14 септември 2021 г.

ОБЯВА

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „КАМЧИЯ“ ЕАД, Административна сграда, п.к. 172, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение:
„Газификация на инсталация за интензивно отглеждане на птици“.
Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Панайот Волово и с. Коньовец, община Шумен. Освен имотите, собственост на възложителя, площадковите газопроводи между отделните центрове ще засегнат имоти, общинска собственост, както следва: ПИ 55316.23.216, ПИ 55316.24.219, ПИ 55316.65.30, ПИ 55316.25.65, ПИ 55316.81.26 – землище с. Панайот Волово с НТП – полски /местни пътища и ПИ 55316.65.255 – землище на с. Панайот Волово с НТП – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ рез. фонд.
Предвижда се газификация на отоплителната инсталация и осигуряване на алтернативен начин на отопление на птицевъдните сгради.
Ще се използва метан, който ще се доставя и съхранява на площадката в четири броя бутилкови ремаркета, всяко с вместимост от 5 600 куб. метра метан. Бутилковата група ще се разположи в имот, собственост на възложителя, ПИ 55316.79.442, с. Панайот Волово.
Предвижда се изграждане на площадкови газопроводи с диаметър ф63 мм – в границите на птицевъдните центрове и по обслужващите ги пътища, както и монтаж на газови отоплителни брудери (всеки с отоплителна мощност до 0,4 МW) в птицевъдните сгради.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


03 септември 2021 г.

ОБЯВА

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Ж*И*, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в собствения си поземлен имот с идентификатор 83510.651.92 по КККР на гр. Шумен, местност „Под манастира“.
След процедурата по смяна предназначението на земята от земеделска за жилищно строителство в имота ще се построи жилищна сграда с височина до 7,00 метра.
Градоустройствени показатели:
Площ на имота – 1005 кв. метра; Плътност на застрояване – до 40%; Интензивност на застрояване – Кинт до 0,8; Минимална озеленена площ – минимум от 50%.
Имотът е захранен с ел.енергия. Водоснабдяването е съществуващо, от преминаващия по прилежащия път на имота водопровод. В района на имота няма изградена канализационна мрежа. Отпадъчните битови води ще се събират във водоплътна изгребна яма. Дъждовните води ще бъдат пуснати на повърхностен отток към зелените площи.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


20 август 2021 г.

ОБЯВА

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ИНВЕСТ АГРО БГ“ ООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение:
1. Изграждане на обслужваща сграда по реда на Наредба №19 За строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им в проектен ПИ 47161.504.10, земл. с. Мараш, за обслужване на оранжерии в проектен ПИ 47161.504.9, земл. с. Мараш и ПИ 65187.169.1, земл. с. Салманово“.
2. Изграждане на преместваеми култивационни съоръжения – оранжерии с обща площ от 24 дка. в следните поземлени имоти:
– 15 дка в проектен ПИ 47161.504.9, земл. с. Мараш;
– 9 дка в проектен ПИ 65187.169.1, земл. с. Салманово.
3. Изграждане на цялостна поливна система обслужваща оранжериите
4. Изграждане на поливна система- капково напояване върху площ от 106 дка, обслужващо съществуващи насаждения – ягода, боровинка, малина, къпина, етерично-маслени култури както следва:
– Поле 1 – 22 дка етерично маслени култури в проектен ПИ 47161.504.8, земл. с.Мараш;
– Поле 2 – 14 дка ягода, боровинка, малина и капини в проектен ПИ 47161.504.9, земл. с.Мараш;
– Поле 3 – 31 дка етерично маслени култури в поземлен имот 65187.169.1, земл. с.Салманово;
– Поле 4 – 62 дка етерично маслени култури в поземлен имот 65187.169.1, земл. с.Салманово;
За реализацията на инвестиционното предложение не се налага строителство на нова пътна инфраструктура. За напояване на насажденията в оранжериите и съществуващите на открито се предвижда изграждане на поливна система. Има сключен договор с „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен.
За имотът има договори с ВиК – Шумен и електроразпределително дружество.
Няма необходимост от други, свързани с предмета на дейност спомагателни или поддържащи дейности. Няма да се извършват изкопни работи с голяма дълбочина. Не се предвижда използване на взрив.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


15 юли 2021 г.

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ЛАРГО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ООД, гр. София, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на газозарядна станция, шоурум и автомивка в поземлен имот 83510.58.8,  гр. Шумен, община Шумен, обл. Шумен“.
Имотът е с площ от 4573 кв.м, вид собственост – Частна, вид територия – Урбанизирана.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на следните сгради и съоръжения: обслужваща сграда, компресор за природен газ, подземен резервоар за пропан-бутан с обем10 куб.м, мобилна платформа за бутилкова група за съхранение на природен газ с общ капацитет на 4,5 тона, трафопост, колонка за природен газ, колонка за пропан-бутан, автомивка с до 4 броя клетки, търговска сграда за промишлени стоки, зарядна станция за електромобили.
Водоснабдяването и канализацията на обекта ще бъдат присъединени към съществуващата улична инфраструктура. Отпадъчните води от измиването на автомобилите ще преминават през модулно пречиствателно съоръжение преди отвеждане в градската канализация.
Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежаще се извърши в съответствие със становище на „ЕРП СЕВЕР“ АД.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg и в деловодството на Община  Шумен, бул. „Славянски“ №17.


28 май 2021 г.

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ХЦС“ АД гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на Фотоволтаична електрическа инсталация/централа (ФВЦ) с мощност до 1 MW, в  поземлен имот с идентификатор 83510.18.41 по КККР на гр. Шумен, община Шумен.
Фотоволтаичната инсталацията е производител на електрическа енергия с използване на възобновяемия източник слънцето. Процесът на производство на електроенергия от фотоволтаичен генератор се състои в преобразуване на слънчевата радиация в електрически ток с помощта на 2214 броя  фотоволтаични модула, монтирани върху статични конструкции, разположени на земя и 17 броя инвертори. За присъединяване към мрежата на „Електроразпределение Север“ АД ще се използват присъединителни кабели и апаратура ниско напрежение. Не е необходимо изграждане на нова техническа –пътища, електропроводи инфраструктура
Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


06 април 2021 г.

