Заявки за включване в проекта за патронажна грижа могат да се подават по телефона

Община Шумен стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.101-0098 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен“ – Компонент 3. Дейностите са насочени към лица, които се нуждаят от почасови услуги, включително и към хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, застрашени в най-голяма степен от COVID-19. В тях са включени доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително и лекарства (закупени със средства на потребителите), както и заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (също със средства на потребителите).

За целите на проекта сe наемат служители, които се назначават поетапно в зависимост от заявените потребности. Община Шумен осигурява транспорт на персонала, който предоставя услугите от/до домовете, както и лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати. На телефонен номер 0879/904 770  могат да се подават заявки за ползване на изброените услуги всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа.

Предвидено е осигуряване на услуги на минимум 349 нуждаещи се лица от следните целеви групи: възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск, лице, което е в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Skip to content