30 ноември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс/АПК/ уведомяваме следните лица:
– по постоянен адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Висока поляна“ № 3, вх.3, ет.5 ап.38:
1. С ЕГН 49********, БАКИ И******* ОСМАНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 28.09.2006 г.;
2. С ЕГН 53********, КАДРИЕ М******** ОСМАНОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 28.09.2006 г.;
– по настоящ адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Висока поляна“ № 3, вх.3, ет.5 ап.38:
1. С ЕГН 57*********, МАТЕЙ Г******** ДАЧОВСКИ, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 11.11.2002 г.;
2. С ЕГН 68********, МАРИЯНА В******** ДАЧОВСКА, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 11.11.2002 г.;
3. С ЕГН 88********, ПЛАМЕН М***** ДАЧОВСКИ, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 11.11.2002 г.;
4. С ЕГН 91********, НЕСЛИХАН МУТЛУ, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 04.07.2018 г.
че в Община Шумен е постъпило заявление с вх. № 94-00-6995/26.11.2021 година, подадено от Кадрие Б***** Тасин с искане за заличаване на адресната регистрация на адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Висока поляна“ № 3, вх.3, ет.5 ап.38 на горепосочените лица.
Съгласно разпоредбата на чл.34 от АПК, може да се запознаете с преписката в сградата на Община Шумен, бул. „Славянски № 17 стая 247 всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа.
На основание чл. 34, ал.3 от АПК горепосочените лица могат да правят писмени възражения в срок до 3 дни на гише №3 или №4 в сградата на община Шумен – отдел „Гражданска регистрация и състояние“.
Заповед № РД-25-2822 / 29.11.2021 г.


29 октомври 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ Община Шумен, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:
1. С ЕГН 49********, ЕЛМАЗ Н******** ХЮСЕИН, с адресна регистрация по постоянен адрес от 14.11.2001г.;
2. С ЕГН 64********, РОСЕН З******** АНГЕЛОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 31.03.2016г.;
3. С ЕГН 85********, СТЕФАН З******** АСЕНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 09.01.2003г.;
4. С ЕГН 91********, ГЕНОВЕВА Е******** ЕВТИМОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 08.04.2016г;
5. С ЕГН 14********, РЕНИ ЕВТИМОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 28.11.2016г.;
6. С ЕГН 16********, САМИРА Г******** ЕВТИМОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 28.11.2016г.
Регистрирани по постоянен адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Подуево“ № 26
1. С ЕГН 49********, ЕЛМАЗ Н******** ХЮСЕИН, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 16.05.2001г.;
2. С ЕГН 64********, РОСЕН З******* АНГЕЛОВ, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 31.03.2016г.;
3. С ЕГН 85********, СТЕФАН З******** АСЕНОВ, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 09.01.2003г.;
4. С ЕГН 91********, ГЕНОВЕВА Е******** ЕВТИМОВА, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 08.04.2016г.;
5. С ЕГН 14********, РЕНИ ЕВТИМОВА, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 28.11.2016г.;
6. С ЕГН 16********, САМИРА Г******** ЕВТИМОВА, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 28.11.2016г.
Регистрирани по настоящ адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Подуево“ № 12 че на основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ и чл. 140,ь ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-25-2508 от 28.10.2021 година на кмета на Община Шумен за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: в град Шумен, община Шумен, ул. „Подуево“ № 26.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението и.
Екземпляр от Заповед № РД-25-2508 от 28.10.2021 година на кмета на община Шумен може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРС, община Шумен, на адрес: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 245.


