Стая Длъжност Имена Телефон Е-mail
КМЕТ, ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ, СЕКРЕТАР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.ШУМЕН
207 Кмет на община Шумен Любомир Димитров Христов 054/800 810 mayor@shumen.bg
307 Заместник-кмет “Строителство и екология” Боян Костадинов Тодоров 054/800 630 b.todorov@shumen.bg
230 Заместник-кмет “Социална политика и здравеопазване” Светлана Маркова Иванова 054/800 860 s.markova@shumen.bg
307 Заместник-кмет “Бюджет и финанси” Татяна Димитрова Костова 054/800 840 t.kostova@shumen.bg
215 Заместник-кмет “Икономическо развитие” Росица Иванова Антонова 054/800 830 r.antonova@shumen.bg
215 Заместник-кмет “Образование и култура” Найден Стоянов Косев 054/800 830 n.kosev@shumen.bg
315 Секретар Диян Кирилов Димитров 054/800 890 secretar@shumen.bg
347 Главен архитект Галин Антонов 054/857 770 g.antonov@shumen.bg
315 Председател на Общински съвет Ася Георгиева Аспарухова 054/800 850 obsavet@shumen.bg
308 Финансов контрольор Пламен Панайотов 054/857 765 p.panayotov@shumen.bg
308 Финансов контрольор Севджан Сюлейманова 054/857 765 s.mehmedova@shumen.bg
 
ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”
 
ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
302 Директор на дирекция Десислава Петрова 054/857 778 d.petrova@shumen.bg
 
ОТДЕЛ „ЕДИННО БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО”
319 Началник отдел Росица Николова 054/857 707 ros.nikolova@shumen.bg
311 Счетоводител Биляна Петрова 054/857 774 b.petrova@shumen.bg
327 Счетоводител Теодора Цонкова 054/857 776 t.conkova@shumen.bg
327 Счетоводител Елисавета Николова 054/857 776 e.nikolova@shumen.bg
311 Счетоводител Ивелина Атанасова 054/857 774 i.atanasova@shumen.bg
325 Счетоводител Весела Христова 054/857 775 v.hristova@shumen.bg
325 Счетоводител Михаела Иванова 054/857 775 m.ivanova@shumen.bg
327 Ст. счетоводител Диляна Димитрова 054/857 776 d.dimitrova@shumen.bg
312 Специалист Семра Еюбова 054/857 763 s.eyubova@shumen.bg
312 Счетоводител Йорданка Чолова 054/857 763 y.cholova@shumen.bg
310 Счетоводител Галя Йосифова 054/857 768 g.yosifova@shumen.bg
310 Счетоводител Диляна Божилова 054/857 768 d.bozhilova@shumen.bg
320 Счетоводител Тинка Стоичкова 054/857 761 t.stoichkova@shumen.bg
316 Счетоводител Десислава Добрева 054/857 714 d.dobreva@shumen.bg
316 Счетоводител Захаринка Веселинова 054/857 714 z.veselinova@shumen.bg
320 Счетоводител Елена Василева 054/857 761 e.vasileva@shumen.bg
310 Счетоводител Виктория Атанасова 054/857 768 v.atanasova@shumen.bg
321 Ст. специалист ЗОП Михаела Маринова 054/857 747 m.marinova@shumen.bg
 
ОТДЕЛ “БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
318 Началник на отдел Диляна Христова 054/857 716 d.hristova@shumen.bg
237 Гл. експерт “Човешки ресурси” Светлана Мутафчиева 054/857 642 s.mutafchieva@shumen.bg
318 Гл.експерт “Бюджет и човешки ресурси” Весела Борисова 054/857 716 v.borisova@shumen.bg
314 Ст. експерт “Работна заплата” Елена Божанова 054/857 767 e.bozhanova@shumen.bg
314 Мл експерт “Човешки ресурси” Веска Василева 054/857 767 v.vasileva@shumen.bg
 