ОБЩИНА ШУМЕН, бул. „Славянски“ №17 на основание чл. 4, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение „УКРЕПВАНЕ НА БРЕГОВЕТЕ НА Р. ЕНЧОВА, ЧАСТ ОТ ЛОТ 2, ОТ Т.16 ДО Т.23 (0+480.58 – 1+205.31), ГР. ШУМЕН“
Целта на инвестиционното предложение е изграждане на корекция на река „Енчова“ в участъка, разположен между кръстовището на ул. „Марица“ и ул.„Софийско шосе“ и моста на ул. „Ген. Скобелев“, гр. Шумен.
Река Енчова преминава през северозападната част на гр. Шумен и представлява ляв приток на р. Поройна. В обхвата на инвестиционното предложение речното корито е некоригирано, с естествен приблизително V-образен профил и преобладаващо стръмни брегове. Последните са обрасли с гъста тревна, храстовидна и предимно тънкостеблена дървесна растителност, но на много места са налице дебелостеблени дървета. В петата на бреговете се забелязват едри камъни, битови и строителни отпадъци, част от които са положени с цел стабилизиране на дъното и откосите. Вследствие изразеното вкопаване на дъното на няколко места нарушенията по бреговете достигат до уличното платно на ул. „Марица“.
Предвижда се дъното и стените да се изпълнят като стоманобетонна конструкция. Светлата ширина на коритото е 4.00 м, а височината на стените над дънната плоча – 3.50 м. Предвиден е двустранен напречен наклон към оста на корекцията от 5% с цел концентриране на ниските води в централната част на коритото. При тези параметри на корекцията се осигурява възможност за движение на техника, почистване, обслужване и ремонт.
На мястото на наличните 2 бр. метални пешеходни пасарелки се предвижда изграждане на нови стоманобетонови такива.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, бул. „Славянски“ №17, град Шумен, e-mail: mayor@shumen.bg.


05 април 2021

ОБЯВА

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ЕВРО ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изпълнение на обратен насип в поземлен имот 83510.665.75, гр. Шумен, община Шумен, обл. Шумен“.
Имотът е с площ от 29922 кв.м и е в чертите на Промишлена зона на гр. Шумен, вид собственост – Частна, вид територия – Урбанизирана, НТП –насип, насипище.
Инвестиционното предложение предвижда изпълнение на обратен насип в рамките на засегнатия от инвестиционното предложение имот до изравняване на терените и достигане кота 192,50 m. За изпълнение на рекултивацията ще се използват земни маси и строителни отпадъци. На обекта ще се приемат и използват за насипване следните видове отпадъци: − 17 01 01 Бетон; − 17 01 02 Тухли; − 17 01 03 Керемиди, плочки и керамични изделия; − 17 01 07 Смеси на бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от посочените в код 17 01 06; − 17 02 02 Стъкло; − 17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03; − 19 08 05 Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места ;− 19 12 09 Минерали (например пясък, камъни); − 20 01 02 Стъкло; − 20 02 02 Почва и камъни. Общия обем земни маси и отпадъци необходими за изпълнение на обратния насип е в размер на 72 587 m3 или 101 620 т , които ще се уплътняват на пластове и отделни зони.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg и в деловодството на Община Шумен, бул. „Славянски“ №17.


01 март 2021 г.

ОБЯВА

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „АРЕСГАЗ“ ЕООД гр. София, има следното инвестиционно предложение „Изготвяне на ПУП-Парцеларен план, Инвестиционен проект и изграждане на: Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, етап 31 – разпределителен газопровод извън урбанизираната територия по бул. „Симеон Велики“ ПИ 83510.60.133, свързващ клон 14-втори етап на строителство с Етап 23“.
Инвестиционното предложение представлява връзка между проектиран разпределителен газопровод – Клон 14-втори етап на строителство – от индустриален парк „Шумен“ до ГРМ – гр. Шумен с изграден Етап 23 на ГРМ – гр. Шумен. Газопроводът ще бъде изграден в регулацията на бул. „Симеон Велики“ от полиетиленови тръби с висока плътност РЕ 100 SDR 11 Ф200, ще работи под налягане 1 МРа и ще захранва газоразпределителната мрежа на гр. Шумен с природен газ. Дължината на линейния обект ще е около 860 м.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


23 февруари 2021 г.

ОБЯВА

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ХЪС“ ООД гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Складово-производствена сграда за обработка на черни и цветни метали в поземлен имот с идентификатор 10176.502.67 по КККР на с. Васил Друмев, община Шумен.
Предвижда се изграждане на нова складово-производствена сграда в южната незастроена част на действащата производствена база на „ХЪС“ ООД.
Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура, а само включване към вече изградената такава.
В производствената чест ще бъде монтирана изтегляща линия за стоманена тел от ниско въглеродна стомана. Посредством студено изтегляне ще се произвежда тел с диаметър 1,2 мм от заготовка 5,5 мм. Технологията е безотпадна. В складовите сектори на сградата ще се съхраняват заготовки от ниско и високо въглеродна стомана, готова продукция от стоманени въжета и телове. Производствената линия ще работи на денонощен режим на работа, на четири смени. Общият брой на персонала е до 6 души.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


22 февруари 2021 г.