20 октомври 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:
1. С ЕГН 44********, САБРИ В**** СЮЛЕЙМАН, с адресна регистрация по постоянен адрес от 17.09.2003 г.;
2. С ЕГН 49********, ИЛЧО А******* АЛЕКСИЕВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 11.02.2005 г.;
3 С ЕГН 49********, НЕВЕН М******* ЕВТИМОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 05.10.2000 г.;
4. С ЕГН 52********, ВАСВИЕ С******** СЮЛЕЙМАН, с адресна регистрация по постоянен адрес от 18.09.2003 г.;
5. С ЕГН 52********, МАГДАЛЕНА В******** БЛИЗНАКОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 13.01.2010 г.;
6. С ЕГН 62********, СЕНИХА И******** ХЮСЕИНОВА-ХЮСЕИН, с адресна регистрация по постоянен адрес от 11.05.2010 г.;
7. С ЕГН 75********, ЕВГЕНИ Ф******** РАНГЕЛОВ, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 25.07.2018 г.;
8. С ЕГН 81********, АНЕЛИЯ И******** АЛЕКСИЕВА, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 17.01.2005 г.;
9. С ЕГН 84********, АНТОН И******** ЯШЕВ, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 20.06.2006 г.;
10. С ЕГН 88********, БИСТРА В******** ЮМЕР, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 28.02.2006 г.;
11. С ЕГН 89********, АНИТА Н******** ЯШЕВА, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 24.03.2014 г.;
12. С ЕГН 58********, РАМАДАН ГЮЛЕР, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 14.03.2014 г.;
13. С ЕГН 13********, КОРАЙ МУТЛУ, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 27.10.2014 г.;
14. С ЕГН 13********, ГЬОРКЕМ МУТЛУ, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 25.07.2018 г.;
15. С ЕГН 18********, МИРАЙ МУТЛУ, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 06.03.2019 г.
Регистрирани по постоянен адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Гривица“ № 12
1. С ЕГН *********, БЕЛИН ******** АНАСТАСОВ, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 29.07.2016 г.;
2. С ЕГН 52********, ЗЛАТИНА Х******** АНАСТАСОВА, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 14.06.2018 г.;
3. С ЕГН 52********, МАГДАЛЕНА В******** БЛИЗНАКОВА, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 13.01.2010 г;
4. С ЕГН 84********, АНТОН И******** ЯШЕВ, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 28.01.2020 г.;
5. С ЕГН 88********, БИСТРА В******** ЮМЕР, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 05.01.1988 г.;
6. С ЕГН 89********, АНИТА Н******** ЯШЕВА, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 12.08.2019 г.;
7. С ЕГН 58********, РАМАДАН ГЮЛЕР, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 14.03.2014 г;
8. С ЕГН 62********, СЕНИХА И******** ********-ХЮСЕИН, с адресна регистрация по настоящ адрес от 01.01.1980 г.
Регистрирани по настоящ адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Гривица“ № 12.
че на основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ и чл. 140,ь ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-25-2425 от 20.10.2021 година на кмета на Община Шумен за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: в град Шумен, община Шумен, ул. „Гривица“ № 12.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението и.
Екземпляр от Заповед № РД-25-2425 от 20.10.2021 година на кмета на община Шумен може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРС, община Шумен, на адрес: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 245.


