18 септември 2019 г.

Решение № 94-00-3644/17.09.2019 г. на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление


17 септември 2019 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „ФИКОСОТА“ ООД, гр. Шумен, бул. „Мадара“ №48 е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на собствено водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, с местонахождение имот с идентификатор 83510.670.143, по КК на гр. Шумен, общ. Шумен.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


03 септември 2019 г.

Провеждане на жребии 


02 септември 2019 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС ОБЩИНА ШУМЕН уведомява населението на община Шумен, чe е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на гробищен парк, обслужващ с. Коньовец“, което ще се реализира в имот с идентификатор 83510.107.32 (проектен) по КК на гр. Шумен, общ. Шумен“
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


28 август 2019 г.

О Б Я В А

На основание чл.17, ал.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява засегнатото население, чe са публикувани становища на „БИАНА“ ЕООД като Възложител, във връзка с проведени срещи на 15.08.2019 г. в с. Царев брод и на 20.08.2019 г. в гр. Шумен за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: Изграждане на Леярен цех за производство на отливки от алуминий в ПИ с идентификатор 78104.40.29 в землището на с. Царев брод, общ. Шумен с площ 4079 кв. м. и НТП: „За друг вид производствена, складов обект“.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


19 август 2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-13-057 от 04.10.2016 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията” съобщава на заинтересуваните лица, че със Решение №48 от 25.07.2019 г. на заседание на Общински съвет е разрешено:
Изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия в обхват имоти 10176.57.189, 10176.57.190, 10176.57.191 и 10176.57.192 по кадастралната карта на с.В.Друмев, общ. Шумен. Съгласно скицата- предложение се запазва предназначението на новообразувания имот с проектен идентификатор 10176.57.251 по КК на с.В.Друмев и площ от 3641кв.м, от „Мера“ и „Полски път“ на „Гробищен парк“.
Изработеното проекто-предложение за ПУП отговаря на предвижданията на ОУПО-Шумен.
Запознаването с решението можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14 – дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд  Шумен.


09 август 2019 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „ПАЦО КАР“ ЕООД, гр. Смядово, общ. Смядово  е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Смяна на предназначението на ПИ с идентификатор: 83510.580.9 по КК на гр.Шумен с цел обединяване с ПИ с идентификатор: 83510.580.25 по КК на гр. Шумен поради осигуряване на достъп до него“
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


18 юли 2019 г.

Заповед

Период за подаване на заявления за събиране на плод – орех от общински насаждения от 22.07.2019 г. до 23.08.2019 г.


16 юли 2019 г.

О Б Я В А

„ БИАНА „ ЕООД
Гр. „ Шумен, ул. „ Струга“ №10

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: Изграждане на Леярен цех за производство на отливки от алуминий в ПИ с идентификатор 78104.40.29 в землището на с. Царев брод, общ. Шумен с площ 4079 кв. м. и НТП: „За друг вид производствена, складов обект“
Срещата ще се проведе на 20.08.2019 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Шумен, зала 304.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 часа в община Шумен, стая 332А, кметство с. Царев брод, в офиса на „Биана“ ЕООД, официалния сайт на община Шумен и РИОСВ – Шумен.
Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: гр. Шумен, ул. „ Съединение“ №71, етаж 3.
Писмени становища могат да се предоставят в Община Шумен, кметство с. Царев или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Румен Костов, телефон: +359888977334.


09 юли 2019 г.

О Б Я В А

„ БИАНА „ ЕООД
гр. „ Шумен, ул. „ Струга“ №10

 На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: Изграждане на Леярен цех за производство на отливки от алуминий в ПИ с идентификатор 78104.40.29 в землището на с. Царев брод, общ. Шумен с площ 4079 кв. м. и НТП: „За друг вид производствена, складов обект“
Срещата ще се проведе на 15.08.2019 г., от 10.00 часа, в сградата на кметство с. Царев брод.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 часа в община Шумен, стая 332А, кметство с. Царев брод, в офиса на „Биана „ ЕООД, официалния сайт на община Шуменa и РИОСВ – Шумен.
Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, етаж 3.
Писмени становища могат да се предоставят в Община Шумен, кметство с. Царев или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Румен Костов, телефон: +359888977334.


19 юни 2019 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „ВЯРА-2001“ ООД, гр. Шумен, общ. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Промяна предназначението на стопанска постройка в дестилерия за етерично-маслени суровини“ в поземлен имот с № 20938.186.26 по КК на с. Дибич, общ. Шумен
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


05 юни 2019 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „ФАРМА ВЕТ“ ООД, гр. Шумен, общ. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение на подземни води (тръбен кладенец) с дълбочина до 20 м за други цели и допълване на противопожарния запас в цеха за студено смесване и разфасоване на ветеринарни медикаменти на фирмата“ в поземлен имот с № 83510.608.14 по КК на гр. Шумен, м. „Якова“, общ. Шумен“
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


27 май 2019 г.

