26 юни 2020 г.

ОБЯВА

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „РЕСАПАК“ ООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на кашони с прилежащи административна и складова части в Индустриален парк, кв. 16, парцел VIII – ПИ с идентификатор 83510.693.8 по КККР на гр. Шумен, община Шумен.
Обектът са състои от административно-битова сграда, производствено помещение и склад за суровини и готова продукция, с обща площ 6 000 кв. м. В производственото помещение се предвижда разполагане на машини за печат, изрязване по размер и сглобяване на кашони от велпапе и харния. Максималният производствен капацитет е 5 000 тона опаковки от велпапе годишно. В имота ще се изгради нова техническа инфраструктура по части Ел и ВиК, която ще се подвърже към съществуващата такава ва територията на Индустриалния парк-Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


03 юни 2020 г.

ОБЯВА

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Монтиране на линия за калайдисване на медни проводници в рамките на съществуващ завод за производство на медни кабели“, разположен в поземлен имот с идентификатор № 83510.60.205 по КККР на гр. Шумен, община Шумен.
Технологичният процес предвижда подаване на меден проводник, който преминава поточно през всеки от процесите обезмасляване, промиване, пасивиране, калайдисване, каскадно промиване. Максималният производствен капацитет на линията е до 30 тона за 24 часа. При средно натоварване на линията се очаква постигане на капацитет от 23 тона/24 часа калайдисан меден проводник.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


19 март 2020 г.

ОБЯВА

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „БИАНА“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството вече разрешени отпадъци на площадката, добавяне на нови кодове отпадъци и добавяне на нова дейност по третиране на отпадъци за площадка с. Царев брод“ в поземлен имот с идентификатор 78104.40.133 с площ 4000 кв.м., м. „Гьолджук“ и 78104.40.29 с площ 4079 кв.м., м. „Дикилиташ“ по КК на с. Царев брод, община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


18 март 2020 г.

ОБЯВА

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „КРАСИ МВ“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Цех за производство на материали и предмети за контакт с храни и склад за промишлени стоки“ в поземлен имот с идентификатор 83510.680.519 по КК на гр. Шумен, община Шумен.
Предвижда се производство от готово алуминиево фолио на шпули за дюнери и алуминиеви тарелки. Производителността на линията е 600 кг/ден.
Технологията на производство на шпули се състои в разролване на рулата от готово алуминиево фолио и навиване на шпули от 0,500 да 2 кг. Получените ролки се зареждат съответно по 1 или4 броя в картонени кутии.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


10 март 2020 г.

ОБЯВА

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ЕМ ТРЕЙДИНГ 18“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Площадка за дейности с отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 20938.186.14 по КК на с.Дибич, община Шумен.
На площадката ще се извършват дейности с отпадъци от пластмаса, хартия, картон и стъкло. Дейностите обхващат събиране, временно съхраняване, дейности по предварително третиране като сортиране, балиране, разделяне, прегрупиране. Капацитетът на площадката ще бъде 500 т. месечно или 6 000 т годишно.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


09 март 2020 г.

ОБЯВА

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ГРИЙН МАКС БГ“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Откриване на площадка за временно съхранение на пластмасови отпадъци (неопасни)“ в ПИ №32706.501.471 по КК на с. Илия Блъсков, общ. Шумен.
Прогнозното количество на отпадъците, които ще се приемат на площадката е 900 тона годишно. На площадката не се предвижда извършване на дейност по третиране на приетите отпадъци, а само съхраняване до предаването им за последващо третиране.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


09 март 2020 г.

ОБЯВА

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „САШО И СИНОВЕ-ХАРТ ГРУП“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Откриване на площадка за вторични суровини – отпадъчна хартия и отпадъчна пластмаса“ в промишлена сграда с идентификатор 83510.670.35.11 по КК на гр. Шумен.
На площадката ще се извършва съхраняване и балиране на отпадъците, до предаването им за последващо третиране.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


07 февруари 2020 г.

ОБЯВА

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „АЛКОМЕТ“ АД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Обособяване на цех за механична обработка на алуминиеви профили и преустройство на съществуващи съоръжения, в рамките на производствената площадка на „Алкомет“ АД“.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


03 февруари 2020 г.