19 октомври 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс/АПК/ уведомяваме следните лица:
– по постоянен адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Подуево“ № 26:
1. С ЕГН 49********, ЕЛМАЗ Н**** ХЮСЕИН, с адресна регистрация по постоянен адрес от 14.11.2001г.;
2. С ЕГН 54********, АСЕН Н****** АСЕНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 11.05.2020г.;
3. С ЕГН 64********, РОСЕН З***** АНГЕЛОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 31.03.2016г.;
4. С ЕГН 85********, СТЕФАН З****** АСЕНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 09.01.2003г.;
5. С ЕГН 91********, ГЕНОВЕВА Е******* ЕВТИМОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 08.04.2016г;
6. С ЕГН 13********, ДАНИ О****** АСЕНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 09.02.2015г.;
7. С ЕГН 14********, РЕНИ ЕВТИМОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 28.11.2016г.;
8. С ЕГН 16********, САМИРА Г********* ЕВТИМОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 28.11.2016г.;
9. С ЕГН 19********, ЕНЕС Е***** БАСРИ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 12.08.2019г.
– по настоящ адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Подуево“ № 26:
1. С ЕГН 49********, ЕЛМАЗ Н**** ХЮСЕИН, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 16.05.2001г.;
2. С ЕГН 54********, АСЕН Н****** АСЕНОВ, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 19.05.2020г.;
3. С ЕГН 64********, РОСЕН З***** АНГЕЛОВ, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 31.03.2016г.;
4. С ЕГН 85********, СТЕФАН З****** АСЕНОВ, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 09.01.2003г.;
5. С ЕГН 91********, ГЕНОВЕВА Е******* ЕВТИМОВА, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 08.04.2016г.;
6. С ЕГН 13********, ДАНИ О****** АСЕНОВ, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 09.02.2015г.;
7. С ЕГН 14********, РЕНИ ЕВТИМОВА, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 28.11.2016г.;
8. С ЕГН 16********, САМИРА Г********* ЕВТИМОВА, 28.11.2016г.;
9. С ЕГН 19********, ЕНЕС Е***** БАСРИ, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 12.08.2019г.
че в Община Шумен е постъпило заявление с вх. № 94-00-6240/15.10.2021 година, подадено от Зюмбюла Асенова с искане за заличаване на адресната регистрация на адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Подуево“ № 26 на горепосочените лица.
Съгласно разпоредбата на чл.34 от АПК, може да се запознаете с преписката в сградата на Община Шумен, бул. „Славянски № 17 стая 247 всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа.
На основание чл. 34, ал.3 от АПК горепосочените лица могат да правят писмени възражения в срок до 3 дни на гише №3 или №4 в сградата на община Шумен – отдел „Гражданска регистрация и състояние“.
Заповед РД-25-2408/19.10.2021 г.


13 октомври 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс/АПК/ уведомяваме следните лица:
– по постоянен адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Гривица“ № 12:
1. С ЕГН 44********, САБРИ В*** СЮЛЕЙМАН, с адресна регистрация по постоянен адрес от 17.09.2003 г.;
2. С ЕГН 49********, ИЛЧО А********* АЛЕКСИЕВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 11.02.2005 г.;
3 С ЕГН 49*******, НЕВЕН М******** ЕВТИМОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 05.10.2000 г.;
4. С ЕГН 52********, ВАСВИЕ С******** СЮЛЕЙМАН, с адресна регистрация по постоянен адрес от 18.09.2003 г.;
5. С ЕГН 52********, МАГДАЛЕНА В******** БЛИЗНАКОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 13.01.2010 г.;
6. С ЕГН 62********, СЕНИХА И********** Х*******-ХЮСЕИН, с адресна регистрация по постоянен адрес от 11.05.2010 г.;
7. С ЕГН 75********, ЕВГЕНИ Ф******* РАНГЕЛОВ, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 25.07.2018 г.;
8. С ЕГН 81********, АНЕЛИЯ И****** АЛЕКСИЕВА, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 17.01.2005 г.;
9. С ЕГН 82********, СОНЯ В*********** Б******** ИРИНОВА, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 27.07.2000 г.;
10. С ЕГН 84********, АНТОН И******* ЯШЕВ, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 20.06.2006 г.;
11. С ЕГН 88********, БИСТРА В******* ЮМЕР, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 28.02.2006 г.;
12. С ЕГН 89********, АНИТА Н******** ЯШЕВА, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 24.03.2014 г.;
13. С ЕГН 58********, РАМАДАН ГЮЛЕР, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 14.03.2014 г.;
14. С ЕГН 13*********, КОРАЙ МУТЛУ, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 27.10.2014 г.;
15. С ЕГН 13********, ГЬОРКЕМ МУТЛУ, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 25.07.2018 г.;
16. С ЕГН 18*********, МИРАЙ МУТЛУ, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 06.03.2019 г.
– по настоящ адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Генерал Столетов“ № 25, ет.1, ап.1:
1. С ЕГН 50********, БЕЛИН Г******** АНАСТАСОВ, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 29.07.2016 г.;
2. С ЕГН 52*******, ЗЛАТИНА Х******* АНАСТАСОВА, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 14.06.2018 г.;
3. С ЕГН 52********, МАГДАЛЕНА В******** БЛИЗНАКОВА, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 13.01.2010 г;
4. С ЕГН 84********, АНТОН И******** ЯШЕВ, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 28.01.2020 г.;
5. С ЕГН 88*********, БИСТРА В******* ЮМЕР, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 05.01.1988 г.;
6. С ЕГН 89*********, АНИТА Н******** ЯШЕВА, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 12.08.2019 г.;
7. С ЕГН 58********, РАМАДАН ГЮЛЕР, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 14.03.2014 г.
че в Община Шумен е постъпило заявление с вх. № 94-00-6190/12.10.2021 година, подадено от Младен Близнаков с искане за заличаване на адресната регистрация на адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Гривица“ № 12 на горепосочените лица.
Съгласно разпоредбата на чл.34 от АПК, може да се запознаете с преписката в сградата на Община Шумен, бул. „Славянски № 17 стая 247 всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа.
На основание чл. 34, ал.3 от АПК горепосочените лица могат да правят писмени възражения в срок до 3 дни на гише №3 или №4 в сградата на община Шумен – отдел „Гражданска регистрация и състояние“.
Заповед РД-25-2397/13.10.2021 г.


