МЕТОДИКА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМНАТА ЦЕНА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С методиката се определя цената при настаняване под наем в общинските жилища:

Чл.2. (1) Наемната цена за жилищата се определя за 1 кв. м полезна площ съобразно функционалния тип на населеното място и зоната, в която жилището попада, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина, преобладаващото изложение и благоустройственото му съоръжаване.

(2) В полезната площ на жилището се включват всички помещения: стаи (независимо от предназначението им), холове, вестибюли, кухни, бани, антрета, коридори, тоалетни, килери. В полезната площ се включва и площта на ниши, вградени шкафове и дрешници, вратите на които се отварят в жилищните помещения. В полезната площ се включва половината от площта на лоджии (отворени и затворени), балкони и тераси други.

(3) В полезната площ не се включва площта, заета от ограждащите и разпределителни стени на жилището, изпъкналите части на комини пиластри, колони, както и площта на складовите помещения - мазе, таван, барака (когато не се ползуват за живеене), стълбища и стълбищни площадки, помещения за детски колички и други подобни.

(4) Площта на отделните помещения при определяне на полезната площ се измерва по вътрешни светли мерки.

Чл. 3. Месечната наемна цена за площта, ползвана общо от двама или повече наематели - членове на различни семейства, се разпределя помежду им пропорционално на броя на членовете на семействата.

Чл. 4. Първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем, не може да бъде по-ниска наемната цена за жилището определена по чл.8.

Чл.5. Наемната цена на жилищата се индексира ежегодно с инфлационния индекс за предходната календарна година.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМНАТА ЦЕНА

Чл.6(1) Основната наемна цена за 1 квадратен метър полезна площ е 0,70 лева.

(2) Основната наемна цена се коригира с коефициенти за благоустройствени показатели, посочени в приложението.

(3) Наемната цена за жилищата се определя като основната наемна цена се умножи по средно аритметичният сбор от коефициентите за благоустройствени показатели по следната формула:

НЦ = ОНЦ x Кср

ОНЦ = ПП x 0,70 лева,

Кср = (К1 + К2 + ... + Кn) : n,

където:

НЦ — наемна цена;
ОНЦ — основна наемна цена;
ПП — полезна площ;
Кср — средно аритметичният сбор от коефициентите за благоустройствени показатели;
К1, 2, 3.....n — коефиценти за благоустройствени показатели, посочени в приложението;
n — броят на коефициентите за благоустройствените показатели.

Чл. 7. (1) Наемната цена на жилищни помещения в общежития се определя в размер на 10,00 лева месечно.

(2) Наемната цена за ползване на незастроено дворно място в поземлени или урегулирани имоти се определя в размер на 0,05 лева за квадратен метър месечно.

Чл.8. За настанените в общински жилища по реда на чл.5 и 6 от Наредбата, определената по реда чл.6 наемна цена, се коригира с коефициент 1,5 или

НЦ x Кв = вНЦ,

където:

Кв — коефициент за ведомствени жилища и жилища, в които са настанени специалисти в държавни бюджетни структури;
вНЦ — наемна цена за ведомствени жилища и жилища, в които са настанени специалисти в държавни бюджетни структури.

Чл.9. (1) За наетата жилищна площ над нормите за жилищно задоволяване по чл.11 от Наредбата, определената по реда чл.6, съответно чл.8 наемна цена, се коригира с коефициент 3,0 или

(НЦ – НЦнн) + НЦнн x Кк = кНЦ,

НЦнн = ЖПнн x Кср x 0,70

ЖПнн = ЖП - ЖПн,

съответно по чл.8

( вНЦ – вНЦнн ) + вНЦнн x Кк = квНЦ

вНЦнн = ЖПнн x Кср x 0,70,

където:

ЖП — жилищна площ;
ЖПн — жилищната площ, определена по нормите за жилищно задоволяване в чл.11 от Наредбата;
ЖПнн — жилищна площ над нормите за жилищно задоволяване;
НЦнн и вНЦнн — наемната цена за жилищна площ над нормите за жилищно задоволяване;
Кк — коефициент за корекция за жилищна площ над нормите за жилищно задоволяване;
кНЦ и квНЦ — коригирана наемна цена.

(4) Жилищната площ представлява сборът от площите на жилищните помещения с основно предназначение – дневни, спални, детски стаи и трапезарии (без кухни-столови), измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи – стени и колони. Площта на приспособените нежилищни помещения за кухни, като бани, коридори, антрета и други подобни, не се включа в жилищната площ.