Уведомление за самосрутващи се сгради
Уведомление за самосрутващи се сгради


09 април 2019 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „ТРЪНЧЕВ“ ООД, гр. Шумен, общ. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на складове за хранителни и промишлени стоки“ в поземлени имоти с идентификатори 83510.580.20 с площ 3313 м2 и НТП: „Пасище“, 83510.580.23 с площ 1357 м2 и НТП: „За селскостопански, горски път“ и 83510.580.26 с площ 3023 м2 и НТП: „Пасище“ по КК на гр. Шумен, общ. Шумен“
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


03 април 2019 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „РЕГО-2016“ ЕООД, гр. Шумен, общ. Шумен  е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на производствено-складова база и сервиз за ремонт на МПС в поземлени имоти с идентификатор 83510.337.2 по КК на гр. Шумен, м. „Дремжа“общ. Шумен“
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


22 март 2019 г.

Заповед №РД-25-574/21.03.2019г.


22 март 2019 г.

Заповед №РД-25-566/20.03.2019г.


14 февруари 2019 г.

Забрана  пашата на селскостопански животни в районите на горските територии – държавна и общинска собственост през 2019 г.


31 януари 2019 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe Д*** А*** Д***, с. Ивански, общ. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на свинеферма с капацитет до 64 броя свине майки, до 135 бр. подрастващи прасета и до 240 броя прасета за угояване в имот с идентификатор 32158.294.1049 по КК на с. Ивански, общ. Шумен“
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


23 януари 2019 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „КАРОЛИНА КОМЕРС“ ЕООД, ж.к. Дивдядово, гр. Шумен, общ. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изпълнение на обратен насип и изграждане на складови сгради в поземлени имоти с идентификатор 83510.560.4 и 83510.560.15 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен“
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


16 януари 2019 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe Р*** Г*** И***, с. Мадара, общ. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изготвяне на ПУП-ПЗ и промяна на предназначението на имот с идентификатор 846053.28.47 по КК на с. Мадара, общ. Шумен и изграждане на хотел, автомивка и сервиз за ремонт на МПС“
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


09 януари 2019 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ЕКОСТАРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Варна е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Съхранение на опасни отпадъци, монтиране и експлоатация на съоръжение за третиране на опасни отпадъци в гр. Шумен УПИ LXХVI, планоснимачен № 83510.670.66 ,кв. 340“
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


03 януари 2019 г.

Заповед №РД-25-2363/22.11.2018г.


18 декември 2018 г

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe С***Д***Т***, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на производствено-складова база за метални изделия в ПИ с идентификатор: 83510.337.7, в местност „Дремжа“, гр.Шумен, обл. Шумен, общ. Шумен
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и в РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


07 декември 2018 г

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „АРЕСГАЗ“ ЕАД , гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен, Разпределителен газопровод извън урбанизирананата територия, захранващ ПИ 10176.502.2, землище на с. Васил Друмев, община Шумен, област Шумен – проектиране, изграждане и експлоатация.“
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


05 декември 2018 г

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на поливна система и 4 бр. водовземни съоръжения в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и в РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


04 декември 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe Т*** А*** С***, кв. Мътница, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за угояване на телета“ в ПИ с идентификатор 46053.501.15, в с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и в РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


03 декември 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe Д***Г***Д***, гр.Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 83510.10.1002, в местност „ Куванлък“, гр.Шумен, обл. Шумен, общ. Шумен
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


29 ноември 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че:
Ю***Д***П***, с. Белокопитово, общ. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на складова база, цех за обработка на дървесина“, в поземлен имот с идентификатор 03633.27.4 по Кадастралната карта на с. Белокопитово, община Шумен, област Шумен.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен, бул. “Славянски“ №17, в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


29 ноември 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ИРИНА РЕКС“ ЕООД , гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Отглеждане на аквакултури в язовир „Велино“ в поземлен имот 10464.76.65 по Кадастралната карта на с. Велино, община Шумен, област Шумен.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


28 ноември 2018 г.

Заповед №РД-25-1626/09.08.2018г., относно премахване на сграда намираща се на ул. Владимир Вичев №16а


22 октомври 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ИРИНА РЕКС“ ЕООД , гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Язовир „Велино“ за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми (аквакултури)“ ПИ 10464.76.65 по Кадастралната карта на с. Велино, община Шумен, област Шумен.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


17 октомври 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че:
„МБАЛ-ШУМЕН“ АД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за разполагане на съоръжение за третиране на отпадъци“, находящ се в гр. Шумен, кв. 580, Терапевтичен блок, собственост на „МБАЛ-Шумен“ АД.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен, бул. “Славянски“ №17, в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


04 октомври 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 36, ал. 1 и 2 от Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) ОБЩИНА ШУМЕН информира населението, екологичните организации и движения; организациите, които изразяват интересите на рискови групи от населението; организациите по опазване на общественото здраве, че е изготвен „Проект на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на община Шумен с период на действие 2018-2022 г.“
Проектът на Програмата е достъпен на сайта на община Шумен.
Мотивирани мнения, предложения и възражения се приемат в деловодството на Община Шумен с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17 до 12.10.2018 г.


