Преобладават предприятията в отраслова група “търговия, ремонт на автомобили и битова техника” – 50 на сто, само 12 на сто са предприятията в преработващата индустрия. По 9 на сто от предприятията са в отраслови групи “хотели, общежития и обществено хранене”, “транспорт и съобщения, агенции за пътуване и туризъм”, “операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност”. Основен определящ отрасъл за общината е леката промишленост, представена основно от преработваща, текстилна, шивашка и хранително – вкусова и строителство.

Отрасъл По приходи от дейността (%) По заети лица (%) По ДМА (%)
1. Търговия,ремонт на автомобили и битова техника 42.6 20.0 13.4
2. Преработваща индустрия 29.1 32.4 46.7
3. Селско, горско стопанство, лов и риболов 11.8 8.4 8.5
4. Строителство 8.3 10.0 8.6
5. Операции с недвижимо имущество 1.3 3.8 1.4
6. Транспорт и съобщения, агенции за пътуване и туризъм 4.6 7.6 5.5
7. Други 2.3 17.8 15.9

Промишленост

Група “Херти” – холдингът се състои от “Херти”, “Райфен” и “Тим Шел”. Основното производство е: алуминиеви винтови капачки; лакиране и литография върху метални листи; термосвиваеми капсули за винени бутилки; производство на алуминиеви контейнери за храна (изцяло предназначени за износ в Германия); производство на капачки за буркани; производство на бутилиращи машини – износ за Полша за пунктове за битови отпадъци (опаковки от храни и напитки). Част от продукцията е предназначена и руския пазар.

“Лавена” АД Дружеството отглежда около 200 дка насаждения от дългогодишни култури на собствена земя, като намеренията са те да станат около 500 дка. С това са свързани и основните перспективи за развитие. В момента се осъществява съвместна дейност с кооперации, сдружения, земеделски стопани за отглеждане на необходимата суровина.
Друго направление в дейността на дружеството е производството на лекарствени средства. Произвежданите лекарства са течни и мазилкови. В момента се произвеждат лекарства за Русия и бившите съветски републики. Стремежът е към производство на лекарства за износ за Източна Европа и Близкия Изток.
Добри перспективите за развитие съществуват и в областта на ароматерапията. Производството ще бъде насочено главно към вътрешния пазар. В козметиката дружеството следва световните тенденции – преминава към натурални продукти, които постепенно изместват синтетичните компоненти. Основните износни стоки са етерични масла и лекарства. Получи стандарт за качество ISO 9001. Финансовите резултати са положителни. Дружеството разполага с лицензирана фармацевтична лаборатория.

“Алкомет” АД е една от големите фирми в страната и единствена специализирана в производството на алуминиев прокат и изделия от алуминиеви сплави. Близо две трети от производството е насочено за износ.

Група “ФИКОСОТА” е група от нововъзникнали фирми, в която е включен и един приватизиран завод. Основна дейност на групата е производство и търговия с битови електроуреди и перилни и миещи препарати.

“Шуменско пиво” Дружеството е специализирано в производството на бира.

“Сердика” АД се занимава с преработка на мляко и производство на млечни продукти. Преориентира стратегията си към външни пазари – изнася малки количества на международните пазари /Ливан, САЩ/.

“Домейн Бояр” е специализирана в производство на вина и спиртни напитки. Има добри финансови резултати. Осъществява износ за международните пазари на базата на сключени договори за износ на вино в Русия, Англия, Скандинавските страни.

“Тропик” АД се занимава с преработка на плодове и зеленчуци и производство на консерви. Предприятието се развива много успешно на базата на увеличение на производството, разнообразен асортимент, подобряване на дизайна и опаковките.

“Ризов” ООД Фирмата разполага с мелница и база за почистване на семена за технически култури. Предприятието е свързано с развитието на селското стопанство и възможностите за осъществяване на износ на зърно за международните пазари.

“Тони М” Фирмата работи в шивашката промишленост, при това е характерно, че тя продава готов продукт под собствена марка, а не на “ишлеме”. Цикълът на производство е почти непрекъснат. Фирмата е експортно ориентирана – тя изнася за Германия, като работи с най-големите немски фирми.