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ВИАС“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Монтиране на инсталация за елоксация в рамките на цех за алуминиеви профили в Индустриален парк-Шумен, зона „С“, находяща се в имот с идентификатор 83510.693.51 (с площ 38 008 кв.м.), по КККР на гр. Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


Архив:

 •  2019

  11 ноември 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „Метарекс“ ООД , гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Разширение на дейността – изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ-Шумен“ в поземлен имот с идентификатор 83510.670.73 по КК на гр. Шумен с площ 3923 кв. метра и НТП: „ За ремонт и поддръжка на транспортни средства“.
  Инвестиционното предложение включва допълване на нови отпадъци и дейности с тях; допълване на нови дейности на вече разрешени отпадъци; промяна на количествата на вече разрешените отпадъци.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  11 ноември 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „Метарекс“ ООД , гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Разширение на дейността – изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ-Шумен“ в поземлен имот с идентификатор 83510.208.43 по КК на гр. Шумен с площ 8078 кв. метра и НТП: „ За друг вид производствен, складов обект“.
  Инвестиционното предложение включва допълване на нови отпадъци и дейности с тях; допълване на нови дейности на вече разрешени отпадъци; промяна на количествата на вече разрешените отпадъци.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  29 октомври 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г.,), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17 има следното инвестиционно предложение за изграждане на „Многофамилна жилищна сграда с 50 бр. социални жилища (секция А и секия Б) и 1 бр. за хора в неравностойно положение“, с местонахождение в ПИ № 83510.668.279 по КК на гр. Шумен, УПИ I, кв. 352 б, гр. Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  02 септември 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17 има следното инвестиционно предложение „Разширение на гробищен парк, обслужващ село Васил Друмев“, община Шумен.
  Инвестиционното предложение предвижда да се запази предназначението на имот с идентификатор 10176.57.189 по КККР на с. Васил Друмев, общ. Шумен като „Гробищен парк“ и се променя предназначението на новообразувания имот с проектен идентификатор 10176.57.251 с площ 3641 кв.м от „Мера“ и „Полски път“ на „Гробищен парк“
  Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  30 август 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че ЗП „Данаил Ангелов“, гр. Шумен има следното инвестиционно предложение „Сезонна дестилерия за лавандула“, находяща се в имот с идентификатор 83510.678.417, по КККР на гр. Шумен, кв. Макак , общ. Шумен.
  Проектният капацитет е за максимално общо количество до 18 куб. м. на четири броя дестилатори при работен режим 1-1,5 месеца в годината.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  16 август 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Д.П.Д. , гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Овцеферма“, находяща се в имот с идентификатор 83510.152.2, по КК на гр. Шумен, , общ. Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  05 юни 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Ген. Колев“ № 12 има следното инвестиционно предложение „Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла“, находяща се в имот с идентификатор 83510.669.93, по КК на гр. Шумен, Промишлена зона, общ. Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  05 юни 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ПАЦО КАР“ ЕООД, гр. Смядово, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и хотел с обслужващи в тях помещения кафе и офис“, находяща се в имоти с идентификатор 83510.580.9 и идентификатор 83510.580.25, по КК на гр. Шумен, общ. Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  20 май 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г.,), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17 има следното инвестиционно предложение „Реконструкция на дом за стари хора с отделение за лежащи болни „д-р Стефан Смядовски“, гр. Шумен –блок1, блок2, блок3, блок4 и втори етап на блок5“, с местонахождение УПИ II – Социален комплекс за стари хора“, кв. 574б, ул. „Дунав“ № 21, гр. Шумен, община Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  17 април 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ФИКОСОТА“ ООД, гр. Шумен, бул. „Мадара“ №48 има следното инвестиционно предложение „Изграждане на собствено водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, с местонахождение имот с идентификатор 83510.670.143, по КК на гр. Шумен, общ. Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  16 април 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17 има следното инвестиционно предложение „Реконструкция на система „Горчива вода“ за водоснабдяване на гр. Шумен с вода за миене на уличната мрежа в гр. Шумен“, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, имот № 83510.87.4.
  Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  09 април 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение: „Проектиране на нов гробищен парк, обслужващ с. Коньовец, общ. Шумен в новообразуван поземлен имот с идентификатор 83510.107.32, по КК на гр. Шумен с площ от 3000 м2
  Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  26 февруари 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „РЕГО-2016“ ЕООД, гр. Шумен, ул. „Университетска“ №15А има следното инвестиционно предложение „Изграждане на производствено-складова база и сервиз за ремонт на МПС“, с местонахождение имот с идентификатор 83510.337.2, м. „Дремжа“ по КК на гр. Шумен, общ. Шумен. В Община Шумен е внесено допълнено уведомление за инвестиционното намерение.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  22 февруари 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „СИДОМА“ ЕООД, гр. Шумен, ул. „Съедиенние“ №109, ет.2, офис 19 има следното инвестиционно предложение „Изграждане на производствена база – картонен цех за опаковки“, с местонахождение имот с идентификатор 83510.53.1, м. „Беш тепе“ с площ 18 803 кв.м по КК на гр. Шумен, общ. Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  05 февруари 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „РЕГО-2016“ ЕООД, гр. Шумен, ул. „Университетска“ №15А има следното инвестиционно предложение „Изграждане на производствено-складова база и сервиз за ремонт на МПС“, с местонахождение имот с идентификатор 83510.337.2, м. „Дремжа“ по КК на гр. Шумен, общ. Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  31 януари 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Е*** И*** П***, кв. Дивдядово, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Смяна предназначението на гараж от жилищна сграда в пункт за диагностика на автомобили“, с местонахождение имот с идентификатор 83510.682.220 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  16 януари 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ФАРМА ВЕТ“ ООД, гр. Шумен, с адрес ул.“Отец Паисий“ № 40, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) с дълбочина до 20 м за други цели и допълване на противопожарен запас в цеха за студено смесване и разфасоване на ветеринарни медикаменти на фирмата в ПИ с № 83510.608.14, м. „Якова“ по КК на гр. Шумен, общ. Шумен
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  16 януари 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, с адрес район Илинден, ул.“Кукуш“ №1, гр. София, има следното инвестиционно предложение „Преустройство на базова станция SHU0001.D003 „5th_KM“ с честотен обхват 900-2100MHz на „А1 България“ ЕАД, с местонахождение – сграда с идентификатор 83510.31.183.2, по КК на гр. Шумен, общ. Шумен
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  15 януари 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ТРЪНЧЕВ“ ООД, гр. Шумен, с адрес ул.“Еделвайс“ №8, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Складове за хранителни и промишлени стоки“, в имоти с идентификатори 83510.580.20, 83510.580.23 и 83510.580.26 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  15 януари 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Ж***К***Р***, гр. Шумен, общ. Шумен има следното инвестиционно предложение „Изграждане на нова сграда за търговска дейност „магазин“ в имот с идентификатор 83510.10.1027 в местност „ Кувънлък“ по КК на гр.Шумен, обл. Шумен, общ. Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  09 януари 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ФУРАЖИ“ ООД, гр. Шумен, с адрес ул.“Софийско шосе“ п.к. 24, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на нови сгради за складови дейности“, в ПИ с идентификатор 83510.31.219 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  08 януари 2019 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Г***Х***М***, с. Гусла, общ. Каолиново има следното инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 83510.649.187 в местност „ Под манастира“ по КК на гр.Шумен, обл. Шумен, общ. Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.