11 октомври 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:
1. С ЕГН 72********, МАРИН С***** ВАСИЛЕВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 16.09.2008 г.;
2. С ЕГН 73********, ЕЛЕНКА С******** ВАСИЛЕВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 16.09.2008 г.;
3. С ЕГН 90********, СТАНКА Г******** ВАСИЛЕВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 20.11.2009 г.;
4. С ЕГН 93********, АЛЕКСАНДЪР М******** ВАСИЛЕВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 06.10.2008 г.;
5. С ЕГН 97********, ВЕНЦИСЛАВ М******** ВАСИЛЕВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 06.10.2008 г.;
6. С ЕГН 99********, МОНИКА М******** ПЕТРОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 10.10.2008 г.;
7. С ЕГН 09********, МАРТИН А********ВАСИЛЕВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 01.06.2010 г. и от 11.11.2009 г.;
8. С ЕГН 12********, ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА, е с адресна регистрация по постоянен адрес от 10.05.2012 г.;
9. С ЕГН 20********, АФРОДИТА В******** ВАСИЛЕВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 10.02.2020 г.
Регистрирани по постоянен адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Генерал Столетов“ № 25, ет.1, ап.1.
1. С ЕГН 72********, МАРИН С******** ВАСИЛЕВ, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 10.10.2008 и от 16.09.2008 г.;
2. С ЕГН 73********, ЕЛЕНКА С******** ВАСИЛЕВА, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 16.09.2008 г.;
3. С ЕГН 90********, СТАНКА Г******** ВАСИЛЕВА, с адресна регистрация по настоящ адрес от 20.11.2009 г.;
4. С ЕГН 93********, АЛЕКСАНДЪР М******** ВАСИЛЕВ, с адресна регистрация по настоящ адрес от 10.10.2008 г. и от 16.09.2008 г.;
5. С ЕГН 97********, ВЕНЦИСЛАВ М******** ВАСИЛЕВ, е с адресна регистрация по настоящ адрес от 10.10.2008 г. и от 16.09.2008 г.;
6. С ЕГН 99********, МОНИКА М******** ПЕТРОВА, с адресна регистрация по настоящ адрес от 10.10.2008 г.;
7. С ЕГН 09********, МАРТИН А******** ВАСИЛЕВ, с адресна регистрация по настоящ адрес от 20.11.2009 г.;
8. С ЕГН 12********, ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА, с адресна регистрация по настоящ адрес от 10.05.2012 г.
Регистрирани по настоящ адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Генерал Столетов“ № 25, ет.1, ап.1.
че на основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ и чл. 140,ь ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-25-2346 от 08.10.2021 година на кмета на Община Шумен за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: в град Шумен, община Шумен, ул. „Генерал Столетов“ № 25, ет.1, ап.1.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението и.
Екземпляр от Заповед № РД-25-2346 от 08.10.2021 година на кмета на община Шумен може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРС, община Шумен, на адрес: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 245.


