на ул.“П Берон“ , сондаж от 6 м. на ул.“К.Пейчинович“, до нова ш. 612-1-20-09 , от нея до жилищни сгради №№ 14 и 16 на ул.“К.Пейчинович“ и до блока на ул.“Васил Друмев“ 18, изкоп в тротоар с плочи от 62 м.,7м.в асфалт , 2м. в бетонова настилка и 11м. в зелено.
18.Участък 18: от нова ш. 612-1-20-09 на ул.“К.Пейчинович“ до нова ш. 612-1-20-10 на пресечката с ул.“Харалан Ангелов“ и отклоненията към блока на ул.“П.Берон“ № 4, изкоп в зелено от 84м. и 6м. в бетон.
19.Участък 19: от нова ш. 612-1-20-10 на ул.“Харалан Ангелов“ и ул.“П.Берон“, отклонение към блока на ул.“В.Друмев“ № 16, изкоп асфалт 15 м., и 4 м. в плочки и в зелено 36м.
20.Участък 20: от нова ш. 612-1-20-10 на ул.“Харалан Ангелов“ и ул.“П.Берон“, сондаж от 6м.на ул.“Х.Ангелов“ до нова ш. 612-1-20-11 и от нея до нова ш. 612-1-20-12 и отклоненията към блока на ул.“П.Берон“ № 2, изкоп в зелено от 78 м. и 2м. в бетон.
21.Участък 21: от нова ш. 612-1-20-12 на ул.“П.Берон“ и ул.“В.Друмев“ ,през нова ш. 612-1-20-12А до нова ш. 612-1-20-12Б и отклонение към блока на ул.“В.Априлов“ № 18, изкоп в зелено от 99 м. 22м. изкоп в асфалт.
22.Участък 22: от нова ш. 612-1-20-12 на ул.“П.Берон“ и ул.“В.Друмев“, до съществуваща ш. 612-1-20-13 и отклонение към вх. 1 на блока с № 45 на ул.“В.Друмев“, изкоп в зелено от 21м. и 15 м. в тротоар с плочки.
23.Участък 23: от съществуваща ш. 612-1-20-14 на ул.“В.Друмев“ , отклонение към вх. 3 на блока с № 45 на същата улица, изкоп в тротоар с плочки от 22м.
24.Участък 24: от нова ш. 612-1-12-10, на ул.“Македония“ и ул.“София“ , през нова ш. 612-1-12-09, до съществуваща ш. 612-1-12-06А, изкоп в зелено от 11 м. и в тротоар с плочки и бетон 36 м.
25.Участък 25: от нова ш. 612-1-20-09 на ул.“Кирил Пейчинович“,по северния тротоар на ул.“П Берон“, изкоп в зелено от 26 м., сондаж от 7м, на ул.“П,Берон“ срещу блока с №11 на същата улица и отклонение към нея, изкоп в тротоар с плочки, с дължина 19 м.
26.Участък 26: от нова ш.612-1-20-03 на кръстовището на ул.“П.Берон“ и „Македония“ по западния тротоар на ул.“Македония“, изкоп в тротоар с плочки от 39 м. до съществуваща ш. 612-1-12-06А.

ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ: 25 160 лв(Двадесет и пет хиляди сто и шестдесет лв. и нула ст.) с бнкова гаранция от „Интернешънъл Ассет банк.“ с изх.№3977/26.09.2017г..

Строителството да се извърши при условията на чл.74 /1/ от ЗУТ , Наредба № I на ОбС – Шумен и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

СРОК на ЗАПОЧВАНЕ: 01.11.2017 г.
СРОК на ЗАВЪРШВАНЕ: 10.11.2017 г.

В този срок да бъдат извършени всички СМР включително и възстановяването на настилките.

Възстановяването на прокопаните площи се извършва от:
„СИТИКОМ РИЛА” ООД – Самоков, с ЕИК 130387842, с адрес на управление гр.Самоков, ул. „Димитър Димов“ №1, представлявано от Венелин Гюлев – управител, с GSM: 0888653205 и технически ръководител Валентин Георгиев с GSM: 0887222534.

Изпълнителят е длъжен през цялото време на строителството да поддържа чист района на обекта и да не замърсява и прилежащите му улици. Изпълнителят е длъжен след приключване на СМР да измие обекта.

При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 ал.5 т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000,00 (хиляда) лв. до 5 000,00 (пет хиляди) лв. ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лицето, което не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност или
– лицето упражняващо строит.надзор да спре, да премахне да възстанови или да поправи строежа или части от строежа;
– по чл.234 ал.1 от ЗУТ – ако нарушението по чл.232 и по чл.233 да бъде продължено, след като е констатирано с акт или ако в срок за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наканието е глоба от 3000,00 (три хиляди )лв. до 15 000,00 (петнадесет хиляди) лв. независимо от наказанието по първото нарушение.
– по чл.49, ал.2, за нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 21, ал. 9, чл.22, ал.7 и чл. 23 с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 200,00 (петстотин) лв. до 1 000,00 (хиляда) лв.
– по чл.49, ал.4 нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 27, виновните физически лица се наказват с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 ( петстотин) лв., а еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция от 200,00 (двеста) лв. до 500,00 (петстотин) лв.

Забележки: 1. Срокът на започване и завършване на СМР на посочения обект е задължителен.
2. При неподходящи за асфалтиране метеорологични условия, настилките да бъдат възстановени с минерал бетон в срока на завършване, а при по подходящи метеорологични условия да се възстановят асфалтовите настилки.
3.При просрочване на посочения срок, фирмата Изпълнител на обекта се санкционира съгласно Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
4.Внесеният депозит не се връща при некачествено извършване на възстановителните работи на прокопаните тротоарни и улични настилки и при не мотивирано удължен срок на завършване, съгласно чл.22, ал.8 от Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
5.Изпълнителят е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до жилищните и административни сгради на живущите в района, чрез обезопасени пешеходни „пасарелки”.
6.При прокопаване на уличното платно, новите кабели да се поставят във подходящи тръби, с цел предотвратяване на ново прокопаване при авариен ремонт и поддържане на същите.
7.При прокопаване на тротоарни настилки, същите да бъдат възстановени с нови тротоарни плочки от същия вид.
8.При прокопаване на „зелени” площи, същите да бъдат възстановени в първоначалния им вид.
9. Да се въведе временна организация на движение.
По одобрени проекти по част: ВОБД от Община Шумен през 06.2016г. и от ОДМВР – Шумен с УРИ869000-7295/16.06.2016г., съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 104 / 31.10.2017 г. – гр.Шумен
Удължение на Разрешително №91/10.09.2017г.

ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОРА: “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Руменов Максимов, , с подадена молба вх.№ УТ-09-104/26.10.2017г.. и на основание чл. 72 (1),(2) от ЗУТ и Наредба № 1 на Общински съвет – Шумен – чл. 6 , чл.7, чл.20, чл.22, чл.23,чл.24,чл.25, чл.26 и чл. 27 и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

РАЗРЕШАВА СЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
„ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686, представлявано от Вахаршак Хачадур Хачадурян – управител.

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен – етап 2“

1.Участък 1: от помощна ш.2.258.1 на ул.“Дедеагач“, източно от блок № 12, по западния тротоар на улицата, до нова ш.2.259 , изкоп в тротоар с плочи с дължина 86 м..

2.Участък 2: от нова ш.2.259 на ул.“Дедеагач“ и „Родопи“, сондаж от 9 м. на ул.“Родопи“ и по западния тротоар, до нова ш.2.260, изкоп в тротоар с плочи с дължина 82 метра..

3.Участък 3: от нова ш.2.260 сондаж от 8 м. на ул.“Дедеагач“ ,изкоп в зелено от 95 м., сондаж от 12 м. на междублокова улица до нова ш.2.260а..

4.Участък 4: от нова ш. 2.260 а, североизточно от блок 9 на ул.“Дедеагач“, отклонение към блок 9 и към блока на ул.“Колю Фичето“ №2, изкоп в тротоар с плочи с дължина 6 м. и изкоп в зелено с дължина 42 м..

5.Участък 5: от нова ш.2.262 западно от блок 4 на ул. „Колю Фичето“, отклонение към същия блок , изкоп в тротоар 3м. и в зелено с дължина 11м., отклонение към блок № 11 и № 13 на ул.“Дедеагач“, изкоп в тротоар с дължина 4м. и в зелено с дължина 112м..

ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ: от 5930лв(Пет хиляди деветстотин и тридесет лв. и нула ст.) с платежно от 04.10.2017г., според Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен, приета с Решение 203/ по Протокол №10/30.06.2016 г. на Общински съвет Шумен.
Строителството да се извърши при условията на чл.74 /1/ от ЗУТ , Наредба № I на ОбС – Шумен и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

СРОК на ЗАПОЧВАНЕ: 01.11.2017 г.
СРОК на ЗАВЪРШВАНЕ: 10.11.2017 г.

В този срок да бъдат извършени всички СМР, включително и възстановяването на настилките.

Възстановяването на прокопаните площи се извършва от: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Хачадур Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Йорданов Иванов с GSM: 0899140309.
Изпълнителят е длъжен през цялото време на строителството да поддържа чист района на обекта и да не замърсява и прилежащите му улици. Изпълнителят е длъжен да измие обекта.

При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 ал.5 т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000,00 (хиляда) лв. до 5 000,00 (пет хиляди) лв. ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лицето, което не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност или
– лицето упражняващо строит.надзор да спре, да премахне да възстанови или да поправи строежа или части от строежа;
– по чл.234 ал.1 от ЗУТ – ако нарушението по чл.232 и по чл.233 да бъде продължено, след като е констатирано с акт или ако в срок за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наканието е глоба от 3000,00 (три хиляди )лв. до 15 000,00 (петнадесет хиляди) лв. независимо от наказанието по първото нарушение.
– по чл.49, ал.2, за нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 21, ал. 9, чл.22, ал.7 и чл. 23 с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 200,00 (петстотин) лв. до 1 000,00 (хиляда) лв.
– по чл.49, ал.4 нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 27, виновните физически лица се наказват с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 ( петстотин) лв., а еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция от 200,00 (двеста) лв. до 500,00 (петстотин) лв.

Забележки: 1. Срокът на започване и завършване на СМР на посочения обект е задължителен.
2. При неподходящи за асфалтиране метеорологични условия, настилките да бъдат възстановени с минерал бетон в срока на завършване, а при по подходящи метеорологични условия да се възстановят асфалтовите настилки.
3.При просрочване на посочения срок, фирмата Изпълнител на обекта се санкционира съгласно Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
4.Внесеният депозит не се връща при некачествено извършване на възстановителните работи на прокопаните тротоарни и улични настилки и при не мотивирано удължен срок на завършване, съгласно чл.22, ал.8 от Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
5.Изпълнителят е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до жилищните и административни сгради на живущите в района, чрез обезопасени пешеходни „пасарелки”.
6.При прокопаване на уличното платно, новите кабели да се поставят във подходящи тръби, с цел предотвратяване на ново прокопаване при авариен ремонт и поддържане на същите.
7.При прокопаване на тротоарни настилки, същите да бъдат възстановени с нови тротоарни плочки от същия вид.
8.При прокопаване на „зелени” площи, същите да бъдат възстановени в първоначалния им вид.
9. Да се въведе временна организация на движение, според разпоредбите на НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2015 г.).


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 103 / 31.10.2017 г. – гр.Шумен
Удължение на Разрешително №46/19.07.2017г.

ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОРА: “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД, с ЕИК 17515725, с адрес гр.София 1309, ул.“Кукуш“ №2, с управител Васил Иванов Ботушаров и Георги Александров Георгиев, упълномощен представител на „БТК“ ЕАД, с подадено заявление вх.№УТ-09-035_001/26.10.2017г.. и на основание чл. 72 (1),(2) от ЗУТ и Наредба № 1 на Общински съвет – Шумен – чл. 6 , чл.7, чл.20, чл.22, чл.23,чл.24,чл.25, чл.26 и чл. 27 и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

РАЗРЕШАВА СЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
„Виваком” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 148116282 представлявано от Златомир Николов – управител, с GSM: 0878900659.

