Уведомяваме Ви, че плащанията по Закона за местните данъци и такси, каквито са данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства, данък придобиване и патентен данък се извършват по следната сметка и кодове:
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД СОФИЯ КЛОН ШУМЕН

BIC: IABGBGSF
БАНКОВА СМЕТКА: BG 85 IABG 7477 8400 5867 00
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:
ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 44 21 00
ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА 44 22 00
ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 44 23 00
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 44 24 00
ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ 44 25 00
ДРУГИ /ПЪТЕН/ ДАНЪЦИ 44 34 00
ПАТЕНТЕН ДАНЪК 44 14 00
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 44 28 00
ГЛОБИ, САНКЦИИ, ЛИХВИ 44 65 00
ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ 44 14 00
ТАКСА КУЧЕ 44 80 13
АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 44 80 90

Дейности

Skip to content