 •  2018

  07 декември 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „АЙ ПИ СИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Шумен,  с адрес ул.“Граф Игнатиев“ № 17, ет.1, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Складови площи за промишлени и пакетирани стоки в три съществуващи сгради и предвидени за строителство нови сгради“, находящ се в ПИ с идентификатор 83510.665.147, в гр. Шумен, общ. Шумен
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  04 декември 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София,  с адрес ул.“Раковски“ № 115, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води към Пивоварна Шуменско“, находящo се в ПИ с идентификатор 83510.676.458, в гр. Шумен, общ. Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  26 ноември 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „БИОЛИНКС“ ООД, гр. Варна, с адрес ул.“Генерал Колев“ № 54, гр. Варна, има следното инвестиционно предложение „Мулчиране на естествени суровини с цел подобряване качеството на почвата чрез оползотворяване на органични растителни и дървесни отпадъци“, находящ се в ПИ с идентификатор 10923.32.1, в с. Вехтово, общ. Шумен, обл. Шумен
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в кметство с. Вехтово и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  23 ноември 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че С***Д***Т***, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на производствено-складова база за метални изделия имот с идентификатор 83510.337.7 в местност „Дремжа по КК на гр.Шумен, обл. Шумен, общ. Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  23 ноември 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „МБАЛ-ШУМЕН“ АД, гр. Шумен,  с адрес ул.“Васил Априлов“ № 63, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за разполагане на съоръжение за третиране на отпадъци“, находящ се в гр. Шумен, кв. 580, Терапевтичен блок, собственост на „МБАЛ-Шумен“ АД.
  Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  20 ноември 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на поливна система и 4 бр. водовземни съоръжения в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“
  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  19 ноември 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „КАРОЛИНА КОМЕРС“ ЕООД, гр. Шумен, с адрес, ж.к. Дивдядово, ул.“Фридрих Енгелс“ № 27, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изпълнение на обратен насип и изграждане на складови сгради в ПИ 83510.560.4 и 83510.560.15.“ в гр. Шумен, , общ. Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  08 ноември 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „Българска Телекомуникационна компания“ ЕАД , гр. София, с адрес, ул.“Цариградско шосе“ №115И, гр. София, има следното инвестиционно предложение „Преустройство на приемо-предавателна станция на БТК ЕАД № VN4753“ в с. Дибич, ПИ 20938.501.194.1, общ. Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  29 октомври 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, „Валди Агро“ ООД, гр. Шумен има следното инвестиционно предложение „Разширение на производствената дейност на съществуваща птицеферма за отглеждане на пилета с капацитет до 50 000 броя.“ в ПИ 20938.501.785, с. Дибич, община Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  26 октомври 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен има следното инвестиционно предложение „Подмяна на канализационен клон Профил 542 по ул. „Дедеагач“ – ляв бряг на р. Поройна до включване в Гл. клон I – изграждане на нов дюкер 28 м. Монтаж на решетка.“ в гр. Шумен, община Шумен.
  Уведомлението за инвестиционното предложение е на разположение на заинтересованите страни в сградата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Шумен, пл. „Войн“ №1.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  22 октомври 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Д***Г***Д***, гр. Шумен, има следното инвестиционно „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 83510.10.1002, в местност „ Куванлък“, гр.Шумен, обл. Шумен, общ. Шумен с цел складиране на мраморни фаши.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  17 октомври 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Т***А*** С***, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за угояване на телета с капацитет до 100 броя телета“ в поземлен имот с идентификатор 46053.501.15 – Стопански двор, с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен“.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3;  e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  15 октомври 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Ю***Х*** Ю***, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земеделска земя за вилна зона в ЖМ „Жилищно малкоетажно застрояване“ с обща площ 1969 кв. метра, идентификатор 83510.650.248, м. „Под манастира“, общ. Шумен, обл. Шумен“.
  За имота е изготвен ПУП-ПЗ и ПП за техническата инфраструктура.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  04 октомври 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение „Увеличаване денонощния капацитет на инсталацията, увеличаване обема на приеманите за оползотворяване отпадъци, промяна в потока на формираните битово-фекални и дъждовни отпадъчни води на Регионално депо за неопасни отпадъци“ в кв. Дивдядово, община Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  04 октомври 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „Куввет“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Да построи жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 83510.649.185 по КК на гр. Шумен, местност „Под манастира“, общ. Шумен, обл. Шумен“.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  04 октомври 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Д***А*** Д***, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на свинеферма с капацитет до 100 броя свине майки, до 266 бр. подрастващи прасета и до 500 броя прасета за угояване в поземлен имот с идентификатор 32158.294.1049, с. Ивански, общ. Шумен, обл. Шумен“.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


  07 септември 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че М***И*** Р***, гр. Шумен има следното инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земя в ПИ с идентификатор 83510.653.648, м. „Под манастира“ от земеделска за вилна зона в Жм „Жилищно малкоетажно застрояване“ с обща площ 1612 кв.м.
  За имота има изготвен ПУП-ПЗ и ПП за техническа инфраструктура.
  Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ-Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


  30 август 2018 г.

  На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), Община Шумен уведомява засегнатото населението на гр. Шумен, че има инвестиционно предложение за проектиране и строителство на
  Обособена позиция 1: „Кабелна линия СрН от стоманорешетъчен стълб на ВЕЛ „Арома“ П/ст „Изток“ до новопроектиран трафопост в имот 83510.665.164 по кадастралната карта на гр. Шумен“
  и Обособена позиция 2: „Уличен водопровод от о.т.26 до о.т.31 по регулационния план на гр. Шумен“.
  Инвестиционното предложение предвижда:
  1. Изпълнение на дейности по външно едностранно ел. захранване от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ-извод „Арома“ до трафопост намиращ се в имот 83510.665.164 по кадастралната карта на гр. Шумен, включващи проектиране – разработване на инвестиционен технически/работен проект и изпълнение на СМР. Захранване от съществуващ ЖР стълб – ВЕЛ „Арома“ и пт П/ст „Изток“, находящ се в ПИ 83510.56.1. Трасето на провода преминава през ведомствен път ПИ 83510.56.12 и улица ПИ 83510.665.122 до новопроектиран трафопост ПИ 83510.665.164.
  И
  2. Изпълнение на дейности, включващи проектиране и изграждане на уличен водопровод с начална точка о.т.26 от съществуващ водопровод по бул. Симеон Велики до о.т.31 по регулационния план на гр. Шумен., в т.ч. разработване на инвестиционен технически/работен проект и изпълнение на СМР. Захранването е от съществуващ водопровод, преминаващ през ПИ 83510.58.11. Трасето преминава през улица ПИ 83510.665.122 и завършва в новопроектирана шахта в ПИ 83510.665.164.
  Инвестиционното предложение е свързано с осигуряване на електрозахранване и водоснабдяване на изграждания общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в ПИ 83510.665.164 по КК на гр. Шумен.
  Мнения и възражения се приемат в деловодството на Община Шумен с адрес гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17 в седем дневен срок от поместване на обявата.