30 септември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс/АПК/ уведомяваме следните лица:
– по постоянен адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Генерал Столетов“ № 25, ет.1, ап.1:
1. С ЕГН 72********, МАРИН С***** ВАСИЛЕВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 16.09.2008 г.;
2. С ЕГН 73********, ЕЛЕНКА С******** ВАСИЛЕВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 16.09.2008 г.
3. С ЕГН 90********, СТАНКА Г******* ВАСИЛЕВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 20.11.2009 г.;
4. С ЕГН 93********, АЛЕКСАНДЪР М****** ВАСИЛЕВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 06.10.2008 г.;
5. С ЕГН 97********, ВЕНЦИСЛАВ М****** ВАСИЛЕВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 06.10.2008 г.;
6. С ЕГН 99*********, МОНИКА М******* ПЕТРОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 10.10.2008 г.;
7. С ЕГН 09********, МАРТИН А******** ВАСИЛЕВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 01.06.2010 г. и от 11.11.2009 г.;
8. С ЕГН 12**********, ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 10.05.2012 г.;
9. С ЕГН 20********, АФРОДИТА В*********** ВАСИЛЕВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 10.02.2020 г.;
– по настоящ адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Генерал Столетов“ № 25, ет.1, ап.1:
1. С ЕГН 72********, МАРИН С***** ВАСИЛЕВ, с адресна регистрация по настоящ адрес от 10.10.2008 г; от 16.09.2008;
2. С ЕГН 73********, ЕЛЕНКА С******* ВАСИЛЕВА, с адресна регистрация по настоящ адрес от 16.09.2008 г.;
3. С ЕГН 90********, СТАНКА Г******** ВАСИЛЕВА, с адресна регистрация по настоящ адрес от 20.11.2009 г.;
4. С ЕГН 93*********, АЛЕКСАНДЪР М******** ВАСИЛЕВ, с адресна регистрация по настоящ адрес от 10.10.2008 г., от 16.09.2008 г.;
5. С ЕГН 97********, ВЕНЦИСЛАВ М******** ВАСИЛЕВ, с адресна регистрация по настоящ адрес от 10.10.2008 г., и от 16.09.2008 г.;
6. С ЕГН 99********, МОНИКА М******** ПЕТРОВА, с адресна регистрация по настоящ адрес от 10.10.2008 г.;
7. С ЕГН 09********, МАРТИН А******** ВАСИЛЕВ, с адресна регистрация по постоянен адрес от 20.11.2009 г.;
8. С ЕГН 12*********, ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА, с адресна регистрация по постоянен адрес от 10.05.2012 г.
че в Община Шумен е постъпило заявление с вх. № 94-00-5876/30.09.2021 година, подадено от Димитричка Георгиева с искане за заличаване на адресната регистрация на адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Генерал Столетов“ № 25, ет.1, ап.1 на горепосочените лица.
Съгласно разпоредбата на чл.34 от АПК, може да се запознаете с преписката в сградата на Община Шумен, бул. „Славянски № 17 стая 247 всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа.
На основание чл. 34, ал.3 от АПК горепосочените лица могат да правят писмени възражения в срок до 3 дни на гише №3 или №4 в сградата на община Шумен – отдел „Гражданска регистрация и състояние“.
Заповед РД-25-2243/01.10.2021 г.


28 септември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:
1. С ЕГН 77*********, ЛИДИЯ ********** САБИНОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес на 26.06.2003г.;
2. С ЕГН 03********, ГИЗЕМ ЮКСЕК, с адресна регистрация по постоянен адрес на 15.07.2017г.
Регистрирани по постоянен адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Самара“ № 12, вх.3, ет.1, апартамент 48.
че на основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ и чл. 140,ь ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-25-2229 от 28.09.2021 г. на кмета на Община Шумен за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Самара“ № 12, вх.3, ет.1, апартамент 48.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението и.
Екземпляр от Заповед № РД-25-2229 от 28.09.2021 г. на кмета на община Шумен може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРС, община Шумен, на адрес: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 245.
Заповед РД-25-2229/28.09.2021 г.


