20 септември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:
1. С ЕГН 52********, ДРАЖА ********* ИВАНОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 10.04.2007 г.;
2. С ЕГН 53*******, ЕМИЛИЯ *********** ИВАНОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес на 19.06.2000 г.;
3. С ЕГН 73*********, КАДРИЕ *** ИДИРИЗОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес на 06.12.2005 г.;
4. С ЕГН 74********, ТАНЯ ******** СЬОЗБИР, с адресна регистрация по постоянен адрес на 02.02.2009 г.;
5. С ЕГН 75********, БЮЛЯНТ *********** ИДИРИЗОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на 07.12.2005г.;
6. С ЕГН 77*********, ЛИДИЯ ********** САБИНОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес на 14.01.2005г.;
7. С ЕГН 78********, МАРИН ****** МАРИНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на 15.09.2007 г.;
8. С ЕГН 80*********, БИСТРА ******** ИСАЙЕВА, с адресна регистрация по постоянен адрес на 19.03.2012г.;
9. С ЕГН 97********, СЕЛДЖАН СЬОЗБИР, с адресна регистрация по постоянен адрес на 07.07.2009 г.;
10. С ЕГН 99**********, СЕЛИМДЖАН СЬОЗБИР, с адресна регистрация по постоянен адрес на 08.07.2009 г.;
11. С ЕГН 06********, СИМАР КАХРАМАН, с адресна регистрация по постоянен адрес на 19.10.2012 г.;
12. С ЕГН 02********, СУДЕ КАХРАМАН, с адресна регистрация по постоянен адрес на 19.10.2012 г.;
13. С ЕГН 13********, ТОЛГА ************ МЕХМЕДОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на 17.12.2013 г.;
14. С ЕГН 06*********, ИРЕМ ЮКСЕК, с адресна регистрация по постоянен адрес на 15.07.2017 г.;
15. С ЕГН 03********, ГИЗЕМ ЮКСЕК, с адресна регистрация по постоянен адрес на 24.07.2017г.
Регистрирани по постоянен адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Самара“ № 12, вх.3, ет.1, апартамент 48.
1. С ЕГН 73********, КАДРИЕ *** ИДИРИЗОВА, с адресна регистрация по настоящ адрес на 06.12.2005 г.;
2. С ЕГН 75********, БЮЛЯНТ ********* ИДИРИЗОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на 06.12.2005г.;
3. С ЕГН 13*********, ТОЛГА ********** МЕХМЕДОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на 17.12.2013 г.
Регистрирани по настоящ адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Самара“ № 12, вх.3, ет.1, апартамент 48.
че на основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ и чл. 140,ь ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-25-2151 от 20.09.2021 г. на кмета на Община Шумен за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Самара“ № 12, вх.3, ет.1, апартамент 48.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението и.
Екземпляр от Заповед № РД-25-1251 от 17.09.2021 г. на кмета на община Шумен може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРС, община Шумен, на адрес: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 245.
Заповед РД-25-2151/20.09.2021 г.


20 септември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:
1. С ЕГН 83********, РАЛИЦА ********** РАДЕВА, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 19.11.2015 г.;
2. С ЕГН 96*********, РАДОСТИН ********** СТОЯНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 03.02.2017 г.;
3. С ЕГН 10*********, ЮЛИЯН *********СТОЯНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 23.12.2020 г.
Регистрирани по постоянен адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Антим I“ № 8.
1. С ЕГН 77********, МУСА ***** МУСА, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 19.10.1995г.;
2. С ЕГН 79********, САБАХАТИН ********* МУСТАФА, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 24.09.1997 г.;
3.С ЕГН 79********, МЮСЕ ********** МЕХМЕДАЛИЕВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 12.06.1998 г.;
4. С ЕГН 81********, ГЮНТЕКИН ***** АЛИ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 18.09.1998 г.;
5. С ЕГН 82*********, ЛЪЧЕЗАР ******** ХРИСТОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 16.10.2012 г.;
6. С ЕГН 83*********, РАЛИЦА ********* РАДЕВА, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 19.11.2015 г.;
7. С ЕГН 86********, ВЕЙСЕЛ *** ВЕЙСЕЛ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 11.04.2006 г.;
8. С ЕГН 96*********, РАДОСТИН ********* СТОЯНОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 03.02.2017 г.;
9. С ЕГН 10********, ЮЛИЯН ******* СТОЯНОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 03.02.2017 г.
Регистрирани по настоящ адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Антим I“ № 8.
че на основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ и чл. 140,ь ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-25-2149 от 20.09.2021 година на кмета на Община Шумен за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: в град Шумен, община Шумен, ул. „Антим I“ № 8..
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението и.
Екземпляр от Заповед № РД-25-2149 от 17.09.2021 година на кмета на община Шумен може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРС, община Шумен, на адрес: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 245.
Заповед РД-25-2149/20.09.2021 г.