ОБЩИНА ШУМЕН, бул. „Славянски“ №17, на основание чл. 4, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение „Приемане за оползотворяване на отпадък с код и наименование 19 12 09 „Минерали (например пясък, камъни)“ на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово, по силата на Условие 11.2.8.1 и Условие 11.5.2 на комплексното разрешително“.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


21 януари 2021 г.

ОБЯВА

Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Г*Р*, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на работилница за художествена керамика като допълващо  застрояване в собствен УПИ Х-514, кв. 65, представляващ  поземлен имот с идентификатор 46053.501.1165 по КККР на с. Мадара, община Шумен.
В работилницата ще се изработва художествена керамика чрез – леене, формоване, пресоване на керамични материали, закупени от доставчици. Художественото оформление ще се извършва с подглазурна декорация. Изпичането ще се извършва в електрически пещи.
Дейността ще се осъществява в новопостроена сграда на един етаж с РП – 98 кв. метра.
Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


 •  2020
  • 15 декември 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ДЖЕС ТРАНС“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на логистичен център, ТИР паркинг и автомивка“ в поземлен имот с идентификатор 83510.23.37 по КККР на гр. Шумен, м. „Стража“, община Шумен.
   На площадката ще се извършват складови дейности (логистичен център) за временно складиране на различни видове промишлени стоки. Сградата ще бъде с площ 600 кв. м. и с обособени рампи с подход за товаро-разтоварна дейност.
   Денонощен ТИР паркинг с битова част към него за шофьорите (тип контейнер, поставен на по-късен етап).
   Автомивката ще обслужва леки автомобили и ТИР- камиони.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   30 ноември 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ВАКОМ МП“ ООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на собствено водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в собствен имот с идентификатор 83510.669.50 по КККР на гр. Шумен.
   Кладенецът ще бъде с дълбочина до 600 м, оборудван с потопяема помпа. Добитите подземни води ще се използват за производството на пара и ледена вода, за измиване на площадки и помещения за обработка и складиране на суровата и готова продукция, за измиване на камиони/цистерни на производствената площадка на „ВАКОМ МП“ ООД.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   03 ноември 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ХЕМУС КОНСУЛТ БГ“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Извършване на дейности с аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми в язовир „Соара в землището на гр. Шумен, кв. Дивдядово, местност „Варнеолу“, поземлен имот с идентификатор 83510.569.27 по КККР на гр. Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   03 ноември 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „КАМБРО ОЗАЙ БГ“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Монтаж и експлоатация на SMC линия в рамките на завод за производство на ламинирани табли за сервиране и пластмасови съдове “, в поземлен имот с идентификатор 83510. 692.101 по КККР на гр. Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   21 октомври 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД, гр. Варна, има следното инвестиционно предложение „Водовземане за стопански цели (напояване) от подземни води чрез съоръжения за напояване ТК-1 „Малък изток-Мадара“, изграден в поземлен имот с идентификатор 46053.24.190, землище с. Мадара, община Шумен.
   Инвестиционното намерение е свързано с водовземане с цел напояване на земеделски култури от подземни води чрез водовземно съоръжение ТК-1 „Малък изток-Мадара“, изграден в поземлен имот с идентификатор 46053.24.190, землище с. Мадара, община Шумен. Съоръжението е вписано в регистъра по чл. 118г, ал.3 от Закона за водите на Басейнова дирекция „Черноморски район“. Предвижда се напояване на 250 дка овощни дървета, които се намират в имоти, собственост на възложителя. Необходимото годишно количество вода е около 80 000 куб. метра.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   24 септември 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „МЕТАРЕКС“ ООД, гр. София, има следното инвестиционно предложение „Разширение на дейността –изменение и допълнение на Разрешение №15-ДО-252-20 от 01.06.2020 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ-Шумен в поземлен имот с идентификатор 83510.208.43 с площ 8078 кв. м., по КККР на гр. Шумен.
   Инвестиционното предложение не предвижда ново строителство на терена, а само ползване на наличната на площадката техническа инфраструктура.
   Допълват се нови отпадъци с код и наименование, съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците и дейности с тях.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   11 септември 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ВИКТОРИЯ ВЕТ“ ООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма чрез оборудване и експлоатация на съществуващи сгради с идентификатор 83510.682.587.1 и идентификатор 83510.682.586.1 по КККР на гр. Шумен, община Шумен.
   До 2019 г. инвеститорът е извършвал експлоатация на съществуващи сгради с идентификатор 83510.682.587.1 и идентификатор 83510.682.586.1 по КККР на гр. Шумен, община Шумен с капацитет 26 888 броя птици.
   През 2016 г. е стартирана процедура за инвестиционно предложение, което предвижда изграждане на нова сграда за отглеждане на 37 000 птици – бройлери и прекратяване експлоатацията на съществуващите сгради с идентификатор 83510.682.587.1 и идентификатор 83510.682.586.1, като същите е предвидено да се използват за склад.
   Заявеното инвестиционно предложение предвижда да се увеличи капацитета на птицефермата чрез оборудване и експлоатация на съществуващи сгради с идентификатор 83510.682.587.1 и идентификатор 83510.682.586.1 по КККР на гр. Шумен, община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   06 август 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „МЕТАРЕКС“ ООД, гр. София, има следното инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение, предварително третиране – сортиране, разделяне, рязане, балиране, шредиране, смилане на опасни и неопасни отпадъци, предварително третиране – разкомплектоване на ИУМПС, сортиране, рязане, разглобяване на ИУЕЕО“ в поземлен имот с идентификатор 83510.60.189 с площ 13 451 кв. м., местност „Ак Чорек“ по КККР на гр. Шумен, Втора индустриална зона на гр. Шумен, община Шумен.
   Инвестиционното предложение не предвижда ново строителство на терена, а само ползване на наличното на площадката – промишлена сграда 1 (ЗП-1171 кв. м.), промишлена сграда 2 (ЗП-96кв. м.), друг вид промишлена сграда – складова инфраструктурна сграда (ЗП-46 кв. м.), сграда със ЗП 40 кв. м. Цялата площадка е с непропускливо бетоново покритие. Ще се поставят 16 бр. метални контейнери с капацитет 40 тона, предназначени за събиране и временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци. На територията на площадката ще се обособят следните участъци:
   • участък за дейности с неопасни отпадъци – предвижда се съхраняване и предварително третиране до 10 000 тона годишно;
   • участък за дейности с опасни отпадъци – предвижда се съхраняване и предварително третиране до 7 000 тона годишно;
   • участък за дейности с ИУЕЕО отпадъци – предвижда се съхраняване и предварително третиране до 640 тона годишно;
   • участък за дейности с ИУМПС- предвижда се съхраняване и разкомплектоване до 640 тона годишно;