  28 август 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Ю***Д***П*** , гр. Шумен има следното инвестиционно предложение „Складова база, цех за обработка на дървесина“ в поземлен имот с идентификатор 03633.27.4, м. „Кобаклия“ по КККР на с. Белокопитово, община Шумен
  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Шумен, адрес: град Шумен, ул. „Съединение“ № 71, ет. 3.


  21 август 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „СТРОНГ СТРОЙ“ ЕООД, с адрес: гр. Шумен, ул. “Генерал Радецки“ №55, вх.2, ет. 4, ап. 27, ЕИК 127612001 има следното инвестиционно предложение „Изграждане на складова сграда в поземлен имот с идентификатор 83510.337.10, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“, което предвижда изграждане на нова складова сграда с с РЗП 2500 кв. м., изпълнена от стоманобетонови фундаменти, метална конструкция и стени и покрив от термопанели.
  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


  21 август 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ ЕШРЕФОГЛУ“ ООД, с. Вълнари,  община Никола Козлево“, ул.“ Гроздан Узунов“ №25, гр. София, има следното инвестиционно предложение „Изработване на ЧИ ПУП-ПЗ за УПИ III-ПСД, кв. 345А, с идентификатор 83510.665.168, по плана на гр. Шумен за строителство на жилища, гаражи и магазини“, общ. Шумен
  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


  15 август 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „МИРАНТА БГ 2008“ ЕООД , гр. Шумен, с адрес ул.“ Калиакра“ № 4, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изработване на проект за ПУП-План за застрояване и ПУП-Парцеларен план за образуването на нов имот с площ 5 475 кв. м., с проектен идентификатор 10882.103.206 и и да се смени предназначението му от „горска територия“ в устройствена зона за „Предимно производствени дейности“ /ПП/, с конкретно предназначение „Фуражен цех към свинекомплекс“.
  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


  15 август 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че П***Г*** и В***К***, гр. Шумен имат следното инвестиционно предложение „Изграждане на нова жилищна сграда в собствен имот“
  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


  08 август 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че  „Аресгаз“ ЕАД, гр. София,  с адрес район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2, гр. София, има следното инвестиционно предложение „Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия захранващ ПИ 10176.502.2 в землище на с. Васил Друмев, община Шумен, област Шумен – проектиране, изграждане и експлоатация“
  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


  06 август 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „Теленор България“ ЕАД, гр. София, с адрес ж.к. „Младост“ 4, Бизнес парк „София“, сграда 6 , гр. София, има следното инвестиционно предложение „Приемно-предавателна станция на „Теленор България“ ЕАД № 4324, находяща се на адрес: Сграда с ИД 83510.658.103.4, п.к. 9700, „Средна гора“ № 10, вх. 4, гр. Шумен, обл. Шумен“
  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


  06 август 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София, с адрес бул. “Македония“ № 3, гр. София, има следното инвестиционно предложение Технически проект „Автомагистрала Хемус участък „Белокопитово-Буховци “ от км 310+940 до км 327+260“
  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


  01 август 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че М***M*** , гр. Шумен има следното инвестиционно предложение „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 83510.686.806 по КК на гр. Шумен и изграждане на жилищна сграда“
  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


  01 август 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ А1 България“ ЕАД , гр. София, с адрес Район „Илинден“, ул.“ Кукуш“ №1, гр. София, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на Базова станция SHU0064.A000 „Blaskovo“ с честотен обхват 900-2100MHz“ в с. Илия Блъсково, ПИ 32706.2.62, местност „Зад курията“, общ. Шумен
  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