20 септември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:
1. С ЕГН 51********, НИКОЛАЙ ********* КАРА, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 02.02.2009 г.;
2. С ЕГН 60********, ПЕТЪР ******* БОБИКОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 25.09.2002 г.;
3. С ЕГН 69********, НЕДЖИВАН ********** ЗЕКЕРИЕВА, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 16.03.2001 г.;
4. С ЕГН 70*********, СИМЕОН ************* БОБИКОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 25.09.2002 г.;
5. С ЕГН 94********, АЙШЕ ****** АЛИ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 19.12.2008 г.;
6. С ЕГН 93*********, ДЕНИС БОБИКОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 22.02.2008 г.;
7. С ЕГН 57*********, СТЕПАН ******** ДЕНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 09.06.2015 г.
Регистрирани по постоянен адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Сан Стефано“ № 53.
1. С ЕГН 51********, НИКОЛАЙ ********** КАРА,с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 02.02.2009 г.;
2. С ЕГН 61********, ВЛАДИМИР ******** БАЛЬЖИКОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 29.06.2021 г.;
3. С ЕГН 64********, ПЕТЪР ******** БОБИКОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 01.01.2004 г.;
4. С ЕГН 70********, СИМЕОН ************ БОБИКОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 02.01.2004 г.;
5. С ЕГН 57********, СТЕПАН *********** ДЕНОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 09.06.2015 г.
Регистрирани по настоящ адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Сан Стефано“ № 53.
че на основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ и чл. 140,ь ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-25-21+48 от 20.09.2021 година на кмета на Община Шумен за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Сан Стефано“ № 53.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението и.
Екземпляр от Заповед № РД-25-2148 от 17.09.2021 година на кмета на община Шумен може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРС, община Шумен, на адрес: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 245.
Заповед РД-25-2148/20.09.2021 г.


20 септември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:
1. С ЕГН 60********, СЛАВЧО ******* КРЪСТЕВ, е с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 18.02.2002 г.;
2. С ЕГН 66********, ХАЛИМЕ ****** ОСМАН, е с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 02.06.2017 г.;
3. С ЕГН 66*********, СТОЯНКА Н********* КРЪСТЕВА, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 18.02.2002 г.;
4. С ЕГН 89**********, НИКОЛА С****** СТОЯНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 13.01.2004 г.;
5. С ЕГН 91*********, СТОЯН С******** СТОЯНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 29.04.2003 г.
Регистрирани по постоянен адрес в Апартамент № 14, находящ се в гр. Шумен, община Шумен, ул. „Софийско шосе“ № 4, вход 1, етаж 5
1. С ЕГН 65********, СЕЛЯТИН Х**** ОСМАН, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 25.09.2015 г.;
2. С ЕГН 89*********, НИКОЛА С****** СТОЯНОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 18.10.1994 г.;
3. С ЕГН 91*********, СТОЯН С******* СТОЯНОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 18.10.1994 г.1.
Регистрирани по настоящ адрес в находящ се в гр. Шумен, община Шумен, ул. „Софийско шосе“ № 4, вход 1, етаж 5, апартамент № 14.
че на основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ и чл. 140,ь ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-25-2147 от 20.09.2021 година на кмета на Община Шумен за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: гр. Шумен, община Шумен, ул. „Софийско шосе“ № 4, вход 1, етаж 5, апартамент № 14.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението и.
Екземпляр от Заповед № РД-25-2147 от 17.09.2021 година на кмета на община Шумен може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРС, община Шумен, на адрес: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 245.
Заповед РД-25-2147/20.09.2021 г.