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „Мобилтел“ ЕАД и „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр.Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство. Шкаф № SH_PP1_IN_0001_PONO1_4011, на ул.“Вичо Папазов“ № 22.
Разрешително за строеж №71/25.04.2016г. и Заповед № РД-25-703/11.04.2016г. за право на преминаване и прокарване.

1. Участък 1: от съществуваща ш.612-111-33-01 на ул.“Съединение“ и ул.“Ст.Изворски“ ,до нова ш. 612-111-33-01А и отклонения до границата на имоти с №№ 51 и 53 на ул.“Съединение“, изкоп от 40 м. в тротоар с плочи.

2. Участък 2: : от нова ш. 612-111-33-01А на ул.“Съединение“, отклонение до имота на същата улица с № 55 и отклонение към жилищна сграда с №№ 3 и 5 на ул.“Алдомировци“, изкоп в тротоар с плочки 84м. ,10 м. в зелено и 6м . в терен без настилка.

3.Участък 3: от съществуваща ш.612-111-33-02 на ул.“Ст.Изворски“ и ул.“Селиолу“, до границата на имота с № 4 на „Ст.Изворски“, изкоп в тротоар с плочи от 18 м. и от същата шахта, отклонение до блока с №№ 2 и 4 на ул.“Селиолу“ , изкоп в тротоар с плочи 45м.

4.Участък 4: от съществуваща ш.612-111-36-01 на ул.“Селиолу“, отклонение към блок с № 6 на същата улица ,изкоп в тротоар с плочи от 8 м.

5.Участък 5: от съществуваща ш.612-111-33-02 на ул.“Ст.Изворски“ и ул.“Селиолу“, сондаж от 8м. на ул.“Селиолу“, до нова ш. 612-111-33-03А и от нея през нова ш. 612-111-36-02Б до нова ш. 612-111-36-01А1 и отклоненията към блока с №№ 3 и 5, изкоп в тротоар с плочи от 99м.
6.Участък 6: от нова ш. 612-111-36-01А1 на ул.“Алдомировци“ и ул.“Селиолу“ до блока с №№ 13,15 и 17 на ул.“Алдомировци“ и отклоненията към него, изкоп в тротоар с плочи от 73 м. и от същата шахта, сондаж от 6м. на ул.“Алдомировци“ и отклонение към границата с имот № 22, изкоп от 3м. в тротоар с плочи.

7.Участък 7: от нова ш. 612-111-33-03А на ул.”Ст.Изворски“ отклонение до вх. 1 и 2 на жилищна сграда №6 на същата улица, изкоп в тротоар с плочи от 58 м. и от същата шахта към вх. 1 и 2 на блок № 14, изкоп в тротоар от 54 м.

8.Участък 8: от същ. ш. 612-111-36-02А на ул.“Селиолу“ ,отклонение към имота на жилищна сграда с № 13А, изкоп в тротоар с плочи с дължина 2 м.

9.Участък 9: от същ. ш. 612-111-36-03 на ул.“Селиолу“ и ул.“В.Папазов“, през нова ш. 612-111-36-03А до нова ш. 612-111-36-03В и отклоненията до имота на жилищна сграда с № 8 и № 2 на ул.“В. Папазов“, изкоп в тротоар с плочи от 98 м.,14м. в бетон и 36 м. в асфалт.

10.Участък 10: от нова ш. 612-111-36-03В на ул.“Съединение“ и ул.“В.Папазов“, отклоненние към вход 1 на блока с № 65 на ул.“Съединение“ , изкоп в асфалт с дължина 23м.
,до нова ш. 612-111-36-03ВС до вх.1 и вх. 2 на блок 5 ул.“Преслав“, изкоп в асфалт 18 м. , 4м. без настилка 15м. нови плочи и 30 м. стари плочки

11.Участък 11: от нова ш. 612-111-36-03В на ул.“Съединение“ и ул.“В.Папазов“,сондаж на от 6 м. на ул „В.Папазов“ до нова ш. 612-111-36-03С и от нея до нова ш. 612-111-36-03D и отклонения към блок №№ 63, 61 и 59 на ул.“Съединение“, изкоп в асфалт 56м. и 5 м. бетон.

12.Участък 12: от същ. ш. 612-111-36-03 на ул.“Селиолу“ и ул.“В.Папазов“ до нова ш. 612-111-10-40Е на ул.“Преслав“ и отклонението към блока с № 24 на ул.“Селиолу“ и № 17 на ул.“Преслав“ изкоп в тротоар с плочи от 155 м.

13.Участък 13: от съществуваща ш. 612-111-36-04 на ул.“Селиолу“ и ул.“В Папазов“, през нова ш. 612-111-36-04F, до нова ш. 612-111-36-04S и отклоненията блок № 22 на ул.“В.Папазов“, изкоп в тротоар с плочи 117м. и в зелено 5 м.

14.Участък 14: от нова ш. 612-111-36-04S на ул.“В. Папазов „ и ул.“Хр.Генчев“, до нова ш. 612-111-36-04К и отклонения до границите на имот № 26 на ул.“Хр.Генчев“ и № 33 на ул.“Преслав“, изкоп в тротоар с плочи от 87 м. и 11м. в бетон.

15.Участък 15: от нова ш. 612-111-36-04К на ул.“Хр.Генчев“ и ул.“Преслав “, отклонение към блока на ул.“Преслав“ №25, изкоп в тротоар с плочи от 95м.

16.Участък 16: от нова ш. 612-111-33-06Б в междублоково, отклонение към вх.1, 2 и 3 на блока на ул.“Хр.Генчев“ с № 3, изкоп в зелено от 57 м./съгласно, по чл.154,ал.1 от ЗУТ -промяна по време на строителството /

17.Участък 17: от съществуваща ш. 612-111-10-42F на ул.“Преслав“, и ул.“Вл.въстание.“ , до нова ш. 612-111-10-42D, изкоп в тротоар с плочи от 55м.

18.Участък 18: от нова ш. 612-111-10-42D на ул.“Преслав“ и ул.“Хр.Генчев“, сондаж от 8 м. на ул.“Преслав“ , до нова ш. 612-111-10-42С и от нея през нова ш. 612-111-10-42Е,на ул.“Преслав“ и ул.“Вл.въстание“, до блока на ул.“Преслав“ № 60 и до границата на имота с №88 на ул.“Вл.въстание, изкоп в тротоар с плочи от 88 м.