Чл.10.(1) За първи етаж се считат помещенията, чийто под е най-малко на 0,30 метра над прилежащото ниво на терена, когато жилището е в двора и най-малко на 1 метър над прилежащото тротоарно ниво, когато помещенията са на външна улична регулационна линия. Партерният етаж се счита за първи етаж. Жилища, които се намират над магазини, се считат за жилища на втори етаж.

(2) За сутеренни се считат помещенията, когато нивото на пода им е под посочените мерки в предходната алинея, но не повече от 0,50 м под нивото на терена. Ако такива помещения са отдадени под наем, основната наемна цена за тях се коригира с коефициент 0,8 или

НЦ x Кс = сНЦ,

където:

Кс — коефициент за корекция за жилищна площ в сутерен;
сНЦ — наемна цена за жилищна площ в сутерен.

(3) За мазе се считат помещенията, когато нивото на пода им е повече от 0,50 м под нивото на терена. За мазетата не се определя наем, когато те се отдават заедно с жилището. Не се определя наем в тези случаи и за останалите складови помещения — барака, таван.

(4) За складовите помещения — мазе, барака или таван, когато се ползуват самостоятелно за жилище, наемът се определя съгласно разпоредбите на този раздел.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1a. Наемодателят предава жилището на ползвателя след заплащане на сума в размер на трикратния наем, която служи за обезпечаване и удовлетворяване на задълженията по наемното правоотношение. При прекратяване на наемният договор без неразплатени задължения, платената сума се възстановява.

§ 1б. По изключение наемодателят може да разсрочи внасянето на депозита по §1а за срок до три месеца.

§ 2. Определената по тази методика наемна цена се закръгля до сума в цяло число лева.

§ 3. Наемателят е данъчно задължено лице по ЗМДТ като ползвател на жилището и услугата сметосъбиране и сметоизвозване.

§ 4. Лица ползващи общински жилища без правно основание или на отпаднало основание, дължат за непозволеното увреждане ежемесечно обезщетение за ползването в размер на трикратния наем до принудителното или доброволно освобождаване на жилището /по смисъла на чл.51 от Закона за задълженията и договорите/.

§ 5. Методиката се приема на основание §4 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти, и отменя Решение № 420 по протокол №28 от 25.09.2001 г. на Общински съвет – Шумен.


ПРИЛОЖЕНИЕ
към чл.6

 Благоустройствени показателиКоефициенти
А.Местонахождение на жилищата според функционалния тип на населеното място и зоната, в която попадат 
1.втори функционален тип - първа зона1,2
2.втори функционален тип - втора зона1,0
3.втори функционален тип - трета зона0,9
4.втори функционален тип - четвърта зона0,8
5.населени места от четвърти до осми функционален тип0,8
 
Б.Конструкция на сградите 
1.Жилище в паянтови и полумасивни сгради0,8
2.Жилище в масивни сгради0,9
3.Панелно жилище1,0
4.Жилище в сгради с монолитни или сглобяеми скелетни рамкови стоманобетонни конструкции; пакетоповдигани плочи, скелетно-безгредови конструкции и конструкции, изградени по системите "пълзящ кофраж" и "едроразмерен (едроплощен) кофраж"1,2
 
В.Разположение на жилищата във височина 
1.Първи етаж1,0
2.Втори етаж при двуетажна жилищна сграда1,1
3.Втори до шести етаж1,2
4.Последен етаж при жилищни сгради на три и повече етажа и за всеки седми и по-висок етаж0,9
5.За жилище с височина на пода под 0,3 м спрямо средното ниво на терена0,8
 
Г.Преобладаващо изложение на жилищните (без сервизните) помещения 
1.Юг, югоизток1,2
2.Изток, югозапад1,0
3.Запад, североизток0,9
4.Север, северозапад0,8
 
Д.Благоустройствено съоръжаване 
1.За жилище с водопровод, канализация и електрификация1,0
2.За жилище в сграда над 5 етажа без асансьор0,9
3.За жилище с централно отопление1,2
4.За жилище без складово помещение0,9
5.За жилище без водопровод и канализация0,8
6.За жилище, разположено в съседство с трафопостове, помпени агрегати, асансьорни машинни помещения, абонатни станции и други източници на шум, топлина и др.0,8