28 юни 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен в изпълнение на чл. 65, ал. 2 от Семейния кодекс, е изпратила уведомление на МАРИЕЛА Ст. ГЕОРГИЕВА, че е постъпило заявление от името на ИГНАТ Кр. ЦОНЕВ. Същото е изпращано на всички известни адреси на получателя и е върнато като непотърсено или поради промяна в адресна регистрация.
С настоящото уведомяваме, че на основание чл.18 а, ал.10 от АПК същото бе поставено на официалната страница на Община Шумен на 27.05.2021г.
Поради изтичане на срока за получаване на уведомлението за постъпилото заявление, същото ще се смята за връчено и с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от СК, тече предвидения тримесечен срок, след изтичането на който ще бъдат извършени съответните действия от общинската администрация.


17 юни 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен уведомява Георги М. Георгиев, че във връзка с негово искане вх. № 94-00-27774 от 13.05.2021г. е изготвен писмен отговор с изх.№ 94-00-2774 от 11.06.2021г. Същия е изпратен на посочения адрес и е върнато поради промяна в адресна регистрация. След извършена служебна справка се установи че към днешна дата 17.06.2021г. от Георги М. Георгиев не е постъпвало и няма извършена промяна в адресна регистрация.
С настоящото уведомяваме Георги М. Георгиев, че на основание чл.18 а , ал.10 от АПК изготвения писмен отговор се може да бъде получен в 7 дневен срок от публикуване на настоящото от ст.231 на Община Шумен.
При неполучаване в посочения срок от Георги М. Георгиев, същия ще се смята за връчен.


27 май 2021 г.

Заявление за припознаване от Игнат Цонев на Божидара Георгиева родена от Мариела Георгиева


21 април 2021 г.

Съобщение по гражданско дело № 913/2021 г.


11 март 2021 г.

Неизпълнение на Договор по Общински фонд Култура

Skip to content