   Захранването с ел. енергия ще се осъществи чрез връзка с непосредствено преминаващо до площадката трасе на ел. захранването на района, съгласно становище от 04.02.2019 г. на „Електроразпределение – Север“.
   Водоснабдяването, съгласно издадено становище на „ВиК-Шумен“ ООД е от собствен водоизточник ТК „Метарекс“ ООД-Шумен, регистриран и консервиран към момента до издаване на разрешение за ползване от БД „Черноморски район“.
   За формираните битово-фекални отпадъчни води се предвижда изграждане на водоплътна черпателна шахта в рамките на имота, която периодично ще се почиства и отпадъчните води ще се транспортират до ГПСОВ-Шумен за пречистване.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   03 август 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че ОБЩИНА ШУМЕН, гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17 има следното инвестиционно предложение „Рехабилитация и ремонт на Летен театър“ в поземлен имот с идентификатор № 83510.674.405 по КККР на гр. Шумен, община Шумен.
   Предложението включва:
   • Пристройка в строеж, разположена в северозападната част на обекта;
   • Новопроектирани сгради, разположени в североизточната част на обекта;
   • Рехабилитация и ремонт на съществуващите сгради, сцена и трибуни, разположени в обема и очертанията на съществуващите такива.
   Проектната разработка не променя градоустройствените показатели, достигнати към момента.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, бул. „Славянски“ №17; e-mail: mayor@shumen.bg и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   10 юли 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „АРЕСГАЗ“ ЕАД, гр. СОФИЯ, има следното инвестиционно предложение „Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, етап 29 – Газопроводно отклонение за аварийно захранване на „Лавена“ АД, „БГ Агро“ ЕООД, ПП „Успех“, „Алтерм“ ЕООД -специализирана план-схема и работен проект“
   Реализацията на инвестиционното предложение се налага поради невъзможност за извършване на аварийни дейности на разпределителен газопровод на „Аресгаз“ ЕАД, разположен въздушно на територията на КТА „Мадара“. Газопроводът ще се изгради подземно в урбанизираната територия на гр. Шумен, в промишлената зона, в парцели общинска собственост, от полиетиленови тръби с висока плътност (PE-HD) и диаметър ф90х8.2. Дължината на газопроводното отклонение за аварийно захранване е 580 м. Настоящото предложение допълва приетата план-схема  на „Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен“, за която има издадено решение № ШУ-25/2004 г., с алтернативно захранване на посочените промишлени предприятия в промишлената зона през парцел с идентификатор 83510.669.454.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   26 юни 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „РЕСАПАК“ ООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на кашони с прилежащи административна и складова части в Индустриален парк, кв. 16, парцел VIII – ПИ с идентификатор 83510.693.8 по КККР на гр. Шумен, община Шумен.
   Обектът са състои от административно-битова сграда, производствено помещение и склад за суровини и готова продукция, с обща площ 6 000 кв. м. В производственото помещение се предвижда разполагане на машини за печат, изрязване по размер и сглобяване на кашони от велпапе и харния. Максималният производствен капацитет е 5 000 тона опаковки от велпапе годишно. В имота ще се изгради нова техническа инфраструктура по части Ел и ВиК, която ще се подвърже към съществуващата такава ва територията на Индустриалния парк-Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   03 юни 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Монтиране на линия за калайдисване на медни проводници в рамките на съществуващ завод за производство на медни кабели“, разположен в поземлен имот с идентификатор № 83510.60.205 по КККР на гр. Шумен, община Шумен.
   Технологичният процес предвижда подаване на меден проводник, който преминава поточно през всеки от процесите обезмасляване, промиване, пасивиране, калайдисване, каскадно промиване. Максималният производствен капацитет на линията е до 30 тона за 24 часа. При средно натоварване на линията се очаква постигане на капацитет от 23 тона/24 часа калайдисан меден проводник.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   19 март 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „БИАНА“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството вече разрешени отпадъци на площадката, добавяне на нови кодове отпадъци и добавяне на нова дейност по третиране на отпадъци за площадка с. Царев брод“ в поземлен имот с идентификатор 78104.40.133 с площ 4000 кв.м., м. „Гьолджук“ и 78104.40.29 с площ 4079 кв.м., м. „Дикилиташ“ по КК на с. Царев брод, община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   18 март 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „КРАСИ МВ“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Цех за производство на материали и предмети за контакт с храни и склад за промишлени стоки“ в поземлен имот с идентификатор 83510.680.519 по КК на гр. Шумен, община Шумен.
   Предвижда се производство от готово алуминиево фолио на шпули за дюнери и алуминиеви тарелки. Производителността на линията е 600 кг/ден.
   Технологията на производство на шпули се състои в разролване на рулата от готово алуминиево фолио и навиване на шпули от 0,500 да 2 кг. Получените ролки се зареждат съответно по 1 или4 броя в картонени кутии.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   10 март 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ЕМ ТРЕЙДИНГ 18“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Площадка за дейности с отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 20938.186.14 по КК на с.Дибич, община Шумен.
   На площадката ще се извършват дейности с отпадъци от пластмаса, хартия, картон и стъкло. Дейностите обхващат събиране, временно съхраняване, дейности по предварително третиране като сортиране, балиране, разделяне, прегрупиране. Капацитетът на площадката ще бъде 500 т. месечно или 6 000 т годишно.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   09 март 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ГРИЙН МАКС БГ“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Откриване на площадка за временно съхранение на пластмасови отпадъци (неопасни)“ в ПИ №32706.501.471 по КК на с. Илия Блъсков, общ. Шумен.
   Прогнозното количество на отпадъците, които ще се приемат на площадката е 900 тона годишно. На площадката не се предвижда извършване на дейност по третиране на приетите отпадъци, а само съхраняване до предаването им за последващо третиране.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   09 март 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „САШО И СИНОВЕ-ХАРТ ГРУП“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Откриване на площадка за вторични суровини – отпадъчна хартия и отпадъчна пластмаса“ в промишлена сграда с идентификатор 83510.670.35.11 по КК на гр. Шумен.
   На площадката ще се извършва съхраняване и балиране на отпадъците, до предаването им за последващо третиране.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   07 февруари 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „АЛКОМЕТ“ АД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Обособяване на цех за механична обработка на алуминиеви профили и преустройство на съществуващи съоръжения, в рамките на производствената площадка на „Алкомет“ АД“.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   03 февруари 2020 г.