28 септември 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „АРЕСГАЗ“ ЕАД , гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен, Разпределителен газопровод извън урбанизирананата територия, Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП)-парцеларен план (ПП), Инвестиционен проект и изграждане на: Разпределителен газопровод, захранващ ПИ 10176.502.2, землище на с. Васил Друмев, община Шумен, област Шумен.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


12 септември 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ СТРОНГ СТРОЙ“ ЕООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на складова база“ в имот с идентификатор 83510.337.10 по КК на гр. Шумен.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


30 август 2018 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


08 август 2018 г.

Община Шумен обявява на заинтересованите лица и общественост, че на основание чл. 52, ал. 3, т. 2 от Закона за управление на отпадъците е изготвен проект на Актуализация на „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Шумен за периода 2015 – 2020г.”.
Проектът е на разположение на сайта на Община Шумен.
Писмени становища и мнения ще се приемат в деловодстото на Община Шумен в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.


25 юли 2018 г.

Заповед № 352 от 23.07.2018 – за класиран на първо място и купувач на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект 2
Заповед № 353 от 23.07.2018 – за класиран на първо място и купувач на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект 3
Заповед № 354 от 23.07.2018 – прекратяване на обявен търг с явно наддаване по реда на чл.55-64
Заповед № 355 от 23.07.2018 – Обявявам следната класация по проведения открит конкурс за определяне изпълнител на дейността с предмет : „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба 8/05.08.2011 за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от Обект 1


20 юли 2018 г.

Заповед № РД-25-1490/ 20.07.2018 – относно: провеждане на жребий за отдаване на орехови насаждения


18 юли 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3 и чл.19, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, чл. 21, ал.13 и Глава Пета „Осигуряване на обществения ред и чистота при извършване на строителна и строително-ремонтна дейност“ от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен, раздел Пети „Организация на дейностите по третиране на строителни отпадъци и излишни земни маси“ от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Шумен, писмо изх.№ 08-00-446/15.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите и писмо изх.№ ОА-998/16.07.2018 г. на РИОСВ-Шумен.
Община Шумен съобщава, че предвид летния сезон ще бъде засилен контролът върху източниците на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на град Шумен.
В тази връзка обръщаме внимание на всички физически и юридически лица, които извършват складови, ремонтни и строителни дейности, свързани с формирането на неорганизирани емисии на прахообразни вещества да прилагат най-малко следните мерки за намаляване и ограничаване формирането на неорганизирани емисии на прах:
• Да се ограничи складирането на инертни строителни материали на открито;
• При наличие на такива материали да се вземат мерки за оросяването и/или покриване на същите;
• След запълване на изкопите, излишните количества прахообразуващи материали да се извозват своевременно;
• Да се извършва оросяване при осъществяване на дейностите, при които се формират прахообразни вещества;
• При транспортиране на строителни отпадъци, земни маси и насипни материали да се използват платнища за покриване на транспортните средства;
• Да се извършва своевременно почистване на уличните платна при допуснато замърсяване с инертни материали, строителни отпадъци или земни маси.


13 юли 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „EEМ“ ЕООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за промишлени стоки: мебели и офиси в поземлен имот идентификатор 83510.412.15 по КК на гр. Шумен, местност „Горен сусурлук“.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


05 юли 2018 г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


05 юли 2018 г.

Конкурс касаещ избора на фирма изпълнител, осигуряваща дърва за огрев на общински структури


08 юни 2018 г.

Заповед РД-25-1033 / 28.05.2018


08 юни 2018 г.

Заповед РД-25-747 / 26.04.2018


06 юни 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ ЗЕМЯ-96“ ООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за дестилиране на етерични масла“ в имот с идентификатор 69924.64.156 по КК на с. Струйно, общ. Шумен
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.
Заповед относно събиране на орехови плодове общинските насаждения за сезон 2018г.

 


06 юни 2018 г.

Заповед относно събиране на орехови плодове общинските насаждения за сезон 2018г.


 

28 май 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужвана от „В и К-Шумен“ ООД, гр. Шумен“
Информацията е на разположение на заинтересованите лица на сайта на община Шумен.
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


14 май 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ ВАКОМ МП“ ООД, гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Модернизация на технологичното оборудване и подобряване условията на производство, подобект „Цех за разфасовки и опаковки“ в имот с идентификатор 83510.669.50, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, Промишлена зона, ул. „ Индустриална“ №18
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


09 май 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ ИНВЕСТ АГРО БГ“ ООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на дестилерия за етерични масла“ в имот с идентификатор 47161.504.1 по КК на с. Мараш, общ. Шумен
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


08 май 2018 г.

