Община Шумен кандидатства с проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи

Община Шумен кандидатства с проект по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) по процедурата „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.

Целта на настоящата процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез изпълнението на комплексни мерки и прилагане на интегриран подход.

Чрез реализирането на т.нар. „меки мерки“ (интеграция на пазара на труда, достъп до образование и обучение, социални и здравни услуги) ще се допълнят изпълняваните инвестиционни проекти от община Шумен по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 г., с включени мерки за изграждане на социални жилища.

Специфичните цели на процедурата са насочени към подкрепа за социално включване чрез изпълнение на дейности и мерки в следните четири направления:

– Подпомагане интеграцията на пазара на труда на уязвимите групи;

– Осигуряване на достъп до образование и обучение;

– Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;

– Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Община Шумен е една от общините, избрани за директни  бенефициенти по настоящата процедура за кандидатстване с проектни предложения, насочени към социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Бюджетът на проекта по двете програми е в рамките на общо на 1 272 689,76 лв.

Skip to content