17 юни 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен уведомява Георги М. Георгиев, че във връзка с негово искане вх. № 94-00-27774 от 13.05.2021г. е изготвен писмен отговор с изх.№ 94-00-2774 от 11.06.2021г. Същия е изпратен на посочения адрес и е върнато поради промяна в адресна регистрация. След извършена служебна справка се установи че към днешна дата 17.06.2021г. от Георги М. Георгиев не е постъпвало и няма извършена промяна в адресна регистрация.
С настоящото уведомяваме Георги М. Георгиев, че на основание чл.18 а , ал.10 от АПК изготвения писмен отговор се може да бъде получен в 7 дневен срок от публикуване на настоящото от ст.231 на Община Шумен.
При неполучаване в посочения срок от Георги М. Георгиев, същия ще се смята за връчен.


27 май 2021 г.

Заявление за припознаване от Игнат Цонев на Божидара Георгиева родена от Мариела Георгиева


21 април 2021 г.

Съобщение по гражданско дело № 913/2021 г.


11 март 2021 г.

Неизпълнение на Договор по Общински фонд Култура

Skip to content