19.Участък 19: от нова ш. 612-111-10-42С на ул.“Преслав“ и ул.“Хр.Генчев“, до нова ш. 612-111-10-42В на ул.”Хр.Генчев“ и бул.“В.Преслав“ , изкоп в тротоар от 81 м.

20.Участък 20: от нова ш. 612-111-10-42В на ул.”Хр.Генчев“ и бул.“В.Преслав“ , сондаж от 9 м. на ул.“Хр.Генчев“, до нова ш. 612-111-10-40А и от нея през нова ш. 612-111-10-42А, до сградата на ул.“Преслав“ № 50, изкоп в тротоар с плочи от 88 м. и бетон от 34 м.

21.Участък 21: от нова 612-111-10-40А на ул.“Хр.Генчев“ и бул.“В.Преслав“ до нова ш. 612-111-10-40, на ул.”Селиолу“ и бул.“В.Преслав“ изкоп в тротоар с плочи от 92м.

22.Участък 22: нова ш. 612-111-10-40, на ул.”Селиолу“ и бул.“В.Преслав“, до нова ш. 612-111-10-40С, на ул.“Селиолу“ и ул.“Преслав“ и от нея до сградите №№46а и 46 б на ул.“Преслав“, изкоп в тротоар с плочи 144м. и 15 м. бетон.

23.Участък 23: от нова ш.612-111-10-40С на ул.“Селиолу“ и ул.“Преслав“, сондаж от 6 м. на ул.“Селиолу“до нова ш. 612-111-10-40D и от нея до вх.1, 2 и 3 на сградата на ул.“Преслав“ № 32, изкоп в тротоар с плочи от 66м. и настилка с асфалт от 21м.

24.Участък 24: от нова ш.612-111-10-40D на ул.“Преслав“ и ул.“Селиолу“, до нова ш. 612-111-10-40А2, изкоп в тротоар с плочи от 84 м.

25.Участък 25: от нова ш. 612-111-10-40А2 на бул.“Велики Преслав“ и ул.“Селиолу“ до нова ш. 612-111-10-40А1 и отклоненията към блока с №№30,38 и 40 на бул.“Велики Преслав“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 109 м.

26. Участък 26: от нова ш.612-111-10-40D на ул.“Преслав“ и ул.“Селиолу“, сондаж от 11м. на ул.“Преслав“ до нова ш. 612-111-10-40Е

27.Участък 27 от нова ш. 612-111-10-40, на ул.”Селиолу“ и бул.“В.Преслав“ до нова ш. 612-111-10-40А на бул.“В.Преслав“ и ул.“Хр.Генчев“ и отклоненията към блок №№ 44, 46, 48, 52, 54 и 56 на бул.“В.Преслав“, изкоп в тротоар с плочи от 113 м.

28.Участък 28: от нова ш. 612-111-10-40А на бул.“В.Преслав“ и ул.“Хр.Генчев“, сондаж на ул.“Хр.Генчев“ от 9 м. до нова ш. 612-111-10-42В и от нея до блок №№ 58 и 60 на бул.“В.Преслав“, изкоп от 50 м. в терен без настилка.

29.Участък 29: от нова ш. 612-111-10-42D на ул.“Преслав“ и ул.“Хр.Генчев“, до нова ш. 612-111-10-42L на ул.“В.Папазов“ и ул.“Хр.Генчев“, изкоп в тротоар с плочи от 105 м.

30.Участък 30: от нова ш. 612-111-10-42L на ул.“В.Папазов“ и ул.“Хр.Генчев“, сондаж от 18 м. на ул.“В.Папазов“ и изкоп от 15 м. в бетон ,до нова ш. 612-111-10-42М и от нея до сградата с № 30 на ул.“Алдемировци“ № 30, изкоп от 18 м. в асфалт и 31 м. в плочки.

31.Участък 31: от съществуваща ш. 612-111-36-04 на ул.“Селиолу“ и ул.“В Папазов“,сондаж от 8 м. на ул.“В.Папазов“ до нова ш. 612-111-36-04-А, и с отклонение до границата на блока с № 17 , до нова ш. 612-111-36-04А1, изкоп в тротоар с плочи от 73м.

32.Участък 32: от нова ш. 612-111-36-04А1 на ул.“В.Папазов“, до нова ш. 612-111-36-04Е, отклонения до границата на блок 20 на ул.“Хр.Генчев“ и № 23А на ул.“В.Папазов“ изкоп в тротоар от 57 м.

33.Участък 33: от нова ш. 612-111-33-06А на ул.“Ст.Изворски“, до нова ш. 612-111-33-06Б в междублоково и отклонение към вх.1, 2 и 3 на блок № 1 на ул.“Хр.Генчев“, изкоп в зелено с дължина 80м.

ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ: 53 576лв(Петдесет и три хиляди, петстотин седемдесет и шест лв. нула ст.) с бнкова гаранция от „Интернешънъл Ассет банк.“ с изх.№3829/10.07.2017г..

Строителството да се извърши при условията на чл.74 /1/ от ЗУТ , Наредба № I на ОбС – Шумен и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

СРОК на ЗАПОЧВАНЕ: 01.11.2017 г.
СРОК на ЗАВЪРШВАНЕ: 10.11.2017 г.

В този срок да бъдат извършени всички СМР включително и възстановяването на настилките.

Възстановяването на прокопаните площи се извършва от:
„Виваком” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 148116282 представлявано от Златомир Николов – управител, с GSM: 0878900659.

Изпълнителят е длъжен през цялото време на строителството да поддържа чист района на обекта и да не замърсява и прилежащите му улици. Изпълнителят е длъжен след приключване на СМР да измие обекта.

При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 ал.5 т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000,00 (хиляда) лв. до 5 000,00 (пет хиляди) лв. ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лицето, което не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност или
– лицето упражняващо строит.надзор да спре, да премахне да възстанови или да поправи строежа или части от строежа;
– по чл.234 ал.1 от ЗУТ – ако нарушението по чл.232 и по чл.233 да бъде продължено, след като е констатирано с акт или ако в срок за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наканието е глоба от 3000,00 (три хиляди )лв. до 15 000,00 (петнадесет хиляди) лв. независимо от наказанието по първото нарушение.
– по чл.49, ал.2, за нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 21, ал. 9, чл.22, ал.7 и чл. 23 с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 200,00 (петстотин) лв. до 1 000,00 (хиляда) лв.
– по чл.49, ал.4 нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 27, виновните физически лица се наказват с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 ( петстотин) лв., а еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция от 200,00 (двеста) лв. до 500,00 (петстотин) лв.

