Община Шумен ще представи мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух

Община Шумен кани гражданите и представители на заинтересованите институции на заключителната пресконференция, на която ще бъде отчетено изпълнението на дейностите по проект BG16M1OP002-5.002-0007 „Разработване/ актуализиране на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качество на атмосферния въздухи планиране на адекватни  към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на община Шумен“, реализиран с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.

Пресконференцията ще се проведе на 5 декември, сряда, от 14.30 часа в зала 363 на Община Шумен.