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ВИАС“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Монтиране на инсталация за елоксация в рамките на цех за алуминиеви профили в Индустриален парк-Шумен, зона „С“, находяща се в имот с идентификатор 83510.693.51 (с площ 38 008 кв.м.), по КККР на гр. Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


 •  2019
  • 11 ноември 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „Метарекс“ ООД , гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Разширение на дейността – изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ-Шумен“ в поземлен имот с идентификатор 83510.670.73 по КК на гр. Шумен с площ 3923 кв. метра и НТП: „ За ремонт и поддръжка на транспортни средства“.
   Инвестиционното предложение включва допълване на нови отпадъци и дейности с тях; допълване на нови дейности на вече разрешени отпадъци; промяна на количествата на вече разрешените отпадъци.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   11 ноември 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „Метарекс“ ООД , гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Разширение на дейността – изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ-Шумен“ в поземлен имот с идентификатор 83510.208.43 по КК на гр. Шумен с площ 8078 кв. метра и НТП: „ За друг вид производствен, складов обект“.
   Инвестиционното предложение включва допълване на нови отпадъци и дейности с тях; допълване на нови дейности на вече разрешени отпадъци; промяна на количествата на вече разрешените отпадъци.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   29 октомври 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г.,), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17 има следното инвестиционно предложение за изграждане на „Многофамилна жилищна сграда с 50 бр. социални жилища (секция А и секия Б) и 1 бр. за хора в неравностойно положение“, с местонахождение в ПИ № 83510.668.279 по КК на гр. Шумен, УПИ I, кв. 352 б, гр. Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   02 септември 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17 има следното инвестиционно предложение „Разширение на гробищен парк, обслужващ село Васил Друмев“, община Шумен.
   Инвестиционното предложение предвижда да се запази предназначението на имот с идентификатор 10176.57.189 по КККР на с. Васил Друмев, общ. Шумен като „Гробищен парк“ и се променя предназначението на новообразувания имот с проектен идентификатор 10176.57.251 с площ 3641 кв.м от „Мера“ и „Полски път“ на „Гробищен парк“
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   30 август 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че ЗП „Данаил Ангелов“, гр. Шумен има следното инвестиционно предложение „Сезонна дестилерия за лавандула“, находяща се в имот с идентификатор 83510.678.417, по КККР на гр. Шумен, кв. Макак , общ. Шумен.
   Проектният капацитет е за максимално общо количество до 18 куб. м. на четири броя дестилатори при работен режим 1-1,5 месеца в годината.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   16 август 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Д.П.Д. , гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Овцеферма“, находяща се в имот с идентификатор 83510.152.2, по КК на гр. Шумен, , общ. Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   05 юни 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Ген. Колев“ № 12 има следното инвестиционно предложение „Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла“, находяща се в имот с идентификатор 83510.669.93, по КК на гр. Шумен, Промишлена зона, общ. Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   05 юни 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ПАЦО КАР“ ЕООД, гр. Смядово, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и хотел с обслужващи в тях помещения кафе и офис“, находяща се в имоти с идентификатор 83510.580.9 и идентификатор 83510.580.25, по КК на гр. Шумен, общ. Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   20 май 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 31 от 12.04.2019 г.,), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17 има следното инвестиционно предложение „Реконструкция на дом за стари хора с отделение за лежащи болни „д-р Стефан Смядовски“, гр. Шумен –блок1, блок2, блок3, блок4 и втори етап на блок5“, с местонахождение УПИ II – Социален комплекс за стари хора“, кв. 574б, ул. „Дунав“ № 21, гр. Шумен, община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   17 април 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ФИКОСОТА“ ООД, гр. Шумен, бул. „Мадара“ №48 има следното инвестиционно предложение „Изграждане на собствено водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, с местонахождение имот с идентификатор 83510.670.143, по КК на гр. Шумен, общ. Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   16 април 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17 има следното инвестиционно предложение „Реконструкция на система „Горчива вода“ за водоснабдяване на гр. Шумен с вода за миене на уличната мрежа в гр. Шумен“, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, имот № 83510.87.4.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   09 април 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение: „Проектиране на нов гробищен парк, обслужващ с. Коньовец, общ. Шумен в новообразуван поземлен имот с идентификатор 83510.107.32, по КК на гр. Шумен с площ от 3000 м2
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   26 февруари 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „РЕГО-2016“ ЕООД, гр. Шумен, ул. „Университетска“ №15А има следното инвестиционно предложение „Изграждане на производствено-складова база и сервиз за ремонт на МПС“, с местонахождение имот с идентификатор 83510.337.2, м. „Дремжа“ по КК на гр. Шумен, общ. Шумен. В Община Шумен е внесено допълнено уведомление за инвестиционното намерение.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   22 февруари 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „СИДОМА“ ЕООД, гр. Шумен, ул. „Съедиенние“ №109, ет.2, офис 19 има следното инвестиционно предложение „Изграждане на производствена база – картонен цех за опаковки“, с местонахождение имот с идентификатор 83510.53.1, м. „Беш тепе“ с площ 18 803 кв.м по КК на гр. Шумен, общ. Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   05 февруари 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „РЕГО-2016“ ЕООД, гр. Шумен, ул. „Университетска“ №15А има следното инвестиционно предложение „Изграждане на производствено-складова база и сервиз за ремонт на МПС“, с местонахождение имот с идентификатор 83510.337.2, м. „Дремжа“ по КК на гр. Шумен, общ. Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   31 януари 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Е*** И*** П***, кв. Дивдядово, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Смяна предназначението на гараж от жилищна сграда в пункт за диагностика на автомобили“, с местонахождение имот с идентификатор 83510.682.220 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   16 януари 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ФАРМА ВЕТ“ ООД, гр. Шумен, с адрес ул.“Отец Паисий“ № 40, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) с дълбочина до 20 м за други цели и допълване на противопожарен запас в цеха за студено смесване и разфасоване на ветеринарни медикаменти на фирмата в ПИ с № 83510.608.14, м. „Якова“ по КК на гр. Шумен, общ. Шумен
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   16 януари 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, с адрес район Илинден, ул.“Кукуш“ №1, гр. София, има следното инвестиционно предложение „Преустройство на базова станция SHU0001.D003 „5th_KM“ с честотен обхват 900-2100MHz на „А1 България“ ЕАД, с местонахождение – сграда с идентификатор 83510.31.183.2, по КК на гр. Шумен, общ. Шумен
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   15 януари 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ТРЪНЧЕВ“ ООД, гр. Шумен, с адрес ул.“Еделвайс“ №8, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Складове за хранителни и промишлени стоки“, в имоти с идентификатори 83510.580.20, 83510.580.23 и 83510.580.26 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   15 януари 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Ж***К***Р***, гр. Шумен, общ. Шумен има следното инвестиционно предложение „Изграждане на нова сграда за търговска дейност „магазин“ в имот с идентификатор 83510.10.1027 в местност „ Кувънлък“ по КК на гр.Шумен, обл. Шумен, общ. Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   09 януари 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ФУРАЖИ“ ООД, гр. Шумен, с адрес ул.“Софийско шосе“ п.к. 24, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на нови сгради за складови дейности“, в ПИ с идентификатор 83510.31.219 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   08 януари 2019 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Г***Х***М***, с. Гусла, общ. Каолиново има следното инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 83510.649.187 в местност „ Под манастира“ по КК на гр.Шумен, обл. Шумен, общ. Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