Забележки: 1. Срокът на започване и завършване на СМР на посочения обект е задължителен.
2. При неподходящи за асфалтиране метеорологични условия, настилките да бъдат възстановени с минерал бетон в срока на завършване, а при по подходящи метеорологични условия да се възстановят асфалтовите настилки.
3.При просрочване на посочения срок, фирмата Изпълнител на обекта се санкционира съгласно Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
4.Внесеният депозит не се връща при некачествено извършване на възстановителните работи на прокопаните тротоарни и улични настилки и при не мотивирано удължен срок на завършване, съгласно чл.22, ал.8 от Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
5.Изпълнителят е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до жилищните и административни сгради на живущите в района, чрез обезопасени пешеходни „пасарелки”.
6.При прокопаване на уличното платно, новите кабели да се поставят във подходящи тръби, с цел предотвратяване на ново прокопаване при авариен ремонт и поддържане на същите.
7.При прокопаване на тротоарни настилки, същите да бъдат възстановени с нови тротоарни плочки от същия вид.
8.При прокопаване на „зелени” площи, същите да бъдат възстановени в първоначалния им вид.
9. Да се въведе временна организация на движение.
По одобрени проекти по част: ВОБД от Община Шумен на 26.10.2016г. и от ОДМВР – Шумен с УРИ869000-13438/12.10.2016г., съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 102 / 30.10.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОРА: „Атрактив Хаус“ ООД, ЕИК 202904276 с адрес гр.Шумен, ул.“Георги Кирков“ №25, с представител Орлин Чакъров, с GSM: 0896870007, с подадено заявление вх.№26-00-3239/19.10.2017г.. и на основание чл. 72 (1),(2) от ЗУТ и Наредба № 1 на Общински съвет – Шумен – чл. 6 , чл.7, чл.20, чл.22, чл.23,чл.24,чл.25, чл.26 и чл. 27 и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

РАЗРЕШАВА СЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
“Електроконсултстрой“ ЕООД, с адрес гр. Шумен, ул. „Васил Дяков“ №15, с ЕИК: 200646934, представлявана от Огнян Дечков.

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ:

1. Изместване на кабелна линия извод „Панайот Волов“ от ТП „Лом“ до ТП „Васил Друмев“, кръстовище ул. „Васил Друмев и ул. „Кирил и Методий“.
Разрешение за строеж №169/11.09.2017г.
2. „Офис сграда – дентален център в УПИ V, кв.121 по регулационния план на гр.Шумен, с одобрена план схема със Заповед № РД-25-1953/27.09.2017г.

ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ: 2950 лв(Две хиляди деветстотин и петдесет лв. и нула ст.) с платежно от „Интернешънъл Ассет банк.“ От 30.10.2017г..

Строителството да се извърши при условията на чл.74 /1/ от ЗУТ , Наредба № I на ОбС – Шумен и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

СРОК на ЗАПОЧВАНЕ: 01.11.2017 г.
СРОК на ЗАВЪРШВАНЕ: 10.11.2017 г.

В този срок да бъдат извършени всички СМР включително и възстановяването на настилките.

Възстановяването на прокопаните площи се извършва от:
“Електроконсултстрой“ ЕООД, с адрес гр. Шумен, ул. „Васил Дяков“ №15, с ЕИК: 200646934, представлявана от Огнян Дечков.

Изпълнителят е длъжен през цялото време на строителството да поддържа чист района на обекта и да не замърсява и прилежащите му улици. Изпълнителят е длъжен след приключване на СМР да измие обекта.

При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 ал.5 т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000,00 (хиляда) лв. до 5 000,00 (пет хиляди) лв. ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лицето, което не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност или
– лицето упражняващо строит.надзор да спре, да премахне да възстанови или да поправи строежа или части от строежа;
– по чл.234 ал.1 от ЗУТ – ако нарушението по чл.232 и по чл.233 да бъде продължено, след като е констатирано с акт или ако в срок за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наканието е глоба от 3000,00 (три хиляди )лв. до 15 000,00 (петнадесет хиляди) лв. независимо от наказанието по първото нарушение.
– по чл.49, ал.2, за нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 21, ал. 9, чл.22, ал.7 и чл. 23 с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 200,00 (петстотин) лв. до 1 000,00 (хиляда) лв.
– по чл.49, ал.4 нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 27, виновните физически лица се наказват с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 ( петстотин) лв., а еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция от 200,00 (двеста) лв. до 500,00 (петстотин) лв.

Забележки: 1. Срокът на започване и завършване на СМР на посочения обект е задължителен.
2. При неподходящи за асфалтиране метеорологични условия, настилките да бъдат възстановени с минерал бетон в срока на завършване, а при по подходящи метеорологични условия да се възстановят асфалтовите настилки.
3.При просрочване на посочения срок, фирмата Изпълнител на обекта се санкционира съгласно Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
4.Внесеният депозит не се връща при некачествено извършване на възстановителните работи на прокопаните тротоарни и улични настилки и при не мотивирано удължен срок на завършване, съгласно чл.22, ал.8 от Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
5.Изпълнителят е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до жилищните и административни сгради на живущите в района, чрез обезопасени пешеходни „пасарелки”.
6.При прокопаване на уличното платно, новите кабели да се поставят във подходящи тръби, с цел предотвратяване на ново прокопаване при авариен ремонт и поддържане на същите.
7.При прокопаване на тротоарни настилки, същите да бъдат възстановени с нови тротоарни плочки от същия вид.
8.При прокопаване на „зелени” площи, същите да бъдат възстановени в първоначалния им вид.
9. Да се въведе временна организация на движение.
Временната организация на движение се въвежда по одобрени проекти от Община Шумен на 18.07.2017г. и ОДМВР-сектор „Пътна полиция“, с УРИ 869000-8868/14.07.2017г., съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 101 / 30.10.2017 г. – гр.Шумен

ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОРА: „Атрактив Хаус“ ООД, ЕИК 202904276 с адрес гр.Шумен, ул.“Георги Кирков“ №25, с представител Орлин Чакъров, с GSM: 0896870007, с подадено заявление вх.№26-00-3239/19.10.2017г.. и на основание чл. 72 (1),(2) от ЗУТ и Наредба № 1 на Общински съвет – Шумен – чл. 6 , чл.7, чл.20, чл.22, чл.23,чл.24,чл.25, чл.26 и чл. 27 и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

СЕ РАЗРЕШАВА ДА: Ремонтира тротоарна настилка и бордюри в обхвата на обект: “Едноетажна сграда – дентален център” на кръстовището на ул. “Кирил и Методий” и ул. “Васил Друмев“ с площ около 100м2 за СОБСТВЕНА СМЕТКА И СЪС СОБСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ, като се спазва схемата по благоустояване в одобрените проекти. Обекта притежава разрешение за строеж №131/15.07.2016г.
Новоизграденият тротоар ще се изпълни с нови бетонни бордюри и бетонни павета със сив цвят.

Срок на изпълнение: 11.11.2017г. – 21.11.2017г.

При спазване на следните условия:
– Инвеститорът на строителството е длъжен да извършва за своя сметка в определените срокове необходимите възстановителни работи, както и отстраняването на нанесените повреди на съществуващите съоръжения и комуникации и да почисти района на обекта от строителни материали и отпадъци.
– Всички стари тротоарни бордюри и тротоарни плочки да се извадят, без да се повреждат и да се предадат в базата на ОП „Строителство и благоустройство“ – Шумен.
– Изпълнителят е длъжен през цялото време на строителството да поддържа чист района на обекта и да не замърсява прилежащата му улици. Същият е длъжен и да мие района на строителната площадка.
– Изпълнителят е длъжен да не разкопава на дълбочина, застрашаваща комуникациите, преминаващи под тротоара. Да не се копае на повече от 30см под линията на бордюрите.
– Изпълнителят е длъжен да въведе временна организация на движение, с цел безопасно преминаване на пешеходците и МПС в района при следното изискване на Община Шумен:
– по ул. „Васил Друмев“ – Приложение №50, съгласно НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Схемата е приложение към разрешението за строеж и заповедта за временен режим на движение.
– по ул. „Кирил и Методий“ – Приложение №51, съгласно НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Схемата е приложение към разрешението за строеж и заповедта за временен режим на движение.

При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 ал.5 т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000,00 (хиляда) лв. до 5 000,00 (пет хиляди) лв. ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лицето, което не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност или
– лицето упражняващо строит.надзор да спре, да премахне да възстанови или да поправи строежа или части от строежа;
– по чл.234 ал.1 от ЗУТ – ако нарушението по чл.232 и по чл.233 да бъде продължено, след като е констатирано с акт или ако в срок за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наканието е глоба от 3000,00 (три хиляди)лв. до 15 000,00 (петнадесет хиляди) лв. независимо от наказанието по първото нарушение.
– по чл.49, ал.2, за нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 21, ал. 9, чл.22, ал.7 и чл. 23 с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 200,00 (петстотин) лв. до 1 000,00 (хиляда) лв.
– по чл.49, ал.4 нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 27, виновните физически лица се наказват с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 ( петстотин) лв., а еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция от 200,00 (двеста) лв. до 500,00 (петстотин) лв.

Забележки: 1. Срокът на започване и завършване на СМР на посочения обект е задължителен.
2. При неподходящи за асфалтиране метеорологични условия, настилките да бъдат възстановени с минерал бетон в срока на завършване, а при по подходящи метеорологични условия да се възстановят асфалтовите настилки.
3.При просрочване на посочения срок, фирмата Изпълнител на обекта се санкционира съгласно Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
4.Внесеният депозит не се връща при некачествено извършване на възстановителните работи на прокопаните тротоарни и улични настилки и при не мотивирано удължен срок на завършване, съгласно чл.22, ал.8 от Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
5.Изпълнителят е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до жилищните и административни сгради на живущите в района, чрез обезопасени пешеходни „пасарелки”.
8.При прокопаване на тротоарни настилки, същите да бъдат възстановени с нови тротоарни плочки от същия вид.
9.При прокопаване на „зелени” площи, същите да бъдат възстановени в първоначалния им вид.
10. Да се въведе временна организация на движение.
Временната организация на движение се въвежда по одобрени проекти от Община Шумен на 18.07.2017г. и ОДМВР-сектор „Пътна полиция“, с УРИ 869000-8868/14.07.2017г., съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците


14 ноември 2017 г.

Р А З Р Е Ш И Т Е Л Н О
№ 100 / 27.10.2017 г. – гр.Шумен
Удължение на разрешително №47/19.07.2017г.

ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОРА: “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД, с ЕИК 17515725, с адрес гр.София 1309, ул.“Кукуш“ №2, с управител Васил Иванов Ботушаров и Георги Александров Георгиев, упълномощен представител на „БТК“ ЕАД, с подадено заявление вх.№УТ-09-035/17.07.2017г.. и на основание чл. 72 (1),(2) от ЗУТ и Наредба № 1 на Общински съвет – Шумен – чл. 6 , чл.7, чл.20, чл.22, чл.23,чл.24,чл.25, чл.26 и чл. 27 и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

РАЗРЕШАВА СЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:
„СИТИКОМ РИЛА” ООД – Самоков, с ЕИК 130387842, с адрес на управление гр.Самоков, ул. „Димитър Димов“ №1, представлявано от Венелин Гюлев – управител, с GSM: 0888653205 и технически ръководител Валентин Димитров с GSM: 0887222534.

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „Мобилтел“ ЕАД и „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр.Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство. Шкаф № SH_PP1_IN_0001_PONO1_1051 на ул.“Цар Иван Александър“ № 20.
Разрешително за строеж №71/25.04.2016г. и Заповед № РД-25-703/11.04.2016г. за право на преминаване и прокарване.

