„Поддържане и ремонт на уличното и парково осветление на Община Шумен”
  1. Публична покана - ID 9014795
  2. Указания
  3. Пълно описание
  4. Оферта
  5. Ценово предложиние
  6. Техническо предложиние
  7. Методика за оценяване
  8. Декларация по чл.47,ал.1
  9. Декларация по чл.47,ал.5