Покана №8

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ на Общински съвет Шумен на 11 МАЙ – ДЕН НА ШУМЕН от 11.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

  1. Тържествено слово на председателя на Общинския съвет.
  2. Приветствия от:
    • кмета на общината и общински съветници.
    • гости.

Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
Председател на
Общински съвет Шумен

Skip to content