Уведомление за рязане на кабели


25 април 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ДИМЧО АТАНАСОВ -1“ ЕООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за приемане, третиране и съхранение на отпадъци“ в имот 83510.670.99 по КК на гр. Шумен.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


03 април 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
53-00-144 от 29.03.2017 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Пилотен общински център Шумен за екологично събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ в ПИ 83510.665.164 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 2, УПИ ХІ-„Площадка за събиране и съхранение на опасни битови отпадъци“ е издадено Разрешение за строеж № 40/29.03.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 40/29.03.2018 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 16.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 40/29.03.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


29 март 2018 г.

Заповед РД-25-512 / 22.03.2018


28 март 2018 г.

Уведомление за рязане на кабели


20 март 2018 г.

Община Шумен обявява за сведение изготвения ОУПО – на Община Шумен – предварителен проект в обхват всички землища на населените места в Общината, без землището на гр. Шумен, за което има влязъл в сила ОУП – от 10.02.2011 год.  Предстои приемане на разработката от ОбЕСУТ и Общински съвет – Шумен.
Материалите може да изтеглите от тук.


16 март 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ ЕНЕРОН“ ЕООД, гр. Варна е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за кокошки – носачки“ в имот с идентификатор 83510.204.32 по Кадастралната карта на гр. Шумен.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


15 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-14-037 от 15.03.2018 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен по Заявление № УТ-14-037 от 02.03.2018 г., е разработен:
ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА УПИ IV- 398, V-2842 И VI -2843 В КВ.161, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
С проекта се определят параметрите на застрояване при запазване на предвижданията на действащия ОУП.
Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
Настоящият проект на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, може да бъде обжалван по законосъобразност, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, пред Кмета на Община Шумен.


15 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-14-033 от 15.03.2018 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен по Заявление № УТ-14-033 от 23.02.2018 г. е разработен:
ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ I- КОО В КВ.299, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
С проекта се определят параметрите на застрояване при запазване на предвижданията на действащия ОУП.
Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
Настоящият проект на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, може да бъде обжалван по законосъобразност, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, пред Кмета на Община Шумен.


15 март 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-14-030 от 15.03.2018 г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен по Заявление № УТ-14-030 от 22.02.2018 г. е разработен:
ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ VII- 435 В КВ.227, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
С проекта се определят параметрите на застрояване при запазване на предвижданията на действащия ОУП.
Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
Настоящият проект на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, може да бъде обжалван по законосъобразност, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, пред Кмета на Община Шумен.


14 март 2018 г.

Уведомление за рязане на кабели


12 март 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Възстановяване на проектните параметри на железопътна линията Русе-Варна“
Информацията е на разположение на заинтересованите лица на сайта на община Шумен.
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


27 февруари 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ“ ЕООД, гр. Пловдив е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Увеличаване производствения капацитет на съществуващ завод за производство на поцинкована тел“ в ПИ №10176.502.2 в землището на с. Васил Друмев, общ. Шумен
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


13 февруари 2018 г.

Уведомление за рязане на кабели


09 февруари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-52-001 от 09.02.2018 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-25-207 от 2.02.2018 г. на Кмета на Общината е одобрен:
Изработване на ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ /ПУП-ПР/ в обхват: част от УПИ І-„Жилищно строителство“ от кв.419 по плана на гр.Шумен при следните условия. С проекта се изравнява уличната регулационна линия на ул.“Черешово топче“ и образувания нов маломерен имот с идентификатор 83510.674.465, се включва към УПИ XIII-226 от кв. 419 по плана на гр.Шумен по реда на чл. 15/3/, /5/ от ЗУТ.
Запознаването със заповедта можете да направите в стая 330 на общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Шумен.


09 февруари 2018 г.

ОБЯВА

Община гр. Шумен на основание чл. 28„б”, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен „План на новообразуваните имоти” за земите по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ” на територията на община Шумен, в землищата на: с.Лозево, местности „Чакалъците”-кадастрален район №132, „Под гората“-к.р 22, „Плеската“-к.р. 38, „Лозевски язовир“-к.р.24; землище на с.Костена река к.р. 2; землище на с.Черенча, к.р 503; землище на с.Мараш, „Марашки лозя“, к.р.61. Планът е изложен в сградата на общината на третия етаж-Дирекция „Устройство на територията”, стая №330. На основание чл. 28”б,” ал.5 от ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана до Кмета на общината. Обявата е обнародвана в ДВ бр.11, стр-49, т.8 от 02.02.2018 год.


08 февруари 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ, в качеството си на инвеститор, е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Смяна на предназначение от нива в предимно производствена устройствена зона – конкретно предназначение „За свинеферма“ в имот с идентификатор 52132.43.8, м. „Ламара“ по кадастралната карта на с. Новосел, общ. Шумен
Информацията е на разположение на заинтересованите лица в сградата на кметство с. Новосел (на хартиен носител) и на сайта на община Шумен.
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в кметство с. Новосел и в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


06 февруари 2018 г.

Забрана пашата на селскостопански животни в районите на горските територии – държавна и общинска собственост през 2018г.


