Дирекция “Бюджет и финанси и човешки ресурси”
• Отдел “Бюджет и човешки ресурси”
• Отдел “Местни данъци и такса битови отпадъци”

Дирекция “Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване”
• Отдел “Правно осигуряване и информационно обслужване”
• Отдел “Гражданска регистрация и състояние”

Дирекция “Устройство на територията”
• Отдел “Териториално-селищно устройство”
• Отдел “Инвестиции и екология”
• Отдел Бюджетна дейност “Чистота”

Дирекция “Икономика, общинска собственост и европейски програми”
• Отдел “Управление на общинската собственост”
• Отдел “Икономика и стопански дейности”

• Дирекция “Социална политика и здравеопазване”
• Подпомагане дейността на общинския съвет

– Комплексно е административното обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи, първични администратори на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Протокол за устно запитване – съставя се само от длъжностно лице при Община Шумен съгласно чл.29, ал.5 от АПК 
Анкетна карта (Попълнената анкета може да пуснете в Кутията за жалби, сигнали и предложения до кмета на община Шумен или на е-mail: secretar@shumen.bg)
Анализ и обобщение на анкетни карти за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Община Шумен до 14.12.2016 г.

Център за информация и услуги:


Адрес: Община Шумен, гр. Шумен,
п.к. 9700, бул. “Славянски” 17
Телефонен указател
Email: web@shumen.bg
Факс: 054/800 400
Работно време: от 08:30 до 17:30 часа без прекъсване

Skip to content