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”
27 Началник отдел Ивелина Щерева-Веселинкова 054/857 602 i.shtereva@shumen.bg
23 Юрисконсулт Радмила Атанасова 054/857 624 r.atanasova@shumen.bg
21 Гл. инспектор “Данъчни приходи” Ели Никова 054/857 608 e.nikova@shumen.bg
21 Ст. инспектор “Данъчни приходи” Зелиха Насуф 054/857 608 z.nasuf@shumen.bg
23 Ст. инспектор “Данъчни приходи” Къймет Али 054/857 624 k.ali@shumen.bg
24 Ст. инспектор “Данъчни приходи” Иванка Ничева 054/857 610 i.nicheva@shumen.bg
10 Ст. инспектор “Данъчни приходи”
Кремена Христова 054/857 665 k.hristova@shumen.bg
 11 Ст. инспектор “Данъчни приходи” Наргис Яха 054/857 665 n.qha@shumen.bg
17 Ст. инспектор “Данъчни приходи” Жанета Асенова 054/857 612 j.asenova@shumen.bg
26 Гл. специалист Радка Костадинова 054/857 676 r.kostadinova@shumen.bg
12 Специалист-касиер Копринка Панчева 054/857 665 k.pancheva@shumen.bg
2 Касиер Вяра Илиева 054/857 665 v.ilieva@shumen.bg
18 Ст. инспектор “Данъчни приходи” Дарена Иванова 054/857 612 d.gincheva@shumen.bg
22 Техн. сътрудник-архивар Красимира Неделчева 054/857 614 k.nedelcheva@shumen.bg
22 Техн. сътрудник Галя Илиева 054/857 614 g.stoyanova@shumen.bg
24 Гл.специалист Делара Казакова 054/857 610 d.kazakova@shumen.bg
10 Ст. инспектор “Данъчни приходи” Антоанета Стойчева 054/857 665 a.stoycheva@shumen.bg
 
 308  Главен експерт „ПК и методология по СФУК“ Милена  Василева 054/857 765 mil.vasileva@shumen.bg
 
ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ”
224 Директор на дирекция Катя Иванова 054/857 649 k.ivanova@shumen.bg
 
ОТДЕЛ „ПРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”
329 Началник на отдел Кремена Георгиева-Калева 054/857 758 k.kaleva@shumen.bg
223 Ст. юрисконсулт Иван Кавръков 054/857 628 i.kavrakov@shumen.bg
242 Ст. юрисконсулт Биляна Пейчева 054/857 617 b.peycheva@shumen.bg
231 Ст. юрисконсулт Румен Въков 054 /857 662 r.vakov@shumen.bg
321 Юрисконсулт ЗОП Анелия Йорданова 054/857 747 a.yordanova@shumen.bg
321 Ст. юрисконсулт “Закон за обществени поръчки” Цвета Стилиянова 054/857 747 ts.stilianova@shumen.bg
321 Ст. експерт “Закон за обществени поръчки” Ирeна Даскалова 054/857 747 i.daskalova@shumen.bg
321 Ст. експерт “Закон за обществени поръчки” Радослава Хаджииванова 054/857 747 r.hadjiivanova@shumen.bg
326а Ст. експерт “Поддръжка на информационни технологии” Даниела Стоянова 054/857 626 d.stoyanova@shumen.bg
326а Ст. експерт “Поддръжка на информационни технологии” Ралица Николова 054/857 626 r.nikolova@shumen.bg
326а Мл. експерт “Информационни и компютърни технологии” Ивайло Тодоров 054/857 626 i.todorov@shumen.bg
355 Гл. експерт “Автотранспорт и безопасни условия на труд” Георги Янков 054/857 755 g.yankov@shumen.bg
344 Гл. експерт “Управление на собствеността” Бейнур Ахмед 054/857 731 b.ahmed@shumen.bg
233 Гл. експерт “Отбранително-мобилизационна подготовка” Дилян Узунски 054/857 664 d.uzunski@shumen.bg
233 Гл. специалист “Превенция и дейности по защита на населението” Благомир Михайлов 054/857 664 b.mihailov@shumen.bg
235 Гл. специалист “Отбранително-мобилизационна подготовка” Катя Великова 054/857 674 k.velikova@shumen.bg
301 Юрисконсулт “Сигнали и предложения” Десислава Анастасова 054/857 771 d.anastasova@shumen.bg
301 Мл. експерт Анжелина Червеняшка 054/857 771 a.chervenyashka@shumen.bg
301 Технически сътрудник Яна Кръстева 054/857 771 y.zaharieva@shumen.bg
202 Главен експерт “Връзки с обществеността” Роза Енчева 054/857 637 r.encheva@shumen.bg
225 Гл. експерт “Протокол” Стойчо Стойчев 054/857 604 s.stoychev@shumen.bg
202 Мл.експерт Зорница Георгиева 054/857 637 z.georgieva@shumen.bg
204 Техн. сътрудник-деловодител Фиданка Кирова 054/857 653 f.kirova@shumen.bg
204 Техн. сътрудник-деловодител Петя Стойкова 054/857 653 p.nedelcheva@shumen.bg
204
Техн. сътрудник-деловодител
Иванка Христова
054/857 653
iv.hristova@shumen.bg
гише3 Гл. специалист “Изнесено деловодство” Живка Живкова 054/857 657 j.jivkova@shumen.bg
207 Гл. специалист Данаила Иванова 054/857 640 mayor@shumen.bg
315 Техн. сътрудник-секретар Жулиета Вескова 054/857 785 zh.kurteva@shumen.bg
 
ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И СЪСТОЯНИЕ”
247 Началник на отдел Катя Николова 054/857 643 k.p.nikolova@shumen.bg
249 Ст. специалист Иванета Стоянова 054/857 641 i.stoyanova@shumen.bg 
220 Гл. специалист Даринка Кръстева 054/857 632 d.krasteva@shumen.bg
249 Гл. специалист Христо Каракашев 054/857 641  h.karakashev@shumen.bg
251 Гл. специалист Ана Матеева 054/857 645 a.mateeva@shumen.bg
249 Гл. специалист Мила Маринова 054/857 641 m.plamenova@shumen.bg
222 Гл. специалист Димитринка Минчева 054/857 635 d.mincheva@shumen.bg
245 Гл. специалист Анелия Георгиева 054/857 666 a.georgieva@shumen.bg
249 Гл. специалист Милена Георгиева 054/857 641 m.stancheva@shumen.bg
 
 239  Гл. експерт “Закон за защита на личните данни” Петко Петков  054/857 727  p.petkov@shumen.bg 
 
ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”
303 Директор на дирекция Валентина Йорданова 054/857 772 v.yordanova@shumen.bg
 
ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО”
340 Гл. експерт “Кадастър и регулация” Росен Христов 054/857 733 r.hristov@shumen.bg
331 Гл. експерт ETEE Биляна Иванова 054/857 726 b.ivanova@shumen.bg
339 Гл. специалист “Административно техническо обслужване на населението” Валя Ботева 054/857 724 v.boteva@shumen.bg
338 Гл. специалист “Административно техническо обслужване на населението” Дарина Вичева 054/857 728 d.vicheva@shumen.bg
338 Гл. специалист “Административно техническо обслужване на населението” Десислава Георгиева 054/857 728 d.georgieva@shumen.bg
342 Гл. специалист “Административно техническо обслужване на населението” Ангелина Жекова 054/857 732 a.zhekova@shumen.bg
339 Гл. специалист “Административно техническо обслужване на населението” Даниела Иванова 054/857 724 ivanova.d@shumen.bg
341 Гл. специалист “Контрол на строителството” Георги Георгиев 054/857 759 g.georgiev@shumen.bg
341 Ст. експерт “Контрол на строителството” Росен Божилов 054/857 759 r.bozhilov@shumen.bg
330 Гл. специалист “Контрол подземна инфраструктура и линия” Борислав Бойчев 054/857 709 b.boychev@shumen.bg
345 Ст. експерт “Териториално-селищно устройство” Десита Йорданова 054/857 745 d.yordanova@shumen.bg
343 Техн. сътрудник-архивар Мариана Славчева 054/857 736 m.slavcheva@shumen.bg
18 Архив “Административно техническо обслужване на населението”   054/857 636  
336 Старши експерт техническа обработка и Географска информационна система Елица Герчева 054/857 777 e.gercheva@shumen.bg
346 Гл. експерт”Административно техническо обслужване на населението” Мариела Найденова 054/857 715 m.naydenova@shumen.bg
 
ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ И ЕКОЛОГИЯ”
335 Началник отдел Анатолий Николов 054/857 704 a.nikolov@shumen.bg
332a Гл. експерт “Екология” Живка Атанасова 054/857 757 z.atanasova@shumen.bg
332а Ст. експерт “Контрол по Закон за управление на отпадъците” Симона Иванова 054/857 757 s.ivanova@shumen.bg
331 Гл. специалист “Инвеститорски контрол” Татяна Бозова 054/857 726 t.bozova@shumen.bg
359 Гл. специалист “Инвеститорски контрол” Стоян Стоянов 054/857 735 s.stoyanov@shumen.bg
359 Гл. специалист “Инвеститорски контрол” Недко Недев 054/857 735 ned.nedev@shumen.bg
346 Гл.експерт “Пътна инфраструктура” Юрий Бакърджиев 054/857 715 y.bakardzhiev@shumen.bg
337 Мл.експерт “Инвеститорски контрол и капиталови разходи” Анелия Марчева
054/857 725 a.marcheva@shumen.bg
328а Гл. експерт “Административно техническо обслужване на населението” Иванка Борисова 054/857 630
i.borisova@shumen.bg
364 Ст. експерт “Транспорт, логистика и знаково стопанство” Владимир Събев 054/857 740 v.sabev@shumen.bg
328а Гл. експерт “ВИК инженерна инфраструктура” Галин Ганчев 054/857 630 g.ganchev@shumen.bg
гише 9 Гл. специалист “Изнесено деловодство” Лиляна Кулаксъзова 054/857 661 l.stoyanova@shumen.bg
 
БЮДЖЕТНА ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА”
378 Гл. инспектор “Контрол по чистотата” Борислав Станев 054/857 730 b.stanev@shumen.bg
350 Ст. инспектор “Контрол по чистотата” Румен Захариев 054/857 750 r.zahariev@shumen.bg
357 Инспектор “Контрол по чистотата” Мирослав Казаков 054/857 749 m.kazakov@shumen.bg
348 Инспектор “Контрол по чистотата” Нягол Георгиев 054/857 746 n.georgiev@shumen.bg
357 Инспектор “Контрол по чистотата” Лъчезар Колев 054/857 749 l.kolev@shumen.bg
351 Инспектор “Контрол по чистотата” Атанас Рачев 054/857 700 a.rachev@shumen.bg
351 Инспектор “Контрол по чистотата” Стилиян Станков 054/857 700 s.stankov@shumen.bg
324 Ст. експерт “Инвеститорски контрол и опазване на културното наследство” Маргарита Матеева 054/857 713 m.mateeva@shumen.bg
350 Инспектор “Контрол по чистотата” Диян Христов 054/857 750 d.hristov@shumen.bg
348 Инспектор “Контрол по чистотата” Юлиян Савев 054/857 746 y.savev@shumen.bg
357 Инспектор “Контрол по чистотата” Моника Вълчева 054/857 749 m.valcheva@shumen.bg
331 Инспектор “Контрол по чистотата” Симона Райчева 054/857 726 s.raycheva@shumen.bg
348 Инспектор “Контрол по чистотата” Живко Костов 054/857 746 zh.kostov@shumen.bg
324 Инспектор “Контрол по чистотата” Деница Колева 054/857 713 d.koleva@shumen.bg
336 Инспектор “Контрол по чистотата” Веселина Петрова 054/857 777 v.petrova@shumen.bg
378 Инспектор “Контрол по чистотата” Розалин Статев
054/857 730 r.statev@shumen.bg
  Инспектор “Контрол по чистотата” Красимир Христов   k.hristov@shumen.bg
 
ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ”
 
ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”
246 Началник на отдел Пенка Гърбева 054/857 619 p.vasileva@shumen.bg
257 Гл. експерт “Актуване и надзор” Иван Хаджииванов 054/857 669 i.hadzhiivanov@shumen.bg
255 Ст. експерт “Отчуждаване” Десислава Димитрова 054/857 673 desi.dimitrova@shumen.bg
255 Ст. експерт “Отчуждаване” Начка Стоянова 054/857 673 n.stoyanova@shumen.bg
244 Гл. експерт “Разпореждане с общинска собственост” Йоана Малева 054/857 618 y.maleva@shumen.bg
244 Гл. специалист “Отчуждаване” Стоянка Тончева 054/857 618 s.toncheva@shumen.bg
255а Ст. експерт “Наемни правоотношения” Петя Александрова 054/857 659 p.aleksandrova@shumen.bg
248 Гл. специалист “Актуване и разпореждане с обществена собственост” Жана Грозданова 054/857 658 j.grozdanova@shumen.bg
257 Мл. експерт “Наемни правоотношения” Петко Илиев 054/857 669 p.iliev@shumen.bg
 