02 февруари 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ АГРОСЕМЕНА – ХРИСТОВ“ ЕООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на Предприятие за етеричномаслени култури“ в имот с идентификатор 47161.501.443 в землището на с. Мараш, общ. Шумен Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


30 януари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, Ви съобщава, че на основание чл.134, ал.6 и чл.42, ал.1 от ЗУТ с виза изх.№ 8 от 16.01.2018год. е определено застрояване за общо 18 броя гаражи в УПИ I-„КЖС“, кв.131по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.662.450 по КК на гр.Шумен, ул.“ Кирил и Методий”.
Като заинтересовани лица, след представяне на документи за собственост, можете да се запознаетe с визата в стая 332 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.
При несъгласие за същото могат да бъдат подадени възражения в 14 – дневен срок по административен ред.


24 януари 2018 г.

Община Шумен, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, разгласява следните заповеди на Кмета на Община Шумен по чл.124а от ЗУТ:

Заповед/решение за разрешаване на Подробен устройствен план Вид на плана Обхват: населено място,квартал, УПИ, поземлен имот Забележка
1 РД-25-2569/22.12.2017 Г. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА ГР.Шумен, КВ.340, УПИ LХХV ВЪНШНО ЕЛЗАХРАНВАНЕ
2 РД-25-2568/22.12.2017 Г. ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ С.МАДАРА, КВ.2, УПИ V И УПИ VІ
3 РД-25-2416/30.11.2017 Г. ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ГР.ШУМЕН, КВ.100, УПИ VІІІ
4 РД-25-2410/30.11.2017 Г. ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ГР.ШУМЕН, КВ.361, УПИ І И УПИ ІІІ
5 РД-25-2267/07.11.2017 Г. ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ГР.ШУМЕН, КВ.8, УПИ ХІІІ И УПИ VІІ
6 РД-2022/09.10.2017 Г. ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ГР.ШУМЕН, КВ.573А, УПИ І ЗА ГАРАЖИ

Подробна информация по разгласените заповеди може да се получи от заинтересуваните лица в стая 340 на Община Шумен.


19 януари 2018 г.

Покана за доброволно изпълнение


16 януари 2018 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „Ал и Ко“ АД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на производствената дейност, което включва:
1.1. Въвеждане в експлоатация на:
-Вакуум дестилатор HR 600 – дестилация на замърсени течности;
-Инсталация за пречистване на отработено масло със селективен разтворител, за получаване на базово масло;
-Инсталация за студено смесване – формулира от базови масла и добавки, крайни търговски продукти – хидравлично и моторно масло.
1.2. Добавяне на нова дейност – R2 – възстановяване/регенериране на разтворител.
1.3. Добавяне на нови кодове отпадъци
разположено в ПИ 83510.670.29 – гр. Шумен, ул.“ Цветан Зангов“ № 2.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


08 януари 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
вх.№ 26-00-2892 от 20.12.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:
Изработване на ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ на ул.“ Черешово топче“ в частта западно от кв. 419, от о.т. 6417 до о.т. 6421 по регулационният план на гр. Шумен..
С проекта се изравнява уличната регулационна линия към ул.“ Черешово топче“ и се образува нов имот с идентификатор 83510.674.465 с вид на собствеността – Общинска частна.
Запознаването с проекта можете да направите в стая 330 на общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 17.00 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14 – дневен срок от съобщаването.


03 януари 2018 г.

Уведомление за рязане на кабели


15 декември 2017 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че : „СТАРС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, гр. ШУМЕН е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за машини и съоръжения и консумативи за опаковане и изграждане на офиси“, разположени в имот с идентификатор 83510.620.6 по КК на гр. Шумен, бул. „Ришки проход“, град Шумен
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


13 декември 2017 г.

Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


13 декември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-16-145 от 12.12.2017 г.

Община Шумен, дирекция “УТ”, На основание чл.140 /3/ от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадена скица- виза за проектиране № 671 / 11.12.2017г. от гл.архитект за обект: „Преустройство и смяна предназначението на част от ресторант в помещение за съхранение на плодове и зеленчуци с хладилни камери“ в УПИ IX, кв.14 по плана на с. Салманово, Община Шумен, на името на РПК „Прогрес“..
Запознаването със скицата- виза за проектиране можете да направите в стая 339 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13:00 – 17:00 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.
При несъгласие за същото могат да бъдат подадени възражения в 14 – дневен срок по административен ред.


08 декември 2017 г.

Уведомление за рязане на кабели


06 декември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
вх.№ 26-00-2892 от 06.12.2017 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:
Изработване на проект за ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 64 ОТ НАРЕДБА №РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за имот с идентификатор 83510.674.465 на ул.“ Черешово топче“ в гр. Шумен.
С проекта се изравнява уличната регулационна линия към ул.“ Черешово топче“ и се образува нов имот с идентификатор 83510.674.465 по кадастралната карта на гр. Шумен с вид на собствеността – Общинска частна.
Запознаването с проекта можете да направите в стая 330 на общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 17.00 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14 – дневен срок от съобщаването.


