120 542 лева от печалбата на Индустриалния парк получава Община Шумен - Община Шумен

120 542 лева от печалбата на Индустриалния парк получава Община Шумен

50% от реализираната за миналата година печалба в размер на 602 714.26 лв. да бъде разпределена между основните акционери, като дивидентът за „НИКИ-БТ“ АД е в размер на 180 814.28 лв., а за общината – 120 542 лева. Това реши по-рано днес Общото събрание на дружеството, което се проведе в административната сграда на ул. „Любен Каравелов” № 27 в Шумен. 10 % от останалата част от печалбата или 60 271.43 лв. ще бъдат разпределени във фонд „Задължителни резерви“. 40 % от неразпределената печалба или 241 085.70 лв. остава неразпределена печалба, с която ще бъдат покрити загуби от минали години в размер на 172 300.87 лв.

Общото събрание на акционерите на „Индустриален парк – Шумен” АД одобри и прие доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2017 година.