 •  2018
  • 07 декември 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „АЙ ПИ СИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Шумен,  с адрес ул.“Граф Игнатиев“ № 17, ет.1, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Складови площи за промишлени и пакетирани стоки в три съществуващи сгради и предвидени за строителство нови сгради“, находящ се в ПИ с идентификатор 83510.665.147, в гр. Шумен, общ. Шумен
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   04 декември 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София,  с адрес ул.“Раковски“ № 115, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води към Пивоварна Шуменско“, находящo се в ПИ с идентификатор 83510.676.458, в гр. Шумен, общ. Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   26 ноември 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „БИОЛИНКС“ ООД, гр. Варна, с адрес ул.“Генерал Колев“ № 54, гр. Варна, има следното инвестиционно предложение „Мулчиране на естествени суровини с цел подобряване качеството на почвата чрез оползотворяване на органични растителни и дървесни отпадъци“, находящ се в ПИ с идентификатор 10923.32.1, в с. Вехтово, общ. Шумен, обл. Шумен
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в кметство с. Вехтово и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   23 ноември 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че С***Д***Т***, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на производствено-складова база за метални изделия имот с идентификатор 83510.337.7 в местност „Дремжа по КК на гр.Шумен, обл. Шумен, общ. Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   23 ноември 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „МБАЛ-ШУМЕН“ АД, гр. Шумен,  с адрес ул.“Васил Априлов“ № 63, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за разполагане на съоръжение за третиране на отпадъци“, находящ се в гр. Шумен, кв. 580, Терапевтичен блок, собственост на „МБАЛ-Шумен“ АД.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   20 ноември 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на поливна система и 4 бр. водовземни съоръжения в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“
   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   19 ноември 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „КАРОЛИНА КОМЕРС“ ЕООД, гр. Шумен, с адрес, ж.к. Дивдядово, ул.“Фридрих Енгелс“ № 27, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изпълнение на обратен насип и изграждане на складови сгради в ПИ 83510.560.4 и 83510.560.15.“ в гр. Шумен, , общ. Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   08 ноември 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „Българска Телекомуникационна компания“ ЕАД , гр. София, с адрес, ул.“Цариградско шосе“ №115И, гр. София, има следното инвестиционно предложение „Преустройство на приемо-предавателна станция на БТК ЕАД № VN4753“ в с. Дибич, ПИ 20938.501.194.1, общ. Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   29 октомври 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, „Валди Агро“ ООД, гр. Шумен има следното инвестиционно предложение „Разширение на производствената дейност на съществуваща птицеферма за отглеждане на пилета с капацитет до 50 000 броя.“ в ПИ 20938.501.785, с. Дибич, община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   26 октомври 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен има следното инвестиционно предложение „Подмяна на канализационен клон Профил 542 по ул. „Дедеагач“ – ляв бряг на р. Поройна до включване в Гл. клон I – изграждане на нов дюкер 28 м. Монтаж на решетка.“ в гр. Шумен, община Шумен.
   Уведомлението за инвестиционното предложение е на разположение на заинтересованите страни в сградата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Шумен, пл. „Войн“ №1.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   22 октомври 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Д***Г***Д***, гр. Шумен, има следното инвестиционно „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 83510.10.1002, в местност „ Куванлък“, гр.Шумен, обл. Шумен, общ. Шумен с цел складиране на мраморни фаши.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   17 октомври 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Т***А*** С***, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за угояване на телета с капацитет до 100 броя телета“ в поземлен имот с идентификатор 46053.501.15 – Стопански двор, с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен“.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3;  e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   15 октомври 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Ю***Х*** Ю***, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земеделска земя за вилна зона в ЖМ „Жилищно малкоетажно застрояване“ с обща площ 1969 кв. метра, идентификатор 83510.650.248, м. „Под манастира“, общ. Шумен, обл. Шумен“.
   За имота е изготвен ПУП-ПЗ и ПП за техническата инфраструктура.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   04 октомври 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение „Увеличаване денонощния капацитет на инсталацията, увеличаване обема на приеманите за оползотворяване отпадъци, промяна в потока на формираните битово-фекални и дъждовни отпадъчни води на Регионално депо за неопасни отпадъци“ в кв. Дивдядово, община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   04 октомври 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „Куввет“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Да построи жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 83510.649.185 по КК на гр. Шумен, местност „Под манастира“, общ. Шумен, обл. Шумен“.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   04 октомври 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Д***А*** Д***, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на свинеферма с капацитет до 100 броя свине майки, до 266 бр. подрастващи прасета и до 500 броя прасета за угояване в поземлен имот с идентификатор 32158.294.1049, с. Ивански, общ. Шумен, обл. Шумен“.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   07 септември 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че М***И*** Р***, гр. Шумен има следното инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земя в ПИ с идентификатор 83510.653.648, м. „Под манастира“ от земеделска за вилна зона в Жм „Жилищно малкоетажно застрояване“ с обща площ 1612 кв.м.
   За имота има изготвен ПУП-ПЗ и ПП за техническа инфраструктура.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ-Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   30 август 2018 г.