21 ноември 2017 г.

Заповед  №РД-25-2338/14.11.2017г.


 

14 ноември 2017 г.

О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда / Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003, ИЗМ. И ДОП./
ОБЩИНА ШУМЕН съобщава на засегнатото население, че има следното Инвестиционно предложение: Разширяване на Гробищен парк-Шумен, имот с идентификационен № 83510.689.191, по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен

За контакти
Име: ОБЩИНА ШУМЕН
Адрес: гр.Шумен, бул.” Славянски“ №17
Тел: 054/800 630, 054/800 400, b.todorov@shumen.bg

Информация по приложение 2 от Наредбата за ОВОС е поместена на официалния сайт на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на информацията по Приложение 2 в деловодството на Община Шумен и в РИОСВ – Шумен.


07 ноември 2017 г.

Констативен акт № 4


16 октомври 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, ОБЩИНА ШУМЕН уведомява населението на град Шумен, в т.ч. и на квартал Дивдядово, че е открита процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО – Шумен“ в имот № 83510.570.4 в местност „Чернювец“ по кадастралната карта на кв. Дивдядово, гр. Шумен, общ. Шумен.
Осигурен е обществен достъп до подробно разработената информация по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС в сградата на Община Шумен, стая 332А и на сайта на община Шумен.

Мнения и възражения се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на публикуване на съобщението.


13 октомври 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че има следното инвестиционно предложение: „Разширяване на Гробищен парк-Шумен“, имот с идентификационен № 83510.689.191, по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, за участъка извън урбанизираната територия с обхват на 18 броя съседни земеделски имоти с идентификатори: 83510.48.28, 83510.48.29, 83510.48.30, 83510.48.31, 83510.48.32, 83510.48.90, 83510.48.92, 83510.48.94, 83510.48.96, 83510.48.98, 83510.48.100, 83510.48.102, 83510.48.104, 83510.48.106, 83510.48.108, 83510.48.110, 83510.48.112 и част от имот 83510.48.114 (селскостопански път).

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 7 –дневен срок от публикуване на съобщението.


18 септември 2017 г.

Община Шумен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“). На територията на община Шумен парцеларният план засяга поземлени имоти, намиращи се в землищата на с. Черенча и с. Градище. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложените проекти в сградата на Община Шумен и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


5 септември 2017 г.

Заповед относно събиране на орехови плодове общинските насаждения за сезон 2017 г.


1 септември 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№160 от 30.08.2017год. за обект: „Жилищна сграда с техническа работилница“ в ПИ №83510.663.157 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“ с възложител Ивелина Димитрова Стоянова .
№162 от 30.08.2017год. за обект „Преустройство на нощен клуб „Черна котка“ в „Търговски център“-магазин за промишлени стоки“ в УПИ III-“Kино“, кв.149 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.666.548.1.21 по КК на гр.Шумен, ул.“Хан Кормисош“ №2, ет.1 с възложители Георги Георгиев Попов и Галин Василев Терзийски.
№163 от 31.08.2017год. за обект „Трафопост тип БКТП 10/0,4KV 2Х800кVA и кабели средно напрежение за захранване на многофункционална зала“ в УПУ V-„Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“, кв.655 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.20 по КК на гр.Шумен.

В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


31 август 2017 г.

Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


31 август 2017 г.

Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


31 август 2017 г.

Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


21 август 2017 г.

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“ АД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци /СО/“, в поземлен имот № 83510.689.1, „Асфалтова база – гр. Шумен“, местност „Теке Дере 1“, гр. Шумен, ЕКАТТЕ 83510, община Шумен, област Шумен,
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в  деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


21 август 2017 г.

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „КОРЕКТ СТРОЙ“ ООД, гр. Шумен e в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение Изграждане на обект за обществено обслужващи дейности – търговски дейности – търговия на едро и дребно разположен в имот с идентификатор 83510.421.16 по КК на гр.Шумен, местност Горен Сусурлук., в землище на гр. Шумен, община Шумен.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в  деловодството на Община Шумен в срок до 28.08.2017 г.


16 август 2017 г.

Заповед № РД – 25 – 1689 / 09.08.2017 г.


16 август 2017 г.

Заповед № РД – 25 – 1690 / 09.08.2017 г.


16 август 2017 г.

Заповед № РД-25-1696 / 10.08.2017 г.


2 август 2017 г.

Заповед № РД-25-1654/ 01.08.2017 – относно: недопускане на незаконен добив на речни наноси от чакъл и пясък


26 юли 2017 г.

Заповед № РД-25-1605/ 25.07.2017 – относно: провеждане на жребии за отдаване на орехови насаждения


24 юли 2017 г.

