Община Шумен препоръчва плащанията на местните данъци и такси да се извършват по банков път

Община Шумен приканва гражданите да се възползват от възможността да заплатят своите местни данъци и такси по банков път или чрез системата Изипей. Препоръката е във връзка с мерките срещу разпространението на COVID-19, за да няма струпвания на хора в общинската данъчна служба. Плащанията се извършват по следната банкова сметка: BG 85 IABG 7477 8400 5867 00, BIC: IABGBGSF, Интернешънъл Асет Банк АД – клон Шумен. Отбелязват се и кодовете за вида плащане: 44 21 00 – за данък върху недвижимите имоти; 44 23 00 – за данък върху превозните средства; 44 4 00 – за такса битови отпадъци.

 От общинската администрация припомнят, че сроковете за подаване на декларации за придобит недвижим имот и придобито пътно превозно средство са 2  месеца, а при наследяване са 6 месеца. От началото на миналата година общината извършва и служебно деклариране вместо данъчно задълженото лице. Данъкът за превозните средства се определя служебно по данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР. Декларации по чл. 54 от Закона за местните данъци и такси за превозни средства се подават в двумесечен срок само в случаите, когато превозното средство е собственост на повече от едно лице, или при промяна на обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка.

Определянето на данъка върху недвижими имоти се извършва служебно. Декларации по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси за недвижими имоти на физически и юридически лица се подават само в случаите:

  • за новопридобити сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация;
  • при промяна на обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка;
  • след завършване на сградата в груб строеж /от възложителя/;
  • предприятията подават информация за отчетната стойност на придобити нежилищни сгради и обекти в двумесечен срок от придобиването.

Въпроси от физически и юридически лица, свързани със Закона за местни данъци и такси могат да се задават на имейл адрес: r.atanasova@shumen.bg , като задължително трябва да се посочи ЕГН/ЕИК и телефон за връзка. Административни услуги гражданите могат да заявяват през сайта на общината: https://www.shumen.bg/. Плащането на административните услуги се извършва по посочената по-горе банкова сметка по код за вида плащане 44 80 07. Електронни услуги се заявяват на адрес: https://shumen.imeon.bg:4443/WebUslugi/websiteapp/. За целта е необходим електронен подпис.

Допълнителна информация може да се получи на денонощния телефон за сигнали и предложения в Община Шумен: 054/ 857 677.