Започва изпълнението на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“

Община Шумен, в качеството си на бенефициент по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.014-0002-C01, проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“, финансиран по Приоритетна Ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“, организира встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ на 23 май.

Пресконференцията ще се проведе в сряда (23.05.2018 г.) от 10:30 ч. в зала 363 на Община Шумен. Проектът „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“ се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие по Приоритетна Ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“. Основната цел на дейностите, включени в него, е осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, която да обслужва потребности от основни образователни услуги на територията на общината, както и да осигури социално включване на учениците, в това число от маргинализирани групи чрез подобряване и модернизиране на образователната среда за обучение и пребиваване. Проектът цели след изпълнението си да привлече интереса на учащите се и съответно на повиши присъствието в учебния процес.

Официалната церемония „Първа копка“ по повод стартирането на проекта ще се състои от 14.30 часа в двора на СУ „Трайко Симеонов“ на ул. „Ген. Драгомиров“ № 44 Б. На церемонията ще се даде старт за изпълнението на дейностите на всички обекти, включени в проектното предложение: СУ „Трайко Симеонов“, НУ „Илия Р.Блъсков“, СУ „Панайот Волов“, СУ „Васил Левски“.