28 септември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:
1. С ЕГН 89**********, НИКОЛА С****** СТОЯНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 29.04.2003 г.;
Регистрирани по настоящ адрес в находящ се в гр. Шумен, община Шумен, ул. „Софийско шосе“ № 4, вход 1, етаж 5, апартамент № 14.
че на основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ и чл. 140,ь ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-25-2228 от 28.09.2021 година на кмета на Община Шумен за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: гр. Шумен, община Шумен, ул. „Софийско шосе“ № 4, вход 1, етаж 5, апартамент № 14.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението и.
Екземпляр от Заповед № РД-25-2228 от 28.09.2021 година на кмета на община Шумен може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРС, община Шумен, на адрес: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 245.
Заповед РД-25-2228/28.09.2021 г.


27 септември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:
1. С ЕГН 61********, МИЛЕНА В******** АСЕНОВА, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 01.01.1980 г.;
2. С ЕГН 91********, АНИ М******* АЛЕКСАНДРОВА, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 27.06.2012 г.;
3. С ЕГН 08********, МАРИЯНА М********* ЯНЕВА, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 27.06.2012 г.;
4. С ЕГН 20********, СТИВЪН А***** СТОЯНОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 19.03.2020 г.
Регистрирани по настоящ адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Горен Дъбник“ № 5.
че на основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ и чл. 140,ь ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-25-2222 от 27.09.2021 година на кмета на Община Шумен за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Горен Дъбник“ № 5.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението и.
Екземпляр от Заповед № РД-25-2222 от 27.09.2021 година на кмета на община Шумен може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРС, община Шумен, на адрес: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 245.
Заповед РД-25-2222/27.09.2021 г.


20 септември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:
1. С ЕГН 52********, ДРАЖА ********* ИВАНОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 10.04.2007 г.;
2. С ЕГН 53*******, ЕМИЛИЯ *********** ИВАНОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес на 19.06.2000 г.;
3. С ЕГН 73*********, КАДРИЕ *** ИДИРИЗОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес на 06.12.2005 г.;
4. С ЕГН 74********, ТАНЯ ******** СЬОЗБИР, с адресна регистрация по постоянен адрес на 02.02.2009 г.;
5. С ЕГН 75********, БЮЛЯНТ *********** ИДИРИЗОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на 07.12.2005г.;
6. С ЕГН 77*********, ЛИДИЯ ********** САБИНОВА, с адресна регистрация по постоянен адрес на 14.01.2005г.;
7. С ЕГН 78********, МАРИН ****** МАРИНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на 15.09.2007 г.;
8. С ЕГН 80*********, БИСТРА ******** ИСАЙЕВА, с адресна регистрация по постоянен адрес на 19.03.2012г.;
9. С ЕГН 97********, СЕЛДЖАН СЬОЗБИР, с адресна регистрация по постоянен адрес на 07.07.2009 г.;
10. С ЕГН 99**********, СЕЛИМДЖАН СЬОЗБИР, с адресна регистрация по постоянен адрес на 08.07.2009 г.;
11. С ЕГН 06********, СИМАР КАХРАМАН, с адресна регистрация по постоянен адрес на 19.10.2012 г.;
12. С ЕГН 02********, СУДЕ КАХРАМАН, с адресна регистрация по постоянен адрес на 19.10.2012 г.;
13. С ЕГН 13********, ТОЛГА ************ МЕХМЕДОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на 17.12.2013 г.;
14. С ЕГН 06*********, ИРЕМ ЮКСЕК, с адресна регистрация по постоянен адрес на 15.07.2017 г.;
15. С ЕГН 03********, ГИЗЕМ ЮКСЕК, с адресна регистрация по постоянен адрес на 24.07.2017г.
Регистрирани по постоянен адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Самара“ № 12, вх.3, ет.1, апартамент 48.
1. С ЕГН 73********, КАДРИЕ *** ИДИРИЗОВА, с адресна регистрация по настоящ адрес на 06.12.2005 г.;
2. С ЕГН 75********, БЮЛЯНТ ********* ИДИРИЗОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на 06.12.2005г.;
3. С ЕГН 13*********, ТОЛГА ********** МЕХМЕДОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на 17.12.2013 г.
Регистрирани по настоящ адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Самара“ № 12, вх.3, ет.1, апартамент 48.
че на основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ и чл. 140,ь ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-25-2151 от 20.09.2021 г. на кмета на Община Шумен за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Самара“ № 12, вх.3, ет.1, апартамент 48.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението и.
Екземпляр от Заповед № РД-25-1251 от 17.09.2021 г. на кмета на община Шумен може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРС, община Шумен, на адрес: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 245.
Заповед РД-25-2151/20.09.2021 г.