  31 юли 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „АЛ и КО“ АД , гр. Шумен, с адрес ул.“ Цветан Зангов“ №2, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за регенериране на отработени масла с капацитет до 300 л/час“ в ПИ 83510.202.26 по КК на гр. Шумен
  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен и на адреса на фирмата „ АЛ и КО „ АД , гр. Шумен, ул.“ Цветан Зангов“ №2,
  Телефон за контакти: 054/ 830 590 , e-mail: office@al-co.bg


  27 юли 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че  „БЪЛГАРИЯ ПЛАСТ ТРЕЙД“ ЕООД , гр. Шумен,  със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул „Ришки проход“, № 34 има следното инвестиционно предложение „Производствена база за дограма на „България Пласт“, УПИ ІІІ, кв.3, Индустриален парк с идентификатор 83510.692.110, град Шумен.
  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


  17  юли 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „БЕСТ УВПС“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, жилищна група „Южен бряг“, бл. 5, вх. Б, ап. 2 има следното инвестиционно предложение „Производство на UV лампи с ниско и със средно налягане“ в гр. Шумен, кв. „Тракия“, ул. „Индустриална“ № 45.
  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


  29 юни 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ЕКОСТАРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, район Одесос, бул. „Генерал Колев” № 54, ет.5, офис 19 има следното инвестиционно предложение „Съхранение на опасни отпадъци, монтиране и експлоатация на съоръжение за третиране на опасни отпадъци в гр. Шумен УПИLXХVI, планоснимачен № 83510.670.66 ,кв. 340“


  20 юни 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „Комфортстрой“ ЕООД, с адрес гр. Шумен, ул. „Априлско въстание” № 28 има следното инвестиционно предложение „Изграждане на ограда, опасваща парцел за съхранение на МПС, строителна, селскостопанска техника“, в имот общинска собственост, намиращ се на бул. „Мадара“ №2, гр. Шумен.


  20 юни 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „Ставропуло“ ЕООД, с адрес гр. Шумен, ул. „Панайот Волов” № 13 има следното инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земя с площ 4009 кв. м. в ПИ 83510.366.3, м. „Якова“ от земеделска в устройствена зона „Предимно производствена зона Пп1“ с конкретно предназначение „Склад за метали и метални изделия с офис“.


  20 юни 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ДЪГА2000“ ООД, с адрес гр. Шумен, ул. „Искра” № 3, ап.4 има следното инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земя с площ 928 кв. м. в ПИ 83510.10.1015, м. „Куванлък“ от земеделска в устройствена зона за обществено-обслужващи и складови нужди с конкретно предназначение „Логистичен център – складова база за хранителни продукти“.


  20 юни 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ЕЕМ“ ЕООД, с адрес гр. Шумен, ул. „Преслав” № 70 има следното инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земя с площ 3 498 кв. м. в ПИ 83510.412.15, м. „Горен Сусурлук“ от земеделска в устройствена зона за обществено-обслужващи дейности с конкретно предназначение „Магазин за промишлени стоки: мебели и офиси“.


  20 юни 2018 г.

  Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че А1 България ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1309, община Столична, район Илинден, ул. „Кукуш” № 1 има следното инвестиционно предложение „Базова станция с честотен обхват 900 MHz на А1 България ЕАД с № SHU 0009 ,,Друмево“, разположена в имот с идентификатор № 23813.501.824.3, ул. „Васил Коларов“ село Друмево общ. Шумен обл. Шумен.

  Силвия Георгиева 4 юни 2018 г.
  Христина Тиханова 1 юни 2018 г.
  „НН-Комерс“ ЕООД 1 юни 2018 г.
  Марин Сърмов 1 юни 2018 г.
 •  2016
  „Войд груп” ООД 30 март 2016 г.
  Община Шумен 19 февруари 2016 г.
  „ВАКОМ МП“ООД 09 февруари 2016 г.
 •  2015
   „Теленор България“ ЕАД  02 юли 2015 г.
   „Ламобиена“ ООД   19 юни 2015 г.
   Община Шумен  15 юни 2015 г.
   „Фарма Вет“ ООД   28 април 2015 г.
   „Евро Импекс“ ЕООД  07 април 2015 г.
   „Нуртс Диджитъл“ ЕАД  27 март 2015 г.
   Теленор България ЕАД  27 март 2015 г.
   Община Шумен  10 март 2015 г.

Дейности