Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg

 

 

РЕШЕНИЕ №935
по протокол № 51 от 10.08.2011
на заседание на Общинския съвет

 

ОТНОСНО:Прилагане разпоредбите на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ за одобряване на Окончателен проект на Общ устройствен план на гр. Шумен

/с 34 гласа „за", без „против" и без „въздържали се"/

1. Във връзка с разпоредбите на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общински съвет одобрява Окончателния проект на Общия Устройствен План на град Шумен, заедно с правилата и нормативите по неговото прилагане.

Съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ решението за одобряване на плана се обнародва в „Държавен вестник".

2. За земите по § 4 от ЗСПЗЗ, прилежащи до регулационните граници на град Шумен е предвидено допустима смяна на предназначението за жилищно застрояване с максимална височина на застрояване Н = 7,00 м., максимална плътност на застрояване 40 %, максимален кинт 0,8, минимално озеленяване 50%.

3. Да се измени ТУП на община Шумен заедно с екологична оценка към него на основание чл. 103, ал. 2, 3, 4 и 5 от ЗУТ и чл. 54, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, относно поземлени имоти, собственост на „АЛКОМЕТ" АД в землището на с. В. Друмево както следва: 10176.502.13, 10176.502.14, 10176.502.15, 10176.502.16, 10176.502.17, 10176.502.18, 10176.502.19, 10176.502.20, 10176.502.21, 10176.502.22, 10176.502.23, 10176.502.24, 10176.502.25, 10176.502.26, 10176.502.27, 10176.502.28, 10176.502.29, 10176.502.30, 10176.502.31, 10176.502.32, 10176.502.33, 10176.502.34, 10176.502.35, 10176.502.36, 10176.502.37, 10176.502.38, 10176.502.39, 10176.502.40, 10176.502.41, 10176.502.42, 10176.502.43, 10176.502.44, 10176.502.45, 10176.502.46, 10176.502.47, 10176.502.48, 10176.502.49, 10176.502.50, 10176.502.51, 10176.502.52, 10176.502.53, 10176.502.54, 10176.502.55, 10176.502.56, 10176.502.57, 10176.502.58, 10176.502.59, 10176.502.60, 10176.502.62, 10176.502.63, 10176.502.64, 10176.502.65.

4. Възлага на Кмета на Община Шумен съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ да представя ежегодно за приемане от Общинския съвет Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на гр. Шумен в неговия обхват и предложение за измененията му, ако такива се налагат съгласно чл. 134 от ЗУТ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ Д. РУСЕВА


Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М.ШАРБАНОВА/