20 септември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:
1. С ЕГН 83********, РАЛИЦА ********** РАДЕВА, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 19.11.2015 г.;
2. С ЕГН 96*********, РАДОСТИН ********** СТОЯНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 03.02.2017 г.;
3. С ЕГН 10*********, ЮЛИЯН *********СТОЯНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 23.12.2020 г.
Регистрирани по постоянен адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Антим I“ № 8.
1. С ЕГН 77********, МУСА ***** МУСА, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 19.10.1995г.;
2. С ЕГН 79********, САБАХАТИН ********* МУСТАФА, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 24.09.1997 г.;
3.С ЕГН 79********, МЮСЕ ********** МЕХМЕДАЛИЕВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 12.06.1998 г.;
4. С ЕГН 81********, ГЮНТЕКИН ***** АЛИ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 18.09.1998 г.;
5. С ЕГН 82*********, ЛЪЧЕЗАР ******** ХРИСТОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 16.10.2012 г.;
6. С ЕГН 83*********, РАЛИЦА ********* РАДЕВА, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 19.11.2015 г.;
7. С ЕГН 86********, ВЕЙСЕЛ *** ВЕЙСЕЛ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 11.04.2006 г.;
8. С ЕГН 96*********, РАДОСТИН ********* СТОЯНОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 03.02.2017 г.;
9. С ЕГН 10********, ЮЛИЯН ******* СТОЯНОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 03.02.2017 г.
Регистрирани по настоящ адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Антим I“ № 8.
че на основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ и чл. 140,ь ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-25-2149 от 20.09.2021 година на кмета на Община Шумен за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: в град Шумен, община Шумен, ул. „Антим I“ № 8..
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението и.
Екземпляр от Заповед № РД-25-2149 от 17.09.2021 година на кмета на община Шумен може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРС, община Шумен, на адрес: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 245.
Заповед РД-25-2149/20.09.2021 г.


20 септември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:
1. С ЕГН 51********, НИКОЛАЙ ********* КАРА, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 02.02.2009 г.;
2. С ЕГН 60********, ПЕТЪР ******* БОБИКОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 25.09.2002 г.;
3. С ЕГН 69********, НЕДЖИВАН ********** ЗЕКЕРИЕВА, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 16.03.2001 г.;
4. С ЕГН 70*********, СИМЕОН ************* БОБИКОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 25.09.2002 г.;
5. С ЕГН 94********, АЙШЕ ****** АЛИ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 19.12.2008 г.;
6. С ЕГН 93*********, ДЕНИС БОБИКОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 22.02.2008 г.;
7. С ЕГН 57*********, СТЕПАН ******** ДЕНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 09.06.2015 г.
Регистрирани по постоянен адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Сан Стефано“ № 53.
1. С ЕГН 51********, НИКОЛАЙ ********** КАРА,с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 02.02.2009 г.;
2. С ЕГН 61********, ВЛАДИМИР ******** БАЛЬЖИКОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 29.06.2021 г.;
3. С ЕГН 64********, ПЕТЪР ******** БОБИКОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 01.01.2004 г.;
4. С ЕГН 70********, СИМЕОН ************ БОБИКОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 02.01.2004 г.;
5. С ЕГН 57********, СТЕПАН *********** ДЕНОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 09.06.2015 г.
Регистрирани по настоящ адрес, находящ се в град Шумен, община Шумен, ул. „Сан Стефано“ № 53.
че на основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ и чл. 140,ь ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-25-21+48 от 20.09.2021 година на кмета на Община Шумен за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Сан Стефано“ № 53.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението и.
Екземпляр от Заповед № РД-25-2148 от 17.09.2021 година на кмета на община Шумен може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРС, община Шумен, на адрес: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 245.
Заповед РД-25-2148/20.09.2021 г.