Уведомление за принудително премахване на оптична кабелна мрежа


18 юли 2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
До заинтересованите лица по чл.131  от ЗУТ

        Община Шумен, Дирекция „УТ“, отдел „ТСУ“, на основание чл.140 ал.3, от ЗУТ, Ви съобщаваме, че по заявление вх. №УТ-23-075 от 26.06.2017г. е издадена схема с указан начин на поставяне на билборд с размери 3,2/4,2м. по реда на чл.56, чл.57 от ЗУТ в УПИ І-жилищен комплекс, кв.513, с идентификатор №83510.662.473 по КК на гр.Шумен, кръстовище на ул.“Марица“ и ул.„Климент Охридски“.

Схемата може да бъде обжалвана по законосъобразност в 14 дневен срок  от съобщението по административен ред  с приложени документи за собственост. За допълнителни справки – стая 338 през приемното време на Общината.


11 юли 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


06 юли 2017 г.

Конкурс касаещ избора на фирма изпълнител, осигуряваща дърва за огрев на общински структури


06 юли 2017 г.

Заповед на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-029/29.06.2017г. от, с ЕГН с адрес гр. Смядово, ул.“Захари Ж. Величков“ №5а, с GSM: 0896625241


06 юли 2017 г.

Заповед на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г.  за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-028/23.06.2017г. от „СИЛА“ ООД, ЕИК 127614739 с адрес гр.Шумен, ул.“Петър Парчевич“ №18.


05 юли 2017 г.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „АРЕСГАЗ“ АД, гр. Варна е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен, Разпределителен газопровод извън урбанизирананата територия, Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП)-парцеларен план (ПП), Инвестиционен проект и изграждане на: Разпределителен газопровод, захранващ ПИ 83510.60.205, газопроводни отклонения и връзка към газопровод на „Топлофикация Шумен“, в землище на гр. Шумен, община Шумен.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в  деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


28 юни 2017 г.

Заповед относно събиране на орехови плодове общинските насаждения за сезон 2017 г.


23 юни 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


21 юни 2017 г.

C Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Шумен уведомява гражданите и представителите на фирмите, че рекламно-информационните елементи, поставени на осветителните стълбове по улиците на гр. Шумен, трябва да отговарят на следните общи правила за вида и начина на разполагане:
I. Разрешават се три типа рекламни елементи по големина:
– малки – 40/60 см;
– средни – 60/80 см;
– големи – 120/90 см.
II. Начин на закрепване:
– чрез кърпежни скоби към стълбовете, без да се нарушава конструкцията на осветителното тяло;
– рекламните пана да са разположени над тротоарните площи, а не над пътното платно.
III. Височината на разполагане на рекламно-информационните елементи да отговаря на следните изисквания:
– за големи и средни – 3 м от нивото на тротоара;
– за малки – 215 м от нивото на тротоара.
IV. Не се разрешава разполагане на повече от 1 бр. рекламно-информационни материали на един стълб.
V. Не се разрешава разполагане на рекламно-информационни материали върху стълбове на осветителни тела, които се намират в разделителните ивици на улични и пътни платна.


05 юни 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


01 юни 2017 г.

Съобщение

Община Шумен уведомява, Златка Стефанова Петрова от гр. Шумен и Петър Стефанов Петров от гр. София, че са изготвени „Указания за аварийно временно укрепване на сграда с административен адрес ул.“Цар Освободител“ № 125 гр. Шумен на комисията назначена със Заповед № РД-25-457 от 15.03.2017 г., на Кмета на Община Шумен.
Указанията може да бъдат получени в стая № 342 в Община Шумен в срок до 07.06.2017 г. включително.


29 май 2017 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че ЕТ„МАРТИНА ОРГАНИК – МАРТИНА ХРИСТОВА“, гр. Варна е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на етерично маслени култури“, в имот с идентификатор 47161.501.477, по кадастралната карта на с. Мараш, общ. Шумен, собственост на Мартина Христова, с начин на трайно ползване „За стопански двор“.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен и кметство с. Мараш.
Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в  деловодството на Община Шумен и кметството с. Мараш в 14 дневен срок от датата на съобщението.


25 май 2017 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че „ВАКОМ МП“ ООД, гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Модернизация на технологичното оборудване и подобряване на условията на производство на „ВАКОМ МП“ ООД“, в имот с идентификатор 83510.669.50, по кадастралната карта на град Шумен, собственост на „ВАКОМ МП“ ООД, гр. София с начин на трайно ползване „За хранително-вкусова промишленост“.

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в  деловодството на Община Шумен и РИОСВ-Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


16 май 2017 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че : „ЕКОМАКС“ ООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци“, разположена в УПИ LXXVI, кв. 340, поземлен имот с идентификатор 83510.670.66 по кадастралната карта на гр. Шумен.

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


03 май 2017 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


12 април 2017 г.

