Предстоят реконструкция и ремонт на Летния театър и Младежкия дом

Община Шумен внесе проектните предложения за реконструкция на Летния театър и за ремонт на Младежкия дом в Управляващия орган на ОПРР и очаква след тяхното оценяване да подпише договорите за изпълнение. Проектите са част от Инвестиционната програма на общината и са на обща стойност близо 5 млн. лв. Дейностите ще бъдат финансирани със средства по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 по процедурата за директно предоставяне и изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, Фонда за градско развитие за Северна България и съфинансиране от общината.

Проектът за Летния театър „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър, гр. Шумен“ е за цялостна реконструкция на сградата за 2 434 009,60 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 435 956,30 лв. Предвижда се да се изгради нова трибуна, разположена амфитеатрално с 5 сектора за зрителите и капацитет 900 места. Съществуващата козирка ще бъде основно санирана, ще бъдат възстановени двете осветителни кули и разрушената ограда на съоръжението. Заложен е ремонт на помещенията под сцената, обновяване на съблекалните, гримьорните, сервизните помещения, касите, ще бъдат изградени подходи за инвалиди и др. Извън територията на Летния театър ще се възстановят всички подходи и ще се запази съществуващото озеленяване.

Проектът „Частична рехабилитация и ремонт на Общинския младежки дом – гр. Шумен включително подобряване на енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда“ предвижда цялостен ремонт на покрива, ремонт и обновяване на фоайетата, концертната зала и санитарните помещения. Ще бъде санирана фасадата на сградата и ще се подмени дограмата. Рампи и нова стълбищна платформа ще улесняват посетителите с двигателни затруднения. В проекта е включено и изграждане на външен асансьор във вътрешния двор на сградата. Дейностите са на обща стойност 2 518 356,69 лв., като от тях 1 714 815,02 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

Във връзка с необходимостта от теглене на кредит за финансиране на изпълнението на проектите предстои общината да организира публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен общински дълг от Регионалния фонд за градско развитие.

 

Skip to content