Община Шумен кани политическите партии и коалиции на консултации за определяне на състава на подвижните секционни избирателни комисии

В изпълнение на чл. 90, ал.2 от Изборния кодекс кметът на община Шумен кани представители на политическите партии и коалиции да участват в консултации за определяне на съставите на подвижните секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. Консултациите ще се състоят на 25 юни 2021 г. (петък), в зала 363 в сградата на общинската администрация при следната процедура:

13:00 часа– проверка на документи;
13:30 часа– преговори за състава на секционните избирателни комисии.

При участие в консултациите партиите следва да представят:

Писмено предложение за състав на 2 бр. ПСИК, както и списък с членове на ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия, което трябва да съдържа:
– наименование на партията или коалицията, която прави предложението;
– имената и ЕГН на предложените лица;
– длъжността в комисията, за която се предлагат;
– образование, специалност;
– телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице.

Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание, с които се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
Пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно, когато в консултациите участват упълномощени лица;
Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на съответния член се прекратят предсрочно или когато не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1.1.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции, както и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Поканата за насрочване на консултации за определяне на състава на ПСИК е публикувана на интернет страницата на Община Шумен в секция Народно събрание на 11 юли 2021 година

Skip to content