Покана №18

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен
на 30.03.2017 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

 1. Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 30, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Шумен.
 2. Докл.: проф. Б. Беджев-предс. на ОбС

 3. Промени в Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Шумен.
 4. Докл.: Л. Христов – кмет

 5. Приемане на бюджетна прогноза на Oбщина Шумен за периода 2018 г. – 2020г. в частта за местните дейности.
 6. Докл.: Л. Христов – кмет

 7. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спорна школа „Хан Крум“ – Шумен (ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“ – Шумен).
 8. Докл.: Л. Христов – кмет

 9. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Шумен (ЦПЛР-ОДК-Шумен).
 10. Докл.: Л. Христов – кмет

 11. Приемане на Статут на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.
 12. Докл.: Л. Христов – кмет

 13. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
 14. Докл.: проф. Б. Беджев-предс. на ОбС

 15. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Шумен за 2017 година.
 16. Докл.: Л. Христов – кмет

 17. Приемане на Доклад за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 г. и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г.
 18. Докл.: Л. Христов – кмет

 19. Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми на ФПЧ10 за 2016 г.
 20. Докл.: Л. Христов – кмет

 21. Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2016 г.
 22. Докл.: Л. Христов – кмет

 23. Приемане на отчет за финансиране на младежки проекти съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на младите хора в Община Шумен за 2016 г.
 24. Докл.: Л. Христов – кмет

 25. Изпълнение на решение № 382 по протокол № 16 от 26.01.2017 г. за приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта 2016 г.
 26. Докл.: Л. Христов – кмет

 27. Удължаване мандата на временната комисия за промени в Наредба № 1.
 28. Докл.: Д. Драев – общински съветник

 29. Предоставяне за управление на имоти – публична общинска собственост, за управление на основание чл. 10, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Шумен.
 30. Докл.: В. Пенчев- общински съветник

 31. Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред.
 32. Докл.: Л. Христов – кмет

 33. Продажба чрез търг на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ГАРАЖ № 5 с идентификатор 83510.671.160.1.17 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
 34. Докл.: Л. Христов – кмет

 35. Продажба чрез търг на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 83510.667.178.4.3 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
 36. Докл.: Л. Христов – кмет

 37. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.662.573 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 3346 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС.
 38. Докл.: Л. Христов – кмет

 39. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.416.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
 40. Докл.: Вл. Григоров – общ. съветник

 41. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.664.114 по кадастралната карта на гр.Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
 42. Докл.: Л. Христов – кмет

 43. Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2017/2018 г.
 44. Докл.: Л. Христов – кмет

 45. Озвучаване на светофарните уредби на територията на гр. Шумен.
 46. Докл.:Хр.Крумов-общински съветник

 47. Избор на регистриран одитор за извършване на одит на годишния финансов отчет на „КОЦ – Шумен“ ЕООД за 2016 г.
 48. Докл.: проф. Б. Беджев-предс. на ОбС

 49. Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между УПИ ІІІ-4814 и УПИ ІV-„Трафопост“ от кв.237 по плана на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
 50. Докл.: Л. Христов – кмет

 51. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 643г и 644 по плана на гр.Шумен.
 52. Докл.: Л. Христов – кмет

 53. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.412, м. „Смесе“, по Kадастралната карта на гр.Шумен.
 54. Докл.: Л. Христов – кмет

 55. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.652.374, м. „Под манастира“, по Kадастралната карта на гр.Шумен.
 56. Докл.: Л. Христов – кмет

 57. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 209 и 210 по плана на гр.Шумен.
 58. Докл.: Л. Христов – кмет

 59. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за част от кв.576 по плана на гр.Шумен.
 60. Докл.: Л. Христов – кмет

 61. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: “Електрозахранване на имот с идентификатор 83510.10.344 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Куванлък“.
 62. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
Председател на
Общински съвет Шумен

Skip to content