20 септември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:
1. С ЕГН 60********, СЛАВЧО ******* КРЪСТЕВ, е с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 18.02.2002 г.;
2. С ЕГН 66********, ХАЛИМЕ ****** ОСМАН, е с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 02.06.2017 г.;
3. С ЕГН 66*********, СТОЯНКА Н********* КРЪСТЕВА, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 18.02.2002 г.;
4. С ЕГН 89**********, НИКОЛА С****** СТОЯНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 13.01.2004 г.;
5. С ЕГН 91*********, СТОЯН С******** СТОЯНОВ, с адресна регистрация по постоянен адрес на същия от 29.04.2003 г.
Регистрирани по постоянен адрес в Апартамент № 14, находящ се в гр. Шумен, община Шумен, ул. „Софийско шосе“ № 4, вход 1, етаж 5
1. С ЕГН 65********, СЕЛЯТИН Х**** ОСМАН, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 25.09.2015 г.;
2. С ЕГН 89*********, НИКОЛА С****** СТОЯНОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 18.10.1994 г.;
3. С ЕГН 91*********, СТОЯН С******* СТОЯНОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес на същия от 18.10.1994 г.1.
Регистрирани по настоящ адрес в находящ се в гр. Шумен, община Шумен, ул. „Софийско шосе“ № 4, вход 1, етаж 5, апартамент № 14.
че на основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ и чл. 140,ь ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-25-2147 от 20.09.2021 година на кмета на Община Шумен за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: гр. Шумен, община Шумен, ул. „Софийско шосе“ № 4, вход 1, етаж 5, апартамент № 14.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението и.
Екземпляр от Заповед № РД-25-2147 от 17.09.2021 година на кмета на община Шумен може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРС, община Шумен, на адрес: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 245.
Заповед РД-25-2147/20.09.2021 г.


20 септември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:
1. С ЕГН 58********, БОЖАН ******* КОЛОВ
Регистриран по постоянен и настоящ адрес в Апартамент № 106, находящ се в гр. Шумен, община Шумен, ул. „Владайско въстание“ № 24, вход 5, етаж 7.
че на основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ и чл. 140,ь ал.4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. и функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № РД-25-2146 от 20.09.2021 година на кмета на Община Шумен за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес: гр. Шумен, община Шумен, ул. „Владайско въстание“ № 24, вход 5, етаж 7, апартамент № 106.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението и.
Екземпляр от Заповед № РД-25-2146 от 17.09.2021 година на кмета на община Шумен може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРС, община Шумен, на адрес: град Шумен, бул. „Славянски“ № 17, стая 245.
Заповед РД-25-2146/20.09.2021 г.


17 септември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс/АПК/ уведомяваме следните лица:
1. С ЕГН 61 ********, МИЛЕНА ******** АСЕНОВА , с адресна регистрация по настоящ адрес от 01.01.1980 г.;
2. С ЕГН 91 ******** , АНИ ******* АЛЕКСАНДРОВА, с адресна регистрация по настоящ адрес от 27.06.2012 г.;
3. С ЕГН 08 ********, МАРИЯНА ********* ЯНЕВА , с адресна регистрация по настоящ адрес от 27.06.2012 г.
4. С ЕГН 20 ********, СТИВЪН ****** СТОЯНОВ, с адресна регистрация по настоящ адрес от 19.03.2020 г.,
че в Община Шумен е постъпило заявление с вх. № 94-00-5599/16.09.2021 година, подадено от Севдалина Борисова с искане за заличаване на адресната регистрация на адрес: град Шумен, община Шумен, ул. „Горен Дъбник“ № 5 на горепосочените лица.
На основание чл. 34, ал.3 от АПК горепосочените лица могат да правят писмени възражения в срок до 7 дни на гише №3 или №4 в сградата на община Шумен – отдел „Гражданска регистрация и състояние“


07 януари 2020 г.

Заповед РД-25-068/07.01.2020 г.

Skip to content