Уведомяваме Ви, че плащанията по Закона за местните данъци и такси, каквито са данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства, данък придобиване и патентен данък се извършват по следната сметка и кодове:
Райфайзенбанк (България) ЕАД

BIC: RZBBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА: BG09RZBB91558400106305
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:
ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 44 21 00
ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА 44 22 00
ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 44 23 00
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 44 24 00
ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ 44 25 00
ДРУГИ /ПЪТЕН/ ДАНЪЦИ 44 34 00
ПАТЕНТЕН ДАНЪК 44 14 00
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 44 28 00
ГЛОБИ, САНКЦИИ, ЛИХВИ 44 65 00
ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ 44 14 00
ТАКСА КУЧЕ 44 80 13
АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 44 80 90

Дейности

Skip to content