1.Участък 1: от съществуваща ш. 612-1V-13-08 на ул.“Хан Аспарух“ и ул.“Цар Иван Александър“ , по западния тротоар на ул.“Хан Аспарух“, до нова ш. 612-1V-13-08А на ул.“Цар Освободител“, сондаж от 10 м. на ул.“Хан Аспарух“ и отклонение до блока на ул.“Цар Иван Александър“№ 5, изкоп в тротоар с плочи от 55 м. и изкоп в зелено от 29 м.

2.Участък 2: от нова ш. 612-1V-13-08А на ул.“Цар Освободител“, отклонение към блок №№ 17, 19,21 и 23 на ул.“Цар Освободител“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 50 м.

3.Участък 3: от съществуваща ш. 612-1V-13-09 на ул.“Цар Иван Александър“, отклонение към блок №№ 1 и 3 ,изкоп в тротоар с плочи от 22 м. и изкоп в зелено от 31 м.

4.Участък 4: от съществуваща ш. 612-1V-13-09 на ул.“Цар Иван Александър“, сондаж от 7 м. на улицата и отклонение до вх.1 и вх.2 на блока с № 9, изкоп в тротоар с плочи от 27 м.

5.Участък 5: от съществуваща ш. 612-1V-13-03 на ул.“Хан Аспарух“, отклонение към блок №№13 и 15 на ул.“Цар Иван Александър“, изкоп в тротоар с плочи от 39 м.

6.Участък 6: от съществуваща ш. 612-1V-13-02 на ул.“Хан Аспарух“ , отклонение до жилищната сграда с № 10 ,изкоп в тротоар с плочи от 30 м.

7.Участък 7: от съществуваща ш. 612-1V-13-04 на ул.“Хан Аспарух“, отклонение към блока с № 17 на ул.“Цар Иван Александър“, изкоп в тротоар с плочи от 15 м.

8.Участък 8: от съществуваща ш. 612-1V-13-04 на ул.“Хан Аспарух“ и „Цар Иван Александър“ по западния тротоар на ул.“Хан Аспарух“ , до нова ш. 612-1V-13-07С, изкоп в тротоар с плочи от 63 м.
9.Участък 9: от нова ш. 612-1V-13-07С на ул.“Хан Сабин“, през нова ш. 612-1V-13-07D до нова ш. 612-1V-13-07Е и отклонението до блок № 8 на същата улица ,изкоп в тротоар с плочи с дължина 87м. и през вход към вътрешен двор с асфалтова настилка с дължина 12 м.

10.Участък 10: от нова ш. 612-1V-13-07Е на ул.“Сабин“, отклонение до двата входа на блока с № 8А на същата улица, изкоп в тротоар с плочи 28 м. и изкоп в зелено с дължина 29 м.

11.Участък 11: от съществуваща ш. 612-1V-13-06 на ул.“Цар Иван Александър“ и ул.“Алеко Константинов“, сондаж от 7м. на ул.“Цар Иван Александър“ и отклонение до блока № 31, изкоп в тротоар с плочи с дължина 17 м.

12.Участък 12: от съществуваща ш. 612-1V-13-06 на ул.“Цар Иван Александър“ и ул.“Алеко Константинов“, отклонения към блока с № 20 на ул.“Ал.Константинов“ и с №28 на ул.“Цар Иван Александър“, до нова ш. 612-1V-13-07А изкоп в тротоар с плочи 41 м. и в бетонов тротоар 22м.

13.Участък 13 от нова ш. 612-1V-13-07А на ул.“Цар Иван Александър“ и ул.“Хан Тервел“, отклонения към блок № 26 и блок 26А изкоп в тротоар с бетонова настилка с дължина 16 м. ,изкоп в тротоар с плочи 23м., в зелено 4м. и в настилка от перфорирани редени плочи 9м.

14.Участък 14: от съществуваща ш. 612-1V-21-16 на ул.“Алеко Константинов“ и ул.“Цар Освободител“, отклонения към жилищни сгради с №24 на ул.“Ал.Константинов“ и № 29 на ул.“Цар Освободител, изкоп в тротоар с плочи от 15 м. и 4 м. в настилка от перфорирани плочи.

15.Участък 15: от съществуваща ш. 612-1V-21-16 на ул.“Алеко Константинов“ и ул.“Цар Освободител“, сондаж от 13м. на ул.“Цар Освободител“ и отклонения към блок №8, вх 1 и вх.2 и към блок № 6, вход 1 и 2, изкоп в тротоар с плочи от 97 и в зелено 6 м.

16.Участък 16: от съществуваща ш. 612-1-22-01 на ул.“Алеко Константинов“, отклонение към блока на ул.“Цар Освободител“ с № 10, изкоп в тротоар с плочи с дължина 21 м. , изкоп в зелено от 14м. и в асфалтова пешеходна алея от 4 м.

17.Участък 17: от съществуваща ш. 612-11-10-29 на бул.“Симеон Велики“, отклонение към блока на ул.“Цар Освободител“ № 12, изкоп в тротоар с плочи 3 м., в зелено с дължина 45 м. и в пешеходна асфалтова алея, изкоп с дължина 6 м.

18.Участък 18: от съществуваща ш. 612-11-10-28 на бул.“Симеон Велики“, отклонение към блока на ул.‘Цар Освободител № 14, изкоп в тротоар с плочи с дължина 15 м. , изкоп в зелено от 41м. и в асфалтова пешеходна алея с дължина 6 м.

19.Участък 19: от съществуваща ш. 612-1-23-01 на ул.“Алеко Константинов“, отклонения към блок № 11 и 13 на същата улица, изкоп в тротоар с плочи с дължина 25м. и в зелено с дължина 4м.

20.Участък 20: от съществуваща ш. 612-1-21-14 на ул.“Цар освободител“, отклонения към блок №№33 и 41, изкоп в тротоар с плочи с дължина 34 м. и през асфалтова пътека към двора изкоп с дължина 4 м.

21.Участък 21: от съществуваща ш. 612-1-21-14 на ул.“Цар Освободител“, сондаж от 7 м. на ул.“Хр.Смирненски“ и отклонение към блока с № 15 на същата улица, изкоп в тротоар с плочи 17 м. и в асфалтов тротоар с дължина 21 м.
22.Участък 22: от съществуваща ш. 612-1V-13-05 на ул.“Цар Иван Александър“ , отклонение към блока на ул.“Хр.Смирненски“ № 15А, изкоп в тротоар с плочи с дължина 31 м., 2м. в бетонова настилка , изкоп от 10 м. в асфалтова дворна настилка и в зелено изкоп с дължина 24 м.