   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), Община Шумен уведомява засегнатото населението на гр. Шумен, че има инвестиционно предложение за проектиране и строителство на
   Обособена позиция 1: „Кабелна линия СрН от стоманорешетъчен стълб на ВЕЛ „Арома“ П/ст „Изток“ до новопроектиран трафопост в имот 83510.665.164 по кадастралната карта на гр. Шумен“
   и Обособена позиция 2: „Уличен водопровод от о.т.26 до о.т.31 по регулационния план на гр. Шумен“.
   Инвестиционното предложение предвижда:
   1. Изпълнение на дейности по външно едностранно ел. захранване от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ-извод „Арома“ до трафопост намиращ се в имот 83510.665.164 по кадастралната карта на гр. Шумен, включващи проектиране – разработване на инвестиционен технически/работен проект и изпълнение на СМР. Захранване от съществуващ ЖР стълб – ВЕЛ „Арома“ и пт П/ст „Изток“, находящ се в ПИ 83510.56.1. Трасето на провода преминава през ведомствен път ПИ 83510.56.12 и улица ПИ 83510.665.122 до новопроектиран трафопост ПИ 83510.665.164.
   И
   2. Изпълнение на дейности, включващи проектиране и изграждане на уличен водопровод с начална точка о.т.26 от съществуващ водопровод по бул. Симеон Велики до о.т.31 по регулационния план на гр. Шумен., в т.ч. разработване на инвестиционен технически/работен проект и изпълнение на СМР. Захранването е от съществуващ водопровод, преминаващ през ПИ 83510.58.11. Трасето преминава през улица ПИ 83510.665.122 и завършва в новопроектирана шахта в ПИ 83510.665.164.
   Инвестиционното предложение е свързано с осигуряване на електрозахранване и водоснабдяване на изграждания общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в ПИ 83510.665.164 по КК на гр. Шумен.
   Мнения и възражения се приемат в деловодството на Община Шумен с адрес гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17 в седем дневен срок от поместване на обявата.


   28 август 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Ю***Д***П*** , гр. Шумен има следното инвестиционно предложение „Складова база, цех за обработка на дървесина“ в поземлен имот с идентификатор 03633.27.4, м. „Кобаклия“ по КККР на с. Белокопитово, община Шумен
   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Шумен, адрес: град Шумен, ул. „Съединение“ № 71, ет. 3.


   21 август 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „СТРОНГ СТРОЙ“ ЕООД, с адрес: гр. Шумен, ул. “Генерал Радецки“ №55, вх.2, ет. 4, ап. 27, ЕИК 127612001 има следното инвестиционно предложение „Изграждане на складова сграда в поземлен имот с идентификатор 83510.337.10, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“, което предвижда изграждане на нова складова сграда с с РЗП 2500 кв. м., изпълнена от стоманобетонови фундаменти, метална конструкция и стени и покрив от термопанели.
   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


   21 август 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ ЕШРЕФОГЛУ“ ООД, с. Вълнари,  община Никола Козлево“, ул.“ Гроздан Узунов“ №25, гр. София, има следното инвестиционно предложение „Изработване на ЧИ ПУП-ПЗ за УПИ III-ПСД, кв. 345А, с идентификатор 83510.665.168, по плана на гр. Шумен за строителство на жилища, гаражи и магазини“, общ. Шумен
   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