ОТДЕЛ „ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”
376 Гл. експерт “Икономическо развитие” Марияна Кънева 054/857 729 m.kaneva@shumen.bg
370 Ст. експерт “Управление на земеделски земи” Елица Петрова 054/857 710 e.petrova@shumen.bg
370 Ст. експерт “Земеделие” Кина Николова 054/857 710 k.nikolova@shumen.bg
374 Ст. експерт “Търговия и реклама” Христо Цанков 054/857 720 h.tcankov@shumen.bg
374 Мл. експерт “Категоризация на туристически обекти Румен Пенев 054/857 720 r.penev@shumen.bg
 
ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ”
221 Началник отдел Петромир Минев 054/857 647 p.minev@shumen.bg
221 Ст. експерт “Разработване и реализация” Кремена Данчева 054/857 647 k.arhonova@shumen.bg
219 Ст. експерт “Разработване и реализация” Димитричка Петрова 054/857 621 d.nikolova@shumen.bg
 
ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”
 
ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И РАЗВИТИЕ”
349 Началник отдел Даниела Савчева 054/857 723 d.savcheva@shumen.bg
356 Ст. експерт “Личностно развитие и ресурсно осигуряване” Юлияна Христова 054/857 756 y.hristova@shumen.bg
366 Мл. експерт “Информационно и техническо обслужване” Силвия Русева 054/857 748 s.ruseva@shumen.bg
355 Mл. експерт “Автотранспорт” Златка Ковачева 054/857 755 z.kovacheva@shumen.bg
361 Финансов контрольор Валентина Николова 054/857 734 v.nikolova@shumen.bg
354 Ст. експерт “Финансова и контролна дейност” Татяна Тодорова 054/857 738 t.todorova@shumen.bg
354 Гл. експерт “Бюджет и финанси в образованието” Станислава Станкова 054/857 738 s.bogdanova@shumen.bg
352 Мл. експерт “Предучилищно образование и личностно развитие” Ралица Добрева 054/857 762 r.dobreva@shumen.bg
352 Гл. експерт “Училищно и извънучилищно образование” Елица Йовчева 054/857 762 e.yovcheva@shumen.bg
 
ОТДЕЛ „КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ”
358 Гл. експерт “Публични прояви и атракции” Ивайло Цанев 054/857 752 i.tsanev@shumen.bg
238 Ст. експерт “Младежки дейности, спорт и туризъм” Даниел Даулов 054/857 670 d.daulov@shumen.bg
362 Ст. експерт “Читалищни дейности” Даниела Вичева 054/857 769 da.vicheva@shumen.bg
358 Мл.експерт “Проекти, програми и интеграционни политики” Елена Димчева 054/857 752 e.dimcheva@shumen.bg
358 Мл.експерт “Координация на дейности в културата” Красимира Димитрова 054/857 752 k.dimitrova@shumen.bg
 
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
240 Директор на дирекция Петранка Петрова 054/857 616 p.petrova@shumen.bg
234 Мл. експерт “Социална политика и координация с Бюрото по труда” Пламена Пенкова 054/857 672 p.penkova@shumen.bg
234 Мл. експерт “Социална политика” Александрина Шаренкова 054/857 672 a.sharenkova@shumen.bg
234 Ст. експерт “Социална политика и жилищно настаняване” Татяна Петрова-Маринова 054/857 672 t.petrova@shumen.bg
232 Мл. експерт “Социална политика” Цветелина Стоянова 054/857 656 c.stoianova@shumen.bg
236 Ст. експерт “Социална политика и реализация на европейски програми” Вилдан Недева 054/857 655 v.nedeva@shumen.bg
228 Мл. експерт “Здравеопазване” Симона Колева-Георгиева 054/857 718 s.koleva@shumen.bg
304A1 Ст. експерт “Подпомагане дейността на Общинския съвет” Галина Илиева 054/857 721 g.ilieva@shumen.bg
304A1 Мл. експерт “Подпомагане дейността на Общинския съвет”
София Язаджи 054/857 721 s.qzadji@shumen.bg
304A2 Мл. експерт “Подпомагане дейността на Общинския съвет” Нина Михова 054/857 764 n.mihova@shumen.bg
304A1 Мл. експерт “Подпомагане дейността на Общинския съвет” Йолина Стефанова 054/857 721 y.stefanova@shumen.bg
Skip to content