ДОКУМЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Регистрация на сдружението

Съгласно Чл. 29. ал. 1 от ЗУЕС, Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация Заявление за вписване на сдружението в публичен регистър- образец по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС.
Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености – образец – приложение № 1 – копие, заверено „Вярно с оригинала“ от управителя на сдружението;
2. Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците – образец – приложение № 2 – копие, заверено „Вярно с оригинала“ от управителя на сдружението;
3. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
4. Протокол от учредителното събрание– образец –приложение № 3 – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ от управителя на сдружението
5. Споразумение за създаване на сдружение– образец – приложение № 4. Споразумението се съставя в два еднообразни екземпляра – копие, заверено „Вярно с оригинала“ от управителя на сдружението;
6. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.
Заявлението се подава на гише № 6 в Центъра за административно обслужване на Община Шумен.
Образец на Заявлението както и другите необходими документи за регистриране сдружение на собствениците можете да получите и на място в стая 301 в Община Шумен.
След вписване в публичния регистъра, Община Шумен издава Удостоверение за регистрация на сдружението.
В 7-дневен срок след получаване на Удостоверение за регистрация на сдружението, управителния съвет (Управителя) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията.

Skip to content