Банкова сметка на Община Шумен и код за плащане на административните услуги на отдел “Инвестиции и екология”

Райфайзенбанк (България) ЕАД

ПОЛУЧАТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН
BIC: RZBBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА: BG09RZBB91558400106305
КОД ЗА ПЛАЩАНЕ: 448090 (за т.1,4,5,6,7,10)
448081 (за т.2)
448007 (за т.3)
448008 (за т.9)
448001 (за т.11)

1. Издаване позволително за бране на лечебни растения на територии, които са общинска собственост.
Необходими документи:
заявление по образец    
актуално становище от РИОСВ за регистриран пункт за изкупуване на билки
удостоверение от кмета на населеното място за възможността да се добие тази билка
списък на берачи

Срок 3 дни
Таксa: Тарифа приета с Решение на ОС №608/29.12.2005г.
Справки: стая 333
тел.: 054/857 705

2. Издаване на удостоверения за култивиране на лечебни растения.
Необходими документи:
заявление по образец    
удостоверение от кмета на населеното място за отглежданата в землището билка

Срок 3 дни
Таксa:
Справки: стая 333
тел.: 054/857 705

3. Издаване на удостоверения за превоз на дървесина, добита по ЗОСИ.
Необходими документи:
заявление по образец    
разрешение за сеч

Срок 3 дни
Таксa: Тарифа приета с Решение на ОС №122/27.05.2004г.
Справки: стая 333
тел.: 054/857 705

4. Издаване на разрешение за отсичане, кастрене на дървета и храсти в регулативните черти на населеното място.
Необходими документи:
заявление по образец     
документ за платена такса за услугата – отсичане
обещетение за общинска растителност
документ за собственост на имота

Срок 1 месец
Такси за издаване 20.00 лв.
Справки: стая 333
тел.: 054/857 705

5. Издаване на разрешение за отсичане, кастрене на дървета и храсти извън регулативните черти на населеното място.
Необходими документи:
заявление по образец    
документ за платена такса за услугата – отсичане
обещетение за общинска растителност
документ за собственост на имота
копие от скицата за земеделски земи

Срок 1 месец
Такси за издаване 20.00 лв.
Справки: стая 333
тел.: 054/857 705

6. Издаване на разрешение за отсичане, кастрене на дървета и храсти под режим на особена закрила.
Необходими документи:
заявление по образец                                                                                                    
документ за платена такса за услугата – отсичане
документ за собственост на имота
копие от скицата за земеделски земи

Срок 1 месец
Такси за издаване 20.00 лв.
Справки: стая 333
тел.: 054/857 705

7. Маркиране на отсечени дървета.
Необходими документи:
заявление по образец                                                                                                    
разрешение за извършена сеч

Срок 1 месец
Такси за издаване Тарифа приета с Решение на ОС №122/27.05.2004г.
Справки: стая 333
тел.: 054/857 705

8. Издаване разрешение за разкопаване на зелени площи, тротоарни и улични настилки (за ел. кабели, телефони, водопроводи, канализация, топлопроводи).
Необходими документи:
заявление по образец     
проекти (съгласувани по специалности)
проект за организация на движението
разрешение за строеж
протокол за строителна линия
договор с фирма, която ще извършва възстановителните работи на прокопаните тротоарни и улични настилки

Срок 5 дни
Такси за издаване срещу депозит
Справки: стая 324
тел.: 054/857 713

9. Издаване на становища за ползване на тротоарни площи за строителни материали.
Необходими документи:
заявление по образец    
съгласуван ПОИС
разрешение за строеж

Срок 5 дни
Такси за издаване
първа зона – целия гр. Шумен 3.00 лв/кв.м./месец (част от месеца)
втора зона – кв.Дивдядово, кв.Макак, кв.Мътница 1.50 лв/кв.м./месец (част от месеца)
в селата 1.00 лв/кв.м./месец (част от месеца)
Справки: стая 324
тел.: 054/857 713

10. Издаване на удостоверение за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси.
Необходими документи:
заявление по образец  

Срок 5 дни
Таксa: 6,00 лв. по чл.37, ал.1 за издаване на удостоверение
3,50 лв. на тон по чл.37, ал.1 от Наредба за управление на отпадъците на Община Шумен
Справки: стая 332а
тел.: 054/857 757

11. Одобряване на План за управеление на строителни отпадъци съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците.
Необходими документи:
заявление по образец  

 Срок:  14 дни
 Такса:  10.00 лв.
Справки: стая 332а
тел: 054/ 857 757
Skip to content