   15 август 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „МИРАНТА БГ 2008“ ЕООД , гр. Шумен, с адрес ул.“ Калиакра“ № 4, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изработване на проект за ПУП-План за застрояване и ПУП-Парцеларен план за образуването на нов имот с площ 5 475 кв. м., с проектен идентификатор 10882.103.206 и и да се смени предназначението му от „горска територия“ в устройствена зона за „Предимно производствени дейности“ /ПП/, с конкретно предназначение „Фуражен цех към свинекомплекс“.
   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


   15 август 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че П***Г*** и В***К***, гр. Шумен имат следното инвестиционно предложение „Изграждане на нова жилищна сграда в собствен имот“
   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


   08 август 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че  „Аресгаз“ ЕАД, гр. София,  с адрес район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2, гр. София, има следното инвестиционно предложение „Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия захранващ ПИ 10176.502.2 в землище на с. Васил Друмев, община Шумен, област Шумен – проектиране, изграждане и експлоатация“
   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


   06 август 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „Теленор България“ ЕАД, гр. София, с адрес ж.к. „Младост“ 4, Бизнес парк „София“, сграда 6 , гр. София, има следното инвестиционно предложение „Приемно-предавателна станция на „Теленор България“ ЕАД № 4324, находяща се на адрес: Сграда с ИД 83510.658.103.4, п.к. 9700, „Средна гора“ № 10, вх. 4, гр. Шумен, обл. Шумен“
   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


   06 август 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София, с адрес бул. “Македония“ № 3, гр. София, има следното инвестиционно предложение Технически проект „Автомагистрала Хемус участък „Белокопитово-Буховци “ от км 310+940 до км 327+260“
   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


   01 август 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че М***M*** , гр. Шумен има следното инвестиционно предложение „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 83510.686.806 по КК на гр. Шумен и изграждане на жилищна сграда“
   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


   01 август 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ А1 България“ ЕАД , гр. София, с адрес Район „Илинден“, ул.“ Кукуш“ №1, гр. София, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на Базова станция SHU0064.A000 „Blaskovo“ с честотен обхват 900-2100MHz“ в с. Илия Блъсково, ПИ 32706.2.62, местност „Зад курията“, общ. Шумен
   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


   31 юли 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „АЛ и КО“ АД , гр. Шумен, с адрес ул.“ Цветан Зангов“ №2, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за регенериране на отработени масла с капацитет до 300 л/час“ в ПИ 83510.202.26 по КК на гр. Шумен
   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен и на адреса на фирмата „ АЛ и КО „ АД , гр. Шумен, ул.“ Цветан Зангов“ №2,
   Телефон за контакти: 054/ 830 590 , e-mail: office@al-co.bg


   27 юли 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че  “БЪЛГАРИЯ ПЛАСТ ТРЕЙД” ЕООД , гр. Шумен,  със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул „Ришки проход“, № 34 има следното инвестиционно предложение „Производствена база за дограма на “България Пласт”, УПИ ІІІ, кв.3, Индустриален парк с идентификатор 83510.692.110, град Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


   17  юли 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „БЕСТ УВПС“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, жилищна група „Южен бряг“, бл. 5, вх. Б, ап. 2 има следното инвестиционно предложение „Производство на UV лампи с ниско и със средно налягане“ в гр. Шумен, кв. „Тракия“, ул. „Индустриална“ № 45.
   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – град Шумен.


   29 юни 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ЕКОСТАРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, район Одесос, бул. „Генерал Колев” № 54, ет.5, офис 19 има следното инвестиционно предложение „Съхранение на опасни отпадъци, монтиране и експлоатация на съоръжение за третиране на опасни отпадъци в гр. Шумен УПИLXХVI, планоснимачен № 83510.670.66 ,кв. 340“


   20 юни 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „Комфортстрой“ ЕООД, с адрес гр. Шумен, ул. „Априлско въстание” № 28 има следното инвестиционно предложение „Изграждане на ограда, опасваща парцел за съхранение на МПС, строителна, селскостопанска техника“, в имот общинска собственост, намиращ се на бул. „Мадара“ №2, гр. Шумен.


   20 юни 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „Ставропуло“ ЕООД, с адрес гр. Шумен, ул. „Панайот Волов” № 13 има следното инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земя с площ 4009 кв. м. в ПИ 83510.366.3, м. „Якова“ от земеделска в устройствена зона „Предимно производствена зона Пп1“ с конкретно предназначение „Склад за метали и метални изделия с офис“.


   20 юни 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ДЪГА2000“ ООД, с адрес гр. Шумен, ул. „Искра” № 3, ап.4 има следното инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земя с площ 928 кв. м. в ПИ 83510.10.1015, м. „Куванлък“ от земеделска в устройствена зона за обществено-обслужващи и складови нужди с конкретно предназначение „Логистичен център – складова база за хранителни продукти“.


   20 юни 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ЕЕМ“ ЕООД, с адрес гр. Шумен, ул. „Преслав” № 70 има следното инвестиционно предложение „Промяна предназначението на земя с площ 3 498 кв. м. в ПИ 83510.412.15, м. „Горен Сусурлук“ от земеделска в устройствена зона за обществено-обслужващи дейности с конкретно предназначение „Магазин за промишлени стоки: мебели и офиси“.


   20 юни 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 2018 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че А1 България ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1309, община Столична, район Илинден, ул. „Кукуш” № 1 има следното инвестиционно предложение „Базова станция с честотен обхват 900 MHz на А1 България ЕАД с № SHU 0009 ,,Друмево“, разположена в имот с идентификатор № 23813.501.824.3, ул. „Васил Коларов“ село Друмево общ. Шумен обл. Шумен.

   Силвия Георгиева 4 юни 2018 г.
   Христина Тиханова 1 юни 2018 г.
   “НН-Комерс” ЕООД 1 юни 2018 г.
   Марин Сърмов 1 юни 2018 г.
 •  2016
 •  2015

Дейности

Skip to content