Поемане на дългосрочен общински дълг беше обсъдено днес в зала „Проф. Венета Вичева“

Публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 1 106 766 лв. за финансиране на проектите за реконструкция и модернизация на Летния театър и Младежкия дом се проведе днес в зала „Проф. Венета Вичева“ в сградата на Община Шумен. С проектните предложения „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър, гр. Шумен“ и „Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом, гр. Шумен, включително подобряване на енергийна ефективност, достъпна и безопасна среда“ Община Шумен кандидатства по процедурата „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“. Двата обекта са включени в Инвестиционната програма на общината.

Проектите са подадени по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ в група дейности „Културна инфраструктура“, които се реализират чрез финансови инструменти или с комбинирано финансиране.

Заместник-кметът по бюджет и финанси Татяна Костова обясни по време на обсъждането, че двата проекта ще се реализират с комбинирано финансиране, което включва безвъзмездни средства по ОПРР 2014 – 2020, кредит от Фонда за градско развитие за Северна България, който е предмет на публичното обсъждане, и съфинансиране от общината. Общината има намерение да сключи два кредита, като средствата за Младежкия дом ще са в размер на 648 701 лева, а за Летния театър –  456 765  лева. Погасителният план включва 120 равни месечни вноски, дължими след изтичане на гратисния период от 24 месеца.

Проектът за Летния театър е на обща стойност 2 434 009. 60 лева, а за Младежкия дом – 2 518 356. 69 лева.

Заместник-кметът по „Икономическо развитие“ Росица Антонова подчерта, че целта на двата проекта е модернизацията на културната инфраструктура и подобряването на условията за достъп до културен живот и различни обществени прояви. Тя посочи, че чрез реализацията им ще се подобри физическата среда в двата обекта, ще се повиши енергийната ефективност в затворените пространства, ще се осигурят условия за достъп на хората с увреждания, ще се подобрят и условията, при които участниците в различните клубове, състави, школи, зрители и работещи ще ползват обектите.

По думите на зам.-кмета по образование и култура Найден Косев ремонтът на Летния театър и на Младежкия дом е от изключително значение за града. Тяхното обновяване и непосредствената им близост дава възможност те да се превърнат в много привлекателен център за развитието на културния живот и за по-активна младежка и творческа дейност. В условията на пандемия, в каквито живеем днес Летният театър ще предостави открита сцена за провеждане на различни събития най-вече през летния сезон и подходящи условия за спазване на мерките по безопасност.

След обсъждане с местната общност предложението за поемане на дългосрочен общински дълг ще бъде внесено и гласувано от Общинския съвет.

Skip to content