“Мадара” АД е приватизирано през 1999 г. Мажоритарен собственик е “СФК” ООД. Дружеството премина през процеси на силно редуциране на персонала и преструктуриране на изделията.

“Хан Омуртаг” АД е ориентирана в производството на фаянсови и теракотни плочки и стенни пана.

Строителство
“Автомагистрали – Черно море” АД Дружеството реализира успешно инвестиционна програма по обновяване на материално-техническата база. Това му позволи да повиши конкурентоспособността си и обема на извършените дейности.

“Шумен” АД Дружеството работи с високо качество на извършваните услуги, при конкурентни за региона цени. Предстои изпълнение на инвестиционна програма, насочена към обновяване на техниката и разширяване на предлаганите услуги.

“Водно строителство” АД Основната дейност на фирмата в момента е насочена към екологични, ВиК и инфраструктури обекти.

“Анияк” ООД – фирмата работи по линия на Световната банка по първичните здравни помощи и спешните помощи във Варна, Добрич, Русе, Разград и др., като е обхваната почти цяла Североизточна България – районни здравноосигурителни каси, обекти от селското здравеопазване и др. Извършва се монолитно строителство – фирмата изпраща специалисти в Германия. “Анияк” ООД участва в концесията за изграждане на тръбопроводите до общинските обекти в Шумен. Друго направление в дейността е саниране на панелните блокове.

“Стройкомплект” АД Занимава се с търговия със строителни материали и вътрешно обзавеждане. Има завод за производство на бетонови керемиди, разполага и с група за монтаж на сухо строителство. Перспективите са свързани с изграждане на завод за циментфазер. Фирмата ориентира своето производство и към външните пазари – в момента прави пробив на пазара в Украйна, Молдова и Русия.

“Таита” Фирмата осъществява автомобилен транспорт за чужбина, сервиз и поддържане на автомобили.

Селско стопанство
Община Шумен разполага с добри естествени ресурси за развитие на селското стопанство – наличие на плодородна земеделска земя (77,7% използваемост от обработваемата земеделска земя), което създава възможности за използване на продукция, произведена в общината като суровина за хранително-вкусовата промишленост. Естествените ресурси са предпоставка за развитие на зърнопроизводство, лозарство, захарно цвекло, животновъдство (свиневъдство и птицевъдство).
На територията на общината се намират единствените в България научни институти, работещи по проблемите на свиневъдството, коневъдството, биволовъдството и захарното цвекло.
В общината съществува сравнително добре развито търсене на селскостопанската продукция. Налице са възможности за нарастване на търсенето, като предпоставка за това е относително добре развитата хранително-вкусова промишленост и наличието на значителни производствени мощности в този сектор, голяма част от които са ненатоварени. Налице е свободен капацитет в подотраслите млекопроизводство, месна, пивоварна, винена и консервна промишленост. Негативен ефект върху развитието на селското стопанство имат ниските изкупни цени на селскостопанската продукция.

“Кабиюк” ЕАД е една от най-големите фирми в аграрния сектор в общината. Добри резултати са постигнати в зърнопроизводството и животновъдството. В своята стратегия фирмата залага на иновации – въвеждане на нови продукти /нови култури/ – биохумус и лавандулов разсад. По отношение на животновъдството основната цел е поддържане на генофонда на коне, свине и овце.

“Шумен лес” е друга голяма фирма в отрасъла, която се занимава с дърводобив, залесяване, отглеждане на млади насаждения, производство на залесителен материал, международен ловен туризъм и хотелиерство.

Други фирми в отрасъла, които реализират едни от най-големите печалби в общината, са “Брадърс комерс”, Хибридният център по свиневъдство и

Птицекомбинат “Камчия” АД.
В общината съществуват възможности за формиране на мрежи от свързани производства, в които водеща роля може да има хранително-вкусовата промишленост. В тази мрежа могат да участва селскостопански фирми и производители, фирми от хранително-вкусовата промишленост, института по земеделие. Формирането на такъв клъстер може да се превърне в генератор на икономически растеж в общината. Ролята на общинското ръководство е да създаде условия за междуфирмено и междусекторно сътрудничество.

Дейности

Skip to content