О Б Я В А

Община Шумен уведомява населението на община Шумен, в т. ч. на кв. Дивдядово, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води на водоснабдителна система Шумен (ПСПВ-Шумен) със заустващ колектор от ПСПВ – Шумен до яз. „Шумен“ с дължина 945,84 м“ с обхват на имоти:

  1. За Пречиствателната станция за питейни води за Водоснабдителна система – Шумен -поземлен имот с идентификатор 83510.682.69 по кадастралната карта на кв. Дивдядово
  2. За заустващия колектор – имоти: 83510.558.26; 83510.557.27; 83510.558.56; 83510.590.29; 83510.558.31 и 83510.558.15. по кадастралната карта на гр. Шумен.

Информацията е на разположение в сградата на Община Шумен, както и на сайта на община Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


11 април 2017 г.

Уведомление

Относно изпълнение на Заповед № РД-25-179


20 март 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че : ЗП Христо Стоянов Христов, с. Дибич, общ. Шумен, обл. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник с площ 3,200 дка в имоти с кадастрални номера 52132.44.2 и 52132.44.3 в землището на с. Новосел, общ. Шумен, обл. Шумен“

Информацията е на разположение в сградата на Община Шумен и кметство с. Новосел, както и на сайта на община Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на публикуване на съобщението.


10 март 2017 г.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Във връзка с чл.130 от ЗУТ, §4 от ДР на ЗУТ, долуподписаните удостоверяваме, че на 10.03.2017 г на входната врата на имот с идентификатор 47161.502.1, 47161.502.12, 47161.502.10, 47161.502.64, 47161.502.15, 47161.502.14, 47161.502.61, 47161.502.19, 47161.502.18, 47161.502.17, 47161.502.16, 47161.502.3, 47161.502.521, 47161.502.22, 47161.502.23, 47161.502.21, 47161.133.4, 47161.133.3 и 47161.133.2 по кадастралната карта на с.Мараш, общ.Шумен, на сайта на Община Шумен и на таблото за съобщения в сградата на Община Шумен са разлепени съобщения със следния текст:

ОБЯВЛЕНИЕ

№ УТ-14-026 от 10.03.2017г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-328 от 21.02.2017г. на Кмета на Община Шумен е одобрен:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 47161.502.6, по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен.

Запознаването с одобрения проект можете да направите в стая 336 на община Шумен, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок пред Административен съд Шумен.


10 март 2017 г.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Във връзка с чл.130 от ЗУТ, §4 от ДР на ЗУТ, долуподписаните удостоверяваме, че на 10.03.2017 г на входната врата на имот с идентификатор 83510. 680.573, 83510.680.368 и 83510.680.367 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен, на сайта на Община Шумен и на таблото за съобщения в сградата на Община Шумен са разлепени съобщения със следния текст:

ОБЯВЛЕНИЕ

№ УТ-14-026 от 10.03.2017г.

Община Шумен, дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-391 от 02.03.2017г. на Кмета на Община Шумен е одобрен:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ IV-572, УПИ V-573, УПИ VIII-368 и УПИ I-367 част от кв.104, по плана на гр.Шумен, представляващи съответно имоти с идентификатори 83510.680.572, 83510.680.573, 83510.680.368 и 83510.680.367 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен.

Запознаването с одобрения проект можете да направите в стая 336 на Община Шумен, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок пред Административен съд Шумен.


10 март 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, в т.ч. на село Лозево, че е открита процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на гробищен парк с. Лозево, с обхват на имоти с идентификатори 44032.18.90 – съществуващ гробищен парк и № 44032.17.19 – за разширение на гробищен парк, по кадастралната карта на с. ЛОЗЕВО, община Шумен.

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен, кметството на с. Лозево и РИОСВ-Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


10 март 2017 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че : „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД, гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на магазин от веригата „Практикер“ за търговия с материали и инструменти за строителството, бита и градината“, разположен в имот с идентификатор 83510.669.491 по КК на гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“, град Шумен

Информацията е на разположение на сайта на община Шумен www.shumen.bg.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


01 март 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция „Устройство на територията“, на основание чл.128, ал.2, във връзка с чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, разгласява следното обявление, обнародвано в неофициалния раздел на Държавен вестник – бр. 17 от 21.02.2017 г.:

Община Шумен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че в стая 340 на общината е изложен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ за части от кв. 209 и 210 по плана на гр. Шумен. С проекта за ПУП се изменя уличната регулация на ул. Цар Самуил между о. т. 6453 и 6456 и ул. Гостивар между о. т. 6453 и 550 в съответствие с приложената улична регулация и изпълнените на място улици. В кв. 209 се променя отреждането на УПИ III – „Озеленяване и паметник на културата“, на „Озеленяване“. Променя се отреждането на УПИ IV – „За ресторант и кафе-сладкарница“, на „Общественообслужващи дейности и паметник на културата“. В кв. 210 във връзка с разпоредбата на § 8, ал. 2, т. 3 ЗУТ вътрешните регулационни линии на образуваните УПИ се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници. Запознаването с проекта може да се направи в стая 340 на общината всеки понеделник от 13,30 до 16,30 ч., сряда от 8,30 до 11,30 ч. и от 13 до 16,30 и петък от 8,30 до 11,30 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

Дейности