20 септември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:
1. С ЕГН 58********, БОЖАН ******* КОЛОВ
Регистриран по постоянен и настоящ адрес в Апартамент № 106, находящ се в гр. Шумен, община Шумен, ул. „Владайско въстание“ № 24, вход 5, етаж 7.
че на основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ и чл. 140,ь ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-25-2146 от 20.09.2021 година на кмета на Община Шумен за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: гр. Шумен, община Шумен, ул. „Владайско въстание“ № 24, вход 5, етаж 7, апартамент № 106.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението и.
Екземпляр от Заповед № РД-25-2146 от 17.09.2021 година на кмета на община Шумен може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРС, община Шумен, на адрес: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 245.
Заповед РД-25-2146/20.09.2021 г.


17 септември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс/АПК/ уведомяваме следните лица:
1. С ЕГН 61 ********, МИЛЕНА ******** АСЕНОВА , с адресна регистрация по настоящ адрес от 01.01.1980 г.;
2. С ЕГН 91 ******** , АНИ ******* АЛЕКСАНДРОВА, с адресна регистрация по настоящ адрес от 27.06.2012 г.;
3. С ЕГН 08 ********, МАРИЯНА ********* ЯНЕВА , с адресна регистрация по настоящ адрес от 27.06.2012 г.
4. С ЕГН 20 ********, СТИВЪН ****** СТОЯНОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес от 19.03.2020 г.,
че в Община Шумен е постъпило заявление с вх. № 94-00-5599/16.09.2021 година, подадено от Севдалина Борисова с искане за заличаване на адресната регистрация на адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Горен Дъбник“ № 5 на горепосочените лица.
На основание чл. 34, ал.3 от АПК горепосочените лица могат да правят писмени възражения в срок до 7 дни на гише №3 или №4 в сградата на община Шумен – отдел „Гражданска регистрация и състояние“


28 юни 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен в изпълнение на чл. 65, ал. 2 от Семейния кодекс, е изпратила уведомление на МАРИЕЛА Ст. ГЕОРГИЕВА, че е постъпило заявление от името на ИГНАТ Кр. ЦОНЕВ. Същото е изпращано на всички известни адреси на получателя и е върнато като непотърсено или поради промяна в адресна регистрация.
С настоящото уведомяваме, че на основание чл.18 а, ал.10 от АПК същото бе поставено на официалната страница на Община Шумен на 27.05.2021г.
Поради изтичане на срока за получаване на уведомлението за постъпилото заявление, същото ще се смята за връчено и с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от СК, тече предвидения тримесечен срок, след изтичането на който ще бъдат извършени съответните действия от общинската администрация.


17 юни 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен уведомява Георги М. Георгиев, че във връзка с негово искане вх. № 94-00-27774 от 13.05.2021г. е изготвен писмен отговор с изх.№ 94-00-2774 от 11.06.2021г. Същия е изпратен на посочения адрес и е върнато поради промяна в адресна регистрация. След извършена служебна справка се установи че към днешна дата 17.06.2021г. от Георги М. Георгиев не е постъпвало и няма извършена промяна в адресна регистрация.
С настоящото уведомяваме Георги М. Георгиев, че на основание чл.18 а , ал.10 от АПК изготвения писмен отговор се може да бъде получен в 7 дневен срок от публикуване на настоящото от ст.231 на Община Шумен.
При неполучаване в посочения срок от Георги М. Георгиев, същия ще се смята за връчен.


27 май 2021 г.

Заявление за припознаване от Игнат Цонев на Божидара Георгиева родена от Мариела Георгиева


21 април 2021 г.

Съобщение по гражданско дело № 913/2021 г.


11 март 2021 г.

Неизпълнение на Договор по Общински фонд Култура

Skip to content