23.Участък 23: от съществуваща ш. 612-1V-13-04 на ул.“Цар Иван Александър“, отклонение към жилищната сграда на същата улица с №44, изкоп в тротоар с плочи с дължина 6 м.

24.Участък 24: от съществуваща ш. 612-1-21-13 на ул.“Цар Освободител“, отклонения към блока с №№16 и 18 на ул.“Хан Крум“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 24 м. и изкоп в дворна настилка с асфалт, с дължина 36 м.

25.Участък 25: от съществуваща ш. 612-1-21-13А на ул.“Цар Освободител“, отклонение към жилищната сграда с № 55 на същата улица, изкоп в тротоар с плочи от 27 м. и 3 м. бетон

26.Участък 26: от съществуваща ш. 612-1-21-12 на ул.“Цар Освободител“ и ул.“Хан Омуртаг“, сондаж от 5 м. на улица „Хан Омуртаг“ и отклонение до жилищната сграда с № 57 на ул.“Цар Освободител“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 12м.

27.Участък 27: от съществуваща ш. 612-1-21-12-2 на ул.“Цар Освободител“, отклонения към блок №№ 61 и 63 на същата улица, изкоп с дължина 9м. в тротоар с плочи.

28.Участък 28: от съществуваща ш. 612-1V-13-03 на ул.“Цар Иван Александър“, сондаж от 9 м. на ул.“Хан Омуртаг“, до нова ш. 612-1V-13-03А и от нея отклонения до блок №№ 11 и 11А, изкоп в тротоар с плочи с дължина 47 м.

29.Участък 29: от нова ш. 612-1V-13-03А на ул.“Цар Иван Александър“, до нова ш. 612-1-21-12С, изкоп в тротоар с плочи от 67 м. и 3м. през вход към вътрешен двор от паваж.

30.Участък 30: от нова ш. 612-1-21-12С на ул.“Цар Иван Александър, отклонение към блока с № 16 на ул.“Рафаил Попов“, до нова ш. 612-1-21-12В изкоп в тротоар плочи, с дължина 73 м и 4м. в бетон.

31.Участък 31: от нова ш. 612-1-21-12В на ул.“Рафаил Попов“, отклонение към жилищната сграда на същата улица с № 22, изкоп в тротоар с плочи 24м.

ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ: 26 370 лв(Двадесет и шест хиляди, триста и седемдесет лв. нула ст.) с бнкова гаранция от „Интернешънъл Ассет банк.“ с изх.№3804/10.07.2017г..

Строителството да се извърши при условията на чл.74 /1/ от ЗУТ , Наредба № I на ОбС – Шумен и Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

СРОК на ЗАПОЧВАНЕ: 01.11.2017 г.
СРОК на ЗАВЪРШВАНЕ: 10.11.2017 г.

В този срок да бъдат извършени всички СМР включително и възстановяването на настилките.
Възстановяването на прокопаните площи се извършва от:
„СИТИКОМ РИЛА” ООД – Самоков, с ЕИК 130387842, с адрес на управление гр.Самоков, ул. „Димитър Димов“ №1, представлявано от Венелин Гюлев – управител, с GSM: 0888653205 и технически ръководител Валентин Димитров с GSM: 0887222534.

Изпълнителят е длъжен през цялото време на строителството да поддържа чист района на обекта и да не замърсява и прилежащите му улици. Изпълнителят е длъжен след приключване на СМР да измие обекта.

При неизпълнение на горното, съответното длъжностно лице се наказва:
– по чл.232 ал.5 т.1 от ЗУТ с глоба от 1 000,00 (хиляда) лв. до 5 000,00 (пет хиляди) лв. ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лицето, което не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност или
– лицето упражняващо строит.надзор да спре, да премахне да възстанови или да поправи строежа или части от строежа;
– по чл.234 ал.1 от ЗУТ – ако нарушението по чл.232 и по чл.233 да бъде продължено, след като е констатирано с акт или ако в срок за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наканието е глоба от 3000,00 (три хиляди )лв. до 15 000,00 (петнадесет хиляди) лв. независимо от наказанието по първото нарушение.
– по чл.49, ал.2, за нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 21, ал. 9, чл.22, ал.7 и чл. 23 с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 (петстотин) лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 200,00 (петстотин) лв. до 1 000,00 (хиляда) лв.
– по чл.49, ал.4 нарушение на Наредба №1 на ОбС Шумен по чл. 27, виновните физически лица се наказват с глоба от 100,00 (сто) лв. до 500,00 ( петстотин) лв., а еднолични търговци и юридически лица с имуществена санкция от 200,00 (двеста) лв. до 500,00 (петстотин) лв.

Забележки: 1. Срокът на започване и завършване на СМР на посочения обект е задължителен.
2. При неподходящи за асфалтиране метеорологични условия, настилките да бъдат възстановени с минерал бетон в срока на завършване, а при по подходящи метеорологични условия да се възстановят асфалтовите настилки.
3.При просрочване на посочения срок, фирмата Изпълнител на обекта се санкционира съгласно Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
4.Внесеният депозит не се връща при некачествено извършване на възстановителните работи на прокопаните тротоарни и улични настилки и при не мотивирано удължен срок на завършване, съгласно чл.22, ал.8 от Наредба №1 на Общински съвет Шумен.
5.Изпълнителят е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до жилищните и административни сгради на живущите в района, чрез обезопасени пешеходни „пасарелки”.
6.При прокопаване на уличното платно, новите кабели да се поставят във подходящи тръби, с цел предотвратяване на ново прокопаване при авариен ремонт и поддържане на същите.
7.При прокопаване на тротоарни настилки, същите да бъдат възстановени с нови тротоарни плочки от същия вид.
8.При прокопаване на „зелени” площи, същите да бъдат възстановени в първоначалния им вид.
9. Да се въведе временна организация на движение.
По одобрени проекти по част: ВОБД от Община Шумен на 26.10.2016г. и от ОДМВР – Шумен с УРИ869000-13438/12.10.2016г., съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

Дейности