КАО
Нормативни документи
Гражданска регистрация и актосъставяне
Местни данъци и такси
Устройство на територията
Общинска собственост
Кадастър
Контрол по строителството
Търговия, туризъм, транспорт
Зелена система
Селско стопанство и екология


Начини на заявяване на услугите:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Център за информация и услуги, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;
 • По факс: 054/ 800 400

Център за информация и услуги:


Адрес: Община Шумен, гр. Шумен,
п.к. 9700, бул. „Славянски“ 17
Е-адрес: https://www.shumen.bg/
Email:
web@shumen.bg
Телефон: 054/857 677
Факс: 054/800 400
Работно време: от 08:30 до 17:30 часа без прекъсване

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Център за информация и услуги.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
  – като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
  – като вътрешна куриерска пратка;
  – като международна препоръчана пощенска пратка;

Начини на плащане на таксата за заявената от Вас административна услуга:                            

 • На гише „Каса” в Център за информация и услуги;
 • С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Център за информация и услуги.
 • По банкова сметка:
BIC: IABGBGSF
БАНКОВА СМЕТКА: BG 85 IABG 7477 8400 5867 00
БАНКА: „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Шумен
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък недвижими имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък превозни средства 44 23 00
Такса битови отпадъци 44 24 00
Данък придобиване 44 25 00
Други /пътен/ данъци 44 34 00
Патентен данък 44 14 00
Туристически данък 44 28 00
Глоби, санкции, лихви 44 65 00
Таксиметров превоз 44 14 00
Такса куче 44 80 13
Гражданска регистрация и актосъставяне 44 80 07
Устройство на територията 44 80 01
44 80 90
Общинска собственост 44 80 07
Кадастър
Контрол по строителството 44 80 01
Търговия, туризъм, транспорт 44 80 90
Зелена система 44 80 90
Селско стопанство и екология 44 80 01
44 80 90

Административен регистър: http://iisda.government.bg/


Анкетна карта за качеството на административното обслужване (Попълнената анкета може да пуснете в Кутията за жалби, сигнали и предложения до кмета на община Шумен или на е-mail: secretar@shumen.bg)

Анализ и обобщение на анкетни карти за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Община Шумен до 14.12.2016 г.